Gezondheid en welzijn

Aanvullend statistisch onderzoek

Reden beëindiging (v)OTS naar jeugdregio, 2015-2019

Per jeugdregio worden voor de jaren 2015 tot en met 2019 de beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen uitgesplitst naar de reden van beëindiging.

Sterfte naar locatie van overlijden

gegevens over sterfte naar provincie en plaats van overlijden voor het overlijdensjaar 2019

Wanbetalers zorgverzekering 2019 naar wijk

De tabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar wijk voor alle gemeenten in Nederland.

Ziekenhuisopnamen voor middelengebruik, 2015-2018

Het aantal (personen met) ziekenhuisopnamen met diagnosen gerelateerd aan middelengebruik, naar leeftijd en geslacht, 2015-2018.

Huishoudelijke hulp in Leidschendam-Voorburg, 2016-2019

WMO-gebruik huishoudelijke ondersteuning in Leidschendam-Voorburg naar inkomen, type huishouden en leeftijd, 2016-2019

Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorg en leefstijl

Het CBS heeft op basis van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, van CBS, RIVM en Trimbos-instituut, voorlopige kwartaalcijfers gemaakt om inzicht te krijgen in eventuele veranderingen in de (ervaren) gezondheid, het zorggebruik en de leefstijl van de Nederlandse bevolking.

Doodsoorzaken, januari-april 2020

Deze tabel bevat cijfers over doodoorzaken van overledenen in januari tot en met april 2020.

Jeugdhulp voor, tijdens en na jeugdbescherming/-reclassering, 2015-2019

Cijfers over het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel in de jaren 2015 t/m 2019 naar type episode en type jeugdhulp.

Kenmerken en zorggebruik cliënten beschermd wonen, 2019

Deze tabellen beschrijven de persoonskenmerken van cliënten beschermd wonen in 2019 én het zorggebruik voorafgaand aan en na afloop van het beschermd wonen traject.

Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Den Haag, 2017-2019

Onderzoek naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag tussen 2017 en 2019.

Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2019*

De tabel beschrijft het aantal jongeren met jeugdzorg per Regioplus en zorgregio in de jaren 2015-2019.

Eenzaamheid in de gemeente Westerveld, 2016

Eenzaamheid onder personen van 19 jaar en ouder in de gemeente Westerveld, 2016.

Zelfdodingen, 2019

Tabellen met cijfers over het aantal zelfdodingen, gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek.

Verdrinkingen, 2015-2019

Tabellen met cijfers over accidentele verdrinkingen per maand, seizoen en regio.

Schuldhulpinterventies

Dashboard waarin aan de hand van uitkomstmaten inzicht wordt gegeven in het effect van schuldhulpinterventies voor drie proeftuingemeenten.

Personen 15-65 jaar met beperking in horen, 2019

Percentage en aantal personen van 15 tot 65 jaar met beperking in horen, uitgesplitst voor werkenden en niet-werkenden. De cijfers zijn gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2019.

Berekening regiototalen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de adviezen, meldingen en diensten bij Veilig Thuis in het 2e halfjaar van 2019 uit naar de aard van het geweld.

Aard van geweld casussen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de adviezen, meldingen en diensten bij Veilig Thuis in het 2e halfjaar van 2019 uit naar de aard van het geweld.

Overdrachten Veilig Thuis naar type, 2e halfjaar 2019

De tabel splitst de overdrachten door Veilig Thuis in het 2e halfjaar 2019 uit naar het type organisatie waaraan is overgedragen.

Duur van afgesloten jeugdhulptrajecten, 2015-2019

Gemiddelde duur van afgesloten jeugdhulptrajecten in de jaren 2015 t/m 2019 per gemeente en jeugdregio, uitgesplitst naar hulpvorm.

Psychische gezondheid in Nederland

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Aantal DBC’s per dag op de SEH naar regio; 2010-2017

Het aantal DBC’s van personen op de Spoedeisende Hulp (SEH), per diagnose(cluster) en specialisme, naar regio; 2010-2017.

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 20 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2017

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2017 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2017 en 2018 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden, woonsituatie en criminaliteit.

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 19 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2018

De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een dodelijke arbeidsongeval.

Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2019

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2019 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel jeugd.

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2019

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Kosten jeugdwet 18-plussers en voogdij, 2019

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2019 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Prettig wonen in Den Haag, 2015-2017

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 17 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 17 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. In opdracht van het ministerie van VWS.

Wmo cliënten naar type ondersteuning, 2017-2019

In deze tabellen wordt per gemeente het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wmo nader uitgesplitst naar het type ondersteuning, voor de jaren 2017 t/m 2019.

