Gezondheid en welzijn

Aanvullend statistisch onderzoek

Jaarcijfers voor zorggebruik en zorguitgaven per wet (exclusief Zorgverzekeringswet) in 2016, 2017 en 2018.

Uitstroom naar baan: zorg en welzijn breed/smal, sector, SBI, Regioplus-arbeidsmarktregio, 1e kwart 2010 - 3e kwart 2019

De tabellen beschrijven de arbeidsomstandigheden van werknemers in sectoren van de arbeidsvoorwaardelijke overheid, en ter vergelijking in de marktsector, in de periode 2014-2018. Op basis van de NEA en in opdracht van BZK.

Contact met de tandarts: percentage personen met minimaal 1 contact en gemiddelde aantal contacten per persoon.

De tabel geeft informatie over het aantal werkdagen (mediaan) waarop door werknemers de laatste keer is verzuimd naar klacht.

Sterftecohorten naar migratieachtergrond voor Den Haag

Rookgedrag, alcohol, drugs, seksuele gezondheid, overgewicht, lichamelijke activiteit en voeding, 2019.

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder, op basis van een simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel jeugd.

Tabel met het percentage personen van 0 jaar of ouder met een (zeer) goede ervaren gezondheid in de provincie Noord-Brabant, 2012-2018

Voorwaardelijke sterftekans naar inkomen en geslacht

De tabel splitst alle adviezen en meldingen bij Veilig Thuis in het 1e halfjaar 2019 uit naar de rol/functie én organisatie van de adviesvrager c.q. melder.

Informatie over de algemene gezondheid en leefstijlfactoren van de inwoners van Overijssel.

Personen met verstrekking van medicijnen (psychische middelen) in Den Haag en regio Haaglanden.

Verkennend onderzoek van het CBS, het RIVM en Nivel naar het berekenen van indicatoren over het vóórkomen van ziektes en aandoeningen.

Indicatoren met betrekking tot leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

Tabel met gegevens over wanbetalers zorgverzekering 2018 naar achtergrondkenmerken

De achtergrond van en ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018

De tabel beschrijft per gemeente het aantal jongeren die op 30 juni 2019 onafgebroken sinds 2015 jeugdhulp met verblijf hebben ontvangen.

Onderzoek naar verbetering van het voorspelmodel van de WMO

Met dit onderzoek zijn de kenmerken van de personen in en buiten het huishouden van jeugdzorgjongeren in kaart gebracht. Deze kenmerken zijn vergeleken met een referentiegroep van personen in en buiten het huishouden van jongeren die geen jeugdzorg krijgen.

Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2018 naar gemeente

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW.

Banen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal; arbeidsduur per week en (sub)branche, 1e kwartaal 2010 - 2e kwartaal 2019

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 en het 1e halfjaar 2019 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018 en het 1e halfjaar 2019.

De duur van de periode waarin een jongere onafgebroken gebruik maakt van jeugdzorg, per jeugdregio, in de periode 2015 tot en met het 1e halfjaar 2019.

Niet-acute sterfte naar provincie, 2018

Deze maatwerktabellen beschrijven een aantal aspecten van Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2017 en 2018: aantal cliënten, gemeentelijke uitgaven en gemeentelijk beleid rondom de eigen bijdrage, en het gemeentelijk beleid rondom algemene- en maatwerkvoorzieningen in 2017-2018.

Ontwikkeling van de rentelasten van Wlz-zorginstellingen tussen 1994 en 2018.

Overzicht van gemiddeld gewicht per provincie van personen van 19 jaar of ouder.

Deze tabellenset bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens met voorzieningen in het sociaal domein voor elke buurt in de gemeente Rotterdam voor de jaren 2015 t/m 2018.

Is de berekeningswijze van de bijdrage voor gezondheidszorg door Nederlanders wonend in het buitenland houdbaar?

De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van suïcide of zelfdoding.

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2007-2017.

In de tabellenset wordt de hoeveelheid verstrekte jeugdhulp in de periode 2015-2018 vergeleken tussen verschillende groepen van jeugdhulpaanbieders.

