Arbeid en sociale zekerheid

Aanvullend statistisch onderzoek

Kennis over-, gedrag in- en slachtofferschap van digitaal werken onder zelfstandig ondernemers zonder personeel, 2018.

Tabellen met banen naar woon- werkgebied omgeving Purmerend, bekostigd door de gemeente Purmerend.

Cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2019 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2019.

Tabel met het aantal banen en de premieloon verdeling van de werknemers in de doelgroep voor de Regeling Overbrugging naar bedrijfstak, verslagjaar 2018.

Banen in Leiden naar SBI code, 2014-2017

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2019.

Uitstroom naar baan: zorg en welzijn breed/smal, sector, SBI, Regioplus-arbeidsmarktregio, 1e kwart 2010 - 3e kwart 2019

Lonen van werknemers op Caribisch Nederland in de toeristensector, 2017, 2018

Migratieachtergrond van werknemers van een pilotorganisatie

Werknemers in zorg en welzijn breed: leeftijdscategorie, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

Mobiliteit zorg en welzijn breed: mobiliteitskenmerken, branche, zorgkantoorplus-regio, 4e kwartaal, 2010-2018.

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2018. Op basis van de NEA en in opdracht van BZK.

(opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid.

De tabel geeft informatie over het aantal werkdagen (mediaan) waarop door werknemers de laatste keer is verzuimd naar klacht.

De tabel toont voor (clusters van) gemeenten het aantal inwoners uit de doelgroep Banenafspraak met de grondslagcode Participatiewet (incl. Vso/Pro & Praktijkroute) in 2017 en in 2018, gesplitst naar wel en niet werkzaam.

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2018 - 4e kwartaal 2018

Werkzame personen in de regio Zwolle uitgesplitst naar werknemer en zzp'er, persoons- en bedrijfskenmerken, 2015 en 2018

Twee dashboards over de stromen in en uit de bijstand in de gemeente Den Haag

Tabellen over het aantal banen van werknemers in december 2018 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Werkzame beroepsbevolking van 15 t/m 74 jaar naar woon-werkbalans per arbeidsmarktregio.

Werkzame beroepsbevolking (nationale definitie) van 15 tot 65 jaar naar baanvinders, baanwisselaars, bedrijfssector en leeftijd, 2018.

Bevolking en beroepsbevolking (totaal/werkzaam/werkloos) naar arbeidsmarktregio, geslacht, leeftijdsklasse en onderwijsniveau, 2014-2018.

Caribisch Nederland: aantal bedrijven met werknemers, de loonsom per baan in verhouding tot het Wettelijk Minimumloon (WML) en dienstverbanden van werknemers naar sector.

Banen van werknemers naar baankenmerken, ingedeeld naar minimumloonklassen, voor de jaren 2015-2018.

Inkomensbronnen van zelfstandigen naar arbeidsmarktregio en economische sector in 2008 en 2018.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Bronckhorst uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Deelname van de werkzame beroepsbevolking van 20 tot 65 jaar aan voltijd, deeltijd en korte opleidingen en cursussen naar beroepsgroep.

Tabellenset en rapportage over internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen, 2003/2005 en 2016/2018

Ziekteverzuimpercentage in de economische activiteit 10170 ‘Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk’, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte, voor de jaren 2015-2018.

Participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2018

Het aantal werkgevers en werknemers in de sector uitgeverijen op 1 december 2018.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Tabellen over de banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

Tabellen over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsuitkeringen aan overige adreslozen. Bekostigd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019

Aan werknemers (15 tot 75 jaar) is gevraagd of zij buiten werktijd bereikbaar zijn voor werkgerelateerde zaken. Daarbij kunnen zij kiezen uit: ‘nooit’, ‘soms’, ‘vaak’ of ‘altijd’. Het percentage betreft het deel dat kiest voor de antwoordcategorieën ‘vaak’ of ‘altijd’.

Deze tabel bevat jaarcijfers over de beroepen waarbinnen de werkzame beroepsbevolking werkzaam is.

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW.

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2019.

Banen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; arbeidsduur per week en (sub)branche, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW.

Aantal werknemersbanen in 2013 en 2017 naar COROP-gebied, indeling 2018

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2019.

Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiden uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

Maatwerktabel op basis van de NEA over duurzame inzetbaarheid van werknemers in de zorg- en welzijnssector.

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2019.

Cijfers over werknemers en zelfstandigen in de culturele sector met uitsplitsing naar kunsten, media & entertainment en creatieve zakelijke dienstverlening.

Maandloon en sector van MBO-afgestudeerden die op Bonaire wonen en zijn afgestudeerd

Personen in technische beroepen met een niet-technische opleidingsachtergrond, 2013-2018

Demografische en arbeidsmarktgerelateerde kenmerken van architecten en Nederlandse bevolking, 2018

Vergelijking tussen de aandelen zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking (25 tot 65 jaar) in de grensregio’s van Nederland, Duitsland en België, naar regio, 2018.

Omvang en ontwikkelingen basisschoolleraren in Den Haag, 2019

Cijfers volgens nieuwe wijkindeling van Leidschendam-Voorburg

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand in 2018 door gemeenten. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/'18.

Onderzoek naar samenloop van algemene en bijzondere bijstand in 2018

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Vakbondsleden en belangrijkste reden om geen vakbondslid te zijn onder werknemers naar provincie en COROP-gebied, 2018

Uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2017 van de Migrantenmonitor.

AZW-smal: aantallen uitgestroomde werknemers (1e kwartaal 2019) en werknemers (1e kwartaal 2018) naar leeftijdsgroep en branche.

In deze tabellenset wordt het aantal vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders gepresenteerd dat zelfstandig in de Jeugdwet werkzaam is. De vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders worden uitgesplitst naar beroepsregistratie, leeftijd en regio. De cijfers in dit product zijn samengesteld voor APE Public Economics.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16 .

Belangrijkste uitkomsten werknemersenquête AZW voor branche Jeugdhulp. Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2018 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2018 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2018 nog in de WIA zaten.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Niet-Nederlandse kenniswerkers woonachtig in de Kempengemeenten en omgeving, 2014-2017 (15-66 jaar), naar div. kenmerken

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen binnen het Rijk, 2016

Gecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen per bedrijfstak en per loonsegment, 2016

Aansluiting opleiding en werk (12-uursgrens) mbo naar instelling en regio SVO 2018.

