Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2022

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2022

Woningkenmerken Wijken en buurten Regioaanduiding Gemeentenaam (naam) Gemiddeld aardgasverbruik (m3) Gemiddelde elektriciteitslevering (kWh) Gemiddelde netto elektriciteitslevering (kWh) Stadsverwarming (%) Indelingswijziging wijken en buurten (code)
Totaal woningen Nederland Nederland 980 2.640 2.210 6,4 .
Appartement Nederland Nederland 670 1.950 1.900 . .
Tussenwoning Nederland Nederland 930 2.670 2.210 . .
Hoekwoning Nederland Nederland 1.090 2.810 2.250 . .
Twee-onder-één-kap woning Nederland Nederland 1.280 3.160 2.410 . .
Vrijstaande woning Nederland Nederland 1.670 3.990 2.870 . .
Totaal woningen Laarbeek Laarbeek 1.210 3.150 2.350 . 1
Appartement Laarbeek Laarbeek 710 2.190 2.040 . 1
Tussenwoning Laarbeek Laarbeek 960 2.610 2.040 . 1
Hoekwoning Laarbeek Laarbeek 1.060 2.760 2.110 . 1
Twee-onder-één-kap woning Laarbeek Laarbeek 1.260 3.130 2.320 . 1
Vrijstaande woning Laarbeek Laarbeek 1.730 4.360 2.970 . 1
Totaal woningen Roermond Roermond 1.030 2.660 2.140 . 1
Appartement Roermond Roermond 700 1.930 1.880 . 1
Tussenwoning Roermond Roermond 1.010 2.680 2.160 . 1
Hoekwoning Roermond Roermond 1.140 2.870 2.220 . 1
Twee-onder-één-kap woning Roermond Roermond 1.270 3.070 2.220 . 1
Vrijstaande woning Roermond Roermond 1.660 4.020 2.660 . 1
Totaal woningen Valkenswaard Valkenswaard 1.110 2.800 2.200 . 1
Appartement Valkenswaard Valkenswaard 630 2.010 1.970 . 1
Tussenwoning Valkenswaard Valkenswaard 1.040 2.610 1.990 . 1
Hoekwoning Valkenswaard Valkenswaard 1.170 2.790 2.040 . 1
Twee-onder-één-kap woning Valkenswaard Valkenswaard 1.360 3.250 2.460 . 1
Vrijstaande woning Valkenswaard Valkenswaard 1.870 4.440 3.190 . 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft regionale gegevens over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) van particuliere woningen onderverdeeld naar verschillende woningtypen en type eigendom voor alle wijken en buurten in Nederland en voor totaal Nederland. Daarnaast is alleen voor totaal woningen het percentage stadsverwarming opgenomen, omdat dit relevant is voor de interpretatie van de hoogte van het gemiddeld aardgasverbruik.

Gegevens beschikbaar: over 2022.

Status van de cijfers:
Voorlopig.

Wijzigingen per oktober 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal volgend op het verslagjaar worden geactualiseerde cijfers gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Regioaanduiding
De gemeenten in Nederland zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionale niveau. Wijken zijn optellingen van één of meer aaneengesloten buurten. De gemeente bepaalt zelf de indeling in wijken en buurten. Het CBS coördineert landelijk deze indeling.

Wijk:
Onderdeel van een gemeente waarin een bepaalde vorm van bodemgebruik of bebouwing overheerst. Bijvoorbeeld: industriegebied, woongebied met hoogbouw of laagbouw. Een wijk bestaat uit één of meerdere buurten.

Buurt:
Onderdeel van een gemeente, dat vanuit bebouwingsoogpunt of sociaaleconomische structuur homogeen is afgebakend. Homogeen wil zeggen dat één functie dominant is, bijvoorbeeld woonfunctie (woongebied), werkfunctie (industriegebied) of recreatieve functie (natuurgebied). Functies kunnen echter ook gemengd voorkomen.
Gemeentenaam
De naam van de bestuurlijke gemeente. Deze naam volgt de officiële schrijfwijze.
Gemiddeld aardgasverbruik
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven.
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddelde elektriciteitslevering
De gemiddelde jaarlevering van elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen op het openbare elektriciteitsnet, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de netbedrijven. Collectieve elektriciteitsleveringen aan bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Gemiddelde netto elektriciteitslevering
De netto elektriciteitslevering is de elektriciteitslevering gesaldeerd met de eventuele teruglevering op de elektriciteitsaansluiting door opwek met (voornamelijk) zonnepanelen. Indien het saldo van levering en teruglevering negatief is, is een minimale netto-elektriciteitslevering van 0 kWh aangehouden.

De cijfers zijn afgerond op vijftigtallen en vermeld bij zes of meer (bewoonde) woningen per woningtype of type eigendom.
Stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.

Stadsverwarming is een verwarmingssysteem waarbij de woningen in een wijk worden verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In veel gevallen maakt stadsverwarming gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld elektriciteitscentrales. Het aardgasverbruik van deze woningen is in veel gevallen zeer laag of zelfs nul. De hoeveelheid warmte die door aangesloten woningen in een jaar wordt afgenomen van de stadsverwarming is niet beschikbaar. Het percentage is vermeld bij tien of meer (bewoonde) woningen. Voor de gemeentes is een percentage van minder dan vijf of groter dan 95 afgerond op vijftallen.
Indelingswijziging wijken en buurten
Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan. Detailinformatie over wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling kan worden verkregen door de wijk- en buurtkaart van twee opeenvolgende jaren met elkaar te vergelijken.

De indicator kent drie mogelijke waarden:
1: De codering en afbakening van deze wijk/buurt is ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Het is wel mogelijk dat een naamswijziging heeft plaatsgevonden. De cijfers kunnen worden gekoppeld en vergeleken met die van het voorgaande jaar.
2: De codering van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. De afbakening is ongewijzigd. Om te kunnen koppelen met cijfers van het voorgaande jaar zal eerst moeten worden achterhaald wat de codering van het voorgaande jaar was. Is de koppeling eenmaal geslaagd dan kunnen de cijfers alsnog met elkaar worden vergeleken.
3: De afbakening van de wijk/buurt is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit kan gepaard zijn gegaan met een gewijzigde codering. De cijfers kunnen niet zonder meer worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. Verschillen kunnen immers samenhangen met de verandering in de afbakening van de wijk of buurt.

Voor een wijk of buurt wordt alleen een wijziging in de afbakening geconstateerd wanneer een grens circa 5 meter of meer is verlegd. Kleinere grenswijzigingen worden niet als significant beschouwd.