Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode. Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. 

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
24-01-2022

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Door een verbetering in de methode kunnen nu voertuigen beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2020

Revisie
24-01-2022

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Door een verbetering in de methode kunnen nu voertuigen beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2020

Revisie
24-01-2022

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstakken (SBI 2008), kenmerken voertuigen

Door een verbetering in de methode kunnen nu voertuigen beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2020

Revisie
20-01-2022

Arbeidsdeelname; wisselingen arbeidspositie na drie maanden, per maand

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er een revisie van de cijfers doorgevoerd voor de verslagjaren 2003 tot en met 2021.
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - December 2021

Revisie
20-01-2022

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er een revisie van de cijfers doorgevoerd voor de verslagjaren 2003 tot en met 2021.
Frequentie: per maand, periode: 2003 januari – 2021 december

Revisie
11-01-2022

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Per abuis waren in 2020 in de groep 'I00-I99 Totaal zkt. hart en vaatstelsel' bij een aantal leeftijdsklassen cijfers weggevallen. Dat is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2020

Correctie
24-12-2021

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De niet-renderende leningen van de overheid in 2019 en 2020 zijn met 40 miljoen naar beneden bijgesteld, omdat hierin ten onrechte een lening tussen twee overheidseenheden was meegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2020

Correctie
23-12-2021

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Nader voorlopige cijfers 2020 zijn toegevoegd. Cijfers over koude en bodemwarmte zonder warmtepompen zijn gereviseerd voor 2018 en 2019. Inzichten uit de meer complete dataset over warmtekoudeopslag van 2020 zijn gebruikt voor betere bijschatting van de minder complete datasets in deze jaren.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2020

Revisie
23-12-2021

Hoger onderwijs; eerste- en ouderejaarsstudenten, studierichting

De tabel is uitgebreid met definitieve cijfers over oudere studiejaren; de cijfers over 2010/'11 t/m 2014/'15 zijn toegevoegd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2010/'11 - 2020/'21

Revisie
22-12-2021

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

De cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van het Grootbedrijf, Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp), Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp), Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) en Buitenlandse multinationale ondernemingen over de jaren 2017 en 2018 zijn aangepast omdat die onterecht als definitief waren aangemerkt. Ook zijn de cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van Nederlandse multinationale ondernemingen en Geen multinationale ondernemingen aangepast over de jaren 2013-2014 en 2016-2018. Dit vanwege een opgeloste fout in de onderliggende brondata.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2019

Correctie
17-12-2021

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

Door een verkeerde rekenmethode klopten een aantal berekeningen niet voor SBI 800031 (Vervaardiging van niet-duurzame consumentenartikelen). Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: Q1 2008 - Q4 2021

Correctie
17-12-2021

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Cijfers van 2015 tot en met 2018 zijn gereviseerd. De belangrijkste aanpassingen zijn kleine veranderingen van zowel de invoer als de voorraadmutatie van steenkool en bruinkool van enkele miljoenen kg op jaarbasis.
Frequentie: per jaar, periode: 1802 - 2020

Revisie
16-12-2021

Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

De verdeling van het verbruik van biodiesel over de sectoren wegververvoer, spoor, landbouw en bouw in 2019 is gereviseerd, omdat onderliggende cijfers over het verbruik van diesel in deze sectoren in de Energiebalans voor 2019 zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2020

Revisie
03-12-2021

Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

De groepering van studies in vakgebieden is gewijzigd. Tevens is er een extra detailgroep ‘0719 Techniek en technische dienstverlening overig' bijgekomen. Vanwege deze wijzigingen zijn alle cijfers met terugwerkende kracht aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Revisie
03-12-2021

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

De groepering van studies in vakgebieden is gewijzigd. Tevens is er een extra detailgroep ‘0719 Techniek en technische dienstverlening overig' bijgekomen. Vanwege deze wijzigingen zijn alle cijfers met terugwerkende kracht aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Revisie
30-11-2021

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

Voor de SBI 7912 Reisorganisatiebureaus was in het derde kwartaal 2020 sprake van een extreme ontwikkeling ten opzichte van een kwartaal eerder. Eenmalig had een alternatieve rekenmethode toegepast moeten worden om deze ontwikkeling juist te verwerken. Daarom is het indexcijfer voor dit kwartaal aangepast. Als gevolg van deze aanpassing zijn ook de indexcijfers voor het vierde kwartaal 2020, het eerste kwartaal 2021 en het tweede kwartaal 2021 veranderd. De seizoengecorrigeerde indexcijfers zijn veranderd vanaf het eerste kwartaal 2013 tot en met het tweede kwartaal 2021. De reden hiervoor is dat de aanpassingen in de gewone indexcijfers vanaf het derde kwartaal 2020 een grote impact hebben op de seizoencomponent van deze indexreeks, wat doorwerkt in de seizoengecorrigeerde indexcijfers voor eerdere jaren. De genoemde aanpassingen in de SBI 7912 Reisorganisatiebureaus werken ook door in de bovenliggende publicatiegroepen (79, N, M-N).
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2021, 2005KWI - 2021KWIII

