Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode. Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. 

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
01-07-2022

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

De kwartaalgegevens van het Netto-exploitatieoverschot en de Niet-productgebonden subsidies in 2021 en het eerste kwartaal van 2022 waren onjuist. Ze zijn in deze versie gecorrigeerd. Door deze correctie zijn ook gegevens van hogere aggregaten zoals Totaal subsidies en het Saldo belastingen op productie en invoer en subsidies aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2021, 1995 Kw1-2022 Kw1

Correctie
01-07-2022

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

De kwartaalgegevens van het Netto-exploitatieoverschot en de Niet-productgebonden subsidies in 2021 waren onjuist. Ze zijn in deze versie gecorrigeerd. Door deze correctie zijn ook gegevens van hogere aggregaten zoals Totaal subsidies en het Saldo belastingen op productie en invoer en subsidies aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2021, 1995 Kw1- 2022 Kw1

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data. Ook het bruto inkomen is gewijzigd door een verkeerd gebruikt inkomensbegrip.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2020

Correctie
24-06-2022

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2020 en 2021 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie). Wijzigingen in de lopende en kapitaalrekening van de overheidsfinanciën zorgen voor aanpassingen in de periode vanaf 1995. Door een herclassificatie wijzigen ook de bruto winsten van niet-financiële vennootschappen. Dividenden in 2019 zijn gereviseerd: niet-financiële vennootschappen betalen onderling minder dividend. Dividendbetalingen aan huishoudens en buitenland nemen toe.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021, KwI 1999 - KwI 2022

Revisie
24-06-2022

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2020 en 2021 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021, KwI 1999 - KwI 2022

Revisie
24-06-2022

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2020 en 2021 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2021, Kw1 1999 - Kw1 2022

Revisie
24-06-2022

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2020 en 2021 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie). Wijzigingen in de lopende en kapitaalrekening van de overheidsfinanciën zorgen voor aanpassingen in de periode vanaf 1995. Door een herclassificatie wijzigen ook de bruto winsten van niet-financiële vennootschappen. Dividenden in 2019 zijn gereviseerd: niet-financiële vennootschappen betalen onderling minder dividend. Dividendbetalingen aan huishoudens en buitenland nemen toe.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021, KwI 1999 - KwI 2022

Revisie
24-06-2022

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Dividenden in 2019 zijn gereviseerd: niet-financiële vennootschappen betalen onderling minder dividend. Dividendbetalingen aan huishoudens en buitenland nemen toe. Hierdoor zijn de gegevens van een aantal tijdreeksen in de opbouw nationaal vorderingensaldo in 2019 gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Revisie
24-06-2022

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2020 en 2021 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie). Wijzigingen in de lopende en kapitaalrekening van de overheidsfinanciën zorgen voor aanpassingen in de periode vanaf 1995. Door een herclassificatie wijzigen ook de bruto winsten van niet-financiële vennootschappen. Dividenden in 2019 zijn gereviseerd: niet-financiële vennootschappen betalen onderling minder dividend. Dividendbetalingen aan huishoudens en buitenland nemen toe.
Frequentie: per kwartaal, periode: KwI 1999 - KwI 2022

Revisie
24-06-2022

Overheidsfinanciën; kerncijfers

In het bijzonder zijn de cijfers vanaf 1995 over het overheidssaldo, inkomsten en uitgaven van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), onderdeel van de Rijksoverheid, en transacties van de Staat met de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), onderdeel van de sector financiële vennootschappen, verbeterd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021; 1999 kw I - 2022 kw I

Revisie
24-06-2022

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021; 1999 kw I - 2022 kw I

Revisie
24-06-2022

Overheidsinkomsten; transacties en overheidssectoren

Jaarcijfers vanaf 1995 en kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 over de inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), onderdeel van de Rijksoverheid, zijn verbeterd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021; 1999 kw I - 2022 kw I

