Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
23-05-2017

Lange vakanties Nederland; bestemmingen naar vakantiekenmerken

Voor 2016 waren voor de bestemmingsprovincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Overige provincies per abuis de cijfers van 2015 weergegeven. Dit is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Correctie
19-05-2017

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid: ongecorrigeerd

De procentuele verdeling van antwoorden bij de vraag Houdingen en verwachtingen consumenten/ financiële situatie eigen huishouden waren onjuist weergegeven. De variabelen "Schulden maken" en "Spaartegoed aanspreken" waren verwisseld met "Beetje geld overhouden" en "Veel geld over houden". Dit is nu hersteld.
Frequentie: per maand, periode: januari 2017 - mei 2017

Correctie
19-05-2017

Tijdreeksen sociale zekerheid

De cijfers van de IOAW-uitkeringen en de BBZ-uitkeringen ultimo 2015 zijn gecorrigeerd. Per abuis zijn voorlopige cijfers in de tabel opgenomen. Deze cijfers zijn nu vervangen door definitieve cijfers. Het verschil tussen de definitieve en voorlopige cijfers is marginaal. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2015

Correctie
10-05-2017

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

In de vorige versie van deze tabel waren de cijfers over de verschillende onderwerpen in deze tabel niet aan de juiste onderwerpen toegewezen en daardoor verwisseld. De gegevens over het persoonlijk primair inkomen stonden bij het persoonlijk inkomen, de gegevens over het persoonlijk inkomen stonden bij het gestandaardiseerd inkomen, de gegevens over het gestandaardiseerd inkomen stonden bij de personen waarvoor het inkomen onbekend is en de gegevens over de personen waarvoor het inkomen onbekend is, stonden bij het persoonlijk primair inkomen. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015

Correctie
09-05-2017

DBC-gefinancierde GGZ; personen per diagnose; inkomen, leeftijd

De cijfers van de diagnosegroepen '6 Stemmingsstoornissen', '15 Aanpassingsstoornissen' en '18 Geen of ontbrekende primaire diagnose' zijn gecorrigeerd. Per abuis waren bij de stemmings- en aanpassingsstoornissen niet alle diagnoses meegeteld. Bij de groep 'geen of ontbrekende primaire diagnose' was bij het tellen van de nevendiagnoses een code voor 'geen diagnose' meegeteld als nevendiagnose. De aanpassingen hebben geen invloed op het totaal aantal personen dat in de DBC-gefinancierde GGZ is behandeld voor een psychische stoornis.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2013

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, herkomstgroepering

De cijfers over het aantal examenkandidaten vanaf schooljaar 2010/'11 zijn gecorrigeerd. Bij het aantal examenkandidaten was ten onrechte een kleine groep personen meegenomen die geen eindexamen had afgelegd, bijvoorbeeld omdat zij zich hadden teruggetrokken. Na de correctie is het aantal examenkandidaten gemiddeld met 1 procent afgenomen en hierdoor zijn de slagingspercentages toegenomen met 1 à 2 procentpunt.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, leeftijd

De cijfers over het aantal examenkandidaten vanaf schooljaar 2010/'11 zijn gecorrigeerd. Bij het aantal examenkandidaten was ten onrechte een kleine groep personen meegenomen die geen eindexamen had afgelegd, bijvoorbeeld omdat zij zich hadden teruggetrokken. Na de correctie is het aantal examenkandidaten gemiddeld met 1 procent afgenomen en hierdoor zijn de slagingspercentages toegenomen met 1 à 2 procentpunt.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

De cijfers over het aantal examenkandidaten vanaf schooljaar 2010/'11 zijn gecorrigeerd. Bij het aantal examenkandidaten was ten onrechte een kleine groep personen meegenomen die geen eindexamen had afgelegd, bijvoorbeeld omdat zij zich hadden teruggetrokken. Na de correctie is het aantal examenkandidaten gemiddeld met 1 procent afgenomen en hierdoor zijn de slagingspercentages toegenomen met 1 à 2 procentpunt.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
04-05-2017

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

De cijfers over het aantal examenkandidaten vanaf schooljaar 2010/'11 zijn gecorrigeerd. Bij het aantal examenkandidaten was ten onrechte een kleine groep personen meegenomen die geen eindexamen had afgelegd, bijvoorbeeld omdat zij zich hadden teruggetrokken. Na de correctie is het aantal examenkandidaten gemiddeld met 1 procent afgenomen en hierdoor zijn de slagingspercentages toegenomen met 1 à 2 procentpunt.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2015/'16

Correctie
02-05-2017

Lange vakanties in Nederland naar achtergrondkenmerken

In 2008, 2013-2015 is de ‘Gemiddelde vakantieduur’ afgerond op een geheel aantal dagen, terwijl in de andere jaren afgerond tot 1 cijfer achter de komma. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016.

