Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal II 2021

Inhoud

1. Artikelen en publicaties op www.cbs.nl
2. Greep uit grafieken
3. Updates StatLinetabellen
4. Aanvullende statistische diensten
5. Updates Compendium voor de Leefomgeving
6. Verschijnt binnenkort
7. Samenwerkingspartners en interessante links

Deze nieuwsbrief

Dit is de vierde uitgave van de nieuwsbrief  ‘Leefomgeving’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over wonen, milieu, energie, landbouw, natuur en ruimte. De nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal.

1. Artikelen en publicaties op www.cbs.nl

Nestsucces broedvogels van open boerenland gedaald
Het nestsucces van beschermde nesten van vogels van het open boerenland is tussen 2012 en 2019 afgenomen van 60 tot ongeveer 40 procent. 

Nederland grootste vleesexporteur van de EU
Nederland exporteerde in 2020 voor 8,8 miljard euro aan vlees en was daarmee de grootste exporteur van vlees in de EU. 60 procent van de totale Nederlandse verdiensten aan vleesafzet wordt verdiend met vleesexport en 40 procent met binnenlandse vleesafzet.

Stikstof in mest bleef gelijk in 2020, fosfaat verder gedaald
De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 489 miljoen kilogram in 2020. Dat is vrijwel gelijk aan het cijfer van een jaar eerder (490 miljoen kilogram) en 3,0 procent onder het stikstofplafond dat de Europese Unie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel. De fosfaatuitscheiding bedroeg 151 miljoen kilogram in 2020. Dat is 3,1 procent minder dan in 2019 en onder het fosfaatplafond.

Areaal akkerbouw in 2021 licht toegenomen
Het areaal akkerbouw is in 2021 met 1,8 duizend hectare (0,3 procent) toegenomen tot 529 duizend hectare. Het areaal met zaaiuien nam het meest toe, gerst en aardappelen zijn in 2021 minder geteeld.

Transactieprijzen commercieel vastgoed verder toegenomen
De transactieprijzen van kantoren, industriepanden en huurwoningen waren in het eerste kwartaal van 2021 hoger dan een jaar eerder. De transactieprijzen van winkelpanden namen ook toe, maar in mindere mate dan de andere vastgoedtypen. 

Prijsstijging koopwoningen opnieuw hoger
Bestaande koopwoningen waren in mei 12,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na april 2001. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok in 2020 weer aan. 

Spanning tussen vraag en aanbod woningmarkt verder toegenomen in 2020
Vraag en aanbod op de koopwoningmarkt zijn ook in 2020 verder uit elkaar gegroeid. Steeds meer woningen werden verkocht boven de vraagprijs en woningen stonden minder lang in de verkoop. In steeds meer gemeenten werd er gemiddeld overboden.

Omzet in de bouw stijgt met 2,2 procent in eerste kwartaal 2021
De omzet van de bouw was in het eerste kwartaal van 2021 2,2 procent hoger dan een jaar eerder. De vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouwingen van woningen was in het eerste kwartaal met bijna 3,6 miljard euro 22 procent hoger dan een jaar eerder. Voor de bouw van ruim 18 duizend woningen werd een vergunning afgegeven. 

Aantal transacties koopwoningen ruim 29 procent hoger in eerste kwartaal
In het eerste kwartaal van 2021 zijn in Nederland 66.627 bestaande koopwoningen verkocht. Dat is 29,2 procent meer dan een jaar eerder. Daarnaast waren koopwoningen gemiddeld 10,3 procent duurder dan een jaar eerder, de grootste prijsstijging in ruim 19 jaar. 

53,5 procent meer nieuwbouwwoningen verkocht in vierde kwartaal 2020
In het vierde kwartaal van 2020 waren er 10 744 transacties van nieuwbouwwoningen, 53,5 procent meer dan een jaar eerder. Hiermee komt het totaal aantal transacties voor nieuwbouwwoningen in heel 2020 op 32 190. De woningen waren gemiddeld 8,7 procent duurder dan in het vierde kwartaal van 2019. Daarmee zijn de huizenprijzen in Nederland opnieuw harder gestegen dan het Europees gemiddelde. 

Uitstoot broeikasgassen hoger in eerste kwartaal 2021
De uitstoot van broeikasgassen was in het eerste kwartaal 1,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dat is vooral toe te schrijven aan het hogere gasverbruik voor verwarming en de hogere elektriciteitsproductie. Daarentegen waren de emissies door mobiliteit ruim 10 procent lager.

Innovatieve methode voor het schatten van de opbrengst van zonnestroom
Het CBS publiceert statistieken over de opwekking van zonnestroom in ons land. Het gaat om schattingen die zijn gebaseerd op het geregistreerde opgestelde vermogen en een eerder berekende gemiddelde opbrengst per zonnepaneel per jaar, gecorrigeerd voor de zoninstraling en tijdvak. De daadwerkelijke opbrengst van een zonnepaneel hangt sterk af van factoren als het weer, de tijd van het jaar en lokale omstandigheden zoals bomen of gebouwen die schaduw geven. Het CBS heeft op basis van twee nieuwe databronnen een verbeterd model gemaakt om de daadwerkelijk opgewekte zonnestroom per dag en per regio te schatten.

