Wmo-cliënten in 2018 met gebruik Wlz in 2019; leeftijd, geslacht en inkomen

Wmo-cliënten in 2018 met gebruik Wlz in 2019; leeftijd, geslacht en inkomen

Geslacht Persoonskenmerken Regio's Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, aantal Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, aantal Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz 2019 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, aantal Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz 2019 (aantal) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, in % Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, in % Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz in 2019 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, in % Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz in 2019 (%) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019 per 1 000 Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019 per 1 000 Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz in 2019 (Per 1 000 inwoners) Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019 per 1 000 Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz in 2019 (Per 1 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Amsterdam 7.860 1.695 6.165 12,52 2,70 9,81 10 2 8
Totaal mannen en vrouwen Totaal 18 jaar of ouder Rotterdam 7.425 1.640 5.785 14,68 3,25 11,44 14 3 11
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Amsterdam 550 45 505 20,70 1,62 19,08 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 18 tot 30 jaar Rotterdam 455 45 410 11,89 1,18 10,71 4 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Amsterdam 505 25 480 10,99 0,59 10,40 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 30 tot 45 jaar Rotterdam 480 20 455 9,24 0,41 8,84 3 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Amsterdam 610 50 560 5,97 0,49 5,48 4 0 3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 60 jaar Rotterdam 600 50 550 7,68 0,66 7,02 5 0 4
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Amsterdam 1.340 255 1.085 7,60 1,46 6,15 11 2 9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 60 tot 75 jaar Rotterdam 1.110 195 915 10,40 1,84 8,56 12 2 10
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Amsterdam 1.740 500 1.245 11,15 3,19 7,96 49 14 35
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 75 tot 85 jaar Rotterdam 1.575 450 1.125 13,74 3,91 9,83 46 13 33
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Amsterdam 3.115 820 2.295 25,80 6,80 19,00 204 54 150
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 85 jaar of ouder Rotterdam 3.205 880 2.330 27,60 7,56 20,04 182 50 132
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Amsterdam 340 25 315 19,22 1,47 17,75 6 0 6
Totaal mannen en vrouwen Minder dan 10 000 euro Rotterdam 340 35 305 13,85 1,35 12,51 11 1 9
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Amsterdam 1.155 230 925 12,43 2,49 9,94 28 6 23
Totaal mannen en vrouwen 10 000 tot 15 000 euro Rotterdam 1.205 245 960 14,60 2,98 11,62 38 8 30
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Amsterdam 2.285 395 1.890 13,24 2,30 10,94 31 5 26
Totaal mannen en vrouwen 15 000 tot 20 000 euro Rotterdam 2.260 415 1.845 15,22 2,81 12,41 36 7 30
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Amsterdam 1.885 495 1.390 12,11 3,18 8,92 20 5 15
Totaal mannen en vrouwen 20 000 tot 30 000 euro Rotterdam 1.955 545 1.410 15,41 4,28 11,13 25 7 18
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Amsterdam 895 250 645 11,70 3,24 8,46 11 3 8
Totaal mannen en vrouwen 30 000 tot 40 000 euro Rotterdam 745 210 535 13,86 3,92 9,95 12 3 8
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Amsterdam 370 100 270 9,60 2,61 6,99 6 2 4
Totaal mannen en vrouwen 40 000 tot 50 000 euro Rotterdam 290 75 215 12,24 3,23 9,01 6 1 4
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Amsterdam 670 140 525 11,57 2,46 9,11 4 1 3
Totaal mannen en vrouwen 50 000 tot 100 000 euro Rotterdam 475 95 380 15,06 3,01 12,05 3 1 3
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Amsterdam 215 40 175 19,71 3,65 16,06 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen 100 000 euro of meer Rotterdam 110 10 100 22,58 2,02 20,56 2 0 2
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Amsterdam 45 15 30 8,51 2,90 5,61 . . .
Totaal mannen en vrouwen Inkomen onbekend Rotterdam 40 10 30 4,52 1,08 3,44 . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en aandeel cliënten dat gebruik heeft gemaakt van zorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en dat in het verslagjaar (t) gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het betreft cliënten die in het kalenderjaar voor het verslagjaar (t-1) een Wmo maatwerkarrangement exclusief Verblijf en Opvang ontvingen. Personen die partnerverblijf ontvangen of Wlz-zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen van 18 jaar en ouder die gedurende het voorgaande jaar (t-1) in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Deze tabel heeft niet alleen betrekking op het aantal cliënten dat in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontving en dat in het huidige jaar is ingestroomd in de Wlz. De cijfers in de tabel bevatten ook personen waarbij sprake was van een combinatie van Wmo en Wlz-zorg in het voorgaande jaar. In het geval van samenloop van Wmo- en Wlz-zorg gaat het voornamelijk om Wmo-registraties voor vervoersvoorzieningen. Bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) wordt onderscheid gemaakt naar cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1).
De cijfers zijn per gemeente (regio-indeling 2019) beschikbaar en kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie en huishoudinkomen.