Correctie
02-05-2017

Lange vakanties buitenland; logiesvormen naar vakantiekenmerken

De cijfers van categorie 'Organisatievorm' waren in de jaren 2002 t/m 2015 foutief berekend. Deze fouten zijn nu gecorrigeerd. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de totaalcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Correctie
02-05-2017

Ontwikkeling van het aantal vakanties naar vakantiekenmerken

Voor de jaren 2010 en 2013 zijn de volgende cijfers over het totaal, lange en korte wintervakanties gecorrigeerd. 2010: de cijfers voor buitenlandse wintervakanties met Overige vervoermiddelen waren per abuis onjuist berekend. 2013: de cijfers voor wintervakanties in Nederland met boot, veerboot/ferry en overige vervoermiddelen bleken per abuis onjuist.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016.

Correctie
02-05-2017

Wintersportvakanties; achtergrond- en vakantiekenmerken

In de winterperiode 2014-2015 is in de onderverdeling van wintersportvakanties naar Duitsland in verschillende regio’s van dit land een kolom weggevallen waardoor enkele cijfers zijn verschoven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1989/'90 - 2015/'16.

Correctie
28-04-2017

Jeugdbeschermingstrajecten

Met ingang van 2016 is er een methodewijziging doorgevoerd bij het berekenen van de cijfers over het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten. Als gevolg van administratieve processen zaten er onregelmatigheden in de aangeleverde gegevens, die nu opgeschoond zijn. De methodewijziging leidt tot een lager aantal jeugdbescherming- en jeugdreclasseringstrajecten. Het gerapporteerde aantal unieke jongeren met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering wordt niet beïnvloed door de wijziging. Deze methodewijziging is nog niet toegepast op 2015, omdat er nog onderzoek loopt naar enkele kleinere verbeteringen in de methodiek.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
28-04-2017

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

Met ingang van 2016 is er een methodewijziging doorgevoerd bij het berekenen van de cijfers over het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten. Als gevolg van administratieve processen zaten er onregelmatigheden in de aangeleverde gegevens, die nu opgeschoond zijn. De methodewijziging leidt tot een lager aantal jeugdbescherming- en jeugdreclasseringstrajecten. Het gerapporteerde aantal unieke jongeren met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering wordt niet beïnvloed door de wijziging. Deze methodewijziging is nog niet toegepast op 2015, omdat er nog onderzoek loopt naar enkele kleinere verbeteringen in de methodiek.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016

Revisie
28-04-2017

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten; wijken, 2016

Met ingang van 2016 is er een methodewijziging doorgevoerd bij het berekenen van de cijfers over het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten. Als gevolg van administratieve processen zaten er onregelmatigheden in de aangeleverde gegevens, die nu opgeschoond zijn. De methodewijziging leidt tot een lager aantal jeugdbescherming- en jeugdreclasseringstrajecten. Het gerapporteerde aantal unieke jongeren met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering wordt niet beïnvloed door de wijziging.
Frequentie: per half jaar, periode: 1e halfjaar 2016 - 2e halfjaar 2016

Revisie
28-04-2017

Trajecten jeugdzorg; duur, (jeugdzorg)regio, op peildatum

Met ingang van 2016 is er een methodewijziging doorgevoerd bij het berekenen van de cijfers over het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten. Als gevolg van administratieve processen zaten er onregelmatigheden in de aangeleverde gegevens, die nu opgeschoond zijn. De methodewijziging leidt tot een lager aantal jeugdbescherming- en jeugdreclasseringstrajecten. Het gerapporteerde aantal unieke jongeren met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering wordt niet beïnvloed door de wijziging. Deze methodewijziging is nog niet toegepast op 2015, omdat er nog onderzoek loopt naar enkele kleinere verbeteringen in de methodiek.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Revisie
28-04-2017

Trajecten jeugdzorg; regio (gemeente), op peildatum

Met ingang van 2016 is er een methodewijziging doorgevoerd bij het berekenen van de cijfers over het aantal jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringstrajecten. Als gevolg van administratieve processen zaten er onregelmatigheden in de aangeleverde gegevens, die nu opgeschoond zijn. De methodewijziging leidt tot een lager aantal jeugdbescherming- en jeugdreclasseringstrajecten. Het gerapporteerde aantal unieke jongeren met jeugdbescherming en/of jeugdreclassering wordt niet beïnvloed door de wijziging. Deze methodewijziging is nog niet toegepast op 2015, omdat er nog onderzoek loopt naar enkele kleinere verbeteringen in de methodiek.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2016 op peildata

