Arbeid en sociale zekerheid

Microdatabestanden

 1. Akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen
 2. Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen
 3. ANW: Algemene Nabestaandenwet (vanaf 2014 opgevolgd door ANWUITKERING1ATAB)
 4. Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen ANW-uitkering
 5. Anwmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 6. Anwpersoonbus: Algemene nabestaandenwet (personen)
 7. anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 8. Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen
 9. Ao: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1995-2009
 10. Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen AO-uitkering
 11. Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes
 12. Aototpersoonbus: Arbeidsongeschiktheidsuitker.periodes
 13. aototpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AO-uitkering
 14. Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
 15. AOW_Uitkeringen: Algemene ouderdomswet uitkeringen (vanaf 2014 opgevolgd door aowuitkering1atab)
 16. AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal
 17. Aowjaarbedragtab: Jaarbedragen AOW-uitkering.
 18. Aowmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering.
 19. Aowpersoonbus: AOW uitkeringsperiodes van personen
 20. aowpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering
 21. Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen
 22. Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten
 23. Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten
 24. Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid van het SCP
 25. Baankenmerkenbus: kenmerken van banen van werknemers
 26. Baanprsjaarbedragtab:Jaarlijkse loonbedragen werknemers
 27. Baanprsmndbedragbus: Maandelijks loonbedrag werknemers
 28. Baansleutelsint: Koppelbestand nieuwe naar oude baandefinitie (vanaf 2010 opgevolgd door koppelbaansleutelstab)
 29. Baansommentab: Jaargegevens van banen van werknemers
 30. Baanvtvbus: Hulpbestand voor het volgen van banen
 31. BDS: Bijstandsdebiteurenstatistiek
 32. Beidsmetvestigingsinfo: Aantal banen per vestigingsgemeente
 33. Betab: Activiteiten en grootteklasse van Bedrijven
 34. Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen bijstandsuitkering
 35. Bijstandmndbedragbus:Maandbedragen bijstandsuitkeringen
 36. Bijstandpersoonbus: personen met bijstandsuitkering
 37. Bijstandpersoonjaarbedragtab: Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering
 38. Bijstandpersoonmndbedragbus: Bijstandsuitkeringen maandbedrag
 39. Bijstanduitkeringtab: Bijstandsuitkeringen
 40. Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering
 41. BUS-registraties: Bijstandsuitkeringenstatistiek op registratiebasis
 42. BUS-transacties: Bijstandsuitkeringenstatistiek op transactiebasis
 43. Cwitab: Ingeschrevenen bij het centrum voor werk en inkomen
 44. Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren alle banen werknemers in Nederland
 45. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009
 46. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2010-2011
 47. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018
 48. Ebbfamilietab: Familie relatie in huishouden EBB
 49. Ebbnw: Enquête Beroepsbevolking nieuwe reeks, vanaf 2003
 50. EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen
 51. Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen
 52. Failontslagtab: Baanbeëindigingen wegens faillissement
 53. Failonttab: Werknemers ontslagen door faillissement
 54. Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december
 55. Gemstplaatsbus: Gemeente standplaats van banen (vanaf 2006 opgevolgd door gemstplbus)
 56. Gemstplbus: Gemeente Standplaats van banen
 57. Gemwijkstpltab: Standplaatsen en afstand banen
 58. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 59. Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep
 60. Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV
 61. Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW
 62. Herwwtab: Personen die (her)instromen in de ww
 63. Hfdbaanbus: Hoofdbanen van werknemers
 64. Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen
 65. Kinderopvang: kindgegevens; kosten en toeslag aanvrager
 66. Koppelbaansleutelstab: Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities (opvolger van baansleutelsint)
 67. Koppeltabelikvidbaanrugidtab: Koppeltabel inkomensverhouding identificatie met baanrug identificatie
 68. LSO: Loonstructuuronderzoek
 69. LWW: Leefsituatie werkenden-niet werkenden
 70. Micanwpersoonbus: Algemene Nabestaandenwet-uitkering
 71. Micaototpersoonbus: Personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 72. Micaowpersoonbus: Algemene Ouderdomswet-uitkering
 73. Micbijstandpersoonbus: Personen met bijstandsuitkering
 74. Micwwpersoonbus: Personen met een WW-uitkering
 75. Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers
 76. MOSA: Monitor scholing en activering (reïntegratie arbeidsmarkt)
 77. Nbaansleutelstab: Relaties nieuwe en oude baandefinities
 78. Nea: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
 79. NVS: Nationale verzuimstatistiek
 80. Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid
 81. Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid
 82. Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering
 83. Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand
 84. Ovuitkpersoonbus: Personen met overige uitkering jaar
 85. Pensaanspraakoptab: Pensioenaanspraak ouderdomspensioen
 86. Pensaanspraakpptab: Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen
 87. Pensioenaanspraken: Pensioenaanspraken van inwoners in Nederland
 88. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 89. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 90. Polisbus: Polisbus:Banen en lonen van werknemers in Nederland (opvolger van EWL, vanaf 2010 vervangen door Spolisbus)
 91. Polishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie
 92. Polislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 93. Pwetsrgpersoonbus: Personen met re-integratie- of participatievoorzieningen
 94. Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet
 95. Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden
 96. restuitkpersoonmndbedragbus: Maandbedrag overige uitkering
 97. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 98. Siragpersoonbus:trajectperiodes re-Integratietrajecten
 99. Siragvoorzieningenbus: re-integratietrajecten kenmerken
 100. Sirwwpersoonbus: Re-integratietraject voor werklozen
 101. Spolisbus: Banen en lonen volgens Polisadministratie
 102. Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers Spolis
 103. Spolislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 104. SRG: Statistiek reïntegratie door gemeenten
 105. Srgpersoonbus: Periodes met kenmerken van re-integratievoorzieningen van personen (opgevolgd door srgpersoonpwetbus)
 106. Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet
 107. Srgreintegratiepositiebus: Periodes met kenmerken van re-integratieposities van personen
 108. Srgvoorzieningpwettab:Re-integratievoorzieningen
 109. Srgvoorzieningtab: Re-integratievoorzieningen van personen (opgevolgd door Srgvoorzieningpwettab)
 110. Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 111. SWL-regio: Aantal banen per bedrijf per gemeente
 112. Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen
 113. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 114. Uitkduurtab: Personen met een of meerdere uitkeringen
 115. Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV
 116. Uwvontslagtab: Beëindigde banen UWVwerkbedrijf
 117. Uwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 118. Uwvtraaggtab: Personen met re-integratietrajecten UWV
 119. UWVTRAAGGTABULT: Personen met een re-integratietraject ultimo
 120. uwvtrapersaggtab: Personen met een re-integratietraject
 121. Volkstelling1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 122. VPD: Verzekerde personen en dienstverbanden
 123. VPD-WALVIS: Verzekerde Personen en Dienstverbanden WALVIS
 124. Vrlsrgloonkostinstroomtab: Personen met gestarte loonkostensubsidies ( vanaf 2013 opgevolgd door Srgvoorzieningtab)
 125. Vrlsrgloonkostuitstroomtab: Personen met beëindigde loonkostensubsidies (vanaf 2013 opgevolgd door Srgvoorzieningtab)
 126. Vrlsrgpersonentab: Personen met een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie (vanaf 2013 opgevolgd door Srgvoorzieningtab en Srgreintegratiepositiebus)
 127. Vrlsrgtrajinstroomtab: Personen met een gestart SRG-traject (vanaf 2013 opgevolgd door Srgreintegratiepositiebus en Srgvoorzieningtab)
 128. Vrlsrgtrajuitstroomtab: Personen met een beëindigd SRG-traject (vanaf 2013 opgevolgd door Srgvoorzieningtab en Srgreintegratiepositiebus)
 129. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 130. WEA: Werkgevers Enquête Arbeid
 131. Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek
 132. Wgpersoonmndbedragbus:maandbedragen Wachtgeld-uitkering
 133. WIA: Wet Inkomen en Arbeid
 134. WIW: Wet inschakeling werkzoekenden (gesubsidiëerde arbeid)
 135. WUS-DT: Werkloosheidsuitkeringen - deeltijd
 136. Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen
 137. Wwjaarbedragtab:Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet
 138. wwmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 139. wwpersoonbus: werkloosheidsuitkering en periodes
 140. wwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 141. Wwuitkeringint: Werkloosheidswet uitkeringen (vanaf 2013 opgevolgd door Wusuitkering1atab)
 142. Zea: Zelfstandigen Enquête Arbeid
 143. zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen
 144. Zelfstandigentab:Personen met inkomsten uit eigen onderneming
 145. Zvperc:Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal
 146. Zwpersoonmndbedragbus: Ziektewet-uitkering maandbedragen