Klimaatverandering en energietransitie: opvattingen en gedrag van Nederlanders in 2020
In deze publicatie staat centraal wat inwoners van Nederland denken en doen in relatie tot de klimaatverandering en de energietransitie. De bevindingen zijn gebaseerd op de CBS-enquête Belevingen die in 2020 geheel aan dit thema was gewijd. In totaal hebben 3 648 personen van 18 jaar of ouder aan het onderzoek deelgenomen. Aanvullend is gebruik gemaakt van andere informatiebronnen van binnen en buiten het CBS. De thema’s zijn: opvattingen over klimaatverandering, opvattingen over energietransitie, duurzaam wonen, duurzame mobiliteit, vleesconsumptie en klimaatbewuste leefstijl.

Elektriciteitsproductie in eerste kwartaal 6 procent hoger
De netto-elektriciteitsproductie was in het eerste kwartaal van 2021 1,8 miljard kWh (6 procent) hoger dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. De stijging komt grotendeels voor rekening van de toegenomen productie van hernieuwbare elektriciteit uit biomassa, zon en wind. De productie van elektriciteit uit kolen was 42 procent hoger dan een jaar eerder. 

Energieverbruik met 3 procent gedaald in 2020
De dalende trend van het energieverbruik in ons land heeft zich in 2020 versterkt doorgezet. Voor het eerst sinds 1992 is het totale energieverbruik onder de 3 000 petajoule uitgekomen. Een van de redenen is de scherpe daling van het verbruik van motorbrandstoffen voor het wegverkeer. Daarnaast was er een forse daling van de inzet van steenkool voor de elektriciteitsproductie.

11 procent energieverbruik in 2020 afkomstig uit hernieuwbare bronnen
Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland in 2020 was 11,1 procent van het totale energieverbruik. In 2019 was dit nog 8,8 procent. De toename was grotendeels te danken aan een grotere capaciteit voor zonnestroom en windenergie. Ook het verbruik van biomassa nam toe, vooral het meestoken daarvan in kolencentrales.

Drie kwart Nederlanders maakt zich zorgen over gevolgen klimaatverandering
Bijna alle Nederlanders van 18 jaar of ouder denken dat het klimaat aan het veranderen is; 6 procent gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet. Drie kwart van de bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties. Een ruime meerderheid wil minder fossiele en meer groene energie. De meeste mensen zijn voorstander van windmolens, maar willen ze niet in de eigen ‘achtertuin’.

Bijna 8 op de 10 automobilisten laten auto bewust weleens staan
In 2020 gaf 78 procent van de Nederlandse automobilisten van 18 jaar of ouder aan de auto weleens bewust te laten staan. Voor de meesten is meer beweging het belangrijkste motief. 16 procent doet dit vooral om een bijdrage te leveren aan een beter milieu of klimaat.

Economisch belang van recreatie in de natuur neemt toe
Recreatieve activiteiten in de natuur, zoals wandelen, zijn toegenomen tussen 2013 en 2018. De economische bijdrage van natuurgerichte recreatie en toerisme bedroeg bijna 13 miljard euro in 2018, ruim 40 procent meer dan in 2013. Vooral bosrijke gebieden en de kuststreek zijn erg in trek onder recreanten en vakantiegangers.

Brede welvaart stabiel ondanks corona, maar grote druk op natuur
Het jaar 2020 stond in het teken van de coronapandemie. In Nederland stierven 17.400 mensen met zekerheid aan COVID-19 en nog eens 2.700 mensen vermoedelijk. De economie zat in het slop, de consumptie ging hard achteruit. Voor het eerst sinds jaren nam de tevredenheid met het leven af. Toch nam op veel terreinen de brede welvaart toe. Zo nam de tevredenheid met het werk en de vrije tijd toe en steeg het vertrouwen in instituties sterk. Wel is de druk op natuurlijke hulpbronnen groot. 

Biogasproductie door rioolwaterzuiveringsinstallaties piekt
Rioolwaterzuiveringsinstallaties produceerden in 2019 bijna 125 miljoen kubieke meter biogas, 7,5 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste productie ooit. Met dit biogas werd 181 miljoen kWh aan elektriciteit geproduceerd, 4,5 procent meer dan een jaar eerder en ongeveer evenveel als het jaarverbruik van 66 duizend huishoudens.

Nieuwsbrief voor gemeenten, mei 2021
De zestiende uitgave van de Nieuwsbrief voor Gemeenten bevat een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van regionale en ruimtelijke statistieken. De nieuwsbrief verschijnt elk halfjaar.

2. Greep uit grafieken 

Hieronder enkele actuele grafieken op basis van statistieken over de leefomgeving.