Revisie
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Bij de onderwerpen over Zuiveringsslib zijn de volgende correcties uitgevoerd: - De waarden voor ‘Nederland totaal’ voor 2013 en 2014 waren in de oude versie per abuis op de waarde 0 gezet. Dit is in deze nieuwe versie gecorrigeerd. - Bij waterschappen die door fusies niet meer bestaan, zijn de 0 waarden vervangen door de waarde niets (blanco) : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Dit is van toepassing op de volgende gegevens: Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Vallei en Vecht: 2014; Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei en Eem: 2012 t/m 2014; Waterschap Zeeuwse Eilanden en Waterschap Zeeuws-Vlaanderen: 2011 t/m 2014.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2015

Correctie
21-04-2017

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten

De cijfers over studiejaar 2015/'16 zijn gecorrigeerd. Er waren ten onrechte 138 promoties niet meegeteld, waarvan 100 in ‘Gezondheidszorg, welzijn’ en 38 in ‘Sociale wetenschappen, bedrijfskunde’.
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Correctie
13-04-2017

Levensverwachting; geslacht, leeftijd (per jaar en periode van vijf jaren)

De sterftekansen voor de verslagjaren 1953, 1971, 1976, 1982 t/m 1986, 1988, 1989, 1991 en 2009 voor mannen en in de verslagjaren 1958, 1969, 1982, 1983, 1986 t/m 1993 en 2004 voor vrouwen zijn gewijzigd. Voorheen werd er, in de berekening van de sterftekansen, gebruik gemaakt van de bevolking op 31 december. Echter, de bevolking op 1 januari van het jaar erna, waarin alle administratieve correcties zijn meegenomen, geeft een betere schatting van de bevolking aan het einde van de periode. Dit is daarom aangepast. Daarnaast zijn de cijfers van de Levenden (tafelbevolking), Overledenen (tafelbevolking) en de Levensverwachting voor mannen en vrouwen voor alle jaren herberekend.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2015

Revisie
12-04-2017

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bij de samenstelling van de cijfers over 2015 is de populatie van bedrijven opgeschoond. Gekeken is of de bedrijven uit de populatie voldoen aan de omschrijving van de SBI 88.10.2 Welzijnswerk voor ouderen. Geconstateerd is dat een aantal bedrijven verkeerd getypeerd is. De nieuwe cijfers welzijnswerk voor ouderen over 2015 zijn gebaseerd op de juiste populatie. De correctie van de SBI-fouten is met terugwerkende kracht doorgevoerd in de volledige reeks met cijfers over 2008-2014, waardoor de totale bedrijfsopbrengsten over 2008-2014 naar beneden zijn bijgesteld met gemiddeld 19 miljoen per jaar.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2015

Correctie
12-04-2017

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

Op de eerder gepubliceerde 2016 cijfers over de personenauto’s is, bij de uitsplitsing naar brandstof, een minimale correctie uitgevoerd. In het kentekenregister ontbreekt bij een beperkt aantal voertuigen (< 0,003%) de brandstof. Het toedelen van de onbekende brandstof naar brandstofsoort is herberekend.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2017

Correctie
07-04-2017

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

De cijfers voor F50 Eetstoornissen en F51 Niet-organische slaapstoornissen waren abusievelijk omgewisseld. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2015

Correctie
29-03-2017

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Bij de gegevens over de verwerking van het afval was over de jaren 1993-1998 in een aantal gevallen de waarde 0% vermeld. Dit moest onbekend zijn en is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2015

Correctie
20-03-2017

Consumentenvertrouwen naar kenmerken ondervraagde persoon/hoofdkostwinner

Bij de ondervraagde persoon voor het jaarcijfer 2014 zijn bij een vijftal vragen abusievelijk de waarden van 2013 gebruikt. Dit is nu hersteld. Het betreft de vragen naar het economisch klimaat voor de afgelopen en komende 12 maanden, de financiële situatie van het huishouden over de afgelopen en komende 12 maanden en of het een gunstige tijd is voor grote aankopen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2002 - 2016; kw I 2002 - kw I 2017.

Correctie
17-03-2017

MBO; deelnemers, opleidingsrichting in detail en sector, leerweg, niveau

Voor het schooljaar 2011/'12 stond bij Landsdeel niet in te delen ten onrechte een puntje. Hier had 4809 moeten staan. Dit is in deze versie hersteld. Deze correctie heeft geen gevolgen voor het totaal Nederland.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Correctie
13-03-2017

Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio

Het totaal van de Europese Unie in 2014 en 2015 is gecorrigeerd. In Kroatië geboren personen waren in die verslagjaren niet bij de Europese Unie geteld. Kroatië is sinds 1 juli 2013 lid van de Europese Unie. De correctie heeft gevolgen voor alle onderwerpen en selecties die gecombineerd kunnen worden met de Europese Unie in 2014 en 2015.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1996 - 2015

