Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Regio's Perioden Windmolens In gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Uit gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Opgestelde windmolens einde van jaar (aantal) Rotoroppervlak In gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Uit gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Opgesteld rotoroppervlak einde jaar (1 000 m2) Elektrisch vermogen In gebruik genomen vermogen (megawatt) Elektrisch vermogen Uit gebruik genomen vermogen (megawatt) Elektrisch vermogen Opgesteld vermogen einde jaar (megawatt) Elektriciteitsproductie Genormaliseerde productie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Niet-genormaliseerde productie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Productiefactor (%) Elektriciteitsproductie Productie per rotoroppervlak (kWh per m2) Elektriciteitsproductie Aantal vollasturen (uur)
Nederland 2019 49 46 2.032 485 168 8.515 159 68 3.527 7.429 7.935 25,9 943 2.265
Nederland 2020 189 77 2.144 2.029 132 10.411 691 59 4.159 8.962 9.856 29,1 1.038 2.559
Groningen (PV) 2019 1 0 219 4 0 899 2 0 450 986 1.054 26,7 1.172 2.342
Groningen (PV) 2020 40 16 243 553 14 1.438 176 7 618 1.083 1.190 27,8 1.173 2.441
Fryslân (PV) 2019 1 0 303 2 0 496 1 0 197 415 444 25,8 897 2.264
Fryslân (PV) 2020 2 11 294 13 6 502 4 2 198 451 496 28,6 994 2.513
Drenthe (PV) 2019 0 0 9 0 0 53 0 0 22 . . . . .
Drenthe (PV) 2020 6 0 15 55 0 108 21 0 43 . . . . .
Overijssel (PV) 2019 8 0 25 67 0 154 19 0 61 86 92 23,1 941 2.022
Overijssel (PV) 2020 2 0 27 15 0 169 5 0 66 142 156 27,0 930 2.372
Flevoland (PV) 2019 0 15 625 0 58 2.698 0 23 1.175 2.424 2.589 24,8 944 2.170
Flevoland (PV) 2020 13 26 612 47 75 2.670 28 34 1.169 2.531 2.783 27,1 1.041 2.382
Gelderland (PV) 2019 0 0 39 0 0 220 0 0 82 152 163 22,7 739 1.987
Gelderland (PV) 2020 14 1 52 203 0 423 57 0 139 303 333 28,0 812 2.461
Utrecht (PV) 2019 0 0 16 0 0 113 0 0 34 78 83 27,8 736 2.439
Utrecht (PV) 2020 1 0 17 0 0 113 0 0 34 88 97 32,3 857 2.840
Noord-Holland (PV) 2019 15 29 260 145 108 763 47 44 313 635 678 24,0 876 2.106
Noord-Holland (PV) 2020 95 14 341 999 21 1.741 336 8 641 1.270 1.397 31,0 1.021 2.720
Zuid-Holland (PV) 2019 15 2 171 200 3 1.101 64 1 437 956 1.021 27,7 971 2.425
Zuid-Holland (PV) 2020 2 7 166 19 9 1.111 12 4 446 1.122 1.234 32,2 1.124 2.825
Zeeland (PV) 2019 6 0 245 23 0 1.370 14 0 519 1.189 1.270 28,3 935 2.479
Zeeland (PV) 2020 2 1 246 15 4 1.382 8 2 525 1.327 1.459 31,9 1.061 2.800
Noord-Brabant (PV) 2019 3 0 114 44 0 621 13 0 225 442 472 25,3 812 2.213
Noord-Brabant (PV) 2020 10 0 124 84 0 705 34 0 259 541 595 28,0 905 2.459
Limburg (PV) 2019 0 0 6 0 0 27 0 0 13 . . . . .
Limburg (PV) 2020 2 1 7 25 2 50 9 1 21 . . . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn cijfers per provincie opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2020.

Wijzigingen per december 2021:
Definitieve cijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
Definitieve cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in december.

Toelichting onderwerpen

Windmolens
In gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde windmolens einde van jaar
Het aantal windmolens dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Rotoroppervlak
Het totale oppervlak dat door de draaiende wieken van de molens bestreken wordt.
In gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotororoppervlak dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotoroppervlak dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld rotoroppervlak einde jaar
Het rotoroppervlak dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektrisch vermogen
De hoeveelheid elektriciteit die de windmolens onder optimale omstandigheden kunnen produceren per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur).
In gebruik genomen vermogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen vermogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld vermogen einde jaar
Het elektrisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektriciteitsproductie
Binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit.
Genormaliseerde productie
De genormaliseerde elektriciteitsproductie is uitgerekend volgens definities uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit 2009. Het doel is de productie te corrigeren voor veranderingen in weersomstandigheden; fluctuaties in het windaanbod. De genormaliseerde productie voor heel Nederland voor alle windenergie in Nederland (op land en op zee samen) in een bepaald jaar wordt daarbij berekend als het gemiddelde van de capaciteit aan het begin en einde van een verslagjaar maal de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar. De genormaliseerde productie is verdeeld over land en zee en over de provincies naar rato van de daadwerkelijke productie op zee, op land of per provincie.

Niet-genormaliseerde productie
Hernieuwbare elektriciteitsproductie, niet gecorrigeerd voor weersomstandigheden.
Productiefactor
De gerealiseerde productie gedeeld door de maximale productie berekend op basis van de capaciteit van de windmolens. In perioden met meer wind is de productiefactor hoger. Bij de berekening van de maximale productie telt het vermogen van de windmolens naar rato van het aantal maanden in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. De productiefactor is recht evenredig met het aantal vollasturen.
Productie per rotoroppervlak
De elektriciteitsproductie per rotoroppervlak is berekend door de productie te delen door het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar. Het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar is berekend als het gemiddelde van de rotoroppervlakten aan het einde van elke maand, waarbij gewogen is met het aantal dagen per maand.
Aantal vollasturen
Het aantal uren per jaar dat de windmolens op vol vermogen zouden moeten draaien om de gerealiseerde productie te halen. Bij de berekening van het aantal vollasturen telt het vermogen van de windmolens naar rato van de periode in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. Het aantal vollasturen is recht evenredig met de productiefactor.