Cliënten beschermd wonen, 2019

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2019 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2019

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2019 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

In- en uitstroom Wmo, 2019

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2019.

Beperkingen en (psychische) gezondheid, 2019

tabel met informatie over de ervaren gezondheid, beperkingen en de psychische gezondheid van Nederlanders in 2019, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen en migratieachtergrond.

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2018 en 2019

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters en schoolniveau leerjaar 3 VO van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2018 en op 1 oktober 2019, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren daarvoor.

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2019

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2019.

Multiproblematiek van particuliere huishoudens II, 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW

Beleidsinformatie Veilig Thuis 2e halfjaar 2019

In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 2e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Kostenonderzoek kinderopvangorganisaties, 2015-2018

Kostenstructuur en de kosten per kindplaats van kinderopvangorganisaties in de jaren 2015-2018, uitgesplitst naar omvang organisatie, aantal kindplaatsen, rechtsvorm, opvangsoort, stedelijkheidsklasse en gemiddelde arbeidsduur werknemers.

Herhaald beroep jeugdbescherming/-reclassering, ’15-‘18

Cijfers over de terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering in de jaren 2015 tot en met 2018 naar tijd tot terugkeer en duur van de episode.

Medisch geschoolden naar arbeidspositie, 2018

Maatwerktabellen over werkzame en niet werkzame medisch geschoolden naar beroep, leeftijd en geslacht in 2018, en ontwikkeling 2009-2018.

Nabijheid van zorgvoorzieningen 2019

Nabijheid van ziekenhuizen en buitenpoliklinieken in 2014 en 2019, uitgedrukt in de gemeentelijke indeling van 2019

Leefstijl, 2019

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2019.

Kwaliteit van leven van thuiswonende ouderen, 2016

Dimensies van kwaliteit van leven en een kwaliteit van leven indicator voor thuiswonende ouderen naar gemeente, 2016.

Werkgerelateerde psychische vermoeidheid werknemers, 2019

De tabel geeft informatie over werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten) onder werknemers naar geslacht, leeftijd en type huishouden.

Jongeren met jeugdzorg, regio Haaglanden

Het CBS onderzocht wat is de situatie is van jongeren die jeugdzorg ontvingen in 2012 of 2015 in 10 gemeenten in de regio Haaglanden.

Regiobeelden zorg in een oogopslag 2016-2018

Jaarcijfers voor zorggebruik en zorguitgaven per wet (exclusief Zorgverzekeringswet) in 2016, 2017 en 2018.

AZW: uitstroom baan, sector, regioplus-regio 2010-2019

Uitstroom naar baan: zorg en welzijn breed/smal, sector, SBI, Regioplus-arbeidsmarktregio, 1e kwart 2010 - 3e kwart 2019

Arbeidsomstandigheden arbeidsvoorwaardelijke overheid

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2018. Op basis van de NEA en in opdracht van BZK.

Contact met tandarts, 2019

Contact met de tandarts: percentage personen met minimaal 1 contact en gemiddelde aantal contacten per persoon.

Aantal werkdagen waarop de laatste keer is verzuimd naar klacht, 2018

De tabel geeft informatie over het aantal werkdagen (mediaan) waarop door werknemers de laatste keer is verzuimd naar klacht.

Simulatie kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel jeugd.

Ervaren gezondheid in Noord-Brabant, 2012-2018

Tabel met het percentage personen van 0 jaar of ouder met een (zeer) goede ervaren gezondheid in de provincie Noord-Brabant, 2012-2018

Adviesvrager en melder Veilig Thuis, 1e halfjaar 2019

De tabel splitst alle adviezen en meldingen bij Veilig Thuis in het 1e halfjaar 2019 uit naar de rol/functie én organisatie van de adviesvrager c.q. melder.

Gezondheid en leefstijl in Overijssel

Informatie over de algemene gezondheid en leefstijlfactoren van de inwoners van Overijssel.

Medicijnverstrekkingen Haaglanden en G4, 2015-2017

Personen met verstrekking van medicijnen (psychische middelen) in Den Haag en regio Haaglanden.

Eenduidige cijfers over morbiditeit

Verkennend onderzoek van het CBS, het RIVM en Nivel naar het berekenen van indicatoren over het vóórkomen van ziektes en aandoeningen.

Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018, deel 2

Tabel met gegevens over wanbetalers zorgverzekering 2018 naar achtergrondkenmerken

Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018

De achtergrond van en ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018

Jeugdhulp met verblijf sinds 2015 op 30 juni 2019

De tabel beschrijft per gemeente het aantal jongeren die op 30 juni 2019 onafgebroken sinds 2015 jeugdhulp met verblijf hebben ontvangen.

WMO voorspelmodel

Onderzoek naar verbetering van het voorspelmodel van de WMO

De sociale omgeving van jeugdzorgjongeren, 2017

Met dit onderzoek zijn de kenmerken van de personen in en buiten het huishouden van jeugdzorgjongeren in kaart gebracht. Deze kenmerken zijn vergeleken met een referentiegroep van personen in en buiten het huishouden van jongeren die geen jeugdzorg krijgen.

Multiproblematiek van particuliere huishoudens, 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW.

AZW-smal: Banen arbeidsduur per week, branche 2010-2019

Banen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; arbeidsduur per week en (sub)branche, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Cliënten beschermd wonen, 2018 en 1e halfjaar 2019

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 en het 1e halfjaar 2019 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In- en uitstroom Wmo, 2018 en 1e halfjaar 2019

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018 en het 1e halfjaar 2019.

Zorgduur van jongeren met jeugdzorg, 2015-2019

De duur van de periode waarin een jongere onafgebroken gebruik maakt van jeugdzorg, per jeugdregio, in de periode 2015 tot en met het 1e halfjaar 2019.

Monitor Abonnementstarief Wmo, 2017-2018

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2017 en 2018: aantal cliënten, gemeentelijke uitgaven en gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, en het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen in 2017-2018.

Gemiddeld gewicht per provincie

Overzicht van gemiddeld gewicht per provincie van personen van 19 jaar of ouder.

Voorzieningen sociaal domein in Rotterdam, 2015-2018

Deze tabellenset bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens met voorzieningen in het sociaal domein voor elke buurt in de gemeente Rotterdam voor de jaren 2015 t/m 2018.

Onderzoek houdbaarheid woonlandfactorberekening

Is de berekeningswijze van de bijdrage voor gezondheidszorg door Nederlanders wonend in het buitenland houdbaar?

Kwartaalcijfers overledenen suïcide

De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van suïcide of zelfdoding.

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2007-2017

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2007-2017.

Ontwikkeling in jeugdhulpgebruik, 2015-2018

In de tabellenset wordt de hoeveelheid verstrekte jeugdhulp in de periode 2015-2018 vergeleken tussen verschillende groepen van jeugdhulpaanbieders.

Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ, 2016

Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ in 2016, uitgesplitst naar centrum- en regiogemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen.

Beleidsinformatie Veilig Thuis 1e halfjaar 2019

In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 1e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Kenmerken van mentaal (on)gezonden, 2015-2018

Mentale gezondheid naar leefstijl en fysieke gezondheid, 18 jaar of ouder, uitsplitsingen naar leeftijd en geslacht, 2015-2018.

Vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders, 2016, 2017 en 2018

In deze tabellenset wordt het aantal vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders gepresenteerd dat zelfstandig in de Jeugdwet werkzaam is. De vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders worden uitgesplitst naar beroepsregistratie, leeftijd en regio. De cijfers in dit product zijn samengesteld voor APE Public Economics.

Licht verstandelijk beperkten volgens registratie, 2015

Kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking volgens registraties van het CIZ), de AO-registratie en de registratie van de Wsw.

Kwartaalcijfers overledenen suïcide

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een suïcide tot en met het eerste kwartaal van 2019

Wanbetalers zorgverzekering 2014-2016 naar inkomen

De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen.

Indicatoren jeugd naar gemeente en wijk, 2016-2018.

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2016-2018.

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2018

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

Verbijzondering zorguitgaven, 1990 en 1998-2018

De maatwerktabel bevat een nadere uitsplitsing van de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, voor de jaren 1990 en 1998-2018.

Jongeren met jeugdzorg plus en verleden in strafrecht

Cijfers over jongeren die instromen in de jeugdzorg plus in de periode 2015 - 2018 en voor instroom een delict hebben gepleegd.

Hergebruik van routine zorgdata

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM.

Financiële kengetallen zorginstellingen 2018

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2018.

Jeugdbeleid gemeente Veenendaal, 2018

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van jeugdigen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2018

Uithuisplaatsingen van broertjes en zusjes

In een verkennend onderzoek is gekeken naar broertjes en zusjes die in 2018 uit huis werden geplaatst, om zo een beeld te krijgen of broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van elkaar gescheiden worden.