Stikstofuitscheiding in dierlijke mest1)
 Rundvee (mln kg)Varkens (mln kg)Pluimvee (mln kg)Overig vee (mln kg)
2016327,596,962,217,8
201733797,458,918,8
2018327,496,656,822,7
2019315,793,75624,3
2020320,191,854,722,8
1)Stikstofplafond: 504,4 miljoen kilogram

Top-10 invoergoederen voor de vleesexport, 2019
 EU (mln euro)Niet EU (mln euro)
Levend pluimvee2400
Maïs2154
Tarwe en mengkoren612
Rundvlees zonder been2735
Levende kalveren tot 80 kg600
Karkassen van runderen540
Ruwe palmolie347
Sojabonen243
Vlees van wild varken400
Overig varkensvlees320

Areaal akkerbouwgewassen
 Zaaiuien (2000=100)Aardappelen (2000=100)Tarwe (2000=100)Totaal akkerbouw (2000=100)Suikerbieten (2000=100)Gerst (2000=100)
2000100,0100,0100,0100,0100,0100,0
2001101,691,091,299,598,4141,7
2002106,691,799,499,198,1121,0
2003117,188,095,097,192,6116,9
2004142,291,0101,096,788,1101,9
2005119,986,599,995,282,3107,5
2006132,286,9103,391,474,694,9
2007144,087,2103,490,373,997,9
2008145,184,3114,588,865,1106,9
2009139,686,2110,587,365,594,6
2010158,887,8112,785,463,671,1
2011166,588,6110,984,366,172,6
2012150,083,2111,082,165,563,5
2013157,186,5111,883,966,063,0
2014159,886,7104,181,567,758,7
2015170,886,9104,379,752,769,8
2016179,387,693,779,463,774,0
2017190,790,385,280,376,964,3
2018181,391,682,081,376,876,9
2019197,193,088,683,871,471,7
2020194,991,980,283,073,482,3
2021*217,089,588,183,373,164,3

Nestsucces van boerenlandvogels (12 soorten)
 Gemiddelde vogels open boerenland (Nestsucces (%))Trend vogels open boerenland (Nestsucces (%))Betrouwbaarheid trend vogels open boerenland (Nestsucces (%))Gemiddelde vogels erf en struweel (Nestsucces (%))Trend vogels erf en struweel (Nestsucces (%))Betrouwbaarheid trend vogels erf en struweel (Nestsucces (%))
200049,2352,8950,7 − 55,0768,268,9865,79 − 72,18
200156,7451,0649,48 − 52,6472,7570,7368,45 − 73
200249,149,848,62 − 50,9870,4272,1970,38 − 74
200348,4949,0948,11 − 50,0774,4973,3871,65 − 75,11
200447,9448,9548,01 − 49,8874,6574,2872,46 − 76,11
200549,8549,4348,49 − 50,3772,8374,8973,01 − 76,77
200654,8150,5549,56 − 51,5373,1975,2273,31 − 77,13
200747,3852,2451,22 − 53,2779,6975,2673,33 − 77,19
200847,5355,754,71 − 56,775,1374,7673,02 − 76,5
200964,859,0457,97 − 60,173,0474,0972,34 − 75,83
201063,0161,0660,02 − 62,171,8973,2771,62 − 74,91
201165,5562,6461,53 − 63,7673,7572,270,53 − 73,87
201264,662,2261,01 − 63,4371,2271,5569,77 − 73,33
201357,6857,8256,69 − 58,9667,5371,5869,96 − 73,2
201458,1153,2152,12 − 54,378,5571,970,42 − 73,37
201536,1150,5649,53 − 51,5968,4172,471,06 − 73,75
201642,7847,846,8 − 48,873,173,1871,98 − 74,37
201736,6945,5644,44 − 46,6875,8674,1773,01 − 75,32
201843,1444,1442,65 − 45,6476,7375,3673,99 − 76,74
201952,8143,2541,12 − 45,3875,2176,7974,85 − 78,73
Bron: NEM (CBS, Sovon, LandschappenNL)

Verbruik hernieuwbare energie
JaartalBiomassa (% van bruto energetisch eindverbruik )Windenergie (% van bruto energetisch eindverbruik )Zonne-energie (% van bruto energetisch eindverbruik )Overig1) (% van bruto energetisch eindverbruik )
20001,450,130,020,02
20011,490,140,030,02
20021,620,170,030,03
20031,550,220,030,04
20041,690,270,030,05
20052,080,320,040,04
20062,280,400,040,06
20072,680,510,040,07
20082,840,620,040,10
20093,360,730,050,13
20103,030,690,050,15
20113,510,780,060,18
20123,560,810,080,21
20133,440,880,120,25
20143,851,040,190,34
20153,801,200,250,41
20163,601,440,330,46
20173,871,640,430,52
20184,351,700,680,61
20195,161,850,970,79
20206,022,541,510,99
1)Waterkracht, aardwarmte, buitenluchtenergie en bodemenergie

Oorzaak van klimaatverandering, 2020
Oorzaak klimaatveranderingAandeel
Helemaal door de mens11,9
Vooral door de mens47,7
Evenveel mens als natuur26,8
Vooral door de natuur4,7
Helemaal door de natuur1,0
Weet niet waar de oorzaak ligt1,9
Gelooft niet in klimaatverandering of weet het niet5,7
Geen antwoord0,3

