Bedrijven

© Hollandse Hoogte

We begrijpen dat het aanleveren van gegevens aan het CBS in deze moeilijke tijden niet eenvoudig is. Maar betrouwbare cijfers over hoe we er als Nederland voor staan zijn erg belangrijk. Juist nu hebben overheden, wetenschappers, bedrijven en burgers er behoefte aan om te weten hoe het gaat met Nederland en haar inwoners. Denk alleen al aan cijfers over gezondheid, zorg en de economie. Het CBS gaat daarom door met gegevens verzamelen. Wij hopen dat u ook in deze tijd uw belangrijke gegevens blijft aanleveren en danken u voor uw begrip.

De Nederlandse economie is voortdurend in beweging en het CBS maakt die voor u inzichtelijk en zichtbaar. Daarvoor maken we zoveel mogelijk gebruik van gegevens die al bij andere (overheids)instanties bekend zijn, zoals de belastingdienst.

Om de economie goed in beeld te brengen ontkomen wij er niet aan om gegevens bij bedrijven uit te vragen. Wij doen onze uiterste best om dat voor u als ondernemer zo makkelijk mogelijk te maken. Wij gebruiken uw gegevens om de economische groei, prijsontwikkelingen, investeringen, omzetten en de werkgelegenheid in beeld te brengen. Die cijfers zijn ook voor uw bedrijfsvoering interessant. 

Lopende onderzoeken

 1. Aanleverwijze Internationale Handel in Goederen
 2. Aardoliegrondstoffen en - producten
 3. Barometer Culturele Diversiteit
 4. Bedrijfsafvalstoffen
 5. Bedrijfsopleidingen
 6. Beleidsinformatie Jeugd
 7. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 8. Bestelauto’s
 9. Biobrandstoffen
 10. Biomassaketels
 11. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 12. COEN Conjunctuurenquête
 13. Consumentenprijzen
 14. Daklozen
 15. Dienstenprijzen
 16. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 17. Energieverbruik
 18. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 19. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers
 20. Financiën van Ondernemingen
 21. Financieringsmonitor
 22. Gasmotoren
 23. Gemeentelijk Afval
 24. Gewasbescherming
 25. Goederenvervoer via Pijpleidingen
 26. Graslandgebruik
 27. Huurenquête
 28. ICT-gebruik bedrijven
 29. Innovatie-enquête
 30. Internationale Handel in Diensten IDEP
 31. Internationale Handel in Goederen
 32. Inventarisatie logiesaccommodaties
 33. Investeringen
 34. Investeringsverwachtingen
 35. Jaar- Productiestatistiek
 36. Kunst- en cultuureducatie
 37. Kwartaalenquête
 38. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 39. Logiesaccommodaties
 40. Maandenquête
 41. MBO Werkgevers Onderzoek
 42. Milieu-uitgaven
 43. Moderne Vreemde Talen
 44. Monitor Laaggeletterdheid
 45. Musea
 46. Niet-Natuurlijke Doden
 47. Nieuwe Opdrachten Architecten
 48. Oesterproductie
 49. Ondernemer en Rechtshulp
 50. Onderwijsondersteuning
 51. Onkruid- en plaagbestrijding
 52. Oogstraming Akkerbouw
 53. Oogstraming Groenten Open Grond
 54. Outward Foreign Affiliates Statistics
 55. Pensioenaanspraken
 56. Platformsamenleving
 57. Podiumkunsten
 58. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 59. Prodcom
 60. Producentenprijzen
 61. R&D-enquête
 62. Raffinage-installaties
 63. Recreatie-instellingen
 64. Regionale Werkgelegenheid
 65. Sport
 66. Sterfgevallenonderzoek
 67. Tijdelijke Verhuur
 68. Tijdelijke Woningen
 69. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 70. Vacatures en Ziekteverzuim
 71. Vakbondsleden
 72. Varkensstapel
 73. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 74. Warmte/koude-opslag
 75. Warmtepompen
 76. Wegvervoer
 77. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 78. Zonthermische energie