Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
18-01-2019

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

De cijfers vanaf 2015 voor Nederland, enkele landsdelen en enkele provincies waren niet correct. Bij het toevoegen van de data werden voor deze regio’s de getallen achter de komma afgekapt. De verschillen zijn minimaal. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Correctie
18-01-2019

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen

De cijfers van de Consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de onderverdeling van voedingsmiddelen, dranken en tabak zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie. Daarnaast is de onderverdeling van de Individuele consumptie door de overheid naar goederen en diensten voor de periode 1995-2017 beschikbaar gekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
18-01-2019

Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen

De cijfers van de Consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de onderverdeling van voeding en niet alcoholische dranken zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie. Daarnaast is de onderverdeling van de Individuele consumptie door de overheid en de Werkelijke individuele consumptie naar verbruiksfunctie voor de periode 1995-2017 beschikbaar gekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
24-12-2018

Overheidssaldo en overheidsschuld; overheidssectoren

Door een onnauwkeurigheid in het verwerkingsproces zijn enkele kleine fouten ontstaan in 'Aandeel overheidsschuld' (in miljoenen euro’s en als percentage van het bruto binnenlands product). De fouten, in de jaren en kwartalen van 2004 tot en met het tweede kwartaal van 2018, zijn hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw III

Correctie
20-12-2018

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Vanaf 2012 zijn de cijfers over zonnestroom gereviseerd wegens het in gebruik nemen van een nieuwe methode. Door deze revisie zijn ook de totaalcijfers over hernieuwbare energie vanaf 2012 veranderd. Daarnaast zijn nieuwe uitkomsten beschikbaar gekomen voor het totale energie verbruik (vanaf 2004) en het primair energieverbruik (vanaf 1990). De bijstellingen zijn zeer klein en dienen alleen om de uitkomsten in overeenstemming te houden met uitkomsten in de Energiebalans. Het hieruit berekende vermeden verbruik van fossiele brandstoffen en de emissie van CO2 en de aandelen hernieuwbaar in de totalen daarvan zijn dan ook nauwelijks veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Revisie
20-12-2018

Hernieuwbare elektriciteit; productie en vermogen

Vanaf 2012 zijn de cijfers over zonnestroom gereviseerd wegens het in gebruik nemen van een nieuwe methode. Door deze revisie zijn ook de totaalcijfers over hernieuwbare elektriciteit vanaf 2012 veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Revisie
19-12-2018

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

In de vorige versie van deze tabel zijn in plaats van de definitieve cijfers over 2017 de voorlopige cijfers over de verdeling van de werkzame beroepsbevolking naar bedrijfstak gepubliceerd. Dit is in deze versie van de tabel aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 1e kwartaal - 2017 4e kwartaal

Correctie
19-12-2018

Overheid; uitgaven aan onderwijs en studietoelagen vanaf 1900

Als gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen is onder andere het bbp naar boven bijgesteld. De indicator 'Totaal overheidsuitgaven als % van bbp' in deze tabel is op basis van de gereviseerde cijfers geactualiseerd voor de gehele tijdreeks vanaf 1995. De indicator heeft een breuk tussen 1994 en 1995.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2017

Revisie
19-12-2018

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Als gevolg van de revisie van de Nationale Rekeningen zijn onder andere het bbp en de totale overheidsuitgaven naar boven bijgesteld. De indicatoren in deze tabel die worden uitgedrukt als percentage van het bbp en de totale overheidsuitgaven zijn op basis van de gereviseerde cijfers geactualiseerd voor de gehele tijdreeks vanaf 1995.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Revisie
19-12-2018

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2015 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2017

Revisie
18-12-2018

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

De CO2-emissie door de chemische industrie is gecorrigeerd voor de jaren 2012 tot en met 2017. Deze aanpassing is het gevolg van een correctie in de onderliggende energiedata voor enkele grote chemische bedrijven. De opgave van deze bedrijven voor de energiestatistieken van het CBS bleek niet volledig door onduidelijkheid over de afbakening van deze bedrijven. Deze onvolledigheid is ontdekt door een vergelijking van de aan het CBS opgegeven data met de gegevens van deze bedrijven gerapporteerd voor het ETS-systeem en gegevens in de milieujaarverslagen. Een gevolg van deze correctie is dat het finaal verbruik van aardgas nu gemiddeld 22 PJ hoger is voor de jaren 2012 t/m 2017, het olierestgassenverbruik gemiddeld 12 PJ hoger en het elektriciteitsverbruik ongeveer 1 PJ hoger. Deze correcties hebben gevolgen voor berekende emissie van CO2, welke nu gemiddeld 1,3 Mton hoger uitkomen voor de jaren 2012 t/m 2017.
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2017

