Bevolking

Microdatabestanden

DHSdata_CBS: procedure voor koppeling binnen de CBS microdata omgeving

Do:De Doodsoorzakenstatistiek bevat gegevens over de doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.1995 t/m 2012

Doodoorztab: doodsoorzaken van personen die bij overlijden inwoners waren van Nederland, 2013-2018.

Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen van personen die in de BRP ingeschreven staan, 1995-2018

Gbaadresobjectbus: GBA Adreskenmerken van personen die ingeschreven (hebben ge)staan, 1995-2018.

Gbaburgerlijkestaatbusgbaburgerlijkestaatbus; Burgerlijke staat van in de BRP opgenomen personen, Longitudinaal 1994-2018

Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken van in de BRP ingeschreven personen, 1995-2018

Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen, 1994-2018

Gbalevendgeborenenmassatab: Persoonsidentificatoren van in de GBA ingeschreven levendgeboren personen, 2010-2018.

Gbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen die in de BRP ingeschreven staan, gecoördineerd , Longitudinaal 1995-2018

Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken van personen in de BRP, publicatiepopulatie, Longitudinaal 1995-2018

Gbanatgewijzigdenmassabus: Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd in de GBA, 2013-2018.

Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken van alle in de BRP ingeschreven personen, Longitudinaal 1994-2018

gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), 1995-2018

Gbapersoontab: Persoonskenmerken van alle in de BRP ingeschreven personen, gecoördineerd, Longitudinaal 1994-2018

Gbasamenwonersbus: Perioden van samenwoning van in de(BRP) ingeschreven die een samenwonend paar vormen, 2017

Gbascheidingenmassatab: Scheidingen waarbij ten minste één van de partners in de GBA was ingeschreven, 2013-2018

Gbastandbevolkingtab: Woongemeente en postcode4 van de vastgestelde bevolking op 1-1 T en 31-12 T-1, 2015-2019

Gbasterftenmassatab: Persoonsidentificatoren van in de GBA ingeschreven overleden personen, 2010-2018.

Gbaverbintenispartnerbus: Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap in BRP, 1995 - 2018

Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen, ten minste één van de partners in de BRP staat ingeschreven, 2013-2018.

Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen die op het moment van verweduwing in BRP stonden ingeschreven, 2013-2018.

Geboorteplaats: De bevolking van Nederland per januari 2004 met Nederlandse geboorteplaats.

Kindoudertab: In de GBA ingeschreven personen en hun juridische ouders, 1995-2018

Lifelines cohort_cbs: Procedure voor koppeling binnen de CBS microdata omgeving

LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata

Nietgbanationaliteitbus: Nationaliteit van personen die niet in de GBA zijn ingeschreven, 1995-2018.

Nietgbapersoontab: Persoonskenmerken van personen die niet zijn ingeschreven in de GBA, 1995-2018.

Nietgbaverblijfbus: Periode en verblijfslocatie van personen die niet zijn ingeschreven in de GBA, 1995-2018.

NKPS: Netherlands Kinship Panel Study, data linkable at person level to CBS microdata.

OG: Informatie over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. 2008

Partnerbus: Persoonsidentificatiegegevens van alle personen die op één adres met een partner een paar vormen, 1995-2018

PIAAC: Programme for the International Assessment of Adult Competencies

Volkstelling 1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960

Vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken van personen uit Registratie Niet-Ingezetenen;1995 t/m sept. 2019.

Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen in de GBA (niet gecoördineerd), 1995-201912

Vlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de GBA opgenomen personen niet-gecoördineerd, 1995-201912

Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente van alle in de BRP ingeschreven personen, niet gecoördineerd, 1995 t/m 2018

Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken ingeschreven personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201912

Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen die ingeschreven staan in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201912

Vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken van alle personen in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201912

Vrlgbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de GBA niet-gecoördineerd, 1995-201912

Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken van alle in de GBA ingeschreven personen niet-gecoördineerd, 1995-201909

Vrlmigmotbus: Migratiemotieven van ingeschreven immigranten met een buitenlandse nationaliteit, 1999-2017

vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject, 1995 - 2018

Vslpostcodebus: Numerieke postcode van een verblijfsobject afkomstig uit de BAG, longitudinaal 1995-201903.

Vslvierkanttab: Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt,, 1995-2018.

Algemene Volkstelling 1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971

Vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen, 1995-201906