Arbeid en sociale zekerheid

Microdatabestanden

Periode: Jaarbestanden 1985 t/m 2010

Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering ,1999-2016.

Anwmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering, 1999-2016.

Anwuitkering1atab: Anw-uitkeringen aan personen die aan het eind van de verslagperiode niet waren beëindigd,2014-201710.

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ingevolge de WAO, Wajong en WAZ , welke afkomstig zijn van het UWV.

Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering , 1999 t/m 2016.

Aototmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 1999 t/m 2016

Aototpersoonbus: Uitkeringsperiodes van personen met één of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, 1999-2016.

Aouitkeringtab: Kenmerken van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 2013-2016

aanspraken Algemene Ouderdomswet

Aowjaarbedragtab :Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016.

Aowmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016.

Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen, 200701-201706.

Arbbuitlandbus: Personen met inkomsten uit arbeid buitenland, 2001-2016.

Arbbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen, 2009-2016.

Kwalitatieve kenmerken van banen van werknemers

Jaarlijkse loonbedragen van werknemers

Maandelijkse loonbedragen van werknemers

Kwantitatieve jaargegevens van banen van werknemers

Periode: jaarbestanden 2002 t/m 2012

Betab: Bedrijven uit de Polisadministratie met hun economische activiteit en grootteklasse, 1999-201706

Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016.

Bijstandmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016.

Bijstandpersoonbus: Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering, 1999-201706

Kenmerken van bijstandsuitkeringen, 2011-2014

Bijstanduitkeringtab: Kenmerken van bijstandsuitkeringen, 2015-201706

Bijstandvorderingtab: Kenmerken van vorderingen van gemeenten op (ex-)ontvangers van een bijstandsuitkering, 2013-201701-06

13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960

EBB: Enquête Beroepsbevolking , 1996-2016

Personen in de Enquete Beroepsbevolking naar familie relatie in huishouden.

Baanbeëindigingen wegens faillissement

Gemeente Standplaats van banen

Gemeente, wijk en woon-werk afstand van de standplaats van banen in december

De Gepromoveerden Enquête bevat gegevens over gepromoveerden in Nederland

Periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

periode: kwartaalbestanden 1e kwartal 2005 t/m 4e kwartal 2007

Hoofdbanen van werknemers

Periode: halfjaarsbestanden  2001-II t/m 2004-II; jaarbestand: 2004

Cwitab: personen die staan ingeschreven bij het centrum voor werk en inkomen, 1999-2016.

Iowuitkering1atab : Kenmerken van IOW-uitkeringen, 200912-201710

Kinderopvang: Gegevens per kind naar soort opvang en kosten en toeslag kinderopvang aanvrager, 2007-2016

Procedure voor koppeling binnen de CBS microdata omgeving

Periode: jaarbestand 1996, 2002

Micanwpersoonbus: Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering, 1999-2016.

Micaototpersoonbus: Personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering, 2009-2016.

Micaowpersoonbus: Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering, 1999-2016

Micbijstandpersoonbus: Personen met een bijstandsuitkering, 1999 t/m 2016

Micwwpersoonbus: Personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering, 1999 t/m 2016.

Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers, 2012-2016

Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities

Nationale enquete arbeidsomstandigheden

Periode: jaarbestanden: 2002 t/m 2005

Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid, 2001-2015.

OvarbeidmndbedragbusPersonen met inkomsten uit overige arbeid,maandbedragen 2001-2015.

Alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen

Maandbedragen van personen met een overige uitkering

Bevat alle personen die in een bepaald jaar een overige uitkering hebben ontvangen.

Pensioenaanspraken: De opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van inwoners in Nederland. 2005-2014

uwvtraaggtab: Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het UWV, 2002-2016

Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het UWV, niet gecoördineerd.

uwvtraaggtabult: Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het UWV, 2002-2016 ultimo

wwpersoonbus: Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering, 1999-2016

Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar

Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie, 1999-2015.

Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie

Secmsbibus: SBI van de voornaamste werkkring waarin personen in een bepaalde maand werkzaam zijn, 2001-2015

Spolisbus: Banen en lonen op basis van de Polisadministratie, 2010-201706

Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie, 2010 t/m 2015

Periode: jaarbestanden: 2005 t/m 2012

srgpersoonpwetbus: kenmerken van reintegratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet, 2015-201709.

srgvoorzieningpwettab: Re-integratievoorzieningen van personen op grond van de Participatiewet, 2015-201709

Uitkbuitlandbus: Personen met inkomsten uit een uitkering uit het buitenland, 2001-2016

Uitkbuitlandmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen, 2001-2016

Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf

13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960

14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971

Periode: kwartaalbestanden: 1e kwartal 2001 t/m 4e kwartal 2005

Periode: 2006-2008 maart

Informatie over het arbeidsbeleid van Nederlandse bedrijven en instellingen

Periode: jaarbestanden 2006 t/m 2009; halfjaarbestand 2010

Periode: halfjaarsbestanden: 2001-II t/m 2002-II; jaarbestanden: 2003 t/m 2004

Wusuitkering1atab: Kenmerken van werkloosheidsuitkeringen, 2013-201706.

Wwjaarbedragtab: Alle personen die in een bepaald jaar een uitkering op grond van de Werkloosheidswet hebben ontvangen 1999-2016.

Wwmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering, 1999 t/m 2016

Zelfstandigen Enquête Arbeid

zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen inkomsten uit eigen onderneming van personen 2001-2016

Gegvens over personen die in een jaar inkomsten uit eigen onderneming hebben gehad