Wisselingen in jeugdhulp met verblijf

In een verkennend onderzoek is gekeken naar jongeren die in de periode 2015 t/m 2018 meerdere trajecten jeugdzorg met verblijf hebben gehad, om zo een beeld te krijgen van het aantal door- of overplaatsingen.

Verdrinkingen in Nederland, 1950-2018

Verdrinkingen bij mannen en vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en provincie.

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen

Het gaat om de volgende regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer.

Instroom naar jeugdhulp in de gemeente Heerlen, 2015

Onderzoek voor de gemeente Heerlen over welke jeugdigen een hoge (of lage) kans hebben om in te stromen naar jeugdhulp.

Energieverbruik zorgvastgoed, 2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2013-2017

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Verkeersdoden 2018 naar leeftijd

Verkeersdoden 2018 naar leeftijd, vervoerswijze en geslacht

Beëindigde relaties en minderjarige kinderen, 2015-2017

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Gesloten jeugdhulp, 2015 - 2018

De tabel splitst de gesloten jeugdhulp in de periode 2015 – 2018 uit naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen, zowel in termen van unieke jongeren als van trajecten.

Psychisch ongezond naar geslacht, leeftijd en opleiding

Psychisch ongezond (op basis van MHI score), 12 jaar en ouder, 2004 t/m 2007 en 2014 t/m 2017. Gegevens zijn opgesplitst naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Leefstijl, gezondheid, zorggebruik Caribisch Nederland

Deze tabellen bevatten cijfers over een aantal aspecten met betrekking tot leefstijl, gezondheid en zorggebruik van de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in 2017.

Wmo vervoersdiensten en vervoervoorzieningen, 2018

Deze tabel beschrijft per gemeente het aantal cliënten in 2018 met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van het type vervoersdienst of vervoervoorziening.

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2016

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2016 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2016 en 2017 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden, woonsituatie en criminaliteit.

Stapelingsmonitor gemeenten Foodvalley, 2016

Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2018

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Cliënten beschermd wonen, 2018

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In- en uitstroom Wmo, 2018

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018.

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2018

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2018 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Kosten Wmo arrangementen 2018

Deze tabel beschrijft per halfjaar van 2018 de begrote en gerealiseerde kosten bij gemeenten voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Jeugdzorg, onderwijsinschrijving en VSV, 2017 en 2018

Onderwijsinschrijvingen en aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2017 en op 1 oktober 2018, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2015 t/m 2017 (respectievelijk 2016 t/m 2018).

Instroom in jeugdbescherming, 2015-2018

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2018.

Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie 2016

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Fysiotherapeuten, financiële kengetallen, 2012-2016

Voor de praktijken van fysiotherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden (decielen voor totaal fysiotherapeuten en kwartielen voor de deelpopulaties) bepaald.

Gezinsgerichte jeugdhulp naar leeftijd, 2015-1e hj 2018

Aantal jongeren met gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf naar leeftijd van de jongere in de periode 2015 t/m 1e halfjaar 2018.

Huur- en zorgtoeslag in Bronckhorst, 2017

Het aantal huishoudens in Bronckhorst dat geen gebruik maakt van huur- en zorgtoeslag.

Leefstijl, 2018

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht en overgewicht, 2018.

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2018.

Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Bezoek aan tandarts, orthodontist en mondhygiënist 2018

De data over contact met de tandarts, orthodontist en mondhygiënist in de afgelopen 12 maanden zijn weergegeven naar leeftijdsgroepen en gestandaardiseerd huishoudensinkomen. De gegevens zijn afkomstig van de gezondheidsenquête.

Verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf

Voorlopige cijfers over de verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf in het 1e halfjaar 2018.

Indicatoren verdeelmodel gemeente Amsterdam

Aantal verdeelmodel indicatoren voor gemeente Amsterdam, niveau van “gebiedsgericht werken gebieden” ofwel GGW-gebieden.

Wanbetalers Zorgverzekering 2017, deel 2

- De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet 2017 naar de kenmerken sociaaleconomische categorie, soort onderwijs en soort uitkering.

Zorginstellingen; financiën en pers.; methodebreuk 2015

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Armoedemonitor en WMO Zwolle, 2015

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Sterfte aan opiaten, naar leeftijdsklasse en geslacht

Het aantal overleden ingezetenen aan opiaten naar leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht en type opiaat.

Woonsituatie 75-plussers, 2018

Woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder in 2018 (zelfstandig wonend of in een instelling).

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2018.

Inzicht in dakloosheid

Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie over de voorgeschiedenis van de daklozen uit het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden van het CBS.

