Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode. Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. 

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
16-02-2024

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

In 2023 is geconstateerd dat de afleiding van huurwoningen in bezit van woningcorporaties voor de jaren 2019 t/m 2022 niet altijd correct is verlopen, waardoor bij enkele gemeenten in specifieke jaren het aantal huurwoningen in bezit van woningcorporaties is onderschat en het aantal huurwoningen in bezit van overige verhuurders is overschat. De cijfers van 2021 zijn per 16 februari hiervoor gecorrigeerd. De cijfers van 2022 zijn op 13 december 2023 gecorrigeerd. Het voornemen is om ook de cijfers voor 2019 en 2020 in het tweede kwartaal van 2024 te corrigeren.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2023

Correctie
15-02-2024

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

De data die te maken heeft met de Nationaliteit is gewijzigd. Dit heeft te maken met het feit dat: - “Nationaliteit: staatloos/onbekend” was na 2016 nul. Dat was onjuist, daar had 10 tot 40 duizend banen moeten staan. - De Brexit na 2020 was nog niet verwekt in de data, deze is nu wél verwerkt. In 2022 scheelt dat 25 duizend banen die van EU14 naar ‘landen buiten de EU’ zijn verplaatst. - Doordat er met nieuwe persoonsbestanden is gewerkt is er op sommige plekken een verschil van duizend banen. Op de overige uitsplitsingen hebben deze aanpassing geen invloed.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009 - 2022

Correctie
14-02-2024

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

De gemiddelde bevolkingsaantallen over de jaren 2015 en 2016 zijn gecorrigeerd, er had hier een verschuiving plaatsgevonden in alle leeftijdsgroepen.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2022

Correctie
31-01-2024

Kosten en financiering van het milieubeheer

De cijfers van 2013 tot en met 2018 zijn gereviseerd in lijn met het revisiebeleid van de COFOG-gerelateerde statistieken en de Nationale Rekeningen. De cijfers van 2019 tot en met 2021 zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Revisie
19-01-2024

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

In de berekening van de levensverwachting zonder psychische klachten (MHI-5), voor de jaren 2020, 2021 en 2022, waren onjuiste prevalenties van ongezondheid gebruikt voor kinderen tot 12 jaar. Dat is nu aangepast. De correctie leidt, voor de kinderleeftijden, tot lagere schattingen van de levensverwachting zonder psychische klachten. Daarnaast zijn voor de levensverwachting zonder psychische klachten standaardfouten toegevoegd voor de leeftijden 0, 1 en 5 jaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1981 - 2022

Correctie
15-01-2024

Startende zelfstandigen; loopbaan

In de vorige versie van deze tabel waren per abuis de gegevens over verslagjaar 2014 niet alleen voor 2014, maar ook bij verslagjaar 2012 opgenomen. Dit is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2021

Correctie
29-12-2023

Huwen en huwelijksontbinding; geslacht, leeftijd (31 december), regio

De cijfers over 2021 van de onderwerpen binnen het mapje ‘Huwelijkssluitingen’ (met uitzondering van het totaal) zijn gecorrigeerd voor alle regio’s. De correctie is het gevolg van een fout in het productieproces. De cijfers zijn in deze versie van de tabel hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2022

Correctie
22-12-2023

Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken

Voor de jaren 2020 en 2021 zijn de cijfers voor de Europese Unie (exclusief Nederland) gecorrigeerd. Het aantal banen van in het Verenigd Koninkrijk geboren werknemers werden bij de Europese Unie geteld terwijl het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 de Europese Unie heeft verlaten.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2022

Correctie
22-12-2023

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

De cijfers gepubliceerd op 25 oktober 2023 bevatten onjuiste cijfers voor de COROP-regio Zuidoost-Noord-Brabant en de COROP-plusregio Amsterdam, alsmede de gebieden waar deze regio's onderdeel van uitmaken. In de publicatie van 22 december 2023 zijn deze fouten gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2022

Correctie
22-12-2023

Economische groei; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

De cijfers gepubliceerd op 25 oktober 2023 bevatten onjuiste cijfers voor de COROP-regio Zuidoost-Noord-Brabant en de COROP-plusregio Amsterdam, alsmede de gebieden waar deze regio's onderdeel van uitmaken. In de publicatie van 22 december 2023 zijn deze fouten gecorrigeerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1996-2022

