Arbeid en sociale zekerheid

Microdatabestanden

 1. Akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen
 2. Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen
 3. Anw: Maandbedragen ANW-uitkering
 4. Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen ANW-uitkering
 5. Anwmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 6. Anwpersoonbus: ANW-uitkeringsperiodes van personen
 7. anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 8. Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen
 9. Ao: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1995-2009
 10. Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen AO-uitkering
 11. Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes
 12. Aototpersoonbus: Arbeidsongeschiktheidsuitker.periodes
 13. aototpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AO-uitkering
 14. Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
 15. AOW_Uitkeringen: Algemene ouderdomswet uitkeringen
 16. AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal
 17. Aowjaarbedragtab: Jaarbedragen AOW-uitkering.
 18. Aowmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering.
 19. Aowpersoonbus: AOW uitkeringsperiodes van personen
 20. aowpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering
 21. Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen
 22. Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten
 23. Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten
 24. Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid van het SCP
 25. Baankenmerkenbus: kenmerken van banen van werknemers
 26. Baanprsjaarbedragtab: Jaarlijkse loonbedragen werknemers
 27. Baanprsmndbedragbus: Maandelijks loonbedrag werknemers
 28. Baansleutelsint: Koppelbestand nieuwe naar oude baandefinitie
 29. Baansommentab: Jaargegevens van banen van werknemers
 30. Baanvtvbus: Hulpbestand voor het volgen van banen
 31. BDS: Bijstandsdebiteurenstatistiek
 32. Beidsmetvestigingsinfo: Aantal banen per vestigingsgemeente
 33. Betab: Activiteiten en grootteklasse van Bedrijven
 34. Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen bijstandsuitkering
 35. Bijstandmndbedragbus:Maandbedragen bijstandsuitkeringen
 36. Bijstandpersoonbus: personen met bijstandsuitkering
 37. Bijstandpersoonjaarbedragtab: Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering
 38. Bijstandpersoonmndbedragbus: Bijstandsuitkeringen maandbedrag
 39. Bijstanduitkeringtab: Bijstandsuitkeringen
 40. Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering
 41. BUS: Bijstandsuitkeringenstatistiek
 42. Bus_trans: Bijstandsuitkeringenstatistiek op transactiebasis
 43. Cwitab: Ingeschrevenen bij het centrum voor werk en inkomen
 44. Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren alle banen werknemers in Nederland
 45. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009
 46. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2010-2011
 47. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018
 48. Ebbnw: Enquête Beroepsbevolking nieuwe reeks 2003-2022
 49. EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen
 50. Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen
 51. Failontslagtab: Baanbeëindigingen wegens faillissement
 52. Failonttab: Werknemers ontslagen door faillissement
 53. Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december
 54. Gemstplaatsbus: Gemeente standplaats van banen
 55. Gemstplbus: Gemeente Standplaats van banen
 56. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 57. Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep
 58. Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV
 59. Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW
 60. Herwwtab: Personen die (her)instromen in de ww
 61. Hfdbaanbus: Hoofdbanen van werknemers
 62. Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen
 63. Kinderopvang: kindgegevens; kosten en toeslag aanvrager
 64. Koppelbaansleutelstab: Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities
 65. Koppeltabelikvidbaanrugidtab: Koppeltabel inkomensverhouding identificatie met baanrug identificatie
 66. LSO: Loonstructuuronderzoek
 67. LWW: Leefsituatie werkenden-niet werkenden
 68. Micanwpersoonbus: Algemene Nabestaandenwet-uitkering
 69. Micaototpersoonbus: Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 70. Micaowpersoonbus: Algemene Ouderdomswet-uitkering
 71. Micbijstandpersoonbus: Personen met bijstandsuitkering
 72. Micwwpersoonbus: Personen met een WW-uitkering
 73. Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers
 74. MOSA: Monitor scholing en activering (reïntegratie arbeidsmarkt)
 75. Nbaansleutelstab: Relaties nieuwe en oude baandefinities
 76. Nea 2014-2021: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014-2021
 77. Nea2005-2013: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2005-2013
 78. NVS: Nationale verzuimstatistiek
 79. Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid
 80. Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid
 81. Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering
 82. Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand
 83. Ovuitkpersoonbus: Personen met overige uitkering jaar
 84. Pensaanspraakoptab: Pensioenaanspraak ouderdomspensioen
 85. Pensaanspraakpptab: Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen
 86. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 87. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 88. Polisbus: Polisbus:Banen en lonen van werknemers in Nederland
 89. Polishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie
 90. Polislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 91. Pwetsrgpersoonbus: Personen met re-integratie- of participatievoorzieningen
 92. Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet
 93. Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden
 94. restuitkpersoonmndbedragbus: Maandbedrag overige uitkering
 95. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 96. Siragpersoonbus:trajectperiodes re-Integratietrajecten
 97. Siragvoorzieningenbus: re-integratietrajecten kenmerken
 98. Sirwwpersoonbus: Re-integratietraject voor werklozen
 99. Spolisbus: Banen en lonen volgens Polisadministratie
 100. Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers Spolis
 101. Spolislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 102. SRG: Statistiek reïntegratie door gemeenten
 103. Srgpersoonpbus: Kenmerken periodes re-integratievoorzieningen
 104. Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet
 105. Srgreintegratiepositiebus: Re-integratieposities van personen
 106. Srgvoorzieningpwettab:Re-integratievoorzieningen
 107. Srgvoorzieningtab: Re-integratievoorzieningen van personen
 108. Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 109. SWL-regio: Aantal banen per bedrijf per gemeente
 110. Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen
 111. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 112. Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV
 113. Uwvontslagtab: Beëindigde banen UWVwerkbedrijf
 114. Uwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 115. Uwvtraaggtab: Personen met re-integratietrajecten UWV
 116. UWVTRAAGGTABULT: Personen met een re-integratietraject ultimo
 117. uwvtrapersaggtab: Personen met een re-integratietraject
 118. Vrlsrgloonkostinstroomtab: Personen met gestarte loonkostensubsidies
 119. Vrlsrgloonkostuitstroomtab: Personen met beëindigde loonkostensubsidies
 120. Vrlsrgpersonentab: Personen met een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie
 121. Vrlsrgtrajinstroomtab: Personen met een gestart SRG-traject
 122. Vrlsrgtrajuitstroomtab: Personen met een beëindigd SRG-traject
 123. VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 124. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 125. WEA: Werkgevers Enquête Arbeid
 126. Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek
 127. Wgpersoonmndbedragbus:maandbedragen Wachtgeld-uitkering
 128. WIA: Wet Inkomen en Arbeid
 129. WIW: Wet inschakeling werkzoekenden (gesubsidiëerde arbeid)
 130. WUS-DT: Werkloosheidsuitkeringen - deeltijd
 131. Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen
 132. Wwjaarbedragtab:Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet
 133. wwmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 134. wwpersoonbus: werkloosheidsuitkering en periodes
 135. wwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 136. Wwuitkeringint: Werkloosheidswet uitkeringen
 137. Zea2012: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012
 138. Zea2015: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015
 139. Zea2017: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017
 140. Zea2019: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019
 141. Zea2021: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021
 142. zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen
 143. Zvperc: Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal
 144. Zwpersoonmndbedragbus: Ziektewet-uitkering maandbedragen