Correcties en revisies in StatLine

Deze pagina bevat informatie over wijzigingen van in StatLine gepubliceerde cijfers.

De wijzigingen op deze pagina kunnen bestaan uit: correcties van fouten in cijfers of revisies naar aanleiding van een verbeterde onderzoeks- of rekenmethode.

Reguliere bijstellingen van cijfers in het kader van een vast publicatieschema worden niet op deze pagina vermeld. Deze zijn herkenbaar in StatLinetabellen doordat ze bij de periode zijn gemarkeerd met een "*".

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar gemeente

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar hoofdbedrijfstype, regio

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
21-03-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar omvangsklasse en regio

Voor verslagjaar 2015 waren de totalen van de oppervlakte akkerbouw en tuinbouw open grond foutief berekend; dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2017

Correctie
20-03-2018

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

De cijfers over onveiligheidsgevoelens zijn vervangen door cijfers uit een andere bron: deze kwamen voorheen uit de Veiligheidsmonitor en nu uit het onderzoek Sociale samenhang en welzijn. De reden hiervoor is dat de Veiligheidsmonitor vanaf 2018 een tweejaarlijks onderzoek is geworden en Sociale samenhang en welzijn een jaarlijks onderzoek is.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Revisie
08-03-2018

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten

Bij de cijfers over de internet activiteit 'Afspraak ziekenhuis, gezondheidscentrum' zijn voor de perioden 2012 tot en met 2017 per abuis de cijfers van de internet activiteit 'Informatie over gezondheid' geplaatst. Dit is in deze versie aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2017

Correctie
07-03-2018

Gebieden in Nederland 2016

Er heeft een correctie plaatsgevonden op de indeling naar zorgkantoorregio's. De samenvoeging van Delft Westland Oostland (ZK05) en Nieuwe Waterweg Noord (ZK15) tot de nieuwe zorgkantoorregio Westland Schieland Delfland (ZK33) blijkt al op 1 januari 2016 van toepassing te zijn geweest. Eerder werd verondersteld dat deze samenvoeging later in 2016 had plaatsgevonden, waardoor hij pas in 'Gebieden in Nederland 2017' was opgenomen.
Frequentie: stopgezet, periode: 2016

Correctie
07-03-2018

Bedrijfsopleidingen; kerncijfers

De cijfers van het aandeel bestede uren aan cursussen over het verslagjaar 2015 zijn aangepast. Abusievelijk waren deze aandelen niet consistent met het aandeel bestede uren aan interne en externe cursussen in de tabel Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1986-2015

Correctie
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, kerncijfers

Als gevolg van een herziening van de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Revisie
21-02-2018

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, binding met de arbeidsmarkt

In de vorige versie van deze tabel was sprake van personen jonger dan 25 jaar die als reden om niet te werken aangaven met pensioen te zijn. Het ging hier om foutieve ingave in de vragenlijst die is hersteld naar 'overige reden'. Daarnaast is de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, herzien. Als gevolg hiervan zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Correctie
21-02-2018

Caribisch Nederland; werkzame beroepsbevolking, bedrijf SBI 2008

Als gevolg van een herziening van de afleiding om het hoogst behaalde onderwijsniveau te bepalen, zijn de cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel gewijzigd. Het betreft hier hoofdzakelijk personen aan wie nu het onderwijsniveau onbekend is toegekend in plaats van het onderwijsniveau laag.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2016

Revisie
14-02-2018

Vacatures; seizoengecorrigeerd, SBI2008

Voor de vier kwartalen in 2016 heeft er een kleine correctie bij de indeling particulier bedrijf/overheid plaatsgevonden. Vanwege een verkeerde optelling zijn de cijfers voor het particuliere bedrijf voor deze vier kwartalen aangepast, de cijfers van de overheid zijn niet veranderd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e Kwartaal 1997 - 4e kwartaal 2017

