Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
21-09-2017

Huishoudens; grootte, samenstelling, positie in het huishouden, 1 januari

De cijfers over de burgerlijke staat van personen in institutionele huishoudens op 1 januari 2015 en 2016 zijn gecorrigeerd. Personen die verweduwd of gescheiden waren na een geregistreerd partnerschap waren per abuis terechtgekomen in de categorie gehuwd in plaats van in respectievelijk de categorie verweduwd en gescheiden. Het betrof ongeveer 500 van de 250 duizend personen in institutionele huishoudens. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
21-09-2017

Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming

De non-response voor de maand juli 2017 is onvolledig ingeschat, dit is nu hersteld. Daarbij zijn de cijfers aangevuld met late response voor alle voorlopige maanden.
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2017

Correctie
21-09-2017

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

De inschatting van de non-response voor de maand juli 2017 was onvolledig. Dit is nu hersteld. Daarnaast zijn de cijfers voor alle voorlopige maanden aangevuld met late response.
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - juli 2017

Correctie
20-09-2017

Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

De cijfers over het aantal uitleningen zijn voor het jaar 2014 gecorrigeerd omdat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900-2016

Correctie
20-09-2017

Openbare bibliotheken

De cijfers over het aantal uitleningen zijn voor het jaar 2014 gecorrigeerd omdat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2016

Correctie
11-09-2017

Strafrecht; kerncijfers

De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond. De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
Frequentie: per jaar, periode: 1994 - 2016

Revisie
11-09-2017

Rechtspraak; kerncijfers

De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond. De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Revisie
08-09-2017

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Na nadere analyse zijn enkele correcties doorgevoerd in de tijdreeks voor de activa van verzekeraars en pensioenfondsen. Het betreft gegevens van de eerste drie kwartalen van 2000.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw I 2017

Correctie
08-09-2017

Financiële balansen en transacties naar sectoren; nationale rekeningen

Na nadere analyse zijn enkele correcties doorgevoerd in de tijdreeks voor de activa van verzekeraars en pensioenfondsen. Het betreft de kwartalen van de jaren 2000, 2003 en 2004 met betrekking tot deposito’s, beursgenoteerde aandelen en transitoria. Ook is er gebleken dat voor enkele periodes in de tijdreeks de gelijkheid tussen de eindbalans van een periode en de beginbalans van een opvolgende periode niet gold waarvoor correcties zijn doorgevoerd. Het betreft de balansstanden activa en passiva van het buitenland van beursgenoteerde aandelen in het tijdvak 1995-1999 en de beginbalans van de transitoria voor de activa van huishoudens en de passiva van verzekeraars voor het eerste kwartaal van 2010. Voor beide gevallen zowel geconsolideerd als niet-geconsolideerd. De financiële transacties van het buitenland met betrekking tot monetair goud werden onterecht niet getoond in de tabel. De balansstanden voor het aggregaat Monetair goud en SDR's werden voor het bezit van het buitenland foutief getoond. Beide zowel geconsolideerd als niet-geconsolideerd. Dit is nu hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw I 2017

Correctie
06-09-2017

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

Voor het verslagjaar 2012 zijn voor het kenmerk geslacht de cijfers voor mannen en vrouwen bij alle onderwerpen abusievelijk verwisseld. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Correctie
05-09-2017

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

De cijfers naar ‘(echt)scheidingen’ voor de totalen per weekdag in de perioden 2012 tot en met 2015 zijn gecorrigeerd. Per abuis waren in deze aantallen de scheidingen na een partnerschap ook meegeteld waardoor de som van deze cijfers en de groep ‘overig’ niet gelijk is aan het totaal. De correcties hebben geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1995 - 2015

Correctie
30-08-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, opdrachtgever

De cijfers van het vierde kwartaal 2015 en het jaar 2015 waren op onderdelen onjuist. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Het gaat om de cijfers horende bij de volgende bouwfasen: ontvangen orders, begonnen bouwwerken, productie van bouwwerken en gereedgekomen bouwwerken. De onderliggende maandcijfers zijn niet gecorrigeerd.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw II 2017; januari 2015 - juni 2017

