Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode. Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. 

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
23-04-2020

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Het cijfer over 2018 van het gemiddeld aantal personen per huishouden in de regio Nederland was een factor 2 te hoog. Dit is nu gecorrigeerd. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2019

Correctie
14-04-2020

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

De cijfers waarbij het toetsadvies met het 1e schooladvies wordt vergeleken waren voor schooljaar 2017/’18 niet correct. Voor de leerlingen met 1e schooladvies vso/pro/vmbo-b zijn de cijfers gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is bij deze groep het aantal leerlingen met een toetsadvies lager of gelijk aan het 1e schooladvies met ongeveer 350 gedaald en het aantal leerlingen met een toetsadvies hoger of gelijk aan het 1e schooladvies met ongeveer 350 gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 2014/'15 - 2018'/'19

Correctie
07-04-2020

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

De cijfers bij de onderwerpen stalken en chantage waren verwisseld. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Correctie
01-04-2020

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

Er is een klein verschil geconstateerd tussen de Statline-cijfers voor CO2 en de cijfers van de Emissieregistratie (RIVM). Na onderzoek bleek dat er een aantal posten verkeerd meegenomen waren op Statline. Deze posten zijn nu aangepast. Het gaat met name om de CO2 getallen bij mobiele bronnen van Wegverkeer, Landbouw en Overige sectoren.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2018

Correctie
24-03-2020

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Op de definitieve cijfers van 2013-2016 is een kleine correctie toegepast. In de VTV diagnose-indeling bleken enkele diagnosecodes wel ingedeeld te zijn in diagnosehoofdgroepen, maar niet in diagnosesubgroepen. Dit is nu gecorrigeerd voor alle jaren door de opnamen met de betreffende diagnosecodes ook toe te voegen aan de subgroepen. Dit betrof de subgroepen 1.16 (Overige infectieuze en parasitaire ziekten), 9.10 (Overige ziekten van hart- en vaatstelsel) en 15.1 (Zwangerschap). Het effect van deze correctie is dat de cijfers bij VTV subgroep 15.1 (Zwangerschap) nu iets hoger zijn; bij de andere twee subgroepen zijn de verschillen verwaarloosbaar omdat er bij deze subgroepen vrijwel geen opnamen met de niet ingedeelde diagnosecodes waren.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Correctie
16-03-2020

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Tevens is voor de jaren 2014-2017 een kleine inconsistentie in de berekening van de gemiddelde afstanden verbeterd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
16-03-2020

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Tevens is voor de jaren 2014-2017 een kleine inconsistentie in de berekening van de gemiddelde afstanden verbeterd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
28-02-2020

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Abusievelijk is in de vorige versie van deze tabel de eenheid “mln euro” voor de waarde en “mln kg” voor het gewicht opgenomen . Dit is nu omgezet naar “1000 euro” en ”1000 kg” Cijfermatig is er in deze tabel niets aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Correctie
21-02-2020

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname partners in paren

Abusievelijk is in de vorige versie van deze tabel de eenheid ‘x1000’ opgenomen terwijl dit ‘aantal’ had moeten zijn. Dit is deze versie van de tabel hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2014-2018

Correctie
14-02-2020

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Per abuis is voor de waargenomen levensverwachting voor vrouwen in 2018 een verkeerd cijfer gepubliceerd. Dit is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2060

Correctie
13-02-2020

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

De cijfers over 2017 waren voorlopig en zijn definitief gemaakt. Omdat niet was aangegeven dat deze cijfers voorlopig waren, wordt de tabel gepubliceerd als een correctie.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2019

Correctie
13-02-2020

Jongeren (15 tot 25 jaar); onderwijsniveau, kenmerken ouders

De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2011 – 2016 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2019

Correctie
07-02-2020

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheidsuitgaven naar functie vanaf 2015 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Revisie
23-01-2020

