Gezondheid en welzijn

Microdatabestanden

Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register)

Gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Doodoorztab: doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2016.

Gezondheidsenquete 2015

GEMON: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. 2012 en 2016

Jgdbeschermbus: Kenmerken van trajecten van jeugdbescherming aan jeugdigen, 2015 t/m 2017.

Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen, 2015-2017.

Jgdreclasbus: Kenmerken van trajecten van jeugdreclassering aan jeugdigen, 2015 t/m 2017.

Jongeren in JeugdzorgPlus

Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg

Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden van een persoon, 1995-2016

Procedure voor koppeling binnen de CBS microdata omgeving

Periode: jaarbestanden 1995 t/m 2012

Leefstijlmonitor 2015

Verstrekkingen van geneeesmiddelen op 4 posities ATC_code aan personen

Geleverd zorgprofiel bij gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg

Overige Zorgproducten in de Medisch Specialistische Zorg

Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg

vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland, 1996-2016

Periode: jaarbestanden 1997 t/m 2009

Perinatale Registratie Nederland

Methodologische toelichting behorend bij de productiestatistieken Gezondheids- en Welzijnszorg.

Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg

PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken, 2005-2014

Sociale samenhang en Welzijn, gegevens over sociale, maatschappelijke en politieke participatie van personen

Wanbetalers zorgverzekeringswet

Wmotab: Kenmerken van Wet Maatschappelijke Ondersteuning maatwerkarrangementen, 2016-2017.

zvwzorgkostentab; zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering, 2009-2014