Correctie
18-12-2018

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

De CO2-emissie door de chemische industrie is gecorrigeerd voor de jaren 2012 tot en met 2017. Deze aanpassing is het gevolg van een correctie in de onderliggende energiedata voor enkele grote chemische bedrijven. De opgave van deze bedrijven voor de energiestatistieken van het CBS bleek niet volledig door onduidelijkheid over de afbakening van deze bedrijven. Deze onvolledigheid is ontdekt door een vergelijking van de aan het CBS opgegeven data met de gegevens van deze bedrijven gerapporteerd voor het ETS-systeem en gegevens in de milieujaarverslagen. Een gevolg van deze correctie is dat het finaal verbruik van aardgas nu gemiddeld 22 PJ hoger is voor de jaren 2012 t/m 2017, het olierestgassenverbruik gemiddeld 12 PJ hoger en het elektriciteitsverbruik ongeveer 1 PJ hoger. Deze correcties hebben gevolgen voor berekende emissie van CO2, welke nu gemiddeld 1,3 Mton hoger uitkomen voor de jaren 2012 t/m 2017.
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2017

Correctie
18-12-2018

Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften

De CO2-emissie door de chemische industrie is gecorrigeerd voor de jaren 2012 tot en met 2017. Deze aanpassing is het gevolg van een correctie in de onderliggende energiedata voor enkele grote chemische bedrijven. De opgave van deze bedrijven voor de energiestatistieken van het CBS bleek niet volledig door onduidelijkheid over de afbakening van deze bedrijven. Deze onvolledigheid is ontdekt door een vergelijking van de aan het CBS opgegeven data met de gegevens van deze bedrijven gerapporteerd voor het ETS-systeem en gegevens in de milieujaarverslagen. Een gevolg van deze correctie is dat het finaal verbruik van aardgas nu gemiddeld 22 PJ hoger is voor de jaren 2012 t/m 2017, het olierestgassenverbruik gemiddeld 12 PJ hoger en het elektriciteitsverbruik ongeveer 1 PJ hoger. Deze correcties hebben gevolgen voor berekende emissie van CO2, welke nu gemiddeld 1,3 Mton hoger uitkomen voor de jaren 2012 t/m 2017.
Frequentie: per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2017

Correctie
14-12-2018

Bedrijfsleven; conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

De cijfers tot en met het verslagjaar 2013 zijn voor de motor- en autobranche gecorrigeerd. Door een aanpassing in de berekening zijn er minimale verschillen bij de ontwikkelingen ontstaan met eerder gepubliceerde cijfers.
Frequentie: per kwartaal, periode: Q1 2008 - Q4 2018

Correctie
07-12-2018

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Correctie uitgevoerd op sommering A-U Alle economische activiteiten van totaal afval.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2016

Correctie
15-11-2018

Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Voor elektriciteitsaansluitingen op Saba en Totaal Caribisch Nederland is de verdeling tussen huishoudens en bedrijven voor verslagjaar 2015 en eerder aangepast aan de recentste inzichten.
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2017

Revisie
14-11-2018

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

De cijfers over mensen die meer uren willen werken en direct beschikbaar zijn, zijn voor de periode 2003-2012 onderdrukt. Vanwege een andere meetmethode zijn de cijfers vóór en vanaf 2013 niet goed in de tijd vergelijkbaar. Op aanvraag blijven de cijfers over de periode 2003-2012 wel beschikbaar.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Revisie
06-11-2018

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

De cijfers over de verslagperiode 2011 tot en met 2015 zijn gecorrigeerd. Dit komt door veranderingen in de internationale indeling van stoffen.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Correctie
01-11-2018

