Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode. Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. 

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
05-08-2020

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Het gegeven 'Ontvangen overdrachten' over het jaar 2016 was niet betrouwbaar genoeg. Daarom is het cijfer verwijderd en voorzien van een punt.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2019*

Correctie
05-08-2020

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Het gegeven ‘Totaal ontvangen overdrachten’ voor ’10 en meer werknemers’ over het jaar 2016 was niet betrouwbaar genoeg. Daarom is het cijfer verwijderd en voorzien van een punt.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2018

Correctie
31-07-2020

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor wijzigen de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Revisie
31-07-2020

Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor wijzigen de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Revisie
31-07-2020

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor wijzigen de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Revisie
31-07-2020

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor wijzigen de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Revisie
31-07-2020

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor wijzigen de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Revisie
30-07-2020

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

De onderliggende database van deze statistiek is gereviseerd om mogelijk te maken dat ook op lager regionaal niveau dan provincie tellingen gemaakt kunnen worden. In deze revisie is preciezer gekeken naar de vermelde gemeente waarin windmolens geplaatst zijn en daarbij is een aansluiting gemaakt op recente regio-indelingen. Een gevolg van deze revisie is dat de capaciteit en de productie van de windmolens in Noord-Brabant wat hoger is en in Zeeland wat lager. Het betreft aanpassing met een omvang van 3 MW in termen van elektrisch vermogen in de periode 2014-2018.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2019

Revisie
20-07-2020

Overledenen; kerncijfers

Het cijfer van de gestandaardiseerde sterfte voor totaal mannen en vrouwen in 2012 is gecorrigeerd. Het cijfer was verkeerd overgenomen uit het systeem. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2019

Correctie
26-06-2020

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

In drie samentellingen van bedrijfstakken in het jaarcijfer 1997 stonden abusievelijk cijfers die onvoldoende betrouwbaar zijn. Deze zijn vervangen door een punt. Deze correctie heeft geen invloed op andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 -2018, kw I 1997 - kw I 2020

Correctie
26-06-2020

Vacatures; stroomcijfers, seizoengecorrigeerd

Het cijfer vervulde vacatures dat in het 1e kwartaal van 2019 stond vermeld is niet correct. Dit cijfer is nu aangepast. Deze correctie heeft geen invloed op andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 1997 - 1e kwartaal 2020

Correctie
26-06-2020

Vacatures (openstaande, ontstane en vervulde); overheid en onderwijs

Bij het definitief maken van de jaarcijfers 2018 en 2019 zijn de uitsplitsingen gemeentelijke overheid en onderwijs van de overheidssector niet gepubliceerd. Deze cijfers zijn nu alsnog toegevoegd. Deze correctie heeft geen invloed op andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 1e kwartaal - 2020 1e kwartaal

Correctie
26-06-2020

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

In een eerdere versie van deze tabel zijn abusievelijk de cijfers voor de vmbo-scholen verwisseld met die voor de havo/vwo-scholen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017

Correctie
26-06-2020

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

In een eerdere versie van deze tabel zijn voor verslagjaar 2017 abusievelijk de cijfers voor de vmbo-scholen verwisseld met die voor de havo/vwo-scholen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2006 - 2019

Correctie
24-06-2020

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn 2018 en 2019 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2019, KwI 1999 - KwI 2020

Revisie
24-06-2020

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn 2018 en 2019 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2019, KwI 1999 - KwI 2020

Revisie
24-06-2020

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn 2018 en 2019 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2019, Kw1 1999 - Kw1 2020

Revisie
24-06-2020

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn 2018 en 2019 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2019, KwI 1999 - KwI 2020

Revisie
24-06-2020

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn 2018 (definitief) en 2019 (voorlopig) geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2019

Revisie
24-06-2020

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2019; 1999 kw I - 2020 kw I

Revisie
24-06-2020

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2019; 1999 kw I - 2020 kw I

Revisie
24-06-2020

Saldo en schuld; overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 en de kwartaalcijfers vanaf het eerste kwartaal 1999 herzien.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2019; 1999 kw I - 2020 kw I

Revisie
29-05-2020

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

De cijfers over 2018 over vermeden primaire energie en vermeden uitstoot van CO2 zijn bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van geactualiseerde rendementcijfers en emissiefactoren. De uitkomsten over de vermeden primaire energie en daarmee vermeden CO2 zijn hierdoor hoger dan voorheen is gepubliceerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2019

Revisie
29-05-2020

Groothandelsbedrijven; omzetontwikkeling, index 2015=100

Cijfers van voorgaande perioden in 2018 kunnen zijn gecorrigeerd, omdat per abuis deze bijstellingen niet zijn gepubliceerd op 4 juni 2019.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005-2020, 2005 kWI-2020 kWI

Correctie
28-05-2020

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, reismotieven, regio's

Helaas zijn bij het maken van de vorige versie de indicatoren bij de reiskenmerken weekdag en maand foutief berekend. In deze versie is dit hersteld
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Correctie
28-05-2020

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Helaas zijn bij het maken van de vorige versie de indicatoren bij de reiskenmerken weekdag en maand foutief berekend. Bij deze versie is dit hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Correctie
23-04-2020

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Het cijfer over 2018 van het gemiddeld aantal personen per huishouden in de regio Nederland was een factor 2 te hoog. Dit is nu gecorrigeerd. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2019

