Bedrijven

© Hollandse Hoogte

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

De Nederlandse economie is voortdurend in beweging en het CBS maakt die voor u inzichtelijk en zichtbaar. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij andere (overheids)instanties bekend zijn, zoals de belastingdienst.

Om de economie goed in beeld te brengen ontkomen wij er niet aan om gegevens bij bedrijven uit te vragen. Wij doen onze uiterste best om dat voor u als ondernemer zo makkelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken uw gegevens om de economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en de werkgelegenheid in beeld te brengen. Die cijfers zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. 

Lopende onderzoeken

 1. Aanleverwijze Internationale Handel in Goederen
 2. Aardoliegrondstoffen en - producten
 3. Barometer Culturele Diversiteit
 4. Bedrijfsafvalstoffen
 5. Bedrijfsopleidingen
 6. Beleidsinformatie Jeugd
 7. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 8. Bestelauto’s
 9. Biobrandstoffen
 10. Biomassaketels
 11. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 12. COEN Conjunctuurenquête
 13. Consumentenprijzen
 14. Daklozen
 15. Dienstenprijzen
 16. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 17. Energieverbruik
 18. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 19. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers
 20. Financiën van Ondernemingen
 21. Financieringsmonitor
 22. Gasmotoren
 23. Gemeentelijk Afval
 24. Gewasbescherming
 25. Goederenvervoer via Pijpleidingen
 26. Graslandgebruik
 27. Huurenquête
 28. ICT-gebruik bedrijven
 29. Innovatie-enquête
 30. Internationale Handel in Diensten IDEP
 31. Internationale Handel in Goederen
 32. Inventarisatie logiesaccommodaties
 33. Investeringen
 34. Investeringsverwachtingen
 35. Jaar- Productiestatistiek
 36. Jaarstatistiek RGS
 37. Kunst- en cultuureducatie
 38. Kwartaalenquête
 39. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 40. Logiesaccommodaties
 41. Maandenquête
 42. MBO Werkgevers Onderzoek
 43. Milieu-uitgaven
 44. Moderne Vreemde Talen
 45. Monitor Laaggeletterdheid
 46. Musea
 47. Niet-Natuurlijke Doden
 48. Nieuwe Opdrachten Architecten
 49. Oesterproductie
 50. Ondernemer en Rechtshulp
 51. Onderwijsondersteuning
 52. Onkruid- en plaagbestrijding
 53. Oogstraming Akkerbouw
 54. Oogstraming Groenten Open Grond
 55. Outward Foreign Affiliates Statistics
 56. Pensioenaanspraken
 57. Platformsamenleving
 58. Podiumkunsten
 59. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 60. Prodcom
 61. Producentenprijzen
 62. R&D-enquête
 63. Raffinage-installaties
 64. Recreatie-instellingen
 65. Regionale Werkgelegenheid
 66. Sport
 67. Sterfgevallenonderzoek
 68. Tijdelijke Verhuur
 69. Tijdelijke Woningen
 70. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 71. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 72. Vacatures en Ziekteverzuim
 73. Vakbondsleden
 74. Varkensstapel
 75. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 76. Warmte/koude-opslag
 77. Warmtepompen
 78. Wegvervoer
 79. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 80. Zonthermische energie