Bevolking

Aanvullend statistisch onderzoek

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Driemeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2019

In de enquête Sociale samenhang & Welzijn [hyperlink Sociale samenhang & Welzijn ] zijn in 2019 vragen gesteld over eenzaamheid.

In 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Rotterdam telt met 4,5 duizend de meeste bewoners, gevolgd door Amsterdam met ruim 3 duizend. Sinds 19 maart 2020 mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek meer ontvangen, vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus.

Sterftecohorten naar migratieachtergrond voor Den Haag

Overledenen naar doodsoorzaak, zelfdodingen naar geslacht, 1899-2016

Voorlopig aantal inwoners per gemeente op 1-1-2020 naar losse leeftijden

Profielen van de inwoners van Leiden per wijk en buurt.

Huishoud- en persoonskenmerken op 1 januari 2018 van schuldenaren bij uitvoeringsorganisaties belastingdienst, UWV, CJIB, CAK, DUO en SVB.

In deze tabel staan het aantal jarigen en huwelijksjubilea op 29 februari 2020, schrikkeldag, naar respectievelijk geboortejaar of huwelijksjaar.

Omvang werkgelegenheid grootste werkgevers in de provincie Noord-Brabant, 2010 en 2018

Tabellenset en rapportage over internationale kenniswerkers in Nederland en 13 andere Europese landen, 2003/2005 en 2016/2018

Indicatoren met betrekking tot leefbaarheid in de provincie Noord-Brabant, 2010-2018

Tabellen met populatiecijfers die de demografische en sociale status van Nederland weergeven in 2018.

Tabellen met personen die inburgeringsplichtig geworden zijn onder de oude Wet Inburgering naar persoonskenmerken.

Bergen op Zoom werkt aan een overzicht van het profiel van Bergenaars met betrekking tot werknemers- en verhuisstromen.

De achtergrond van en ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018

Kernprognose 2019-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Gemeentelijke benchmark statushouders op basis van registergegevens van statushouders die in de periode 2014-2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen.

Kinderopvang in Nederlandse gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017 en 2018.

Deze tabel bevat de prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e en 67e verjaardag over de periode 2018-2060.

De clusteranalyse brengt groepen in kaart op basis van een combinatie van indicatoren. De gemeente Eindhoven en het CBS hebben, in het kader van het Urban Data Center (UDC), een clusteranalyse uitgevoerd op alle Eindhovenaren van 16 jaar of ouder.

Prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2025 en 2031 berekend voor SZW.

Kinderen van paren van gelijk geslacht, 1990-2018 Deze tabel is gebaseerd op de bevolkingsstatistiek over levendgeborenen. De basisgegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Persoonsgegevens

Uitkomsten in de periode 2007 tot en met 2017 van de Migrantenmonitor.

Kinderopvang in 63 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2018

Buurten 2019 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2019.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Van alle geregistreerd samenwonende en gehuwde stellen hebben mannenkoppels het hoogste gezamenlijke primaire inkomen.

Immigranten uit Turkije, Marokko en nieuwe EU-landen 5 jaar na aankomst in Nederland, 2006-2013

Personen van 55 jaar of ouder met pensioen als voornaamste persoonlijke inkomensbron.

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Aanvulling op onderzoek: Inkomenspositie Anw-ontvangers en overige nabestaanden, 2013-2016

Gemiddeld zijn iedere dag ruim 47 duizend mensen jarig. Van die 47 duizend zijn bijna 41 duizend in Nederland geboren.

Zes indicatoren over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland, per gemeente en wijk voor 2016-2018.

Bevolking en levendgeborenen per gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2019.

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht.

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Prognosecijfers over de bevolking van Caribisch Nederland, 2019-2050. Inwonertallen en bevolkingsstromen, per eiland.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Mensen die hun zorgpremie minimaal een half jaar niet betaald hebben.