Correctie
07-03-2017

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken, bedrijfstakken

De cijfers over de Zelfstandige alle inkomens voor de bedrijfstakken met samengestelde lettercodes (samentellingen) waren voor alle jaren onjuist berekend. Het betreft de samentellingen B-F Nijverheid en energie, G-N Commerciële dienstverlening, O-U Niet-commerciële dienstverlening, B-E Nijverheid (geen bouw) en energie, G-I Handel, vervoer en horeca, M-N Zakelijke dienstverlening, O-Q Overheid en zorg, R-U Cultuur, recreatie, overige diensten. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2015

Correctie
01-03-2017

Kerncijfers wijken en buurten 2016

Op de eerder gepubliceerde cijfers over de totale oppervlakte water per wijk en buurt is een correctie uitgevoerd. Dit was helaas noodzakelijk omdat het water van een aantal grote rivieren hierbij niet meegerekend was. Hieruit voortvloeiend is ook de totale oppervlakte per wijk en buurt (de som van land en water) aangepast. De cijfers per gemeente waren correct en zijn daarom ongewijzigd.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2016

Correctie
24-02-2017

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak

Voor de jaren 2010 en 2013 was de waarde van de verschillende vaste activa van de 70 Holdings en managementadviesbureaus (SBI 70) was per abuis niet opgenomen in de cijfers. Hierdoor telde het subtotaal van de soorten vaste activa niet op tot het totaal van de vaste activa. Dit had ook gevolgen voor alle samentellingen van de bedrijfstak Business Economy (SBI “Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95). Het is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
24-02-2017

Investering in materiële vaste activa; bedrijfstak, regio

Voor de jaren 2010 en 2013 was de waarde van de verschillende vaste activa van de Holdings en interne concerndiensten (SBI 701) was per abuis niet opgenomen in de cijfers. Hierdoor telde het subtotaal van de soorten vaste activa niet op tot het totaal van de vaste activa. Dit had ook gevolgen voor alle samentellingen van de bedrijfstak Business Economy (SBI “Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95). Het is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
23-02-2017

Rijksfinanciën vanaf 1900

De totale uitgaven en ontvangsten sluiten in 2013, 2014 en 2015 niet aan bij de kasuitgaven- en ontvangsten genoemd in het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Dit komt specifiek door afwijkingen van de hoofdstukken Infrastructuurfonds (2013, 2014, 2015), Deltafonds (2014, 2015), en Nationale Schuld (2015). Deze hoofdstukken zijn niet afzonderlijk opgenomen in de Statline-tabel, maar tellen wel door in het totaal van uitgaven en ontvangsten. Voor de Nationale Schuld - de grootste afwijking - heeft het verschil te maken met de aparte benoeming van de rentebaten en -lasten. Door deze wijzigingen sluiten de cijfers in de tabel volledig aan op het Financieel Jaarverslag van het Rijk.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2015

Correctie
23-02-2017

Rijk; uitgaven en ontvangsten begrotingshoofdstukken

De uitgaven en ontvangsten binnen begrotingsverband uit de departementale jaarverslagen sluiten voor enkele begrotingshoofdstukken in 2013, 2014 en 2015 niet aan bij de kasuitgaven- en ontvangsten van departementen genoemd in het Financieel Jaarverslag van het Rijk. Het gaat om de volgende hoofdstukken: Infrastructuurfonds (2013, 2014, 2015), Deltafonds (2014, 2015), en Nationale Schuld (2015). Voor de Nationale Schuld - de grootste afwijking - heeft dit te maken met de aparte benoeming van de rentebaten en -lasten. Door deze wijzigingen sluiten de cijfers volledig aan op het Financieel Jaarverslag van het Rijk.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2015

Correctie
22-02-2017

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Er zijn cijfers toegevoegd met betrekking tot het onderwerp Wonen. Hierbij zijn eerder gepubliceerde percentages koopwoningen, huurwoningen en eigendom onbekend overschreven. De nieuwe cijfers zijn samengesteld volgens een aangescherpte methode.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2014

Revisie
20-02-2017

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

De cijfers over ‘tussen gemeenten verhuisde personen’ in 2015 zijn gecorrigeerd. Ongeveer 60 'binnen gemeenten verhuisde personen' zijn ten onrechte in de statistiek 'tussen gemeenten verhuisde personen' terecht gekomen. Om publicatieredenen en gezien het kleine aantal is besloten om voor deze personen de vertrekgemeente aan te passen. De correcties hebben betrekking op een beperkt aantal gemeenten en hebben geen gevolgen voor het totale aantal ‘tussen gemeenten verhuisde personen' in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2015