Brede Welvaart Regio Zwolle Monitor, 2017

Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.

Zorgkosten en kenmerken van wanbetalers (Zvw), 2016

Zorgkosten en achtergrondkenmerken van wanbetalers (Zvw) en de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, 2016.

Kosten Wmo arrangementen 2017 en 1e halfjaar 2018

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Beperkingen bij alleenstaande ouderen

Beperkingen bij alleenstaande ouderen leeftijd 65 - 75 jaar en ouder.

Lonen en winsten fysiotherapeuten, 2012-2016

Gemiddelde jaarlonen en winsten van fysiotherapeuten naar grenswaarden decielen, 2012-2016

Fysiotherapeuten en oefentherapeuten, 2012-2016

Voor zowel de praktijken van fysiotherapeuten als de praktijken van oefentherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden decielen bepaald.

Cliënten beschermd wonen, 2017 en 1e halfjaar 2018

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2017- 2018H1

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 en 1e halfjaar 2018 naar de reden van beëindiging.

Stromen in simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016-2017

Aantal jongeren dat tussen regio’s verschuift bij simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017.

Huur- en zorgtoeslag in Schagen, 2014-2016

Het aantal 55-plus huishoudens in Schagen dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Stapelingsproblematiek wijken en buurten Leiden, 2017

Onderzoek naar combinaties van indicatoren in wijken buurten van Leiden, Slaaghwijk uitgelicht.

Jeugdhulp naar leeftijd en verwijzer, 1e halfjaar 2018

Voorlopige cijfers over het aantal jeugdhulptrajecten in het 1e halfjaar 2018 naar leeftijd van de jongere en verwijzer.

Huur- en zorgtoeslag 55-plussers in Den Haag, 2014-2016

Het aantal 55-plus huishoudens in Den Haag dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Betaalde uren per week, medisch specialisten, 2015-2016

Gemiddeld aantal betaalde uren (december, 2015 en 2016) per week en contracturen (2016) voor medisch specialisten in loondienst, naar specialisme en branche.

Huur- en zorgtoeslag in Leidschendam-Voorburg 2014-2016

Het aantal 55-plus huishoudens in Leidschendam-Voorburg dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Medisch geschoolden naar woonregio 2011 en 2016

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep en woonregio 2011 en 2016.

Mate van eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2017

Mate van eenzaamheid naar positie in het huishouden en naar burgerlijke staat van personen van 15 jaar of ouder, 2017

BIG uitstroom 55 tot 65 jarigen 2013-2015

Jaarlijkse uitstroom uit BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2013-2015, 55 tot 65 jarigen

Maatwerk - Tevredenheid met gewicht

Maatwerktabel over tevredenheid met gewicht over de periode 2015-2017.

Beloning van apothekers en fysiotherapeuten, 2011- 2016

Inkomen van apothekers en fysiotherapeuten; w.o. loon, winst uit eigen onderneming en dividenden aanmerkelijk belang.

Huishoudelijke ondersteuning Krimpen a/d IJssel 2016

Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Krimpen aan den IJssel naar leeftijd, huishoudensinkomen en type huishouden.

Maatwerktabellen moord en doodslag 2017

Deze tabellen hebben betrekking op alle moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden

Verzuim werknemers vaste arbeidsrelatie, 2015/2017

De gemiddelde verzuimfrequentie van werknemers met een vaste arbeidsrelatie naar bedrijfssector en vestigingsgrootte, 2015/2017

Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2017

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar inkomensontwikkeling en life-events, 2017

BIG in- uit- en doorstroom 2006-2016, naar land diploma

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016, naar land diploma.

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2017.

Huishoudelijke ondersteuning Den Haag, 2016

Onderzoek naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag.

BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2006-2016

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016

Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Commentaar Onderzoek capaciteit in de mondzorg

Dit rapport bevat commentaar op het eindconceptrapport over onderzoek door Panteia en Eti’l naar capaciteit in de mondzorg.

Psychische gezondheid per GGD regio

Psychische gezondheid per GGD regioPsychische gezondheid per GGD regio.

Duur meest recente verzuimgeval werknemers, 2014-2017

De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten, 2017

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten bij het laatste verzuimgeval op basis van NEA 2017.

Jeugdbeleid gemeenten Schagen en Den Helder, 2016

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van kinderen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2016

Leefstijl in Caribisch Nederland

Rookgedrag, alcoholgebruik, beweging en overgewicht naar geslacht en leeftijd, per gemeente in Caribisch Nederland, 2017

Cliënten beschermd wonen, 2017

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017.