Aanvulling op onderzoek: Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden, 2013-2016

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database.

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Belangrijkste uitkomsten werknemersenquête AZW. Arbeidskenmerken, Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.

Belangrijkste uitkomsten werkgeversenquête AZW. Personeelsbestand, Scholing & vaardigheden, Gezond & veilig werken.

Werkzame beroepsbevolking naar positie in de werkkring, geslacht en leeftijd in jaren.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2017/'18.

Defensiepersoneel in de periode 2015-2017, met achtergrondkenmerken en hun situatie voor instroom en na uitstroom.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2018.

Technische beroepen, technische sectoren, arbeidsmarktregio’s, provincies.

Deze rapportage bevat tabellen en figuren over personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur in 2015 en 2018.

Gegevens over banen bij defensie, uitgesplitst naar woonprovincie van de werknemer.

Mobiliteit (instroom en uitstroom) zorg en welzijn smal; leeftijd en (sub)branche 1e kwartaal 2010 - 1e kwartaal 2019

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Deelname van personen van 15 tot en met 24 jaar aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database - Youth Guarantee Monitor.

Maatwerk over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Het aantal en aandeel personen met werk en een uitkering naar migratieachtergrond, 2017 en 2005.

In welke mate komen potentiële risicofactoren voor bij personen die langer, korter of niet bijstand ontvangen.

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit deze tabel met nieuwe cijfers van het CBS.

Arbeidsdeelname van personen van 65 jaar en ouder naar provincie, 2018

Aantal bedrijven en werknemers haven- en industrieterrein Moerdijk, 2017-2018

AZW-smal; Uitstroom uit zorg en welzijn; leeftijd, branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2018

AZW-smal; Uitstroom naar baan buiten zorg en welzijn; gewerkte jaren (dienstjaren), branche, regio, 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2017

Maatwerkrapport over het verrekenen van terugvorderingsbedragen en boetebedragen bij ingestroomde vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht in 2018 door gemeenten.

Incassoratio terug- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Indicatoren voor de Brede Welvaartsindex, zoals over opleidingsniveau en arbeidsmarkt.

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2018

Aantal bedrijven met werknemers op Caribisch Nederland en werknemers en minimumloon, 2006-2017

resultaten van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2018 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet.

Uurlonen naar soort cao, arbeidsrelatie en sector, 2006-2018

Werkgelegenheid en werknemers Schiphol en metropoolregio Amsterdam (MRA) 2017, naar opleiding, herkomst, leeftijd.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17.

Tabellen t.b.v. IBO-deeltijdwerk over impact van kinderen, scheiding op de arbeidsduur. Deeltijdwerk en duurzame inzetbaarheid. Effect van deeltijdwerk op inkomen, economische zelfstandigheid en afhankelijkheid uitkeringen.

Kenmerken van werkende armen in Den Haag

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Economie en arbeidsmarkt in de grensregio‘s van de Beneluxlanden en aangrenzende gebieden. Een verkenning op NUTS-3 niveau.

Personen met Loonkostensubsidie Participatiewet of forfaitaire loonkostensubsidie naar gemeenten, ultimo 2018.

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2018.

Een onderzoek naar een aantal kenmerken van de werknemers in Nederland, naar sector en SBI

De frequentie van werk gerelateerde psychische vermoeidheid onder werknemers, 2014-2018.

Werkzame beroepsbevolking, gemiddelde leeftijd, naar positie in de werkkring kwartalen 2015 t/m kwartalen 2018

Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.

Factsheet over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Boetevorderingen met datum besluit in de periode 01-01-2013 t/m 12-10-2014

Verdieping van de werkende uitzendkrachten die bij pensioenuitvoerders als actieve deelnemer naar voren kwamen.

Aansluiting opleiding en werk mbo naar instelling en regio SVO 2018.

Monitor over statushouders in gemeente Groningen.

Set tabellen over de dynamiek van banen van werknemers in 2010-2017.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Leiderdorp uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Technische opleidingen, beroepen sectoren landsdeel, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, grootteklasse, 2013-2018.

Indicatoren t.b.v. de verdeelmodellen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019.

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2018.

Indicatoren rondom arbeidsproductiviteit in de Regio Zwolle.

Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016

Deze tabel bevat cijfers over de uitstroom van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Scahgen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2018.

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente De Ronde Venen uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Percentage van mensen van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau naar provincie en leeftijdsgroepen naar provincies, 2018

Tabel_1716_deel_II Sector Horeca bevat cijfers over de arbeidsduur en positie in de werkkring van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de sector I Horeca 2017-2018.

Maatwerk over startende banen in 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandig ondernemer in de bouwsector, 2017

Gebruik van minimaregelingen in de gemeente Nieuwegein uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

Cijfers over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Deze tabel bevat cijfers over aantallen werknemers en banen en arbeidsvolume van werknemers op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal over de periode 2014 - kwartaal 1 tot en met 2018 - kwartaal 3 inclusief seizoenscorrectie.

Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2018.

Maatwerk over startende banen in de eerste helft van 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Deze tabel bevat cijfers over het hoogst behaald onderwijsniveau van 35-jarige Nederlanders in 2018.

Sector vervoer en opslag: aantallen en percentages naar regio en onderwijsniveau, 2017.

Beschrijving Segment van de Nederlandse Beroepsbevolking, 2003-2018.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Onderzoek naar de inkomensdynamiek van jongere partners van overleden AOW'ers met partnertoeslag.

Inkomens- en arbeidsmarktpositie van jongere partners van AOW-gerechtigden en de afschaffing van de AOW-partnertoeslag.

Interactief dashboard voor gemeenten met gegevens over bijstand, re-integratie en bijstandsvorderingen, update maart 2019.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Deze tabellen betreffen informatie over werknemers naar woonland voor Nederland, België en de Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn Westfalen naar NUTS 3 regio’s. Deze is samengesteld in kader van 2 Interreg-projecten.