Correctie
30-08-2017

Bouw; bouwkosten nieuwbouw naar bestemming, bouwfase, regio

De cijfers van het vierde kwartaal 2015 en het jaar 2015 waren op onderdelen onjuist. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Het gaat om de cijfers horende bij de volgende bouwfasen: ontvangen orders, begonnen bouwwerken, productie van bouwwerken en gereedgekomen bouwwerken. De onderliggende maandcijfers zijn niet gecorrigeerd.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw II 2017; januari 2015 - juni 2017

Correctie
30-08-2017

Bouw; bouwkosten, bouwfase, soort bouwwerk

De cijfers van het vierde kwartaal 2015 en het jaar 2015 waren op onderdelen onjuist. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Het gaat om de cijfers horende bij de volgende bouwfasen: ontvangen orders, begonnen bouwwerken, productie van bouwwerken en gereedgekomen bouwwerken. De onderliggende maandcijfers zijn niet gecorrigeerd.
Frequentie: per maand, periode: 2015 - 2016; kw I 2015 - kw II 2017; januari 2015 - juni 2017

Correctie
22-08-2017

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

In het kader van het revisiebeleid van de nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van de financiële transacties en financiële balansen van de sector huishoudens vanaf 2005 herzien. Ook zijn er in deze versie enkele correcties doorgevoerd: In 2012 is het exploitatieoverschot/gemengd inkomen van huishoudens aangepast. Verder is door analyse van het bruto nationaal inkomen (bni) het ontvangen dividend uit het buitenland door huishoudens in 2005, 2006 en 2007 bijgesteld. Ook zijn voor de jaren 2005-2009 de cijfers van de niet-financiële activa toegevoegd. Om de niet-financiële activa vergelijkbaar te houden over de hele tabel zijn voor de jaren 2010-2012 de cijfers van huishoudens inclusief die van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens opgenomen (IZWh's). Deze cijfers vervangen de data over huishoudens (exclusief IZWh's) in de vorige versie.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
22-08-2017

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

In het kader van het revisiebeleid van de nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van de financiële transacties en financiële balansen van de sector huishoudens vanaf 2005 herzien. Ook zijn er in deze versie enkele correcties doorgevoerd: In 2012 is het exploitatieoverschot/gemengd inkomen van huishoudens aangepast. Verder is door analyse van het bruto nationaal inkomen (bni) het ontvangen dividend uit het buitenland door huishoudens in 2005, 2006 en 2007 bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
22-08-2017

Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

In het kader van het revisiebeleid van de nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van de financiële transacties en financiële balansen van de sector huishoudens vanaf 2005 herzien. Ook zijn er in deze versie enkele correcties doorgevoerd: Voor de jaren 2005-2009 zijn de cijfers van de niet-financiële activa toegevoegd. Om de niet-financiële activa vergelijkbaar te houden over de hele tabel zijn voor de jaren 2010-2012 de cijfers van huishoudens inclusief die van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens opgenomen (IZWh's). Deze cijfers vervangen de data over huishoudens (exclusief IZWh's) in de vorige versie.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
16-08-2017

Arbeidsdeelname; kerncijfers (12-uursgrensdefinitie)

De cijfers over het eerste kwartaal van 2017 zijn gecorrigeerd. Per abuis waren de 65- tot 75-jarigen voor de verslagperiode niet opgenomen in de tabel. Dat is nu hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 2e kwartaal

Correctie
15-08-2017

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

Door een onjuiste koppeling van gegevens bij de GGD Flevoland bleken de cijfers over de variabelen binnen de onderwerpen lichamelijke activiteit, mantelzorg geven en mantelzorg ontvangen, 65 jaar of ouder, voor de GGD-regio Flevoland onjuist. Dit werkte ook door in de uitkomsten over de provincie, het landsdeel en Nederland totaal. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Correctie
14-08-2017

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

De cijfers voor de jaren 2014 en 2015 over N20 en Broeikasequivalenten over eigen vervoer particuliere huishoudens en overige particuliere huishoudens waren in het productieproces onjuist overgenomen. Dit is in deze versie hersteld. De gecorrigeerde cijfers hebben geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2015

Correctie
08-08-2017

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

In het productieproces is abusievelijk een foutief cijfer voor het totale aantal banen en bijbehorende woon-werkafstand voor de afzonderlijke provincies en Corop-gebieden in de tabel opgenomen voor de jaren 2014 en 2015. De correcties hebben geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2015

