Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

Sociale beschermingsuitkeringen; functies, natura of geld, toetsing

Perioden Totaal sociale beschermingsuitkeringen (mln euro) Functies Ziekte / gezondheidszorg (mln euro) Functies Invaliditeit (mln euro) Functies Ouderdom (mln euro) Functies Nabestaanden (mln euro) Functies Gezin (mln euro) Functies Werkloosheid (mln euro) Functies Huisvesting (mln euro) Functies Sociale uitsluiting niet elders gecla... (mln euro) Steun in geld of in natura Steun in geld (mln euro) Steun in geld of in natura Steun in natura (mln euro) Inkomenstoets Wel inkomenstoets (mln euro) Inkomenstoets Geen inkomenstoets (mln euro)
1995 86.685 25.387 10.233 29.492 5.083 4.314 6.009 1.188 4.979 63.874 22.811 7.468 79.217
2000 102.240 29.841 11.997 38.014 5.465 5.288 5.286 1.545 4.804 72.034 30.206 10.486 91.754
2005 132.274 41.125 12.581 51.156 6.936 6.965 6.456 1.712 5.343 90.509 41.765 12.599 119.675
2010 177.354 64.918 14.388 63.620 7.486 7.853 6.778 2.241 10.070 111.453 65.901 23.093 154.261
2015 193.895 64.254 17.923 74.067 7.642 7.613 8.889 3.104 10.403 124.038 69.857 28.377 165.518
2017 203.407 68.457 18.662 77.801 7.738 8.495 7.608 3.439 11.207 129.480 73.927 30.072 173.335
2018 209.726 72.064 19.368 80.065 7.676 8.869 6.634 3.508 11.542 131.697 78.029 31.277 178.449
2019 219.000 76.185 20.320 83.438 7.753 9.959 6.013 3.555 11.777 135.667 83.333 32.814 186.186
2020 233.638 81.944 21.285 87.643 7.823 10.551 8.430 3.814 12.148 144.762 88.876 35.370 198.268
2021* 243.176 87.288 21.347 92.137 7.919 11.141 6.627 4.004 12.713 148.582 94.594 36.551 206.625
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de sociale beschermingsuitkeringen in Nederland. Sociale beschermingsuitkeringen beschermen tegen een groep risico's of voorzien in behoeftes. Hieronder vallen de uitkeringen van wettelijke sociale voorzieningen, de uitkeringen van socialezekerheidsfondsen, de uitkeringen van pensioenverzekeringen, sociale uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers worden betaald en rechtstreekse dienstverleningen van de overheid aan gezinnen. De uitkeringen kunnen zowel in natura als in geld worden verstrekt en sommige uitkeringen kunnen onderworpen zijn aan een inkomenstoets om in aanmerking te komen.

Deze risico's en behoeftes zijn in acht functies ingedeeld volgens het European System of Integrated Social PROtection Statistics (ESSPROS). Daarnaast worden de sociale beschermingsuitkeringen weergegeven aan de hand van wel of geen inkomenstoets en of de uitkering in geld of in natura is. De uitkeringen worden toegerekend aan de periode waarin de rechten voor de transactie zijn ontstaan (transactiebasis), en niet aan de periode waarin de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (kasbasis).

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers vanaf 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. De cijfers worden definitief op het moment dat cijfers over het volgende jaar aan de reeks worden toegevoegd.

Wijzigingen per 20 december 2022:
Voorlopige cijfers van 2021 zijn opgenomen.
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale rekeningen zijn de jaarcijfers herzien.
De cijfers voor 2020 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste jaarcijfers worden 20 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. De eerder gepubliceerde voorlopige cijfers krijgen dan de status definitief.
Informatie over het revisiebeleid van Nationale rekeningen is te vinden onder paragraaf 3 'relevante artikelen'.