Correctie
22-12-2023

Productieproces; bedrijfstak en regio, nationale rekeningen

De cijfers gepubliceerd op 25 oktober 2023 bevatten onjuiste cijfers voor de COROP-regio Zuidoost-Noord-Brabant en de COROP-plusregio Amsterdam, alsmede de gebieden waar deze regio's onderdeel van uitmaken. Verder zijn voor enkele bedrijfstakken cijfers gepubliceerd terwijl dat niet de bedoeling was. In de publicatie van 22 december 2023 zijn deze fouten gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Correctie
22-12-2023

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers 2018 en 2019 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2021

Revisie
20-12-2023

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De definitieve cijfers van 2010 tot en met 2021 zijn herzien. De vorderingen van de Staat die voortkomen uit exportkredietverzekeringen, waren namelijk voorheen ten onrechte niet opgenomen als niet-renderende leningen. Verder zijn de cijfers voor 2020 en 2021 aangepast omdat een aantal leningen aan de Caribische delen van het Nederlands Koninkrijk eerder ten onrechte niet waren opgenomen als niet-renderende leningen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2022

Correctie
18-12-2023

Regionale kerncijfers Nederland

Vanwege een wijziging in de brondata van de studieschulden zijn bij het onderwerp Vermogen de cijfers van 2019 en 2020 aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: Jaarcijfers 1995 - 2023

Correctie
15-12-2023

Personen met re-integratie-/participatievoorzieningen; persoonskenmerken

Vanaf het tweede kwartaal van 2023 is er een nieuw label ‘Aow leeftijd’ toegevoegd aan de categorie ‘Leeftijd’. Dit betekent dat er een kleine verschuiving plaatsvindt van leeftijd ‘Onbekend’ naar ‘Aow leeftijd’. Daarnaast is er een minimale verschuiving binnen de cijfers van het eerste kwartaal van 2023 door het gebruik van een recentere versie van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Frequentie: per kwartaal, periode: Tweede kwartaal 2023

Revisie
15-12-2023

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

De opbrengsten in 2020 van particuliere boseigenaren is bijgesteld van een geschat cijfer van 4.3 miljoen euro naar een definitief cijfer van 7.6 miljoen euro. De opbrengsten van particuliere boseigenaren waren in 2020 relatief hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2021

Correctie
15-12-2023

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Binnen het thema inkomen zijn de cijfers over het mediane vermogen van particuliere huishoudens herzien naar aanleiding van een fout in de bronbestanden van de studieschulden (=vermogen). Dit levert voor 2019 en 2020 geringe verschillen op in het mediane vermogen.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2020

Correctie
15-12-2023

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Binnen het thema inkomen zijn de cijfers over het mediane vermogen van particuliere huishoudens herzien naar aanleiding van een fout in de bronbestanden van de studieschulden (=vermogen). Dit levert voor 2019 en 2020 geringe verschillen op in het mediane vermogen.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2019

Correctie
14-12-2023

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

Revisie (2021) en actualisering (2022) van cijfers over het vermeden verbruik van fossiele brandstoffen en vermeden CO2-emissies. Dit gebeurt naar aanleiding van een actualisering van het rendement, het fossiele energieverbruik en de CO2-emissie van de elektriciteitsproductie.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2022

Revisie
30-11-2023

ICT-gebruik bij zzp’ers; bedrijfstak, 2022

De cijfers over "ICT en het milieu" bij ZZP'ers zijn aangepast. In deze module is per abuis een technische fout geconstateerd. Dat is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Correctie
30-11-2023

ICT-gebruik bij zzp'ers; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2022

De cijfers over "ICT en het milieu" bij ZZP'ers zijn aangepast. In deze module is per abuis een technische fout geconstateerd. Dat is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Correctie
24-11-2023

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

De cijfers over de jaren 2015-2020 zijn gereviseerd. Definitieve cijfers zijn toegevoegd over 2021, nader voorlopige cijfers zijn toegevoegd over 2022. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. Verder zijn gegevens van een beperkt aantal bedrijven op basis van nieuwe inzichten gereviseerd. De aanpassingen zijn in het algemeen klein, de aanpassing van de totale productie en inzetten van de diverse energiedragers is in alle jaren kleiner dan 1 procent.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2022

Revisie
22-11-2023

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

De cijfers over de jaren 2015-2020 zijn gereviseerd. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. Verder zijn gegevens van een beperkt aantal bedrijven op basis van nieuwe inzichten gereviseerd. De revisies zijn in het algemeen klein en wijken altijd minder dan 1 procent af ten opzichte van de respectievelijke jaartotalen. De cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2022

Revisie
22-11-2023

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), landen

De cijfers over 2018 tot en met 2020 zijn gecorrigeerd, die over 2022 zijn bijgesteld. Voor al deze jaren bleek voor werelddeel Europa de geheimhouding onterecht te ontbreken. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2022.