Elektriciteitsproductie per bron
PeriodeKwartaalAardgas (mld kWh)Hernieuwbaar (mld kWh)Kolen (mld kWh)Overig (mld kWh)
20151e kwartaal13,593,3010,211,93
20152e kwartaal7,992,899,981,65
20153e kwartaal9,432,9910,162,16
20154e kwartaal13,763,889,802,21
20161e kwartaal13,423,849,562,06
20162e kwartaal10,013,149,191,55
20163e kwartaal12,083,298,172,08
20164e kwartaal15,993,8510,742,07
20171e kwartaal15,174,359,742,11
20172e kwartaal12,233,797,681,35
20173e kwartaal12,973,546,931,92
20174e kwartaal16,395,088,271,96
20181e kwartaal14,834,739,022,06
20182e kwartaal10,974,286,351,57
20183e kwartaal14,424,316,471,44
20184e kwartaal16,044,937,381,90
20191e kwartaal18,105,437,051,86
20192e kwartaal15,255,394,011,47
20193e kwartaal17,525,332,321,84
20194e kwartaal18,315,835,891,99
20201e kwartaal18,637,612,691,99
20202e kwartaal15,547,581,371,64
20203e kwartaal19,287,612,291,85
20204e kwartaal17,408,363,251,85
20211e kwartaal18,009,153,841,77

Watergebruik in Nederland in 2019 Oppervlaktewater 13 509 mln m 3 Energievoorziening 9 374 mln m 3 Overig (economie) 3 989 mln m 3 Huishoudens 818 mln m 3 Landbouw 297 mln m 3 Waterleidingsbedrijven 1 302 mln m 3 Grondwater 1 144 mln m 3 L egenda Zoet oppervlaktewater Zout oppervlaktewater Grondwater Drinkwater Verliezen, niet gefactureerd, industriewaterWatergebruik in Nederland in 2019Oppervlaktewater13 509 mln m3Energievoorziening9 374 mln m3Overig (economie)3 989 mln m3Huishoudens818 mln m3Landbouw297 mln m3Waterleidingsbedrijven1 302 mln m3Grondwater1 144 mln m3LegendaZoet oppervlaktewaterZout oppervlaktewaterGrondwaterDrinkwaterVerliezen,niet gefactureerd,industriewater

Inzameling huishoudelijk afval
 Opgehaald bij huishoudens (mld kilo)Ingezameld bij milieustraten en inzamelbakken (mld kilo)
20056,4032,755
20066,3792,788
20076,4062,895
20086,3732,838
20096,2732,785
20106,1342,726
20116,1412,774
20125,9812,674
20135,7062,594
20145,7362,649
20155,6622,717
20165,6092,816
2017*5,5122,912
2018*5,4283,038
2019*5,3793,118
2020*5,7013,375
* voorlopige cijfers