Correctie
10-02-2017

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

De cijfers voor de ondergrens en bovengrens van het 67%-prognose-interval van de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder voor gemeenten vanaf gemeentenummer 1728 zijn gecorrigeerd. De cijfers voor deze gemeenten waren per ongeluk verschoven. Dit gold voor alle perioden. Gecorrigeerde gemeenten: GM1728: Bladel GM1729: Gulpen-Wittem GM1730: Tynaarlo GM1731: Midden-Drenthe GM1734: Overbetuwe GM1735: Hof van Twente GM1740: Neder-Betuwe GM1742: Rijssen-Holten GM1771: Geldrop-Mierlo GM1773: Olst-Wijhe GM1774: Dinkelland GM1783: Westland GM1842: Midden-Delfland GM1859: Berkelland GM1876: Bronckhorst GM1883: Sittard-Geleen GM1884: Kaag en Braassem GM1891: Dantumadiel GM1892: Zuidplas GM1894: Peel en Maas GM1895: Oldambt GM1896: Zwartewaterland GM1900: Súdwest-Fryslân GM1901: Bodegraven-Reeuwijk GM1903: Eijsden-Margraten GM1904: Stichtse Vecht GM1908: Menameradiel GM1911: Hollands Kroon GM1916: Leidschendam-Voorburg GM1921: De Friese Meren GM1924: Goeree-Overflakkee GM1926: Pijnacker-Nootdorp GM1927: Molenwaard GM1930: Nissewaard GM1931: Krimpenerwaard GM1955: Montferland GM1987: Menterwolde
Frequentie: eenmalig, periode: 2017-2040

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
20-01-2017

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

Voor het jaar 2015 zijn per abuis 3000 banen niet meegeteld, hierdoor was het aantal banen van werknemers voor het jaar 2015 te laag. Dit is in deze versie hersteld. Daarnaast zijn er door het gebruik van een recente versie van het bedrijvenregister kleine verschillen, die doorwerken in het aantal banen van werknemers, de beloning per baan en de arbeidsduur.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
19-01-2017

Nationaliteitswijziging; geslacht, leeftijd, soort regeling, verblijfsduur

Het aantal personen dat het Nederlanderschap heeft verkregen door zelfstandige naturalisatie is gecorrigeerd voor het jaar 2015. Per abuis was één regeling (7 personen) niet meegeteld. Dit is nu hersteld. De correctie heeft gevolgen voor de onderliggende kenmerken (geslacht en leeftijd) en voor het totale aantal naturalisaties. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2015

Correctie
13-01-2017

Inkomensrekening sector huishoudens naar regio; nationale rekeningen

Bij de berekening van de nationale totalen voor de sector huishoudens over 2012 is een verwerkingsfout opgetreden. Deze is in de huidige versie gecorrigeerd. Als gevolg hiervan zijn ook de regionale cijfers voor de sector huishoudens opnieuw vastgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2014

Correctie
21-12-2016

Energieverbruik huishoudens; energiedragers

Voor de jaren 1990 t/m 1994 zijn de cijfers gelijkgemaakt aan de in september gereviseerde tabel Energiebalans; aanbod en verbruik. De revisie huishoudens hierbij was een gevolg van nieuwe inzichten middels de klantenbestanden van netwerkbedrijven. Door deze aanpassing is er een trendbreuk van 1989 op 1990.
Frequentie: per jaar, periode: 1975 - 2015

Revisie
21-12-2016

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

In 2016 heeft het CBS de cijferreeks over de totale emissie van kooldioxide (CO2) gereviseerd. Hierdoor zijn in deze tabel alle uitkomsten over vermeden emissie van kooldioxide opnieuw berekend.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2015

Revisie
21-12-2016

Windenergie op land; productie en capaciteit naar ashoogte

In het bestand van windmolens dat het CBS onderhoudt, is een correctie aangebracht die invloed heeft op de definitieve uitkomsten van 2014. Het gaat om een windmolenpark dat ten onrechte reeds in 2014 als 'uit gebruik genomen' is beschouwd en het opvolgende windpark dat te vroeg als 'in gebruik genomen' werd beschouwd. De windmolenparken hebben een zelfde vermogen maar verschillen in aantal molens en ashoogte van de molens.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2015

Correctie
21-12-2016

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

In het bestand van windmolens dat het CBS onderhoudt, is een correctie aangebracht die invloed heeft op de definitieve uitkomsten van 2014. Het gaat om een windmolenpark in Flevoland dat ten onrechte reeds in 2014 als 'uit gebruik genomen' is beschouwd en het opvolgende windpark dat te vroeg als 'in gebruik genomen' werd beschouwd. De windmolenparken hebben een zelfde vermogen maar verschillen in aantal molens.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2015

Correctie
21-12-2016

Burgerlijke rechtszaken; soort procedure

Het totaal aantal beëindigde zaken bij de gerechtshoven voor de jaren 2010 en 2011 was niet juist berekend en is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2015

Correctie
24-11-2016

Strafrecht; kerncijfers

Het aantal voegingen en onvoorwaardelijke sepots is voor de verslagjaren vanaf 1995 gecorrigeerd. Door een fout in de verwerking werden bepaalde zaken die met een onvoorwaardelijk sepot waren afgedaan, onterecht geteld als een voeging. Als gevolg van deze correctie zijn ten opzichte van de vorige publicatie de aantallen voegingen gedaald en het aantal onvoorwaardelijke sepots gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 1994 - 2015

Correctie
31-10-2016

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De gegevens over de schuldgaranties zijn voor de jaren 2010-2012 gereviseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2015

Revisie
25-10-2016

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Enkele correcties zijn doorgevoerd als gevolg van berekeningsfouten in 2002, 2003, 2004, 2009, 2011, 2012 en 2015. De berekeningsfouten hebben geen invloed gehad op de totale waarde van de eindbalans, maar zorgden ervoor dat samentellingen van sectoren of type niet-financiële activa niet correct waren. Verder is de berekeningswijze van de volume-index gelijkgetrokken voor de niet-financiële balansen en de kapitaalgoederenvoorraad. Ook wordt de volume-index nu op basis van afgeronde cijfers berekend. Door deze methodeveranderingen verschilt de volume-index maximaal 85,6 procentpunten voor reeksen kleiner dan 100 mln, en maximaal 16,2 procentpunten voor reeksen groter dan 100 mln. Daarnaast worden volume-indices van reeksen die in ieder jaar 0 mln aan niet-financiële activa bevatten op 100 gesteld, in plaats van weggepunt. Ook is de berekeningsmethode van de duurzame consumptiegoederen gewijzigd om rekening te houden met de aankoop van leaseauto's door consumenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2015

Correctie
25-10-2016

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen

Enkele correcties zijn doorgevoerd als gevolg van berekeningsfouten in 2002, 2003, 2004, 2009 en 2015. De berekeningsfouten hebben geen invloed gehad op de totale waarde van de eindbalans, maar zorgden ervoor dat samentellingen van bedrijfstakken en sectoren of type kapitaalgoed niet correct waren. Verder is de berekeningswijze van de volume-index gelijkgetrokken voor de niet-financiële balansen en de kapitaalgoederenvoorraad. Ook wordt de volume-index nu op basis van afgeronde cijfers berekend. Door deze methodeveranderingen verschilt de volume-index maximaal 109,5 procentpunten voor reeksen kleiner dan 100 mln, en maximaal 2,1 procentpunten voor reeksen groter dan 100 mln. Daarnaast worden volume-indices van reeksen die in ieder jaar 0 mln aan kapitaalgoederen bevatten op 100 gesteld, in plaats van weggepunt.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2015

Correctie
19-10-2016

Arbobegeleiding en re-integratie; financiën, personeel en productie

Bij de samenstelling van de cijfers over 2015 is gebleken dat de populatie van bedrijven in de jaren 2012-2014 niet volledig was. Dit kwam doordat de SBI van enkele bedrijven verkeerd was getypeerd. Na toevoeging van de ontbrekende bedrijven zijn de cijfers over 2012-2014 naar boven bijgesteld met bijna 7 procent.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2015

Correctie
14-10-2016

Banen werknemers en afstand woon-werk; woon- en werkregio's

De correctie is het gevolg van een fout in het destijds gebruikte bronbestand, waarbij een aantal banen op foutieve wijze regionaal zijn verdeeld. De correctie heeft betrekking op het aantal banen en de woonwerkafstand die daarbij hoort.
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2014

Correctie
14-10-2016

Banen werknemers, geslacht en leeftijd; woon- en werkregio's

De correctie is het gevolg van een fout in het destijds gebruikte bronbestand, waarbij een aantal banen op foutieve wijze regionaal zijn verdeeld. De correctie heeft betrekking op het aantal banen en de woonwerkafstand die daarbij hoort.
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2014

Correctie
14-10-2016

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

In deze tabel worden emissies van verontreinigende stoffen en gassen uit zowel stationaire bronnen (zoals elektriciteitscentrales) als uit mobiele bronnen (zoals het wegverkeer) toegerekend aan de verschillende bedrijfstakken en huishoudens. In de vorige versie bleek de verdeling van luchtemissies van het wegvervoer naar bedrijfstakken onjuist te zijn berekend. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2015

Correctie
11-10-2016

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Bij het onderwerp 'Biologische bestrijders/Percentage oppervlakte' met toepassing was door een technische fout het cijfer voor augustus afgerond weergegeven in plaats van met één decimaal. Verder waren bij het onderwerp 'Biologische bestrijders' de cijfers voor 'aantal per bedrijf', 'aantal per ha', 'dosering per bedrijf' en 'dosering per ha' de cijfers ten onrechte weergegeven met één decimaal in plaats van zonder decimalen. Beide fouten zijn nu hersteld.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1995, 1998, 2000, 2004, 2008, 2012