Correctie
08-08-2017

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

In het productieproces is abusievelijk de optelling van het totale aantal banen en de bijbehorende woon-werkafstand voor de afzonderlijke provincies en Corop-gebieden in de tabel niet opgenomen voor de jaren 2014 en 2015. Daarnaast werden in de uitsplitsing naar leeftijd banen van werknemers 'jonger dan 15 jaar' en '65 jaar en ouder' abusievelijk dubbel geteld in de categorie 'Onbekend'. De correcties hebben geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2015

Correctie
07-08-2017

Internationale handel; in- en uitvoer historie

Door voortschrijdende inzichten zijn vanaf statistiekjaar 2015 de handelsstromen herzien. Als gevolg hiervan komt de totale goederenuitvoer (niet-reëel) 8 miljard euro lager uit. Bij de totale goedereninvoer is dit 10 miljard euro minder. Door de herziening zijn de cijfers van 2015 niet precies vergelijkbaar met die van 2014. Tevens zijn uit de in- en uitvoercijfers van 2015 de waarden van de post- en fiscale zegels (49070010), bankbiljetten (49070030), monetair goud (71082000) en munten (71189000) verwijderd conform de Foreign Trade Statistics (FTS) verordening van Eurostat. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1917 - 2016.

Correctie
07-08-2017

Totale in- en uitvoer naar land

Door voortschrijdende inzichten zijn vanaf statistiekjaar 2015 de handelsstromen herzien. Als gevolg hiervan komt de totale goederenuitvoer (niet-reëel) 8 miljard euro lager uit. Bij de totale goedereninvoer is dit 10 miljard euro minder. Door de herziening zijn de cijfers van 2015 niet precies vergelijkbaar met die van 2014. Tevens zijn uit de in- en uitvoercijfers van 2015 de waarden van de post- en fiscale zegels (49070010), bankbiljetten (49070030), monetair goud (71082000) en munten (71189000) verwijderd conform de Foreign Trade Statistics (FTS) verordening van Eurostat. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016.

Correctie
07-08-2017

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Bij de bevolkingscijfers van statistiekjaren 2015 en 2016 zijn de leeftijdsklassen vanaf 1 tot 5 jaar een klasse verschoven. De cijfers van 1 tot 5 jaar hoorden bij 5 tot 10 jaar, die van 5 tot 10 jaar bij 10 tot 15 jaar enz. De cijfers bij 95 jaar of ouder hoorden bij 1 tot 5 jaar. Dit is nu gecorrigeerd. De aantallen per doodsoorzaak zijn wel juist en daarom ongewijzigd gebleven.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2016

Correctie
31-07-2017

Burgers en politie; persoonskenmerken

De cijfers van de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur over de verslagperiode 2014 waren onjuist. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Correctie
31-07-2017

Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken

De cijfers van de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur over de verslagperiode 2014 waren onjuist. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Correctie
31-07-2017

(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken

De cijfers van de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur over de verslagperiode 2014 waren onjuist. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Correctie
31-07-2017

Preventie; persoonskenmerken

De cijfers van de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur over de verslagperiode 2014 waren onjuist. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Correctie
31-07-2017

Ondervonden delicten; persoonskenmerken

De cijfers van de persoonskenmerken geslacht, leeftijd en seksuele voorkeur over de verslagperiode 2014 waren onjuist. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2016

Correctie
19-07-2017

Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers

De methodiek van het samenstellen van de pensioenaansprakenstatistiek is aangepast. Een aantal verbeteringen is doorgevoerd ten opzichte van de laatst gepubliceerde versie (20 november 2015). De uitkomsten over het kalenderjaar 2012 zijn opnieuw berekend. De bijstellingen leiden ertoe dat het totaalbedrag voor de jaarlijks opgebouwde pensioenaanspraken 17 procent hoger uitkomt. De bijstelling op het niveau van het te bereiken pensioen is 5 procent. De uitkomsten voor de verslagjaren vóór 2012 zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
18-07-2017