Beroepeninformatie per sector is een update van een eerdere maatwerkpublicaties ‘Beroepeninformatie per sector, 2015-2016’ en ‘Beroepeninformatie per sector, 2016-2017’ die in respectievelijk 2017 en 2018 zijn gepubliceerd.

Tabellenset over de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden op 1 januari 2018

In deze tabel worden alle personen met een vorm van loonkostensubsidie eind september 2018 weergegeven naar het gemiddeld aantal gewerkte uren in 2018.

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2018.

Cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Tabellen bevatten cijfers over Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen ultimo december 2010-2017 naar diagnosecodes

Interactief dashboard waarin de ontwikkelingen voor de kernindicatoren integratie te volgen zijn.

Het aantal werknemers in de industriële sector naar leeftijd, nationaliteit en soort baan

Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, en uitstroom van werknemers naar inkomstenbron en sector.

Aantal personen met een algemene bijstandsuitkering ultimo december 2017 en aantal uitstromers uit de bijstand dat een baan heeft gevonden in de 1e helft van 2018, naar geboorteland.

indicatoren postcode-4 gebied bevolking bijstandsontvangers personen huishoudens lage inkomens woningen leegstand.

Aantal verdeelmodel indicatoren voor gemeente Amsterdam, niveau van “gebiedsgericht werken gebieden” ofwel GGW-gebieden.

Informatie over lokale bedrijfsvestigingen die zijn ingedeeld naar de standaard bedrijfsindeling (SBI).

Aanvulling op de StatLinetabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande vacatures

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Data over culturele diversiteit bij pilotwerkgevers.

Benchmark data over culturele diversiteit van werknemers

Data over culturele diversiteit van werknemers en van het arbeidsmarktaanbod.

Data over het arbeidsmarktaanbod van personen met een migratieachtergrond.

Economische groei, omzetontwikkeling en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn.

Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek in 2018 naar de uitvoering van de Wet Taaleis.

Cijfers over mobiliteit van werknemers in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.

Cijfers over netto verloop in aanvulling op tabellen in het project Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2018, naar uitkeringspositie

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2016 of 2017 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en BRP.

cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Onderzoeksrapport over vorderingen wegens schending van de inlichtingenplicht en boetevorderingen zoals opgenomen in de Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS).

Kenmerken van personen die de inlichtingenplicht schenden naar leeftijd, geslacht, opleiding, migratieachtergrond, type huishouden, gemeentegrootte en provincie, 2017.

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2018.

Deze tabel biedt inzicht in de snelheid waarmee verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van de werkloosheidswet (WW-uitkering) opnieuw een baan vinden en uitstromen uit de WW. De tabel bevat ook informatie over de arbeidsmarktpositie vóór, tijdens en na instroom in de WW.

Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.

Maatwerk over uitgaven aan individuele studietoeslag als vorm van bijzondere bijstand in 2015, 2016 en 2017.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2018.

Tabellenset en beschrijvende rapportage over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet.

Aantal uitstromers uit de bijstand dat een baan heeft gevonden, naar arbeidsmarktregio, 1e helft 20181

Definitieve cijfers over het aantal banen van werknemers in december 2017 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

De inkomens- en arbeidssituatie van weduwen/weduwnaars, die wel/geen Algemene Nabestaandenwet (Anw) uitkering ontvangen.

Baanvindduur van werkloze mannen en vrouwen van 40 tot 60 jaar van Hbo onderwijsniveau, 2014

In het onderzoek ‘Monitor loonverschillen mannen en vrouwen, 2016’ staan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven centraal.

Vestigingen en werknemers van bedrijven in coropgebied Noord-Limburg naar economische activiteit.

Onderzoek naar combinaties van indicatoren in wijken buurten van Leiden, Slaaghwijk uitgelicht.

Aantal vaste en flexibele banen bij overheid en onderwijs, onderverdeeld naar deelsectoren, 2016 en 2017.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang.

tabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2017 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand die in 2016 door gemeenten zijn gedaan. De uitgaven aan bijzondere bijstand zijn gedetailleerd naar cluster bijzondere bijstand. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw

Tabellen over de pensioenaanspraken van werknemers en zelfstandigen binnen de tweede pijler in 2016.

Toekomstig arbeidsgerelateerd ouderdomspensioen: het aantal aanspraken, opgebouwd en te bereiken pensioenbedrag, pensioenuitvoerders en pensioenregelingen in 2015.

Het percentage vrouwen dat hoort bij de best betaalde werknemers binnen een grote organisatie.

Deze tabel bevat cijfers over banen van in België en Duitsland woonachtige werknemers naar diverse achtergronden zoals nationaliteit, geslacht, regio en economische activiteit.

Aantal banen, arbeidsvolume, dienstverbanden en bedrijven bij architectenbureaus, 2006-2017

Deze tabellen bevatten cijfers over het aantal huishoudens met Bbz (levensonderhoud).

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Gestarte banen van werknemers, al dan niet met een inkomensvoorziening in de Participatiewet, 2015

Dit project gaat over datagestuurd werken aan arbeidsre-integratie in Schagen en Den Helder

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeente Haren

Dashboard rondom de uitvoering van het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Nederland, 2014-2017.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2018.

Deze tabellenset laat zien hoeveel werkgelegenheid per bedrijfstak verbonden is aan de export naar het Verenigd Koninkrijk

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2017.

Deze tabellen geven inzicht in de ontwikkelingen van de werkgelegenheid tussen 2007 en 2016 in Limburg.

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Het aantal bijstandsuitkeringen en bijbehorende betaalbaar gestelde bedragen.

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Deelname van personen aan verschillende arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk naar woonregio, 2016

Jaarlijkse uitstroom uit BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2013-2015, 55 tot 65 jarigen

Kenmerken regionale arbeidsmarkt regio Haaglanden, zoals werkloosheid en netto arbeidsparticipatie.

Het CBS is door SZW gevraagd het aandeel baby’s te schatten op basis van gegevens over de kinderopvangtoeslag.

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2018.