Correctie
14-02-2018

Financiële balansen en transacties naar sectoren; nationale rekeningen

In de vorige versie zijn er ten onrechte gegevens opgenomen die niet voor publicatie waren bedoeld. Het gaat om kwartaalcijfers voor de periode 2005-2009 voor enkele subsectoren van de financiële instellingen. Deze gegevens zijn verwijderd in deze versie.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2016, Kw I 1999 - Kw III 2017

Correctie
08-02-2018

Bedrijfsleven; Conjunctuurbeeld per bedrijfstak, SBI 2008

In de volgende gegevens zijn wijzigingen doorgevoerd: Omzetindex en –ontwikkeling: In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld. Prijsindex en –ontwikkeling: In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld. Daarnaast zijn vanaf nu de prijsindex en –ontwikkeling niet meer beschikbaar voor het aggregaat 62-63 IT- en informatiedienstverlening. Daarmee wordt aangesloten op de brontabel. Conjunctuurgegevens: Tot 2016 was er verschil tussen de kwartaalcijfers en de cijfers van de eerste maand van het kwartaal. Eerst werden hiervoor de maandcijfers gebruikt. Vanaf nu worden de kwartaalcijfers gebruikt. Het is logischer om die te gebruiken, omdat de tabel Conjunctuurbeeld een kwartaaltabel is. Faillissementen: In de loop van de tijd zijn enkele cijfers in de brontabellen gecorrigeerd. Deze correcties zijn nu alsnog doorgevoerd in de tabel Conjunctuurbeeld. Structuurgegevens: De resultaten van de zogenaamde structuurgegevens weken in detail (aantal decimalen) af van dezelfde uitkomsten zoals gepubliceerd in diverse andere Statlinetabellen. In deze publicatie zijn de resultaten geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat de uitkomsten in deze tabel nu ook zijn afgerond op gehele getallen en daarmee in overeenstemming zijn met de diverse andere publicaties op Statline.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2008 - 4e kwartaal 2017

Correctie
02-02-2018

Kerncijfers wijken en buurten 2015

De cijfers met betrekking tot het onderwerp Inkomen zijn aangepast. Voorheen waren de gegevens afkomstig uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het jaar voorgaande aan het verslagjaar. Nu komen de gegevens uit de Integrale Inkomens- en Vermogensstatistiek (IIVS) met als populatie de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar met het inkomen over datzelfde verslagjaar.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2015

Revisie
01-02-2018

Regionale kerncijfers; nationale rekeningen

De cijfers over Bbp(marktprijzen), Bbp per inwoner en Toegevoegde waarde over 2016 zijn voor de 4 landsdelen gecorrigeerd. De cijfers van de landsdelen bleken onjuist verwerkt te zijn. Hierdoor tellen de cijfers weer op tot het nationale totaal van deze onderwerpen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2016

Correctie
30-01-2018

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement, regio

De landelijke schatting van het aantal Wmo-cliënten met het type maatwerkarrangement ‘verblijf en opvang’ is gecorrigeerd. De cijfers van enkele gemeenten bleken onjuist verwerkt te zijn in deze schatting. De correctie heeft geen gevolgen voor de landelijke schatting van het totale aantal Wmo-cliënten.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2017

Correctie
17-01-2018

Prognose levendgeborenen; migratieachtergrond moeder 2017-2059

Voor de berekening van het aantal levend geboren kinderen is het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden uit verkeerde jaren gebruikt. De cijfers over levend geboren kinderen zijn daarom gecorrigeerd. Ook de cijfers over het gemiddeld kindertal voor de 1e generatie migratieachtergrond, Ned. achtergrond/2e gen migratieachtergrond, Westerse migratieachtergrond en Niet-westerse migratieachtergrond zijn gecorrigeerd. De cijfers over het gemiddeld kindertal voor de andere selecties van migratieachtergrond waren wel juist.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2017-2059

