Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer


Deze tabel geeft informatie over de jaarlijkse kosten voor verwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen en het behoud van natuurwaarden van het landschap.
De kosten van de eigen activiteiten op het gebied van natuur en landschap worden in principe voor elke economische sector afzonderlijk bepaald. Daarnaast worden ook de financiële overdrachten tussen sectoren apart waargenomen. Dit geeft de mogelijkheid om de totale (netto) financiële lasten voor een sector te bepalen. De sectoren die worden waargenomen zijn de lokale overheid, rijksoverheid, de provinciale natuurbeschermingsorganisaties met of zonder terrein in eigendom, de overige natuurbeschermingsorganisaties, nijverheid en particuliere bosbouw.

Van 2001 t/m 2013 worden de kosten en financiering van het natuur- en landschapsbeheer van de sectoren in Nederland eens in de twee jaar gepubliceerd (oneven jaren), vanaf 2013 worden deze jaarlijks gepubliceerd.

Vanaf 2013 worden alleen de door het Rijk als natuur- en landschapsbeheer geoormerkte overdrachten buitenland meegenomen.
Vanaf de publicatie van de 2013 cijfers, worden alleen de jaren weergegeven waarvoor er data beschikbaar zijn (1999 en later) en worden ontbrekende data weergegeven als een punt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Gewijzigd per 7 februari 2020:
De defintieve cijfers over 2017 zijn toegevoegd.
In het kader van het revisiebeleid zijn de verdelingen van de overheidsuitgaven naar functie vanaf 2015 herzien.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2018 worden eind september 2020 gepubliceerd.

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Perioden Totaal natuur- en landschapskostenBruto kostenTotaal bruto kosten (mln euro)
1999 749
2000 915
2001 1.000
2003 974
2005 955
2007 938
2009 1.122
2011 1.085
2013 901
2014 936
2015 983
2016 1.102
2017 1.199
Bron: CBS.
Verklaring van tekens