Correctie
30-11-2021

Kerncijfers wijken en buurten 2021

De variabelen “Personen met een migratieachtergrond: Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba” en “Personen met een overige, niet-westerse migratieachtergrond” zijn gecorrigeerd. Door een fout in de programmatuur had er een verschuiving plaatsgevonden tussen deze variabelen. Middels deze correctie is de verschuiving verholpen.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2021

Correctie
30-11-2021

Transportbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

De cijfers over het jaar 2020 zijn gecorrigeerd. In de tabel waren per abuis de definitieve cijfers voor het betreffende verslagjaar niet opgenomen bij de vorige update.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2020, 2005 kWI-2021 kWII

Correctie
26-11-2021

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheidsuitgaven naar functie vanaf 1995 herzien. Voor de rijksoverheid zijn voornamelijk de cijfers in de functie onderwijs aangepast door een andere boeking van de uitgaven aan studieleningen. Bij de lokale overheid zijn er bij meerdere functies aanpassingen gemaakt door doorvoering van wijzigingen in de structuur van de brondata in de recente jaren, en een bijbehorende nieuwe verwerkingsmethode.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2020

Revisie
19-11-2021

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Door een probleem in de verwerking van de brondata zijn onjuistheden ontstaan in cijfers over de zelfstandigen. Het betreft bij de zelfstandigen de arbeidsjaren en de gewerkte uren over 2020. Deze zijn nu herzien. De overige variabelen en verslagjaren zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Correctie
25-10-2021

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

In de vorige versie werden de bruto investeringen gegevens van bedrijfstak Landbouw, bosbouw en visserij prijsniveau 2015 in de periode 1995-2020 onjuist berekend. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Correctie
30-09-2021

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
03-09-2021

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

De cijfers over de afdoeningen door de rechter in 1e aanleg over verslagjaar 2019 waren niet correct. Er was iets misgegaan met de registratie van straffen en maatregelen. Dit is in deze versie gecorrigeerd. De cijfers over het aantal beslissingen van het Openbaar Ministerie (OM) over verslagjaar 2018 en 2019 waren niet correct. Beslissingen die zijn genomen na een opgelegde strafbeschikking in 2017 waren abusievelijk meegeteld. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau was het aantal beslissingen van het OM voor 2018 1,7% te hoog en voor 2019 0,7% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2020

Correctie
03-09-2021

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

De cijfers over het aantal beslissingen van het Openbaar Ministerie (OM) over verslagjaar 2018 waren niet correct. Beslissingen die zijn genomen na een opgelegde strafbeschikking in 2017 waren abusievelijk meegeteld. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau was het aantal beslissingen van het OM voor 2018 1,7% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2019

Correctie
31-08-2021

Overheidsbalans; activa en passiva

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2020

Revisie
13-07-2021

Research en development; uitgaven en financiering per sector van uitvoering

De cijfers over het jaar 2018 hadden onterecht reeds de status definitief. Voor de sector hoger onderwijs is er echter nieuwe, eerder nog ontbrekende informatie beschikbaar gekomen. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers over 2018 nog iets moeten worden bijgesteld. Het betreft een minimale bijstelling van minder dan 1 procent en deze is nu verwerkt in de cijfers. Daarnaast zijn de voorlopige cijfers over 2019 toegevoegd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2013-2019

Correctie
12-07-2021

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers

De cijfers van 2018 zijn gecorrigeerd. Er is een fout geconstateerd in de berekening van de leeftijden. De variabele leeftijd is opgenomen in het weegmodel van CVO. Met dit weegmodel wordt aan alle respondenten een weegfactor toegekend, die wordt gebruikt om de cijfers van de steekproef om te rekenen naar de Nederlandse populatie. Doordat het weegmodel wijzigt, veranderen ook de weegfactoren en daarmee ook de cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2020

Correctie
09-07-2021

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

In de tabel waren een aantal cellen onterecht onderdrukt, deze worden nu alsnog vrijgegeven.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Correctie
09-07-2021

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Binnen het thema inkomen zijn de variabelen gemiddeld inkomen per inkomensontvanger en gemiddeld inkomen per inwoner gecorrigeerd. Twee records hadden eerder een negatieve waarde, waar dit een “.” (cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim) had moeten zijn.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2018

Correctie
07-07-2021

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

De gegevens van de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn herzien. Het gemengd inkomen van huishoudens in 2017 en 2018 is aangepast op basis van definitieve cijfers over het inkomen van zelfstandigen. Het totale verdiende inkomen is niet bijgesteld, maar door deze bijstelling is de verdeling tussen arbeidsinkomen en kapitaalinkomen wel gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Revisie
30-06-2021

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor de laatste (twee) peilmomenten waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd; het aantal gediplomeerden was onderschat en is door de correctie naar boven bijgesteld. Voor startjaar 2008 gaat het om peilmoment 9, voor 2010 om peilmoment 7 en 8, voor 2012 om peilmoment 5 en 6, voor 2014 om peilmoment 3 en 4 en voor 2016 om peilmoment 1.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Correctie
30-06-2021