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Voor 2015 en 2017 zijn voor zelfstandig ondernemers de cijfers over arbeidsongevallen zonder verzuim en soort letsel gecorrigeerd. Eerder waren alleen de meest recente ongevallen zonder verzuim in de afgelopen 12 maanden meegenomen. Nu zijn alle ongevallen die in die periode plaats hebben gevonden meegeteld. Bij de berekening van de percentages naar soort letsel zijn de ontbrekende waarden niet langer mee genomen.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015,2017

Correctie
18-07-2017

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Voor 2015 en 2017 zijn voor zelfstandig ondernemers de cijfers over arbeidsongevallen zonder verzuim en soort letsel gecorrigeerd. Eerder waren alleen de meest recente ongevallen zonder verzuim in de afgelopen 12 maanden meegenomen. Nu zijn alle ongevallen die in die periode plaats hebben gevonden meegeteld. Bij de berekening van de percentages naar soort letsel zijn de ontbrekende waarden niet langer mee genomen.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017

Correctie
18-07-2017

Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari

Het aantal vrouwen van 20 tot 65 jaar met een Turkse herkomst is voor de verslagjaren 2006, 2007, 2008, 2011, 2014, 2015 en 2016 gecorrigeerd. De aantallen in de leeftijdsgroep waren foutief in de tabel opgenomen. De afzonderlijke leeftijden 20 tot 65 waren wel juist opgenomen. De correctie heeft geen gevolgen voor de totalen en overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Correctie
14-07-2017

Overheidsbalans; activa en passiva

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale Rekeningen zijn de financiële balansgegevens over de jaren 2001 t/m 2014 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2016

Revisie
13-07-2017

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen

De cijfers over de investeringen van de Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens zijn voor de jaren 2001-2010 gecorrigeerd, abusievelijk waren er in de vorige versie oude gegevens gebruikt. Het statistisch verschil is hierdoor ook aangepast. Kleine afrondingsverschillen kunnen zich voordoen bij de begin- en eindbalans, de afschrijvingen en herwaarderingen. De tabel is uitgebreid met de verslagjaren 1995-2000.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Correctie
11-07-2017

Pensioenfondsen; beleggingen voor en na consolidatie beleggingsfondsen

De uitkomsten voor 2008 tot en met 2014 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Revisie
07-07-2017

Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen

De uitkomsten voor 2008 na revisie tot en met 2014 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Revisie
07-07-2017

Financiële instellingen; balans

De uitkomsten voor 1998 tot en met 2014 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Revisie
30-06-2017

Kwartaaluitkomsten beleggingen van institutionele beleggers

De uitkomsten voor 2015 en 2016 zijn herzien en de uitkomsten voor 2008 na revisie tot en met 2014 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1996 - 2016; 2005 kw I - 2017 kw I

Revisie
30-06-2017

Institutionele beleggers; beleggingen buitenland

De uitkomsten voor 2015 en 2016 zijn herzien en de uitkomsten voor 2008 na revisie tot en met 2014 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1980 - 2016; 2005 kw I - 2017 kw I

Revisie
30-06-2017

Institutionele beleggers; beleggingen excl. aandelen in beleggingsfondsen

De uitkomsten voor 2015 en 2016 zijn herzien en de uitkomsten voor 2008 na revisie tot en met 2014 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 - 2016; 2009 kw I - 2017 kw I

Revisie
30-06-2017

Institutionele beleggers; direct vastgoed, veranderingen

De uitkomsten voor 2014 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2016, 2003 kw I - 2017 kw I

Revisie
30-06-2017

Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen

De uitkomsten voor 2014 en 2015 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1980, 1985, 1990, 1995, 1999 - 2016

Revisie
23-06-2017

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Door het gebruik van een verkeerde dataset waren vier cijfers in de vorige versie onjuist. Het betreft de volumegegevens van de bruto investeringen door de overheid en de bruto investeringen door bedrijven en huishoudens in 2013 en 2014. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Correctie
23-06-2017

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

In het kader van het revisiebeleid van de nationale rekeningen zijn de cijfers van de sectorrekeningen jaarcijfers vanaf 1999 en kwartaalcijfers vanaf 1999-I herzien. In deze tabel zijn in deze versie jaar- en kwartaalcijfers van de 1999-2009 toegevoegd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999-2016, 1999 KW01-2017 KW01

