Overzichtpagina lopende onderzoeken

Lopende onderzoeken

 1. Aanleverwijze Internationale Handel in Goederen
 2. Aardoliegrondstoffen en - producten
 3. Bedrijfsafvalstoffen
 4. Bedrijfsopleidingen
 5. Beleidsinformatie Jeugd
 6. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 7. Bestelauto’s
 8. Biobrandstoffen
 9. Biomassaketels
 10. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 11. COEN Conjunctuurenquête
 12. Consumentenprijzen
 13. Daklozen
 14. Dienstenprijzen
 15. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 16. Energieverbruik
 17. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 18. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers
 19. Financiën van Ondernemingen
 20. Financieringsmonitor
 21. Gasmotoren
 22. Gemeentelijk Afval
 23. Gewasbescherming
 24. Goederenvervoer via Pijpleidingen
 25. Graslandgebruik
 26. Huurenquête
 27. ICT-gebruik bij bedrijven
 28. Innovatie-enquête
 29. Internationale Handel in Diensten IDEP
 30. Internationale Handel in Goederen
 31. Inventarisatie logiesaccommodaties
 32. Investeringen
 33. Investeringsverwachtingen
 34. Jaar- Productiestatistiek
 35. Kunst- en cultuureducatie
 36. Kwartaalenquête
 37. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 38. Logiesaccommodaties
 39. Maandenquête
 40. MBO Werkgevers Onderzoek
 41. Milieu-uitgaven
 42. Moderne Vreemde Talen
 43. Musea
 44. Niet-Natuurlijke Doden
 45. Nieuwe Opdrachten Architecten
 46. Oesterproductie
 47. Ondernemer en Rechtshulp
 48. Onderwijsondersteuning
 49. Onkruid- en plaagbestrijding
 50. Oogstraming Akkerbouw
 51. Oogstraming Groenten Open Grond
 52. Outward Foreign Affiliates Statistics
 53. Pensioenaanspraken
 54. Platformsamenleving
 55. Podiumkunsten
 56. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 57. Prodcom
 58. Producentenprijzen
 59. R&D-enquête
 60. Raffinage-installaties
 61. Recreatie-instellingen
 62. Regionale Werkgelegenheid
 63. Sport
 64. Sterfgevallenonderzoek
 65. Tijdelijke Verhuur
 66. Tijdelijke Woningen
 67. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 68. Vacatures en Ziekteverzuim
 69. Vakbondsleden
 70. Varkensstapel
 71. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 72. Warmte/koude-opslag
 73. Warmtepompen
 74. Wegvervoer
 75. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 76. Zonthermische energie