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Eigendomsmutaties tussen koopwoningen en overige huurwoningen, uitgesplitst naar kenmerken eigenaar en bewoners, 2014-2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

In hoeverre verschilt de startpositie van pas geboren kinderen in Heerlen en hun ouders?

Onderzoek naar zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2018

Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Kerncijfers over integratie van personen met een migratieachtergrond. Aandacht voor arbeid, onderwijs, gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Beëindigde relaties, betrokken minderjarige kinderen, hun schoolvertraging en gebruik van jeugdhulp/bescherming.

Scheidingskansen van samenwoners, naar leeftijd en leeftijdsverschil van de partners, en opleidingsniveau.

Monitor over statushouders in gemeente Groningen.

Mobiliteit en verplaatsingsgedrag van Nederlanders, van en naar gemeente Veenendaal naar vervoermiddelen 2011-2017.

Verschillende economische indicatoren voor Zuid-Limburg en drie subregio’s in de periode 2002-2018.

Hoeveel kiesgerechtigden telt ons land, wat is de leeftijdsverdeling en hoeveel daarvan hebben een niet-Nederlandse nationaliteit?

Cijfers, begrippen en bronnen gebruikt bij de CBS-meting van brede welvaart en de SDG’s in Nederland.

Onderzoek naar bevolkingsdaling in krimp- en anticipeerregio’s tussen 2000 en 2018

Het aantal verkeersdoden in Nederland naar deelname, leeftijd en geslacht

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandig ondernemer in de bouwsector, 2017

Jaarlijks onderzoek op registerdata naar de opvang en integratie van asielmigranten die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen, 2014-2018

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in Hilversum uitgesplitst naar wijk.

Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Tabellenset over de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden op 1 januari 2018

In de periode 1996 tot en met 2015 kwamen de meeste woon-, bedrijven- en verkeersterreinen erbij in Zuid-Holland. Net als in de overige provincies groeide de bebouwde ruimte vooral ten koste van agrarisch terrein. In Friesland was de groei van de bebouwing het kleinst.

Gegevens over sportparticipatie in Limburg, waar onder Wekelijkse sportdeelname in Limburg en de rest van Nederland, 2016-2017.

indicatoren postcode-4 gebied bevolking bijstandsontvangers personen huishoudens lage inkomens woningen leegstand.

Beschrijving van de samenstelling van minimahuishoudens in gemeente Tilburg en het gebruik van gemeentelijke regelingen.

Cijfers over de omzetontwikkeling en verhuisbewegingen in de gemeente Eersel voor de jaren 2012 tot en met 2016.

Deze tabellen geven het aantal personen weer dat volgens de BRP op peilmoment staan geregistreerd als vertrokken naar een onbekende bestemming en personen die op een briefadres staan geregistreerd, op de peilmomenten 1 november 2011 t/m 1 november 2018.

De Metropoolregio Amsterdam heeft het CBS gevraagd om verhuizingen in de jaren 2016 en 2017 in kaart te brengen.

Dit maatwerk geeft het gebruik van gemeentelijke regelingen door chronisch zieken in de gemeente Zwolle weer.

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Pijnacker-Nootdorp.

Monitor over sociaaleconomische status, zorggebruik en criminaliteit van statushouders in Leidschendam-Voorburg.

Dashboard waarin statushouders die zich in de periode 2014 tot juli 2017 hebben gevestigd in de provincie Noord-Brabant worden gevolgd op thema’s als onderwijs, inburgering, huishoudenssamenstelling en sociaaleconomische positie.

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2016 of 2017 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en BRP.

Van een representatieve groep van 29,7 duizend daklozen die in de periode 2009–2016 voorkwamen in drie registraties is de achtergrond nagegaan. Deze registerinformatie is aangevuld met informatie over de voorgeschiedenis van de daklozen uit het Stelsel van Sociaal-Statistische Bestanden van het CBS.

Kernprognose 2018-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd.

Verkamerde woningen in de gemeente Leiden met achtergrondkenmerken, 2018.

