Gezondheid en welzijn

Microdatabestanden

bigtab: Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) 1995-2017, longitudinaal

CV_SLI: Culturele Veranderingen en SCP Leefsituatie Index, 2010,2012, 2014 en 2016

dbcggoverigezorgproductentab: Zorgproducten tweedelijns of gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg, 2011 t/m 2014.

Do:De Doodsoorzakenstatistiek bevat gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.1995 t/m 2012

Doodoorztab: doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2017.

Gebwlztab: Personen die gebruik hebben gemaakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg, 2015-2016

Gebwmotab: Personen die gebruik hebben gemaakt van bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen, 2015 t/m 2016

Gecon: Gezondheidsenquête, 2010-2017

GEMON: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. 2012 en 2016

GGZDBCGeleverdZorgprofielTab: Geleverd zorgprofiel bij geopende DBC-trajecten in de GGZ, 2011 t/m 2014

GGZDBCTRAJECTENTAB: Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2014.

pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ- of Wlz-zorg, 2011-2016.

Jgdbeschermbus: Kenmerken van trajecten van jeugdbescherming aan jeugdigen, 2015 t/m 2017.

Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen, 2015-2017.

Jgdreclasbus: Kenmerken van trajecten van jeugdreclassering aan jeugdigen, 2015 t/m 2017.

Jongeren in JeugdzorgPlus

Lbzbasistab: Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, 2013-2016

Lbzdiagnosentab; Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, 2013-2016

Leeftijdbov: leeftijd in jaren bij het overlijden van een persoon, 1995-2017

Periode: jaarbestanden 1995 t/m 2012

Lsm 2016: Leefstijlmonitor 2015 t/m 2016

Medicijntab: Verstrekkingen van geneesmiddelen op 4 posities ATC-code aan personen, 2006-2016

Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC -subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2015

Mszsubtrajectentab: Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2015

mszoverigezorgproductentab: Overige Zorgproducten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2018

NIVEL: Procedure voor koppeling NIVEL data met CBS microdata

pgbawbztab: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ- of Wlz-zorg, 2011-2016.

Periode: jaarbestanden 1997 t/m 2009

Prnl: Perinatale Registratie Nederland: 2004-2015.

Methodologische toelichting behorend bij de productiestatistieken Gezondheids- en Welzijnszorg.

Ps gezondheids- en welzijnszorg: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg,2003- 2013

PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken, 2005-2014

SDI: Sociaal Domein Index 2015-2017

Sociale samenhang en Welzijn, gegevens over sociale, maatschappelijke en politieke participatie van personen

vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland, 1996-2017.

Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet, 2010-2016

Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen, 2015 t/tm 2017

Zvwzorgkostentab: Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering 2009-2015.