Correctie
17-01-2018

Prognose levendgeborenen, vruchtbaarheidscijfers; leeftijd moeder 2017-2059

Voor de berekening van het aantal levend geboren kinderen is het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijden uit verkeerde jaren gebruikt. De cijfers over levend geboren kinderen zijn daarom gecorrigeerd. De vruchtbaarheidscijfers waren wel juist.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2017-2059

Correctie
29-12-2017

Overheidsdeelnemingen; particuliere en overheidsondernemingen

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van 2012 tot en met 2014 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2016

Revisie
27-12-2017

Energieverbruik; opbouw, bedrijfstak

Cijfers over 2011 t/m 2014 zijn gereviseerd: 1. Nieuwe stookwaarden voor benzine en diesel vanaf 2011. Nieuwe meetresultaten zijn beschikbaar gekomen voor de stookwaarden van benzine en gasolie(diesel). 2. De nieuwste inzichten over het gebruik van gasolie in de diensten en de bouw zijn teruggelegd in de tijd. 3. Beperken “additieven” tot alleen fossiele additieven vanaf 2011. In de oude cijfers bevatten de gegevens over additieven voor sommige balansposten ook biogene additieven. Deze zijn weggehaald bij de additieven en daardoor is de in- en uitvoer van additieven veel lager en sluit nu ook aan bij de StatLine tabel Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad. 4. Uitbreiden “vaste en vloeibare biomassa” met data over winning, invoer en uitvoer van biobrandstoffen. In de vorige versie bevatte de energiedrager “vaste en vloeibare biomassa”, naast biomassa voor stationaire installaties, alleen gegevens over de bijmenging van biotransportbrandstoffen. De winning werd vervolgens gelijk gesteld aan de bijmenging. In de deze versie wordt ook de totale winning, de voorraadmutatie en de (gesaldeerde) invoer/uitvoer van biotransportbrandstoffen meegeteld. De winning van biobenzine is geheim en is daarom omgeboekt naar invoer, in overeenstemming met rapportages van CBS aan IEA en Eurostat. 5. Gelijkstellen cijfers warmteproductie afvalverbrandingsinstallaties aan statistiek hernieuwbare energie vanaf 2011. In de zomer van 2015 is de statistiek hernieuwbare energie gereviseerd. De nieuwste inzichten uit deze statistiek zijn nu ook verwerkt in de Energiebalans. 6. Doorvoeren correcties 2014. Voor twee onderdelen (elektriciteitsproductie en niet energetisch gebruik petroleumcokes) zijn onregelmatigheden in het verwerken van de data gecorrigeerd. 7. De inzet van cokesovengas en hoogovengas door de cokesfabrieken is verplaatst naar eigen verbruik om beter aan te sluiten bij internationale methodes over energiestatistieken.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Revisie
21-12-2017

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

De totalen van het bruto eindverbruik en het primair verbruik van energie in 2015 zijn bijgesteld, hierdoor zijn de voor deze tabel berekende aandelen hernieuwbaar ook iets gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2016

Revisie
19-12-2017

Gemeenterekeningen; baten en lasten naar regio en grootteklasse

De cijfers over de gerealiseerde baten en lasten van de gemeenten zijn voor de jaren 2007 tot en met 2014 aangepast. Abusievelijk waren in deze jaren bij de uitkomsten in euro’s per inwoner de uitkomsten in miljoenen euro’s ingevuld. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2016

Correctie
05-12-2017

Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

De cijfers van de teeltoppervlakte tuinbonen over het jaar 2015 en die van de oogst en teeltoppervlakte van Totaal groenten, Totaal groenten in de open grond, Akkerbouwgroenten, exclusief uien, Totaal blad- en stengelgroenten, Totaal peulvruchten en Totaal vruchtgroenten over de jaren 2015 en 2016 bleken niet juist. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Correctie
01-11-2017

