Arbeid en sociale zekerheid

Microdatabestanden

 1. Akwuitkering1atab: Kenmerken van AKW-uitkeringen
 2. Akwuitkering1btab: AKW-uitkeringen van kinderen
 3. Anw: Maandbedragen ANW-uitkering
 4. Anwjaarbedragtab: Jaarbedragen ANW-uitkering
 5. Anwmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 6. Anwpersoonbus: ANW-uitkeringsperiodes van personen
 7. anwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen ANW-uitkering
 8. Anwuitkering1atab: Kenmerken van Anw-uitkeringen
 9. Ao: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1995-2009
 10. Aototjaarbedragtab: Jaarbedragen AO-uitkering
 11. Aototmndbedragbus: Arbeidsongeschiktheidsuitk.periodes
 12. Aototpersoonbus: Arbeidsongeschiktheidsuitker.periodes
 13. aototpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AO-uitkering
 14. Aototuitkeringatab: Kenmerken van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid
 15. Aouitkeringtab: Kenmerken arbeidsongeschiktheidsuitk.
 16. AOW_Uitkeringen: Algemene ouderdomswet uitkeringen
 17. AOW-aanspraken: AOW-aanspraken totaal
 18. Aowatab: Kenmerken van AOW-aanspraken
 19. Aowjaarbedragtab: Jaarbedragen AOW-uitkering.
 20. Aowmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering.
 21. Aowpersoonbus: AOW uitkeringsperiodes van personen
 22. aowpersoonmndbedragbus: Maandbedragen AOW-uitkering
 23. Aowuitkering1atab: Kenmerken van AOW-uitkeringen
 24. Arbbuitlandbus: Personen buitenlandse arbeidinkomsten
 25. Arbbuitlandmndbedragbus: buitenlandse arbeidsinkomsten
 26. Arbeidsaanbodpanel: Aanbod van arbeid van het SCP
 27. Azwzzp2023: Zelfstandigen in de zorg- en welzijnssector
 28. Baankenmerkenbus: kenmerken van banen van werknemers
 29. Baanprsjaarbedragtab: Jaarlijkse loonbedragen werknemers
 30. Baanprsmndbedragbus: Maandelijks loonbedrag werknemers
 31. Baansleutelsint: Koppelbestand nieuwe naar oude baandefinitie
 32. Baansommentab: Jaargegevens van banen van werknemers
 33. Baanvtvbus: Hulpbestand voor het volgen van banen
 34. BDS: Bijstandsdebiteurenstatistiek
 35. Beidsmetvestigingsinfo: Aantal banen per vestigingsgemeente
 36. Betab: Activiteiten en grootteklasse van Bedrijven
 37. Bijstandjaarbedragtab: Jaarbedragen bijstandsuitkering
 38. Bijstandmndbedragbus:Maandbedragen bijstandsuitkeringen
 39. Bijstandpersoonbus: personen met bijstandsuitkering
 40. Bijstandpersoonjaarbedragtab: Jaarbedragen personen met een bijstandsuitkering
 41. Bijstandpersoonmndbedragbus: Bijstandsuitkeringen maandbedrag
 42. Bijstanduitkeringtab: Bijstandsuitkeringen
 43. Bijstandvorderingtab:Vorderingen bijstandsuitkering
 44. BUS: Bijstandsuitkeringenstatistiek
 45. Bus_trans: Bijstandsuitkeringenstatistiek op transactiebasis
 46. Cwitab: Ingeschrevenen bij het centrum voor werk en inkomen
 47. Deeltijdfactorbaanbus: Deeltijdfactoren alle banen werknemers in Nederland
 48. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 1996-2009
 49. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2010-2011
 50. Ebb: Enquête Beroepsbevolking 2012-2018
 51. Ebbnw: Enquête Beroepsbevolking nieuwe reeks 2003-2022
 52. EWL Enquête: Enquête Werkgelegenheid en lonen
 53. Ewlbus: Enquête Werkgelegenheid en Lonen
 54. Failontslagtab: Baanbeëindigingen wegens faillissement
 55. Failonttab: Werknemers ontslagen door faillissement
 56. Gemeentestpltab: Gemeente Standplaats van de banen in december
 57. Gemstplaatsbus: Gemeente standplaats van banen
 58. Gemstplbus: Gemeente Standplaats van banen
 59. Gpe: Gepromoveerden Enquête
 60. Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep
 61. Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV
 62. Herabwtab: Personen die (her)instromen in de ABW
 63. Herwwtab: Personen die (her)instromen in de ww
 64. Hfdbaanbus: Hoofdbanen van werknemers
 65. Iowuitkering1atab: Kenmerken van IOW-uitkeringen
 66. Koppelbaansleutelstab: Relaties van baansleutels tussen nieuwe en oude baandefinities
 67. Koppeltabelikvidbaanrugidtab: Koppeltabel inkomensverhouding identificatie met baanrug identificatie
 68. LSO: Loonstructuuronderzoek
 69. LWW: Leefsituatie werkenden-niet werkenden
 70. Mlklassebus: Minimumloonklasse van banen van werknemers
 71. MOSA: Monitor scholing en activering (reïntegratie arbeidsmarkt)
 72. Nbaansleutelstab: Relaties nieuwe en oude baandefinities