Lengte aan fietspad per 100 km autoweg, 2020
GemeentenaamFietspad per 100 km autoweg ( km)
Appingedam93
Delfzijl108
Groningen110
Loppersum101
Almere103
Stadskanaal102
Veendam109
Zeewolde122
Achtkarspelen101
Ameland148
Harlingen102
Heerenveen105
Leeuwarden105
Ooststellingwerf107
Opsterland102
Schiermonnikoog189
Smallingerland107
Terschelling157
Vlieland210
Weststellingwerf96
Assen108
Coevorden101
Emmen106
Hoogeveen112
Meppel99
Almelo104
Borne95
Dalfsen98
Deventer119
Enschede114
Haaksbergen101
Hardenberg99
Hellendoorn108
Hengelo115
Kampen116
Losser105
Noordoostpolder104
Oldenzaal111
Ommen95
Raalte107
Staphorst98
Tubbergen106
Urk112
Wierden100
Zwolle111
Aalten110
Apeldoorn115
Arnhem115
Barneveld106
Beuningen101
Brummen110
Buren102
Culemborg110
Doesburg110
Doetinchem108
Druten100
Duiven108
Ede101
Elburg105
Epe105
Ermelo124
Harderwijk130
Hattem106
Heerde123
Heumen112
Lochem102
Maasdriel107
Nijkerk116
Nijmegen113
Oldebroek109
Putten110
Renkum127
Rheden103
Rozendaal109
Scherpenzeel96
Tiel108
Voorst115
Wageningen119
Westervoort118
Winterswijk103
Wijchen106
Zaltbommel96
Zevenaar110
Zutphen119
Nunspeet118
Dronten115
Amersfoort105
Baarn105
De Bilt111
Bunnik112
Bunschoten114
Eemnes85
Houten112
Leusden108
Lopik95
Montfoort106
Renswoude128
Rhenen119
Soest127
Utrecht104
Veenendaal122
Woudenberg94
Wijk bij Duurstede102
IJsselstein112
Zeist112
Nieuwegein117
Aalsmeer107
Alkmaar109
Amstelveen124
Amsterdam127
Beemster86
Bergen (NH.)118
Beverwijk104
Blaricum106
Bloemendaal142
Castricum119
Diemen110
Edam-Volendam102
Enkhuizen124
Haarlem122
Haarlemmermeer102
Heemskerk108
Heemstede115
Heerhugowaard109
Heiloo118
Den Helder122
Hilversum126
Hoorn111
Huizen118
Landsmeer158
Langedijk104
Laren108
Medemblik106
Oostzaan116
Opmeer101
Ouder-Amstel99
Purmerend121
Schagen99
Texel129
Uitgeest104
Uithoorn113
Velsen117
Weesp115
Zandvoort116
Zaanstad106
Alblasserdam117
Alphen aan den Rijn117
Barendrecht114
Drechterland99
Brielle113
Capelle aan den IJssel122
Delft128
Dordrecht124
Gorinchem96
Gouda126
's-Gravenhage125
Hardinxveld-Giessendam111
Hellevoetsluis110
Hendrik-Ido-Ambacht111
Stede Broec118
Hillegom122
Katwijk113
Krimpen aan den IJssel120
Leiden121
Leiderdorp116
Lisse115
Maassluis120
Nieuwkoop105
Noordwijk102
Oegstgeest117
Oudewater104
Papendrecht117
Ridderkerk102
Rotterdam116
Rijswijk119
Schiedam114
Sliedrecht119
Albrandswaard117
Westvoorne106
Vlaardingen134
Voorschoten130
Waddinxveen102
Wassenaar117
Woerden102
Zoetermeer127
Zoeterwoude119
Zwijndrecht121
Borsele102
Goes105
West Maas en Waal106
Hulst102
Kapelle111
Middelburg98
Reimerswaal103
Terneuzen103
Tholen101
Veere106
Vlissingen109
De Ronde Venen99
Tytsjerksteradiel103
Asten94
Baarle-Nassau81
Bergen op Zoom108
Best106
Boekel106
Boxmeer109
Boxtel103
Breda103
Deurne103
Pekela97
Dongen108
Eersel101
Eindhoven112
Etten-Leur115
Geertruidenberg109
Gilze en Rijen104
Goirle104
Grave113
Haaren109
Helmond115
's-Hertogenbosch111
Heusden109
Hilvarenbeek106
Loon op Zand98
Mill en Sint Hubert103
Nuenen, Gerwen en Nederwetten101
Oirschot102
Oisterwijk105
Oosterhout105
Oss110
Rucphen97
Sint-Michielsgestel108
Someren101
Son en Breugel107
Steenbergen101
Waterland113
Tilburg95
Uden109
Valkenswaard111
Veldhoven111
Vught107
Waalre121
Waalwijk101
Woensdrecht79
Zundert105
Wormerland91
Landgraaf107
Beek93
Beesel98
Bergen (L.)109
Brunssum109
Gennep98
Heerlen101
Kerkrade108
Maastricht109
Meerssen107
Mook en Middelaar107
Nederweert92
Roermond105
Simpelveld98
Stein108
Vaals89
Venlo101
Venray103
Voerendaal94
Weert105
Valkenburg aan de Geul106
Lelystad116
Horst aan de Maas108
Oude IJsselstreek110
Teylingen105
Utrechtse Heuvelrug100
Oost Gelre106
Koggenland98
Lansingerland116
Leudal103
Maasgouw99
Gemert-Bakel103
Halderberge100
Heeze-Leende120
Laarbeek107
Reusel-De Mierden108
Roerdalen95
Roosendaal104
Schouwen-Duiveland106
Aa en Hunze104
Borger-Odoorn93
Cuijk105
Landerd106
De Wolden101
Noord-Beveland101
Wijdemeren111
Noordenveld107
Twenterand104
Westerveld121
Sint Anthonis120
Lingewaard118
Cranendonck109
Steenwijkerland113
Moerdijk93
Echt-Susteren103
Sluis104
Drimmelen104
Bernheze100
Alphen-Chaam113
Bergeijk110
Bladel111
Gulpen-Wittem99
Tynaarlo108
Midden-Drenthe98
Overbetuwe99
Hof van Twente107
Neder-Betuwe92
Rijssen-Holten101
Geldrop-Mierlo118
Olst-Wijhe110
Dinkelland106
Westland105
Midden-Delfland110
Berkelland104
Bronckhorst107
Sittard-Geleen103
Kaag en Braassem92
Dantumadiel100
Zuidplas105
Peel en Maas97
Oldambt109
Zwartewaterland101
S�dwest-Frysl�n102
Bodegraven-Reeuwijk102
Eijsden-Margraten100
Stichtse Vecht100
Hollands Kroon100
Leidschendam-Voorburg116
Goeree-Overflakkee104
Pijnacker-Nootdorp124
Nissewaard123
Krimpenerwaard109
De Fryske Marren103
Gooise Meren97
Berg en Dal112
Meierijstad106
Waadhoeke107
Westerwolde98
Midden-Groningen100
Beekdaelen109
Montferland103
Altena100
West Betuwe92
Vijfheerenlanden97
Hoeksche Waard102
Het Hogeland105
Westerkwartier108
Noardeast-Frysl�n102
Molenlanden111
Bron: CBS, Fietsersbond