Instroom in beschermd wonen vanuit GGZ in 2016, uitgesplitst naar centrum- en regiogemeenten maatschappelijke opvang & beschermd wonen.

In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 1e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.

Mentale gezondheid naar leefstijl en fysieke gezondheid, 18 jaar of ouder, uitsplitsingen naar leeftijd en geslacht, 2015-2018.

Gebruik van Wmo-voorzieningen door inwoners van Groningen en Ten Boer, naar inkomen.

In deze tabellenset wordt het aantal vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders gepresenteerd dat zelfstandig in de Jeugdwet werkzaam is. De vrijgevestigde jeugdhulpaanbieders worden uitgesplitst naar beroepsregistratie, leeftijd en regio. De cijfers in dit product zijn samengesteld voor APE Public Economics.

Kenmerken van mensen met een licht verstandelijke beperking volgens registraties van het CIZ), de AO-registratie en de registratie van de Wsw.

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een suïcide tot en met het eerste kwartaal van 2019

De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar gestandaardiseerd besteedbaar huishoudensinkomen.

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2016-2018.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering

De maatwerktabel bevat een nadere uitsplitsing van de StatLine-tabel “Zorguitgaven; aanbieders en financiering”, voor de jaren 1990 en 1998-2018.

Cijfers over jongeren die instromen in de jeugdzorg plus in de periode 2015 - 2018 en voor instroom een delict hebben gepleegd.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM.

Aanvullende tabellen over alcohol en drugssterfte

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2018.

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van jeugdigen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2018

In een verkennend onderzoek is gekeken naar broertjes en zusjes die in 2018 uit huis werden geplaatst, om zo een beeld te krijgen of broertjes en zusjes bij een uithuisplaatsing al dan niet van elkaar gescheiden worden.

In een verkennend onderzoek is gekeken naar jongeren die in de periode 2015 t/m 2018 meerdere trajecten jeugdzorg met verblijf hebben gehad, om zo een beeld te krijgen van het aantal door- of overplaatsingen.

Verdrinkingen bij mannen en vrouwen, uitgesplitst naar leeftijd en provincie.

Het gaat om de volgende regio's GGZ Leiden, GGZ Duin- en Bollenstreek, GGZ Rijnstreek, GGZ Haagstreek, GGZ Midden-Holland en GGZ Zoetermeer.

Mensen die hun zorgpremie minimaal een half jaar niet betaald hebben.

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Onderzoek voor de gemeente Heerlen over welke jeugdigen een hoge (of lage) kans hebben om in te stromen naar jeugdhulp.

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Onderliggende DBC-diagnosen van de diagnose-indelingen in StatLinetabellen m.b.t. Medisch Specialistische Zorg (DBC MSZ)

Verkeersdoden 2018 naar leeftijd, vervoerswijze en geslacht

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

De tabel splitst de gesloten jeugdhulp in de periode 2015 – 2018 uit naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen, zowel in termen van unieke jongeren als van trajecten.

Monitor over statushouders in gemeente Groningen.

Psychisch ongezond (op basis van MHI score), 12 jaar en ouder, 2004 t/m 2007 en 2014 t/m 2017. Gegevens zijn opgesplitst naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.

Deze tabellen bevatten cijfers over een aantal aspecten met betrekking tot leefstijl, gezondheid en zorggebruik van de bevolking op de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius in 2017.

Deze tabel beschrijft per gemeente het aantal cliënten in 2018 met een maatwerkarrangement in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) van het type vervoersdienst of vervoervoorziening.

De tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2016 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2016 en 2017 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden, woonsituatie en criminaliteit.

Gebruik van regelingen en voorzieningen door inwoners van de gemeenten van de Foodvalley, 2016

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2018 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Deze tabel beschrijft het aantal cliënten in 2018 met een arrangement voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze tabel beschrijft het aantal gestarte en beëindigde maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2018.

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2018 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Deze tabel beschrijft per halfjaar van 2018 de begrote en gerealiseerde kosten bij gemeenten voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Onderwijsinschrijvingen en aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2017 en op 1 oktober 2018, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2015 t/m 2017 (respectievelijk 2016 t/m 2018).