Revisie
24-06-2022

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021; 1999 kw I - 2022 kw I

Revisie
24-06-2022

Overheidsuitgaven; transacties en overheidssectoren

Jaarcijfers vanaf 1995 en kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 over investeringsbijdragen, belastingen op inkomen en vermogen en overige kapitaaloverdrachten van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), onderdeel van de Rijksoverheid, en overige kapitaaloverdrachten van de Staat aan de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), onderdeel van de sector financiële vennootschappen, zijn verbeterd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021; 1999 kw I - 2022 kw I

Revisie
24-06-2022

Saldo en schuld; overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021; 1999 kw I - 2022 kw I

Revisie
23-06-2022

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

De cijfers van de gemiddelde bevolking zijn aangepast voor de jaren 2019 en 2020, zodat de rekenmethode gelijk is aan deze van de jaren voor 2019.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2021

Revisie
21-06-2022

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie. Dit zorgt voor een klein verschil in het totaal opgestelde vermogen en de elektriciteitsproductie in 2020 met de landelijke tabellen. Bij de uitsplitsingen naar ashoogte zijn de grootste verschillen te vinden bij de windmolens van 96 meter of meer.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2021

Revisie
21-06-2022

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie. Dit zorgt voor een klein verschil in het totaal opgestelde vermogen en de elektriciteitsproductie in 2020 met de landelijke tabellen. Bij de uitsplitsingen naar provincie treden de grootste verschillen op bij de provincie Zuid-Holland.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2021

Revisie
13-06-2022

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Voor januari t/m april en het 1e kwartaal van 2022 zijn abusievelijk seizoensgecorrigeerde cijfers gepubliceerd. Dat is in deze versie vervangen met de zittingsdaggecorrigeerde cijfers.
Frequentie: per maand, periode: januari 1981- mei 2022

Correctie
09-06-2022

Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning

De cijfers over 2012, 2015 en 2018 zijn gereviseerd in verband met nieuwe rekenmethode en aanpassing woningbeleid aan regelgeving 2021.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2012,2015,2018,2021

Revisie
02-06-2022

Horeca; omzetontwikkeling, index 2015=100

Vanwege een wijziging in de modelinstellingen zijn de seizoengecorrigeerde cijfers van het vierde kwartaal van 2021 en van het eerste kwartaal van 2022 aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2022, 2005KWI - 2022KWI

Correctie
17-05-2022

Arbeidsdeelname; provincie

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2022 1e kwartaal

Revisie
17-05-2022

Leven lang leren; bevolking (15 tot 75 jaar)

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. In deze tabel is vooral in de cijfers over deelname aan niet-formeel onderwijs een breuk met eerdere jaren te zien. Hierin speelt mee dat de EBB-vragenlijst persoonsgebonden is geworden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden. Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en niet meer voor anderen. Voor de niet-formele opleidingen blijkt dat als die door anderen opgegeven worden, ze minder goed gemeten worden.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2021

Revisie
17-05-2022

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, arbeidskenmerken

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. In deze tabel is vooral in de cijfers over deelname aan niet-formeel onderwijs een breuk met eerdere jaren te zien. Hierin speelt mee dat de EBB-vragenlijst persoonsgebonden is geworden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden. Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en niet meer voor anderen. Voor de niet-formele opleidingen blijkt dat als die door anderen opgegeven worden, ze minder goed gemeten worden.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2021

Revisie
17-05-2022

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. In deze tabel is vooral in de cijfers over deelname aan niet-formeel onderwijs een breuk met eerdere jaren te zien. Hierin speelt mee dat de EBB-vragenlijst persoonsgebonden is geworden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden. Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en niet meer voor anderen. Voor de niet-formele opleidingen blijkt dat als die door anderen opgegeven worden, ze minder goed gemeten worden.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2021