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Gegevens over personen werkzaam in technische beroepen, naar provincie en arbeidsmarktregio.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar met vaste arbeidsrelatie naar SBI2008 en grootteklasse bedrijven, 2016.

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Aantal banen in de gezondheids- en zorgsector per kwartaal, 2010-2e kwartaal 2018

Onderzoek naar de jongerennorm en aanvullende bijzondere bijstand in 2017

De gemiddelde verzuimfrequentie van werknemers met een vaste arbeidsrelatie naar bedrijfssector en vestigingsgrootte, 2015/2017

Onderzoek naar de onderscheidende kenmerken van langdurige bijstandsontvangers en uitstromers uit de langdurige bijstand.

cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerk over startende banen in 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Maatwerktabellen over werknemers en zelfstandig ondernemers in Nederland, Gelderland en zes Gelderse arbeidsmarktregio’s in 2015. De gegevens zijn gesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken. Opdrachtgever: IZI Solutions

Instroom in pedagogische beroepen vanuit andere beroepsklassen en beroepswisselaars, 2017

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2017 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2017 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2017 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2014 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2014 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2014 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2016 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2016 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2016 nog in de WIA zaten.

Maatwerktabellen met gegevens over werknemers die in 2015 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2015 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2015 nog in de WIA zaten.

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Mogelijkheden om gegevens over internationale kenniswerkers samen te stellen op basis van de EU Labour Force Survey.

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Omzetcijfers en baankenmerken van bedrijfstakken die cosmetica en parfums verkopen aan consumenten, 2012-2016.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 74 jaar. Gemeente Utrecht naar BRC2014BEROEPSGROEP, 2017.

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2017 in het kader van de Fraudewet en de Participatiewet. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerkrapport over het verrekenen van fraude- en boetebedragen bij ingestroomde fraude- en boetevorderingen in 2017 door gemeenten.

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2017.

Maatwerktabellen over bedrijvigheid in de gemeente Bladel.

Onderzoek naar de profielen van bijstandsinstromers in Eindhoven.

Uitstroom naar WW na contractwissel naar vaste baan, 2016

Werknemers; Gebruik van en behoefte aan kraamverlof, 2015 en 2017

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerktabellen met regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering.

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 31 december 2017, naar uitkeringspositie.

De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Deze tabellenset beschrijft personen van 55 jaar of ouder met arbeid als voornaamste inkomensbron die een jaar later met pensioen zijn gegaan (november-november). De cijfers zijn uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten bij het laatste verzuimgeval op basis van NEA 2017.

Aantal personen in Nederland, Noord-Oost Brabant en Zuid-Oost Brabant, uitgesplitst naar persoonskenmerken.

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2017.

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2015/’16 hun diploma hebben behaald.

Maatwerktabel opgesteld over het aantal niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden in juli 2017.

Werkzame beroepsbevolking naar ISCO2008 Unitgroup en hoogst behaald onderwijsniveau, 2017 .

Deze tabellen bevatten informatie over premies arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente van zzp'ers en zmp'ers voor de jaren 2011 tot en met 2016.

Onderzoek naar bijstandsontvangers en re-integratietrajecten in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Werkzame beroepsbevolking 15 - 75 jaar Corop Noordoost-Noord-Brabant naar Onderwijsniveau en SBI2008, 2016.

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Alle werknemers in Nederland in 2016 naar leeftijd, geslacht, arbeidsrelatie, sector, jaarloon en verzekerde duur.

Interactief dashboard voor gemeenten met gegevens over bijstand, re-integratie en bijstandsvorderingen, update mei 2018.

Cijfers over de uitstroom van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.

Personen met een loonkostensubsidie participatiewet in het kader van re-integratie op 31 december 2017, naar verstrekkende gemeente (gemeentelijke indeling per 1-12017 en 1-1-2018).

Gegevens over banen van werknemers naar persoons- en baankenmerken. Opdrachtgever: Gemeente Lelystad.

Aantal werknemers en werkgevers in de sector uitgeverijen op 1 december 2017.

Het bereik van huishoudens die recht hebben op minimaregelingen in de gemeente Leiden in 2015, uitgevoerd in het kader van Urban Data Center (UDC) Leiden071

Kenmerken van werknemers die werkten bij bedrijven die in 2015 zijn opgeheven: leeftijd, maandloon, baanduur, soort baan.

Informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Personen met een uitkering uitgesplitst naar achtergrondkenmerken en gemeente-, wijk- en postcodeniveau.

Cijfers over beroepen van personen die werkzaam zijn in verschillende sectoren.

Beknopt overzicht van uitkomsten uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2017 ten behoeve van SZW.

Arbeidsomstandigheden van werknemers naar geslacht, leeftijd en bedrijfstak op basis van de NEA 2017.

Migranten uit de EU of een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen.

Basistabellen die ten grondslag liggen aan de cijfers zoals gepubliceerd in het rapport Education and labour market in the security domain.

Onderwijsniveau moeders met 5- of 11-jarige kinderen en jongeren van 17 en 23 jarige

Startende banen in de eerste helft van 2017 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2017

Personen die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een regeling in het kader van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand voor de instroomcohorten 2013 tot en met 2017.

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

Tijdreeks met werkzame personen naar economische activiteit.

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Indicatoren op het gebied van het sociaal domein in de gemeente Almere, periode 2012-2017.

Cijfers over uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron.

Banen van werknemers, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector.

Personen die tussen 2006-2016 gebruik hebben gemaakt van de WGA of IVA, alsook de sterftegevallen vanuit deze populatie.

Cijfers over het aantal uitstromers uit de bijstand per 100 instromers

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

De economische groei in de gemeente Apeldoorn en het onderwijsniveau, 2012-2016

informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van SZW

Maatwerktabellen Baanvindduur van werklozen 2016

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek in 2017 naar de gemeentelijke uitvoering

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2017, naar uitkeringspositie.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2016 re-integratie hadden en een baan startten.

Maatwerk over startende banen vanuit algemene bijstand of NUG-positie, evt. met voorafgaande re-integratie

Gestarte banen door bijstandsontvangers met een re-integratievoorziening, naar persoonskenmerken en woongemeente.