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2018.

Jaarcijfers financiën en personeel van leden van de Federatie Opvang

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Voor de praktijken van fysiotherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden (decielen voor totaal fysiotherapeuten en kwartielen voor de deelpopulaties) bepaald.

Aantal jongeren met gezinsgerichte jeugdhulp met verblijf naar leeftijd van de jongere in de periode 2015 t/m 1e halfjaar 2018.

Het aantal huishoudens in Bronckhorst dat geen gebruik maakt van huur- en zorgtoeslag.

Portfolio met inspirerende voorbeelden van aanvullende statistische diensten die het CBS heeft uitgevoerd op het gebied van gezondheid en welzijn.

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, ondergewicht, gezond gewicht en overgewicht, 2018.

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2018.

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

De data over contact met de tandarts, orthodontist en mondhygiënist in de afgelopen 12 maanden zijn weergegeven naar leeftijdsgroepen en gestandaardiseerd huishoudensinkomen. De gegevens zijn afkomstig van de gezondheidsenquête.

Voorlopige cijfers over de verwijzers naar jeugdhulp met ander verblijf in het 1e halfjaar 2018.

Data over de duurzaamheid volgens ISO 37120 richtlijn

Aantal verdeelmodel indicatoren voor gemeente Amsterdam, niveau van “gebiedsgericht werken gebieden” ofwel GGW-gebieden.

- De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet 2017 naar de kenmerken sociaaleconomische categorie, soort onderwijs en soort uitkering.

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Sterfte in Nederland onder ingezetenen naar leeftijdsklasse en geslacht

Het aantal overleden ingezetenen aan opiaten naar leeftijd (op het moment van overlijden), geslacht en type opiaat.

Woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder in 2018 (zelfstandig wonend of in een instelling).

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2018.

Wanbetalers Zorgverzekering 2017 naar gemeente

Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie over de voorgeschiedenis van de daklozen uit het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden van het CBS.

Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.

Zorgkosten en achtergrondkenmerken van wanbetalers (Zvw) en de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, 2016.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Beperkingen bij alleenstaande ouderen leeftijd 65 - 75 jaar en ouder.

Gemiddelde jaarlonen en winsten van fysiotherapeuten naar grenswaarden decielen, 2012-2016

Voor zowel de praktijken van fysiotherapeuten als de praktijken van oefentherapeuten zijn voor enkele financiële kengetallen het gemiddelde en de grenswaarden decielen bepaald.

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017 en 1e halfjaar 2018.

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 en 1e halfjaar 2018 naar de reden van beëindiging.

Aantal jongeren dat tussen regio’s verschuift bij simulatie van het vernieuwde woonplaatsbeginsel Jeugd, 2016 en 2017.

Het aantal 55-plus huishoudens in Schagen dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Onderzoek naar combinaties van indicatoren in wijken buurten van Leiden, Slaaghwijk uitgelicht.

Voorlopige cijfers over het aantal jeugdhulptrajecten in het 1e halfjaar 2018 naar leeftijd van de jongere en verwijzer.

Het aantal 55-plus huishoudens in Den Haag dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Gemiddeld aantal betaalde uren (december, 2015 en 2016) per week en contracturen (2016) voor medisch specialisten in loondienst, naar specialisme en branche.

Het aantal 55-plus huishoudens in Leidschendam-Voorburg dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep en woonregio 2011 en 2016.

Mate van eenzaamheid naar positie in het huishouden en naar burgerlijke staat van personen van 15 jaar of ouder, 2017

Jaarlijkse uitstroom uit BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2013-2015, 55 tot 65 jarigen

Maatwerktabel over tevredenheid met gewicht over de periode 2015-2017.

Inkomen van apothekers en fysiotherapeuten; w.o. loon, winst uit eigen onderneming en dividenden aanmerkelijk belang.

Gebruik huishoudelijke ondersteuning in Krimpen aan den IJssel naar leeftijd, huishoudensinkomen en type huishouden.

