Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
15-03-2019

Detailhandel; omzetontwikkeling, index 2015=100

Enkele cijfers in deze tabel zijn gecorrigeerd, omdat per abuis bij negatieve ontwikkelingen lager dan -10% het cijfer achter de komma was weggevallen.
Frequentie: twee maal per maand, periode: 2005 - 2018, 2005 KW I - 2018 KW IV, jan. 2005 - jan. 2019

Correctie
15-03-2019

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

Vanaf heden worden de bedrijfstakken/branches (SBI 2008) “T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik” en “U Extraterritoriale organisaties en lichamen” niet langer meegepubliceerd in deze Statline-tabel. Hoewel de bedrijfstakken/branches niet separaat worden gepubliceerd, telden deze twee categorieën wel mee in de totalen. Het is echter gebruikelijk voor werkgelegenheidsstatistieken op basis van de Polisadministratie dat deze twee categorieën buiten beschouwing worden gelaten in publicaties. Door deze wijziging worden de tabellen met betrekking tot woon-werkverkeer beter vergelijkbaar met gerelateerde tabellen (zie 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN). Deze wijziging is doorgevoerd voor alle gepubliceerde jaren.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Correctie
15-03-2019

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

Vanaf heden worden de bedrijfstakken/branches (SBI 2008) “T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik” en “U Extraterritoriale organisaties en lichamen” niet langer meegepubliceerd in deze Statline-tabel. Hoewel de bedrijfstakken/branches niet separaat worden gepubliceerd, telden deze twee categorieën wel mee in de totalen. Het is echter gebruikelijk voor werkgelegenheidsstatistieken op basis van de Polisadministratie dat deze twee categorieën buiten beschouwing worden gelaten in publicaties. Door deze wijziging worden de tabellen met betrekking tot woon-werkverkeer beter vergelijkbaar met gerelateerde tabellen (zie 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN). Deze wijziging is doorgevoerd voor alle gepubliceerde jaren..
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Correctie
28-02-2019

Vacatures;SBI2008;particuliere bedrijven

Voor het aantal openstaande vacatures in het vierde kwartaal van 2018 was de decimaal niet goed weergegeven. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 - 2018, kw I 1997 - kw IV 2018.

Correctie
27-02-2019

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

De cijfers voor het finaal energieverbruik van aardgas en elektriciteit in de sector 'Diensten, afval, water en reparatie' voor 2016 zijn gecorrigeerd. Daardoor is het finaal energieverbruik van aardgas nu 6 PJ hoger en van elektriciteit 1 PJ lager voor 2016. De correctie was nodig omdat er iets was misgegaan bij het maken van het inputbestand voor de Energiebalansdatabase voor cijfers over de diensten. Deze correctie werkt door in bovenliggende aggregaten zoals totaal energieverbruik en totaal energiedragers.
Frequentie: per jaar, periode: 1946-2017

Correctie
20-02-2019

Vacatures; SBI 2008; naar economische activiteit en bedrijfsgrootte

Het jaargemiddelde van de openstaande vacatures voor 2018 is aangepast. in sommige bedrijfstakken was dit te hoog door een foutieve berekening. Hiervoor is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1997 -2018, kw I 1997 - kw IV 2018

Correctie
08-02-2019

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Wijzigingen per 8 februari 2019: Er zijn bij de bruto opbrengst per hectare onjuiste verschilpercentages berekend doordat niet met de juiste (afgeronde) cijfers is gewerkt. Dit is nu gecorrigeerd.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2018

Correctie
08-02-2019

Voortijdig schoolverlaters; woonregio

De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo-en vwogediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2016/'17

Correctie
08-02-2019

Voortijdig schoolverlaters; onderwijssoort

De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo-en vwogediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2016/'17

Correctie
08-02-2019

Voortijdig schoolverlaters; vertraging in de schoolloopbaan

De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo-en vwogediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2016/'17

Correctie
08-02-2019

Voortijdig schoolverlaters; leeftijd

De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo-en vwogediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2016/'17

Correctie
08-02-2019

Voortijdig schoolverlaters; migratieachtergrond

De cijfers voor het aantal voortijdig schoolverlaters voor de perioden 2015/’16 definitief en 2016/’17 voorlopig zijn gecorrigeerd. Een groep havo-en vwogediplomeerden was ten onrechte bij de voortijdig schoolverlaters ingedeeld. Deze groep is nu ingedeeld bij de niet-voortijdig schoolverlaters. Door deze correctie zijn er voor de periode 2015/’16 ongeveer 80 voortijdig schoolverlaters minder en voor de periode 2016/’17 ongeveer 290 schoolverlaters minder.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2016/'17

Correctie
06-02-2019

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

In de rubriek Zorgaanbod zijn de definitieve cijfers over 2015 gewijzigd voor wat betreft de rentabiliteit en opbrengst per arbeidsjaar van instellingen. Op basis van recente brongegevens en aanvullend onderzoek naar de hoofdactiviteit van zorgconcerns zijn wijzigingen in de populatie in een aantal sectoren teruggelegd naar eerdere verslagjaren.
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2001-2018

