Overzichtpagina lopende onderzoeken

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugd
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bestelauto’s
 7. Bijgemengde biobrandstoffen
 8. Biobrandstoffen
 9. Biomassaketels
 10. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 11. COEN Conjunctuurenquête
 12. Consumentenprijzen
 13. Dienstenprijzen
 14. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 15. Energieverbruik
 16. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 17. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers
 18. Financiën van Ondernemingen
 19. Financieringsmonitor
 20. Gasmotoren
 21. Gemeentelijk Afval
 22. Gewasbescherming
 23. Goederenvervoer via Pijpleidingen
 24. Graslandgebruik
 25. Huurenquête
 26. ICT-gebruik bedrijven
 27. Innovatie-enquête
 28. Internationale Handel in Diensten IDEP
 29. Internationale Handel in Goederen
 30. Internationale Handel in Ruwe Aardolie
 31. Inventarisatie logiesaccommodaties
 32. Investeringen
 33. Investeringsverwachtingen
 34. Jaar- Productiestatistiek
 35. Jaarstatistiek RGS
 36. Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 37. Kwartaalenquête
 38. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 39. Logiesaccommodaties
 40. Maandenquête
 41. MBO Werkgevers Onderzoek
 42. Milieu-uitgaven
 43. Monitor Laaggeletterdheid
 44. Musea
 45. Niet-Natuurlijke Doden
 46. Oesterproductie
 47. Ondernemer en Rechtshulp
 48. Onderwijsondersteuning
 49. Onkruid- en plaagbestrijding
 50. Oogstraming Akkerbouw
 51. Oogstraming Groenten Open Grond
 52. Outward Foreign Affiliates Statistics
 53. Pensioenaanspraken
 54. Platformsamenleving
 55. Podiumkunsten
 56. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 57. Prodcom
 58. Producentenprijzen
 59. Productie-Index Industrie
 60. R&D-enquête
 61. Raffinage-installaties
 62. Recreatie-instellingen
 63. Regionale Werkgelegenheid
 64. Sport
 65. Sterfgevallenonderzoek
 66. Tijdelijke Verhuur
 67. Tijdelijke Woningen
 68. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 69. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 70. Vacatures en Ziekteverzuim
 71. Vakbondsleden
 72. Varkensstapel
 73. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 74. Warmte/koude-opslag
 75. Warmtepompen
 76. Wegvervoer
 77. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 78. Zonthermische energie