Aantal banen in de gezondheids- en zorgsector per kwartaal, 2010-2e kwartaal 2018

Deze tabellen hebben betrekking op alle moorden die in Nederland hebben plaatsgevonden

De gemiddelde verzuimfrequentie van werknemers met een vaste arbeidsrelatie naar bedrijfssector en vestigingsgrootte, 2015/2017

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar inkomensontwikkeling en life-events, 2017

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar inkomensontwikkeling en life-events, 2016.

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016, naar land diploma.

Maatwerktabel met voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2017.

Cijfers over verdrinkingen in de periode 1950-2017.

Onderzoek naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Den Haag.

Bevalling en geboorte: 1989-2017.

Alcohol- en drugssterfte 2017

Sterfte naar plaats van overlijden, 2017

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen, 2017

Gezondheidssituatie van Midden-, Oost- en Zuid-Europeanen

Zelfdoding naar GGD-regio en halfjaarsperiode, 2013-2017

In- en uitstroom in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden, 2006-2016

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente met jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Aantal banen bij grote zorginstellingen, 2016

Informatie over obesitas bij 20-plussers.

Dit rapport bevat commentaar op het eindconceptrapport over onderzoek door Panteia en Eti’l naar capaciteit in de mondzorg.

Psychische gezondheid per GGD regioPsychische gezondheid per GGD regio.

De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Ziekteverzuim volgens werknemers naar klachten bij het laatste verzuimgeval op basis van NEA 2017.

Cijfers over gebruik en uitstroom van jeugdhulp, naar kenmerken van kinderen en ouders, en levensgebeurtenissen, 2016

Overleden minderjarigen en doodgeborenen in Nederland

Rookgedrag, alcoholgebruik, beweging en overgewicht naar geslacht en leeftijd, per gemeente in Caribisch Nederland, 2017

Lichamelijke activiteit, 12 jaar of ouder - Sportbeoefening

Jaarcijfers financiën en personeel van leden van de Federatie Opvang

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in 2017.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2017 naar de reden van beëindiging.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2017

De gemiddelde ligduur (bij klinische opname) in Nederlandse ziekenhuizen volgens verschillende definities; 2005-2016.

Kosten 2017 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Het aantal DBC's en het aantal personen per dag op de SEH naar diagnosecluster en KNMI-regio; 2010 t/m 2015.

Het aantal jongeren dat is overleden als gevolg van een verkeersongeval.

Jongeren met jeugdhulp (met en zonder verblijf), ondertoezichtstelling, voogdij of jeugdreclassering in 2017.

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, onder- en overgewicht en lichamelijke activiteit, 2017.

Inkomen van in de zorgsector werkzame artsen en tandartsen.

Ontwikkeling van de rentelasten van WLZ zorginstellingen tussen 1992 en 2016

Gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet.

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf

Huishoudelijke ondersteuning Leidschendam-Voorburg 2016

Jongeren met jeugdhulp in 2016 naar leeftijd, per gemeente.

Projecties van de levensverwachting zonder fysieke beperkingen en de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.

Onderliggende DBC-diagnosen van de indeling in Statline tabellen m.b.t. DBC MSZ

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Indicatoren op het gebied van het sociaal domein in de gemeente Almere, periode 2012-2017.

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen en aandeel in de totale bedrijfsopbrengsten

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2017.

Simulatie woonplaatsbeginsel Jeugd van aantal jongeren per gemeente

Stapeling eigen bijdrage Wmo/Wlz 2015, eigen risico Zvw en aftrek uitgaven bijzondere zorgkosten

Gesloten jeugdhulp in de periode 2015 - 1e halfjaar 2017 uitgesplitst naar Jeugdzorg-Plus en BOPZ-plaatsingen.

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016 en 1e halfjaar 2017, naar reden beëindiging van het traject.

Hoeveel mensen hebben hun zorgpremie ten minste 6 maanden niet betaald, cijfers per gemeente.

De tabellen bevatten cijfers over overleden personen onder inwoners van Nederland naar gemeente van overlijden.

Jongeren met jeugdzorg in de G4 naar migratieachtergrond en bijstandssituatie, 2015-2016.