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, particuliere huishoudens en migratieachtergrond naar viercijferige postcode , 1 januari 2018

Kerncijfers over integratie van mensen met een migratieachtergrond. Aandacht voor gezondheid, trouwen, inkomen, criminaliteit en sociale samenhang.

Kinderen tot 50 jaar van tweede generatie personen met een migratieachtergrond, 1 januari 2018

Kenmerken van transseksuelen in Nederland uitgesplitst naar geslachtstransitie voor en na 2015, 1995-2018.

Tabellen geeft inzicht in Vastgoed, Woon en Demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg.

Bevolking in 10 jaarsklassen naar geslacht en herkomst in NL, provincies en 50 grootste gemeenten, 1-1-2018 en 1-1-2008.

Prognose geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2024 en 2030 berekend voor SZW

Arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en opleidingsniveau van vrouwen en mannen naar achtergrondkenmerken.

Dit project gaat over datagestuurd werken aan arbeidsre-integratie in Schagen en Den Helder

Hoeveel mensen hebben als kind een scheiding meegemaakt, en hoe is het contact met de ouders en stiefouders nu.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Kinderopvang in 71 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in 71 Nederlandse gemeenten, naar wijk en soort opvang, 2018

Buurten 2018 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2018.

Maatwerktabellen over werknemers en zelfstandig ondernemers in Nederland, Gelderland en zes Gelderse arbeidsmarktregio’s in 2015. De gegevens zijn gesplitst naar een aantal achtergrondkenmerken. Opdrachtgever: IZI Solutions

Hoeveel studenten zijn direct na havo of vwo naar hbo of universiteit gegaan? Hoeveel studenten wonen in het eerste jaar niet meer thuis?

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Mogelijkheden om gegevens over internationale kenniswerkers samen te stellen op basis van de EU Labour Force Survey.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Deze tabellen beschrijven het woonland van personen die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, op peilmoment 1 mei 2018.

Indicatoren over bevolking, inkomen, studenten en elektrische auto’s in het Central Innovation District in Den Haag.

Registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Aantal kinderen en uren in de kinderopvang op postcode 4 niveau.

Bevolkingsprognose doorgerekend voor verschillende aannames over migratie

Aantal personen in Nederland, Noord-Oost Brabant en Zuid-Oost Brabant, uitgesplitst naar persoonskenmerken.

Overgegane inwoners en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op wijk niveau.

Aantal paren dat trouwt per gemeente, voorlopige cijfers over 2017

Kenmerken van personen met een uitkering op postcode 5 niveau.

Tabellen met aantallen naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomen voor de periode 2007-2015.

Bevolkingsgegevens en huishoudensgegevens per buurt op Bonaire, 2012 en 2017

Verkeersdoden, leeftijd, geslacht, 2017

Deze tabellen verschaffen inzicht in het aantal verhuisde personen van, naar en binnen Venlo.

Migranten uit de EU of een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen.

Cohortstudie van asielmigranten die in de periode januari 2014-juli 2017 naar Nederland zijn gekomen

Statistics on age and sex of inhabitants of Bonaire, St Eustatius and Saba.

Sterftefracties in de periode 2012-2014 van de werkzame bevolking uitgesplitst naar o.a. opleidingsniveau en GGD-regio.

Omgevingsadressendichtheid, huishoudens met lage inkomens en inwoners uit Midden- en Oost-Europa op postcodeniveau.

Projecties van de levensverwachting zonder fysieke beperkingen en de levensverwachting in als goed ervaren gezondheid.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op postcode 4 niveau.

Tabellen over twee onderliggende beleidsdoelen van de gemeente Roermond, namelijk behoud jeugd en verkleinen tweedeling.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2015.

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2014.

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Deze tabel bevat een schatting van de kiesgerechtigde bevolking van Nederland op 21 maart per gemeente.

Huwelijkssluitingen per dag in 2016 en 2017

Verhuisstromen vanuit de gemeente Utrecht naar inkomen.