Correctie
22-11-2023

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling V-VII), landen

De cijfers over 2018 tot en met 2020 zijn gecorrigeerd, die over 2022 zijn bijgesteld. Voor al deze jaren bleek voor werelddeel Europa de geheimhouding onterecht te ontbreken. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2022.

Correctie
22-11-2023

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling VIII-XV), landen

De cijfers over 2018 tot en met 2020 zijn gecorrigeerd, die over 2022 zijn bijgesteld. Voor al deze jaren bleek voor werelddeel Europa de geheimhouding onterecht te ontbreken. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2022.

Correctie
22-11-2023

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling XVI-XXI), landen

De cijfers over 2018 tot en met 2020 zijn gecorrigeerd, die over 2022 zijn bijgesteld. Voor al deze jaren bleek voor werelddeel Europa de geheimhouding onterecht te ontbreken. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015 - 2022.

Correctie
14-11-2023

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Cijfers van 2015 tot en met 2020 zijn gereviseerd. De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. De verschillen zijn maximaal 5%. Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd. De status van de cijfers van 2021 zijn definitief en de status voor 2022 is nader voorlopig.
Frequentie: per jaar, periode: 1802 - 2022

Revisie
14-11-2023

Verbrandingswaarden motorbrandstoffen; energiedrager

Cijfers 2015-2020 zijn gereviseerd. Cijfers van 2021 en 2022 zijn geactualiseerd
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2022

Revisie
10-11-2023

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Bij enkele aandelen voor de jaren 2017, 2018 en 2019 was in de update van september 2023 op sommige plaatsen de ‘0’ uit het cijfer weggevallen. Het aandeel 10,1 was bijvoorbeeld foutief weergegeven als 1,1. Deze aandelen zijn gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2021

Correctie
30-10-2023

Huiselijk geweld; aard geweld, aanvullende informatie, regio

Het aantal meldingen en casussen waarin bij de aard van het geweld sprake was van 'mishandeling kind: verwaarlozing' waren per abuis weggevallen voor de jaren 2019 tot en met 2021. Deze zijn nu alsnog toegevoegd aan de tabel.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2023

Correctie
20-10-2023

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Sinds 9 juni 2023 werden de cijfers voor de jaren 2017, 2018 en 2019 over de onderwerpen ‘contact met een alternatief genezer’, ‘ziekenhuisopname met overnachting’, ‘ziekenhuisopname met dagopname’ en ‘ontvangen van thuiszorg’ onjuist weergegeven in de tabel. Bij de wijzigingen die per 9 juni 2023 zijn doorgevoerd is een fout gemaakt bij het aanleveren van de cijfers die in Statline moesten worden ingelezen. Ook bij de cijfers over 'mantelzorg ontvangen' voor het jaar 2019 is deze fout opgetreden. Deze onjuistheden zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2022

Correctie
22-09-2023

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Er was een onvolkomenheid in de verwerking van de fysieke minerale reserves ontdekt waardoor de overige volumemutatie en herwaardering van de monetaire aardgasreserves voor de jaren 2016 tot en met 2022 niet goed waren ingeschat. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2022

Correctie
22-09-2023

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Cijfers over 2022 zijn aangepast als gevolg van actuele informatie over de overheidsfinanciën. De aanpassingen werken door in meerdere transacties en saldi.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2022

Revisie
22-09-2023

Overheidsbalans; activa en passiva

De financiële- activa en passiva en het exploitatiesaldo van de overheid zijn als gevolg van geactualiseerde informatie bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2022

Revisie
22-09-2023

Aardgas- en aardoliereserves; nationale rekeningen

Er was een onvolkomenheid in de verwerking ontdekt waardoor de eindbalans van de aardgasreserves voor de jaren 2016 tot en met 2022 te hoog was ingeschat. Dit is gecorrigeerd waardoor de cijfers nu weer overeenkomen met de gegevens in de TNO jaarverslagen (omgerekend naar Sm3).
Frequentie: per jaar, periode: 1987-2022

Correctie
08-09-2023

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

De cijfers over 2018-2020 zijn gecorrigeerd. Door een fout in de verwerking waren de zorgkosten van tussen een en twee procent van de verzekerden per abuis op nul gezet. De gemiddelde kosten en het percentage personen met zorgkosten zijn beiden na correctie ongeveer twee procent hoger.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2021