Toelichting onderwerpen

Totaal sociale beschermingsuitkeringen
De sociale beschermingsuitkeringen omvatten alle maatregelen van openbare of particuliere instellingen die tot doel hebben de lasten van gezinnen en personen ten gevolge van een vastgestelde reeks risico's en behoeften te verlichten, op voorwaarde dat er geen sprake is van een gelijktijdige tegenprestatie of individuele overeenkomst. De sociale beschermingsuitkeringen zijn opgesteld in het kader van ESSPROS en vastgelegd in de ESSPROS handleiding.
Functies
De functionele indeling van sociale beschermingsuitkeringen deelt de uitkeringen van sociale beschermingsregelingen in naar deze risico's en behoeftes (functies). Een regeling kan meerdere functies dekken, de uitkering wordt dan gedeeld over meerdere functies, maar dubbeltelling komt niet voor. De som van de uitkeringen uit alle functies geeft daarom altijd de totaal uitgekeerde bedragen van alle sociale beschermingsregelingen in het geselecteerde jaar.
Ziekte / gezondheidszorg
Inkomensgarantie en inkomenssteun in geld in verband met lichamelijke of geestelijke ziekte, exclusief invaliditeit. Gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid van de beschermde personen te behouden, herstellen of verbeteren, ongeacht de oorzaak van de kwaal.
Invaliditeit
Inkomensgarantie en inkomenssteun in geld of in natura in verband met het onvermogen van lichamelijk of geestelijk gehandicapten om economisch en maatschappelijk actief te zijn.
Ouderdom
Inkomensgarantie en inkomenssteun in geld of in natura in verband met ouderdom.
Nabestaanden
Inkomensgarantie en inkomenssteun in geld of in natura in verband met het overlijden van een familielid.
Gezin
Steun in geld of in natura in verband met de kosten van zwangerschap, geboorte en adoptie, de opvoeding van kinderen en de zorg voor andere leden van de familie.
Werkloosheid
Inkomensgarantie en inkomenssteun in geld of in natura in verband met werkloosheid.
Huisvesting
Bijdrage in de huisvestingskosten, zoals de huurtoeslag.
Sociale uitsluiting niet elders gecla...
Sociale uitsluiting niet elders geclassificeerd.
Uitkeringen in geld of in natura die specifiek zijn bedoeld ter bestrijding van sociale uitsluiting, voor zover deze niet onder andere functies vallen.
Steun in geld of in natura
Sociale beschermingsuitkeringen kunnen worden geclassificeerd als uitkeringen in geld of uitkeringen in natura. De som van zowel de uitkeringen in geld als in natura geeft altijd de totaal uitgekeerde bedragen van alle sociale beschermingsregelingen in het geselecteerde jaar.
Steun in geld
Uitkeringsgerechtigden krijgen steun in de vorm van contant geld dat aan de rechthebbenden wordt uitgekeerd.
Steun in natura
Steun in wordt direct aan de uitkeringsgerechtigde verleend in de vorm van bijvoorbeeld diensten of goederen, maar niet in de vorm van geld.
Inkomenstoets
Voor sommige uitkeringen kan een inkomenstoets plaatsvinden waarbij het recht op een uitkering afhangt van de individuele inkomenssituatie. Het totaal aan sociale beschermingsuitkeringen wordt geclassificeerd voor de uitkeringen waarbij wel een inkomenstoets vereist is en waarbij geen inkomenstoets van toepassing is. Net zoals bij de verdeling naar functies en verdeling naar geld of in natura is de som van de uitkeringen altijd hetzelfde als de totaal uitgekeerde bedragen van alle sociale beschermingsregelingen in het geselecteerde jaar omdat er geen dubbeltelling plaats kan vinden.
Wel inkomenstoets
Er vindt wel een inkomenstoets plaats bij het bepalen of een uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor de uitkering.
Geen inkomenstoets
Er vindt geen inkomenstoets plaats bij het bepalen of een uitkeringsgerechtigde in aanmerking komt voor de uitkering.