Tabelinformatie over geboorteland en nationaliteit van bewoners van Caribisch Nederland per 1 januari 2017

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Daklozen van 18 tot 65 jaar naar leeftijd, peildatum 1 januari 2016.

Bevolkingsprognose 2017-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd.

Persoonskenmerken uitgesplitst naar verblijfsduur van Britse burgers in Nederland, 1 januari 2016.

In 2016 verkaste 56% Van verhuizende Kempenaren naar andere woning in gemeente, 12% naar andere gemeenten in de streek

Verschillende economische indicatoren in Zuid-Limburg en drie subregio’s voor de periode 2002-2017

Percentage gezinnen verhuisd naar een andere gemeente na de geboorte van hun eerste kind

Maatwerktabel over samenwonende paren van wie beide partners hoogopgeleid zijn, 2006 en 2016

Geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2023 en 2029 berekend voor SZW

Een gedetailleerd beeld krijgen van de lokale woningmarkt en van de inwonerprofielen in de Kempengemeenten.

Tabellen met informatie over indicatoren voor het inkomensdeel van de Participatiewet.

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar 4cijferige postcode 1 januari 2017

Buurten 2017 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2017.

Cijfers over uitwonende studenten, personen in institutionele huishoudens en inwoners vervoerregio's, 2016

Inwoners van Nederland uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, etniciteit en stedelijkheid voor het jaar 2016.

Overgegane inwoners en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandige in de bouwsector, 2011-2015

Aantal gesloten huwelijken en geregistreerde partnerschapspen in 2016

Geboorte en sterfte per dag van het jaar.

Huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenstype en leeftijd in Limburg, 1 januari 2016

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2016 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Deze kernindicatoren geven informatie over integratie van de grote herkomstgroepen in Nederland.

Doelgroep van het Nederlands Migratie Instituut 2013-2016 en potentiële groei van de doelgroep 2017 t/m 2025.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Migratiesaldo, immigranten en emigranten naar migratieachtergrond in het eerste half jaar van 2016 en 2017.

Aandeel van in 2005 gesloten huwelijken dat in navolgende jaren nog intact is, naar geslacht van de partners

Geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag t/m 2070 berekend voor het CPB.

Saldo verhuizingen van en naar Zwolle, alleenstaanden en gezinnen, 2012-2016

Bijstandspopulatie in de gemeente Utrecht met daarvan achtergrondkenmerken en de duur van de bijstandsuitkering.

tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.

Inkomens van huishoudens in verschillende gemeenten uitgesplitst naar wijk, buurt, type woning en huishoudenskenmerken.

De kans op overlijden vóór het bereiken van het volgende leeftijdsinterval.

Factsheet sociaal-economische indicatoren regio Landgraaf-Heerlen, april 2017

Dit maatwerk toont de persoonskenmerken van transseksuelen. Opdrachtgever: Sociaal Cultureel Planbureau.

Verschillende persoonskenmerken worden weergegeven op postcode 4-digit niveau voor het jaar 2014

Bevolking naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, plaats in het gezin, nationaliteit en geboorteland per regio.

Aantal huishoudens in Stadskanaal met recht op kinderopvangtoeslag en gebruik van kinderopvangtoeslag.

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen

Maatwerk tabel over huwen en huwelijksontbindingen naar stadsgewest, 2000-2013.

Maatwerk tabel over huwen en huwelijksontbindingen naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2013.

Voorlopige stand bevolking 1 januari 2017, leeftijd en geslacht

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens

Maatwerktabellen over inkomens van huishoudens uitgesplitst.

Jongeren in een kwetsbare positie na schooljaar 2010/’11 worden 4 jaar gevolgd.

Maatwerktabellenset over het gebruik van kinderopvang in Nederland

Tabellen met het aantal verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam

Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag die woonachtig zijn in Den Haag.

Gegevens over sterftefracties van de werkzame bevolking uitgesplitst.