In dit artikel worden de omvang, ontwikkeling en regionale spreiding van het onbenut arbeidspotentieel beschreven.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Het aantal vorderingen wegens schending inlichtingenplicht en boetevorderingen in 2016.

Aantal stages per sector waarbij wel of niet onderwijs gevolgd wordt voor de periode 2012-2016

Interactief dashboard voor gemeenten over de sociale zekerheid

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Cijfers over in- en uitstroom in de bijstand in de periode januari-juni 2017

Redenen van in- en uitstroom in en uit de bijstand voor de verslagperiode 2016. In opdracht van SZW.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2017.

Verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van een WW-uitkering opnieuw een baan vinden.

Kerngegevens regio Zwolle, 2003-2016

Cijfers over familiebedrijven in de regio Zwolle

Persoonlijk inkomen drie jaar na instroom in de flexibele schil

Jongeren met jeugdzorg in de G4 naar migratieachtergrond en bijstandssituatie, 2015-2016.

Werkzame beroepsbevolking naar beroepsgroepen, bedrijfsklasse, opleidingsniveau en leeftijd landelijk

Maatwerktabellen over uurlonen van werknemers in Nederland naar beroepsgroep (ISCO 2008).

Dashboard over de outside options van leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

Tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Cijfers naar aanleiding van gestelde Kamervragen over de SZW Begroting geleverd aan SZW

Maatwerktabellenset met de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds.

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang per gemeente, 2016

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid

Bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Overige zelfstandigen naar inkomen, SBI en als overige zelfstandige, 2015

Cijfers over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet populatie voor de jaren 2010-2015.

Totale loonsom van werknemers in loondienst naar sector op Caribisch Nederland, 2015 en 2016

Tabellen over het onderwijsniveau, onderwijsrichting en herkomst van de Nederlandse beroepsbevolking (15 tot 75 jaar).

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren met hoogst behaalde vooropleiding vwo, hbo of wo

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen en korte opleidingen Bedrgr. 100 + 20 t/m 64 jaar

Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding en korte opleidingen.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2016.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Labour Market Policy Database, 2015 definitief

Labour Market Policy Database, 2016 voorlopig

Het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag naar wijk in 2015 en 2016 voor een selectie gemeenten.

Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) m.b.t het hebben van een tweede baan in de periode 2005-2016

maatwerktabellenset ziekteverzuimpercentage naar economische activiteit en grootteklasse 2011 tot en met 2016.

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar leeftijd, geslacht, herkomst, zorgtoeslag, gemeente, provincie en inkomen

Maatwerktabellen in opdracht van SZW over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 54 gemeenten en provincies, 2016

Werkzame beroepsbevolking en Managers naar anciënniteit 2015

Omzetcijfers van NBBU-leden en achtergrondinformatie over hun uitzendkrachten

Cijfers over het saldo van het aantal instromers in de bijstand en aantal uitstromers uit de bijstand naar geboorteland.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de SRG

Een onderzoek over de mate waarin een specifieke groep alleenstaande ouders een beroep deed op de (bijzondere) bijstand.

Een kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de mate waarin gemeenten maatwerk leveren

Bevolking van 18 - 74 jaar naar geslacht, startkwalificatie, leeftijd, voor Gelderland en Nederland 2016.

Maatwerk over startende banen in 2016 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, evt. met voorafgaande re-integratie

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de gemeente Leidschendam-Voorburg en hun achtergrondkenmerken

Deze maatwerkopdracht is gemaakt in opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandige in de bouwsector, 2011-2015

Banen van werknemers met cijfers over uurloon, aandeel WML, arbeidsvolume en nationaliteit.

Gegevens over kinderen in bijstandsgezinnen naar migratieachtergrond, gemeente en uitkeringsduur.

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures.

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar naar bedrijfstak en beroep 2011 t/m 2016

Werkzame personen van 15 tot 75 jaar in 'klantcontactberoepen' in de jaren 2013 t/m 2016.

Deze tabellenset bevat de incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand

Arbeidsparticipatie op wijkniveau in gemeente Eindhoven, 2014 en 2015.

Arbeidsmarktpositie van (unieke) deelnemers aan projecten gefinancierd door het ESF in de programmaperiode 2007-2013.

Werkzame beroepsbevolking van 15 - 74 jaar naar positie in de werkkring naar provincie en COROP-gebied

Bijstands(gerelateerde) uitkeringen per gemeente, wijk en buurt op 31 december 2016

Onderzoek naar het aantal waarschuwingen dat door gemeenten is gegeven in 2016 in het kader van de Fraudewet.

Bijstandspopulatie in de gemeente Utrecht met daarvan achtergrondkenmerken en de duur van de bijstandsuitkering.

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016.

tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2016.

Maatwerktabellen over (personen met) re-integratievoorzieningen, eerste kwartaal 2017

Aantallen zzp’ers wiens inkomenstenbelasting nul of negatief is, uitgesplitst naar type zzp’er

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2016.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het eerste kwartaal van 2016.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2015.

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2016.

aantal baanbeëindigingen in het kader van een bedrijfsfaillissement in de jaren 2013, 2014 en 2015.

ISCO unitgroup naar hoogst behaalde onderwijsniveau, 2014, 2015 en 2016 .

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar de werkzame beroepsbevolking en hun positie in de werkkring.

Kwalitatief onderzoek naar pensioenregelingen bij werkgevers zonder verplichtstelling

Factsheet sociaal-economische indicatoren regio Landgraaf-Heerlen, april 2017

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures en

Cijfers over familiebedrijven in Overijssel.

Tabellenset over ingestroomde ESF-deelnemers in 2016.

Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan, in 2016 was dat 24 procent.

Startende banen in de 1e helft van 2016 vanuit algemene bijstand of NUG-positie.

Personen die in 2013-2015 gebruik maakten van de Bbz-regeling

Uitgaven van gemeenten aan bijzondere bijstand in 2015

Maatwerkrapport over het verrekenen van fraude- en boetebedragen door gemeenten in 2015.

Beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Deze tabel bevat cijfers over personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam.

informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Verkennend onderzoek naar familiebedrijven in Nederland.

