Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Kosten en financiering; natuur- en landschapsbeheer

Perioden Natuur- en landschapskosten Totaal natuur- en landschapskosten Bruto kosten Totaal bruto kosten (mln euro)
1999 749
2000 915
2001 1.000
2003 974
2005 955
2007 938
2009 1.122
2011 1.085
2013 901
2014 936
2015 983
2016 1.102
2017 1.199
2018 1.264
2019 1.284
2020 1.368
2021 1.423
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de jaarlijkse kosten voor verwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen en het behoud van natuurwaarden van het landschap.
De kosten van de eigen activiteiten op het gebied van natuur en landschap worden in principe voor elke economische sector afzonderlijk bepaald. Daarnaast worden ook de financiële overdrachten tussen sectoren apart waargenomen. Dit geeft de mogelijkheid om de totale (netto) financiële lasten voor een sector te bepalen. De sectoren die worden waargenomen zijn de lokale overheid, rijksoverheid, de provinciale natuurbeschermingsorganisaties met of zonder terrein in eigendom, de overige natuurbeschermingsorganisaties, nijverheid en particuliere bosbouw.

Van 2001 t/m 2013 worden de kosten en financiering van het natuur- en landschapsbeheer van de sectoren in Nederland eens in de twee jaar gepubliceerd (oneven jaren), vanaf 2013 worden deze jaarlijks gepubliceerd.

Vanaf 2013 worden alleen de door het Rijk als natuur- en landschapsbeheer geoormerkte overdrachten buitenland meegenomen.
Vanaf de publicatie van de 2013 cijfers, worden alleen de jaren weergegeven waarvoor er data beschikbaar zijn (1999 en later) en worden ontbrekende data weergegeven als een punt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Gewijzigd per 15 december 2023:
De definitieve cijfers over 2021 zijn toegevoegd. De opbrengsten in 2020 van particuliere boseigenaren is bijgesteld van een geschat cijfer van 4.3 miljoen euro naar een definitief cijfer van 7.6 miljoen euro.
De opbrengsten van particuliere boseigenaren waren in 2020 relatief hoog.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De definitieve cijfers over 2022 worden december 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Natuur- en landschapskosten
Alle jaarlijkse kosten die gepaard gaan met activiteiten waarmee nagestreefd wordt de toestand van natuur en landschap te beschermen, herstellen of verbeteren. Het gaat vooral om verwerving, inrichting en beheer van natuurterreinen en het behoud van natuurwaarden van het landschap. De kosten hebben betrekking op de eigen activiteiten van alle economische sectoren die zich met natuur- en landschapsbeheer bezighouden. In deze publicatie worden uitgaven voor inrichting, beheer en verwerving als jaarlijkse kosten weergegeven. De reden hiervoor is dat er wordt uitgegaan van de manier waarop de rijksoverheid haar uitgaven verantwoordt. Er wordt bij de rijksoverheid uitgegaan van het kasstelsel, waarbij uitgaven in het jaar dat zij worden gedaan worden verantwoord als jaarlijkse kosten.
Totaal natuur- en landschapskosten
Bruto kosten
De totale natuur- en landschapskosten van de eigen activiteiten van de economische sectoren.
Totaal bruto kosten