Naar geboortejaar en geslacht. Peildatum 1 januari 2017. Het betreft voorlopige cijfers.

Onderzoek gebaseerd op boeren die in 2010-2015 terug te vinden waren in de Landbouwtelling en de BRP.

Maatwerk tabel over tussen gemeenten verhuisde personen naar stadsgewest, 2011-2014.

Maatwerk tabel over tussen gemeenten verhuisde personen naar grootstedelijke agglomeratie, 2011-2014.

Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid

Tabellen over kinderen uit huishoudens met kinderopvangtoeslag in de gemeente Hardenberg in 2015.

Verhuizingen in de Metropoolregio Amsterdam, uitgesplitst naar persoonskenmerken, inkomensgegevens en woonplaats.

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar postcode, 1 januari 2016

Maatwerktabellen met cijfers over de bevolking en sterfte naar geslacht, leeftijd en jaarbedrag uit loon

Kernprognose 2015-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Derde generatie (tot 50 jaar) naar leeftijd en de achtergrond van de ouders, 1 januari 2016

Statistiek van het aantal huishoudens op Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

De situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling

Bevolking naar leeftijd, geslacht en geboorteland 2000-2015

Tabellen met per hoofdstuk de achterliggende cijfers van de grafieken in het Jaarrapport Integratie 2016.

Maatwerktabellen over werknemers in 22 sectoren naar beroepsgroep in 2014-2015 (tweejaarsgemiddelde).

Maatwerktabel over de gemiddelde bevolking

Maatwerktabel over de bevolking naar geslacht, leeftijd,

Maatwerktabel over de gemiddelde bevolking, grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Nederlanders van Afrikaanse afkomst 1999 - 2015

De prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2022 en 2028. Opdrachtgever: SZW.

Maatwerk tabel over bevolking stadsgewest, 1 januari 2000-2015. De gegevens zijn uit te splitsen naar diverse kenmerken.

Maatwerk tabel over bevolking grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2000-2015.

Maatwerktabel over nationaliteitswijziging en emigratie

Van alle combinaties van postcode en huisnummer uit de BAG

Ontwikkeling van woningen en inwoners 2000-2015 binnen ruimtelijke begrenzingen.

Maatwerk tabel over huishoudens naar grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2001-2014.

Maatwerk tabel over huishoudens naar stadsgewest, 1 januari 2001-2014.

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2006-2015, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en buurt.

Tabellen met het (relatieve) aantal WW-, AO- en bijstandsuitkeringen bij autochtonen en eerstegeneratieallochtonen.

Aangepaste veronderstellingen met betrekking tot de asielmigratie (van CPB) op de Kernprognose 2015-2060

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Bevolkingsontwikkeling, levend geborenen, overledenen en migratie naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2014

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB)

Maatwerktabel over asielzoekers in het onderwijs

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2008-2013.

Maatwerk samengesteld op verzoek van TELOS

Maatwerktabel over verhuisde personen binnen, en tussen de gemeenten in Nederland 2000-2015

CBS stelt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse kernindicatoren samen

Maatwerktabel over huishoudenssamenstelling van de levend geboren kinderen in 2010-2014.

Maatwerktabel over aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden

Gemiddelde tijdsbesteding aan klussen en tuinieren uitgesplitst naar onder andere geslacht en oppervlakte van de woning.

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar stadsgewest, 2000-2015

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat naar grootstedelijke agglomeratie, 2000-2015

Maatwerktabel over het aantal personen in de nabijheid van verschillende voorzieningen per gemeente, wijk en buurt voor het jaar 2012 en 2013.

Maatwerk tabellen over overledenen in Nederland naar grootstedelijke agglomeratie of stadsgewest.

Maatwerk tabellen over overledenen in Nederland naar grootstedelijke agglomeratie

Bevolking per postcode naar leeftijd op 1 januari 2015.

Bestedingen van huishoudens per bestedingscategorie, alle huishoudens, 2012 - 2013

Kernprognose 2015-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Personen in huishoudens naar geslacht en leeftijd per grootstedelijke agglomeratie, 1 januari 2000-2014.

