Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Windenergie op land; productie en capaciteit per provincie

Regio's Perioden Windmolens In gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Uit gebruik genomen windmolens (aantal) Windmolens Opgestelde windmolens einde van jaar (aantal) Rotoroppervlak In gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Uit gebruik genomen rotoroppervlak (1 000 m2) Rotoroppervlak Opgesteld rotoroppervlak einde jaar (1 000 m2) Elektrisch vermogen In gebruik genomen vermogen (megawatt) Elektrisch vermogen Uit gebruik genomen vermogen (megawatt) Elektrisch vermogen Opgesteld vermogen einde jaar (megawatt) Elektriciteitsproductie Genormaliseerde productie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Niet-genormaliseerde productie (mln kWh) Elektriciteitsproductie Productiefactor (%) Elektriciteitsproductie Productie per rotoroppervlak (kWh per m2) Elektriciteitsproductie Aantal vollasturen (uur)
Nederland 2021 285 96 2.339 3.672 272 13.955 1.147 120 5.214 10.455 9.967 23,9 801 2.096
Nederland 2022** 255 85 2.509 3.525 260 17.220 1.086 115 6.185 12.978 13.386 26,9 863 2.355
Groningen (PV) 2021 26 1 267 378 0 1.891 114 0 734 1.624 1.548 25,3 869 2.212
Groningen (PV) 2022** 26 4 289 368 14 2.245 115 6 842 1.966 2.027 28,7 954 2.518
Fryslân (PV) 2021 91 16 369 1.188 19 1.671 387 8 577 993 946 23,1 710 2.027
Fryslân (PV) 2022** 10 8 371 134 3 1.802 43 1 618 1.633 1.684 32,4 977 2.838
Drenthe (PV) 2021 44 0 61 593 0 730 172 0 221 217 207 16,9 460 1.479
Drenthe (PV) 2022** 7 0 68 94 0 824 25 0 246 623 643 32,9 871 2.881
Overijssel (PV) 2021 2 0 29 30 0 198 8 0 74 141 135 22,2 749 1.947
Overijssel (PV) 2022** 0 0 29 0 0 198 0 0 74 153 158 24,2 794 2.118
Flevoland (PV) 2021 44 43 612 545 151 3.064 184 69 1.284 2.378 2.267 21,9 830 1.919
Flevoland (PV) 2022** 90 43 659 1.386 158 4.291 393 68 1.609 2.924 3.016 23,5 810 2.058
Gelderland (PV) 2021 8 0 61 86 0 524 28 0 171 363 346 24,2 690 2.120
Gelderland (PV) 2022** 17 0 78 188 0 711 64 0 235 437 451 23,5 677 2.057
Utrecht (PV) 2021 0 0 16 0 0 113 0 0 34 75 72 24,0 634 2.101
Utrecht (PV) 2022** 0 0 16 0 0 113 0 0 34 75 77 25,9 684 2.267
Noord-Holland (PV) 2021 12 19 334 94 28 1.808 26 11 656 1.689 1.610 28,1 893 2.459
Noord-Holland (PV) 2022** 20 6 348 156 9 1.954 55 4 707 1.792 1.849 30,3 961 2.655
Zuid-Holland (PV) 2021 22 0 194 266 0 1.434 83 0 542 1.104 1.052 23,1 773 2.027
Zuid-Holland (PV) 2022** 62 23 233 845 73 2.206 282 35 790 1.311 1.352 25,2 819 2.209
Zeeland (PV) 2021 13 16 243 166 73 1.443 53 31 549 1.220 1.163 25,6 870 2.243
Zeeland (PV) 2022** 5 0 248 68 0 1.512 21 0 570 1.278 1.318 26,5 877 2.324
Noord-Brabant (PV) 2021 11 1 134 137 2 840 42 1 300 562 536 22,7 725 1.993
Noord-Brabant (PV) 2022** 9 1 142 158 2 996 47 1 346 591 610 23,0 716 2.013
Limburg (PV) 2021 12 0 19 189 0 239 52 0 72 89 85 24,5 715 2.150
Limburg (PV) 2022** 9 0 28 128 0 367 41 0 114 194 201 25,4 674 2.225
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel zijn cijfers per provincie opgenomen over de capaciteit van windmolens en de gerealiseerde elektriciteitsproductie. De gegevens zijn exclusief de in zee opgestelde windmolens.

