Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Regio's Perioden Windmolens In gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Uit gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Opgestelde windmolens einde van jaar (aantal) Rotoroppervlak In gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Uit gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Opgesteld rotoroppervlak einde jaar (1 000 m2) Elektrisch vermogen In gebruik genomen vermogen (megawatt) Elektrisch vermogen Uit gebruik genomen vermogen (megawatt) Elektrisch vermogen Opgesteld vermogen einde jaar (megawatt) Elektriciteitsproductie Genormaliseerde productie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Niet-genormaliseerde productie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Productiefactor (%) Elektriciteitsproductie Productie per rotoroppervlak (kWh per m2) Elektriciteitsproductie Aantal vollasturen (uur)
Nederland 2020 206 63 2.175 2.252 122 10.645 745 37 4.235 8.953 9.801 29,0 1.036 2.551
Nederland 2021** 266 38 2.403 3.466 105 14.006 1.077 53 5.258 10.509 10.028 23,9 801 2.092
Groningen (PV) 2020 48 16 251 677 14 1.561 205 7 647 1.054 1.154 27,7 1.164 2.437
Groningen (PV) 2021** 26 10 267 378 48 1.891 114 27 734 1.623 1.549 25,3 870 2.214
Fryslân (PV) 2020 2 11 294 13 6 502 4 2 198 452 495 28,6 993 2.511
Fryslân (PV) 2021** 91 7 378 1.188 8 1.682 387 4 581 996 951 23,2 711 2.029
Drenthe (PV) 2020 8 0 17 84 0 137 28 0 50 . . . . .
Drenthe (PV) 2021** 44 0 61 593 0 730 172 0 222 217 207 16,8 461 1.472
Overijssel (PV) 2020 2 0 27 15 0 169 5 0 66 140 153 26,6 917 2.339
Overijssel (PV) 2021** 2 0 29 30 0 198 8 0 74 141 135 22,2 749 1.948
Flevoland (PV) 2020 13 17 621 47 41 2.704 28 18 1.185 2.540 2.780 27,1 1.041 2.380
Flevoland (PV) 2021** 33 12 642 423 39 3.088 142 18 1.309 2.404 2.294 21,8 830 1.911
Gelderland (PV) 2020 15 1 53 218 0 438 61 0 143 305 334 27,9 806 2.447
Gelderland (PV) 2021** 8 0 61 86 0 524 28 0 171 361 344 24,0 685 2.106
Utrecht (PV) 2020 1 0 17 0 0 113 0 0 34 88 96 32,0 849 2.814
Utrecht (PV) 2021** 0 1 16 0 0 113 0 0 34 75 72 24,0 634 2.101
Noord-Holland (PV) 2020 95 10 345 999 14 1.748 336 5 644 1.265 1.385 30,7 1.012 2.696
Noord-Holland (PV) 2021** 12 4 353 94 7 1.835 26 3 668 1.689 1.611 27,7 884 2.425
Zuid-Holland (PV) 2020 8 7 172 75 9 1.167 26 4 460 1.121 1.227 31,9 1.109 2.800
Zuid-Holland (PV) 2021** 20 0 192 247 0 1.414 76 0 535 1.105 1.054 23,5 786 2.059
Zeeland (PV) 2020 2 0 247 15 35 1.351 8 0 527 1.336 1.463 31,8 1.089 2.795
Zeeland (PV) 2021** 9 3 253 123 1 1.472 39 0 566 1.226 1.170 25,1 858 2.201
Noord-Brabant (PV) 2020 10 0 124 84 0 705 34 0 259 540 591 27,8 898 2.441
Noord-Brabant (PV) 2021** 9 1 132 116 2 819 35 1 292 558 533 22,7 724 1.990
Limburg (PV) 2020 2 1 7 25 2 50 9 1 21 . . . . .
Limburg (PV) 2021** 12 0 19 189 0 239 52 0 72 113 108 29,1 838 2.551
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn cijfers per provincie opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020 en nader voorlopige cijfers over 2021.

Wijzigingen per juni 2022:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De cijfers over 2020 zijn herzien aan de hand van nieuw verkregen informatie. Dit zorgt voor een klein verschil in het totaal opgestelde vermogen en de elektriciteitsproductie in 2020 met de landelijke tabellen. Bij de uitsplitsingen naar provincie treden de grootste verschillen op bij de provincie Zuid-Holland.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Windmolens
In gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde windmolens einde van jaar
Het aantal windmolens dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Rotoroppervlak
Het totale oppervlak dat door de draaiende wieken van de molens bestreken wordt.
In gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotororoppervlak dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotoroppervlak dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld rotoroppervlak einde jaar
Het rotoroppervlak dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektrisch vermogen
De hoeveelheid elektriciteit die de windmolens onder optimale omstandigheden kunnen produceren per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur).
In gebruik genomen vermogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen vermogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld vermogen einde jaar
Het elektrisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektriciteitsproductie
Binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit.
Genormaliseerde productie
De genormaliseerde elektriciteitsproductie is uitgerekend volgens definities uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2009. Het doel is de productie te corrigeren voor veranderingen in weersomstandigheden; fluctuaties in het windaanbod. De genormaliseerde productie voor heel Nederland voor alle windenergie in Nederland (op land en op zee samen) in een bepaald jaar wordt daarbij berekend als het gemiddelde van de capaciteit aan het begin en einde van een verslagjaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar. De genormaliseerde productie is verdeeld over land en zee en over de provincies naar rato van de daadwerkelijke productie op zee, op land of per provincie.

Niet-genormaliseerde productie
Hernieuwbare elektriciteitsproductie, niet gecorrigeerd voor weersomstandigheden.
Productiefactor
De gerealiseerde productie gedeeld door de maximale productie berekend op basis van de capaciteit van de windmolens. In perioden met meer wind is de productiefactor hoger. Bij de berekening van de maximale productie telt het vermogen van de windmolens naar rato van het aantal maanden in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. De productiefactor is recht evenredig met het aantal vollasturen.
Productie per rotoroppervlak
De elektriciteitsproductie per rotoroppervlak is berekend door de productie te delen door het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar. Het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar is berekend als het gemiddelde van de rotoroppervlakten aan het einde van elke maand, waarbij gewogen is met het aantal dagen per maand.
Aantal vollasturen
Het aantal uren per jaar dat de windmolens op vol vermogen zouden moeten draaien om de gerealiseerde productie te halen. Bij de berekening van het aantal vollasturen telt het vermogen van de windmolens naar rato van de periode in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. Het aantal vollasturen is recht evenredig met de productiefactor.