Revisie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Voor het jaar 2019 waren de gegevens over de ontwerpcapaciteit in Vervuilingseenheden en ontwerpcapaciteit in Inwonerequivalenten per abuis verwisseld, bij alle selecties en zuiveringstypen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2020

Correctie
02-05-2022

Immi- en emigratie; geslacht, leeftijd, nationaliteit en regio

De cijfers van een aantal nationaliteiten zijn voor 2019 gecorrigeerd. De correctie is het gevolg van het beschikbaar komen van verbeterde bronbestanden. De correctie werkt door in de totalen van enkele werelddelen en westerse nationaliteiten.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2020

Correctie
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; kerncijfers

Deze tabel wordt consistent gemaakt met de revisies uitgevoerd op de StatLine tabellen over ICT-gebruik bij bedrijven van 2019 t/m 2021.
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2021

Revisie
20-04-2022

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

De cijfers behorende bij het onderwerp 'Werknemers die verzuimd hebben' waren in 2014 onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven voor de bedrijfstakken 'A Landbouw, bosbouw en visserij', 'E Waterbedrijven en afvalbeheer' en 'L Verhuur en handel van onroerend goed'. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Correctie
20-04-2022

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

De cijfers behorende bij de categorie '0911 Land- en bosbouwers' voor 2016 en de cijfers behorende bij de categorie '1116 Verleners van overige persoonlijke diensten’ voor 2014 werden onterecht weergeven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Correctie
20-04-2022

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd

De cijfers behorende bij het onderwerp 'Werknemers die verzuimd hebben' waren onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven voor de categorie ‘Totaal mannen en vrouwen van 65 tot 75 jaar' in 2014 en de categorie ‘Mannen van 65 tot 75 jaar’ in 2017 . Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Correctie
12-04-2022

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

Er zijn gewijzigde afzetgegevens voor 4 stoffen ontvangen. Dit werkt door op totaal 2010-2020, toepassingsgroep F en H 2010-2020 en productgroep F99 en H99 2010-2020. Toepassingsgroep PGR wijzigt alleen in 2019. Productgroep PGR01 wijzigt alleen in 2019 en Productgroep H04 alleen in 2020.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2020

Correctie
18-03-2022

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

De uitgaven van de sector Rijksoverheid aan sociale uitkeringen (D.62) binnen de hoofdfunctie onderwijs (COFOG-hoofdgroep 9) in het verslagjaar 2019 zijn gecorrigeerd. Door een verwerkingsfout waren de bedragen binnen de hoofdfunctie onderwijs verkeerd aan functies toegekend. Het totaal aan sociale uitkeringen van de Rijksoverheid op de hoofdfunctie onderwijs in 2019 is ongewijzigd gebleven.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2020

Correctie
17-03-2022

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

In verband met geheimhoudingsregels zijn de geschatte waarden van de invoer, de doorvoer en het totale transport van kolen over zee en aardgas via pijpleidingen uit een aantal landengroepen en werelddelen uit de tabel verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2020

Correctie
16-03-2022

Overledenen, moord en doodslag, pleeglocatie Nederland

De relatieve cijfers over de jaren 2003, 2009, 2016 en 2020 waren niet correct door een foutieve berekening. Deze zijn gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2020

Correctie
10-03-2022

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

De cijfers over vermogen van zelfstandigen in 2010 waren niet correct en zijn uit de tabel verwijderd. Voor dit jaar kan worden uitgegaan van de vermogens van 2011, omdat sinds 2011 de peildatum is verschoven van 31 december naar 1 januari. Vermogenscijfers voor 2013 ontbraken, en zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 t/m 2020

Correctie
10-03-2022

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

De cijfers over vermogen van zelfstandigen in 2010 waren niet correct en zijn uit de tabel verwijderd. Voor dit jaar kan worden uitgegaan van de vermogens van 2011, omdat sinds 2011 de peildatum is verschoven van 31 december naar 1 januari.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 t/m 2020

Correctie
10-03-2022

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2021)