Gegevens beschikbaar vanaf:
1990, jaarlijks

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021 en nader voorlopige cijfers over 2022.

Wijzigingen per 14 november 2023:
Cijfers voor 2021 zijn definitief. Cijfers over 2022 zijn geactualiseerd.

Wijzigingen per 15 juni 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nader voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni. Deze cijfers worden daarna bijgesteld in december en blijven nader voorlopig.
Definitieve cijfers verschijnen in december in tweede jaar na het verslagjaar.


Toelichting onderwerpen

Windmolens
In gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen windmolens
Het aantal windmolens dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgestelde windmolens einde van jaar
Het aantal windmolens dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Rotoroppervlak
Het totale oppervlak dat door de draaiende wieken van de molens bestreken wordt.
In gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotororoppervlak dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen rotoroppervlak
Het rotoroppervlak dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld rotoroppervlak einde jaar
Het rotoroppervlak dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektrisch vermogen
De hoeveelheid elektriciteit die de windmolens onder optimale omstandigheden kunnen produceren per tijdseenheid (bijvoorbeeld per uur).
In gebruik genomen vermogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar in gebruik is genomen.
Uit gebruik genomen vermogen
Het elektrisch vermogen dat in het verslagjaar uit gebruik is genomen en als verwijderd wordt beschouwd.
Opgesteld vermogen einde jaar
Het elektrisch vermogen dat op 31 december van het verslagjaar in gebruik is.
Elektriciteitsproductie
Binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit.
Genormaliseerde productie
De genormaliseerde elektriciteitsproductie is uitgerekend volgens definities uit de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie. Het doel is de productie te corrigeren voor veranderingen in weersomstandigheden, en daarmee de fluctuaties in het windaanbod te neutraliseren. De genormaliseerde productie voor alle windenergie in Nederland in een bepaald verslagjaar wordt als volgt berekend: het gemiddelde van de capaciteit aan het begin en einde van een verslagjaar vermenigvuldigd met de gemiddelde productie per eenheid capaciteit in de afgelopen vijf jaar. Vanaf verslagjaar 2021 wordt deze berekening apart gedaan voor wind op land en wind op zee. Zie voor een rekenvoorbeeld Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie RVO CBS.
Niet-genormaliseerde productie
Daadwerkelijke (gemeten) hernieuwbare elektriciteitsproductie in een verslagperiode, niet gecorrigeerd voor weersomstandigheden.
Productiefactor
De gerealiseerde productie gedeeld door de maximale productie berekend op basis van de capaciteit van de windmolens. In perioden met meer wind is de productiefactor hoger. Bij de berekening van de maximale productie telt het vermogen van de windmolens naar rato van het aantal maanden in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. De productiefactor is recht evenredig met het aantal vollasturen.
Productie per rotoroppervlak
De elektriciteitsproductie per rotoroppervlak is berekend door de productie te delen door het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar. Het gemiddelde rotoroppervlak gedurende een jaar is berekend als het gemiddelde van de rotoroppervlakten aan het einde van elke maand, waarbij gewogen is met het aantal dagen per maand.
Aantal vollasturen
Het aantal uren per jaar dat de windmolens op vol vermogen zouden moeten draaien om de gerealiseerde productie te halen. Bij de berekening van het aantal vollasturen telt het vermogen van de windmolens naar rato van de periode in een jaar dat de windmolens in gebruik zijn. Het aantal vollasturen is recht evenredig met de productiefactor.