Cliënten Wmo thuis 2017; instroom Wlz 2018, regio 2017


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar 2018 gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar 2017 een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar 2017 in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven.
De cijfers zijn per gemeente (regio-indeling 2017) beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2018. De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren sinds 2015 zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2018 zijn voorlopig en worden bij publicatie van de cijfers over 2019 definitief.

Wijzigingen per 5 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief. De nieuwe jaarcijfers worden in een nieuwe tabel gepubliceerd. Deze tabel is dan te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Cliënten Wmo thuis 2017; instroom Wlz 2018, regio 2017

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; instroom Wlz (aantal) Wmo-cliënten; instroom Wlz relatief (%) Wmo-cliënten; instroom Wlz per 1 000 inw (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Aa en Hunze 15 23,19 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Amsterdam 560 24,23 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Rotterdam 440 12,24 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Aa en Hunze 15 17,33 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Amsterdam 505 11,79 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Rotterdam 445 9,29 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Aa en Hunze 20 12,74 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Amsterdam 615 6,21 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Rotterdam 640 8,50 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Aa en Hunze 40 15,66 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Amsterdam 1.270 7,61 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Rotterdam 1.045 10,33 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Aa en Hunze 45 14,90 21
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Amsterdam 1.695 11,10 50
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Rotterdam 1.575 13,68 47
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Aa en Hunze 95 27,71 104
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Amsterdam 3.105 25,76 204
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Rotterdam 3.100 26,31 174
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Aa en Hunze 5 33,33 11
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Amsterdam 320 19,11 6
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Rotterdam 335 14,76 10
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Aa en Hunze 50 26,94 63
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 1.720 11,94 29
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Rotterdam 1.615 13,28 33
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Aa en Hunze 75 24,09 56
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 1.760 14,62 30
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Rotterdam 1.845 17,25 38
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Aa en Hunze 40 12,58 14
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 1.895 12,61 20
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Rotterdam 1.865 15,02 24
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Aa en Hunze 15 12,60 6
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 790 11,18 10
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Rotterdam 705 13,93 11
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Aa en Hunze 15 19,28 6
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 380 10,37 6
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Rotterdam 270 11,63 5
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Aa en Hunze 20 15,13 2
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 650 12,26 4
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Rotterdam 500 16,31 4
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Aa en Hunze 10 28,57 3
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Amsterdam 195 20,53 2
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Rotterdam 80 19,85 2
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Aa en Hunze . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Amsterdam 45 11,06 .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Rotterdam 35 3,50 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens