Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
17-05-2019

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

De cijfers over 2018 van de gemiddelde bevolking in de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk zijn gecorrigeerd. De gemeente Noordwijkerhout is per 1 januari 2019 opgeheven en de inwoners zijn per die datum overgegaan naar de gemeente Noordwijk. In de statistiek was deze grenswijziging per 31 december al doorgevoerd. Dat is nu hersteld. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2018

Correctie
17-05-2019

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Cijfers voor 2015 zijn gereviseerd. De revisie betreft het consistent maken van de cijfers met de al eerder gereviseerde Energiebalans die soms net iets anders zijn omdat gebruikt gemaakt is van een nieuw verwerkingssysteem.
Frequentie: per maand, periode: 1919 - december 2018

Revisie
17-05-2019

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken

De cijfers over het aantal vertraagde en niet vertraagde leerlingen voor startjaar 2008 en 2010 zijn aangepast. Het betreft: voor startjaar 2008 de peilmomenten 6 jaar na startjaar en 7 jaar na startjaar; voor startjaar 2010 het peilmoment 6 jaar na startjaar. Ruim 7000 leerlingen waren ten onrechte ingedeeld bij de leerlingen zonder vertraging terwijl ze wel vertraagd waren.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2014

Correctie
10-05-2019

Immi- en emigratie; per maand, migratieachtergrond, geslacht

De cijfers met betrekking tot ‘Niet-westerse migratieachtergrond’ en ‘Met migratieachtergrond’ zijn voor de perioden 1995 en 1999 gewijzigd. Deze aantallen zijn nu inclusief ‘Onbekende migratieachtergrond’. De wijziging heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel. Voor alle perioden geldt dat de waarden behorend bij migratieachtergrond ‘Onbekende migratieachtergrond’ in combinatie met generatie ‘Nederlandse achtergrond’ zijn gewijzigd van een nul in blanco (het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen). De wijziging heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995 - maart 2019

Correctie
09-05-2019

Overledenen; doden door verkeersongeval in Nederland, wijze van deelname

Om beter aan te sluiten bij breder gehanteerde standaarden, is besloten het vervoermiddel de Stint niet onder te brengen in de groep 'Brom- en snorfiets en brommobiel' maar in de categorie 'Overige deelname'.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Revisie
02-05-2019

Historie werkstakingen

Door nagekomen informatie zijn de cijfers over Verloren arbeidsdagen en Betrokken werknemers van het verslagjaar 2018 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1901 - 2018

Correctie
02-05-2019

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Door nagekomen informatie zijn de cijfers over Verloren arbeidsdagen en Betrokken werknemers van het verslagjaar 2018 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2018

Correctie
02-05-2019

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; kenmerken

Door nagekomen informatie zijn de cijfers over Verloren arbeidsdagen en Betrokken werknemers van het verslagjaar 2018 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2018

Correctie
26-04-2019

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Revisie
26-04-2019

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

Als gevolg van een programmeerfout waren de cijfers over meer uren willen werken, danwel niet meer uren willen werken in de vorige versie van deze tabel niet juist. Er werden onterecht te weinig mensen aan de groep die meer uren zou willen werken, toebedeeld. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd. De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Correctie
26-04-2019

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

De gegevens over de samentelling van de SBI's B-E is gecorriggeerd. In de vorige versie van de tabel was de bedrijfstak Delfstoffenwinning hier per abuis niet meergerekend. Dit is nu aangepast. De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Correctie
26-04-2019

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, beroep

De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2018

Revisie
26-04-2019

Caribisch Nederland; bevolking hoogstbehaald onderwijsniveau en -richting

De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend. Als gevolg hiervan zijn er ook enkele kleine wijzigingen in de onderwijsrichting.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2018

Revisie
26-04-2019

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

de cijfers van 2018 voor de gemeenten Vlieland, Roozendaal, Laren (NH.), Zandvoort en Krimpen aan den IJssel zijn gecorrigeerd. In plaats van als nul werden de cijfers ten onrechte als blanco gepresenteerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Correctie
12-04-2019

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2018

In de vorige versie van deze tabel hadden werkloosheidspercentages en gegevens over bruto en netto arbeidsparticipatie die vanwege kleine aantallen en daarmee te lage betrouwbaarheid weggepunt hadden moeten worden, onterecht het percentage 0,0 gekregen. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2003-2018

