Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
17-08-2018

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

De methode voor het bepalen van onbekend eigendom en type eigenaar is verbeterd. Bij de herberekening is over de registratiejaren 2013 t/m 2016 het aandeel onbekend eigendom gedaald en worden meer woningen als corporatiebezit aangemerkt.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Revisie
03-08-2018

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Gebleken is dat de investeringen van een aantal bedrijfstakken in 2016 onjuist waren. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
02-08-2018

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

De eerder gepubliceerde reeks uitkomsten over de maand juli van de sector M-N zakelijke dienstverlening bleek bij enkele onderdelen niet correct. In deze versie zijn de onjuistheden hersteld.
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - juli 2018

Correctie
24-07-2018

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Voor het verslagjaar 2016 zijn de indices met basisjaar 2010 verkeerd berekend. Zij sloten daarom niet aan bij de jaar-op-jaar procentuele ontwikkelingen. Dat is nu gecorrigeerd. De correctie bedraagt tussen de +2,5 punt en -3,2 punt.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Correctie
12-07-2018

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

Cijfers over het decentrale en centrale verbruik van en productie uit biomassa en overige energiedragers waren voorheen voor de verslagjaren 2014-2016 niet beschikbaar, omdat het aantal centraal meestokende bedrijven zo klein was dat de data herleidbaar zouden kunnen zijn tot individuele bedrijven. Onlangs heeft het CBS van de betreffende bedrijven toestemming gekregen om toch de cijfers te publiceren. Daarom zijn in deze tabel nu cijfers opgenomen over genoemde bron/techniekcombinaties waar er voorheen puntjes stonden.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2017

Revisie
05-07-2018

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Cijfers over het vermeden verbruik van fossiele energie en de vermeden emissie van CO2 in 2016 voor alle energietoepassingen zijn gecorrigeerd voor de energiebronnen "totaal biogas", "biomassa" en "totaal energiedragers". Het gaat om een correctie van 4 PJ vermeden verbruik en 250 kton vermeden emissies van CO2.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Correctie
21-06-2018

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

De cijfers over roken voor 2013 tot en met 2016 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘niet roken’ stonden abusievelijk bij ‘wel roken’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Correctie
21-06-2018

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

De cijfers over onveiligheidsgevoelens zijn vervangen door cijfers uit een andere bron. Deze kwamen voorheen uit de Veiligheidsmonitor en nu uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. De reden hiervoor is dat de Veiligheidsmonitor vanaf 2018 een tweejaarlijks onderzoek is geworden en Sociale samenhang en welzijn een jaarlijks onderzoek is.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
12-06-2018

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

De cijfers van branche 63 (Diensten op het gebied van informatie) zijn gecorrigeerd. De reden was onduidelijkheid over de typologie van een invloedrijk bedrijf. Daarnaast zijn de cijfers van branche 60 (Radio- en televisieomroepen) als gevolg van een methodewijziging bijgesteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2018, 2005KWI - 2018KWI

Correctie
28-05-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

De cijfers voor landingtonkilometer (afvoer België) over het verslagjaar 2008 waren niet juist. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Correctie
09-05-2018

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio

De volgorde van enkele vermogensklassen (-5 000 tot 0 euro, 0 tot 1 000 euro en 1 000 tot 5 000 euro) en categorieën in samenstelling huishouden (Paar, met en zonder kind) waren onderling verwisseld; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Correctie
04-05-2018

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur en persoonskenmerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met het 4e kwartaal 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Tot slot zijn er in het onderwijsniveau een drietal nieuwe categorieën bijgekomen waarmee beter inzicht wordt gegeven in de hiërarchie binnen de verschillende niveauindelingen (3, 5 en 8 categorieën). Het betreft geen nieuwe cijfers, maar een duplicering van categorieën die in twee indelingen voor komen. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Revisie
01-05-2018

Arbeidsdeelname, vanaf 1969

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2017

Revisie
01-05-2018

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Revisie
01-05-2018

Werknemers; mate van overwerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met het 4e kwartaal 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 1e kwartaal - 2016 4e kwartaal

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; werkadres

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; werken buiten kantoortijden

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Revisie
01-05-2018

Werkstakingen; diverse kenmerken

Door een verkeerde optelling waren de cijfers per kwartaal over de verslagjaren 2015 en 2016 niet correct. Dit is in deze versie aangepast. De overige cijfers in de tabel zijn niet veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2017

Correctie
11-04-2018

Investeringen in vaste activa naar type en regio; nationale rekeningen

De cijfers van het onderwerp "Investeringen overig" over verslagjaar 2015 zijn gecorrigeerd omdat in deze cijfers de investeringen in computers abusievelijk niet waren meegeteld. Alle activa tellen nu weer op tot de Totale investeringen per regio.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Correctie
06-04-2018

Personen in institutionele huishoudens; geslacht en leeftijd, 1 januari

De cijfers over personen in institutionele huishoudens naar soort instelling op 1 januari 2017 zijn gecorrigeerd. Bij 18,6 duizend van de 245 duizend personen bleek het type instelling onjuist. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
06-04-2018

Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari

De cijfers over personen in institutionele huishoudens naar soort instelling op 1 januari 2017 zijn gecorrigeerd. Bij 18,6 duizend van de 245 duizend personen bleek het type instelling onjuist. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
30-03-2018