Correctie
06-10-2016

Kosten en financiering van het milieubeheer

Correctie netto milieulasten voor bedrijven (exclusief milieudienstverlening) en huishoudens voor het jaar 2013. De correctie is het gevolg van een aangepaste verdeling van milieukosten verkeer over bedrijven en huishoudens. Dit heeft invloed op de netto milieulasten van bedrijven (excl. milieudienstverlening) en huishoudens, inclusief de verdeling over compartimenten en werkt door in netto milieulasten van de totalen (totaal sectoren, totaal bedrijven, totaal overige sectoren). De netto milieulasten van overheden en milieudienstverlening blijven onveranderd. De overige cijfers kosten en financiering milieubeheer (milieu-investeringen en milieukosten) blijven eveneens ongewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1985-2013

Correctie
23-09-2016

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Er heeft een correctie op de cijfers plaatsgevonden over de periode 2009 tot en met 2014. Bij het Algemeen Voortgezet Onderwijs bij de verdeling naar levensbeschouwelijke grondslag zijn een aantal instellingen met bijbehorende leerlingen ten onrechte in de categorie 'Overige bijzondere scholen' geplaatst. Dit had de categorie 'Protestants-christelijke scholen' moeten zijn.
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Correctie
19-09-2016

Veiligheidszorg; kerncijfers

De cijfers van de activiteiten ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ en ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’ zijn voor de periode 2002 tot en met 2014 gecorrigeerd. De uitgaven van de jeugdzorg waren na revisie van de cijfers in 2014 ten onrechte bij de activiteit ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ terechtgekomen. Dit is nu gecorrigeerd naar de activiteit ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’. Daarnaast zijn de uitgaven van de politie, AIVD en de IOOV bij de juiste aanbieder en/of financieringsbron gezet. Deze aanpassing geldt vanaf het jaar 2011 voor het ministerie van Veiligheid & Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2015

Correctie
19-09-2016

Veiligheidszorg; aanbieders, naar activiteit

De cijfers van de activiteiten ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ en ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’ zijn voor de periode 2002 tot en met 2014 gecorrigeerd. De uitgaven van de jeugdzorg waren na revisie van de cijfers in 2014 ten onrechte bij de activiteit ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ terechtgekomen. Dit is nu gecorrigeerd naar de activiteit ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’.
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2015

Correctie
19-09-2016

Veiligheidszorg; aanbieders, activiteiten, per financieringsbron

De cijfers van de activiteiten ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ en ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’ zijn voor de periode 2002 tot en met 2014 gecorrigeerd. De uitgaven van de jeugdzorg waren na revisie van de cijfers in 2014 ten onrechte bij de activiteit ‘Ondersteuning aan slachtoffers’ terechtgekomen. Dit is nu gecorrigeerd naar de activiteit ‘Ondersteuning aan verdachten en daders’. Daarnaast zijn de uitgaven van de politie, AIVD en de IOOV bij de juiste aanbieder en/of financieringsbron gezet. Deze aanpassing geldt vanaf het jaar 2011 voor het ministerie van Veiligheid & Justitie en het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Frequentie: per jaar, periode: 2002-2015

Correctie
05-09-2016

Rijksmonumenten; regio (indeling 2015)

De cijfers voor 2 gemeenten (Hof van Twente en Hollands Kroon) zijn voor 2015 omgedraaid. Dit wordt nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2013, 2014 en 2015

Correctie
30-08-2016

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie per regio

De cijfers over 2015 van de levend geboren kinderen naar geslacht en regio zijn gecorrigeerd. Als gevolg daarvan zijn ook de cijfers van het geboorteoverschot, het totaal saldo correcties en het saldo overige correcties gewijzigd. De correctie is het gevolg van het niet volledig uitvoeren van de benodigde bewerkingen ten behoeve van het bronbestand. Met uitzondering van Den Haag betreft het minimale correcties. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1942 - 2015

Correctie
30-08-2016

Totale reizigerskilometers in Nederland per jaar; vervoerwijzen, regio's

Een kleine correctie (verhoging) van de reizigerskilometers als autobestuurder voor verslagjaar 2015 is doorgevoerd: enkele beroepsmatige autoritten waren eerder foutief niet opgenomen. Daarnaast zijn er voor verslagjaar 2015 door afrondingsverschillen enkele andere cijfers minimaal aangepast. .
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2015

Correctie
16-08-2016

Aanvoer, verwerking van afval bij recyclingbedrijven (SBI2008)

Op grond van nadere berichtgeving zijn voor de verslagperiode 2012 onder "Aanvoer afval naar afvalsoort"/ “Niet-chemisch afval” de cijfers voor “Mineralen, steenachtig afval” en “Glas, papier, hout, kunststof e.d.” naar beneden bijgesteld. Deze aanpassing heeft ook invloed op het “Totaal aanvoer afval ” en “Totaal niet-chemisch afval”.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1996-2014