Werkdruk van werknemers kinderopvang,2015

Cijfers over het aantal werknemers en beroepen in verschillende sectoren, 2015-2016.

Verdiepende analyses in opdracht van SZW over de situatie voor en na invoering van de kostendelersnorm.

Duur meest recente verzuimgeval werknemers

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Personen met een lopende re-integratievoorziening aan het einde van het tweede kwartaal

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers over de totale loonsom en het totaal aantal banen voor een viertal bedrijfstakken over verslagjaar 2015.

Voorlopige incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand.

Personen met re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten.

Rapport en tabellen over kenmerken deelnemers projecten gefinancierd door Europees Sociaal Fonds (ESF) 2007-2013.

Jongeren in een kwetsbare positie na schooljaar 2010/’11 worden 4 jaar gevolgd.

Aantal personen met een bijstandsuitkering per duizend inwoners, 15 jaar tot AOW-leeftijd, eind juni 2016

Maatwerktabel over de samenloop van bepaalde AWBZ indicaties met verschillende uitkeringen binnen huishoudens in 2014.

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag die woonachtig zijn in Den Haag.

Cijfers over banen van werknemers, onderverdeeld naar arbeidsmarktregio en economische sector.

uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron voor de jaargangen 2013/2014 en 2014/2015.

Seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten

Hoeveel zzp’ers telt Groningen, wat verdienen ze en in welke sector werken ze?

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. T.b.v. Ministerie SZW

Maatwerktabellen over de banen van werknemers naar economische sector (sbi 5 digit).

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude over het derde kwartaal 2016

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen van 18 tot 35 jaar bij de overheid en het bedrijfsleven in 2014.

Tabellen met informatie over verhaal op onderhoudsplichtige ex-partner 2015 - tweede kwartaal 2016

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2012 en 2013.

Werkgelegenheid in de sector Bouwbedrijf in 2014 en 2015 en de ww-schadelast ten aanzien van het Wachtgeldfonds in 2015.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in 2015 re-integratie hadden en een baan startten.

Gemeentelijke cijfers over personen met een re-integratievoorziening op 30 juni 2016, naar uitkeringspositie.

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2015.

Vergelijking huishoudenspositie in de registratie AOW van de SVB en zoals het CBS die afleidt uit de BRP

Het aantal personen dat in de bijstand is in- en uitgestroomd en het saldo hiervan.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen naar regio (gemeenten, wijken en buurten).

De relatie tussen bijstand en werk.

Ongecorrigeerde beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in het bedrijfsleven en bij de overheid, 2014.

Tabellen met kenmerken van zij die pensioen opbouwen, naar wie (n)ooit heeft ingelogd op MPO.nl.

Pensioeninstroom vanuit werk en uitkering 2008-2013, uitgesplitst naar sector

De situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling

Deze tabellen bevatten cijfers over re-integratievoorzieningen, uitgesplitst naar verschillende leeftijdsgroepen.

Dit rapport schetst een beeld van ongecorrigeerde en gecorrigeerde beloningsverschillen

Kenmerken van werknemers in nieuwe energiesectoren en in traditionele energie-gerelateerde sectoren 2013 en 2014.

Maatwerktabellen over werknemers in 22 sectoren naar beroepsgroep in 2014-2015 (tweejaarsgemiddelde).

Deze tabel bevat seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

notitie over de verdieping van onderzoek Witte vlek op pensioengebied 2013 dat eerder in 2016 is uitgevoerd

Definitieve cijfers over het aantal banen van werknemers

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: ministerie van SZW

Tabellenset met maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente.

Maatwerktabellen over het gebruik van kinderopvang in Nederlandse gemeenten in 2015.

Deze tabellen bevatten cijfers over personen van 20-35 jaar met algemene bijstand en personen met re-integratietrajecten en –voorzieningen, uitgesplitst naar verschillende leeftijdsindelingen.

Tabellen met gegevens over stedelijkheid, gemiddelde WOZ-waarden en uitkeringen op postcode 4-niveau voor het jaar 2014.

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2016.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Per arbeidsmarktmaatregel worden de instroom en uitstroom in 2015, en stand ultimo 2015 beschreven.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Per arbeidsmarktmaatregel worden de instroom en uitstroom in 2014, en stand ultimo 2014 beschreven.

De gegevens zijn gebaseerd op de module Arbeid, zorg en kinderopvang in de Enquête Beroepsbevolking (EBB).

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2013 en 2014 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs

Onderzoeksrapport BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 102 gemeenten en provincies, 2015

Maatwerktabellen re-integratievoorzieningen door gemeenten

Tabellen met het (relatieve) aantal WW-, AO- en bijstandsuitkeringen bij autochtonen en eerstegeneratieallochtonen.

Kinderen in bijstandsgezinnen naar herkomst

Deze tabellen bevatten cijfers over startende banen vanuit een SRG-voorziening.

Cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures

Re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten. Opdrachtgever: SZW

Het aantal personen dat in de bijstand is ingestroomd en het percentage personen met bijstand.

Incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand. Opdrachtgever: SZW.

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Verdeling van lonen van werknemersbanen op Caribisch Nederland

Personen met een WW-uitkering woonachtig in Rotterdam

Maatwerktabellen over de arbeidsdeelname van personen met een technische opleiding.

Cijfers over personen van 15 tot AOW die in de eerste helft van 2015 re-integratie hadden en een baan starten.

Tabellen over het aantal huishoudens die kinderopvangtoeslag ontvangen.

Voorlopige cijfers over het aantal banen van werknemers in 2015 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse.

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Maatwerktabellensets met de kenmerken van deelnemers aan projecten van het Europees Sociaal Fonds

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers over de witte vlek op pensioengebied in 2013. Opdrachtgever: SZW

Deze tabel bevatt informatie over de stand van zaken in diverse onderdelen van het sociaal domein in Zoetermeer

Voor vacatures geldt de volgende relatie: Open(t) – Open(t-1) = Ontstaan(t)

deelnemers reintegratievoorzieningen gemeenten

Inzicht in stapeling van effecten van voorgenomen kabinetsmaatregelen in sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Percentage burn-outklachten van zelfstandig ondernemers naar beroep 2015

Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk.

