Auteur: Btissame el Farisi, Isidora Stolwijk

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023

Over deze publicatie

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2023. Op 31 december 2023 waren er meer dan 27 duizend lopende jeugdbeschermingsmaatregelen. In meer dan tweederde van de gevallen ging het om een vorm van ondertoezichtstelling en in bijna een derde van de gevallen om een voogdijmaatregel. Er werden in 2023 minder maatregelen beëindigd dan gestart. Het aantal jongeren met een reguliere ondertoezichtstelling is in 2023 gedaald naar 18 250 jongeren op 31 december. Ook het aantal jongeren met een reguliere voogdijmaatregel daalde in 2023, naar 8 530 jongeren. De gemiddelde duur van zowel ondertoezichtstellingen als voogdijmaatregelen nam in 2023 toe. De meeste ondertoezichtstellingen werden beëindigd volgens plan; de meeste voogdijmaatregelen vanwege het bereiken van de meerderjarigheid. In 2023 hadden 9 180 jongeren een door de rechter opgelegde machtiging uithuisplaatsing, wat een daling is ten opzichte van 2022. Jeugdbescherming kwam relatief gezien het meest voor in jeugdregio’s in Friesland, Twente en Limburg.

Op 31 december 2023 liepen er 5 265 jeugdreclasseringsmaatregelen. In de meeste gevallen ging het om een vorm van toezicht en begeleiding. Het aantal jongeren met een jeugdreclasseringsmaatregel is daarmee gestegen ten opzichte van 2022, naar 5 205 jongeren op 31 december 2023. Er werden in 2023 meer maatregelen gestart en beëindigd dan in 2022. De gemiddelde duur van beëindigde trajecten nam verder af. Jeugdreclassering kwam het meeste voor in de regio’s Rotterdam en Amsterdam.