© ANP

Graslandgebruik

Het CBS publiceert elk jaar cijfers over het graslandgebruik in Nederland. Deze cijfers geven inzicht in de wijze waarop veehouders zelf voorzien in de voederbehoefte van hun vee. Deze informatie over het geconserveerde gras in ons land is van groot belang voor de overheid en brancheorganisaties.

Aanleveren van gegevens

U kunt de gegevens via een beveiligde internetverbinding invullen en opsturen. Om de digitale vragenlijst te openen gaat u naar https://antwoord.cbs.nl. U heeft van het CBS een brief ontvangen met uw gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u kunt inloggen. Bent u de inlogcodes kwijt? Vraag hier nieuwe inlogcodes aan.

Aanleveren via Internet Explorer

Let op: De webbrowser ‘Microsoft Internet Explorer’ wordtniet meer ondersteund. Lever de gegevens daarom aan via Microsoft Edge, Google Chrome of een andere webbrowser.

Hieronder ziet u een korte instructievideo over de vragenlijst:

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/1450a09a60bc43059c96713577a35a47]

Over het onderzoek

De gegevens van dit onderzoek worden mede gebruikt bij berekeningen in het kader van de mestproductie en uitstoot van broeikasgassen en ammoniak. Met deze berekeningen kan Nederland voldoen aan internationale rapportageverplichtingen. De lopende Internationale rapportageverplichtingen zijn:
- Nitraatrichtlijn: 91/676/EEC van 12 december 1991. Nederland is op basis van deze richtlijn verplicht over de mestproductie te rapporteren.
- NEC-richtlijn: Directive (2016/2284/EU); National Emissions Ceilings (NEC) bevat de emissieplafonds voor vijf verontreinigende stoffen.
- Gotenburg protocol: is vergelijkbaar met NEC-richtlijn maar is van de UNECE. Getekend in Gotenburg (Zweden) op 30 November 1999;
- UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change (rapportage over broeikasgassen CH4 en N2O). Huidige afspraken zijn gesloten op de klimaattop in 2015 te Parijs.

Privacy

Het CBS behandelt uw gegevens vertrouwelijk. Dit is vastgelegd in de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek en hiervoor hebben we technische en organisatorische maatregelen getroffen. In onze cijfers zijn geen bedrijven te herkennen. Klik op de volgende links om hier mee over te lezen:
Zo waarborgt het CBS een beveiligde uitwisseling van gegevens (cbs.nl)
Privacy (cbs.nl)
ISO- en Privacycertificering (cbs.nl) 

Onderzoeksresultaten

Rechtsboven (bij 'Direct naar') staat het dashboard met de meest actuele cijfers over bedrijven, zoals over de aantallen bedrijven per bedrijfstak en per regio, cijfers over de omzet, en de nieuwste enquêteresultaten over verwachte omzet, werkgelegenheid en investeringen.

Jaarlijks publiceert het CBS op basis van de graslandenquête begin juli cijfers over de graslandopbrengst en de mestproductie. Daarnaast verschijnt er elke tweede helft van het jaar een rapport in de reeks “Dierlijke mest en mineralen”, over de uitgangspunten en de resultaten van de mestproductie over het voorgaande kalenderjaar. Raadpleeg de themapagina Landbouw onder ‘Relevante links’ of klik op een van de volgend links:
StatLine - Grasland; oppervlakte en opbrengst (cbs.nl)
StatLine - Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio (cbs.nl)
Samenvatting - Dierlijke mest en mineralen 2021 | CBS

Direct online regelen

Ga naar: CBS Contact Center.

Recente artikelen