Maatwerktabellenset over de arbeidsmarktpositie.

Arbeidsdeelname en instroom in het hoger onderwijs naar herkomst

Ziekteverzuimpercentages welzijn, maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2015.

Deze maatwerktabellen geven aanvullende cijfers over banen, loonsommen en premies zorg- en werknemersverzekeringen naar sector.

Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabel bevat het aantal vorderingen vanwege het verzwijgen van zwarte inkomsten, naar aard uitkering en hoogte beginschuld en saldo schuld, op 30 september 2015.

Deze tabel bevat cijfers over het aantal AOW-uitkeringen dat is verstrekt aan mensen woonachtig in Bulgarije (stand op 31 december 2015).

Deze tabel bevat informatie over de Eindheffing VUT-regelingen en de Pseudo-eindheffing vertrekvergoeding voor de jaren 2009 t/m 2015. Opdrachtgever: Ernst & Young Belastingadviseurs LLP.

Maatwerktabellen over de uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron voor de jaargangen 2012/2013 en 2013/2014. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Maatwerktabellen over banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2013 – 2014. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk.

Deze tabel is gebaseerd op de NEA2014. Hieruit is een selectie gemaakt van alle arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim. Deze informatie wordt vanaf 2016 volgens een Europese verordening aan Eurostat geleverd.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een lopende re-integratievoorziening, onderverdeeld naar type voorziening, per gemeente in het eerste kwartaal van 2015. Opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Deze tabel bevat informatie over het aantal exportuitkeringen aan personen woonachtig in Marokko in december 2013 en/of 2014.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2011 en 2012. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Loonkloof bij duizend grootste bedrijven

Werknemers met meer dan een baan en loonsom in verhouding tot het minimumloon en belastingvrije som, Caribisch Nederland, 2011-2014Deze tabellenset geeft aanvullende cijfers over banen en lonen in verhouding tot het minimumloon en belastingvrije sommen.

Deze tabel brengt een splitsing aan in cao's binnen de overheid die wel en die welke niet onder het Centraal Akkoord vallen.

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het eerste kwartaal van 2015. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze tabellen bevatten cijfers over bijstandsdebiteuren en -fraude. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabel bevat informatie over banen van werknemers 2006-2014, uitgesplitst naar wekelijkse arbeidsduur en uurloon.

De tabellenset beschrijft de omvang en kenmerken van de groep jongeren die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk, doordat zij geen uitkering ontvangen en niet ingeschreven staan als werkzoekende, zowel op landelijk niveau alsook voor individuele gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het bijbehorende rapport vind u onder de publicaties.

Om inzicht te krijgen in de verdeling van de jaarlonen van voltijd- en deelbanen zijn enkele onderdelen van de StatLinetabel ‘Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers’ uitgesplitst naar loonklassen en dienstverband.

Deze tabel seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande, ontstane en vervulde vacatures en is een aanvulling op de StatLine tabel met seizoengecorrigeerde cijfers over openstaande vacatures.

In dit document zijn tabellen opgenomen over banen van werknemers met een auto van de zaak over verslagjaar 2014. Deze tabellen zijn een aanvulling op de al bestaande StatLinetabellen Werkgelegenheid en Lonen.

Het CBS heeft in opdracht van Divosa maatwerktabellen samengesteld met informatie over personen met een loonkostensubsidie of WIW/ID baan in het kader van re-integratie. De tabellen hebben betrekking op de jaargangen 2005 t/m 2013 en zijn uitgesplitst naar gemeenten.

Deze tabel bevat informatie over algemene bijstand aan EU-burgers en is samengesteld in opdracht van het ministerie van SZW.

Deze tabel geeft de 10 meest voorkomende nationaliteiten weer die voorkomen onder ontvangers van algemene bijstand.

Aandeel bijstandsontvangers ultimo jaar dat in het daaropvolgende jaar werk vindt, naar gemeente.

Ontwikkelingen in de formele kinderopvang 2007-2014, met uitsplitsingen op gemeenteniveau (2012 versus 2014)

Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Maatwerktabel over het ziekteverzuimpercentage in de branches welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en kinderopvang, 2012-2015 1e half jaar. Opdrachtgever: Fonds Collectieve Belangen (FCB).

De tabel bevat cijfers naar de herkomstlanden Joegoslavië, Turkije, Marokko en Iran voor de jaren 1999, 2007, 2010, 2013.

Om inzicht te krijgen in de verdeling van de jaarlonen van voltijd- en deelbanen zijn enkele onderdelen van de StatLinetabel ‘Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers’ uitgesplitst naar loonklassen en dienstverband.

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verschillende Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verschillende Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy Database van Eurostat.

Aandeel werknemers die in de afgelopen 12 maanden gepest zijn op het werk naar SBI 2008, 2014

Gebruik peuterspeelzaal en formele opvang 2-3 -jarigen naar 20% -groep van het gestandaardiseerde huishoudensinkomen in 2013.

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het tweede halfjaar van 2014. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze tabel bevat cijfers over het aantal startende en eindigende bijstandsuitkeringen in 2014 per gemeente. Voor de personen die een uitkering beëindigden, is gekeken of ze zijn doorgestroomd naar een baan. Er is bovendien een extra onderscheid gemaakt voor de bijstandsontvangers jonger dan de AOW-leeftijd. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabel bevat cijfers over het aantal eindigende bijstandsuitkeringen van personen tot 27 jaar naar arbeidsmarktregio in 2014. Voor deze personen is bovendien gekeken of ze zijn doorgestroomd naar een baan. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabellenset bevat de incassoratio fraude- en boetevorderingen WWB-algemeen voor het cohort van 2013 en 2014 en geeft aanvullende informatie over het eerste jaar van de cohorten. Het cohort bevat alle boete- en fraudevorderingen voor de WWB-algemeen die in de periode januari tot en met december van het verslagjaar zijn ingestroomd in de BDFS. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het aantal vacatures per provincie en ook per kwartaal in de periode 2011 tot en met het tweede kwartaal in 2015. Het betreft hier nog voorlopige uitkomsten.

