Cliënten beschermd wonen, 2022 en 1e halfjaar 2023

Deze tabellen beschrijven een aantal aspecten van beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): het aantal cliënten in 2022 en het 1e halfjaar 2023 met een voorziening voor beschermd wonen, en het aantal cliënten met beschermd wonen naar verschillende achtergrondkenmerken.

In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkvoorzieningen.

In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, zijn deze tabellen over beschermd wonen samengesteld. De ene tabel toont het aantal cliënten met een beschermd wonen voorziening in het kader van de Wmo in 2022 en het 1e halfjaar 2023. Het aantal cliënten wordt ook uitgesplitst naar financieringsvorm (PGB of zorg in natura).

De andere tabel toont cliënten met een beschermd wonen traject naar persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht, huishoudenstype, migratieachtergrond en inkomen.

De cijfers over 2022 zijn definitief, de cijfers over het 1e halfjaar van 2023 zijn voorlopig.

Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en VNG Realisatie

Een eerdere editie van deze tabellen verscheen op 16 januari 2024. In de nieuwe tabellen is inmiddels de inhoud van de publicatie compleet gemaakt door het toevoegen van informatie over uitkeringen.