Cijfers over jongeren met samenloop binnen jeugdbescherming en met jeugdhulp met verblijf.

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in het 2e halfjaar van 2016 en het 1e halfjaar van 2017.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo, per halfjaar in 2016 en 1e halfjaar 2017.

Fruit, groente en visconsumptie bij kinderen van 1 tot 12 jaar naar opleiding van de ouder/verzorger.

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in het 1e halfjaar van 2017, naar postcode, buurt en leeftijd.

Maatwerktabellen over alcohol en drugssterfte zijn geleverd aan Trimbos.

Eenzaamheid naar achtergrondkenmerken, 2015 en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van het huishouden, 2014

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2017.

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar leeftijd, geslacht, herkomst, zorgtoeslag, gemeente, provincie en inkomen

Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen

Personen in het domein mensenhandel met een licht verstandelijke beperking.

Gezondheidsaspecten van personen van 12 jaar of ouder naar geslacht en leeftijd 2016

Zorgtrajecten GGZ in de gemeenten van GGD Haaglanden in 2013.

Niet-acute sterfte naar Palliatieve Zorgnetwerken, 2015-2016

Zorggebruik in buitenland over de periode 2010-2016

In deze maatwerktabel worden absolute sterftecijfers en gestandaardiseerde sterftecijfers per 100 000 inwoners getoond.

De stapeling van eigen bijdragen en Zvw-kosten van leefeenheden met Wlz-zorg en/of Wmo-zorg in 2015.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2016 (per halfjaar)

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2016.

Jongeren met beëindigde jeugdzorgtrajecten in 2016, naar reden beëindiging van het traject.

Woonsituatie van personen van 75 jaar of ouder in 2016 (zelfstandig wonend of in een instelling).

Aantal cliënten met een Wmo arrangement voor beschermd wonen in het 2e halfjaar van 2016.

Voorkomen van astma en eczeem bij kinderen, en hun kwaliteit van leven

Verkeersdoden onder jongeren, 2016

Verkeersdoden naar geslacht, leeftijd en wijze van deelname 1996-2016

Overledenen aan zelfdoding naar diverse kenmerken

Verwijzingen van huisartsen en medisch specialisten met DBC-data van de medisch specialistische somatische zorg

De kans op overlijden vóór het bereiken van het volgende leeftijdsinterval.

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in 2016 , naar postcode, buurt en leeftijd

Factsheet sociaal-economische indicatoren regio Landgraaf-Heerlen, april 2017

Kosten 2016 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Tabel gebaseerd op onderzoek naar de mate van eenzaamheid van inwoners van Nederland.

Het aantal regelingen en voorzieningen per 100 huishoudens voor de veenkoloniale gemeenten in Groningen en Drenthe, 2014

Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e en 2e halfjaar 2016

Risico op soa en hiv bij laatste sekscontact

Rookgedrag, alcoholgebruik, drugsgebruik, seksuele gezondheid, onder- en overgewicht en lichamelijke activiteit, 2016.

Maatwerktabel over de samenloop van bepaalde AWBZ indicaties met verschillende uitkeringen binnen huishoudens in 2014.

Eigen betalingen aan gebruikte zorg, per zorgaanbieder

Methodebreuk in de statistiek zorginstellingen 2015 met een indicatie van de reële groei 2014-2015.

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid

Sterfte onder kinderen en doodgeborenen naar gemeente van overlijden

Moord en suïcide door middel van een vuurwapen, 1980-1995

Eigen bijdrage van langdurig zorggebruikers in 2013-2015 en uitstroom in 2015.

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2015 en 1e halfjaar van 2016

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar) en 1e halfjaar van 2016.

Voorlopige cijfers over instellingen in Verpleging en Verzorging over 2015

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het derde kwartaal van 2016.