Kosten Wmo arrangementen 1e en 2e halfjaar 2017

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2017

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 naar de reden van beëindiging.

Gemiddelde ligduur in ziekenhuizen, 2005-2016

De gemiddelde ligduur (bij klinische opname) in Nederlandse ziekenhuizen volgens verschillende definities; 2005-2016.

Kosten jeugdwet 18-plussers en voogdij, 2017

Kosten 2017 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Aantal DBCs per dag op de SEH per KNMI-regio; 2010-2015

Het aantal DBC's en het aantal personen per dag op de SEH naar diagnosecluster en KNMI-regio; 2010 t/m 2015.

Verkeersdoden onder jongeren, 2017

Het aantal jongeren dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval.

Kerncijfers jongeren met jeugdzorg, 2017*

Jongeren met jeugdhulp (met en zonder verblijf), ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering in 2017.

Leefstijl, 2017

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, onder- en overgewicht en lichamelijke activiteit, 2017.

Jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf, 2015

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Projecties gezonde levensverwachting 2018-2040

Projecties van de levensverwachting zonder fysieke beperkingen en de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Indicatoren voor het sociaal domein in gemeente Almere

Indicatoren op het gebied van het sociaal domein in de gemeente Almere, periode 2012-2017.

Voorlopige financiële kengetallen 2016

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen en aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2017.

Stapeling eigen bijdrage Wlz/Wmo en eigen risico

Stapeling eigen bijdrage Wmo/Wlz 2015, eigen risico Zvw en aftrek uitgaven bijzondere zorgkosten

Gesloten jeugdhulp, 2015 – 1e halfjaar 2017

Gesloten jeugdhulp in de periode 2015 - 1e halfjaar 2017 uitgesplitst naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen.

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 1e halfjaar 2017

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016 en 1e halfjaar 2017, naar reden beëindiging van het traject.

Wanbetalers zorgverzekering 2016, naar gemeente

Hoeveel mensen hebben hun zorgpremie ten minste 6 maanden niet betaald, cijfers per gemeente.

Sterfgevallen naar gemeente van overlijden

De tabellen bevatten cijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar gemeente van overlijden.

Jongeren met jeugdzorg in de G4, 2015-2016

Jongeren met jeugdzorg in de G4 naar migratieachtergrond en bijstandssituatie, 2015-2016.

Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en met jeugdhulp met verblijf.

BIG-uitstroom 2005-2015

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

BIG-instroom 2005-2015

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

Cliënten beschermd wonen, 1e halfjaar 2017

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in het 2e halfjaar van 2016 en het 1e halfjaar van 2017.

In- en uitstroom Wmo, 1e halfjaar 2017

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Kosten Wmo arrangementen 2016 en 1e halfjaar 2017

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Voeding bij kinderen van 1 tot 12 jaar, 2014/2016

Fruit, groente en visconsumptie bij kinderen van 1 tot 12 jaar naar opleiding van de ouder/verzorger.

Jongeren in Rotterdam met jeugdhulp, 1e halfjaar 2017

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in het 1e halfjaar van 2017, naar postcode, buurt en leeftijd.

Alcoholsterfte

Maatwerktabellen over alcohol en drugssterfte zijn geleverd aan Trimbos.

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015 en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden, 2014

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2017.

Kenmerken wanbetalers Zorgverzekering 2016 (1)

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar leeftijd, geslacht, herkomst, zorgtoeslag, gemeente, provincie en inkomen

Zorggebruik in Buitenland

Zorggebruik in buitenland over de periode 2010-2016

Verdrinkingen in 1996-2016 naar achtergrond en leeftijd

In deze maatwerktabel worden absolute sterftecijfers en gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 000 inwoners getoond.

Stapeling eigen risico Zvw en eigen bijdrage Wlz/Wmo

De stapeling van eigen bijdragen en Zvw-kosten van leefeenheden met Wlz-zorg en/of Wmo-zorg in 2015.

Kosten Wmo arrangementen 2016

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2016 (per halfjaar)

In- en uitstroom Wmo, 2016

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2016.

Jongeren met jeudgzorg naar reden beëindiging, 2016

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016, naar reden beëindiging van het traject.

Woonsituatie 75-plussers, 2016

Woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder in 2016 (zelfstandig wonend of in een instelling).

Cliënten beschermd wonen, 2e halfjaar 2016

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in het 2e halfjaar van 2016.