De cijfers over vermogen van zelfstandigen in 2010 waren niet correct en zijn uit de tabel verwijderd. Voor dit jaar kan worden uitgegaan van de vermogens van 2011, omdat sinds 2011 de peildatum is verschoven van 31 december naar 1 januari.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 t/m 2020

Correctie
23-02-2022

Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio

De gemiddelde verkoopprijzen van de gemeenten Bloemendaal en Blaricum in 2021 werden onjuist weergegeven. Bij deze gemeenten ontbrak het laatste cijfer (7e positie). Deze cijfers zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 t/m 2021

Correctie
16-02-2022

Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

De cijfers van 2015 tot en met 2018 zijn aangepast op basis van een gewijzigde methode.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2020

Revisie
10-02-2022

Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, motieven en regio's

Ten gevolge van een revisie van de ODiN-bestanden zijn de cijfers naar motief voor het jaar 2018 gewijzigd, maar het totaal van de motieven in 2018 is gelijk gebleven. In het jaar 2019 heeft de revisie soms geleid tot kleine wijzigingen in de reisduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2018, 2019, 2020

Correctie
10-02-2022

Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Ten gevolge van een revisie van de ODiN-bestanden heeft dit soms geleid tot kleine wijzigingen in de reisduur in verslagjaar 2019.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2020

Correctie
10-02-2022

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, reismotieven, regio's

Ten gevolge van een revisie van de ODiN-bestanden zijn de cijfers naar motief voor het jaar 2018 gewijzigd, maar het totaal van de motieven in 2018 is gelijk gebleven. In het jaar 2019 heeft de revisie soms geleid tot kleine wijzigingen in de reisduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2020

Correctie
10-02-2022

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Ten gevolge van een revisie van de ODiN-bestanden heeft de revisie soms geleid tot kleine wijzigingen in de reisduur in het jaar 2019.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2020

Correctie
10-02-2022

Mobiliteit; per verplaatsing, vervoerwijzen, motieven, regio's

Ten gevolge van een revisie van de ODiN-bestanden zijn de cijfers naar motief voor het jaar 2018 gewijzigd, maar het totaal van de motieven in 2018 is gelijk gebleven. In het jaar 2019 heeft de revisie soms geleid tot kleine wijzigingen in de reisduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2020

Correctie
10-02-2022

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Ten gevolge van een revisie van de ODiN-bestanden is de vervoersprestatie voor de jaren 2018, 2019 en 2020 naar boven bijgesteld, met name bij 'Personenauto als bestuurder' en 'Overige vervoerwijze'.
Frequentie: per jaar, periode: 2018, 2019, 2020

Correctie
09-02-2022

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Het onderwerp 'Gemiddeld besteed bedrag' bevat alleen om de vijf jaar cijfers, namelijk in 2015 en in 2020. De cijfers van 2015 voor dit onderwerp waren abusievelijk nog voorlopig en zijn nu definitief gemaakt.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2020

Correctie
07-02-2022

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

Er heeft een correctie plaatsgevonden voor het verslagjaar 2019. Voor dat jaar was ten onrechte een voorlopig polisbestand gebruikt waardoor de bepaling van de snelle groeiers niet correct was. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2020

Correctie
24-01-2022

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Door een verbetering in de methode kunnen nu voertuigen beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2020

Revisie
24-01-2022

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Door een verbetering in de methode kunnen nu voertuigen beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2020

Revisie
24-01-2022

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstakken (SBI 2008), kenmerken voertuigen

Door een verbetering in de methode kunnen nu voertuigen beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2020

Revisie
24-12-2021

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De niet-renderende leningen van de overheid in 2019 en 2020 zijn met 40 miljoen naar beneden bijgesteld, omdat hierin ten onrechte een lening tussen twee overheidseenheden was meegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2020

