Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode. Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. 

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
10-03-2023

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Vanwege het herstellen van een verwerkingsfout zijn de cijfers voor de aflossingen op studieleningen van 2020 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2020

Correctie
28-02-2023

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

De jaren 2020 en 2019 zijn gecorrigeerd door de dataleverancier. In 2020 gaat de afzet omhoog bij Totaal door een toename bij Overige Schimmelbestrijders (F99), Overige Onkruidbestrijders (H99) en Overige Insectenbestrijders (I99) en een afname bij Plantaardige oliën (ZR02). In 2019 gaat de afzet omlaag bij Totaal door een afname bij Insectenbestrijders van microbiologische of biologische oorsprong (I05).
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Correctie
27-02-2023

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

De geheimhoudingsregels voor uitkomsten vanaf 2016 zijn aangescherpt. Om deze reden zijn meer uitkomsten weggepunt dan voorheen. Daarnaast stonden enkele uitkomsten in de periode tussen 2016 en 2022 voor 45 + 47 Detailhandel en Automobielbranche, M-N Zakelijke Dienstverlening en 49-96 Totaal Dienstverlening niet correct weergegeven, deze zijn nu gecorrigeerd. Ook is de wijze van afronden aangepast en kunnen uitkomsten maximaal 0,1 naar boven of beneden zijn bijgesteld.
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - februari 2023

Correctie
15-02-2023

Exportindicator; kwartaal, bedrijfstakken (SBI 2008)

De data van de Groothandel en handelsbemiddeling en de Diensten (geen handel) waren verwisseld en zijn gecorrigeerd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 1e kwartaal 2023

Correctie
15-02-2023

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Vanwege een onvolledigheid in de verwerking van de registraties was er sprake van een onderschatting in het eerder gepubliceerde aantal woningtransformaties in 2021. Dit zijn de nieuwe aangepaste cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2021

Correctie
10-02-2023

Patentaanvragers en patentaanvragen; bedrijfstak, bedrijfsgrootte

Correctie van de cijfers over 2013 t/m 2019. Voorheen werd een patentaanvrager geteld via de psn_id (de ID voor gestandaardiseerde namen binnen PATSTAT), waarbij elke psn_id een unieke aanvrager vertegenwoordigt. Uit nadere analyse van de microdata blijkt dat sommige ondernemingen toch vertegenwoordigd zijn door meerdere psn_id's in de koppeling, waardoor bepaalde ondernemingen dubbel worden geteld als patentaanvrager. Met deze correctie worden de ondernemingen zelf geteld als aanvrager in plaats van de psn_id's, waardoor er geen sprake meer is van dubbeltellingen. Deze correctie gaat over alle statistiekjaren en betreft per jaar enkele tientallen minder patentaanvragers dan voorheen. Daarnaast worden de cijfers nu afgerond op veelvouden van vijf.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2013-2019

Correctie
10-02-2023

Patentaanvragers en patentaanvragen; technologiegebied

Voorheen werd een patentaanvrager geteld via de psn_id (de ID voor gestandaardiseerde namen binnen PATSTAT), waarbij elke psn_id een unieke aanvrager vertegenwoordigt. Uit nadere analyse van de microdata blijkt dat sommige ondernemingen toch vertegenwoordigd zijn door meerdere psn_id's in de koppeling, waardoor bepaalde ondernemingen dubbel worden geteld als patentaanvrager. Met deze correctie worden de ondernemingen zelf geteld als aanvrager in plaats van de psn_id's, waardoor er geen sprake meer is van dubbeltellingen. Deze correctie gaat over alle statistiekjaren en betreft per jaar enkele tientallen minder patentaanvragers dan voorheen. Als er een koppeling met het Algemeen Bedrijvenregister mogelijk is wordt de onderneming als patentaanvrager geteld. Als er geen koppeling mogelijk is dan wordt alsnog de psn_id als aanvrager geteld. Daarnaast worden de cijfers nu afgerond op veelvouden van vijf.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Correctie
02-02-2023

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, persoonskenmerken, regio

De cijfers over 'Ondersteuning thuis, totaal' voor geheel Nederland in het 2e half jaar van 2020 zijn ten onrechte vervangen door een punt. Dit is nu hersteld.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2022

