Nationale balans vaste biomassa: productie en verbruik; energiedragers

Nationale balans vaste biomassa: productie en verbruik; energiedragers

Energiedrager Perioden Winning (TJ) Invoer (TJ) Uitvoer (TJ) Verbruik (TJ) Winning (ton droge stof) (ton ds) Invoer (ton droge stof) (ton ds) Uitvoer (ton droge stof) (ton ds) Verbruik (ton droge stof) (ton ds)
Schoon resthout (takken, stammen) 2022** 16.914 196 988 16.122 786.118 8.527 70.597 724.048
Shreds van schoonresthout 2022** 1.815 0 988 827 129.661 0 70.597 59.064
Vers houtblokken 2022** 10.063 350 105 10.307 656.282 22.801 6.866 672.217
Schors 2022** 2.333 27 443 1.917 152.163 1.744 28.881 125.026
Resthout uit houtverwerkende industrie 2022** 849 1.938 0 2.787 32.649 74.533 0 107.182
AB-hout 2022** 15.319 312 7.222 8.408 1.031.060 20.999 486.114 565.945
C-hout 2022** 1.844 0 1.844 0 124.114 0 124.114 0
Houtskool 2022** 0 270 0 270 0 9.000 0 9.000
Pellets 2022** 4.824 46.803 2.845 48.782 247.891 2.405.150 146.205 2.506.836
(Papier) slib 2022** 1.311 78 905 484 203.225 12.100 140.307 75.018
Overige vaste biomassa 2022** 16.162 0 1.105 15.056 577.199 0 39.467 537.732
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de productie (winning), verbruik en internationale handel van verschillende soorten vaste biomassa voor energie.
De indeling van de vaste biomassa is gebaseerd op de door Eurostat gevraagde uitsplitsing van biomassa, welke voortvloeit uit de Europese verordening 2018/1999 en afstemming met nationale gebruikers.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2015

Status van de cijfers:
Deze tabel geeft definitieve cijfers tot en met 2021. Cijfers over 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per juni 2024:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Nieuwe cijfers: Maart van het tweede jaar volgend op het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Winning
Het opvangen of extraheren van brandstoffen of energie uit natuurlijke energiestromen, de biosfeer en natuurlijke reserves van fossiele brandstoffen binnen de nationaal grondgebied in een vorm die geschikt is voor gebruik. Ook het geschikt maken van afval als energiedrager, bijvoorbeeld door het te verbranden in afvalverbrandingsinstallaties telt als winning.
Invoer
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.
Uitvoer
Afvoer van energiedragers naar het buitenland.
Verbruik
De hoeveelheid energie die is verbruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland. Energie kan zijn verbruikt:
- bij omzetting in andere energiedragers, dit is de inzet minus de productie van energie.
- als finaal verbruik.

Totaal energieverbruik =
Totaal saldo energieomzetting + totaal eigen verbruik + verliezen bij distributie + totaal finaal verbruik.
Winning (ton droge stof)
Het opvangen of extraheren van brandstoffen of energie uit natuurlijke energiestromen, de biosfeer en natuurlijke reserves van fossiele brandstoffen binnen de nationaal grondgebied in een vorm die geschikt is voor gebruik. Ook het geschikt maken van afval als energiedrager, bijvoorbeeld door het te verbranden in afvalverbrandingsinstallaties telt als winning.
Gemeten in hoeveelheid ton droge stof.
Invoer (ton droge stof)
Aanvoer van energiedragers vanuit het buitenland.
Gemeten in hoeveelheid ton droge stof.
Uitvoer (ton droge stof)
Afvoer van energiedragers naar het buitenland.
Gemeten in hoeveelheid ton droge stof.
Verbruik (ton droge stof)
De hoeveelheid energie die is verbruikt door bedrijven, huishoudens en vervoer in Nederland. Energie kan zijn verbruikt:
- bij omzetting in andere energiedragers, dit is de inzet minus de productie van energie.
- als finaal verbruik.

Totaal energieverbruik =
Totaal saldo energieomzetting + totaal eigen verbruik + verliezen bij distributie + totaal finaal verbruik.
Gemeten in hoeveelheid ton droge stof.