Bevolking; kerncijfers

Het aantal meerpersoonshuishoudens in 2016 is gecorrigeerd. Het aantal was naar boven (4815) in plaats van naar beneden (4814) afgerond. De correctie heeft geen gevolgen voor de andere cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Correctie
31-10-2017

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De gegevens over de kapitaalgoederen buiten balans PPS zijn voor alle jaren gereviseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2016

Revisie
20-10-2017

Zorg; werkgelegenheid, beroepen in zorg en welzijn, zorgaanbieders

Cijfers over werkgelegenheid en lonen in de zorg van 2009 tot en met 2012 waren deels onjuist doordat een aantal cijfers niet zijn meegenomen in de berekening. Het betreft met name cijfers voor de selecties naar leeftijdsklassen bij verpleegkundigen en bij de overige beroepen, het totaal overige beroepen in 2009, het totaal vrouwen in 2011 en het totaal mannen in 2012. Dit had effect op de cijfers over deze selecties voor het totaal Zorg en welzijn en voor de sector gehandicaptenzorg. Dat is in deze versie gecorrigeerd. De totaalcijfers over banen, werkzame personen, arbeidsjaren en lonen per sector waren correct, inclusief totaal Zorg en welzijn en gehandicaptenzorg.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2015

Correctie
13-10-2017

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

Voor de schooljaren 2014/’15 t/m 2016/’17 is het aantal leerlingen van het mbo gewijzigd. Er waren ten onrechte extraneï voor deze schooljaren meegenomen. Door deze wijziging is het totaal aantal mbo leerlingen met ongeveer 8000 afgenomen voor de schooljaren 2015/’16 en 2016/’17 en met 10000 voor het schooljaar 2014/’15. Het aantal onderwijsinstellingen bij het mbo is gelijk gebleven; wel is de verdeling van de onderwijsinstelling naar schoolgrootte licht gewijzigd voor de jaren 2014/’15 en 2015/’16.
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2016/'17

Correctie
11-10-2017

Korte vakanties Nederland; logiesvormen naar vakantiekenmerken

In verslagjaar 2011 waren per abuis de cijfers over 'Totaal toeristische logiesvormen', 'SL: caravan, vouwwagen' en 'Overige seizoenrecreatieve logiesvormen' in combinatie met de vakantiekenmerken 'Grootte reisgezelschap' en 'Seizoen' door elkaar verwisseld. Dit is nu gecorrigeerd. De cijfers over Totaal aantal korte vakantie zijn onveranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Correctie
29-09-2017

Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

Abusievelijk waren voor de jaren 2011 tot en met 2014 de cijfers voor de kwartielenindeling Caribisch Nederland gevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2014 - 2015

Correctie
20-09-2017

Openbare bibliotheken; leden, collectie, uitleningen vanaf 1900

De cijfers over het aantal uitleningen zijn voor het jaar 2014 gecorrigeerd omdat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1900-2016

Correctie
20-09-2017

Openbare bibliotheken

De cijfers over het aantal uitleningen zijn voor het jaar 2014 gecorrigeerd omdat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2016

Correctie
11-09-2017

Strafrecht; kerncijfers

De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond. De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
Frequentie: per jaar, periode: 1994 - 2016

Revisie
11-09-2017

Rechtspraak; kerncijfers

De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond. De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2016

Revisie
05-09-2017

Bevolkingsontwikkeling; levendgeborenen, overledenen en migratie, per dag

De cijfers naar ‘(echt)scheidingen’ voor de totalen per weekdag in de perioden 2012 tot en met 2015 zijn gecorrigeerd. Per abuis waren in deze aantallen de scheidingen na een partnerschap ook meegeteld waardoor de som van deze cijfers en de groep ‘overig’ niet gelijk is aan het totaal. De correcties hebben geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1995 - 2015

