Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
07-12-2018

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

Correctie uitgevoerd op sommering A-U Alle economische activiteiten van totaal afval.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2016

Correctie
15-11-2018

Caribisch Nederland; aansluitingen en productie van elektriciteit en water

Voor elektriciteitsaansluitingen op Saba en Totaal Caribisch Nederland is de verdeling tussen huishoudens en bedrijven voor verslagjaar 2015 en eerder aangepast aan de recentste inzichten.
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2017

Revisie
15-11-2018

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2015=100

Bij de introductie in mei 2018 van de nieuwe DPI-reeks (2015=100) zijn voor de nieuwe onderdelen: H50.1 (Zee- en kustvaart, personenvervoer) en H50.3 (Binnenvaart, personenvervoer) onterecht indices gepubliceerd op basis van eerdere schattingen. Deze cijfers zijn op 15 november 2018 gecorrigeerd. De correcties hebben betrekking op zowel indices als prijsontwikkelingen van het jaar 2017 en 2018. Ook het hoofdcijfer van de H50 en letter H is licht bijgesteld voor de betreffende periode.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kwartaal 2002 – 3e kwartaal 2018. Jaargemiddelden 2003 - 2017.

Correctie
14-11-2018

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

De cijfers over mensen die meer uren willen werken en direct beschikbaar zijn, zijn voor de periode 2003-2012 onderdrukt. Vanwege een andere meetmethode zijn de cijfers vóór en vanaf 2013 niet goed in de tijd vergelijkbaar. Op aanvraag blijven de cijfers over de periode 2003-2012 wel beschikbaar.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Revisie
06-11-2018

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

De cijfers over de verslagperiode 2011 tot en met 2015 zijn gecorrigeerd. Dit komt door veranderingen in de internationale indeling van stoffen.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Correctie
01-11-2018

Huwelijksontbinding; personen, aantallen en verhoudingscijfers

De cijfers over 2016 van de van echt scheidende personen per 1 000 inwoners voor de vijfjaarsleeftijdsgroepen zijn gecorrigeerd. De fout was het gevolg van een verkeerde uitvoering van een handmatige actie. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2017

Correctie
01-11-2018

Huurverhoging woningen; regio

Voor de berekening van de huurontwikkelingen zijn aanvullende brongegevens gebruikt, als gevolg hiervan zijn de cijfers van Amsterdam, Noord-Holland, Utrecht (provincie) en West-Nederland voor 2018 gewijzigd. De wijzigingen betreffen zowel cijfers voor de huurverhoging inclusief als exclusief huurharmonisatie (bewonerswisseling). Cijfers van andere landsdelen, provincies, grote steden en het totaal zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2018

Correctie
01-11-2018

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Voor de berekening van de huurontwikkelingen zijn aanvullende brongegevens gebruikt, als gevolg hiervan zijn de cijfers van de geliberaliseerde markt voor 2018 gewijzigd. De wijziging betreft het cijfer voor de huurverhoging inclusief huurharmonisatie (bewonerswisseling). Andere cijfers zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Correctie
30-10-2018

Bevolking; kerncijfers

De gemiddelde huishoudensgrootte in 2018 is gecorrigeerd. De komma in het getal stond niet op de juiste plek. Deze correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2018

Correctie
17-10-2018

Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100

De indexcijfers in de reeks 2017=100 van Bonaire en Sint Eustatius in de periode 2010 t/m 2018 zijn gecorrigeerd omdat voor de berekening van deze cijfers een verkeerde weging gebruikt werd. Als gevolg hiervan zijn ook de kwartaal- en jaarmutaties bijgesteld. De jaar indexcijfers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn ook gewijzigd, omdat deze niet berekend waren met afgeronde kwartaal indexcijfers. Deze correctie heeft alleen betrekking op de cijfers in de reeks 2017=100, de eerder gepubliceerde indexcijfers, kwartaal- en jaarmutaties van de reeks 2010=100 zijn correct en dus niet bijgesteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2010 - 3e kwartaal 2018

Correctie
05-10-2018

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Door onjuistheden in de opgaven was het (voorlopige) cijfer voor de verkoophoeveelheid van productgroep 11051000 (Bier van mout) voor verslagperiode 2017 niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Correctie
05-10-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