Revisie
23-06-2017

Lopende transacties naar sectoren; nationale rekeningen

In het kader van het revisiebeleid van de nationale rekeningen zijn voor de lopende rekening naar sectoren jaarcijfers 2015 en 2016 en kwartaalcijfers 2014, 2015 en 2016 herzien. Verder zijn voor alle periodes gegevens van de subsector overige financiële instellingen exclusief beleggingsfondsen toegevoegd. In deze versie zijn een aantal correcties doorgevoerd: Analyse van het BNI 1995-2007 leidt tot een neerwaartse aanpassing van de dividend ontvangsten van huishoudens uit het buitenland. Het gemengd inkomen van huishoudens in 2014 is aangepast op basis van definitieve cijfers over het inkomen van zelfstandigen. Dit betekent dat productie, intermediair verbruik, beloning, subsidies en belastingen van huishoudens en niet-financiële vennootschappen zijn gewijzigd. De lopende rekening in 2014 bevatte een dubbeltelling bij belasting op inkomen en inkomensoverdrachten naar het buitenland. Deze fout is hersteld. Er is fout geconstateerd in de aansluiting van de aanbod en gebruik tabellen en lopende transacties naar sectoren voor 2014. Deze fout is hersteld en leidt tot wijzigingen bij invoer en uitvoer van goederen en diensten. In de vorige versie had de variabel statistisch verschil in onderdeel saldi geen eenheidsaanduiding. Dat is in deze versie hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw I 2017

Revisie
23-06-2017

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

De gegevens van financiële rekeningen en balansen zijn voor de jaren 1995-2015 gereviseerd. Dit vloeit voort uit wijzigingen in het revisiebeleid van de nationale rekeningen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Revisie
23-06-2017

Overheidsfinanciën; kerncijfers

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; financiële transacties en balans, marktwaarde

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien. De kwartaalcijfers van 1999 tot en met 2007 zijn uitgebreid met extra details bij deposito’s en aandelen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; Overheidssaldo en overheidsschuld

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Overheid; schuld naar schuldtitel en geldgever, nominale en marktwaarde

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016; 1999 kw I - 2017 kw I

Revisie
23-06-2017

Indicatoren jeugdzorg; gemeenten

De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, perspectief

De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jeugdhulptrajecten; verwijzer, regio (gemeente)

De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016 - 2e halfjaar 2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; kenmerken, (jeugdzorg)regio

De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met meerdere vormen van jeugdzorg; regio (gemeente)

De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Jongeren met jeugdzorg; Zorg in natura (Zin), Persoonsgebonden budget (PGB)

De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Correctie
23-06-2017

Trajecten jeugdzorg; duur, (jeugdzorg)regio, op peildatum

De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Correctie
23-06-2017

Trajecten jeugdzorg; regio (gemeente), op peildatum

De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Correctie
23-06-2017

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken, op peildatum

De voorlopige cijfers over 2016 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren de gegevens van enkele jeugdhulpaanbieders niet juist verwerkt. Het effect van deze correctie op het totaal aantal jeugdhulptrajecten en jongeren met jeugdhulp is minimaal. Ook bij uitsplitsing naar vormen van jeugdhulp en regio’s zijn de verschillen in de meeste gevallen verwaarloosbaar. Alleen in de regio Zuid-Limburg bij de zorgvormen ‘pleegzorg’ en ‘ambulante hulp in het netwerk van de jongere’ zijn de effecten groter, omdat de cliënten van de betreffende jeugdhulpaanbieders met name in die regio wonen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Correctie
20-06-2017

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

De cijfers over 2016 van levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder (Moeder gehuwd, Moeder niet-gehuwd) zijn gecorrigeerd. De correctie heeft betrekking op ongeveer de helft van alle gemeenten en alle bovenliggende regio’s plus Nederland. De fout is ontstaan bij een wijziging van de programmatuur die bepaalt of een kind in een wettige relatie wordt geboren. Daardoor zijn ten onrechte meer moeders bij de gehuwden geteld. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2016

Correctie
31-05-2017

Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari

In 2016 zijn de bromfietsen abusievelijk meegeteld in het Totaal wegvoertuigen. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 1990 - 1 januari 2017