Personen in huishoudens naar geslacht en leeftijd per stadsgewest, 1 januari 2000-2014

Deze tabel bevat de prognose van de geslachtsneutrale periode-levensverwachting op de 65e verjaardag in 2027. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op basis van dit cijfer bepaalt SZW haar beleid ten aanzien van de AOW en pensioenrichtleeftijd.

Verdeling van opvoed- en zorgtaken tussen man en vrouw, naar verdeling betaald werk in 2013.

Statistiek van aantal huishoudens, type en samenstelling op 1 januari 2014. Caribisch Nederland totaal en voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Maatwerktabellenset over migranten die afkomstig zijn uit de Europese Unie of uit een van de kandidaat-lidstaten en die in Nederland wonen, werken of een uitkering ontvangen. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Een tabel met eerste uitkomsten van Caribisch Nederland over geboorte, sterfte en immi- en emigratie in 2012.

Deze tabellen geven informatie over de aantallen personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen, ofwel VOW'ers, in de Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba (PIVA), de PIVA is vergelijkbaar met de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

Dit is een bijlage bij het artikel Bijna 2000 honderdplussers.

Bijlage bij het Bevolkingstrends-artikel De samenhang tussen geluk en het krijgen van kinderen. Inhoud: Tabel 1: Opbouw analysebestand; Tabel 2: In welke mate vindt men zichzelf een gelukkig mens; Tabel 3: Geluk en geboorte van eerste kind naar geslacht ouder, geslacht kind en leeftijd ouder bij geboorte (abs.); Tabel 4: Geluk en geboorte van eerste kind naar geslacht ouder, geslacht kind en leeftijd ouder bij geboorte (%).

Deze tabellen geven informatie over kinderen naar stedelijkheid van hun woonadres, in/buiten de vier grote steden en in/buiten VINEX-wijken.

Deze tabellen geven informatie over de aantallen personen met indicatie Vertrokken Onbekend Waarheen, ofwel VOW'ers, in de GBA. Dit zijn personen die na onderzoek van de gemeente niet meer blijken te wonen op het adres dat bij de gemeente bekend is.

Bijlage bij het Bevolkingstrends-artikel Regionale verschillen in sterfte verklaard. Inhoud: Staat 1: Multivariaat regressiemodel voor de verklaring van de 'gefilterde' gemeentelijke levensverwachting bij geboorte van mannen in 2009; Staat 2: Multivariaat regressiemodel voor de verklaring van de 'gefilterde' gemeentelijke levensverwachting bij geboorte van vrouwen in 2009

Deze bijlage hoort bij het artikel Waardenverandering in Nederland: resultaten van de SOCON-enquête 1980-2011 (Bevolkingstrends, november 2012). Inhoud: Tabel 1. Meetinstrument waardenoriëntaties; Tabel 2. Waardenoriëntaties, 1980-2011.

Bijlage bij het BT-artikel Vruchtbaarheid van mannen en vrouwen met verschillend opleidingsniveau. Inhoud tabellen: Tabel 1: Aandeel mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 2: Aandeel kinderloze mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 3: Gemiddelde leeftijd bij het eerste kind, vanmannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 4: Gemiddeld kindertal van mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau; Tabel 5: Gemiddeld kindertal van vaders en moeders naar geboortecohort en kindertal; Tabel 6: Pariteitsverhogingskansen van mannen en vrouwen naar geboortecohort en opleidingsniveau.

Deze bijlage hoort bij het artikel Kernprognose 2011-2060: iets lagere bevolkingsgroei op korte termijn (Bevolkingstrends, augustus 2012). Inhoud: Tabel 1. Bevolkingsontwikkeling in 2010 en 2011.

Dit is een bijlage bij het artikel: Aandeel tienermoeders bereikt laagste stand ooit.