Afstand over de weg tot dichtstbijzijnde OV-halte (excl. trein), 2020
GemeentenaamAfstand over de weg tot OV-halte (excl. trein) ( km)
Schiermonnikoog0,2
Terschelling0,2
Ameland0,2
Zandvoort0,2
Haarlem0,2
Amsterdam0,2
Diemen0,2
Groningen0,2
Purmerend0,2
's-Gravenhage0,2
Maastricht0,2
Arnhem0,3
Dordrecht0,3
Ridderkerk0,3
Utrecht0,3
Schiedam0,3
Leiden0,3
Delft0,3
Rotterdam0,3
Zwijndrecht0,3
Gorinchem0,3
Leiderdorp0,3
Rheden0,3
Hilversum0,3
Kerkrade0,3
Hendrik-Ido-Ambacht0,3
Sliedrecht0,3
Vlaardingen0,3
Nijmegen0,3
Velsen0,3
Renkum0,3
Eindhoven0,3
Leeuwarden0,3
Gouda0,3
Papendrecht0,3
Heemstede0,3
Vlieland0,3
Vaals0,3
Amersfoort0,3
Alblasserdam0,3
Nieuwegein0,3
Amstelveen0,3
Katwijk0,3
Nissewaard0,3
Borne0,3
Rijswijk0,3
Hoorn0,3
Oegstgeest0,3
Beverwijk0,3
Landgraaf0,3
Edam-Volendam0,3
Breda0,3
Tilburg0,3
Zwolle0,3
Waalre0,3
Capelle aan den IJssel0,3
's-Hertogenbosch0,3
Delfzijl0,3
Bergen (NH.)0,3
Barendrecht0,3
Leusden0,3
Landsmeer0,3
Vught0,3
Brunssum0,3
Almelo0,3
Apeldoorn0,3
Deventer0,3
Alkmaar0,3
Son en Breugel0,3
Doesburg0,3
Lisse0,3
Simpelveld0,3
Berg en Dal0,3
Hardinxveld-Giessendam0,3
Zaltbommel0,3
Huizen0,3
Enschede0,3
Helmond0,3
Valkenburg aan de Geul0,3
Wassenaar0,3
Geldrop-Mierlo0,3
Zaanstad0,3
Hengelo0,3
Den Helder0,3
Venlo0,3
Assen0,3
Soest0,3
Uithoorn0,3
Eemnes0,3
Westervoort0,4
Albrandswaard0,4
Goirle0,4
Veldhoven0,4
Krimpenerwaard0,4
Heerlen0,4
Zutphen0,4
Roermond0,4
Bergen op Zoom0,4
Pekela0,4
Meppel0,4
Eijsden-Margraten0,4
Leidschendam-Voorburg0,4
Roosendaal0,4
Zeist0,4
Opmeer0,4
Drimmelen0,4
Maasgouw0,4
Veendam0,4
De Bilt0,4
Enkhuizen0,4
Middelburg0,4
Texel0,4
Geertruidenberg0,4
Oldenzaal0,4
Lopik0,4
Maassluis0,4
Krimpen aan den IJssel0,4
Waddinxveen0,4
Wormerland0,4
Molenlanden0,4
Lelystad0,4
Heemskerk0,4
Gooise Meren0,4
Voorschoten0,4
Rozendaal0,4
Bunschoten0,4
Oosterhout0,4
Veere0,4
Beekdaelen0,4
Vlissingen0,4
Alphen aan den Rijn0,4
Cranendonck0,4
Sittard-Geleen0,4
Heumen0,4
Scherpenzeel0,4
Woerden0,4
Gulpen-Wittem0,4
Heusden0,4
Stichtse Vecht0,4
Pijnacker-Nootdorp0,4
Bloemendaal0,4
Nuenen, Gerwen en Nederwetten0,4
Bodegraven-Reeuwijk0,4
Brummen0,4
Appingedam0,4
Overbetuwe0,4
Hellevoetsluis0,4
Valkenswaard0,4
Utrechtse Heuvelrug0,4
Hoogeveen0,4
Castricum0,4
Laren0,4
Goes0,4
Weesp0,4
Reimerswaal0,4
Brielle0,4
Rhenen0,4
Medemblik0,4
Waalwijk0,4
Vijfheerenlanden0,4
Waterland0,4
Harderwijk0,4
Dantumadiel0,4
Loon op Zand0,4
Meerssen0,4
Noordwijk0,4
Laarbeek0,4
Weert0,4
Beemster0,4
Waadhoeke0,4
Almere0,4
Zoetermeer0,4
Noord-Beveland0,4