Correctie
23-05-2017

Lange vakanties Nederland; bestemmingen naar vakantiekenmerken

Voor 2016 waren voor de bestemmingsprovincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Overige provincies per abuis de cijfers van 2015 weergegeven. Dit is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Correctie
19-05-2017

Tijdreeksen sociale zekerheid

De cijfers van de IOAW-uitkeringen en de BBZ-uitkeringen ultimo 2015 zijn gecorrigeerd. Per abuis zijn voorlopige cijfers in de tabel opgenomen. Deze cijfers zijn nu vervangen door definitieve cijfers. Het verschil tussen de definitieve en voorlopige cijfers is marginaal. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2015

Correctie
09-05-2017

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; inkomen, leeftijd

De cijfers van de diagnosegroepen '6 Stemmingsstoornissen', '15 Aanpassingsstoornissen' en '18 Geen of ontbrekende primaire diagnose' zijn gecorrigeerd. Per abuis waren bij de stemmings- en aanpassingsstoornissen niet alle diagnoses meegeteld. Bij de groep 'geen of ontbrekende primaire diagnose' was bij het tellen van de nevendiagnoses een code voor 'geen diagnose' meegeteld als nevendiagnose. De aanpassingen hebben geen invloed op het totaal aantal personen dat in de DBC-gefinancierde GGZ is behandeld voor een psychische stoornis.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2013

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

De cijfers over het aantal examenkandidaten vanaf schooljaar 2010/'11 zijn gecorrigeerd. Bij het aantal examenkandidaten was ten onrechte een kleine groep personen meegenomen die geen eindexamen had afgelegd, bijvoorbeeld omdat zij zich hadden teruggetrokken. Na de correctie is het aantal examenkandidaten gemiddeld met 1 procent afgenomen en hierdoor zijn de slagingspercentages toegenomen met 1 à 2 procentpunt.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

De cijfers over het aantal examenkandidaten vanaf schooljaar 2010/'11 zijn gecorrigeerd. Bij het aantal examenkandidaten was ten onrechte een kleine groep personen meegenomen die geen eindexamen had afgelegd, bijvoorbeeld omdat zij zich hadden teruggetrokken. Na de correctie is het aantal examenkandidaten gemiddeld met 1 procent afgenomen en hierdoor zijn de slagingspercentages toegenomen met 1 à 2 procentpunt.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering

De cijfers over het aantal examenkandidaten vanaf schooljaar 2010/'11 zijn gecorrigeerd. Bij het aantal examenkandidaten was ten onrechte een kleine groep personen meegenomen die geen eindexamen had afgelegd, bijvoorbeeld omdat zij zich hadden teruggetrokken. Na de correctie is het aantal examenkandidaten gemiddeld met 1 procent afgenomen en hierdoor zijn de slagingspercentages toegenomen met 1 à 2 procentpunt.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

De cijfers over het aantal examenkandidaten vanaf schooljaar 2010/'11 zijn gecorrigeerd. Bij het aantal examenkandidaten was ten onrechte een kleine groep personen meegenomen die geen eindexamen had afgelegd, bijvoorbeeld omdat zij zich hadden teruggetrokken. Na de correctie is het aantal examenkandidaten gemiddeld met 1 procent afgenomen en hierdoor zijn de slagingspercentages toegenomen met 1 à 2 procentpunt.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
02-05-2017

Lange vakanties in Nederland naar achtergrondkenmerken

In 2008, 2013-2015 is de ‘Gemiddelde vakantieduur’ afgerond op een geheel aantal dagen, terwijl in de andere jaren afgerond tot 1 cijfer achter de komma. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016.

Correctie
02-05-2017

Lange vakanties buitenland; logiesvormen naar vakantiekenmerken

De cijfers van categorie 'Organisatievorm' waren in de jaren 2002 t/m 2015 foutief berekend. Deze fouten zijn nu gecorrigeerd. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de totaalcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Correctie
02-05-2017

Ontwikkeling van het aantal vakanties naar vakantiekenmerken

Voor de jaren 2010 en 2013 zijn de volgende cijfers over het totaal, lange en korte wintervakanties gecorrigeerd. 2010: de cijfers voor buitenlandse wintervakanties met Overige vervoermiddelen waren per abuis onjuist berekend. 2013: de cijfers voor wintervakanties in Nederland met boot, veerboot/ferry en overige vervoermiddelen bleken per abuis onjuist.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016.