Correctie
12-04-2019

Zorg; uitgaven en financiering vanaf 1972

Bij deze revisie zijn de laatste inzichten verwerkt uit diverse statistieken en informatiebronnen. Een toelichting op de bij de revisie gebruikte nieuwe en verbeterde bronnen en een beknopt overzicht van het revisie-effect op de totale zorguitgaven (naar zorgaanbieder en financiering) is te vinden via de koppeling in paragraaf 3.
Frequentie: per jaar, periode: 1972-2017

Revisie
02-04-2019

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

Meerdere balansposten van de Energiebalans voor restgassen, LPG, nafta en aardoliegrondstoffen zijn gecorrigeerd voor de jaren 2011 tot en met 2014 voor subsectoren binnen de chemische industrie, omdat een eerdere correctie met een verkeerde sectorcode was verwerkt. Deze correctie heeft geen effect op het aggregatieniveau van de chemische industrie en hoger.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Correctie
29-03-2019

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018

Door het gebruik van afgeronde bevolkingscijfers bij de onderdrukking van gebieden met een te klein aantal inwoners, zijn sommige gebieden onterecht wel of niet onderdrukt. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2018

Correctie
15-03-2019

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

Vanaf heden worden de bedrijfstakken/branches (SBI 2008) “T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik” en “U Extraterritoriale organisaties en lichamen” niet langer meegepubliceerd in deze Statline-tabel. Hoewel de bedrijfstakken/branches niet separaat worden gepubliceerd, telden deze twee categorieën wel mee in de totalen. Het is echter gebruikelijk voor werkgelegenheidsstatistieken op basis van de Polisadministratie dat deze twee categorieën buiten beschouwing worden gelaten in publicaties. Door deze wijziging worden de tabellen met betrekking tot woon-werkverkeer beter vergelijkbaar met gerelateerde tabellen (zie 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN). Deze wijziging is doorgevoerd voor alle gepubliceerde jaren..
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Correctie
08-02-2019

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Wijzigingen per 8 februari 2019: Er zijn bij de bruto opbrengst per hectare onjuiste verschilpercentages berekend doordat niet met de juiste (afgeronde) cijfers is gewerkt. Dit is nu gecorrigeerd.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2018

Correctie
08-02-2019

Voortijdig schoolverlaters; woonregio

De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo-en vwogediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2016/'17

Correctie
08-02-2019

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort

De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo-en vwogediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2016/'17

Correctie
08-02-2019

Voortijdig schoolverlaters; vertraging in de schoolloopbaan

De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo-en vwogediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2016/'17

Correctie
08-02-2019

Voortijdig schoolverlaters; leeftijd

De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo-en vwogediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2016/'17

Correctie
08-02-2019

Voortijdig schoolverlaters; migratieachtergrond

De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo-en vwogediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2016/'17

Correctie
01-02-2019

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Vanaf verslagjaar 1990 is de doorvoer uit de invoer- en uitvoercijfers van steenkool en bruinkool gehaald.
Frequentie: per jaar, periode: 1802 - 2017

Revisie
30-01-2019

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

De CO2-emissie door de chemische industrie is gecorrigeerd voor de jaren 2012 tot en met 2017. Deze aanpassing is het gevolg van een correctie in de onderliggende energiedata voor enkele grote chemische bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Correctie
18-01-2019

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

De cijfers vanaf 2015 voor Nederland, enkele landsdelen en enkele provincies waren niet correct. Bij het toevoegen van de data werden voor deze regio’s de getallen achter de komma afgekapt. De verschillen zijn minimaal. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Correctie
20-12-2018

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Vanaf 2012 zijn de cijfers over zonnestroom gereviseerd wegens het in gebruik nemen van een nieuwe methode. Door deze revisie zijn ook de totaalcijfers over hernieuwbare energie vanaf 2012 veranderd. Daarnaast zijn nieuwe uitkomsten beschikbaar gekomen voor het totale energie verbruik (vanaf 2004) en het primair energieverbruik (vanaf 1990). De bijstellingen zijn zeer klein en dienen alleen om de uitkomsten in overeenstemming te houden met uitkomsten in de Energiebalans. Het hieruit berekende vermeden verbruik van fossiele brandstoffen en de emissie van CO2 en de aandelen hernieuwbaar in de totalen daarvan zijn dan ook nauwelijks veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Revisie
19-12-2018