Correctie
04-02-2019

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

De gegevens over kunstijsbanen voor verslagjaar 2017 zijn gecorrigeerd: in de vorige versie van deze tabel is de ijsbaan in Assen ten onrechte nog meegeteld in de berekeningen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd. Het label van de categorie “Sport” is gecorrigeerd: in de vorige versie van deze tabel stond er ten onrechte “Sport (excl. kunstijsbanen)”. In de huidige versie is deze toevoeging verwijderd, omdat kunstijsbanen wel in de berekeningen zijn meegeteld.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017

Correctie
04-02-2019

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

De gegevens over kunstijsbanen voor verslagjaar 2017 zijn gecorrigeerd: in de vorige versie van deze tabel is de ijsbaan in Assen ten onrechte nog meegeteld in de berekeningen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006 - 2018

Correctie
01-02-2019

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Vanaf verslagjaar 1990 is de doorvoer uit de invoer- en uitvoercijfers van steenkool en bruinkool gehaald.
Frequentie: per jaar, periode: 1802 - 2017

Revisie
30-01-2019

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

De CO2-emissie door de chemische industrie is gecorrigeerd voor de jaren 2012 tot en met 2017. Deze aanpassing is het gevolg van een correctie in de onderliggende energiedata voor enkele grote chemische bedrijven.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Correctie
24-01-2019

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

De uitsplitsing naar nationaliteit van de cijfers over de verblijfsvergunningen arbeid voor het jaar 2011 zijn gecorrigeerd. Door een technische fout waren in de vorige versie van deze tabel niet alle uitsplitsingen te zien. Het totaalcijfer voor de verblijfsvergunningen arbeid in 2011 was correct, en is ongewijzigd gebleven.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Correctie
18-01-2019

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

De cijfers vanaf 2015 voor Nederland, enkele landsdelen en enkele provincies waren niet correct. Bij het toevoegen van de data werden voor deze regio’s de getallen achter de komma afgekapt. De verschillen zijn minimaal. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Correctie
18-01-2019

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen

De cijfers van de Consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de onderverdeling van voedingsmiddelen, dranken en tabak zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie. Daarnaast is de onderverdeling van de Individuele consumptie door de overheid naar goederen en diensten voor de periode 1995-2017 beschikbaar gekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
18-01-2019

Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen

De cijfers van de Consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de onderverdeling van voeding en niet alcoholische dranken zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie. Daarnaast is de onderverdeling van de Individuele consumptie door de overheid en de Werkelijke individuele consumptie naar verbruiksfunctie voor de periode 1995-2017 beschikbaar gekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
24-12-2018

Overheidssaldo en overheidsschuld; overheidssectoren

Door een onnauwkeurigheid in het verwerkingsproces zijn enkele kleine fouten ontstaan in 'Aandeel overheidsschuld' (in miljoenen euro’s en als percentage van het bruto binnenlands product). De fouten, in de jaren en kwartalen van 2004 tot en met het tweede kwartaal van 2018, zijn hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw III

Correctie
20-12-2018

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Vanaf 2012 zijn de cijfers over zonnestroom gereviseerd wegens het in gebruik nemen van een nieuwe methode. Door deze revisie zijn ook de totaalcijfers over hernieuwbare energie vanaf 2012 veranderd. Daarnaast zijn nieuwe uitkomsten beschikbaar gekomen voor het totale energie verbruik (vanaf 2004) en het primair energieverbruik (vanaf 1990). De bijstellingen zijn zeer klein en dienen alleen om de uitkomsten in overeenstemming te houden met uitkomsten in de Energiebalans. Het hieruit berekende vermeden verbruik van fossiele brandstoffen en de emissie van CO2 en de aandelen hernieuwbaar in de totalen daarvan zijn dan ook nauwelijks veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Revisie
19-12-2018

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

In de vorige versie van deze tabel zijn in plaats van de definitieve cijfers over 2017 de voorlopige cijfers over de verdeling van de werkzame beroepsbevolking naar bedrijfstak gepubliceerd. Dit is in deze versie van de tabel aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Correctie
19-12-2018

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Als gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen is onder andere het bbp naar boven bijgesteld. De indicator 'Totaal overheidsuitgaven als % van bbp' in deze tabel is op basis van de gereviseerde cijfers geactualiseerd voor de gehele tijdreeks vanaf 1995. De indicator heeft een breuk tussen 1994 en 1995.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2017

Revisie
19-12-2018

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Als gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen zijn onder andere het bbp en de totale overheidsuitgaven naar boven bijgesteld. De indicatoren in deze tabel die worden uitgedrukt als percentage van het bbp en de totale overheidsuitgaven zijn op basis van de gereviseerde cijfers geactualiseerd voor de gehele tijdreeks vanaf 1995.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Revisie
19-12-2018

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2015 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2017

Revisie
07-12-2018

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Correctie uitgevoerd op sommering A-U Alle economische activiteiten van totaal afval.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2016

Correctie
06-11-2018

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

De cijfers over de verslagperiode 2011 tot en met 2015 zijn gecorrigeerd. Dit komt door veranderingen in de internationale indeling van stoffen.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Correctie
01-11-2018