Correctie
02-05-2017

Wintersportvakanties; achtergrond- en vakantiekenmerken

In de winterperiode 2014-2015 is in de onderverdeling van wintersportvakanties naar Duitsland in verschillende regio’s van dit land een kolom weggevallen waardoor enkele cijfers zijn verschoven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1989/'90 - 2015/'16.

Correctie
28-04-2017

Jeugdbeschermingstrajecten

Met ingang van 2016 is er een methodewijziging doorgevoerd bij het berekenen van de cijfers over het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten. Als gevolg van administratieve processen zaten er onregelmatigheden in de aangeleverde gegevens, die nu opgeschoond zijn. De methodewijziging leidt tot een lager aantal jeugdbescherming- en jeugdreclasseringstrajecten. Het gerapporteerde aantal unieke jongeren met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering wordt niet beïnvloed door de wijziging. Deze methodewijziging is nog niet toegepast op 2015, omdat er nog onderzoek loopt naar enkele kleinere verbeteringen in de methodiek.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
28-04-2017

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

Met ingang van 2016 is er een methodewijziging doorgevoerd bij het berekenen van de cijfers over het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten. Als gevolg van administratieve processen zaten er onregelmatigheden in de aangeleverde gegevens, die nu opgeschoond zijn. De methodewijziging leidt tot een lager aantal jeugdbescherming- en jeugdreclasseringstrajecten. Het gerapporteerde aantal unieke jongeren met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering wordt niet beïnvloed door de wijziging. Deze methodewijziging is nog niet toegepast op 2015, omdat er nog onderzoek loopt naar enkele kleinere verbeteringen in de methodiek.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Bij de onderwerpen over Zuiveringsslib zijn de volgende correcties uitgevoerd: - De waarden voor ‘Nederland totaal’ voor 2013 en 2014 waren in de oude versie per abuis op de waarde 0 gezet. Dit is in deze nieuwe versie gecorrigeerd. - Bij waterschappen die door fusies niet meer bestaan, zijn de 0 waarden vervangen door de waarde niets (blanco) : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Dit is van toepassing op de volgende gegevens: Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Vallei en Vecht: 2014; Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei en Eem: 2012 t/m 2014; Waterschap Zeeuwse Eilanden en Waterschap Zeeuws-Vlaanderen: 2011 t/m 2014.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2015

Correctie
21-04-2017

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten

De cijfers over studiejaar 2015/'16 zijn gecorrigeerd. Er waren ten onrechte 138 promoties niet meegeteld, waarvan 100 in ‘Gezondheidszorg, welzijn’ en 38 in ‘Sociale wetenschappen, bedrijfskunde’.
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Correctie
12-04-2017

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Op de eerder gepubliceerde 2016 cijfers over de personenauto’s is, bij de uitsplitsing naar brandstof, een minimale correctie uitgevoerd. In het kentekenregister ontbreekt bij een beperkt aantal voertuigen (< 0,003%) de brandstof. Het toedelen van de onbekende brandstof naar brandstofsoort is herberekend.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2017

Correctie
07-03-2017

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken

De cijfers over de Zelfstandige alle inkomens voor de bedrijfstakken met samengestelde lettercodes (samentellingen) waren voor alle jaren onjuist berekend. Het betreft de samentellingen B-F Nijverheid en energie, G-N Commerciële dienstverlening, O-U Niet-commerciële dienstverlening, B-E Nijverheid (geen bouw) en energie, G-I Handel, vervoer en horeca, M-N Zakelijke dienstverlening, O-Q Overheid en zorg, R-U Cultuur, recreatie, overige diensten. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2015

Correctie
22-02-2017

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Er zijn cijfers toegevoegd met betrekking tot het onderwerp Wonen. Hierbij zijn eerder gepubliceerde percentages koopwoningen, huurwoningen en eigendom onbekend overschreven. De nieuwe cijfers zijn samengesteld volgens een aangescherpte methode.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2014