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

De cijfers over 2016 van de van echt scheidende personen per 1 000 inwoners voor de vijfjaarsleeftijdsgroepen zijn gecorrigeerd. De fout was het gevolg van een verkeerde uitvoering van een handmatige actie. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Correctie
01-11-2018

Huurverhoging woningen; regio

Voor de berekening van de huurontwikkelingen zijn aanvullende brongegevens gebruikt, als gevolg hiervan zijn de cijfers van Amsterdam, Noord-Holland, Utrecht (provincie) en West-Nederland voor 2018 gewijzigd. De wijzigingen betreffen zowel cijfers voor de huurverhoging inclusief als exclusief huurharmonisatie (bewonerswisseling). Cijfers van andere landsdelen, provincies, grote steden en het totaal zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2018

Correctie
01-11-2018

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Voor de berekening van de huurontwikkelingen zijn aanvullende brongegevens gebruikt, als gevolg hiervan zijn de cijfers van de geliberaliseerde markt voor 2018 gewijzigd. De wijziging betreft het cijfer voor de huurverhoging inclusief huurharmonisatie (bewonerswisseling). Andere cijfers zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Correctie
30-10-2018

Bevolking; kerncijfers

De gemiddelde huishoudensgrootte in 2018 is gecorrigeerd. De komma in het getal stond niet op de juiste plek. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2018

Correctie
17-10-2018

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

De indexcijfers in de reeks 2017=100 van Bonaire en Sint Eustatius in de periode 2010 t/m 2018 zijn gecorrigeerd omdat voor de berekening van deze cijfers een verkeerde weging gebruikt werd. Als gevolg hiervan zijn ook de kwartaal- en jaarmutaties bijgesteld. De jaar indexcijfers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn ook gewijzigd, omdat deze niet berekend waren met afgeronde kwartaal indexcijfers. Deze correctie heeft alleen betrekking op de cijfers in de reeks 2017=100, de eerder gepubliceerde indexcijfers, kwartaal- en jaarmutaties van de reeks 2010=100 zijn correct en dus niet bijgesteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010 - 3e kwartaal 2018

Correctie
05-10-2018

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Door onjuistheden in de opgaven was het (voorlopige) cijfer voor de verkoophoeveelheid van productgroep 11051000 (Bier van mout) voor verslagperiode 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Correctie
05-10-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

Bij de periode 2017/'18 was de verdeling naar leeftijd bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs niet correct. De leeftijdsklassen waren een regel verschoven.Bij deze update is dit gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Correctie
21-09-2018

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Voor het verslagjaar 2013 is een correctie doorgevoerd in de cijfers op basisteamniveau voor de indicator 'Een of meer vormen van sociale overlast'. Deze cijfers stonden abusievelijk op een nul (0).
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
18-09-2018

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bij de samenstelling van de cijfers over 2016 van lokaal welzijnswerk is gebleken dat de populatie van bedrijven in de jaren 2013-2015 niet volledig was. De populatieafbakening is nu verbeterd doordat de SBI-code van enkele bedrijven beter is getypeerd. Na toevoeging van de ontbrekende bedrijven zijn de cijfers over 2013-2015 iets naar boven bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Correctie
18-09-2018

Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari

Bij de periode 2018 waren de voertuigen van bouwjaar 2006 abusievelijk geteld bij de categorie “bouwjaren tot en met 2005”. Dit is bij de huidige versie aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Correctie
13-09-2018

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

De cijfers gedetailleerd naar leeftijd van de hoofdkostwinner zijn voor alle jaren opnieuw berekend. In de nieuwe cijfers is dit huishoudenskenmerk in beide jaren hetzelfde, terwijl dat in een eerdere versie niet het geval was. Daarnaast waren de cijfers voor paren zonder kinderen en paren met kinderen verwisseld, net als de cijfers voor huurders met en zonder huurtoeslag. Deze onjuistheden zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
07-09-2018

Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

In de vorige versie werden de gegevens van de activa bedrijfsgebouwen, GWW-werken, machines en installaties en de overige materiële vaste activa in de periode 1995-2000 niet correct weergegeven. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
04-09-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

De indeling van mbo-opleidingen naar sector is gewijzigd. Door deze wijziging zijn deze cijfers met terugwerkende kracht vanaf schooljaar 2015/’16 aangepast. Het totaal aantal mbo deelnemers in de categorie Combinatie van sectoren is afgenomen en het totaal aantal mbo deelnemers in de sectoren Economie en Zorg en welzijn is toegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2017/'18