Correctie
22-08-2017

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

In het kader van het revisiebeleid van de nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van de financiële transacties en financiële balansen van de sector huishoudens vanaf 2005 herzien. Ook zijn er in deze versie enkele correcties doorgevoerd: In 2012 is het exploitatieoverschot/gemengd inkomen van huishoudens aangepast. Verder is door analyse van het bruto nationaal inkomen (bni) het ontvangen dividend uit het buitenland door huishoudens in 2005, 2006 en 2007 bijgesteld. Ook zijn voor de jaren 2005-2009 de cijfers van de niet-financiële activa toegevoegd. Om de niet-financiële activa vergelijkbaar te houden over de hele tabel zijn voor de jaren 2010-2012 de cijfers van huishoudens inclusief die van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens opgenomen (IZWh's). Deze cijfers vervangen de data over huishoudens (exclusief IZWh's) in de vorige versie.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
22-08-2017

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

In het kader van het revisiebeleid van de nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van de financiële transacties en financiële balansen van de sector huishoudens vanaf 2005 herzien. Ook zijn er in deze versie enkele correcties doorgevoerd: In 2012 is het exploitatieoverschot/gemengd inkomen van huishoudens aangepast. Verder is door analyse van het bruto nationaal inkomen (bni) het ontvangen dividend uit het buitenland door huishoudens in 2005, 2006 en 2007 bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
22-08-2017

Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

In het kader van het revisiebeleid van de nationale rekeningen zijn de jaarcijfers van de financiële transacties en financiële balansen van de sector huishoudens vanaf 2005 herzien. Ook zijn er in deze versie enkele correcties doorgevoerd: Voor de jaren 2005-2009 zijn de cijfers van de niet-financiële activa toegevoegd. Om de niet-financiële activa vergelijkbaar te houden over de hele tabel zijn voor de jaren 2010-2012 de cijfers van huishoudens inclusief die van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens opgenomen (IZWh's). Deze cijfers vervangen de data over huishoudens (exclusief IZWh's) in de vorige versie.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
07-08-2017

Internationale handel; in- en uitvoer historie

Door voortschrijdende inzichten zijn vanaf statistiekjaar 2015 de handelsstromen herzien. Als gevolg hiervan komt de totale goederenuitvoer (niet-reëel) 8 miljard euro lager uit. Bij de totale goedereninvoer is dit 10 miljard euro minder. Door de herziening zijn de cijfers van 2015 niet precies vergelijkbaar met die van 2014. Tevens zijn uit de in- en uitvoercijfers van 2015 de waarden van de post- en fiscale zegels (49070010), bankbiljetten (49070030), monetair goud (71082000) en munten (71189000) verwijderd conform de Foreign Trade Statistics (FTS) verordening van Eurostat. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1917 - 2016.

Correctie
07-08-2017

Totale in- en uitvoer naar land

Door voortschrijdende inzichten zijn vanaf statistiekjaar 2015 de handelsstromen herzien. Als gevolg hiervan komt de totale goederenuitvoer (niet-reëel) 8 miljard euro lager uit. Bij de totale goedereninvoer is dit 10 miljard euro minder. Door de herziening zijn de cijfers van 2015 niet precies vergelijkbaar met die van 2014. Tevens zijn uit de in- en uitvoercijfers van 2015 de waarden van de post- en fiscale zegels (49070010), bankbiljetten (49070030), monetair goud (71082000) en munten (71189000) verwijderd conform de Foreign Trade Statistics (FTS) verordening van Eurostat. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016.

Correctie
19-07-2017

Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers

De methodiek van het samenstellen van de pensioenaansprakenstatistiek is aangepast. Een aantal verbeteringen is doorgevoerd ten opzichte van de laatst gepubliceerde versie (20 november 2015). De uitkomsten over het kalenderjaar 2012 zijn opnieuw berekend. De bijstellingen leiden ertoe dat het totaalbedrag voor de jaarlijks opgebouwde pensioenaanspraken 17 procent hoger uitkomt. De bijstelling op het niveau van het te bereiken pensioen is 5 procent. De uitkomsten voor de verslagjaren vóór 2012 zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Revisie
18-07-2017

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Voor 2015 en 2017 zijn voor zelfstandig ondernemers de cijfers over arbeidsongevallen zonder verzuim en soort letsel gecorrigeerd. Eerder waren alleen de meest recente ongevallen zonder verzuim in de afgelopen 12 maanden meegenomen. Nu zijn alle ongevallen die in die periode plaats hebben gevonden meegeteld. Bij de berekening van de percentages naar soort letsel zijn de ontbrekende waarden niet langer mee genomen.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015,2017

Correctie
18-07-2017

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Voor 2015 en 2017 zijn voor zelfstandig ondernemers de cijfers over arbeidsongevallen zonder verzuim en soort letsel gecorrigeerd. Eerder waren alleen de meest recente ongevallen zonder verzuim in de afgelopen 12 maanden meegenomen. Nu zijn alle ongevallen die in die periode plaats hebben gevonden meegeteld. Bij de berekening van de percentages naar soort letsel zijn de ontbrekende waarden niet langer mee genomen.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017

Correctie
14-07-2017

Overheidsbalans; activa en passiva

In het kader van het revisiebeleid van de Nationale Rekeningen zijn de financiële balansgegevens over de jaren 2001 t/m 2014 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2016

Revisie
13-07-2017

Kapitaalgoederenvoorraad; nationale rekeningen

De cijfers over de investeringen van de Huishoudens en IZW's t.b.v. huishoudens zijn voor de jaren 2001-2010 gecorrigeerd, abusievelijk waren er in de vorige versie oude gegevens gebruikt. Het statistisch verschil is hierdoor ook aangepast. Kleine afrondingsverschillen kunnen zich voordoen bij de begin- en eindbalans, de afschrijvingen en herwaarderingen. De tabel is uitgebreid met de verslagjaren 1995-2000.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Correctie
11-07-2017

Pensioenfondsen; beleggingen voor en na consolidatie beleggingsfondsen

De uitkomsten voor 2008 tot en met 2014 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Revisie
07-07-2017

Institutionele beleggers; lang- en kortlopende beleggingen

De uitkomsten voor 2008 na revisie tot en met 2014 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2016

Revisie
07-07-2017

Financiële instellingen; balans

De uitkomsten voor 1998 tot en met 2014 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2016

Revisie
30-06-2017

Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen

De uitkomsten voor 2014 en 2015 zijn gereviseerd vanwege bijstellingen in de bronnen. De bronnen betreffen door De Nederlandsche Bank (DNB) gepubliceerde tabellen over pensioenfondsen, verzekeringsinstellingen en beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen.
Frequentie: per jaar, periode: 1980, 1985, 1990, 1995, 1999 - 2016

Revisie
23-06-2017

Opbouw binnenlands product (bbp); nationale rekeningen

Door het gebruik van een verkeerde dataset waren vier cijfers in de vorige versie onjuist. Het betreft de volumegegevens van de bruto investeringen door de overheid en de bruto investeringen door bedrijven en huishoudens in 2013 en 2014. In deze versie is dat gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2016

Correctie
23-06-2017

Opbouw nationaal vorderingensaldo; nationale rekeningen

De gegevens van financiële rekeningen en balansen zijn voor de jaren 1995-2015 gereviseerd. Dit vloeit voort uit wijzigingen in het revisiebeleid van de nationale rekeningen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2016

Revisie
20-06-2017

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

De cijfers over 2016 van levend geboren kinderen naar burgerlijke staat van de moeder (Moeder gehuwd, Moeder niet-gehuwd) zijn gecorrigeerd. De correctie heeft betrekking op ongeveer de helft van alle gemeenten en alle bovenliggende regio’s plus Nederland. De fout is ontstaan bij een wijziging van de programmatuur die bepaalt of een kind in een wettige relatie wordt geboren. Daardoor zijn ten onrechte meer moeders bij de gehuwden geteld. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2016