Correctie
10-08-2016

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

Op de definitieve cijfers van 2012 is alsnog een correctie aangebracht bij de waterverontreinigingsheffing. Het bedrag bij de huishoudens was per abuis 26 miljoen euro te hoog. De correctie werkt door in de totale opbrengsten van de milieuheffingen en het totaal ontvangen milieubelastingen en milieuheffingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Correctie
29-07-2016

Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari

De bromfietscijfers zijn voor de periode 2007-2015 gecorrigeerd. In 2005 zijn (via de Solex-regeling) ruim 10.000 Solexen omgetypeerd van bromfiets naar snorfiets. Uit onderzoek is gebleken dat deze omtypering in het verleden niet goed verwerkt is in het bronmateriaal. Deze omtypering is in de nieuwe verwerking wel goed opgenomen en teruggelegd naar 2007 om ontwikkelingen op een juiste manier weer te geven. De correctie heeft enkel effect op de cijfers van voertuigen met een bromfietskenteken. De cijfers van alle andere wegvoertuigen zijn ongewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2016

Correctie
28-07-2016

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; gewas en toepassing

Er is een correctie doorgevoerd voor het jaar 1995 bij het gewas 'Waspeen en bospeen' voor de toepassing 'Overige toepassingen' in de maanden juni en oktober. Daar stonden ten onrechte waarden vermeld, terwijl er geen gebruik was. Verder is een aantal waarden voor de jaren 1995-2004 die ten onrechte op 'onbekend' stonden gecorrigeerd naar '0'.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1995, 1998, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016

Correctie
20-07-2016

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

In de vorige versie is voor de jaren 2008 tot en met 2012 van een aantal producten abusievelijk een 0 gepubliceerd bij de hoeveelheid verkocht product. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Daarnaast is voor de jaren 2008 tot en met 2012 bij een aantal aggregaten een fout opgetreden bij de verkoopwaarde. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2015

Correctie
19-07-2016

Overheidsbalans; activa en passiva

De financiële balansgegevens over de jaren 2009 t/m 2012 zijn gereviseerd. Dit vloeit voort uit wijzigingen in het revisiebeleid van de nationale rekeningen.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2015

Revisie
15-07-2016

Curatieve GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio

Cijfers uit 2011 zijn vervangen voor nieuwe definitieve cijfers. De 2011-cijfers waren ten onrechte reeds als definitief gekenmerkt, terwijl deze bij de andere tabellen op basis van dezelfde dataset op voorlopig stonden. De verschillen zijn voor de meeste cellen beperkt. In een klein aantal regio’s zijn verschillen groter door dubbeltellingen die in de brondata indertijd nog niet konden worden geïdentificeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2013

Correctie
08-07-2016

Research en development; hoger onderwijsinstellingen

Voor 2014 telde abusievelijk de "Bruto loonkosten" en "Overige exploitatiekosten" niet op tot het totaal van de exploitatiekosten. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2014

Correctie
30-06-2016

Pensioenfondsen; beleggingen voor en na consolidatie beleggingsfondsen

De cijfers voor 2013 en 2014 zijn herzien en de cijfers tot en met 2012 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2015

Revisie
30-06-2016

Financiële instellingen; balans

De uitkomsten voor 2013 en 2014 zijn herzien en de uitkomsten voor 2008 na revisie tot en met 2012 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen. Voor de financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband zijn ook enkele cijfers vanaf 1998 bijgesteld vanwege bijstellingen in de bronnen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2015

Revisie
29-06-2016

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

Vanaf 2016 worden de lengtes van de Rode Lijsten vergeleken door naar precies dezelfde verzameling soorten als in 1995 te kijken. In de oorspronkelijke indicator werden enkele soorten libellen en broedvogels die in de jaren negentig van de vorige eeuw in Nederland verschenen, meegenomen in de vergelijking. Die soorten zijn niet beschouwd voor de Rode Lijsten van 1995. Bij nader inzien is de indicator inzichtelijker wanneer deze soorten niet meegenomen worden in de vergelijking. Daardoor verschilt de 'lengte' in 2013 en 2014 van de Rode Lijst bij libellen, broedvogels en het totaal van de dier- en plantgroepen t.o.v. de vorige versie van deze indicator. De indicator is alleen gebaseerd op soorten die in 1995 daadwerkelijk beoordeeld zijn.
Frequentie: per jaar, periode: 1995, 2005, 2013, 2014 en 2015

Revisie
24-06-2016

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

De gegevens van financiële rekeningen en balansen zijn voor de jaren 1995-2012 gereviseerd. Dit vloeit voort uit wijzigingen in het revisiebeleid van de nationale rekeningen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Revisie
14-06-2016

Brandweer: personeel regionale en gemeentelijke brandweer

De cijfers over de personeelsomvang zijn voor de jaren 2013, 2014 en 2015 voor enkele veiligheidsregio's gewijzigd, doordat een aantal van deze regio's nieuwe gegevens heeft aangeleverd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016*

Revisie