Gezondheid en welzijn

Microdatabestanden

Bigtab: Inschrijvingen in het register Beroepen In de Gezondheidszorg (BIG-register) 1995-2018, longitudinaal

CV_SLI: Culturele Veranderingen en SCP Leefsituatie Index, 2010,2012, 2014 en 2016

dbcggoverigezorgproductentab: Zorgproducten tweedelijns of gespecialiseerde Geestelijke gezondheidszorg, 2011 t/m 2014.

Do:De Doodsoorzakenstatistiek bevat gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.1995 t/m 2012

Doodoorztab: doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2018.

Ebwlzbus: Eigen bijdrage Wet Langdurige zorg (Wlz) van personen van 18 jaar of ouder, 2015-2017

Ebwmovblbus: Eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorg met verblijf 18 jaar en ouder, 2015-2017

Ebwmozthtab: Eigen bijdrage Wmo zorg thuis, 2015-2017

Gebruikershandleiding Zorgregisters: Informatie over Gezondheid en Zorg registers bestanden binnen de microdata omgeving

Gebwlztab: Personen die gebruik hebben gemaakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg, 2015-2017

Gebwmotab: Personen die gebruik hebben gemaakt van bijdrageplichtige Wmo-maatwerkvoorzieningen, 2015-2017.

Gecon 2010: De gezondsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Gecon 2011: De gezondsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Gecon 2012: De gezondsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Gecon 2013: De gezondsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Gecon 2014: De gezondsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Gecon 2015: De gezondsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Gecon 2016: De gezondsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

Gecon 2017: De gezondsenquête bevat gegevens over gezondheid, medische contacten, leefstijl en preventief gedrag.

GEMON: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. 2012.

GEMON: De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. 2016.

Ggzdbcdiagnosetab: Nevendiagnosen bij Diagnose Behandeling Comb-trajecten Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016

GgzdbcgeleverdZorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij geopende DBC-trajecten in de GGZ, 2011 t/m 2016

Ggzdbctrajectentab: Geopende Diagnose Behandeling Combinatie-trajecten in de Geestelijke Gezondheidszorg, 2011 t/m 2016.

Indicwlztab:Door het CIZ afgegeven indicatie voor Wlz-zorg, 2015 t/m 2017

Jgdbeschermbus: Kenmerken van trajecten van jeugdbescherming aan jeugdigen, 2015 t/m 2018.

Jgdhulpbus: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen, 2015-2018.

Jgdreclasbus: Kenmerken van trajecten van jeugdreclassering aan jeugdigen, 2015 t/m 2018.

Jzplustab: Jongeren in JeugdzorgPlus, 2012-2014

Lbzbasistab: Ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, 2013-2017

Lbzdiagnosentab; Diagnosen behorend bij ziekenhuisopnamen Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg, 2013-2017

Leeftijdbov: Leeftijd in jaren bij het overlijden van een persoon, 1995-2018

LMR: Landelijke Medische Registratie, 1995-2012

Lsm 2015: Leefstijlmonitor bewegen en ongevallen 2015. Bevat in de oneven jaren de thema’s bewegen en ongevallen.

Lsm 2016: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2016. Bevat In de even jaren de thema’s roken en alcohol.

Lsm 2017: Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2017. Bevat In de even jaren de thema’s roken en alcohol.

medicijntab: Verstrekkingen van geneesmiddelen op 4 posities ATC-code aan personen, 2006-2017.

Mszgeleverdzorgprofieltab: Geleverd zorgprofiel bij DBC -subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2015

Mszsubtrajectentab: Gesloten Diagnose Behandeling Combinatie-subtrajecten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2015

Mszoverigezorgproductentab: Overige Zorgproducten in de Medisch Specialistische Zorg, 2013-2015

PGBAWBZTAB: Personen met een toegekend PGB voor AWBZ- of Wlz-zorg , 2011 t/m 2017

pgbwlzwmojwtab: Personen met een besteed PGB ten laste van Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet, 2015 t/m 2017

Periode: jaarbestanden 1997 t/m 2009

Prnl: Perinatale Registratie Nederland: 2004-2016.

Methodologische toelichting behorend bij de productiestatistieken Gezondheids- en Welzijnszorg.

Ps gezondheids- en welzijnszorg: Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg,2003- 2013

PS_Zorgpraktijken: Productiestatistiek zorgpraktijken, 2005-2014

SDI: Sociaal Domein Index 2015-2017

Sociale samenhang en Welzijn, gegevens over sociale, maatschappelijke en politieke participatie van personen, 2013-2016

vkdtab: Overledenen aan een verkeersongeval in Nederland, 1996-2017.

Wanbzvwtab: Wanbetalers Zorgverzekeringswet, 2010-2017.

Wmobus: Kenmerken Wmo maatwerkarrangementen, 2015 t/tm 2017

Zvwzorgkostentab: Zorgkosten van Nederlandse ingezetenen met een basisverzekering 2009-2015.