Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
17-07-2019

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

De gegevens gepubliceerd om 06:30 op dinsdag 15 juli voor de overheid totale niet-financiële activa in 2017 en 2018 bleken fout te zijn. De op 16 juli gepubliceerde gegevens zijn gecorrigeerd. De correcties betreffen de volgende onderwerpen 2017 Overheid totale niet-financiële activa herwaardering, overige volume mutaties, eindbalans, volume-index. 2018 Overheid totale niet-financiële activa beginbalans, herwaardering, overige volume mutaties, eindbalans, volume-index
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Correctie
10-07-2019

Gezondheid en Zorg, afgesloten reeksen; 1900 - 2004

In het onderwerp 'Zorg rond de geboorte' bleken de cijfers vanaf 1921 een jaar versprongen te zijn. Dit is nu hersteld.
Frequentie: stopgezet, periode: 1900-2004

Correctie
05-07-2019

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

De vorig jaar gepubliceerde uitkomsten 1995-2017 over de arbeidsinkomensquote (AIQ), netto exploitatieoverschot/gemengd inkomen en totale beloning voor arbeid en kapitaal zijn bij nader inzien niet correct gebleken. In de nieuwe reeks zijn de cijfers verbeterd. Daarnaast zijn de uitkomsten voor het jaar 2016 opnieuw berekend met gegevens die na de vorige publicatie beschikbaar zijn gekomen. De verschillen treden op in de volgende jaren: 1. 1997 bij de bedrijfstak Overige dienstverlening; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 2. 1999 bij de bedrijfstak Overige dienstverlening; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 3. 2002 bij de bedrijfstak Cultuur, sport en recreatie; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 4. 2007 bij de bedrijfstak Cultuur, sport en recreatie; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 5. 2014 bij de bedrijfstak Overige dienstverlening; heeft kleine invloed op de macro AIQ (A-U)
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Correctie
28-06-2019

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

De cijfers over het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs zijn voor het jaar 2017/’18 aangepast. I.p.v. definitieve cijfers waren de nader voorlopige cijfers gepubliceerd. De aanpassing is klein; het aantal leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs is met de gecorrigeerde cijfers driehonderd minder, dit is 0,02 % van het totaal.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2018/'19

Correctie
27-06-2019

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

De cijfers over het vermeden verbruik van primaire energie en de vermeden emissies van CO2 voor 2017 zijn gereviseerd, vanwege het meenemen van de meest recente informatie over de referentierendementen en emissies.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2018

Revisie
26-06-2019

Overheid; overheidsproductie en -consumptie

De definitie van de materiële overheidsconsumptie is gewijzigd, en de bijbehorende cijfers zijn gereviseerd voor de gehele tijdreeks. In de nieuwe definitie worden de afschrijvingen, het verbruik van de toegerekende bankdiensten, de verkopen van de overheid, en het saldo van de niet-productgebonden belastingen en subsidies niet langer meegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Revisie
24-06-2019

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

De cijfers van de consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de categorieën voedingsmiddelen, dranken en tabak, kleding en textiel, schoenen en lederwaren zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2018, 1995 Kw1-2019 Kw1

Correctie
24-06-2019

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

De cijfers van de consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de categorieën voedingsmiddelen, dranken en tabak, kleding en textiel, schoenen en lederwaren zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2018, 1995 Kw1- 2019 Kw1

Correctie
24-06-2019

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

De productgebonden en niet-productgebonden subsidies worden vanaf heden als positieve middelen van de ontvanger en positieve bestedingen van de verstrekker geboekt. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten. Balansstanden van termijncontracten worden vanaf heden bruto, zowel aan de activa als passiva zijde, gepresenteerd. De presentatie van de stromen van termijncontracten blijft netto (gesaldeerd aan de activa zijde). Hierdoor ontstaat aan de passiva zijde een bedrag bij de post 'prijsmutaties en herwaarderingen' om de balansmutatie te registeren. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten. Het gemengd inkomen van huishoudens in 2016 is aangepast op basis van definitieve cijfers over het inkomen van zelfstandigen. Voor de totale economie heeft dit geen effect, wel voor de toedeling naar institutionele sectoren. Dit betekent dat onder andere toegevoegde waarde naar institutionele sector zijn gewijzigd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018, KwI 1999 - KwI 2019

