Trajectduur jeugdhulp zonder verblijf, 2022

In de tabellenset wordt, per gemeente en jeugdregio, de gemiddelde duur van de in 2022 afgesloten trajecten jeugdhulp zonder verblijf (exclusief wijkteamhulp) uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken van de jongere en diens huishouden.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS twee maal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze tabellenset samengesteld. In de tabellen wordt de gemiddelde duur van afgesloten trajecten jeugdhulp zonder verblijf (exclusief wijkteamhulp) uitgesplitst naar leeftijd en geslacht van de jongere, of ouders bij elkaar wonen, of er gebruik wordt gemaakt van GGZ en/of Wmo-zorg in het huishouden en naar het huishoudinkomen. De tabellenset bevat zowel tabellen per gemeente als per jeugdregio. Bij een groot aantal gemeenten zijn veel getallen zodanig laag, dat ze vanuit privacy-oogpunt niet gepubliceerd kunnen worden en daarom zijn vervangen door een puntje.

De tabellenset is bedoeld als input voor verder kwalitatief onderzoek dat het ministerie van VWS laat doen naar regionale verschillen in trajectduur.

Deze publicatie is op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentie ‘PR003002-trajectduur jeugdhulp zonder verblijf’.