Correctie
31-05-2017

Motorvoertuigenpark; inwoners, type, regio, 1 januari

In 2016 zijn de bromfietsen abusievelijk meegeteld in het Totaal wegvoertuigen. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 1990 - 1 januari 2017

Correctie
23-05-2017

Lange vakanties Nederland; bestemmingen naar vakantiekenmerken

Voor 2016 waren voor de bestemmingsprovincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en Overige provincies per abuis de cijfers van 2015 weergegeven. Dit is nu gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Correctie
19-05-2017

Tijdreeksen sociale zekerheid

De cijfers van de IOAW-uitkeringen en de BBZ-uitkeringen ultimo 2015 zijn gecorrigeerd. Per abuis zijn voorlopige cijfers in de tabel opgenomen. Deze cijfers zijn nu vervangen door definitieve cijfers. Het verschil tussen de definitieve en voorlopige cijfers is marginaal. De correctie heeft geen gevolgen voor de overige cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 1900 - 2015

Correctie
02-05-2017

Lange vakanties in Nederland naar achtergrondkenmerken

In 2008, 2013-2015 is de ‘Gemiddelde vakantieduur’ afgerond op een geheel aantal dagen, terwijl in de andere jaren afgerond tot 1 cijfer achter de komma. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2016.

Correctie
02-05-2017

Lange vakanties buitenland; logiesvormen naar vakantiekenmerken

De cijfers van categorie 'Organisatievorm' waren in de jaren 2002 t/m 2015 foutief berekend. Deze fouten zijn nu gecorrigeerd. Deze aanpassingen hebben geen invloed op de totaalcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2002 - 2016.

Correctie
02-05-2017

Ontwikkeling van het aantal vakanties naar vakantiekenmerken

Voor de jaren 2010 en 2013 zijn de volgende cijfers over het totaal, lange en korte wintervakanties gecorrigeerd. 2010: de cijfers voor buitenlandse wintervakanties met Overige vervoermiddelen waren per abuis onjuist berekend. 2013: de cijfers voor wintervakanties in Nederland met boot, veerboot/ferry en overige vervoermiddelen bleken per abuis onjuist.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2016.

Correctie
02-05-2017

Wintersportvakanties; achtergrond- en vakantiekenmerken

In de winterperiode 2014-2015 is in de onderverdeling van wintersportvakanties naar Duitsland in verschillende regio’s van dit land een kolom weggevallen waardoor enkele cijfers zijn verschoven. Dit is gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 1989/'90 - 2015/'16.

Correctie
26-04-2017

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Bij de onderwerpen over Zuiveringsslib zijn de volgende correcties uitgevoerd: - De waarden voor ‘Nederland totaal’ voor 2013 en 2014 waren in de oude versie per abuis op de waarde 0 gezet. Dit is in deze nieuwe versie gecorrigeerd. - Bij waterschappen die door fusies niet meer bestaan, zijn de 0 waarden vervangen door de waarde niets (blanco) : het cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Dit is van toepassing op de volgende gegevens: Waterschap Regge en Dinkel en Waterschap Vallei en Vecht: 2014; Waterschap Veluwe en Waterschap Vallei en Eem: 2012 t/m 2014; Waterschap Zeeuwse Eilanden en Waterschap Zeeuws-Vlaanderen: 2011 t/m 2014.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2015

Correctie
21-04-2017

Wetenschappelijk onderwijs; gepromoveerden aan universiteiten

De cijfers over studiejaar 2015/'16 zijn gecorrigeerd. Er waren ten onrechte 138 promoties niet meegeteld, waarvan 100 in ‘Gezondheidszorg, welzijn’ en 38 in ‘Sociale wetenschappen, bedrijfskunde’.
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2015/'16

Correctie