Revisie
24-06-2019

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Balansstanden van termijncontracten worden vanaf heden bruto, zowel aan de activa als passiva zijde, gepresenteerd. De presentatie van de stromen van termijncontracten blijft netto (gesaldeerd aan de activa zijde). Hierdoor ontstaat aan de passiva zijde een bedrag bij de post 'prijsmutaties en herwaarderingen' om de balansmutatie te registeren. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018, KwI 1999 - KwI 2019

Revisie
24-06-2019

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen de jaarcijfers en de kwartaalcijfers vanaf 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2018, Kw1 1999 - Kw1 2019

Revisie
24-06-2019

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

De productgebonden en niet-productgebonden subsidies worden vanaf heden als positieve middelen van de ontvanger en positieve bestedingen van de verstrekker geboekt. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten. Balansstanden van termijncontracten worden vanaf heden bruto, zowel aan de activa als passiva zijde, gepresenteerd. De presentatie van de stromen van termijncontracten blijft netto (gesaldeerd aan de activa zijde). Hierdoor ontstaat aan de passievazijde een bedrag bij de post 'prijsmutaties en herwaarderingen' om de balansmutatie te registeren. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten. Het gemengd inkomen van huishoudens in 2016 is aangepast op basis van definitieve cijfers over het inkomen van zelfstandigen. Voor de totale economie heeft dit geen effect, wel voor de toedeling naar institutionele sectoren. Dit betekent dat productie, intermediair verbruik, beloning, subsidies en belastingen naar institutionele sector zijn gewijzigd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018, KwI 1999 - KwI 2019

Revisie
24-06-2019

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

De productgebonden en niet-productgebonden subsidies worden vanaf heden als positieve middelen van de ontvanger en positieve bestedingen van de verstrekker geboekt. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten. Balansstanden van termijncontracten worden vanaf heden bruto, zowel aan de activa als passiva zijde, gepresenteerd. De presentatie van de stromen van termijncontracten blijft netto (gesaldeerd aan de activa zijde). Hierdoor ontstaat aan de passievazijde een bedrag bij de post 'prijsmutaties en herwaarderingen' om de balansmutatie te registeren. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Revisie
24-06-2019

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

De productgebonden en niet-productgebonden subsidies worden vanaf heden als positieve middelen van de ontvanger en positieve bestedingen van de verstrekker geboekt. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten.
Frequentie: per kwartaal, periode: Kw1 1999 - Kw1 2019

Revisie
24-06-2019

Overheidsfinanciën; kerncijfers

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Revisie
24-06-2019

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Revisie
24-06-2019

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Revisie
24-06-2019

Saldo en schuld; overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2018; 1999 kw I - 2019 kw I

Revisie
29-05-2019

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bij de samenstelling van de cijfers over 2017 van lokaal welzijnswerk is gebleken dat de populatie van bedrijven in de jaren 2012-2016 niet volledig was. De populatieafbakening is nu verbeterd doordat de SBI-code van enkele bedrijven beter is getypeerd. Na toevoeging van de ontbrekende bedrijven zijn de cijfers over 2012-2016 wat naar boven bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2017

Correctie
17-05-2019

Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio

De cijfers over 2018 van de gemiddelde bevolking in de gemeenten Noordwijkerhout en Noordwijk zijn gecorrigeerd. De gemeente Noordwijkerhout is per 1 januari 2019 opgeheven en de inwoners zijn per die datum overgegaan naar de gemeente Noordwijk. In de statistiek was deze grenswijziging per 31 december al doorgevoerd. Dat is nu hersteld. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2018

Correctie
17-05-2019

Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik

Cijfers voor 2015 zijn gereviseerd. De revisie betreft het consistent maken van de cijfers met de al eerder gereviseerde Energiebalans die soms net iets anders zijn omdat gebruikt gemaakt is van een nieuw verwerkingssysteem.
Frequentie: per maand, periode: 1919 - december 2018

Revisie
17-05-2019

Brugklascohorten; vertraging, achtergrondkenmerken

De cijfers over het aantal vertraagde en niet vertraagde leerlingen voor startjaar 2008 en 2010 zijn aangepast. Het betreft: voor startjaar 2008 de peilmomenten 6 jaar na startjaar en 7 jaar na startjaar; voor startjaar 2010 het peilmoment 6 jaar na startjaar. Ruim 7000 leerlingen waren ten onrechte ingedeeld bij de leerlingen zonder vertraging terwijl ze wel vertraagd waren.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2014