Bij de periode 2017/'18 was de verdeling naar leeftijd bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs niet correct. De leeftijdsklassen waren een regel verschoven.Bij deze update is dit gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Correctie
27-09-2018

Overheidsfinanciën; kerncijfers

Door een onnauwkeurigheid in het verwerkingsproces zijn enkele kleine fouten ontstaan in de overheidsschuld in miljoenen euro’s. De fout had geen effect op de overheidsschuld als percentage van het bbp. De fouten, in de kwartalen van 2016 en 2017, zijn hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Correctie
27-09-2018

Overheid; financiële balans, marktwaarde, overheidssectoren

Door een onnauwkeurigheid in het verwerkingsproces zijn enkele kleine fouten ontstaan in de langlopende leningen (transacties en balansstanden) en AF.22 Girale deposito’s (transacties) van de centrale overheid. De fouten, in de kwartalen van 2016 en 2017 en het tweede kwartaal van 2018, zijn hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Correctie
27-09-2018

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

Door een onnauwkeurigheid in het verwerkingsproces zijn enkele kleine fouten ontstaan in de langlopende leningen van de centrale overheid. De fouten, in de kwartalen van 2016 en 2017, zijn hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Correctie
27-09-2018

Overheidssaldo en overheidsschuld; overheidssectoren

Door een onnauwkeurigheid in het verwerkingsproces zijn enkele kleine fouten ontstaan in overheidsschuld (EMU), de mutatie van de overheidsschuld en de transacties in financiële activa. De fouten, in de kwartalen van 2016 en 2017 en het tweede kwartaal van 2018, zijn hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017; 1999 kw I - 2018 kw II

Correctie
21-09-2018

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

De overheidsschuld (EMU) is voor de jaren en kwartalen van 2004 t/m 2017 en het eerste kwartaal van 2018 aangepast. Een deel van de overheidsschuld werd gezien als schuld aan instellingen buiten de overheid, terwijl sprake is van schuld aan instellingen binnen de overheid. Schulden aan instellingen binnen de overheid tellen niet mee in de geconsolideerde overheidsschuld. Door de correctie wordt het niveau van de overheidsschuld lager.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, KwI 1999 - KwII 2018

Correctie
21-09-2018

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Voor het verslagjaar 2013 is een correctie doorgevoerd in de cijfers op basisteamniveau voor de indicator 'Een of meer vormen van sociale overlast'. Deze cijfers stonden abusievelijk op een nul (0).
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
20-09-2018

Consumentenvertrouwen; regionale kenmerken

Over het 2e kwartaal 2017 zijn ten onrechte cijfers voor Zeeland gepubliceerd. Deze zijn nu verwijderd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2017, kw1 2017 - kw3 2018

Correctie
18-09-2018

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Bij de samenstelling van de cijfers over 2016 van lokaal welzijnswerk is gebleken dat de populatie van bedrijven in de jaren 2013-2015 niet volledig was. De populatieafbakening is nu verbeterd doordat de SBI-code van enkele bedrijven beter is getypeerd. Na toevoeging van de ontbrekende bedrijven zijn de cijfers over 2013-2015 iets naar boven bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Correctie
18-09-2018

Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari

Bij de periode 2018 waren de voertuigen van bouwjaar 2006 abusievelijk geteld bij de categorie “bouwjaren tot en met 2005”. Dit is bij de huidige versie aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Correctie
13-09-2018

Koopkrachtontwikkeling personen; huishoudenskenmerken

De cijfers gedetailleerd naar leeftijd van de hoofdkostwinner zijn voor alle jaren opnieuw berekend. In de nieuwe cijfers is dit huishoudenskenmerk in beide jaren hetzelfde, terwijl dat in een eerdere versie niet het geval was. Daarnaast waren de cijfers voor paren zonder kinderen en paren met kinderen verwisseld, net als de cijfers voor huurders met en zonder huurtoeslag. Deze onjuistheden zijn nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
07-09-2018

Investeringen in vaste activa; sector en type activa, nationale rekeningen

In de vorige versie werden de gegevens van de activa bedrijfsgebouwen, GWW-werken, machines en installaties en de overige materiële vaste activa in de periode 1995-2000 niet correct weergegeven. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
04-09-2018

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

De indeling van mbo-opleidingen naar sector is gewijzigd. Door deze wijziging zijn deze cijfers met terugwerkende kracht vanaf schooljaar 2015/’16 aangepast. Het totaal aantal mbo deelnemers in de categorie Combinatie van sectoren is afgenomen en het totaal aantal mbo deelnemers in de sectoren Economie en Zorg en welzijn is toegenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2017/'18

Revisie
30-08-2018

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken 2017

Bij 70 gemeenten zijn de cijfers over het 1e halfjaar van 2017 verwijderd. Per abuis waren deze cijfers in de tabel gezet, terwijl er geen Wmo-gegevens van de betreffende gemeenten beschikbaar zijn. De cijfers voor het 2e halfjaar van 2017 en voor geheel 2017 waren wel correct en blijven onaangepast.
Frequentie: per half jaar, periode: 2017

Correctie
23-08-2018

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

Cijfers over het vermeden verbruik van fossiele energie en de vermeden emissie van CO2 in 2016 en in 2017 voor energietoepassing warmte zijn gecorrigeerd voor de energiebronnen "totaal biomassa" en "totaal energiedragers". Het gaat in beide jaren om een correctie van 4 PJ vermeden verbruik en 250 kton vermeden emissies van CO2.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Correctie
17-08-2018

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

De methode voor het bepalen van onbekend eigendom en type eigenaar is verbeterd. Bij de herberekening is over de registratiejaren 2013 t/m 2016 het aandeel onbekend eigendom gedaald en worden meer woningen als corporatiebezit aangemerkt.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Revisie
03-08-2018

Bruto investeringen in vaste activa; bestemming, nationale rekeningen

Gebleken is dat de investeringen van een aantal bedrijfstakken in 2016 onjuist waren. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Correctie
24-07-2018

Groeirekeningen; nationale rekeningen

Voor het verslagjaar 2016 zijn de indices met basisjaar 2010 verkeerd berekend. Zij sloten daarom niet aan bij de jaar-op-jaar procentuele ontwikkelingen. Dat is nu gecorrigeerd. De correctie bedraagt tussen de +2,5 punt en -3,2 punt.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Correctie
21-06-2018

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

De cijfers over roken voor 2013 tot en met 2016 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘niet roken’ stonden abusievelijk bij ‘wel roken’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Correctie
21-06-2018

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

De cijfers over onveiligheidsgevoelens zijn vervangen door cijfers uit een andere bron. Deze kwamen voorheen uit de Veiligheidsmonitor en nu uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. De reden hiervoor is dat de Veiligheidsmonitor vanaf 2018 een tweejaarlijks onderzoek is geworden en Sociale samenhang en welzijn een jaarlijks onderzoek is.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
28-05-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

De cijfers voor landingtonkilometer (afvoer België) over het verslagjaar 2008 waren niet juist. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Correctie
09-05-2018

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio

De volgorde van enkele vermogensklassen (-5 000 tot 0 euro, 0 tot 1 000 euro en 1 000 tot 5 000 euro) en categorieën in samenstelling huishouden (Paar, met en zonder kind) waren onderling verwisseld; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Correctie
04-05-2018

Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur en persoonskenmerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met het 4e kwartaal 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Tot slot zijn er in het onderwijsniveau een drietal nieuwe categorieën bijgekomen waarmee beter inzicht wordt gegeven in de hiërarchie binnen de verschillende niveauindelingen (3, 5 en 8 categorieën). Het betreft geen nieuwe cijfers, maar een duplicering van categorieën die in twee indelingen voor komen. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Revisie
01-05-2018

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Revisie
01-05-2018

Werknemers; mate van overwerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; arbeidspositie partner, inkomen en kenmerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; werkadres

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Revisie
01-05-2018

Werkzame beroepsbevolking; werken buiten kantoortijden

De methoden die worden gebruikt voor het afleiden van het onderwijsniveau en de onderwijsrichting zijn verbeterd. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel (teruggelegd) tot en met 2012. Daarnaast wordt nu de Standaard Onderwijsindeling (SOI) 2016 gebruikt in plaats van die van 2006. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over alle verslagperioden. Voor meer informatie, zie paragraaf 4 van de tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2017

Revisie
01-05-2018

Werkstakingen; diverse kenmerken

Door een verkeerde optelling waren de cijfers per kwartaal over de verslagjaren 2015 en 2016 niet correct. Dit is in deze versie aangepast. De overige cijfers in de tabel zijn niet veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2017

Correctie
11-04-2018

Investeringen in vaste activa naar type en regio; nationale rekeningen

De cijfers van het onderwerp "Investeringen overig" over verslagjaar 2015 zijn gecorrigeerd omdat in deze cijfers de investeringen in computers abusievelijk niet waren meegeteld. Alle activa tellen nu weer op tot de Totale investeringen per regio.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2015

Correctie
30-03-2018

Burgers en politie; persoonskenmerken

De cijfers van 2014 naar seksuele geaardheid werden gecorrigeerd. De volgorde van de cijfers van hetero mannen, hetero vrouwen, weet niet en geen antwoord werd abusievelijk niet goed weergegeven.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Correctie
23-03-2018

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De waargenomen cijfers van de levensverwachting bij geboorte in de jaren 1950-1962, 1964-1966, 1975, 1979, 1980, 1984, 1985, 1995-1999 en 2003-2016 weken af van de werkelijke cijfers van de levensverwachting bij geboorte en zijn daarom gecorrigeerd. De cijfers voor de jaren 1950-1962 lagen ongeveer 0,1 jaar te hoog, door een andere berekeningswijze van de levensverwachting bij geboorte. Bij de cijfers na 1962 waren de verschillen kleiner, deze kwamen door afrondingen.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1950 - 2060

Correctie
20-03-2018

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

De cijfers over onveiligheidsgevoelens zijn vervangen door cijfers uit een andere bron: deze kwamen voorheen uit de Veiligheidsmonitor en nu uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. De reden hiervoor is dat de Veiligheidsmonitor vanaf 2018 een tweejaarlijks onderzoek is geworden en Sociale samenhang en welzijn een jaarlijks onderzoek is.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
07-03-2018

Gebieden in Nederland 2016

Er heeft een correctie plaatsgevonden op de indeling naar zorgkantoorregio's. De samenvoeging van Delft Westland Oostland (ZK05) en Nieuwe Waterweg Noord (ZK15) tot de nieuwe zorgkantoorregio Westland Schieland Delfland (ZK33) blijkt al op 1 januari 2016 van toepassing te zijn geweest. Eerder werd verondersteld dat deze samenvoeging later in 2016 had plaatsgevonden, waardoor hij pas in 'Gebieden in Nederland 2017' was opgenomen.
Frequentie: stopgezet, periode: 2016

Correctie
07-03-2018

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

De cijfers van het aandeel bestede uren aan cursussen over het verslagjaar 2015 zijn aangepast. Abusievelijk waren deze aandelen niet consistent met het aandeel bestede uren aan interne en externe cursussen in de tabel Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1986-2015

Correctie
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

Als gevolg van een herziening van de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Revisie
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

In de vorige versie van deze tabel was sprake van personen jonger dan 25 jaar die als reden om niet te werken aangaven met pensioen te zijn. Het ging hier om foutieve ingave in de vragenlijst die is hersteld naar 'overige reden'. Daarnaast is de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, herzien. Als gevolg hiervan zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Correctie
21-02-2018

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Als gevolg van een herziening van de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Revisie
17-01-2018

Prognose levendgeborenen; migratieachtergrond moeder 2017-2059

Voor de berekening van het aantal levend geboren kinderen is het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden uit verkeerde jaren gebruikt. De cijfers over levend geboren kinderen zijn daarom gecorrigeerd. Ook de cijfers over het gemiddeld kindertal voor de 1e generatie migratieachtergrond, Ned. achtergrond/2e gen migratieachtergrond, Westerse migratieachtergrond en Niet-westerse migratieachtergrond zijn gecorrigeerd. De cijfers over het gemiddeld kindertal voor de andere selecties van migratieachtergrond waren wel juist.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2017-2059

Correctie
17-01-2018

Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2017-2059

Voor de berekening van het aantal levend geboren kinderen is het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden uit verkeerde jaren gebruikt. De cijfers over levend geboren kinderen zijn daarom gecorrigeerd. De vruchtbaarheidscijfers waren wel juist.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2017-2059

Correctie
29-12-2017

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2014 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2016

Revisie