Deze tabellenset bevat cijfers over personen van 15 jaar tot de AOW-leeftijd die in 2014 een SRG-voorziening hebben gehad en gestart zijn met een baan. De tabellen hebben alleen betrekking op personen die voorafgaand aan de baan een WWB-uitkering hadden of behoorden tot de NUG’ers (niet-uitkeringsgerechtigden). Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabel bevat per gemeente en per leeftijdsklasse het aantal personen met algemene bijstand, per ultimo jaar. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Deze tabel bevat per jaar en per gemeente het aantal toekenningen van nieuwe bijstandsuitkeringen (instroom) en het aantal beëindigingen van lopende bijstandsuitkeringen (uitstroom), evenals de stand aan het eind van het voorgaande jaar en aan het eind van het verslagjaar.

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) en over de duurzaamheid van de arbeidsrelatie na deelname aan ESF-projecten in de periode 2010-2014. Opdrachtgever: het Agentschap van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog kunnen werken maar daarbij ondersteuning nodig hebben.

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het eerste halfjaar van 2014. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het tweede halfjaar van 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het eerste halfjaar van 2013. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maatwerktabellen over het opleidingsniveau van mensen die een WWB-uitkering ontvangen, ultimo september 2011. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Maatwerktabel over banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en sector, 2012-2013. Opdrachtgever: UWV WERKbedrijf

De term expats is algemeen bekend, maar een algemeen gangbare definitie van deze groep buitenlandse werknemers ontbreekt

Op verzoek van het ministerie van SZW levert het CBS gegevens aan over de participatie van personen in dertien Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de LMP database van Eurostat. Dit rapport bevat de voorlopige cijfers over 2013 en de definitieve cijfers over 2012.

Bijgaande tabel bevat het aantal werkloosheidsuitkeringen die zijn beëindigd in augustus 2014. De uitkeringen zijn gedetailleerd naar leeftijd en reden van beëindiging

Vijfde vervolgmeting, uitstroom naar werk. Voorlopige cijfers.

Rapport en tabellen over deelnemerskenmerken aan projecten opgezet vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Op verzoek van het ministerie van SZW levert het CBS gegevens aan over de participatie van personen in dertien Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de LMP database van Eurostat. Dit rapport bevat de voorlopige cijfers over 2012 en de definitieve cijfers over 2011.

Vijfmeting uitstroom naar werk, voorlopige cijfers.

In opdracht van het ministerie van SZW is onderzocht wat de mogelijkheden voor een 'Labour market policy database' zijn.

In opdracht van SZW heeft het CBS gegevens samengesteld voor de kernkaart "Overgang van bijstand naar werk".

De cijfers geven inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van de Algemene Nabestaandewet (Anw). De Anw regelt het recht op een uitkering voor de naaste verwanten van een overledene. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In deze rapportage is onderzocht of personen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een aanbod hebben gekregen voor re-integratieondersteuning. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Deze rapportage bevat de jaarcijfers van deze zogeheten Sluitende aanpak voor personen die in 2007 werkloos zijn geworden.

Personen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een aanbod krijgen voor re-integratieondersteuning. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Deze rapportage bevat de halfjaarcijfers van deze zogeheten Sluitende aanpak voor personen die in het eerste halfjaar van 2007 werkloos zijn geworden.

Personen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes maanden. Deze rapportage bevat de definitieve uitkomsten van deze zogeheten Sluitende aanpak voor personen die in 2006 werkloos zijn geworden. Daarnaast worden er uitkomsten gepresenteerd over personen die ultimo 2005 geregistreerd stonden. Van deze personen is de uitstroom en de begeleiding naar werk gemeten tot maximaal twaalf maanden na instroom.

De hier gepresenteerde tabellen bevatten eerste, voorlopige uitkomsten over personen die in 2006 zijn ingestroomd in WW, bijstand of NUG en over personen die ultimo 2005 geregistreerd stonden als WW bijstand of NUG. Van deze personen is de uitstroom en de begeleiding naar werk gemeten tot maximaal twaalf maanden na instroom.

Tabellen over de arbeidssituatie van vrouwen met minderjarige kinderen, gedetailleerd naar aantal uren werkzaam per week en enkele persoons- en gezinskenmerken.

Gegevens over preventie en uitstroom bij uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Tabellen over de arbeidssituatie van vrouwen met minderjarige kinderen, gedetailleerd naar aantal uren werkzaam per week en enkele persoons- en gezinskenmerken.

Tabellen met gegevens over werknemers die in 2005 ouderschapsverlof opgenomen hebben.

Twee tabellen met de raming van kwartaalcijfers van niet-onderwijsvolgende jongeren van 15-22 jaar.

Enkele tabellen uit de Enquête beroepsbevolking 2005 over de voornaamste vormen van kinderopvang waarvan huishoudens met jonge kinderen gebruik maken.

Het CBS heeft gegevens berekend over het aantal werknemers met een baan van tenminste twaalf uur per week en hun organisatiegraad, dat wil zeggen het aandeel dat lid is van een vakorganisatie. De gegevens hebben betrekking op de periode 1995-2004.

Gegevens over arbeidsplaatsen in de WIW, ID en WSW per 31 december worden verzameld door onderzoeksbureaus die in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de drie regelingen monitoren. De onderzoeksbureaus verzamelen de gegevens bij de gemeenten in Nederland en voegen de afzonderlijke bestanden samen tot een jaarbestand of halfjaarbestand.

Gegevens over personen die gesubsidieerde arbeid verricht hebben in 2004, 2003 en 2002. Zij waren werkzaam volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) of het Besluit in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (ID-banen).

Gegevens over banen van werknemers van niet-westerse allochtonen naar herkomst en generatie. De gegevens zijn onder meer gedetailleerd naar geslacht, leeftijd, aantal banen, bedrijfsgrootte, bedrijfstak en bedrijfsklasse.

Beschikbaar zijn voorlopige gegevens over openstaande vacatures naar regio in 2002. Het gaat onder meer om uitkomsten naar soort vacature en economische activiteit per provincie, RBA-gebied en voor de grote gemeenten.