Revisie
10-02-2017

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

De cijfers voor de ondergrens en bovengrens van het 67%-prognose-interval van de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder voor gemeenten vanaf gemeentenummer 1728 zijn gecorrigeerd. De cijfers voor deze gemeenten waren per ongeluk verschoven. Dit gold voor alle perioden. Gecorrigeerde gemeenten: GM1728: Bladel GM1729: Gulpen-Wittem GM1730: Tynaarlo GM1731: Midden-Drenthe GM1734: Overbetuwe GM1735: Hof van Twente GM1740: Neder-Betuwe GM1742: Rijssen-Holten GM1771: Geldrop-Mierlo GM1773: Olst-Wijhe GM1774: Dinkelland GM1783: Westland GM1842: Midden-Delfland GM1859: Berkelland GM1876: Bronckhorst GM1883: Sittard-Geleen GM1884: Kaag en Braassem GM1891: Dantumadiel GM1892: Zuidplas GM1894: Peel en Maas GM1895: Oldambt GM1896: Zwartewaterland GM1900: Súdwest-Fryslân GM1901: Bodegraven-Reeuwijk GM1903: Eijsden-Margraten GM1904: Stichtse Vecht GM1908: Menameradiel GM1911: Hollands Kroon GM1916: Leidschendam-Voorburg GM1921: De Friese Meren GM1924: Goeree-Overflakkee GM1926: Pijnacker-Nootdorp GM1927: Molenwaard GM1930: Nissewaard GM1931: Krimpenerwaard GM1955: Montferland GM1987: Menterwolde
Frequentie: eenmalig, periode: 2017-2040

Correctie
13-01-2017

Inkomensrekening sector huishoudens naar regio; nationale rekeningen

Bij de berekening van de nationale totalen voor de sector huishoudens over 2012 is een verwerkingsfout opgetreden. Deze is in de huidige versie gecorrigeerd. Als gevolg hiervan zijn ook de regionale cijfers voor de sector huishoudens opnieuw vastgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2014

Correctie
31-10-2016

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De gegevens over de schuldgaranties zijn voor de jaren 2010-2012 gereviseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2015

Revisie
19-10-2016

Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Bij de samenstelling van de cijfers over 2015 is gebleken dat de populatie van bedrijven in de jaren 2012-2014 niet volledig was. Dit kwam doordat de SBI van enkele bedrijven verkeerd was getypeerd. Na toevoeging van de ontbrekende bedrijven zijn de cijfers over 2012-2014 naar boven bijgesteld met bijna 7 procent.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2015

Correctie
11-10-2016

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Bij het onderwerp 'Biologische bestrijders/Percentage oppervlakte' met toepassing was door een technische fout het cijfer voor augustus afgerond weergegeven in plaats van met één decimaal. Verder waren bij het onderwerp 'Biologische bestrijders' de cijfers voor 'aantal per bedrijf', 'aantal per ha', 'dosering per bedrijf' en 'dosering per ha' de cijfers ten onrechte weergegeven met één decimaal in plaats van zonder decimalen. Beide fouten zijn nu hersteld.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1995, 1998, 2000, 2004, 2008, 2012

Correctie
06-10-2016

Kosten en financiering van het milieubeheer

Correctie netto milieulasten voor bedrijven (exclusief milieudienstverlening) en huishoudens voor het jaar 2013. De correctie is het gevolg van een aangepaste verdeling van milieukosten verkeer over bedrijven en huishoudens. Dit heeft invloed op de netto milieulasten van bedrijven (excl. milieudienstverlening) en huishoudens, inclusief de verdeling over compartimenten en werkt door in netto milieulasten van de totalen (totaal sectoren, totaal bedrijven, totaal overige sectoren). De netto milieulasten van overheden en milieudienstverlening blijven onveranderd. De overige cijfers kosten en financiering milieubeheer (milieu-investeringen en milieukosten) blijven eveneens ongewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1985-2013

Correctie
23-09-2016

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Er heeft een correctie op de cijfers plaatsgevonden over de periode 2009 tot en met 2014. Bij het Algemeen Voortgezet Onderwijs bij de verdeling naar levensbeschouwelijke grondslag zijn een aantal instellingen met bijbehorende leerlingen ten onrechte in de categorie 'Overige bijzondere scholen' geplaatst. Dit had de categorie 'Protestants-christelijke scholen' moeten zijn.
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Correctie