Overzichtpagina lopende onderzoeken

Lopende onderzoeken

 1. Aanleverwijze Internationale Handel in Goederen
 2. Aardoliegrondstoffen en - producten
 3. Barometer Culturele Diversiteit
 4. Bedrijfsafvalstoffen
 5. Bedrijfsopleidingen
 6. Beleidsinformatie Jeugd
 7. Beleidsinformatie Veilig Thuis
 8. Bestelauto’s
 9. Biobrandstoffen
 10. Biomassaketels
 11. CBS-DNB Financiën van Ondernemingen en Betalingsbalans
 12. COEN Conjunctuurenquête
 13. Consumentenprijzen
 14. Dienstenprijzen
 15. Eindverbruikersprijzen aardgas en elektriciteit
 16. Energieverbruik
 17. Energiewinning, -omzetting en -verbruik jaarcijfers
 18. Energiewinning, -omzetting en -verbruik maandcijfers
 19. Financiën van Ondernemingen
 20. Financieringsmonitor
 21. Gasmotoren
 22. Gemeentelijk Afval
 23. Gewasbescherming
 24. Goederenvervoer via Pijpleidingen
 25. Graslandgebruik
 26. Huurenquête
 27. ICT-gebruik bedrijven
 28. Innovatie-enquête
 29. Internationale Handel in Diensten IDEP
 30. Internationale Handel in Goederen
 31. Inventarisatie logiesaccommodaties
 32. Investeringen
 33. Investeringsverwachtingen
 34. Jaar- Productiestatistiek
 35. Jaarstatistiek RGS
 36. Kwartaalenquête
 37. Kwartaaluitvraag Financiën Overheidsinstellingen
 38. Logiesaccommodaties
 39. Maandenquête
 40. MBO Werkgevers Onderzoek
 41. Milieu-uitgaven
 42. Monitor Laaggeletterdheid
 43. Musea
 44. Niet-Natuurlijke Doden
 45. Oesterproductie
 46. Ondernemer en Rechtshulp
 47. Onderwijsondersteuning
 48. Onkruid- en plaagbestrijding
 49. Oogstraming Akkerbouw
 50. Oogstraming Groenten Open Grond
 51. Outward Foreign Affiliates Statistics
 52. Pensioenaanspraken
 53. Platformsamenleving
 54. Podiumkunsten
 55. Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen
 56. Prodcom
 57. Producentenprijzen
 58. R&D-enquête
 59. Raffinage-installaties
 60. Recreatie-instellingen
 61. Regionale Werkgelegenheid
 62. Rustplaatsen vrachtwagens
 63. Sport
 64. Sterfgevallenonderzoek
 65. Tijdelijke Verhuur
 66. Tijdelijke Woningen
 67. Uitgaven Wmo en Jeugdwet
 68. Uw bedrijf in internationale waardeketens
 69. Vacatures en Ziekteverzuim
 70. Vakbondsleden
 71. Varkensstapel
 72. Verleende Omgevingsvergunningen met Activiteit Bouw
 73. Warmte/koude-opslag
 74. Warmtepompen
 75. Wegvervoer
 76. Werkgeversonderzoek Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
 77. Zonthermische energie