Correctie
09-05-2019

Overledenen; doden door verkeersongeval in Nederland, wijze van deelname

Om beter aan te sluiten bij breder gehanteerde standaarden, is besloten het vervoermiddel de Stint niet onder te brengen in de groep 'Brom- en snorfiets en brommobiel' maar in de categorie 'Overige deelname'.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Revisie
02-05-2019

Historie werkstakingen

Door nagekomen informatie zijn de cijfers over Verloren arbeidsdagen en Betrokken werknemers van het verslagjaar 2018 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1901 - 2018

Correctie
02-05-2019

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

Door nagekomen informatie zijn de cijfers over Verloren arbeidsdagen en Betrokken werknemers van het verslagjaar 2018 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2018

Correctie
02-05-2019

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; kenmerken

Door nagekomen informatie zijn de cijfers over Verloren arbeidsdagen en Betrokken werknemers van het verslagjaar 2018 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2018

Correctie
26-04-2019

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Revisie
26-04-2019

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

Als gevolg van een programmeerfout waren de cijfers over meer uren willen werken, danwel niet meer uren willen werken in de vorige versie van deze tabel niet juist. Er werden onterecht te weinig mensen aan de groep die meer uren zou willen werken, toebedeeld. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd. De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Correctie
26-04-2019

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

De gegevens over de samentelling van de SBI's B-E is gecorriggeerd. In de vorige versie van de tabel was de bedrijfstak Delfstoffenwinning hier per abuis niet meergerekend. Dit is nu aangepast. De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Correctie
26-04-2019

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, beroep

De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2018

Revisie
26-04-2019

Caribisch Nederland; bevolking hoogstbehaald onderwijsniveau en -richting

De cijfers over het hoogstbehaalde onderwijsniveau zijn gereviseerd. De revisie betreft mensen die gemeenschappelijke leerjaren avo hebben gevolgd. Waar zij eerder een middelbaar onderwijsniveau kregen toegekend, krijgen zij nu, in navolging van de voor Europees Nederland gehanteerde indeling, een laag onderwijsniveau toegekend. Als gevolg hiervan zijn er ook enkele kleine wijzigingen in de onderwijsrichting.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2018

Revisie
26-04-2019

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

de cijfers van 2018 voor de gemeenten Vlieland, Roozendaal, Laren (NH.), Zandvoort en Krimpen aan den IJssel zijn gecorrigeerd. In plaats van als nul werden de cijfers ten onrechte als blanco gepresenteerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Correctie
12-04-2019

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2018

In de vorige versie van deze tabel hadden werkloosheidspercentages en gegevens over bruto en netto arbeidsparticipatie die vanwege kleine aantallen en daarmee te lage betrouwbaarheid weggepunt hadden moeten worden, onterecht het percentage 0,0 gekregen. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2003-2018

Correctie
29-03-2019

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018

Door het gebruik van afgeronde bevolkingscijfers bij de onderdrukking van gebieden met een te klein aantal inwoners, zijn sommige gebieden onterecht wel of niet onderdrukt. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2018

Correctie
15-03-2019

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

Vanaf heden worden de bedrijfstakken/branches (SBI 2008) “T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik” en “U Extraterritoriale organisaties en lichamen” niet langer meegepubliceerd in deze Statline-tabel. Hoewel de bedrijfstakken/branches niet separaat worden gepubliceerd, telden deze twee categorieën wel mee in de totalen. Het is echter gebruikelijk voor werkgelegenheidsstatistieken op basis van de Polisadministratie dat deze twee categorieën buiten beschouwing worden gelaten in publicaties. Door deze wijziging worden de tabellen met betrekking tot woon-werkverkeer beter vergelijkbaar met gerelateerde tabellen (zie 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN). Deze wijziging is doorgevoerd voor alle gepubliceerde jaren..
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Correctie
08-02-2019

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Wijzigingen per 8 februari 2019: Er zijn bij de bruto opbrengst per hectare onjuiste verschilpercentages berekend doordat niet met de juiste (afgeronde) cijfers is gewerkt. Dit is nu gecorrigeerd.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2018