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

In de vorige versie van deze tabel zijn in plaats van de definitieve cijfers over 2017 de voorlopige cijfers over de verdeling van de werkzame beroepsbevolking naar bedrijfstak gepubliceerd. Dit is in deze versie van de tabel aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Correctie
19-12-2018

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Als gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen is onder andere het bbp naar boven bijgesteld. De indicator 'Totaal overheidsuitgaven als % van bbp' in deze tabel is op basis van de gereviseerde cijfers geactualiseerd voor de gehele tijdreeks vanaf 1995. De indicator heeft een breuk tussen 1994 en 1995.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2017

Revisie
19-12-2018

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Als gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen zijn onder andere het bbp en de totale overheidsuitgaven naar boven bijgesteld. De indicatoren in deze tabel die worden uitgedrukt als percentage van het bbp en de totale overheidsuitgaven zijn op basis van de gereviseerde cijfers geactualiseerd voor de gehele tijdreeks vanaf 1995.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Revisie
19-12-2018

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2015 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2017

Revisie
07-12-2018

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Correctie uitgevoerd op sommering A-U Alle economische activiteiten van totaal afval.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2016

Correctie
01-11-2018

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

De cijfers over 2016 van de van echt scheidende personen per 1 000 inwoners voor de vijfjaarsleeftijdsgroepen zijn gecorrigeerd. De fout was het gevolg van een verkeerde uitvoering van een handmatige actie. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Correctie
01-11-2018

Huurverhoging woningen; regio

Voor de berekening van de huurontwikkelingen zijn aanvullende brongegevens gebruikt, als gevolg hiervan zijn de cijfers van Amsterdam, Noord-Holland, Utrecht (provincie) en West-Nederland voor 2018 gewijzigd. De wijzigingen betreffen zowel cijfers voor de huurverhoging inclusief als exclusief huurharmonisatie (bewonerswisseling). Cijfers van andere landsdelen, provincies, grote steden en het totaal zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2018

Correctie
01-11-2018

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Voor de berekening van de huurontwikkelingen zijn aanvullende brongegevens gebruikt, als gevolg hiervan zijn de cijfers van de geliberaliseerde markt voor 2018 gewijzigd. De wijziging betreft het cijfer voor de huurverhoging inclusief huurharmonisatie (bewonerswisseling). Andere cijfers zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Correctie
30-10-2018

Bevolking; kerncijfers

De gemiddelde huishoudensgrootte in 2018 is gecorrigeerd. De komma in het getal stond niet op de juiste plek. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2018

Correctie
05-10-2018

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Door onjuistheden in de opgaven was het (voorlopige) cijfer voor de verkoophoeveelheid van productgroep 11051000 (Bier van mout) voor verslagperiode 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Correctie
05-10-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

Bij de periode 2017/'18 was de verdeling naar leeftijd bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs niet correct. De leeftijdsklassen waren een regel verschoven.Bij deze update is dit gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Correctie
21-09-2018

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Voor het verslagjaar 2013 is een correctie doorgevoerd in de cijfers op basisteamniveau voor de indicator 'Een of meer vormen van sociale overlast'. Deze cijfers stonden abusievelijk op een nul (0).
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
13-09-2018

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

De cijfers gedetailleerd naar leeftijd van de hoofdkostwinner zijn voor alle jaren opnieuw berekend. In de nieuwe cijfers is dit huishoudenskenmerk in beide jaren hetzelfde, terwijl dat in een eerdere versie niet het geval was. Daarnaast waren de cijfers voor paren zonder kinderen en paren met kinderen verwisseld, net als de cijfers voor huurders met en zonder huurtoeslag. Deze onjuistheden zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
07-09-2018

Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

In de vorige versie werden de gegevens van de activa bedrijfsgebouwen, GWW-werken, machines en installaties en de overige materiële vaste activa in de periode 1995-2000 niet correct weergegeven. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
04-09-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

De indeling van mbo-opleidingen naar sector is gewijzigd. Door deze wijziging zijn deze cijfers met terugwerkende kracht vanaf schooljaar 2015/’16 aangepast. Het totaal aantal mbo deelnemers in de categorie Combinatie van sectoren is afgenomen en het totaal aantal mbo deelnemers in de sectoren Economie en Zorg en welzijn is toegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2017/'18

Revisie
03-08-2018

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Gebleken is dat de investeringen van een aantal bedrijfstakken in 2016 onjuist waren. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie