Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode. Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. 

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
25-11-2022

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

De cijfers van het totaal aantal banen en de nadere detaillering waren niet correct. Daarnaast stonden de 2021-uitkomsten over het arbeidsvolume onder het kopje “<= 105% minimumloon” ten onrechte op 0. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2021

Correctie
15-11-2022

Bevolking; hoogstbehaald onderwijsniveau en onderwijsrichting

Van een aantal respondenten kon alsnog de onderwijsrichting vastgesteld worden. Daardoor is het aantal onbekenden op onderwijsrichting licht afgenomen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 Q1 - 2022 Q3

Correctie
31-10-2022

Regionale kerncijfers Nederland

Correctie relatieve cijfers Bevolking / Verhuizingen: De relatieve cijfers van het binnenlands migratiesaldo en de verhuismobiliteit (per 1 000 van de gemiddelde bevolking) over 2021 zijn gecorrigeerd. De oude cijfers lagen een factor 10 te hoog. De fout is ontstaan door een verkeerde afleiding van de cijfers van de gemiddelde bevolking waaraan wordt gerelateerd. De fout heeft geen gevolgen voor de overige cijfers binnen het onderwerp Verhuizingen.
Frequentie: onregelmatig, periode: Jaarcijfers 1995 - 2022

Correctie
21-10-2022

Sectoren; seizoengecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

De nieuwste cijfers voor werkdag- en seizoengecorrigeerde cijfers van een aantal tijdreeksen in de periode 1999-2009 waren niet opgenomen in deze tabel. In deze versie zijn deze cijfers wel opgenomen.
Frequentie: per kwartaal, periode: KwI 1999 - KwII 2022

Correctie
21-10-2022

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Cijfers vanaf 1995 in de functie 4.3 brandstoffen en energie over investeringsbijdragen, belastingen op inkomen en vermogen en overige kapitaaloverdrachten van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), onderdeel van de Rijksoverheid, en vanaf 2001 in de functie 1.2 hulp buitenland over overige kapitaaloverdrachten van de Rijksoverheid aan de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) zijn verbeterd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Revisie
19-10-2022

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

De cijfers over vermogen exclusief eigen woning zijn aangepast vanwege een geconstateerde fout in de berekening.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2021

Correctie
12-10-2022

Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing

Bij kwaliteitscontrole bleek (1) dat het onderwerp percentage oppervlakte en het onderwerp gebruik per jaar per ha voor 2012 bij totaal gewassen per stof een onjuist cijfer hadden. Dit is gecorrigeerd. Ook bleek (2) dat het onderwerp aantal bedrijven met gewasbescherming en het percentage bedrijven met gewasbescherming per gewas en per stof in 2012 en 2016 niet goed werden weergegeven. Dit is gecorrigeerd. Verder zijn (3) in 2012 en 2016 getallen bij stoffen en gewassen op onbetrouwbaar gezet als het aantal waarnemingen met gebruik daar beperkt was. Voor 2020 was dit al doorgevoerd.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016, 2020

Correctie
11-10-2022

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Door foutief gebruik van een eenheid waren de regiocijfers nijverheid (geen bouw) en energie (B-E), Nijverheid en energie (B-F)en Business Economy (B-N, excl. K, incl. 95) voor Noord Holland, West Nederland en Niet in te delen onjuist, dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2020

Correctie
11-10-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; kerncijfers

Het percentage telewerkers in 2021 van deze tabel is gecorrigeerd van 49% naar 50%.
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2021

Correctie
06-10-2022

Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit woning, 2015=100

Deze statistiek wordt berekend aan de hand van een Europees geharmoniseerde methode. Binnen de Europese richtlijnen is de methode voor het afronden van cijfers gewijzigd. Deze methodewijziging is doorgevoerd met als gevolg dat enkele cijfers met maximaal 0,1 indexpunt of 0,1% ontwikkeling zijn bijgesteld. De cijfers komen zodoende overeen met de cijfers op de website eurostat
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010-2e kwartaal 2022

Correctie
06-10-2022

Koopwoningen; nieuwe en bestaande, prijsindex 2015=100

Deze statistiek wordt berekend aan de hand van een Europees geharmoniseerde methode. Binnen de Europese richtlijnen is de methode voor het afronden van cijfers gewijzigd. Deze methodewijziging is doorgevoerd met als gevolg dat enkele cijfers met maximaal 0,1 indexpunt of 0,1% ontwikkeling zijn bijgesteld. De cijfers komen zodoende overeen met de cijfers op de website eurostat.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 1- 2022 kwartaal 2

Correctie
30-09-2022

Kerncijfers wijken en buurten 2021

Binnen het thema bevolking zijn gecorrigeerde cijfers toegevoegd. De correctie is het gevolg van een wijziging in de methode van afronden. Deze afronding hoort aselect te zijn, wat onafhankelijk en willekeurig gebeurt. Dit was niet geheel het geval, omdat door een fout in de toepassing van de methode de cijfers vaker naar beneden dan naar boven werden afgerond. De cijfers, met uitzondering van relatieve cijfers, zijn voor wijken en buurten gecorrigeerd. De correctie heeft geen gevolgen voor de landelijke of gemeentelijke aantallen met betrekking tot de genoemde onderwerpen. De correctie heeft ook geen gevolgen voor aantallen van andere onderwerpen in de tabel.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2021

Correctie
30-09-2022

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Binnen het thema bevolking zijn gecorrigeerde cijfers toegevoegd. De correctie is het gevolg van een wijziging in de methode van afronden. Deze afronding hoort aselect te zijn, wat onafhankelijk en willekeurig gebeurt. Dit was niet geheel het geval, omdat door een fout in de toepassing van de methode de cijfers vaker naar beneden dan naar boven werden afgerond. De cijfers, met uitzondering van relatieve cijfers, zijn voor wijken en buurten gecorrigeerd. De correctie heeft geen gevolgen voor de landelijke of gemeentelijke aantallen met betrekking tot de genoemde onderwerpen. De correctie heeft ook geen gevolgen voor aantallen van andere onderwerpen in de tabel.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2020

Correctie
23-09-2022

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

De methode voor het bepalen van de aan het buitenland betaalde en van het buitenland ontvangen winsten van niet-financiële vennootschappen is verbeterd in de periode vanaf 1995. Dit werkt door in meerdere kerncijfers. Omdat een deel van de betaalde winsten via financiële holdings lopen, zijn ook de betaalde winsten van financiële instellingen gewijzigd. Het kerncijfer totaal uitgaven van de overheid is gecorrigeerd. De door de overheid betaalde belasting op inkomen en vermogen werd ten onrechte niet meegenomen in de berekening van dit kerncijfer.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021, KwI 1999 - KwII 2022

Correctie
23-09-2022

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

De methode voor het bepalen van de aan het buitenland betaalde en van het buitenland ontvangen winsten van niet-financiële vennootschappen is verbeterd in de periode vanaf 1995. Dit zorgt voor wijzigingen in de balansmutaties van niet-beursgenoteerde aandelen. Omdat een deel van de betaalde winsten via financiële holdings lopen, zijn ook de data van financiële instellingen gewijzigd. Balansstanden en balansmutaties voor derivaten van banken met het buitenland zijn gecorrigeerd voor de periode vanaf 2016. Een deel van de prijsmutaties was ten onrechte niet meegenomen in de berekeningen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021, KwI 1999 - KwII 2022

Correctie
23-09-2022

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

De methode voor het bepalen van de aan het buitenland betaalde en van het buitenland ontvangen winsten van niet-financiële vennootschappen is verbeterd in de periode vanaf 1995. Dit werkt ook door in enkele saldi. Omdat een deel van de betaalde winsten via financiële holdings lopen, zijn ook de betaalde winsten van financiële instellingen gewijzigd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2021, KwI 1999 - KwII 2022

Correctie
23-09-2022

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

De methode voor het bepalen van de aan het buitenland betaalde en van het buitenland ontvangen winsten van niet-financiële vennootschappen is verbeterd in de periode vanaf 1995. Dit werkt ook door in enkele saldi. Omdat een deel van de betaalde winsten via financiële holdings lopen, zijn ook de betaalde winsten van financiële instellingen gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Correctie
21-09-2022

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

De relatieve cijfers (per 1 000 van de gemiddelde bevolking) over 2021 zijn voor alle regio’s gecorrigeerd. De oude cijfers lagen een factor 10 te hoog. De fout is ontstaan door een verkeerde afleiding van de cijfers van de gemiddelde bevolking waaraan wordt gerelateerd. De fout heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2021

Correctie
31-08-2022

Overheidsbalans; activa en passiva

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Revisie
15-08-2022

Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio

De nader voorlopige cijfers 2021 voor windenergie naar RES-regio bevatte een verschuiving van getallen tussen de regio's. Deze fout is hersteld. De verdeling naar provincie en subRES-regio is niet veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018 - 2021

Correctie
04-08-2022

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

De cijfers voor 2020 zijn gereviseerd vanwege nieuwe inzichten in de opgave van enkele berichtgevers. Daardoor zijn de cijfers over bijgeplaatst oppervlak aangepast. De aanpassing is kleiner dan 1 procent voor alle categorieën.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2021

Revisie
22-07-2022

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2020

In de vorige versie waren de Overige kosten van de branche '51 Vervoer door de lucht' zonder decimaal gepubliceerd, dit is nu aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Correctie
22-07-2022

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2020

In de vorige versie waren de subsidies van 10% of groter zonder decimaal gepubliceerd bij bedrijfstakken H, I en R, dit is nu aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data. Ook het bruto inkomen is gewijzigd door een verkeerd gebruikt inkomensbegrip.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2020

Correctie
23-06-2022

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

De cijfers van de gemiddelde bevolking zijn aangepast voor de jaren 2019 en 2020, zodat de rekenmethode gelijk is aan deze van de jaren voor 2019.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2021

Revisie
21-06-2022

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie. Dit zorgt voor een klein verschil in het totaal opgestelde vermogen en de elektriciteitsproductie in 2020 met de landelijke tabellen. Bij de uitsplitsingen naar ashoogte zijn de grootste verschillen te vinden bij de windmolens van 96 meter of meer.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2021

Revisie
21-06-2022

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie. Dit zorgt voor een klein verschil in het totaal opgestelde vermogen en de elektriciteitsproductie in 2020 met de landelijke tabellen. Bij de uitsplitsingen naar provincie treden de grootste verschillen op bij de provincie Zuid-Holland.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2021

Revisie
09-06-2022

Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning

De cijfers over 2012, 2015 en 2018 zijn gereviseerd in verband met nieuwe rekenmethode en aanpassing woningbeleid aan regelgeving 2021.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2012,2015,2018,2021

Revisie
17-05-2022

Leven lang leren; bevolking (15 tot 75 jaar)

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. In deze tabel is vooral in de cijfers over deelname aan niet-formeel onderwijs een breuk met eerdere jaren te zien. Hierin speelt mee dat de EBB-vragenlijst persoonsgebonden is geworden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden. Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en niet meer voor anderen. Voor de niet-formele opleidingen blijkt dat als die door anderen opgegeven worden, ze minder goed gemeten worden.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2021

Revisie
17-05-2022

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, arbeidskenmerken

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. In deze tabel is vooral in de cijfers over deelname aan niet-formeel onderwijs een breuk met eerdere jaren te zien. Hierin speelt mee dat de EBB-vragenlijst persoonsgebonden is geworden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden. Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en niet meer voor anderen. Voor de niet-formele opleidingen blijkt dat als die door anderen opgegeven worden, ze minder goed gemeten worden.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2021

Revisie
17-05-2022

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd. De cijfers over 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de voorgaande verslagperiodes. In deze tabel is vooral in de cijfers over deelname aan niet-formeel onderwijs een breuk met eerdere jaren te zien. Hierin speelt mee dat de EBB-vragenlijst persoonsgebonden is geworden, terwijl voorheen respondenten werd gevraagd naar de situatie voor het hele gezin of huishouden. Nu antwoordt iedereen alleen voor zichzelf en niet meer voor anderen. Voor de niet-formele opleidingen blijkt dat als die door anderen opgegeven worden, ze minder goed gemeten worden.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2021

Revisie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Voor het jaar 2019 waren de gegevens over de ontwerpcapaciteit in Vervuilingseenheden en ontwerpcapaciteit in Inwonerequivalenten per abuis verwisseld, bij alle selecties en zuiveringstypen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2020

Correctie
20-04-2022

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

De cijfers behorende bij het onderwerp 'Werknemers die verzuimd hebben' waren in 2014 onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven voor de bedrijfstakken 'A Landbouw, bosbouw en visserij', 'E Waterbedrijven en afvalbeheer' en 'L Verhuur en handel van onroerend goed'. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Correctie
20-04-2022

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

De cijfers behorende bij de categorie '0911 Land- en bosbouwers' voor 2016 en de cijfers behorende bij de categorie '1116 Verleners van overige persoonlijke diensten’ voor 2014 werden onterecht weergeven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Correctie
20-04-2022

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd

De cijfers behorende bij het onderwerp 'Werknemers die verzuimd hebben' waren onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven voor de categorie ‘Totaal mannen en vrouwen van 65 tot 75 jaar' in 2014 en de categorie ‘Mannen van 65 tot 75 jaar’ in 2017 . Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Correctie
17-03-2022

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

In verband met geheimhoudingsregels zijn de geschatte waarden van de invoer, de doorvoer en het totale transport van kolen over zee en aardgas via pijpleidingen uit een aantal landengroepen en werelddelen uit de tabel verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2020

Correctie
23-02-2022

Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio

De gemiddelde verkoopprijzen van de gemeenten Bloemendaal en Blaricum in 2021 werden onjuist weergegeven. Bij deze gemeenten ontbrak het laatste cijfer (7e positie). Deze cijfers zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 t/m 2021

Correctie
16-02-2022

Verdiensten en arbeidsvolume; uitvoerstromen, landen

De cijfers van 2015 tot en met 2018 zijn aangepast op basis van een gewijzigde methode.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2020

Revisie
24-01-2022

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

Door een verbetering in de methode kunnen nu voertuigen beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2020

Revisie
24-01-2022

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

Door een verbetering in de methode kunnen nu voertuigen beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2020

Revisie
24-01-2022

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstakken (SBI 2008), kenmerken voertuigen

Door een verbetering in de methode kunnen nu voertuigen beter toegewezen worden aan de hoofdgebruiker waardoor de cijfers over 2018 en 2019 zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2020

Revisie
24-12-2021

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De niet-renderende leningen van de overheid in 2019 en 2020 zijn met 40 miljoen naar beneden bijgesteld, omdat hierin ten onrechte een lening tussen twee overheidseenheden was meegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2020

Correctie