Kinderen met astma of eczeem

Voorkomen van astma en eczeem bij kinderen, en hun kwaliteit van leven

Verwijzingen huisartsen en medisch specialisten ‘13-‘14

Verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten met DBC-data van de medisch specialistische somatische zorg

Factsheet fusiegemeente Heerlen en Landgraaf

Factsheet sociaal-economische indicatoren regio Landgraaf-Heerlen, april 2017

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2016

Kosten 2016 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Aandeel dat eenzaam is en standaardfout, 2015

Tabel gebaseerd op onderzoek naar de mate van eenzaamheid van inwoners van Nederland.

Aantal voorzieningen in Groningen en Drenthe, 2014

Het aantal regelingen en voorzieningen per 100 huishoudens voor de veenkoloniale gemeenten in Groningen en Drenthe, 2014

Leefstijl, 2016

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, onder- en overgewicht en lichamelijke activiteit, 2016.

Samenloop AWBZ en uitkeringen binnen huishoudens, 2014

Maatwerktabel over de samenloop van bepaalde AWBZ indicaties met verschillende uitkeringen binnen huishoudens in 2014.

Eigen betalingen zorg

Eigen betalingen aan gebruikte zorg, per zorgaanbieder

Zorginstellingen; financiën en pers. methodebreuk 2015

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Indicatoren kindsituatie naar herkomst

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid

Sterfte onder kinderen en doodgeborenen

Sterfte onder kinderen en doodgeborenen naar gemeente van overlijden

Kosten Wmo arrangementen 2015 en 1e halfjaar 2016

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar) en 1e halfjaar van 2016.

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het derde kwartaal van 2016.

Wanbetalers zorgverzekering 2015, naar gemeente

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar de kenmerken leeftijd, geslacht, herkomstgroepering

Scenario’s voor verbeterd woonplaatsbeginsel Jeugdwet

Simulaties van enkele scenario’s voor een verbeterd woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, op basis van gegevens over 2015

Sterfgevallen aan suïcide, alcohol en drugs

Sterfgevallen aan suïcide, alcohol en drugs in de regio GGD Haaglanden en de 4 grote gemeenten.

Gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg

De gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg, met of zonder verblijf, in 2012, 2013 en/of 2014.

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2016

Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie, 2013

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Voorlopige financiële kengetallen zorginstellingen 2015

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over 2015.

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Kwartaalcijfers overledenen als gevolg van een wegvervoersongeval, voorlopige cijfers eerste kwartaal 2016.

Studenten en personen in zorginstellingen, 2015

Maatwerktabellenset met cijfers over het aantal studenten en personen in zorgstellingen per gemeente in 2015.

Kosten Wmo arrangementen, 2015

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar)

Slachtoffers van gewelds- en zedendelicten, 2014

De prevalentie geweldsdelicten en zedendelicten in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Kenmerken van wanbetalers, 2013 en 2014

Maatwerktabellenset over de achtergrondkenmerken van wanbetalers, 2013 en 2014

Verkeersdoden, 1996-2015

Tabellen met verkeersdodencijfers in de jaren 1996-2015.

SEH contacten gebaseerd op het DIS, 2012*

Spoedeisende hulp contacten, uitgesplitst naar diagnose, gebaseerd op het DBC Informatie Systeem, 2012*

Jeugdhulpinstellingen naar aantal trajecten, 2015

Aantal jeugdhulpinstellingen naar hun omvang in termen van het aantal geleverde trajecten.

Gemiddelde duur OTS 2015 voorlopig

Gemiddelde duur van de in 2015 beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen per jeugdzorgregio

Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2014

Als gevolg van een Europese richtlijn moet het aantal dodelijke arbeidsongevallen worden geschat.

Verloop van het aantal jeugdzorgtrajecten in 2015

In- en uitstroom van jeugdzorgtrajecten in 2015, met details over instroom óp 1 januari en uitstroom óp 31 december.

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2015

Kosten 2015 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Samenloop van OTS en voogdij met jeugdhulp, 2015

Samenloop van ondertoezichtstellingen met jeugdhulp en van voogdijmaatregelen met jeugdhulp

Gebruik en samenloop van regelingen en voorzieningen

Inzicht in stapeling van effecten van voorgenomen kabinetsmaatregelen in sociale zekerheid, zorg en onderwijs

Doorlooptijden onderzoeken kindermishandeling, 1e halfjaar van 2015

De tabellen beschrijven de doorlooptijden bij Veilig Thuis organisaties rondom onderzoeken naar kindermishandeling. De tabellen bevatten voorlopige cijfers over het 1e halfjaar van 2015.