Correctie
31-01-2023

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

Op detailniveau waren de cijfers voor 2020 niet zichtbaar en die van 2021 wel, dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Correctie
30-01-2023

Productie gebouwen, prijsindex 2015=100

Vanwege een methodeverbetering zijn de indexcijfers voor de deelreeks Nieuwbouwwoningen in de periode 2019 kwartaal 3 en de deelreeks Bestaande bouw marktsector in de periode 2021 kwartaal 3 gecorrigeerd met 0,1 indexpunt. De verbetering heeft betrekking op de onderliggende prijsindexcijfers die gebruikt worden om de invloed van prijsveranderingen op de bouwproductie te elimineren.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2015 - 4e kwartaal 2022

Correctie
30-12-2022

Landbouw; kwartaalcijfers omzet landbouwbedrijven

Voor de verslagjaren 2018, 2019 en 2020, hadden combinaties van de selectievariabelen regio, bedrijfstype en perioden met lege cellen een punt gekregen i.p.v. een 0. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Door herziening van een groep uitbijters is de totale omzet voor een aantal bedrijfstypen gewijzigd in verslagjaar 2020.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1e kwartaal 2018 - 3e kwartaal 2022

Correctie
27-12-2022

Biologische plantaardige en dierlijke productie; nationaal

De vaststelling van de cijfers betreffende de productie van biologische melkproducten (slagroom, boter, kaas en yoghurt e.d.) is met ingang van rapportagejaar 2021 verbeterd. Als gevolg van deze verbetering is er een trendbreuk ontstaan tussen de cijfers over 2021 en cijfers van de voorgaande jaren. Daarom zijn de cijfers vanaf 2015 tot en met 2020 gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2020

Correctie
27-12-2022

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2010 tot en met 2019 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2021

Revisie
23-12-2022

Overheidsondernemingen; schulden, sector met zeggenschap

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers 2017 en 2018 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2020

Revisie
20-12-2022

Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Revisie
19-12-2022

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, vanaf 1917

De cijfers over 2021 zijn gecorrigeerd. Voor mei 2021 bleek een klein deel van de broninformatie onterecht niet te zijn meegenomen. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1917 - 2021.

Correctie
15-12-2022

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

De cijfers vanaf 1990 tot en met 2019 zijn gereviseerd. De revisie betreft voornamelijk het verbruik van gas- dieselolie en licht stookolie en het werkt door in de bovenliggende energiedragers (totaal aardolieproducten en totaal aardoliegrondstoffen en –producten en totaal energiedragers). De revisie is tweeledig: - Nieuwe gegevens over het verbruik van diesel in mobiele werktuigen zijn verwerkt. Daardoor gaat het finaal energieverbruik van gas- dieselolie en licht stookolie bij de bouw, diensten en landbouw omhoog. De grootste wijziging zit bij de bouw (+10 PJ van 1990 t/m 2015, aflopend tot 1 PJ in 2019. Bij de landbouw gaat het om 0,5 tot 1,5 PJ vanaf ongeveer 2010 en bij de diensten om 0 tot 3 PJ in de hele periode. - De methode voor omgaan met statistisch verschil is aangepast. Voorheen werd vanaf 2013 uitgegaan van statistisch verschil van -3 procent op jaarbasis, aansluitend bij oude data (t/m 2012) over verbruik diesel wegverkeer gebaseerd op het aparte accijnstarief enkel voor gebruik voor wegverkeer wat tot die tijd bestond. In de nieuwe methode wordt het statistisch verschil weggewerkt vanaf 2015: Het finaal energieverbruik van wegverkeer wordt berekend als restpost door de totale marktleveringen van diesel te verminderen met de leveringen aan overige afnemers. Het eerste en het tweede punt werkt allebei door op finaal energieverbruik wegverkeer wat daardoor omlaag gaat met gemiddeld ruim 5 procent vanaf 2015. Vóór de accijnsaanpassing van 2013 was er een positief statistisch verschil, dat wil zeggen meer aanbod dan verbruik. Door de verbeterde gegevens waarbij het verbruik is gestegen is dit statistisch verschil kleiner geworden en in een aantal jaren negatief.
Frequentie: per jaar, periode: 1946-2021