Wanbetalers Zorgverzekeringswet naar de kenmerken leeftijd, geslacht, herkomstgroepering

Simulaties van enkele scenario’s voor een verbeterd woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet, op basis van gegevens over 2015

Sterfgevallen naar gemeente van overlijden

splitsing gemeenterekening 'PGB voor Wmo en Jeugdwet' 2015 o.b.v. SVB-data

De situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling

Ontwikkeling van de rentelasten van AWBZ zorginstellingen tussen 1991 en 2015

Sterfgevallen aan suïcide, alcohol en drugs in de regio GGD Haaglanden en de 4 grote gemeenten.

Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2016

De gemiddelde Zvw-kosten van personen met langdurige zorg, met of zonder verblijf, in 2012, 2013 en/of 2014.

Nederlanders van Afrikaanse afkomst 1999 - 2015

Samenloop van ondertoezichtstelling en voogdij met jeugdhulp met verblijf

het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2016

Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen.

Suïcide voor een aantal geselecteerde GGZ-regio’s in 2015

Voorlopige cijfers over grenswaarden van financiële kengetallen van zorginstellingen over 2015.

Maatwerktabellen over alcohol en drugssterfte

gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar diverse kenmerken

Jongeren met ondertoezichtstelling of jeugdreclassering per jeugdzorgregio en arrondissement.

Kwartaalcijfers overledenen als gevolg van een wegvervoersongeval, voorlopige cijfers eerste kwartaal 2016.

Maatwerktabellenset met cijfers over het aantal studenten en personen in zorgstellingen per gemeente in 2015.

Kosten van gemeenten voor maatwerkarrangementen Wmo in 2015 (per halfjaar)

Gestarte en beëindigde Wmo arrangementen in 2015.

De prevalentie geweldsdelicten en zedendelicten in gemeenten, jeugdzorgregio's en Veilig Thuis regio's

Maatwerktabellenset over de achtergrondkenmerken van wanbetalers, 2013 en 2014

Tabellen met verkeersdodencijfers in de jaren 1996-2015.

Spoedeisende hulp contacten, uitgesplitst naar diagnose, gebaseerd op het DBC Informatie Systeem, 2012*

Aantal jeugdhulpinstellingen naar hun omvang in termen van het aantal geleverde trajecten.

Gemiddelde duur van de in 2015 beëindigde (voorlopige) ondertoezichtstellingen per jeugdzorgregio

Als gevolg van een Europese richtlijn moet het aantal dodelijke arbeidsongevallen worden geschat.

In- en uitstroom van jeugdzorgtrajecten in 2015, met details over instroom óp 1 januari en uitstroom óp 31 december.

Jongeren met jeugdhulp in Rotterdam in 2015 , naar postcode, buurt en leeftijd

Aantal jongeren in de vier grote steden die gebruik maken van jeugdzorg, 2012-2015

Wanbetalers zorgverzekering naar buurten in Rotterdam

Kosten 2015 per gemeente in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met voogdij en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder

Samenloop van ondertoezichtstellingen met jeugdhulp en van voogdijmaatregelen met jeugdhulp

Voorlopige cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Inzicht in stapeling van effecten van voorgenomen kabinetsmaatregelen in sociale zekerheid, zorg en onderwijs

De tabellen beschrijven de doorlooptijden bij Veilig Thuis organisaties rondom onderzoeken naar kindermishandeling. De tabellen bevatten voorlopige cijfers over het 1e halfjaar van 2015.

In deze tabel wordt de totale instroom van Wmo-arrangementen in het eerste halfjaar van 2015 uitgesplitst naar de daadwerkelijke begindatum (1 januari, 2 t/m 5 januari, 6 t/m 30 juni). Deze tabel is een aanvulling op de StatLine tabellen die samengesteld worden in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Aandeel kinderen in bevolking waarbij daadwerkelijk kindermishandeling is geconstateerd per regio in 2014. Het gaat hier om voorlopige cijfers.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft CBS de begrote lasten per gemeente voor het PGB verdeeld naar Wmo en Jeugdwet.

Aantal wanbetalers met een bestuursrechtelijke premie naar huishoudenspositie per gemeente, absoluut en relatief, 31 december 2014

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein heeft CBS enkele tabellen samengesteld over het aantal huishoudens dat in het 1e kwartaal van 2015 gebruik heeft gemaakt van meerdere maatwerkarrangementen in het kader van het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). De tabellen bevatten alleen gemeenten waarvan CBS gegevens heeft over zowel Wmo, jeugd en participatie.