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

De cijfers voor totaal biomassa en totaal energiebronnen over het jaar 2014 zijn gecorrigeerd. De optelling van de onderliggende energiebronnen van biomassa naar totaal biomassa was niet juist waardoor ook het totaal over alle energiebronnen fout was. Na correctie komen de totalen in 2014 voor het bruto eindverbruik van hernieuwbare energie 1,4 PJ lager uit.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Correctie
23-01-2020

Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken

De cijfers van 2019 voor de variabelen Totaal kennis/vaardigheden en Computer/online diensten waren niet correct.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2019

Correctie
17-01-2020

Motorvoertuigen; vanaf 1927

Voor de jaren 1950 t/m 1976 is een correctie doorgevoerd op het aantal personenauto’s en het totaal motorvoertuigen. In de publicatie van december 2019 zijn data gebruikt uit het Statistisch Zakboek van 1976. In 1977 zijn deze data echter drastisch herzien. Deze herziene data zijn nu gebruikt.
Frequentie: per jaar, periode: 1927-2019

Correctie
19-12-2019

Aardwarmte en bodemenergie; onttrekking van warmte en koude

Het cijfer over onttrokken warmte met warmtepompen in 2017 is gecorrigeerd door nagekomen informatie over het aantal geleverde warmtepompen in dat jaar. Het cijfer over aardwarmte in 2016 is gecorrigeerd; het gaat om het herstellen van een kopieerfout.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Correctie
29-11-2019

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2017 4e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 4e kwartaal

Correctie
29-11-2019

Leven lang leren; onderwijskenmerken

De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2013 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Correctie
14-11-2019

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Vanwege een methodeverbetering zijn de bestelautokilometers in binnen- en buitenland vanaf 2015 gereviseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Revisie
13-11-2019

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

vanwege een methodeverbetering zijn de bestelautokilometers in binnen- en buitenland vanaf 2015 gereviseerd. De structuur en de overige gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Revisie
31-10-2019

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De cijfers voor de eindstanden van 2010 tot en met 2016 zijn aangepast. Garanties aan enkele instellingen die tot de sector overheid behoren, waren ten onrechte opgenomen als garanties aan overige instellingen. Daarnaast waren garanties ten onrechte opgenomen als garanties aan overige instellingen, terwijl dit niet-financiële overheidsondernemingen betrof. De eindstanden van eenmalige garanties aan niet-financiële overheidsondernemingen en aan overige instellingen zijn overeenkomstig aangepast, evenals het totaal van eenmalige garanties.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2018

Correctie
01-10-2019

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor startjaar 2014, 2 jaar na startjaar waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is het aantal gediplomeerden met ongeveer 3000 gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Correctie
01-10-2019

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor startjaar 2014, 2 jaar na startjaar waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is het aantal gediplomeerden met ongeveer 3000 gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Correctie
20-09-2019

Startende zelfstandigen; loopbaan

In het bronbestand voor deze tabel is de afleiding van het kenmerk ‘arbeidspositie’ aangepast. Dit kenmerk wordt gebruikt voor het bepalen van het type zelfstandige dat iemand is bij de start en ook de arbeidsmarktpositie in het peiljaar. De wijziging houdt in dat de arbeidspositie van personen in een huishouden zonder waargenomen inkomen is omgezet naar ‘behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen’. In de voorgaande versie van het bronbestand konden deze personen ook een andere arbeidspositie hebben, bijvoorbeeld als zelfstandige. Deze aanpassing leidt tot kleine wijzigingen in de cijfers over startende zelfstandigen en hun loopbaan in deze tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2015

Revisie
20-09-2019

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken

In het bronbestand voor deze tabel is de afleiding van het kenmerk ‘arbeidspositie’ aangepast. Dit kenmerk wordt gebruikt voor het bepalen van het type zelfstandige dat iemand is bij de start en ook de sociaaleconomische positie in het jaar voor het startjaar. De wijziging houdt in dat de arbeidspositie van personen in een huishouden zonder waargenomen inkomen is omgezet naar ‘behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen’. In de voorgaande versie van het bronbestand konden deze personen ook een andere arbeidspositie hebben, bijvoorbeeld als zelfstandige. Deze aanpassing leidt tot kleine wijzigingen in de cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Revisie
13-09-2019

Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio

Als gevolg van wijziging van de gewascodelijst in de Gecombineerde Opgave zijn de arealen natuurlijk grasland vanaf 2016 aangepast. Dit heeft invloed op daaraan gerelateerde onderwerpen, evenals het aantal bedrijven.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1998-2016

Revisie
05-09-2019

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheidsuitgaven naar functie vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Revisie
29-08-2019

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

Cijfers over 2018 zijn toegevoegd. De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

Cijfers over 2018 zijn toegevoegd. De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

Cijfers over 2018 zijn toegevoegd. De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
29-08-2019

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

De 2018 cijfers behorende bij het onderwerp ‘gevaarlijk werk (vanaf 2018)’ waren onjuist. Vanwege een technisch probleem tijdens de waarneming waren niet alle antwoorden van respondenten meegeteld. Deze cijfers zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
17-07-2019

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

De gegevens gepubliceerd om 06:30 op dinsdag 15 juli voor de overheid totale niet-financiële activa in 2017 en 2018 bleken fout te zijn. De op 16 juli gepubliceerde gegevens zijn gecorrigeerd. De correcties betreffen de volgende onderwerpen 2017 Overheid totale niet-financiële activa herwaardering, overige volume mutaties, eindbalans, volume-index. 2018 Overheid totale niet-financiële activa beginbalans, herwaardering, overige volume mutaties, eindbalans, volume-index
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Correctie
10-07-2019

Gezondheid en Zorg, afgesloten reeksen; 1900 - 2004

In het onderwerp 'Zorg rond de geboorte' bleken de cijfers vanaf 1921 een jaar versprongen te zijn. Dit is nu hersteld.
Frequentie: stopgezet, periode: 1900-2004

Correctie
05-07-2019

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

De vorig jaar gepubliceerde uitkomsten 1995-2017 over de arbeidsinkomensquote (AIQ), netto exploitatieoverschot/gemengd inkomen en totale beloning voor arbeid en kapitaal zijn bij nader inzien niet correct gebleken. In de nieuwe reeks zijn de cijfers verbeterd. Daarnaast zijn de uitkomsten voor het jaar 2016 opnieuw berekend met gegevens die na de vorige publicatie beschikbaar zijn gekomen. De verschillen treden op in de volgende jaren: 1. 1997 bij de bedrijfstak Overige dienstverlening; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 2. 1999 bij de bedrijfstak Overige dienstverlening; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 3. 2002 bij de bedrijfstak Cultuur, sport en recreatie; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 4. 2007 bij de bedrijfstak Cultuur, sport en recreatie; dit heeft geen invloed op de macro AIQ (A-U) 5. 2014 bij de bedrijfstak Overige dienstverlening; heeft kleine invloed op de macro AIQ (A-U)
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Correctie
26-06-2019

Overheid; overheidsproductie en -consumptie

De definitie van de materiële overheidsconsumptie is gewijzigd, en de bijbehorende cijfers zijn gereviseerd voor de gehele tijdreeks. In de nieuwe definitie worden de afschrijvingen, het verbruik van de toegerekende bankdiensten, de verkopen van de overheid, en het saldo van de niet-productgebonden belastingen en subsidies niet langer meegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Revisie
24-06-2019

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

De productgebonden en niet-productgebonden subsidies worden vanaf heden als positieve middelen van de ontvanger en positieve bestedingen van de verstrekker geboekt. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten. Balansstanden van termijncontracten worden vanaf heden bruto, zowel aan de activa als passiva zijde, gepresenteerd. De presentatie van de stromen van termijncontracten blijft netto (gesaldeerd aan de activa zijde). Hierdoor ontstaat aan de passievazijde een bedrag bij de post 'prijsmutaties en herwaarderingen' om de balansmutatie te registeren. Door deze presentatiewijze wijzigen ook de bovenliggende aggregaten.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Revisie