Revisie
15-12-2022

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

De cijfers vanaf 1990 tot en met 2019 zijn gereviseerd. De revisie betreft voornamelijk het verbruik van gas- dieselolie en licht stookolie en het werkt door in de bovenliggende energiedragers (totaal aardolieproducten en totaal aardoliegrondstoffen en –producten en totaal energiedragers). De revisie is tweeledig: - Nieuwe gegevens over het verbruik van diesel in mobiele werktuigen zijn verwerkt. Daardoor gaat het finaal energieverbruik van gas- dieselolie en licht stookolie bij de bouw, diensten en landbouw omhoog. De grootste wijziging zit bij de bouw (+10 PJ van 1990 t/m 2015, aflopend tot 1 PJ in 2019. Bij de landbouw gaat het om 0,5 tot 1,5 PJ vanaf ongeveer 2010 en bij de diensten om 0 tot 3 PJ in de hele periode. - De methode voor omgaan met statistisch verschil is aangepast. Voorheen werd vanaf 2013 uitgegaan van statistisch verschil van -3 procent op jaarbasis, aansluitend bij oude data (t/m 2012) over verbruik diesel wegverkeer gebaseerd op het aparte accijnstarief enkel voor gebruik voor wegverkeer wat tot die tijd bestond. In de nieuwe methode wordt het statistisch verschil weggewerkt vanaf 2015. Het finaal energieverbruik van wegverkeer wordt berekend als restpost door de totale marktleveringen van diesel te verminderen met de leveringen aan overige afnemers. Het eerste en het tweede punt werkt allebei door op finaal energieverbruik wegverkeer wat daardoor omlaag gaat met gemiddeld ruim 5 procent vanaf 2015. Vóór de accijnsaanpassing van 2013 was er een positief statistisch verschil, dat wil zeggen meer aanbod dan verbruik. Door de verbeterde gegevens waarbij het verbruik is gestegen is dit statistisch verschil kleiner geworden en in een aantal jaren negatief.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2021

Revisie
15-12-2022

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Cijfers van 2015 tot en met 2019 zijn gereviseerd. De belangrijkste aanpassing is een kleine verandering van de invoer van steenkool en bruinkool van enkele miljoenen kg (maximaal 0,1%) op jaarbasis. Deze tabel is gereviseerd om de consistentie met andere StatLine tabellen die over kolen gaan te waarborgen.
Frequentie: per jaar, periode: 1802 - 2021

Revisie
15-12-2022

Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar energiedrager

De cijfers over 2015 t/m 2019 zijn gereviseerd. Het gaat om relatief kleine aanpassingen als gevolg van verbeterde inzichten over de energiebalans van individuele bedrijven. De aanpassingen in de betreffende jaren zijn gemiddeld 0,1 procent van het totale elektriciteitsproductie; 0,9 procent van de totale warmteproductie en 0,2 procent van de totale inzet. Hiermee zijn de cijfers weer volledig consistent met de in december 2021 gereviseerde Energiebalans. De cijfers over 2020 hebben de status definitief gekregen, de nader voorlopige cijfers over 2021 zijn bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2021

Revisie
15-12-2022

Provincies; tarieven opcenten motorrijtuigenbelasting

Vanwege het herstellen van een verwerkingsfout zijn de cijfers voor het opcententarief van de motorrijtuigenbelasting van Limburg 2022 en 2023 bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2023

Correctie
15-12-2022

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2019 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2021

Revisie
25-11-2022

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken werknemer, cao-sector

De cijfers van het totaal aantal banen en de nadere detaillering waren niet correct. Daarnaast stonden de 2021-uitkomsten over het arbeidsvolume onder het kopje “<= 105% minimumloon” ten onrechte op 0. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2021

Correctie
21-10-2022

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

Cijfers vanaf 1995 in de functie 4.3 brandstoffen en energie over investeringsbijdragen, belastingen op inkomen en vermogen en overige kapitaaloverdrachten van Energie Beheer Nederland B.V. (EBN), onderdeel van de Rijksoverheid, en vanaf 2001 in de functie 1.2 hulp buitenland over overige kapitaaloverdrachten van de Rijksoverheid aan de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) zijn verbeterd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Revisie
12-10-2022

Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing

Bij kwaliteitscontrole bleek (1) dat het onderwerp percentage oppervlakte en het onderwerp gebruik per jaar per ha voor 2012 bij totaal gewassen per stof een onjuist cijfer hadden. Dit is gecorrigeerd. Ook bleek (2) dat het onderwerp aantal bedrijven met gewasbescherming en het percentage bedrijven met gewasbescherming per gewas en per stof in 2012 en 2016 niet goed werden weergegeven. Dit is gecorrigeerd. Verder zijn (3) in 2012 en 2016 getallen bij stoffen en gewassen op onbetrouwbaar gezet als het aantal waarnemingen met gebruik daar beperkt was. Voor 2020 was dit al doorgevoerd.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016, 2020

Correctie
23-09-2022

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

De methode voor het bepalen van de aan het buitenland betaalde en van het buitenland ontvangen winsten van niet-financiële vennootschappen is verbeterd in de periode vanaf 1995. Dit werkt ook door in enkele saldi. Omdat een deel van de betaalde winsten via financiële holdings lopen, zijn ook de betaalde winsten van financiële instellingen gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Correctie
21-09-2022

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

De relatieve cijfers (per 1 000 van de gemiddelde bevolking) over 2021 zijn voor alle regio’s gecorrigeerd. De oude cijfers lagen een factor 10 te hoog. De fout is ontstaan door een verkeerde afleiding van de cijfers van de gemiddelde bevolking waaraan wordt gerelateerd. De fout heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2021

Correctie
31-08-2022

Overheidsbalans; activa en passiva

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Revisie
22-07-2022

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse SBI2008, 2020

In de vorige versie waren de Overige kosten van de branche '51 Vervoer door de lucht' zonder decimaal gepubliceerd, dit is nu aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Correctie
22-07-2022

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2020

In de vorige versie waren de subsidies van 10% of groter zonder decimaal gepubliceerd bij bedrijfstakken H, I en R, dit is nu aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data. Ook het bruto inkomen is gewijzigd door een verkeerd gebruikt inkomensbegrip.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2020

Correctie
30-06-2022

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

De cijfers over 2018 zijn gewijzigd als gevolg van complete kinderbijslag data.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2020

Correctie
09-06-2022

Woonlasten huishoudens; kenmerken huishouden, woning

De cijfers over 2012, 2015 en 2018 zijn gereviseerd in verband met nieuwe rekenmethode en aanpassing woningbeleid aan regelgeving 2021.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2012,2015,2018,2021

Revisie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

Voor het jaar 2019 waren de gegevens over de ontwerpcapaciteit in Vervuilingseenheden en ontwerpcapaciteit in Inwonerequivalenten per abuis verwisseld, bij alle selecties en zuiveringstypen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Correctie
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Door nieuwe informatie over 2019 zijn de totale influentvracht CZV en de hoeveelheid Vervuilingseenheden in het influent beiden in 2019 met 4% gestegen ten opzichte van de vorige versie. Dit leidt bij deze twee parameters ook tot kleine wijzigingen in onderliggende uitsplitsingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2020

Correctie
20-04-2022

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

De cijfers behorende bij het onderwerp 'Werknemers die verzuimd hebben' waren in 2014 onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven voor de bedrijfstakken 'A Landbouw, bosbouw en visserij', 'E Waterbedrijven en afvalbeheer' en 'L Verhuur en handel van onroerend goed'. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Correctie
20-04-2022

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

De cijfers behorende bij de categorie '0911 Land- en bosbouwers' voor 2016 en de cijfers behorende bij de categorie '1116 Verleners van overige persoonlijke diensten’ voor 2014 werden onterecht weergeven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Correctie
20-04-2022

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd

De cijfers behorende bij het onderwerp 'Werknemers die verzuimd hebben' waren onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven voor de categorie ‘Totaal mannen en vrouwen van 65 tot 75 jaar' in 2014 en de categorie ‘Mannen van 65 tot 75 jaar’ in 2017 . Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Correctie