Onderzoek naar de mogelijkheden om cijfers samen te stellen over de gevolgen van de hervorming langdurige zorg

Kindermishandeling en huiselijk geweld eerste halfjaar 2015, voorlopige cijfers.

Deze tabel beschrijft het aantal jeugdhulptrajecten gesloten plaatsing die jongeren op peildatum ontvangen.

De tabel bevat de instroom in het BIG-register in de periode 2011-2013. Zorgverleners kunnen zich laten opnemen in het register in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

De tabel geeft de uitstroom uit het BIG-register vanwege pensionering in de periode 2011-2013. Zorgverleners kunnen zich laten opnemen in het register in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

De tabel bevat de uitstroom uit het BIG-register in de periode 2011-2013. Zorgverleners kunnen zich laten opnemen in het register in het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein heeft CBS enkele tabellen samengesteld over het gebruik van voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De tabellen zijn gebaseerd op gegevens die gemeenten aan CBS hebben geleverd. De tabellen bevatten alleen gemeenten die gegevens over het 1e kwartaal 2015 hebben aangeleverd die geschikt waren voor publicatie.

Tabellenset en onderzoekstoelichting over regionale verschillen gebruik AWBZ-zorg door ouderen en chronisch zieken in 2012

Het gebruik van kinderopvang in Etten-Leur en Roosendaal: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Opdrachtgever: de Kober Groep.

Het gebruik van kinderopvang in Nederland: aantal opvanguren, kinderen en huishoudens uitgesplitst naar soort opvang, persoonskenmerken kind en aanvrager, huishoudensinkomen en gemeente, wijk en buurt. Deze tabellenset bevat een herberekening van de gegevens over 2012, exclusief de huishoudens die onder de wetgeving van 2013 niet meer in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Opdrachtgever: Bureau Buitenhek.

In de Gezondheidsmonitor 2012 hebben het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD-en gezamenlijk data verzameld over een achttal gezondheids- en leefstijlgerelateerde onderwerpen: ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen, functiebeperkingen, mantelzorg geven, rookgedrag, alcoholgebruik, overgewicht en lichamelijke activiteit.

Tabel met het aantal onverzekerden voor ziektekosten op het eind van 2012, naar geslacht, leeftijd, herkomst en vier grootste steden.

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent.

Dit rapport schetst de ontwikkelingen van 1987-2009 van de werkelijke rentepercentages en rentelasten van AWBZ-zorginstellingen. Verder worden de gerealiseerde rentelasten vergeleken met de door de NZa vergoede rentelasten en wordt het verschil bekeken tussen de werkelijke rente en de kapitaalmarktrente.

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

Bijgevoegde tabellen bevatten gegevens over groepen van medisch geschoolden, zoals ze geregistreerd staan in het BIG-register. De gegevens zijn opgesteld op verzoek van de Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige vervolgopleidingen, dat op basis van deze gegevens ramingen maakt over de gewenste instroom voor medische opleidingen.

Vier tabellen met cijfers over verkeersdoden en het aandeel autobestuurders onder de verkeersdoden, uitgesplitst naar leeftijd.

In 2008 maakten 61 inwoners van Noord-Holland Noord door zelfdoding een einde aan hun leven, 19 meer dan in 2007 toen 42 inwoners overleden door zelfdoding. Als gevolg hiervan verschenen in de media verschillende malen berichten over een verhoogd aantal zelfdodingen in de regio, vooral onder jongeren in West-Friesland. GGD Hollands Noorden heeft vervolgens het CBS benaderd om gezamenlijk de zelfdodingen in de regio Noord-Holland Noord te onderzoeken. Het doel van dit onderzoek is om te analyseren of er in de afgelopen 10 jaar meer zelfdodingen plaatsvonden onder inwoners van Noord-Holland Noord dan landelijk en of er bepaalde groepen zijn waaronder zelfdoding vaker voorkomt.