Gegevens beschikbaar over 2019
De cijfers uit deze tabel zullen ieder jaar in een nieuwe tabel verschijnen. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 17 oktober 2022:
- Per abuis zijn de cijfers bij 'Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz 2019' en 'Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz 2019' (zowel bij aantal, % als bij per 1 000) omgewisseld. Deze fout is hersteld.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
- In de onderwerpen wordt bij het aantal cliënten dat vanuit Wmo ingestroomd is in de Wlz in jaar (t) onderscheid gemaakt naar enerzijds cliënten met gebruik van Wlz in (t-1) en anderzijds cliënten zonder gebruik van Wlz in (t-1). Bij dit herontwerp zijn de meest recente bevolkingsgegevens gebruikt. Hierdoor zijn de cijfers aangepast met minder dan 0,1 procent.
- De tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 9 november 2021:
- De tabeltoelichting en methodebeschrijving zijn aangepast, omdat de tabeltitel is aangepast. De oorspronkelijke titel (Cliënten Wmo thuis jaar t-1; instroom Wlz jaar t; regio jaar t-1) leidde tot onjuiste interpretatie van de cijfers. Deze tabel betreft namelijk zowel cliënten die in het voorgaande jaar uitsluitend ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen als cliënten die in het voorgaande jaar zowel Wmo-ondersteuning als Wlz-zorg ontvingen. Van het totaal aantal cliënten in de gemeenten waarvoor Wmo-registraties beschikbaar zijn, bedraagt het aandeel van de cliënten dat in het voorgaande jaar geen Wlz-zorg gebruikten circa 20 procent. Dit percentage kan fluctueren tussen gemeenten.
- De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, deze tabel is stopgezet. Cijfers over andere jaren zijn te vinden via de link 'Tabellen Wmo' in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, aantal

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo-maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2019; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, aantal
Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met gebruik van Wlz-zorg in 2018, aantal
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, in %

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als percentage van het aantal Wmo-cliënten binnen de betreffende categorie in het voorgaande jaar.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.

Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz in 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018; die ingestroomd zijn in de Wlz in 2019; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, in %
Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz in 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met gebruik van Wlz-zorg in 2018, in %
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019 per 1 000
Wmo-cliënten; gebruik Wlz 2019, totaal
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met of zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, per 1 000

Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar gebruik maakt van bijdrageplichtige Wlz-zorg en in het voorgaande jaar ten minste één Wmo- maatwerkvoorziening heeft gehad, exclusief Verblijf en Opvang. Het aantal personen is uitgedrukt als aantal per 1 000 inwoners van de totale bevolking binnen de betreffende categorie.

Het betreft uitsluitend personen met een geldige Wlz-indicatie en personen van 18 jaar en ouder die in het voorgaande jaar in de BRP staan ingeschreven.

Het betreft gedeeltelijk ook personen die in het voorgaande jaar (t-1) en/of het verslagjaar (t) Wlz-zorg ontvingen naast Wmo-maatwerkvoorzieningen (samenloop). Het gaat bij deze samenloop voornamelijk om Wmo-hulpmiddelen en diensten zoals vervoers- en woonvoorzieningen.
Wmo-cliënten 2018; instroom Wlz in 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018 die ingestroomd zijn in de Wlz in 2019; zonder gebruik van Wlz-zorg in 2018, per 1 000
Samenloop Wmo-Wlz 2018; Wlz in 2019
Wmo thuis-cliënten in 2018 die gebruik maken van Wlz-zorg in 2019; met gebruik van Wlz-zorg in 2018, per 1 000