Correctie
22-12-2021

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

De cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van het Grootbedrijf, Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp), Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp), Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) en Buitenlandse multinationale ondernemingen over de jaren 2017 en 2018 zijn aangepast omdat die onterecht als definitief waren aangemerkt. Ook zijn de cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van Nederlandse multinationale ondernemingen en Geen multinationale ondernemingen aangepast over de jaren 2013-2014 en 2016-2018. Dit vanwege een opgeloste fout in de onderliggende brondata.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2019

Correctie
03-12-2021

Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

De groepering van studies in vakgebieden is gewijzigd. Tevens is er een extra detailgroep ‘0719 Techniek en technische dienstverlening overig' bijgekomen. Vanwege deze wijzigingen zijn alle cijfers met terugwerkende kracht aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Revisie
03-12-2021

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

De groepering van studies in vakgebieden is gewijzigd. Tevens is er een extra detailgroep ‘0719 Techniek en technische dienstverlening overig' bijgekomen. Vanwege deze wijzigingen zijn alle cijfers met terugwerkende kracht aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Revisie
19-11-2021

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

Door een probleem in de verwerking van de brondata zijn onjuistheden ontstaan in cijfers over de zelfstandigen. Het betreft bij de zelfstandigen de arbeidsjaren en de gewerkte uren over 2020. Deze zijn nu herzien. De overige variabelen en verslagjaren zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Correctie
30-09-2021

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
03-09-2021

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

De cijfers over de afdoeningen door de rechter in 1e aanleg over verslagjaar 2019 waren niet correct. Er was iets misgegaan met de registratie van straffen en maatregelen. Dit is in deze versie gecorrigeerd. De cijfers over het aantal beslissingen van het Openbaar Ministerie (OM) over verslagjaar 2018 en 2019 waren niet correct. Beslissingen die zijn genomen na een opgelegde strafbeschikking in 2017 waren abusievelijk meegeteld. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau was het aantal beslissingen van het OM voor 2018 1,7% te hoog en voor 2019 0,7% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2020

Correctie
03-09-2021

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

De cijfers over het aantal beslissingen van het Openbaar Ministerie (OM) over verslagjaar 2018 waren niet correct. Beslissingen die zijn genomen na een opgelegde strafbeschikking in 2017 waren abusievelijk meegeteld. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau was het aantal beslissingen van het OM voor 2018 1,7% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2019

Correctie
31-08-2021

Overheidsbalans; activa en passiva

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2020

Revisie
13-07-2021

Research en development; uitgaven en financiering per sector van uitvoering

De cijfers over het jaar 2018 hadden onterecht reeds de status definitief. Voor de sector hoger onderwijs is er echter nieuwe, eerder nog ontbrekende informatie beschikbaar gekomen. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers over 2018 nog iets moeten worden bijgesteld. Het betreft een minimale bijstelling van minder dan 1 procent en deze is nu verwerkt in de cijfers. Daarnaast zijn de voorlopige cijfers over 2019 toegevoegd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2013-2019

Correctie
12-07-2021

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers

De cijfers van 2018 zijn gecorrigeerd. Er is een fout geconstateerd in de berekening van de leeftijden. De variabele leeftijd is opgenomen in het weegmodel van CVO. Met dit weegmodel wordt aan alle respondenten een weegfactor toegekend, die wordt gebruikt om de cijfers van de steekproef om te rekenen naar de Nederlandse populatie. Doordat het weegmodel wijzigt, veranderen ook de weegfactoren en daarmee ook de cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2020

Correctie
09-07-2021

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

In de tabel waren een aantal cellen onterecht onderdrukt, deze worden nu alsnog vrijgegeven.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Correctie
09-07-2021

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Binnen het thema inkomen zijn de variabelen gemiddeld inkomen per inkomensontvanger en gemiddeld inkomen per inwoner gecorrigeerd. Twee records hadden eerder een negatieve waarde, waar dit een “.” (cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim) had moeten zijn.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2018

Correctie