Correctie
30-01-2019

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

De CO2-emissie door de chemische industrie is gecorrigeerd voor de jaren 2012 tot en met 2017. Deze aanpassing is het gevolg van een correctie in de onderliggende energiedata voor enkele grote chemische bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Correctie
18-01-2019

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

De cijfers vanaf 2015 voor Nederland, enkele landsdelen en enkele provincies waren niet correct. Bij het toevoegen van de data werden voor deze regio’s de getallen achter de komma afgekapt. De verschillen zijn minimaal. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Correctie
19-12-2018

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

In de vorige versie van deze tabel zijn in plaats van de definitieve cijfers over 2017 de voorlopige cijfers over de verdeling van de werkzame beroepsbevolking naar bedrijfstak gepubliceerd. Dit is in deze versie van de tabel aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Correctie
19-12-2018

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Als gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen is onder andere het bbp naar boven bijgesteld. De indicator 'Totaal overheidsuitgaven als % van bbp' in deze tabel is op basis van de gereviseerde cijfers geactualiseerd voor de gehele tijdreeks vanaf 1995. De indicator heeft een breuk tussen 1994 en 1995.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2017

Revisie
19-12-2018

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Als gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen zijn onder andere het bbp en de totale overheidsuitgaven naar boven bijgesteld. De indicatoren in deze tabel die worden uitgedrukt als percentage van het bbp en de totale overheidsuitgaven zijn op basis van de gereviseerde cijfers geactualiseerd voor de gehele tijdreeks vanaf 1995.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Revisie
19-12-2018

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2015 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2017

Revisie
07-12-2018

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Correctie uitgevoerd op sommering A-U Alle economische activiteiten van totaal afval.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2016

Correctie
01-11-2018

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

De cijfers over 2016 van de van echt scheidende personen per 1 000 inwoners voor de vijfjaarsleeftijdsgroepen zijn gecorrigeerd. De fout was het gevolg van een verkeerde uitvoering van een handmatige actie. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Correctie
01-11-2018

Huurverhoging woningen; regio

Voor de berekening van de huurontwikkelingen zijn aanvullende brongegevens gebruikt, als gevolg hiervan zijn de cijfers van Amsterdam, Noord-Holland, Utrecht (provincie) en West-Nederland voor 2018 gewijzigd. De wijzigingen betreffen zowel cijfers voor de huurverhoging inclusief als exclusief huurharmonisatie (bewonerswisseling). Cijfers van andere landsdelen, provincies, grote steden en het totaal zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2018

Correctie
01-11-2018

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Voor de berekening van de huurontwikkelingen zijn aanvullende brongegevens gebruikt, als gevolg hiervan zijn de cijfers van de geliberaliseerde markt voor 2018 gewijzigd. De wijziging betreft het cijfer voor de huurverhoging inclusief huurharmonisatie (bewonerswisseling). Andere cijfers zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Correctie
30-10-2018

Bevolking; kerncijfers

De gemiddelde huishoudensgrootte in 2018 is gecorrigeerd. De komma in het getal stond niet op de juiste plek. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2018

Correctie
05-10-2018

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Door onjuistheden in de opgaven was het (voorlopige) cijfer voor de verkoophoeveelheid van productgroep 11051000 (Bier van mout) voor verslagperiode 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Correctie
21-09-2018

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Voor het verslagjaar 2013 is een correctie doorgevoerd in de cijfers op basisteamniveau voor de indicator 'Een of meer vormen van sociale overlast'. Deze cijfers stonden abusievelijk op een nul (0).
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
13-09-2018

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

De cijfers gedetailleerd naar leeftijd van de hoofdkostwinner zijn voor alle jaren opnieuw berekend. In de nieuwe cijfers is dit huishoudenskenmerk in beide jaren hetzelfde, terwijl dat in een eerdere versie niet het geval was. Daarnaast waren de cijfers voor paren zonder kinderen en paren met kinderen verwisseld, net als de cijfers voor huurders met en zonder huurtoeslag. Deze onjuistheden zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
04-09-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

De indeling van mbo-opleidingen naar sector is gewijzigd. Door deze wijziging zijn deze cijfers met terugwerkende kracht vanaf schooljaar 2015/’16 aangepast. Het totaal aantal mbo deelnemers in de categorie Combinatie van sectoren is afgenomen en het totaal aantal mbo deelnemers in de sectoren Economie en Zorg en welzijn is toegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2017/'18

Revisie