Overzichtpagina lopende onderzoeken

Lopende onderzoeken

 1. Aardoliegrondstoffen en - producten
 2. Bedrijfsafvalstoffen
 3. Bedrijfsopleidingen
 4. Beleidsinformatie Jeugd
 5. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 6. Bestelauto’s
 7. Bijgemengde biobrandstoffen
 8. Biobrandstoffen
 9. Biomassaketels
 10. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 11. COEN Conjunctuurenquête
 12. Consumentenprijzen
 13. Dienstenprijzen
 14. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 15. Energieverbruik
 16. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 17. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers
 18. Financiën van Ondernemingen
 19. Financieringsmonitor
 20. Gasmotoren
 21. Gemeentelijk Afval
 22. Gewasbescherming
 23. Goederenvervoer via Pijpleidingen
 24. Graslandgebruik
 25. Huurenquête
 26. ICT-gebruik bedrijven
 27. Innovatie-enquête
 28. Internationale Handel in Diensten IDEP
 29. Internationale Handel in Goederen
 30. Internationale Handel in Ruwe Aardolie
 31. Inventarisatie logiesaccommodaties
 32. Investeringen
 33. Jaar- Productiestatistiek
 34. Jaaruitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 35. Kwartaalenquête
 36. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 37. Logiesaccommodaties
 38. Maandenquête
 39. Milieu-uitgaven
 40. Monitor Laaggeletterdheid
 41. Musea
 42. Niet-Natuurlijke Doden
 43. Oesterproductie
 44. Onderwijsondersteuning
 45. Oogstraming Akkerbouw
 46. Oogstraming Groenten Open Grond
 47. Outward Foreign Affiliates Statistics
 48. Pensioenaanspraken
 49. Platformsamenleving
 50. Podiumkunsten
 51. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 52. Prodcom
 53. Producentenprijzen
 54. Productie-Index Industrie
 55. Productiestatistiek (RGS)
 56. R&D-enquête
 57. Raffinage-installaties
 58. Recreatie-instellingen
 59. Regionale Werkgelegenheid
 60. Sport
 61. Sterfgevallenonderzoek
 62. Tijdelijke Woningen
 63. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 64. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 65. Vacatures en Ziekteverzuim
 66. Vakbondsleden
 67. Varkensstapel
 68. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 69. Warmte/koude-opslag
 70. Warmtepompen
 71. Wegvervoer
 72. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 73. Zonthermische energie