Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode. Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. 

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
20-10-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

In de vorige versie van deze tabel was de verdeling van de energiegegevens per zuiveringstype voor 2018 niet correct door onjuiste codering. In de huidige versie is dit hersteld. Door nagekomen informatie is de verdeling van de cijfers naar methode van slibstabilisatie voor 2018 ook gewijzigd. Koude slibgisting komt ingaande 2018 niet meer voor en er is een lichte verschuiving opgetreden van enkeltraps warme slibgisting naar tweetraps warme slibgisting. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor alle totaalcijfers voor 2018.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019*

Correctie
19-10-2020

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

De cijfers van ‘Binnen gemeenten verhuisde personen’ en ‘Tussen gemeenten verhuisde personen’ in de perioden 2012 tot en met 2018 zijn gecorrigeerd. Deze aantallen uit deze kolommen waren verwisseld. De correcties hebben geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2019

Correctie
16-10-2020

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio

- Een deel van de personen met een onbekend inkomen kreeg ten onrechte niet het label 'inkomen onbekend', maar werden per abuis in het geheel niet meegeteld in de uitsplitsing van het aantal cliënten naar inkomen. De uitsplitsing van het aantal cliënten naar inkomen telde dan ook niet op tot het totale aantal unieke cliënten. Dit is voor 2018 en 2019 gecorrigeerd, zodat alle personen met een onbekend inkomen weer meetellen in de groep 'inkomen onbekend'. - Er is een kleine correctie doorgevoerd in de landelijke schattingen van het aantal Wmo-cliënten (totaal en per type maatwerkarrangement) in 2018. - De cijfers over 2017 zijn vooralsnog niet gecorrigeerd. Het juiste aantal personen met een onbekend inkomen is af te leiden uit de tabel door het aantal personen in de wel bekende inkomensgroepen af te trekken van het totale aantal personen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Correctie
15-10-2020

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

In de wijziging per 15 september is het aggregaat 50 tot 250 werkzame personen onjuist berekend: de groep bedrijven met 150-200 werkzame personen was niet in de telling opgenomen. Voor alle verslagperiodes zijn de aantallen in dit aggregaat aangepast. Sinds de invoering van het Nieuwe Handelsregister in 2014 is de groep bedrijven met rechtsvorm ‘Gemeenschappelijke regeling’ onterecht in de groep bedrijven met rechtsvorm “Overig of onbekend’ geplaatst. Deze groep bedrijven behoort bij de rechtsvorm ‘Overheid’. Vanaf verslagperiode 2014 zijn voor beide groepen de aantallen bedrijven aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI-2020 kwIV

Correctie
01-10-2020

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

In de vorige versie bleek de verdeling van invoer over de verschillende bestemmingscategorieën onjuist voor de verslagjaren 2018 en 2019. Dit werd veroorzaakt door een foutieve verdeling van de regulerende energiebelasting over ‘overige belastingen op invoer’ en ‘overige productgebonden belastingen’ in de input-outputtabellen van 2018 en 2019. Het herstel van deze fout had ook gevolgen voor diverse andere cellen van de input-outputtabellen. De input-outputtabellen zijn inmiddels gecorrigeerd en de tabel met de verdeling van de invoer over de verschillende bestemmingscategorieën is aangepast aan de correcte input-outputtabellen.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2019

Correctie
01-10-2020

Uitvoer van goederen en diensten; herkomst; nationale rekeningen

In de vorige versie bleek de verdeling van uitvoer over de verschillende herkomstcategorieën onjuist voor de verslagjaren 2018 en 2019. Dit werd veroorzaakt door een foutieve verdeling van de regulerende energiebelasting over ‘overige belastingen op invoer’ en ‘overige productgebonden belastingen’ in de input-outputtabellen van 2018 en 2019. Het herstel van deze fout had ook gevolgen voor diverse andere cellen van de input-outputtabellen. De input-outputtabellen zijn inmiddels gecorrigeerd en de tabel met de verdeling van de uitvoer over de verschillende herkomstcategorieën is aangepast aan de correcte input-outputtabellen.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2019

Correctie
30-09-2020

Overheidsuitgaven en bestedingen; functies, transacties, overheidssectoren

In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheiduitgaven naar functie vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2019

Revisie
15-09-2020

Groeirekeningen; nationale rekeningen

De waarden in miljoen euro van productie, verbruik, energie, materialen diensten en totale input KLEMS voor het verslagjaar 2015 zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2019

Correctie
14-09-2020

Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

De cijfers in deze tabel zijn gecorrigeerd. In plaats van de reële huurverhoging exclusief harmonisatie waren de cijfers weergegeven van de reële huurverhoging inclusief harmonisatie.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Correctie
26-08-2020

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

Eerder gepubliceerde gegevens voor 1995 zijn gecorrigeerd. De cijfers voor de olie- en gasreserves stonden voor dit jaar ten onrechte op 0. Dit zorgde ook voor verkeerde cijfers voor het totaal aan niet-financiële activa. De correcties betreffen de volgende onderwerpen 1995 Olie- en gasreserves: beginbalans, herwaardering, overige volume mutaties, eindbalans, volume-index. 1995 Totaal niet-financiële activa eindbalans, beginbalans, herwaardering, overige volume mutaties, eindbalans, volume-index.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2019

Correctie
26-08-2020

Overheidsbalans; activa en passiva

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2019

Revisie
13-08-2020

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

De uitkomsten voor de bedrijfstak 19-22 Raffinaderijen en chemie voor het derde kwartaal van 2019 waren incorrect. Dit is in deze versie aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 3e kwartaal 2020

Correctie
05-08-2020

Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers

Het gegeven 'Ontvangen overdrachten' over het jaar 2016 was niet betrouwbaar genoeg. Daarom is het cijfer verwijderd en voorzien van een punt.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2019*

Correctie
05-08-2020

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Het gegeven ‘Totaal ontvangen overdrachten’ voor ’10 en meer werknemers’ over het jaar 2016 was niet betrouwbaar genoeg. Daarom is het cijfer verwijderd en voorzien van een punt.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2018

Correctie
31-07-2020

Arbeidsongevallen werknemers; beroep

In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor wijzigen de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Revisie
31-07-2020

Duurzame inzetbaarheid werknemers; beroep

In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor wijzigen de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Revisie
31-07-2020

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor wijzigen de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Revisie
31-07-2020

Psycho-sociale arbeidsbelasting werknemers; beroep

In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor wijzigen de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Revisie
31-07-2020

Ziekteverzuim volgens werknemers; beroep

In de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 (BRC2014) is een wijziging doorgevoerd. In de nieuwe versie van de BRC2014 wordt beroepsgroep ‘0551 Managers z.n.d.’ niet langer ingedeeld bij beroepsniveau ‘onbekend’, maar bij beroepsniveau 4. Hierdoor wijzigen de uitkomsten van beroepsniveau ‘onbekend’ en beroepsniveau 4.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Revisie
30-07-2020

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

De onderliggende database van deze statistiek is gereviseerd om mogelijk te maken dat ook op lager regionaal niveau dan provincie tellingen gemaakt kunnen worden. In deze revisie is preciezer gekeken naar de vermelde gemeente waarin windmolens geplaatst zijn en daarbij is een aansluiting gemaakt op recente regio-indelingen. Een gevolg van deze revisie is dat de capaciteit en de productie van de windmolens in Noord-Brabant wat hoger is en in Zeeland wat lager. Het betreft aanpassing met een omvang van 3 MW in termen van elektrisch vermogen in de periode 2014-2018.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2019

Revisie
20-07-2020

Overledenen; kerncijfers

Het cijfer van de gestandaardiseerde sterfte voor totaal mannen en vrouwen in 2012 is gecorrigeerd. Het cijfer was verkeerd overgenomen uit het systeem. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2019

Correctie
26-06-2020

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

In een eerdere versie van deze tabel zijn abusievelijk de cijfers voor de vmbo-scholen verwisseld met die voor de havo/vwo-scholen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017

Correctie
26-06-2020

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

In een eerdere versie van deze tabel zijn voor verslagjaar 2017 abusievelijk de cijfers voor de vmbo-scholen verwisseld met die voor de havo/vwo-scholen. In de huidige versie is dit gecorrigeerd.
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2006 - 2019

Correctie
24-06-2020

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn 2018 (definitief) en 2019 (voorlopig) geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie).
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2019

Revisie
29-05-2020

Warmtepompen; aantallen, thermisch vermogen en energiestromen

De cijfers over 2018 over vermeden primaire energie en vermeden uitstoot van CO2 zijn bijgesteld op grond van het beschikbaar komen van geactualiseerde rendementcijfers en emissiefactoren. De uitkomsten over de vermeden primaire energie en daarmee vermeden CO2 zijn hierdoor hoger dan voorheen is gepubliceerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2019

Revisie
23-04-2020

Bevolking; ontwikkeling in gemeenten met 100 000 of meer inwoners

Het cijfer over 2018 van het gemiddeld aantal personen per huishouden in de regio Nederland was een factor 2 te hoog. Dit is nu gecorrigeerd. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2019

Correctie
14-04-2020

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

De cijfers waarbij het toetsadvies met het 1e schooladvies wordt vergeleken waren voor schooljaar 2017/’18 niet correct. Voor de leerlingen met 1e schooladvies vso/pro/vmbo-b zijn de cijfers gecorrigeerd. Als gevolg hiervan is bij deze groep het aantal leerlingen met een toetsadvies lager of gelijk aan het 1e schooladvies met ongeveer 350 gedaald en het aantal leerlingen met een toetsadvies hoger of gelijk aan het 1e schooladvies met ongeveer 350 gestegen.
Frequentie: per jaar, periode: 2014/'15 - 2018'/'19

Correctie
07-04-2020

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

De cijfers bij de onderwerpen stalken en chantage waren verwisseld. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Correctie
24-03-2020

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Op de definitieve cijfers van 2013-2016 is een kleine correctie toegepast. In de VTV diagnose-indeling bleken enkele diagnosecodes wel ingedeeld te zijn in diagnosehoofdgroepen, maar niet in diagnosesubgroepen. Dit is nu gecorrigeerd voor alle jaren door de opnamen met de betreffende diagnosecodes ook toe te voegen aan de subgroepen. Dit betrof de subgroepen 1.16 (Overige infectieuze en parasitaire ziekten), 9.10 (Overige ziekten van hart- en vaatstelsel) en 15.1 (Zwangerschap). Het effect van deze correctie is dat de cijfers bij VTV subgroep 15.1 (Zwangerschap) nu iets hoger zijn; bij de andere twee subgroepen zijn de verschillen verwaarloosbaar omdat er bij deze subgroepen vrijwel geen opnamen met de niet ingedeelde diagnosecodes waren.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Correctie
16-03-2020

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Tevens is voor de jaren 2014-2017 een kleine inconsistentie in de berekening van de gemiddelde afstanden verbeterd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
16-03-2020

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

De cijfers over 2018 zijn toegevoegd. Tevens is voor de jaren 2014-2017 een kleine inconsistentie in de berekening van de gemiddelde afstanden verbeterd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Correctie
28-02-2020

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

Abusievelijk is in de vorige versie van deze tabel de eenheid “mln euro” voor de waarde en “mln kg” voor het gewicht opgenomen . Dit is nu omgezet naar “1000 euro” en ”1000 kg” Cijfermatig is er in deze tabel niets aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Correctie
21-02-2020

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname partners in paren

Abusievelijk is in de vorige versie van deze tabel de eenheid ‘x1000’ opgenomen terwijl dit ‘aantal’ had moeten zijn. Dit is deze versie van de tabel hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2014-2018

Correctie
14-02-2020

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Per abuis is voor de waargenomen levensverwachting voor vrouwen in 2018 een verkeerd cijfer gepubliceerd. Dit is nu hersteld.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2060

Correctie
13-02-2020

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, bedrijfskenmerken

De cijfers over 2017 waren voorlopig en zijn definitief gemaakt. Omdat niet was aangegeven dat deze cijfers voorlopig waren, wordt de tabel gepubliceerd als een correctie.
Frequentie: per jaar, periode: 2003-2019

Correctie
13-02-2020

Jongeren (15 tot 25 jaar); onderwijsniveau, kenmerken ouders

De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2011 – 2016 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2019

Correctie
07-02-2020

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheidsuitgaven naar functie vanaf 2015 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Revisie
23-01-2020

Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken

De cijfers van 2019 voor de variabelen Totaal kennis/vaardigheden en Computer/online diensten waren niet correct.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2019

Correctie
17-01-2020

Motorvoertuigen; vanaf 1927

Voor de jaren 1950 t/m 1976 is een correctie doorgevoerd op het aantal personenauto’s en het totaal motorvoertuigen. In de publicatie van december 2019 zijn data gebruikt uit het Statistisch Zakboek van 1976. In 1977 zijn deze data echter drastisch herzien. Deze herziene data zijn nu gebruikt.
Frequentie: per jaar, periode: 1927-2019

Correctie
29-11-2019

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2017 4e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 4e kwartaal

Correctie
14-11-2019

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

Vanwege een methodeverbetering zijn de bestelautokilometers in binnen- en buitenland vanaf 2015 gereviseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Revisie
13-11-2019

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

vanwege een methodeverbetering zijn de bestelautokilometers in binnen- en buitenland vanaf 2015 gereviseerd. De structuur en de overige gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Revisie
31-10-2019

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De cijfers voor de eindstanden van 2010 tot en met 2016 zijn aangepast. Garanties aan enkele instellingen die tot de sector overheid behoren, waren ten onrechte opgenomen als garanties aan overige instellingen. Daarnaast waren garanties ten onrechte opgenomen als garanties aan overige instellingen, terwijl dit niet-financiële overheidsondernemingen betrof. De eindstanden van eenmalige garanties aan niet-financiële overheidsondernemingen en aan overige instellingen zijn overeenkomstig aangepast, evenals het totaal van eenmalige garanties.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2018

Correctie