Revisie
03-08-2018

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Gebleken is dat de investeringen van een aantal bedrijfstakken in 2016 onjuist waren. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
24-07-2018

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Voor het verslagjaar 2016 zijn de indices met basisjaar 2010 verkeerd berekend. Zij sloten daarom niet aan bij de jaar-op-jaar procentuele ontwikkelingen. Dat is nu gecorrigeerd. De correctie bedraagt tussen de +2,5 punt en -3,2 punt.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Correctie
21-06-2018

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

De cijfers over roken voor 2013 tot en met 2016 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘niet roken’ stonden abusievelijk bij ‘wel roken’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Correctie
21-06-2018

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

De cijfers over onveiligheidsgevoelens zijn vervangen door cijfers uit een andere bron. Deze kwamen voorheen uit de Veiligheidsmonitor en nu uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. De reden hiervoor is dat de Veiligheidsmonitor vanaf 2018 een tweejaarlijks onderzoek is geworden en Sociale samenhang en welzijn een jaarlijks onderzoek is.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
28-05-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

De cijfers voor landingtonkilometer (afvoer België) over het verslagjaar 2008 waren niet juist. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Correctie
04-05-2018

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur en persoonskenmerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met het 4e kwartaal 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Tot slot zijn er in het onderwijsniveau een drietal nieuwe categorieën bijgekomen waarmee beter inzicht wordt gegeven in de hiërarchie binnen de verschillende niveauindelingen (3, 5 en 8 categorieën). Het betreft geen nieuwe cijfers, maar een duplicering van categorieën die in twee indelingen voor komen. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Revisie
01-05-2018

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Revisie
01-05-2018

Werknemers; mate van overwerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; werkadres

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; werken buiten kantoortijden

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Revisie
01-05-2018

Werkstakingen; diverse kenmerken

Door een verkeerde optelling waren de cijfers per kwartaal over de verslagjaren 2015 en 2016 niet correct. Dit is in deze versie aangepast. De overige cijfers in de tabel zijn niet veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2017

Correctie
30-03-2018

Burgers en politie; persoonskenmerken

De cijfers van 2014 naar seksuele geaardheid werden gecorrigeerd. De volgorde van de cijfers van hetero mannen, hetero vrouwen, weet niet en geen antwoord werd abusievelijk niet goed weergegeven.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
20-03-2018

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

De cijfers over onveiligheidsgevoelens zijn vervangen door cijfers uit een andere bron: deze kwamen voorheen uit de Veiligheidsmonitor en nu uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. De reden hiervoor is dat de Veiligheidsmonitor vanaf 2018 een tweejaarlijks onderzoek is geworden en Sociale samenhang en welzijn een jaarlijks onderzoek is.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
07-03-2018

Gebieden in Nederland 2016

Er heeft een correctie plaatsgevonden op de indeling naar zorgkantoorregio's. De samenvoeging van Delft Westland Oostland (ZK05) en Nieuwe Waterweg Noord (ZK15) tot de nieuwe zorgkantoorregio Westland Schieland Delfland (ZK33) blijkt al op 1 januari 2016 van toepassing te zijn geweest. Eerder werd verondersteld dat deze samenvoeging later in 2016 had plaatsgevonden, waardoor hij pas in 'Gebieden in Nederland 2017' was opgenomen.
Frequentie: stopgezet, periode: 2016

Correctie
07-03-2018

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

De cijfers van het aandeel bestede uren aan cursussen over het verslagjaar 2015 zijn aangepast. Abusievelijk waren deze aandelen niet consistent met het aandeel bestede uren aan interne en externe cursussen in de tabel Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1986-2015

Correctie
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

Als gevolg van een herziening van de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Revisie
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

In de vorige versie van deze tabel was sprake van personen jonger dan 25 jaar die als reden om niet te werken aangaven met pensioen te zijn. Het ging hier om foutieve ingave in de vragenlijst die is hersteld naar 'overige reden'. Daarnaast is de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, herzien. Als gevolg hiervan zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Correctie
21-02-2018

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Als gevolg van een herziening van de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Revisie