Langedijk0,4
Lingewaard0,4
Haarlemmermeer0,4
Cuijk0,4
Etten-Leur0,4
Boxtel0,4
Kaag en Braassem0,4
Schouwen-Duiveland0,4
Maasdriel0,4
Oss0,4
Noardeast-Frysl�n0,4
Bunnik0,5
Hoeksche Waard0,5
Zevenaar0,5
Blaricum0,5
Montfoort0,5
Urk0,5
Moerdijk0,5
Oldambt0,5
Lansingerland0,5
De Fryske Marren0,5
Ede0,5
Doetinchem0,5
IJsselstein0,5
West Betuwe0,5
Borsele0,5
Stein0,5
Aalsmeer0,5
Zoeterwoude0,5
Loppersum0,5
Wijdemeren0,5
Best0,5
Kapelle0,5
Bergeijk0,5
Achtkarspelen0,5
Altena0,5
Bladel0,5
Hellendoorn0,5
Teylingen0,5
Hillegom0,5
Beuningen0,5
Wageningen0,5
Hulst0,5
Schagen0,5
Sint-Michielsgestel0,5
De Ronde Venen0,5
Emmen0,5
Westerwolde0,5
Smallingerland0,5
Wijchen0,5
Rijssen-Holten0,5
Boekel0,5
Grave0,5
Stadskanaal0,5
Nieuwkoop0,5
Goeree-Overflakkee0,5
Mook en Middelaar0,5
Tiel0,5
Eersel0,5
Hattem0,5
Weststellingwerf0,5
Zuidplas0,5
Midden-Delfland0,5
Nunspeet0,5
Leudal0,5
Drechterland0,5
Roerdalen0,5
Kampen0,5
Boxmeer0,5
Oisterwijk0,5
Echt-Susteren0,5
Opsterland0,5
Venray0,5
Haaksbergen0,5
Stede Broec0,5
Beek0,5
Dongen0,5
Borger-Odoorn0,5
Culemborg0,5
Heerhugowaard0,5
Westerkwartier0,5
Terneuzen0,5
Gemert-Bakel0,5
Westland0,5
Uitgeest0,5
Sluis0,5
Gilze en Rijen0,5
Oostzaan0,5
Het Hogeland0,5
Montferland0,5
Veenendaal0,5
Woensdrecht0,6
Voerendaal0,6
Ooststellingwerf0,6
Baarn0,6
Midden-Groningen0,6
Horst aan de Maas0,6
Someren0,6
Wijk bij Duurstede0,6
Westvoorne0,6
Ermelo0,6
Mill en Sint Hubert0,6
Peel en Maas0,6
Elburg0,6
Deurne0,6
Oldebroek0,6
Ouder-Amstel0,6
Uden0,6
Sint Anthonis0,6
Tytsjerksteradiel0,6
Halderberge0,6
S�dwest-Frysl�n0,6
Heerenveen0,6
Hilvarenbeek0,6
Haaren0,6
Heiloo0,6
Tynaarlo0,6
Dinkelland0,6
Woudenberg0,6
Bernheze0,6
Neder-Betuwe0,6
Steenbergen0,6
Midden-Drenthe0,6
Rucphen0,6
Oude IJsselstreek0,6
Nederweert0,6
Aa en Hunze0,6
Alphen-Chaam0,6
Oirschot0,6
Heeze-Leende0,6
De Wolden0,6
Landerd0,6
Dalfsen0,6
Meierijstad0,6
Zwartewaterland0,6
Twenterand0,6
Hollands Kroon0,6
West Maas en Waal0,6
Voorst0,6
Gennep0,6
Tholen0,6
Noordenveld0,6
Buren0,7
Barneveld0,7
Harlingen0,7
Zeewolde0,7
Losser0,7
Houten0,7
Steenwijkerland0,7
Raalte0,7
Nijkerk0,7
Asten0,7
Beesel0,7
Staphorst0,7
Tubbergen0,7
Westerveld0,7
Putten0,7
Oost Gelre0,7
Druten0,7
Reusel-De Mierden0,7
Duiven0,7
Koggenland0,7
Hardenberg0,7
Olst-Wijhe0,7
Bergen (L.)0,7
Coevorden0,8
Berkelland0,8
Lochem0,8
Heerde0,8
Oudewater0,8
Epe0,8
Dronten0,8
Renswoude0,8
Noordoostpolder0,9
Bronckhorst0,9
Hof van Twente0,9
Ommen0,9
Zundert0,9
Aalten0,9
Wierden1
Baarle-Nassau1,2
Winterswijk1,3