Instroom wmo-voorzieningen, eerste halfjaar 2015

In deze tabel wordt de totale instroom van Wmo-arrangementen in het eerste halfjaar van 2015 uitgesplitst naar de daadwerkelijke begindatum (1 januari, 2 t/m 5 januari, 6 t/m 30 juni). Deze tabel is een aanvulling op de StatLine tabellen die samengesteld worden in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Aandeel kinderen waarbij kindermishandeling is geconstateerd, per regio, 2014*

Aandeel kinderen in bevolking waarbij daadwerkelijk kindermishandeling is geconstateerd per regio in 2014. Het gaat hier om voorlopige cijfers.

Verdeling PGB in Wmo en Jeugdwet per gemeente op basis van SVB-data 2015

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS de begrote lasten per gemeente voor het PGB verdeeld naar Wmo en Jeugdwet.

Stapeling sociaal domein, 1e kwartaal 2015

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein heeft CBS enkele tabellen samengesteld over het aantal huishoudens dat in het 1e kwartaal van 2015 gebruik heeft gemaakt van meerdere maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). De tabellen bevatten alleen gemeenten waarvan CBS gegevens heeft over zowel Wmo, jeugd en participatie.

Gesloten jeugdhulp op peildatum 30-6-2015

Deze tabel beschrijft het aantal jeugdhulptrajecten gesloten plaatsing die jongeren op peildatum ontvangen.

BIG instroom 2011-2013

De tabel bevat de instroom in het BIG-register in de periode 2011-2013. Zorgverleners kunnen zich laten opnemen in het register in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

BIG pensioenuitstroom 2011-2013

De tabel geeft de uitstroom uit het BIG-register vanwege pensionering in de periode 2011-2013. Zorgverleners kunnen zich laten opnemen in het register in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

BIG uitstroom 2011-2013

De tabel bevat de uitstroom uit het BIG-register in de periode 2011-2013. Zorgverleners kunnen zich laten opnemen in het register in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Gebruik Wmo-voorzieningen per gemeente, 1e kwartaal 2015

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein heeft CBS enkele tabellen samengesteld over het gebruik van voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De tabellen zijn gebaseerd op gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd. De tabellen bevatten alleen gemeenten die gegevens over het 1e kwartaal 2015 hebben aangeleverd die geschikt waren voor publicatie.

Kinderopvang in Etten-Leur en Roosendaal, 2013

Het gebruik van kinderopvang in Etten-Leur en Roosendaal: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Opdrachtgever: de Kober Groep.

Kinderopvang naar gemeente in Nederland, 2012

Het gebruik van kinderopvang in Nederland: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Deze tabellenset bevat een herberekening van de gegevens over 2012, exclusief de huishoudens die onder de wetgeving van 2013 niet meer in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Opdrachtgever: Bureau Buitenhek.

Uitkomsten Gezondheidsmonitor 2012

In de Gezondheidsmonitor 2012 hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD-en gezamenlijk data verzameld over een achttal gezondheids- en leefstijlgerelateerde onderwerpen: ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen, functiebeperkingen, mantelzorg geven, rookgedrag, alcoholgebruik, overgewicht en lichamelijke activiteit.

Onverzekerden ziektekosten, eind 2012

Tabel met het aantal onverzekerden voor ziektekosten op het eind van 2012, naar geslacht, leeftijd, herkomst en vier grootste steden.

Verkeersdoden 2006-2012

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent.

Analyse financiële kengetallen zorginstellingen 2009

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

Medisch geschoolden, 1999-2007

Bijgevoegde tabellen bevatten gegevens over groepen van medisch geschoolden, zoals ze geregistreerd staan in het BIG-register. De gegevens zijn opgesteld op verzoek van de Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen, dat op basis van deze gegevens ramingen maakt over de gewenste instroom voor medische opleidingen.

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2008

In 2008 maakten 61 inwoners van Noord-Holland Noord door zelfdoding een einde aan hun leven, 19 meer dan in 2007 toen 42 inwoners overleden door zelfdoding. Als gevolg hiervan verschenen in de media verschillende malen berichten over een verhoogd aantal zelfdodingen in de regio, vooral onder jongeren in West-Friesland. GGD Hollands Noorden heeft vervolgens het CBS benaderd om gezamenlijk de zelfdodingen in de regio Noord-Holland Noord te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is om te analyseren of er in de afgelopen 10 jaar meer zelfdodingen plaatsvonden onder inwoners van Noord-Holland Noord dan landelijk en of er bepaalde groepen zijn waaronder zelfdoding vaker voorkomt.