Burgers en politie; persoonskenmerken

De cijfers van 2014 naar seksuele geaardheid werden gecorrigeerd. De volgorde van de cijfers van hetero mannen, hetero vrouwen, weet niet en geen antwoord werd abusievelijk niet goed weergegeven.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
23-03-2018

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De waargenomen cijfers van de levensverwachting bij geboorte in de jaren 1950-1962, 1964-1966, 1975, 1979, 1980, 1984, 1985, 1995-1999 en 2003-2016 weken af van de werkelijke cijfers van de levensverwachting bij geboorte en zijn daarom gecorrigeerd. De cijfers voor de jaren 1950-1962 lagen ongeveer 0,1 jaar te hoog, door een andere berekeningswijze van de levensverwachting bij geboorte. Bij de cijfers na 1962 waren de verschillen kleiner, deze kwamen door afrondingen.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1950 - 2060

Correctie
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
20-03-2018

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

De cijfers over onveiligheidsgevoelens zijn vervangen door cijfers uit een andere bron: deze kwamen voorheen uit de Veiligheidsmonitor en nu uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. De reden hiervoor is dat de Veiligheidsmonitor vanaf 2018 een tweejaarlijks onderzoek is geworden en Sociale samenhang en welzijn een jaarlijks onderzoek is.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
08-03-2018

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten

Bij de cijfers over de internet activiteit 'Afspraak ziekenhuis, gezondheidscentrum' zijn voor de perioden 2012 tot en met 2017 per abuis de cijfers van de internet activiteit 'Informatie over gezondheid' geplaatst. Dit is in deze versie aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2017

Correctie
07-03-2018

Gebieden in Nederland 2016

Er heeft een correctie plaatsgevonden op de indeling naar zorgkantoorregio's. De samenvoeging van Delft Westland Oostland (ZK05) en Nieuwe Waterweg Noord (ZK15) tot de nieuwe zorgkantoorregio Westland Schieland Delfland (ZK33) blijkt al op 1 januari 2016 van toepassing te zijn geweest. Eerder werd verondersteld dat deze samenvoeging later in 2016 had plaatsgevonden, waardoor hij pas in 'Gebieden in Nederland 2017' was opgenomen.
Frequentie: stopgezet, periode: 2016

Correctie
07-03-2018

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

De cijfers van het aandeel bestede uren aan cursussen over het verslagjaar 2015 zijn aangepast. Abusievelijk waren deze aandelen niet consistent met het aandeel bestede uren aan interne en externe cursussen in de tabel Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1986-2015

Correctie
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

Als gevolg van een herziening van de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Revisie
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

In de vorige versie van deze tabel was sprake van personen jonger dan 25 jaar die als reden om niet te werken aangaven met pensioen te zijn. Het ging hier om foutieve ingave in de vragenlijst die is hersteld naar 'overige reden'. Daarnaast is de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, herzien. Als gevolg hiervan zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Correctie
21-02-2018

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Als gevolg van een herziening van de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Revisie
01-02-2018

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

De cijfers over Bbp(marktprijzen), Bbp per inwoner en Toegevoegde waarde over 2016 zijn voor de 4 landsdelen gecorrigeerd. De cijfers van de landsdelen bleken onjuist verwerkt te zijn. Hierdoor tellen de cijfers weer op tot het nationale totaal van deze onderwerpen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Correctie
17-01-2018

Prognose levendgeborenen; migratieachtergrond moeder 2017-2059

Voor de berekening van het aantal levend geboren kinderen is het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden uit verkeerde jaren gebruikt. De cijfers over levend geboren kinderen zijn daarom gecorrigeerd. Ook de cijfers over het gemiddeld kindertal voor de 1e generatie migratieachtergrond, Ned. achtergrond/2e gen migratieachtergrond, Westerse migratieachtergrond en Niet-westerse migratieachtergrond zijn gecorrigeerd. De cijfers over het gemiddeld kindertal voor de andere selecties van migratieachtergrond waren wel juist.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2017-2059

Correctie
17-01-2018

Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2017-2059

Voor de berekening van het aantal levend geboren kinderen is het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden uit verkeerde jaren gebruikt. De cijfers over levend geboren kinderen zijn daarom gecorrigeerd. De vruchtbaarheidscijfers waren wel juist.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2017-2059

Correctie
29-12-2017

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2014 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2016

Revisie
31-10-2017

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De gegevens over de kapitaalgoederen buiten balans PPS zijn voor alle jaren gereviseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2016

Revisie
20-09-2017

Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

De cijfers over het aantal uitleningen zijn voor het jaar 2014 gecorrigeerd omdat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900-2016

Correctie
20-09-2017

Openbare bibliotheken

De cijfers over het aantal uitleningen zijn voor het jaar 2014 gecorrigeerd omdat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2016

Correctie
11-09-2017

Strafrecht; kerncijfers

De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond. De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
Frequentie: per jaar, periode: 1994 - 2016

Revisie
05-09-2017

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

De cijfers naar ‘(echt)scheidingen’ voor de totalen per weekdag in de perioden 2012 tot en met 2015 zijn gecorrigeerd. Per abuis waren in deze aantallen de scheidingen na een partnerschap ook meegeteld waardoor de som van deze cijfers en de groep ‘overig’ niet gelijk is aan het totaal. De correcties hebben geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1995 - 2015

Correctie