Afstand tot dichtstbijzijnde basisschool met de fiets, 2019
GemeentenaamAfstand tot basisschool per fiets ( km)
Eemnes0,8
Zeewolde1
Barendrecht0,5
Houten0,5
Meppel0,8
Brielle0,9
Tiel0,7
Veenendaal0,5
Leusden0,6
Zuidplas0,7
Oldenzaal0,6
Lelystad0,7
Wijchen0,7
Dronten1,2
Haarlemmermeer0,7
Duiven0,6
Pijnacker-Nootdorp0,6
Beuningen0,7
Waddinxveen0,6
Roosendaal0,6
Lansingerland0,7
Harderwijk0,5
Uithoorn0,7
Nieuwkoop1,1
Enkhuizen0,5
Vaals0,9
Zoetermeer0,5
Diemen0,5
Emmen0,8
Leudal0,9
Zaanstad0,6
Doesburg0,6
Baarle-Nassau1,5
Lingewaard0,7
Renswoude0,8
Nissewaard0,5
Lopik0,8
Noordoostpolder0,9
Woerden0,5
Heerenveen0,8
Goes0,6
Capelle aan den IJssel0,6
Nijkerk0,7
Purmerend0,5
Doetinchem0,7
Wormerland0,7
Bodegraven-Reeuwijk0,7
Montfoort0,7
Albrandswaard0,7
Teylingen0,5
Nuenen, Gerwen en Nederwetten0,7
Leiden0,6
Oegstgeest0,5
Zwartewaterland0,6
Hellevoetsluis0,7
Midden-Delfland0,6
Nijmegen0,5
Wierden0,9
Borne0,6
Coevorden1
Hardenberg0,9
Venray0,9
Urk0,4
S�dwest-Frysl�n0,9
Waalre0,7
Gouda0,5
Veldhoven0,6
Hendrik-Ido-Ambacht0,5
Hoeksche Waard0,8
Son en Breugel0,6
Rijswijk0,5
Hoogeveen0,6
Sliedrecht0,6
Soest0,6
Zwolle0,6
Amstelveen0,6
Nieuwegein0,6
Heerhugowaard0,6
Zevenaar0,9
Leidschendam-Voorburg0,6
Rijssen-Holten0,6
Assen0,7
Geldrop-Mierlo0,5
Langedijk0,7
Den Helder0,6
Haaksbergen0,7
Hulst0,9
Meierijstad0,7
Drechterland0,8
Kampen0,6
Apeldoorn0,6
Borsele0,8
IJsselstein0,6
Hoorn0,6
Almelo0,7
West Betuwe0,7
Ooststellingwerf0,9
Barneveld0,8
Vlaardingen0,5
Dongen0,5
Schagen0,8
Ede0,6
Bunschoten0,5
Zeist0,6
Best0,7
Borger-Odoorn1,3
Heiloo0,6
Bergen op Zoom0,5
Leeuwarden0,6
De Ronde Venen0,8
Hengelo0,6
Maassluis0,5
Woudenberg0,6
Westland0,6
Geertruidenberg0,6
Steenwijkerland0,8
Stadskanaal0,9
Katwijk0,5
Etten-Leur0,7
Aalsmeer0,7
Kaag en Braassem0,7
Amsterdam0,4
Voorschoten0,6
Oost Gelre0,7
Delfzijl0,9
Amersfoort0,5
Arnhem0,6
Vlissingen0,6
Boxtel0,6
Zaltbommel0,6
Ermelo0,8
Goirle0,6
Renkum0,7
Alkmaar0,6
Reimerswaal0,6
Delft0,5
Wageningen0,6
Deventer0,6
Baarn0,6
Zutphen0,6
Beemster1,1
Zandvoort0,7
Olst-Wijhe1
Voorst0,9
Gemert-Bakel0,7
Boekel1
Waadhoeke0,8
Hollands Kroon1,1
Utrecht0,5
Dordrecht0,6
Ridderkerk0,6
Putten0,8
Westerkwartier0,9
Rozendaal0,7
Oostzaan0,5
Stede Broec0,5
Stichtse Vecht0,7
Heumen0,7
Lochem1
Weesp0,6
Vijfheerenlanden0,6
Eindhoven0,5
Brunssum0,6
Heerde0,8
Oirschot1
Bergen (L.)0,9
Voerendaal0,8
Almere0,5
's-Hertogenbosch0,6
Achtkarspelen0,6
Medemblik0,7
Noordenveld1
Alphen aan den Rijn0,6
Velsen0,6
De Bilt0,6
De Fryske Marren0,9
Waalwijk0,6
Hof van Twente0,9
Beverwijk0,5
Smallingerland0,7
Oudewater0,8
Kapelle0,6
Helmond0,6
Bergen (NH.)0,7
Vlieland0,6
Uden0,6
Scherpenzeel0,6
Krimpenerwaard0,7
Midden-Groningen0,8
Schiedam0,4
Elburg0,6
Hattem0,7
Overbetuwe0,7
Wassenaar0,7
Groningen0,6
Laarbeek0,7
Terneuzen0,8
Zoeterwoude0,8
Zundert1,1
Gorinchem0,6
Ouder-Amstel0,7
Appingedam0,9
Rotterdam0,5
Nunspeet0,8
Sittard-Geleen0,6
Rhenen0,6
Oss0,7
Asten0,8
Oldambt0,9
Roermond0,6
Bernheze0,8
Tynaarlo0,8
Westerveld1,4
Heemskerk0,5
Westervoort0,6
Raalte0,9
Castricum0,6
Neder-Betuwe0,7
Wijdemeren0,7
Opsterland0,8
Cranendonck0,8
Midden-Drenthe1,1
Westvoorne0,9
Veere0,7
Culemborg0,5
Eijsden-Margraten1,1
Epe0,8
Bunnik0,7
Weert0,7
Someren0,8
Veendam0,8
Tytsjerksteradiel0,8
Steenbergen0,9
Staphorst1,1
Westerwolde1,2
's-Gravenhage0,4
Papendrecht0,6
Middelburg0,6
Sluis1,2
Noord-Beveland1,1
Hillegom0,6
Huizen0,6
Goeree-Overflakkee0,6
Dalfsen1
Losser0,8
Oosterhout0,6
Deurne0,7
Wijk bij Duurstede0,7
Oldebroek0,8
Edam-Volendam0,6
Gilze en Rijen0,7
Berkelland0,8
Harlingen0,7
Dinkelland0,9
Gulpen-Wittem1,4
Gooise Meren0,5
Aalten0,8
Moerdijk0,7
Het Hogeland0,9
Beekdaelen0,8
Krimpen aan den IJssel0,6
Uitgeest0,5
Noardeast-Frysl�n0,8
Utrechtse Heuvelrug0,7
Breda0,6
Sint-Michielsgestel0,7
Tilburg0,5
Oisterwijk0,7
Laren0,7
Drimmelen0,7
Landgraaf0,7
Enschede0,6
Hardinxveld-Giessendam0,6
Lisse