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor de laatste (twee) peilmomenten waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd; het aantal gediplomeerden was onderschat en is door de correctie naar boven bijgesteld. Voor startjaar 2008 gaat het om peilmoment 9, voor 2010 om peilmoment 7 en 8, voor 2012 om peilmoment 5 en 6, voor 2014 om peilmoment 3 en 4 en voor 2016 om peilmoment 1.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Correctie
29-06-2021

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

De wijzigingen per 29 juni 2021. Deze tabel is tijdelijk niet beschikbaar i.v.m. foutieve cijfers over 2018 en 2019. De cijfers zullen zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2018, 2019

Correctie
24-06-2021

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2019 en 2020 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie). Wijzigingen in de lopende rekening van de overheidsfinanciën zorgen voor aanpassingen in de periode 1995 t/m 2020.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Revisie
24-06-2021

Overheid; sociale uitkeringen

In het kader van nieuwe richtlijnen van Eurostat zijn op verzoek van Eurostat cijfers over studiebeurzen tussentijds aangepast, in afwijking van het reguliere revisiebeleid van de nationale rekeningen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2020

Revisie
24-06-2021

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2018 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2020

Revisie
08-06-2021

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

Bij de laatste wijzigingen op 3 september 2020 zijn de voorlopige cijfers over 2017 ten onrechte als definitief bestempeld.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2019

Correctie
23-04-2021

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

De cijfers van de 'Bevolkingsontwikkeling' voor de onderwerpen 'Vestiging in CN-gemeenten', 'Vertrek uit CN-gemeenten' voor de jaren 2017 tot en met 2019 zijn gecorrigeerd voor alle gemeenten van Caribisch Nederland. Hierdoor zijn ook de cijfers gewijzigd voor het 'Vestigingsoverschot' en de 'Overige correcties'.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2020

Correctie
23-04-2021

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

De cijfers over het jaar 2018 zijn gecorrigeerd voor SBI 70102 Holdings. In de tabel was de betreffende branche onterecht gevuld met nul-waardes. De nul-waardes zijn in deze update vervangen door de daadwerkelijke uitkomsten voor het betreffende verslagjaar.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2019

Correctie
13-04-2021

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

Voor 2020 zijn de cijfers van de NST-2007 goederengroepen 13 en 18 aangepast. Voor 2018 zijn de cijfers over vervoerde containers aan de correcte NST-2007 goederengroep gekoppeld. De totalen van de vervoerde hoeveelheden en aantallen containers zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2020

Correctie
09-04-2021

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

De cijfers in de periode 1987 tot en met 1994 met betrekking tot 'Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties' zijn gecorrigeerd. De correctie is het gevolg van aanwezige dubbelingen in enkele van onze bronbestanden. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige onderwerpen in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1899 - 2019

Correctie
23-03-2021

Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders

De cijfers zijn geheel herzien, de jaren 2016-2019 zijn toegevoegd. De herziene cijfers sluiten aan op de nieuwe en herziene cijfers over zorguitgaven die eind mei 2018 voor het eerst zijn gepubliceerd. De cijfers over zorguitgaven zijn toen aangepast vanwege een revisie waarbij de laatste inzichten uit diverse statistieken en informatiebronnen zijn verwerkt. Bij die herziening zijn de groepen zorgaanbieders ook aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2019

Revisie
01-03-2021

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

De cijfers over het absolute aantal geregistreerde verdachten over het verslagjaar 2017 waren niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau voor 2017 was het aantal geregistreerde verdachten 2,5% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2020

Correctie
01-03-2021

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

De cijfers over het absolute aantal geregistreerde verdachten over het verslagjaar 2017 waren niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau voor 2017 was het aantal geregistreerde verdachten 2,5% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2020

Correctie
01-03-2021

Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

De cijfers over het absolute aantal geregistreerde verdachten over het verslagjaar 2017 waren niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau voor 2017 was het aantal geregistreerde verdachten 2,5% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2020

Correctie
15-02-2021

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019

In de huidige versie van deze tabel zijn de cijfers voor de treinstations en overstapstations herzien als gevolg van een opschoon- en correctieactie van de bronbestanden. Het CBS heeft recentelijk beschikking gekregen over de ruimtelijke bestanden van ProRail, waardoor de locaties van stations nauwkeuriger kunnen worden bepaald dan voorheen. Hierdoor zijn de uitkomsten voor verslagjaar 2019 niet meer vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Op landelijk niveau is de gemiddelde afstand tot treinstations niet veranderd ten opzichte van de vorige versie. De afstand tot overstapstations is gemiddeld met 3 kilometer toegenomen. Op lager regionaal niveau kunnen de verschillen groter zijn.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2019

Correctie
09-02-2021

Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen

De tijdreeks is herzien doordat een revisie op de methode heeft plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen van de revisie zijn: 1) nieuwe berekening voor het bepalen van verbranden, storten en lozen en hergebruik van afval in Nederland; 2) de import en export van afval omvat wederuitvoer, dit werd eerder niet meegenomen; 3) niet-gevaarlijk grondafval wordt niet langer meer meegenomen; 4) herziening van de afvalstoffen op de groene-lijst uit de internationale handelsstatistiek; 5) herziening van de brondata.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1990-2018

Revisie