Correctie
08-09-2023

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, herkomst

De cijfers over 2020 zijn gecorrigeerd. Door een fout in de verwerking waren de zorgkosten van twee procent van de verzekerden per abuis op nul gezet. De gemiddelde kosten en het percentage personen met zorgkosten zijn beiden na correctie ongeveer twee procent hoger.
Frequentie: per jaar, periode: 2020-2021

Correctie
01-09-2023

Motorvoertuigen; vanaf 1927

Het selecteren van voertuigcategorieën uit het Kentekenregister van de RDW is verbeterd door gebruik te maken van een verzekeringsindicator. Hierdoor zijn in de historische reeks motorvoertuigen cijfers van de jaren 2019 tot en met 2021 gewijzigd. Jaarlijks wordt de reeks aangevuld met actuele gegevens. Ook dan wordt de verbeterde selectiemethode toegepast. Door de verbeterde selectiemethode zijn er kleine verschillen tussen de resultaten van 2019 ‘oude methode’ en 2019 ‘verbeterde methode’. Door het toepassen van de verbeterde selectiemethode is het aantal personenauto’s in 2019 gemiddeld ongeveer 1 procent lager dan volgens de oude methode. Bij bedrijfsvoertuigen is het verschil tussen de ‘oude methode’ en de ‘verbeterde methode’ gemiddeld 1,5 procent.
Frequentie: per jaar, periode: 1927-2023

Correctie
17-08-2023

Winning, invoer en uitvoer van materialen naar soort; nationale rekeningen

Een correctie is doorgevoerd in de internationale handel van fossiele brandstoffen voor de periode 1996-2004. Deze reeks was onvolledig teruggelegd in de tijd, waardoor enkele oude jaren niet de meest recente cijfers weergaven.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2021

Correctie
16-08-2023

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

De geheimhoudingsregels voor uitkomsten vanaf 2016 zijn aangescherpt. Om deze reden zijn meer uitkomsten weggepunt dan voorheen. Ook is de wijze van afronden aangepast en kunnen uitkomsten maximaal 0,1 naar boven of beneden zijn bijgesteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: Q1 2008 - Q2 2023

Correctie
01-08-2023

Vestigingen van bedrijven; opheffingen, bedrijfstak, regio

In 2020 is voor alle regio's het totaal van de SBI (A-U Alle economische activiteiten) onjuist opgeteld. De detailgegevens en de gegevens van de overige jaren waren wel correct.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2022

Correctie
07-07-2023

Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

Uit onderzoek is gebleken dat voor de jaren 2015, 2018 en 2020 enkele passantenovernachtingen zijn gemist. Dit is aangepast in deze nieuwe publicatie.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2021

Correctie
30-06-2023

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Binnen het thema bevolking zijn gecorrigeerde cijfers toegevoegd. De correctie is het gevolg van een wijziging in de methode van afronden. Deze afronding hoort aselect te zijn, wat onafhankelijk en willekeurig gebeurt. Dit was niet geheel het geval, omdat door een fout in de toepassing van de methode de cijfers vaker naar beneden dan naar boven werden afgerond. Bij het maken van tellingen over afgeronde aantallen gaf dit in sommige gevallen een vertekend beeld. Er zijn tevens hier en daar zeer kleine verschuivingen in de cijfers van wijken en buurten door de ‘kennis van nu’: daar waar aanvankelijk geen waarnemingen waren en op het moment van correctie wel. De cijfers, met uitzondering van relatieve cijfers, zijn voor wijken en buurten gecorrigeerd. De correctie heeft geen gevolgen voor de landelijke of gemeentelijke aantallen met betrekking tot de genoemde onderwerpen. De correctie heeft ook geen gevolgen voor aantallen van andere onderwerpen in de tabel.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2018

Correctie
22-03-2023

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; persoonskenmerken

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. De cijfers voor twee categorieën van de uitgebreide indeling van opleidingsniveau waren niet correct. Deze zijn nu aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021

Correctie
28-02-2023

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

De jaren 2020 en 2019 zijn gecorrigeerd door de dataleverancier. In 2020 gaat de afzet omhoog bij Totaal door een toename bij Overige Schimmelbestrijders (F99), Overige Onkruidbestrijders (H99) en Overige Insectenbestrijders (I99) en een afname bij Plantaardige oliën (ZR02). In 2019 gaat de afzet omlaag bij Totaal door een afname bij Insectenbestrijders van microbiologische of biologische oorsprong (I05).
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Correctie