Cliënten Wmo thuis 2018; instroom Wlz 2019, regio 2018

Cliënten Wmo thuis 2018; instroom Wlz 2019, regio 2018

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; Instroom Wlz aantal (aantal) Wmo-cliënten; Instroom Wlz in % (%) Wmo-cliënten; Instroom Wlz per 1 000 inw (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Aa en Hunze 245 18,52 11
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Amsterdam 7.860 12,52 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Rotterdam 7.425 14,68 14
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Aa en Hunze 20 20,69 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Amsterdam 550 20,70 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Rotterdam 455 11,89 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Aa en Hunze 15 20,25 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Amsterdam 505 10,99 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Rotterdam 480 9,24 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Aa en Hunze 20 12,34 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Amsterdam 610 5,97 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Rotterdam 600 7,68 5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Aa en Hunze 35 13,31 6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Amsterdam 1.340 7,60 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Rotterdam 1.110 10,40 12
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Aa en Hunze 55 16,67 25
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Amsterdam 1.740 11,15 49
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Rotterdam 1.575 13,74 46
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Aa en Hunze 100 25,19 104
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Amsterdam 3.115 25,80 204
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Rotterdam 3.205 27,60 182
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Aa en Hunze 5 14,81 8
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Amsterdam 340 19,22 6
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Rotterdam 340 13,85 11
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Aa en Hunze 30 21,33 51
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 1.155 12,43 28
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Rotterdam 1.205 14,60 38
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Aa en Hunze 95 25,54 63
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2.285 13,24 31
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Rotterdam 2.260 15,22 36
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Aa en Hunze 55 16,38 19
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 1.885 12,11 20
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Rotterdam 1.955 15,41 25
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Aa en Hunze 20 12,33 7
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 895 11,70 11
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Rotterdam 745 13,86 12
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Aa en Hunze 20 18,37 7
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 370 9,60 6
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Rotterdam 290 12,24 6
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Aa en Hunze 15 11,43 2
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 670 11,57 4
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Rotterdam 475 15,06 3
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Aa en Hunze 5 13,33 2
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Amsterdam 215 19,71 2
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Rotterdam 110 22,58 2
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Aa en Hunze . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Amsterdam 45 8,51 .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Rotterdam 40 4,52 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven.
De cijfers zijn per gemeente (regio-indeling 2019) beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2019.
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2019 zijn voorlopig en worden bij publicatie van de cijfers over 2020 definitief.

Wijzigingen per 23 oktober 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief. De nieuwe jaarcijfers worden in een nieuwe tabel gepubliceerd. Deze tabel is dan te vinden via de link 'Tabellen Wmo, Sociale Basisondersteuning en kosten Jeugdzorg' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; Instroom Wlz aantal
Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.
Wmo-cliënten; Instroom Wlz in %
Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.
Wmo-cliënten; Instroom Wlz per 1 000 inw
Wmo-cliënten; Instroom Wlz per 1 000 inwoners
Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.