Arbeid en sociale zekerheid

Microdatabestanden

 1. Aanvulvergoedpersoonmndbedragbus: Mndbedrgn aavulvergd
 2. Akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen
 3. Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen
 4. Anw: Maandbedragen ANW-uitkering
 5. Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen ANW-uitkering
 6. Anwmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 7. Anwpersoonbus: ANW-uitkeringsperiodes van personen
 8. anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 9. Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen
 10. Ao: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1995-2009
 11. Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen AO-uitkering
 12. Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes
 13. Aototpersoonbus: Arbeidsongeschiktheidsuitker.periodes
 14. aototpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AO-uitkering
 15. Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
 16. Aouitkeringtab: Kenmerken arbeidsongeschiktheidsuitk.
 17. AOW_Uitkeringen: Algemene ouderdomswet uitkeringen
 18. AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal
 19. Aowatab: Kenmerken van AOW-aanspraken
 20. Aowjaarbedragtab: Jaarbedragen AOW-uitkering.
 21. Aowmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering.
 22. Aowpersoonbus: AOW uitkeringsperiodes van personen
 23. aowpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering
 24. Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen
 25. Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten
 26. Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten
 27. Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid van het SCP
 28. Azwzzp2023: Zelfstandigen in de zorg- en welzijnssector
 29. Baankenmerkenbus: kenmerken van banen van werknemers
 30. Baanprsjaarbedragtab: Jaarlijkse loonbedragen werknemers
 31. Baanprsmndbedragbus: Maandelijks loonbedrag werknemers
 32. Baansleutelsint: Koppelbestand nieuwe naar oude baandefinitie
 33. Baansommentab: Jaargegevens van banen van werknemers
 34. Baanvtvbus: Hulpbestand voor het volgen van banen
 35. BDS: Bijstandsdebiteurenstatistiek
 36. Beidsmetvestigingsinfo: Aantal banen per vestigingsgemeente
 37. Betab: Activiteiten en grootteklasse van Bedrijven
 38. Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen bijstandsuitkering
 39. Bijstandmndbedragbus:Maandbedragen bijstandsuitkeringen
 40. Bijstandpersoonbus: personen met bijstandsuitkering
 41. Bijstandpersoonjaarbedragtab: Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering
 42. Bijstandpersoonmndbedragbus: Bijstandsuitkeringen maandbedrag
 43. Bijstanduitkeringtab: Bijstandsuitkeringen
 44. Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering
 45. BUS: Bijstandsuitkeringenstatistiek
 46. Bus_trans: Bijstandsuitkeringenstatistiek op transactiebasis
 47. Cwitab: Ingeschrevenen bij het centrum voor werk en inkomen
 48. Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren alle banen werknemers in Nederland
 49. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009
 50. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2010-2011
 51. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018
 52. Ebbnw: Enquête Beroepsbevolking nieuwe reeks 2003-2022
 53. EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen
 54. Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen
 55. Failontslagtab: Baanbeëindigingen wegens faillissement
 56. Failonttab: Werknemers ontslagen door faillissement
 57. Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december
 58. Gemstplaatsbus: Gemeente standplaats van banen
 59. Gemstplbus: Gemeente Standplaats van banen
 60. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 61. Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep
 62. Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV
 63. Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW
 64. Herwwtab: Personen die (her)instromen in de ww
 65. Hfdbaanbus: Hoofdbanen van werknemers
 66. Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen
 67. Koppelbaansleutelstab: Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities
 68. Koppeltabelikvidbaanrugidtab: Koppeltabel inkomensverhouding identificatie met baanrug identificatie
 69. LSO: Loonstructuuronderzoek
 70. LWW: Leefsituatie werkenden-niet werkenden
 71. Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers
 72. MOSA: Monitor scholing en activering (reïntegratie arbeidsmarkt)
 73. Nbaansleutelstab: Relaties nieuwe en oude baandefinities
 74. Nea 2014-2021: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014-2021
 75. Nea2005-2013: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2005-2013
 76. NVS: Nationale verzuimstatistiek
 77. Oorlverzetpersoonmndbedragbus: Oorlogs-&verzetspensioen
 78. Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid
 79. Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid
 80. Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering
 81. Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand
 82. Ovuitkpersoonbus: Personen met overige uitkering jaar
 83. Pensaanspraakoptab: Pensioenaanspraak ouderdomspensioen
 84. Pensaanspraakpptab: Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen
 85. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 86. Pensnabestpersoonmndbedragbus: Mndbedrgn nabestndnpensi
 87. Penspijler2persoonmndbedragbus: Mndbedrgn 2e pijler
 88. Penspijler3persoonmndbedragbus: Mndbedrgn 3e pijler
 89. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 90. Polisbus: Polisbus:Banen en lonen van werknemers in Nederland
 91. Polishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie
 92. Polislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 93. Pwetsrgpersoonbus: Personen met re-integratie- of participatievoorzieningen
 94. Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet
 95. Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden
 96. restuitkpersoonmndbedragbus: Maandbedrag overige uitkering
 97. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 98. Siragpersoonbus:trajectperiodes re-Integratietrajecten
 99. Siragvoorzieningenbus: re-integratietrajecten kenmerken
 100. Sirwwpersoonbus: Re-integratietraject voor werklozen
 101. Spolisbus: Banen en lonen volgens Polisadministratie
 102. Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers Spolis
 103. Spolislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 104. SRG: Statistiek reïntegratie door gemeenten
 105. Srgpersoonpbus: Kenmerken periodes re-integratievoorzieningen
 106. Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet
 107. Srgreintegratiepositiebus: Re-integratieposities van personen
 108. Srgvoorzieningpwettab:Re-integratievoorzieningen
 109. Srgvoorzieningtab: Re-integratievoorzieningen van personen
 110. Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 111. SWL-regio: Aantal banen per bedrijf per gemeente
 112. Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen
 113. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 114. Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV
 115. Uwvontslagtab: Beëindigde banen UWVwerkbedrijf
 116. Uwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 117. Uwvtraaggtab: Personen met re-integratietrajecten UWV
 118. UWVTRAAGGTABULT: Personen met een re-integratietraject ultimo
 119. uwvtrapersaggtab: Personen met een re-integratietraject
 120. Vrlsrgloonkostinstroomtab: Personen met gestarte loonkostensubsidies
 121. Vrlsrgloonkostuitstroomtab: Personen met beëindigde loonkostensubsidies
 122. Vrlsrgpersonentab: Personen met een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie
 123. Vrlsrgtrajinstroomtab: Personen met een gestart SRG-traject
 124. Vrlsrgtrajuitstroomtab: Personen met een beëindigd SRG-traject
 125. VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 126. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 127. WEA: Werkgevers Enquête Arbeid
 128. Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek
 129. Wgpersoonmndbedragbus:maandbedragen Wachtgeld-uitkering
 130. WIA: Wet Inkomen en Arbeid
 131. WIW: Wet inschakeling werkzoekenden (gesubsidiëerde arbeid)
 132. WUS-DT: Werkloosheidsuitkeringen - deeltijd
 133. Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen
 134. Wwjaarbedragtab:Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet
 135. wwmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 136. wwpersoonbus: werkloosheidsuitkering en periodes
 137. wwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 138. Wwuitkeringint: Werkloosheidswet uitkeringen
 139. Zea2012: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012
 140. Zea2015: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015
 141. Zea2017: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017
 142. Zea2019: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019
 143. Zea2021: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021
 144. zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen
 145. Zvperc: Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal
 146. Zwpersoonmndbedragbus: Ziektewet-uitkering maandbedragen