Overzichtpagina lopende onderzoeken

© CBS

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugdhulpverlening
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bijgemengde biobrandstoffen
 7. Biomassa als Grondstof
 8. Biomassaketels
 9. Buisleidingvervoer
 10. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 11. COEN Conjunctuurenquête
 12. Consumentenprijzen
 13. Dienstenprijzen
 14. Eindverbruikersprijzen Aardgas en Elektriciteit
 15. Energieverbruik
 16. Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 17. Financiën van Ondernemingen
 18. Financieringsmonitor
 19. Gasmotoren
 20. Gemeentelijk Afval
 21. Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
 22. Gewasbescherming
 23. Graslandgebruik
 24. Grote Batterijen
 25. Huurenquête
 26. ICT-gebruik bij bedrijven
 27. Internationale Handel in Diensten
 28. Internationale Handel in Goederen
 29. Internationale Handel in Ruwe Aardolie
 30. Inventarisatie logiesaccommodaties
 31. Investeringen
 32. Jaarfinanciën Publieke Sector
 33. Jaarstatistiek
 34. Kwartaalenquête
 35. Kwartaalfinanciën Publieke Sector
 36. Landelijk Beeld Volwasseneneducatie
 37. Logiesaccommodaties
 38. Maandcijfers Energiewinning, -omzetting en -verbruik
 39. Maandenquête
 40. Milieu-uitgaven
 41. Monitor Dakloosheid
 42. Musea
 43. Nationale Rekeningen Caribisch Nederland
 44. Niet-Natuurlijke Doden
 45. Oesterproductie
 46. Onderwijsondersteuning
 47. Oogstraming Akkerbouw
 48. Oogstraming Groenten Open Grond
 49. Outward Foreign Affiliates Statistics
 50. Pensioenaanspraken
 51. Platformsamenleving
 52. Podiumkunsten
 53. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 54. Prodcom
 55. Producentenprijzen
 56. Productie biobrandstoffen
 57. Productie-Index Industrie
 58. Promovendi
 59. Raffinage-installaties
 60. Recreatie-instellingen
 61. Regionale Werkgelegenheid
 62. Research & Development, Innovatie
 63. Spoorvervoer Personen
 64. Sport
 65. Stadsverwarming
 66. Sterfgevallenonderzoek
 67. Tijdelijke Woningen
 68. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 69. Uw Bedrijf in Internationale Waardeketens
 70. Vacatures en ziekteverzuim
 71. Vakbondsleden
 72. Varkensstapel
 73. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 74. Warmte- en koudeopslag
 75. Warmtepompen
 76. Wegvervoer
 77. Wegvervoer upload
 78. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 79. Zonthermische energie afgedekt