Arbeid en sociale zekerheid

Microdatabestanden

Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen, 2018-2019 derde kwartaal

Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering ,1999-2016.

Anwmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering, 1999-2017.

Anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een ANW-uitkering, 2017-2018

Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen, 201401-201912

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ingevolge de WAO, Wajong en WAZ , welke afkomstig zijn van het UWV.

Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering , 1999 t/m 2016.

Aototmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 1999 t/m 2016

Aototpersoonbus: Uitkeringsperiodes van personen met één of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 1999-2018

Aototpersoonmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 2017 en 2018

Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, 2018

Aototuitkeringtab: Kenmerken van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 2010-2017

AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal, 2004 t/ m 2015

Aowjaarbedragtab :Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016.

Aowmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016.

Aowpersoonbus: Uitkeringsperiodes van personen met een AOW-uitkering, 1999 t/m 2018

Aowpersoonmndbedragbus: Maandbedragen personen met een AOW-uitkering, 2018

Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen, 200701 t/m 201912

Arbbuitlandbus: Personen met inkomsten uit arbeid buitenland, 2001-2018.

Arbbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen, 2001-2018.

Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid samengesteld door het SCP, 1985 t/m 2016, vanaf 1986 2 jaarlijks.

Baankenmerkenbus: Kwalitatieve kenmerken van banen van werknemers, 1999-2016

Baanprsjaarbedragtab: Jaarlijkse loonbedragen van werknemers, 1999-2016.

Baanprsmndbedragbus: Maandelijkse loonbedragen van werknemers, 1999-2018.

Baansommentab: Kwantitatieve jaargegevens van banen van werknemers,1999-2016.

Periode: jaarbestanden 2002 t/m 2012

Betab: Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse, 1999 t/m 201909.

Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016.

Bijstandmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016.

Bijstandpersoonbus: Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering, 1999-201906

Bijstandpersoonjaarbedragtab: Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering, 2017.

Bijstandpersoonmndbedragbus: Maandbedragen personen met een bijstandsuitkering, 2018

Bijstanduitkeringtab: Kenmerken van bijstandsuitkeringen, 2011-201901-06

Bijstandvorderingtab: Kenmerken van vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een bijstandsuitkering, 2013-201906

Cwitab: personen die staan ingeschreven bij het centrum voor werk en inkomen, 1999-2018.

Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren van alle banen van werknemers in Nederland, 2017-2018

EBB: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009.

EBB: Enquête Beroepsbevolking 2010 t/m 2011

EBB: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018

Ebbfamilietab: Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden,1996-2015, 2016 1e kw

Ebbnw: Enquête Beroepsbevolking nieuwe reeks, 2003-2018

EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen, 2000 t/m 2005

Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen, 1995-2005

Failontslagtab; Baanbeëindigingen wegens faillissement, 1999-2016

Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december, 2014-2017

Gemstplaatsbus: Gemeente standplaats van banen, 1995-2005

GpE: De Gepromoveerden Enquête bevat gegevens over gepromoveerden in Nederland, 2005-2014

Periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

Hfdbaanbus; Hoofdbanen van werknemers, 1999-2016.

Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen, 200912-201911

Kinderopvang: Gegevens per kind naar soort opvang en kosten en toeslag kinderopvang aanvrager, 2007-2018.

Periode: jaarbestand 1996, 2002

Micanwpersoonbus: Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering, 1999-2016.

Micaototpersoonbus: Personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 2009-2016.

Micaowpersoonbus: Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016

Micbijstandpersoonbus: Personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016

Micwwpersoonbus: Personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering, 1999 t/m 2016.

Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers, 2012-2018

Nbaansleutelstab: Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities, 2006 t/m 2016.

Nea: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, 2005-2017.

Periode: jaarbestanden: 2002 t/m 2005

Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid, 2001-2018.

Ovarbeidmndbedragbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid,maandbedragen 2001-2018.

Ovuikjaarbedragtab: Alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen, 1999-2016.

Maandbedragen van personen met een overige uitkering, 1999-2016

Ovuitkpersoonbus: Bevat alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen, 1999-2016

Pensioenaanspraken: De opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van inwoners in Nederland. 2005-2012

Pensioendeelnemingen: Het microdatabestand bevat informatie over de pensioendeelnemingen en aanspraken. 2005-2014

PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies

Polislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen op basis van de Polisadministratie, longitudinaal bestand 2006-2009

Pwetsrgpersoonbus: Personen met re-integratie- of participatievoorzieningen: 201901 t/m 201912

Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet, 201901 t/m 201912

ravtab: Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar 2004-2018

restuitkpersoonmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een overige uitkering, 2017 t/m 2018.

Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie, longitudinaal 1999-2018

Secmdtfbus: Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie, longitudinaal 2001-2018

Secmsbibus: SBI van de voornaamste werkkring waarin personen in een bepaalde maand werkzaam zijn, 2001-2018

Siragpersoonbus: Kenmerken van trajectperiodes van personen met re-integratietrajecten door het UWV, 2017

Spolisbus: Banen en lonen op basis van de Polisadministratie, 2010 t/m 201909.

Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van SPolisadministratie, 2010 t/m 2018

Spolislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen op basis van de Spolisadministratie, longitudinaal bestand 2010-2018

Periode: jaarbestanden: 2005 t/m 2012

srgpersoonpwetbus: kenmerken van reintegratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet 2015-201812.

Srgvoorzieningpwettab: Re-integratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet 2015-201812.

Uitkbuitlandbus: Personen met inkomsten uit een uitkering uit het buitenland, 2001-2018

Uitkbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen, 2001-2018

Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 2003-2018

Uwvontslagtab: Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf, 2003-2015.

Uwvtraaggtab: Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het UWV, 2002-2016

uwvtraaggtabult: Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het UWV, 2002-2016 ultimo

uwvtrapersagg: Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het UWV, niet gecoördineerd, 2002-2016.

Volkstelling 1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960

Periode: kwartaalbestanden: 1e kwartal 2001 t/m 4e kwartal 2005

VPD-WALVIS: Verzekerde Personen en Dienstverbanden WALVIS,2006-2008

Algemene Volkstelling 1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971

WEA: Werkgevers Enquête Arbeid

Wgpersoonmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Wachtgeld-uitkering, 2018

Periode: jaarbestanden 2006 t/m 2009; halfjaarbestand 2010

Periode: halfjaarsbestanden: 2001-II t/m 2002-II; jaarbestanden: 2003 t/m 2004

Wusuitkering1atab: Kenmerken van werkloosheidsuitkeringen, 201301-201912

Wwjaarbedragtab: Alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben ontvangen 1999-2016.

Wwmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering, 1999 t/m 2016

wwpersoonbus: Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering, 1999-2018

Wwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering, 2017.

Zea: Zelfstandigen Enquête Arbeid, 2012, 2015 en 2017

Zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen 2001-2018.

Personen met inkomsten uit eigen onderneming, 1995-2015

Zvperc:Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal, 2013K1 t/m 2018K2

Zwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Ziektewetuitkering, 2018