Ontvangers uitwonendenbeurs; herkomst, 2014, 2017, 2019, 2021 en 2022

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen controleert of uitwonendenbeurzen uitsluitend worden uitgekeerd aan studenten die daar recht op hebben. Naar deze controle wordt verwezen als het uitvoeringsproces Controle Uitwonendenbeurs (CUB). DUO heeft signalen ontvangen dat het CUB-proces vooringenomen is jegens studenten met een niet-Nederlandse herkomst. Zij wil onderzoeken of dit zo is.

In verband met de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) houdt DUO de herkomst van studenten in de context van het CUB-proces niet bij. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is daarom verzocht om geaggregeerde data over de herkomst van studenten beschikbaar te stellen. Daarmee kan DUO onderzoeken of en waar mogelijke vooringenomenheid in het CUB-proces zich voordoet met betrekking tot geregistreerde herkomstgegevens. Het CBS heeft het verzoek van DUO bestudeerd en concludeert dat de maatschappelijke waarde van dit onderwerp voldoende groot is om op deze vraag in te gaan.

DUO heeft aan het CBS informatie beschikbaar gesteld over acht verschillende groepen studenten. Deze informatie betreft zowel achtergrondkenmerken (Burgerservicenummer (BSN), onderwijssoort, leeftijd, afstand tot ouder(s)) als proceskenmerken (onder meer of de student door DUO gecontroleerd is en wat de uitkomst van deze controle was). Op basis van het BSN heeft het CBS hieraan informatie over het geboorteland van de student (wel/niet in Nederland geboren) en het herkomstland van de student (Nederland, Europa, buiten Europa) gekoppeld. Het CBS heeft vervolgens op verzoek van DUO tabellen samengesteld met daarin geaggregeerde informatie. DUO zal deze tabellen gebruiken om het CUB-proces nader te onderzoeken.

Het CBS is verder niet betrokken bij het onderzoek van DUO.