Correctie
14-04-2020

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

De cijfers waarbij het toetsadvies met het 1e schooladvies wordt vergeleken waren voor schooljaar 2017/’18 niet correct. Voor de leerlingen met 1e schooladvies vso/pro/vmbo-b zijn de cijfers gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is bij deze groep het aantal leerlingen met een toetsadvies lager of gelijk aan het 1e schooladvies met ongeveer 350 gedaald en het aantal leerlingen met een toetsadvies hoger of gelijk aan het 1e schooladvies met ongeveer 350 gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 2014/'15 - 2018'/'19

Correctie
07-04-2020

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

De cijfers bij de onderwerpen stalken en chantage waren verwisseld. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Correctie
01-04-2020

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Er is een klein verschil geconstateerd tussen de Statline-cijfers voor CO2 en de cijfers van de Emissieregistratie (RIVM). Na onderzoek bleek dat er een aantal posten verkeerd meegenomen waren op Statline. Deze posten zijn nu aangepast. Het gaat met name om de CO2 getallen bij mobiele bronnen van Wegverkeer, Landbouw en Overige sectoren.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2018

Correctie
24-03-2020

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Op de definitieve cijfers van 2013-2016 is een kleine correctie toegepast. In de VTV diagnose-indeling bleken enkele diagnosecodes wel ingedeeld te zijn in diagnosehoofdgroepen, maar niet in diagnosesubgroepen. Dit is nu gecorrigeerd voor alle jaren door de opnamen met de betreffende diagnosecodes ook toe te voegen aan de subgroepen. Dit betrof de subgroepen 1.16 (Overige infectieuze en parasitaire ziekten), 9.10 (Overige ziekten van hart- en vaatstelsel) en 15.1 (Zwangerschap). Het effect van deze correctie is dat de cijfers bij VTV subgroep 15.1 (Zwangerschap) nu iets hoger zijn; bij de andere twee subgroepen zijn de verschillen verwaarloosbaar omdat er bij deze subgroepen vrijwel geen opnamen met de niet ingedeelde diagnosecodes waren.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Correctie
16-03-2020

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Tevens is voor de jaren 2014-2017 een kleine inconsistentie in de berekening van de gemiddelde afstanden verbeterd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
16-03-2020

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Tevens is voor de jaren 2014-2017 een kleine inconsistentie in de berekening van de gemiddelde afstanden verbeterd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
28-02-2020

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Abusievelijk is in de vorige versie van deze tabel de eenheid “mln euro” voor de waarde en “mln kg” voor het gewicht opgenomen . Dit is nu omgezet naar “1000 euro” en ”1000 kg” Cijfermatig is er in deze tabel niets aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Correctie
21-02-2020

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname partners in paren

Abusievelijk is in de vorige versie van deze tabel de eenheid ‘x1000’ opgenomen terwijl dit ‘aantal’ had moeten zijn. Dit is deze versie van de tabel hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2014-2018

Correctie
14-02-2020

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Per abuis is voor de waargenomen levensverwachting voor vrouwen in 2018 een verkeerd cijfer gepubliceerd. Dit is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2060

Correctie
13-02-2020

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

De cijfers over 2017 waren voorlopig en zijn definitief gemaakt. Omdat niet was aangegeven dat deze cijfers voorlopig waren, wordt de tabel gepubliceerd als een correctie.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2019

Correctie
13-02-2020

Jongeren (15 tot 25 jaar); onderwijsniveau, kenmerken ouders

De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2011 – 2016 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2019

Correctie
07-02-2020

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheidsuitgaven naar functie vanaf 2015 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Revisie
23-01-2020

Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken

De cijfers van 2019 voor de variabelen Totaal kennis/vaardigheden en Computer/online diensten waren niet correct.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2019

Correctie
17-01-2020

Motorvoertuigen; vanaf 1927

Voor de jaren 1950 t/m 1976 is een correctie doorgevoerd op het aantal personenauto’s en het totaal motorvoertuigen. In de publicatie van december 2019 zijn data gebruikt uit het Statistisch Zakboek van 1976. In 1977 zijn deze data echter drastisch herzien. Deze herziene data zijn nu gebruikt.
Frequentie: per jaar, periode: 1927-2019

Correctie
29-11-2019

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2017 4e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 4e kwartaal

Correctie
14-11-2019

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Vanwege een methodeverbetering zijn de bestelautokilometers in binnen- en buitenland vanaf 2015 gereviseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Revisie
13-11-2019

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

vanwege een methodeverbetering zijn de bestelautokilometers in binnen- en buitenland vanaf 2015 gereviseerd. De structuur en de overige gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Revisie
31-10-2019

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De cijfers voor de eindstanden van 2010 tot en met 2016 zijn aangepast. Garanties aan enkele instellingen die tot de sector overheid behoren, waren ten onrechte opgenomen als garanties aan overige instellingen. Daarnaast waren garanties ten onrechte opgenomen als garanties aan overige instellingen, terwijl dit niet-financiële overheidsondernemingen betrof. De eindstanden van eenmalige garanties aan niet-financiële overheidsondernemingen en aan overige instellingen zijn overeenkomstig aangepast, evenals het totaal van eenmalige garanties.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2018

Correctie
01-10-2019

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor startjaar 2014, 2 jaar na startjaar waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is het aantal gediplomeerden met ongeveer 3000 gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Correctie
01-10-2019

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor startjaar 2014, 2 jaar na startjaar waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is het aantal gediplomeerden met ongeveer 3000 gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Correctie
13-09-2019

Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1998-2016

Revisie
05-09-2019

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheidsuitgaven naar functie vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Revisie