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

De cijfers over 2016 van de van echt scheidende personen per 1 000 inwoners voor de vijfjaarsleeftijdsgroepen zijn gecorrigeerd. De fout was het gevolg van een verkeerde uitvoering van een handmatige actie. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Correctie
01-11-2018

Huurverhoging woningen; regio

Voor de berekening van de huurontwikkelingen zijn aanvullende brongegevens gebruikt, als gevolg hiervan zijn de cijfers van Amsterdam, Noord-Holland, Utrecht (provincie) en West-Nederland voor 2018 gewijzigd. De wijzigingen betreffen zowel cijfers voor de huurverhoging inclusief als exclusief huurharmonisatie (bewonerswisseling). Cijfers van andere landsdelen, provincies, grote steden en het totaal zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2018

Correctie
01-11-2018

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Voor de berekening van de huurontwikkelingen zijn aanvullende brongegevens gebruikt, als gevolg hiervan zijn de cijfers van de geliberaliseerde markt voor 2018 gewijzigd. De wijziging betreft het cijfer voor de huurverhoging inclusief huurharmonisatie (bewonerswisseling). Andere cijfers zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Correctie
30-10-2018

Bevolking; kerncijfers

De gemiddelde huishoudensgrootte in 2018 is gecorrigeerd. De komma in het getal stond niet op de juiste plek. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2018

Correctie
05-10-2018

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Door onjuistheden in de opgaven was het (voorlopige) cijfer voor de verkoophoeveelheid van productgroep 11051000 (Bier van mout) voor verslagperiode 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Correctie
05-10-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

Bij de periode 2017/'18 was de verdeling naar leeftijd bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs niet correct. De leeftijdsklassen waren een regel verschoven.Bij deze update is dit gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Correctie
21-09-2018

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Voor het verslagjaar 2013 is een correctie doorgevoerd in de cijfers op basisteamniveau voor de indicator 'Een of meer vormen van sociale overlast'. Deze cijfers stonden abusievelijk op een nul (0).
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
13-09-2018

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

De cijfers gedetailleerd naar leeftijd van de hoofdkostwinner zijn voor alle jaren opnieuw berekend. In de nieuwe cijfers is dit huishoudenskenmerk in beide jaren hetzelfde, terwijl dat in een eerdere versie niet het geval was. Daarnaast waren de cijfers voor paren zonder kinderen en paren met kinderen verwisseld, net als de cijfers voor huurders met en zonder huurtoeslag. Deze onjuistheden zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
07-09-2018

Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

In de vorige versie werden de gegevens van de activa bedrijfsgebouwen, GWW-werken, machines en installaties en de overige materiële vaste activa in de periode 1995-2000 niet correct weergegeven. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
04-09-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

De indeling van mbo-opleidingen naar sector is gewijzigd. Door deze wijziging zijn deze cijfers met terugwerkende kracht vanaf schooljaar 2015/’16 aangepast. Het totaal aantal mbo deelnemers in de categorie Combinatie van sectoren is afgenomen en het totaal aantal mbo deelnemers in de sectoren Economie en Zorg en welzijn is toegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2017/'18

Revisie
03-08-2018

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Gebleken is dat de investeringen van een aantal bedrijfstakken in 2016 onjuist waren. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
24-07-2018

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Voor het verslagjaar 2016 zijn de indices met basisjaar 2010 verkeerd berekend. Zij sloten daarom niet aan bij de jaar-op-jaar procentuele ontwikkelingen. Dat is nu gecorrigeerd. De correctie bedraagt tussen de +2,5 punt en -3,2 punt.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Correctie
21-06-2018

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

De cijfers over roken voor 2013 tot en met 2016 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘niet roken’ stonden abusievelijk bij ‘wel roken’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Correctie
21-06-2018

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

De cijfers over onveiligheidsgevoelens zijn vervangen door cijfers uit een andere bron. Deze kwamen voorheen uit de Veiligheidsmonitor en nu uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. De reden hiervoor is dat de Veiligheidsmonitor vanaf 2018 een tweejaarlijks onderzoek is geworden en Sociale samenhang en welzijn een jaarlijks onderzoek is.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
01-05-2018

Werkstakingen; diverse kenmerken

Door een verkeerde optelling waren de cijfers per kwartaal over de verslagjaren 2015 en 2016 niet correct. Dit is in deze versie aangepast. De overige cijfers in de tabel zijn niet veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2017

Correctie
30-03-2018

Burgers en politie; persoonskenmerken

De cijfers van 2014 naar seksuele geaardheid werden gecorrigeerd. De volgorde van de cijfers van hetero mannen, hetero vrouwen, weet niet en geen antwoord werd abusievelijk niet goed weergegeven.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
20-03-2018

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

De cijfers over onveiligheidsgevoelens zijn vervangen door cijfers uit een andere bron: deze kwamen voorheen uit de Veiligheidsmonitor en nu uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. De reden hiervoor is dat de Veiligheidsmonitor vanaf 2018 een tweejaarlijks onderzoek is geworden en Sociale samenhang en welzijn een jaarlijks onderzoek is.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie