Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode. Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. 

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
30-09-2021

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
30-09-2021

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De cijfers voor het totaal voortgezet onderwijs (vo) bij de onderverdeling naar onderwijssoort zijn weer zichtbaar. Bij het aanpassen van een onderliggende codering waren deze cijfers per abuis niet zichtbaar meer.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2018/'19

Correctie
23-09-2021

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens in de eerste drie kwartalen van 2019 is gecorrigeerd. Per abuis waren de laatste updates nog niet verwerkt. Deze correctie heeft geen invloed op andere onderwerpen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2020, KwI 1999 - KwII 2021

Correctie
03-09-2021

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

De cijfers over de afdoeningen door de rechter in 1e aanleg over verslagjaar 2019 waren niet correct. Er was iets misgegaan met de registratie van straffen en maatregelen. Dit is in deze versie gecorrigeerd. De cijfers over het aantal beslissingen van het Openbaar Ministerie (OM) over verslagjaar 2018 en 2019 waren niet correct. Beslissingen die zijn genomen na een opgelegde strafbeschikking in 2017 waren abusievelijk meegeteld. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau was het aantal beslissingen van het OM voor 2018 1,7% te hoog en voor 2019 0,7% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2020

Correctie
03-09-2021

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

De cijfers over het aantal beslissingen van het Openbaar Ministerie (OM) over verslagjaar 2018 waren niet correct. Beslissingen die zijn genomen na een opgelegde strafbeschikking in 2017 waren abusievelijk meegeteld. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau was het aantal beslissingen van het OM voor 2018 1,7% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2019

Correctie
31-08-2021

Overheidsbalans; activa en passiva

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn voor de financiële rekeningen van de overheid de jaarcijfers vanaf 1995 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2020

Revisie
20-08-2021

Huiselijk geweld; kerncijfers Veilig Thuis, regio

Het aantal gestarte diensten in het 2e halfjaar van 2020 is gecorrigeerd. Per abuis was een verkeerde datumgrens gehanteerd bij het tellen van dit aantal gestarte diensten.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2020

Correctie
06-08-2021

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

Alle cijfers zijn gereviseerd in verband met verbeteringen en nieuwe bronnen in de vermogensstatistiek van het CBS.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Revisie
27-07-2021

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2020)

Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2019

Revisie
26-07-2021

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 t/m 2019

Revisie
26-07-2021

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten, zijn de vermogenscijfers gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2019

Revisie
13-07-2021

Research en development; uitgaven en financiering per sector van uitvoering

De cijfers over het jaar 2018 hadden onterecht reeds de status definitief. Voor de sector hoger onderwijs is er echter nieuwe, eerder nog ontbrekende informatie beschikbaar gekomen. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers over 2018 nog iets moeten worden bijgesteld. Het betreft een minimale bijstelling van minder dan 1 procent en deze is nu verwerkt in de cijfers. Daarnaast zijn de voorlopige cijfers over 2019 toegevoegd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2013-2019

Correctie
12-07-2021

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers

De cijfers van 2018 zijn gecorrigeerd. Er is een fout geconstateerd in de berekening van de leeftijden. De variabele leeftijd is opgenomen in het weegmodel van CVO. Met dit weegmodel wordt aan alle respondenten een weegfactor toegekend, die wordt gebruikt om de cijfers van de steekproef om te rekenen naar de Nederlandse populatie. Doordat het weegmodel wijzigt, veranderen ook de weegfactoren en daarmee ook de cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2020

Correctie
09-07-2021

Zonnestroom; vermogen bedrijven en woningen, regio (indeling 2019)

In de tabel waren een aantal cellen onterecht onderdrukt, deze worden nu alsnog vrijgegeven.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Correctie
09-07-2021

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Binnen het thema inkomen zijn de variabelen gemiddeld inkomen per inkomensontvanger en gemiddeld inkomen per inwoner gecorrigeerd. Twee records hadden eerder een negatieve waarde, waar dit een “.” (cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim) had moeten zijn.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2018

Correctie
07-07-2021

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

De gegevens van de jaren 2017, 2018 en 2019 zijn herzien. Het gemengd inkomen van huishoudens in 2017 en 2018 is aangepast op basis van definitieve cijfers over het inkomen van zelfstandigen. Het totale verdiende inkomen is niet bijgesteld, maar door deze bijstelling is de verdeling tussen arbeidsinkomen en kapitaalinkomen wel gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Revisie
30-06-2021

Hbo-cohorten; eerste hbo-diploma, studierichting

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor de laatste (twee) peilmomenten waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd; het aantal gediplomeerden was onderschat en is door de correctie naar boven bijgesteld. Voor startjaar 2008 gaat het om peilmoment 9, voor 2010 om peilmoment 7 en 8, voor 2012 om peilmoment 5 en 6, voor 2014 om peilmoment 3 en 4 en voor 2016 om peilmoment 1.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Correctie
30-06-2021

Ho-cohorten; behaalde hbo- en wo-diploma's

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor de laatste (twee) peilmomenten waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd; het aantal gediplomeerden was onderschat en is door de correctie naar boven bijgesteld. Voor startjaar 2008 gaat het om peilmoment 9, voor 2010 om peilmoment 7 en 8, voor 2012 om peilmoment 5 en 6, voor 2014 om peilmoment 3 en 4 en voor 2016 om peilmoment 1.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Correctie
30-06-2021

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor de laatste (twee) peilmomenten waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd; het aantal gediplomeerden was onderschat en is door de correctie naar boven bijgesteld. Voor startjaar 2008 gaat het om peilmoment 9, voor 2010 om peilmoment 7 en 8, voor 2012 om peilmoment 5 en 6, voor 2014 om peilmoment 3 en 4 en voor 2016 om peilmoment 1.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Correctie
30-06-2021

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

De cijfers over het aantal gediplomeerden voor de laatste (twee) peilmomenten waren niet goed berekend en zijn gecorrigeerd; het aantal gediplomeerden was onderschat en is door de correctie naar boven bijgesteld. Voor startjaar 2008 gaat het om peilmoment 9, voor 2010 om peilmoment 7 en 8, voor 2012 om peilmoment 5 en 6, voor 2014 om peilmoment 3 en 4 en voor 2016 om peilmoment 1.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018

Correctie
29-06-2021

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

De wijzigingen per 29 juni 2021. Deze tabel is tijdelijk niet beschikbaar i.v.m. foutieve cijfers over 2018 en 2019. De cijfers zullen zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2018, 2019

Correctie
24-06-2021

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2019 en 2020 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie). Wijzigingen in de lopende rekening van de overheidsfinanciën zorgen voor aanpassingen in de periode 1995 t/m 2020.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Revisie
24-06-2021

Overheid; sociale uitkeringen

In het kader van nieuwe richtlijnen van Eurostat zijn op verzoek van Eurostat cijfers over studiebeurzen tussentijds aangepast, in afwijking van het reguliere revisiebeleid van de nationale rekeningen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2020

Revisie
24-06-2021

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2018 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2020

Revisie
15-06-2021

Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Door een technische fout werden de cijfers in deze tabel niet correct weergegeven. Dit is in deze versie herstelt.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1994-2019

Correctie
08-06-2021

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

Bij de laatste wijzigingen op 3 september 2020 zijn de voorlopige cijfers over 2017 ten onrechte als definitief bestempeld.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2019

Correctie
30-04-2021

Jeugdbeschermingstrajecten

Bij de aanlevering van gegevens over 2020 aan het CBS, is geconstateerd dat de aanleveringen over de jaren 2015 t/m 2019 fouten hebben bevat. Door deze fouten zijn de uitkomsten van vier redenen van beëindiging bij (voorlopige) ondertoezichtstellingen over de jaren 2015 t/m 2019 niet correct. Omdat de juiste gegevens niet meer met terugwerkende kracht aangeleverd konden worden, zijn de foutieve cijfers vervangen door een punt.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2020

Correctie
30-04-2021

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

Bij de aanlevering van gegevens over 2020 aan het CBS, is geconstateerd dat de aanleveringen over de jaren 2015 t/m 2019 fouten hebben bevat. Door deze fouten zijn de uitkomsten van vier redenen van beëindiging bij (voorlopige) ondertoezichtstellingen over de jaren 2015 t/m 2019 niet correct. Omdat de juiste gegevens niet meer met terugwerkende kracht aangeleverd konden worden, zijn de foutieve cijfers vervangen door een punt.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2020

Correctie
23-04-2021

Caribisch Nederland; bevolkingsontwikkeling, geboorte, sterfte en migratie

De cijfers van de 'Bevolkingsontwikkeling' voor de onderwerpen 'Vestiging in CN-gemeenten', 'Vertrek uit CN-gemeenten' voor de jaren 2017 tot en met 2019 zijn gecorrigeerd voor alle gemeenten van Caribisch Nederland. Hierdoor zijn ook de cijfers gewijzigd voor het 'Vestigingsoverschot' en de 'Overige correcties'.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2020

Correctie
23-04-2021

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

De cijfers over het jaar 2018 zijn gecorrigeerd voor SBI 70102 Holdings. In de tabel was de betreffende branche onterecht gevuld met nul-waardes. De nul-waardes zijn in deze update vervangen door de daadwerkelijke uitkomsten voor het betreffende verslagjaar.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2019

Correctie
21-04-2021

Ongelijkheid in inkomen en vermogen; huishoudens

Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen en verbeteringen in de methodiek zijn de vermogenscijfers gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2019

Revisie
21-04-2021

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensbestanddelen

Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen en verbeteringen in de methodiek zijn de vermogenscijfers gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2019

Revisie
21-04-2021

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2020)

Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen en verbeteringen in de methodiek zijn de vermogenscijfers gewijzigd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2006-2019

Revisie
21-04-2021

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, vermogensklassen

Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen en verbeteringen in de methodiek zijn de vermogenscijfers gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2019

Revisie
21-04-2021

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen en verbeteringen in de methodiek zijn de vermogenscijfers gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2019

Revisie
21-04-2021

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen en verbeteringen in de methodiek zijn de vermogenscijfers gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2019

Revisie
13-04-2021

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

Voor 2020 zijn de cijfers van de NST-2007 goederengroepen 13 en 18 aangepast. Voor 2018 zijn de cijfers over vervoerde containers aan de correcte NST-2007 goederengroep gekoppeld. De totalen van de vervoerde hoeveelheden en aantallen containers zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2020

Correctie
09-04-2021

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

De cijfers in de periode 1987 tot en met 1994 met betrekking tot 'Emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties' zijn gecorrigeerd. De correctie is het gevolg van aanwezige dubbelingen in enkele van onze bronbestanden. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige onderwerpen in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1899 - 2019

Correctie
23-03-2021

Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders

De cijfers zijn geheel herzien, de jaren 2016-2019 zijn toegevoegd. De herziene cijfers sluiten aan op de nieuwe en herziene cijfers over zorguitgaven die eind mei 2018 voor het eerst zijn gepubliceerd. De cijfers over zorguitgaven zijn toen aangepast vanwege een revisie waarbij de laatste inzichten uit diverse statistieken en informatiebronnen zijn verwerkt. Bij die herziening zijn de groepen zorgaanbieders ook aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2019

Revisie
19-03-2021

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; inkomen, leeftijd

De cijfers uit 2015 en 2016 zijn deels gecorrigeerd: bij zorgtrajecten die vóór 2015 al waren gestart zijn gedetailleerde primaire diagnoses voor somatoforme stoornissen en eetstoornissen niet altijd in de goede hoofddiagnosegroep ingedeeld maar in de Restgroep terechtgekomen. Dit heeft vooral effect op cijfers over 2015 en in mindere mate over 2016. Dit is nu gecorrigeerd. De overige cijfers zijn gelijk gebleven.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Correctie
19-03-2021

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose; migratieachtergrond

De cijfers uit 2015 en 2016 zijn deels gecorrigeerd: bij zorgtrajecten die vóór 2015 al waren gestart zijn gedetailleerde primaire diagnoses voor somatoforme stoornissen en eetstoornissen niet altijd in de goede hoofddiagnosegroep ingedeeld maar in de Restgroep terechtgekomen. Dit heeft vooral effect op cijfers over 2015 en in mindere mate over 2016. Dit is nu gecorrigeerd. De overige cijfers zijn gelijk gebleven.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Correctie
19-03-2021

DBC-gefinancierde GGZ; personen per hoofdgroepdiagnose, regio

De cijfers uit 2015 en 2016 zijn deels gecorrigeerd: bij zorgtrajecten die vóór 2015 al waren gestart zijn gedetailleerde primaire diagnoses voor somatoforme stoornissen en eetstoornissen niet altijd in de goede hoofddiagnosegroep ingedeeld maar in de Restgroep terechtgekomen. Dit heeft vooral effect op cijfers over 2015 en in mindere mate over 2016. Dit is nu gecorrigeerd. De overige cijfers zijn gelijk gebleven.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Correctie
01-03-2021

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

De cijfers over het absolute aantal geregistreerde verdachten over het verslagjaar 2017 waren niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau voor 2017 was het aantal geregistreerde verdachten 2,5% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2020

Correctie
01-03-2021

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

De cijfers over het absolute aantal geregistreerde verdachten over het verslagjaar 2017 waren niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau voor 2017 was het aantal geregistreerde verdachten 2,5% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2020

Correctie
01-03-2021

Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

De cijfers over het absolute aantal geregistreerde verdachten over het verslagjaar 2017 waren niet correct. Dit is in deze versie gecorrigeerd. Op het totaalniveau voor 2017 was het aantal geregistreerde verdachten 2,5% te hoog.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2020

Correctie
15-02-2021

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019

In de huidige versie van deze tabel zijn de cijfers voor de treinstations en overstapstations herzien als gevolg van een opschoon- en correctieactie van de bronbestanden. Het CBS heeft recentelijk beschikking gekregen over de ruimtelijke bestanden van ProRail, waardoor de locaties van stations nauwkeuriger kunnen worden bepaald dan voorheen. Hierdoor zijn de uitkomsten voor verslagjaar 2019 niet meer vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Op landelijk niveau is de gemiddelde afstand tot treinstations niet veranderd ten opzichte van de vorige versie. De afstand tot overstapstations is gemiddeld met 3 kilometer toegenomen. Op lager regionaal niveau kunnen de verschillen groter zijn.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2019

Correctie
09-02-2021

Afvalbalans, kerncijfers; nationale rekeningen

De tijdreeks is herzien doordat een revisie op de methode heeft plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen van de revisie zijn: 1) nieuwe berekening voor het bepalen van verbranden, storten en lozen en hergebruik van afval in Nederland; 2) de import en export van afval omvat wederuitvoer, dit werd eerder niet meegenomen; 3) niet-gevaarlijk grondafval wordt niet langer meer meegenomen; 4) herziening van de afvalstoffen op de groene-lijst uit de internationale handelsstatistiek; 5) herziening van de brondata.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1990-2018

Revisie
13-01-2021

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl d e vraag aan alle bedrijven gesteld was. Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Correctie
13-01-2021

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl d e vraag aan alle bedrijven gesteld was. Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Correctie
13-01-2021

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was. Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Correctie
13-01-2021

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl d e vraag aan alle bedrijven gesteld was. Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Correctie
13-01-2021

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

Correctie op de getallen bij de vraag onder Personeel en ICT, Cursussen: 'ICT-cursus gegeven aan overig personeel'; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl d e vraag aan alle bedrijven gesteld was. Correctie op de getallen bij de vraag onder ICT-veiligheid, Uitvoering ICT-werkzaamheden; deze was ten onrechte gefilterd met de vraag 'ICT-specialisten in dienst', terwijl de vraag aan alle bedrijven gesteld was.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Correctie
18-12-2020

Aardgas- en elektriciteitslevering aan bedrijven; verbruiksklasse, SBI 2008

Bij het verwerken van de gegevens is per abuis de verkeerde bedrijfstak gekozen in situaties met meer dan één aansluiting per adres. Hier moet de aansluiting met de grootste levering bepalend zijn voor de keuze van de bedrijfstak (SBI). In een enkel geval leverde dit een onaanvaardbaar groot verschil met andere gerelateerde StatLinetabellen. De nieuwe oplevering bevat de gecorrigeerde cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2019

Correctie
11-11-2020

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken

De cijfers over stoppende zelfstandigen in deze tabel zijn voor verslagjaar 2011 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de toewijzing van uitstroomcijfers over zelfstandigen aan de verschillende verslagjaren.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Correctie
06-11-2020

Kerncijfers wijken en buurten 2017

Binnen het thema nabijheid voorzieningen zijn de variabelen afstand tot school en aantal scholen binnen 3 km gecorrigeerd. Een aantal records had eerder een waarde van -1, waar dit een "." (cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim) had moeten zijn.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2017

Correctie
30-10-2020

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

Het CBS heeft uitstaande bedragen aan achterborgovereenkomsten met gemeenten in vorige publicaties ten onrechte als schuldgaranties van gemeenten opgenomen. Dit is nu gecorrigeerd waardoor de eenmalige garanties aan niet-financiële overheidsondernemingen 2010-2018 zijn verlaagd. Ook heeft het CBS voorheen garanties van de lokale overheid aan enkele instellingen die tot de publieke sector behoren, ten onrechte opgenomen als garanties aan overige instellingen. Dit is nu aangepast waardoor garanties aan overige instellingen zijn verlaagd en garanties aan niet-financiële overheidsdeelnemingen zijn verhoogd. Ten slotte zijn de uitstaande bedragen van enkele garanties herzien omdat het CBS in deze gevallen ten onrechte garantieplafonds in plaats van verstrekte garanties registreerde.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2019

Correctie