 73. Nea 2014-2021: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014-2021
 74. Nea2005-2013: Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2005-2013
 75. NVS: Nationale verzuimstatistiek
 76. Ovarbeidbus: Personen met inkomsten uit overige arbeid
 77. Ovarbeidmndbedragbus: Maandbedragen uit overige arbeid
 78. Ovuitkjaarbedragtab:personen met een overige uitkering
 79. Ovuitkmndbedragbus: Personen met overige uitkering maand
 80. Ovuitkpersoonbus: Personen met overige uitkering jaar
 81. Pensaanspraakoptab: Pensioenaanspraak ouderdomspensioen
 82. Pensaanspraakpptab: Kenmerken van Pensioenaanspraken partnerpensioen
 83. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 84. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 85. Polisbus: Polisbus:Banen en lonen van werknemers in Nederland
 86. Polishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers op basis van Polisadministratie
 87. Polislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 88. Pwetsrgpersoonbus: Personen met re-integratie- of participatievoorzieningen
 89. Pwetsrgvoorzieningtab: Re-integratie- en participatievoorzieningen op grond van de Participatiewet
 90. Ravtab: Gegevens over arbeidsverleden
 91. restuitkpersoonmndbedragbus: Maandbedrag overige uitkering
 92. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 93. Siragpersoonbus:trajectperiodes re-Integratietrajecten
 94. Siragvoorzieningenbus: re-integratietrajecten kenmerken
 95. Sirwwpersoonbus: Re-integratietraject voor werklozen
 96. Spolisbus: Banen en lonen volgens Polisadministratie
 97. Spolishoofdbaanbus: Hoofdbaan van werknemers Spolis
 98. Spolislongbaantab: Koppeltabel longitudinale banen polis
 99. SRG: Statistiek reïntegratie door gemeenten
 100. Srgpersoonpbus: Kenmerken periodes re-integratievoorzieningen
 101. Srgpersoonpwetbus:Kenmerken personen participatiewet
 102. Srgreintegratiepositiebus: Re-integratieposities van personen
 103. Srgvoorzieningpwettab:Re-integratievoorzieningen
 104. Srgvoorzieningtab: Re-integratievoorzieningen van personen
 105. Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 106. SWL-regio: Aantal banen per bedrijf per gemeente
 107. Uitkbuitlandbus:Personen buitenlandse uitkeringen
 108. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 109. Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV
 110. Uwvontslagtab: Beëindigde banen UWVwerkbedrijf
 111. Uwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV
 112. Uwvtraaggtab: Personen met re-integratietrajecten UWV
 113. UWVTRAAGGTABULT: Personen met een re-integratietraject ultimo
 114. uwvtrapersaggtab: Personen met een re-integratietraject
 115. Vrlsrgloonkostinstroomtab: Personen met gestarte loonkostensubsidies
 116. Vrlsrgloonkostuitstroomtab: Personen met beëindigde loonkostensubsidies
 117. Vrlsrgpersonentab: Personen met een lopend SRG-traject of loonkostensubsidie
 118. Vrlsrgtrajinstroomtab: Personen met een gestart SRG-traject
 119. Vrlsrgtrajuitstroomtab: Personen met een beëindigd SRG-traject
 120. VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 121. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 122. WEA: Werkgevers Enquête Arbeid
 123. Werkonderzoek: personeels en mobiliteitsonderzoek
 124. Wgpersoonmndbedragbus:maandbedragen Wachtgeld-uitkering
 125. WIA: Wet Inkomen en Arbeid
 126. WIW: Wet inschakeling werkzoekenden (gesubsidiëerde arbeid)
 127. WUS-DT: Werkloosheidsuitkeringen - deeltijd
 128. Wusuitkering1atab: Kenmerken van ww-uitkeringen
 129. Wwjaarbedragtab:Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet
 130. wwmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 131. wwpersoonbus: werkloosheidsuitkering en periodes
 132. wwpersoonmndbedragbus: Maandbedragen WW-uitkering
 133. Wwuitkeringint: Werkloosheidswet uitkeringen
 134. Zea2012: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2012
 135. Zea2015: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2015
 136. Zea2017: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017
 137. Zea2019: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2019
 138. Zea2021: Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021
 139. zelfstandigenmndbedragbus: Maandbedragen zelfstandigen
 140. Zvperc: Ziekteverzuimpercentages per BEID per kwartaal
 141. Zwpersoonmndbedragbus: Ziektewet-uitkering maandbedragen