De duur van re-integratie- en participatievoorzieningen, 2024

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS onderzoek gedaan naar de registratie van de duur van voorzieningen in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
In het onderzoek is de kwaliteit van de registratie van lang of juist kort lopende re-integratie- en participatievoorzieningen onderzocht. Onder de lang lopende voorzieningen zitten voorzieningen die eigenlijk al een lange tijd geleden beëindigd hadden moeten zijn. Een type voorziening waarbij sprake is van onterecht korte duur, is loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet. Sommige gemeenten beëindigen de loonkostensubsidie en starten deze opnieuw op om administratieve wijzigingen door te voeren, zoals indexatie van het tarief. In het onderzoek doet het CBS verbetervoorstellen, onder andere om de signalering over duur op een andere manier in te richten, en onderzoekt het CBS een technische oplossing voor de beëindigde en herstarte loonkostensubsidies.  De notitie waarin de uitkomsten van de onderzoek worden beschreven is op verzoek verkrijgbaar via SZ_SRG@cbs.nl. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.