Zorgaanbieders

man loopt door een data service centrum
© ANP / STUDIO OOSTRUM

Als hét statistische bureau van Nederland levert het CBS met betrouwbare statistische informatie inzicht in economische en maatschappelijke vraagstukken. Ook over financiën in de zorg en zorguitgaven maakt het CBS statistieken. Onder meer ministeries en planbureaus gebruiken deze cijfers bij het bepalen van beleid in de zorg. Voor het samenstellen van deze statistieken maakt het CBS gebruik van de jaarverantwoording die zorgaanbieders aanleveren via het digitale platform DigiMV. Het CIBG verzamelt deze gegevens in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Meer informatie over de jaarverantwoording zorg vindt u op een website van het CIBG. Het ministerie van VWS stelt de benodigde data vervolgens beschikbaar aan het CBS.

Wijziging jaarverantwoording zorgaanbieders en CBS-statistiek

Voor zorgaanbieders geldt vanaf 1 januari 2022 de jaarverantwoording zoals beschreven in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Deze regeling komt voort uit het nieuwe artikel 40b van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) en vervangt de Regeling verslaggeving WTZi. De regeling heeft gevolgen voor het CBS. Gegevens die voor ons van groot belang zijn, komen niet meer voor in de nieuwe uitvraag. Voor het CBS is de uitvraag volgens de openbare jaarverantwoording onder de Wmg daarom niet langer toereikend om kwalitatief goede statistieken samen te stellen over de zorg. En is aanvullende uitvraag nodig.

Wat betekent dit voor zorgaanbieders?

In overleg met het ministerie van VWS is bepaald dat de aanvullende uitvraag door het CBS ook via het digitale platform DigiMV loopt. Waarbij de specifieke CBS-vragen zijn geïntegreerd in de reeds bestaande vragenlijst van de openbare jaarverantwoording. In de meeste gevallen betreft de CBS-uitvraag een detaillering van financiële verantwoordingsvragen maar omvat ook enkele vragen over productie en capaciteit. Zorgaanbieders ontvangen dus geen extra vragenlijst van het CBS.

Gebruik gegevens

Het CBS gebruikt de gegevens uit de openbare jaarverantwoording en de aanvullende CBS-uitvraag voor statistieken over financiën en personeel van aanbieders in de zorg, de Zorgrekeningen, Europese bedrijvenstatistiek (EBS) en de Nationale rekeningen. Het CBS stelt deze statistieken samen mede vanuit internationale verplichtingen.

Privacy gewaarborgd

De gegevens die het CBS aanvullend uitvraagt via DigiMV zijn niet openbaar en worden gebruikt voor het samenstellen van statistieken. Het CBS gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Zie voor meer informatie de webpagina: Privacy.

Algemeen

Het CBS verzamelt zoveel mogelijk de benodigde gegevens bij andere (overheids)instanties, zoals de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel of het CIBG. Alleen als deze instanties niet de benodigde informatie hebben, vraagt het CBS bedrijven gegevens aan te leveren.

Meer informatie

Alle statistieken die het CBS samenstelt worden gepubliceerd op onze website. Onder 'Relevante links' vind u een selectie van statistieken en onderzoeksrapporten waar het CBS gebruik heeft gemaakt van de jaarverantwoordingsgegevens.