Deze bijlage hoort bij: Bevolkingstrends: Hulp en steun van familie, vrienden en kennissen. Tabel 1. Aandeel van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder dat toegang heeft tot hulpbronnen op praktisch, persoonlijk en politiek terrein naar persoonskenmerken, 2010.

Deze bijlage hoort bij het artikel Gevolgen van ouderlijke scheiding voor het opleidingsniveau van allochtonen (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud: Staat 1. Percentages per herkomstgroep van personen uit niet-intacte gezinnen, personen met een hoge opleiding, en personen met veelverdienende ouders; Tabel 1. Logistische regressie op de kans op het behalen van een hoge opleiding, apart voor autochtonen en niet-westerse allochtonen.

Deze bijlage hoort bij het artikel De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud: Tabel 1. Subjectief welzijn en burgerlijke staat naar geslacht en leeftijd, 20 jaar of ouder; Tabel 2. Subjectief welzijn en arbeidsmarktpositie naar geslacht en leeftijd, 20 jaar of ouder

Deze bijlage hoort bij het artikel Gezinssituatie, ouderlijke inkomsten en schoolniveau van 15-jarigen in Nederland (1999–2008) (Bevolkingstrends, juni 2012). Inhoud:Tabel 1. Gemiddeld schoolniveau kind naar gezinssituatie en hulpbronnen ouders (random kind; gem. waarden 2003-2008); Tabel 2. Schattingsresultaten multivariaat model (lineaire regressie): Schoolniveau kind (random kind; 2003-2008); Tabel 3. Schattingsresultaten multivariaat model (lineaire regressie): Schoolniveau kind (random kind; 2003-2008); Figuur 1. Gemiddelde bruto inkomsten in euro’s naar percentielen, inkomstenverdeling in Nederland (september 2008)

Deze tabel toont de geboortelanden van de inwoners van Caribisch Nederland, uitgesplitst naar eiland.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Deze tabel toont het aantal abortussen bij in Nederland wonende vrouwen in de periode 1990-2009, uitgesplitst naar leeftijd.

Deze tabel toont het aantal Duitsers van de eerste generatie in Nederland op 1 januari 2009, uitgesplitst naar deelstaat van herkomst.

In deze tabellen, afkomstig uit het Onderzoek Gezinsvorming 2008, zijn gegevens te vinden over personen met emigratieplannen, uitgesplitst naar herkomst, geslacht en leeftijd.

In deze tabel is het aantal geboorten van 2001 tot en met 2007 onder meisjes van 15 tot en met 19 jaar opgenomen, verdeeld over autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Die laatste herkomstgroep is uitgesplitst naar land van herkomst: Turkije, Marokko, Suriname, Antillen/Aruba of een ander land.

In deze tabel is het aantal gezinnen met kinderen te vinden, uitgesplitst naar kindertal en herkomstgroep. Er is onderscheid gemaakt tussen autochtonen, westerse allochtonen en niet-westerse allochtonen. Die laatste herkomstgroep is weer onderverdeeld naar allochtonen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en overige herkomst.

In deze tabel is per land van bestemming het aantal Nederlanders te vinden dat in 2006 en 2007 is geëmigreerd.

Deze tabellen bevatten informatie over de leeftijd van vaders bij de geboorte van kinderen in 1996 en 2006. Daarnaast zijn gegevens opgenomen over de leeftijden van zowel vaders als moeders bij de geboorte van kinderen van 2000 tot en met 2006.

Deze tabel bevat het aantal Nederlanders van 100 jaar en ouder, uitgesplitst naar geslacht, van 1950 tot en met 2007.

Deze tabel bevat de aantallen Bulgaren en Roemenen die zich in Nederland hebben gevestigd van januari 2005 tot en met april 2007.

Deze tien tabellen bevatten gegevens uit het Onderzoek Gezinsvorming 2003. Er is informatie te vinden over onder meer de reden van uit huis gaan, de ontmoetingsplaats van partners en redenen voor relatie-ontbinding.