Zoekresultaten

271 resultaten voor keyword:landbouw
271 resultaten voor keyword:landbouw

Pagina 1 van 11

Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2023

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2008 tot en met 2023 per provincie.

Cijfers

Bedrijven met melkvee, -geiten en -schapen, 2000-2023

Aantal bedrijven en aantal melkkoeien, melkgeiten en melkschapen naar grootteklasse voor de periode 2000-2023

Cijfers

Een op vijf bedrijfshoofden in de landbouw 67 jaar of ouder

Hoeveel jongere (tot 40 jaar) en oudere ( 67-plus) bedrijfshoofden telde de landbouwsector in 2023 en de jaren daarvoor? Welke sectoren telden de meeste jongere en oudere bedrijfshoofden en wat was...

Artikelen

Bedrijfshoofden in de landbouw

Bedrijfshoofden in de landbouw naar leeftijd, bedrijfstype en bedrijfsomvang

Cijfers

Warmtemonitor, update enkele tabellen tot en met 2022

Tabellen over het finaal energieverbruik voor warmte.

Cijfers

De Nederlandse agrarische sector internationaal 2024

Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen in de Nederlandse handel in landbouwgoederen met het buitenland, zowel de import als de export, tot en met de eerste ramingen voor 2023.

Publicaties

Landbouwexport bijna 124 miljard euro in 2023

In 2023 heeft Nederland voor 123,8 miljard euro aan landbouwgoederen uitgevoerd. Dat is 1,6 procent meer dan in 2022.

Artikelen

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.

Cijfers

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio

Mineralen in dierlijke mest in relatie tot gebruiksnormen Mestproductie, stikstof, fosfaat, bedrijfstype, plaatsingsruimte

Cijfers

Ruim 8 procent minder schapen in 2023

Hoeveel dieren waren er in de landbouw volgens de telling van december 2023? Hoeveel meer of minder waren dat vergeleken met een jaar eerder? In het bijzonder: hoeveel minder schapen waren er o.a....

Artikelen

Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december

Omvang veestapel bij agrarische bedrijven met een standaard opbrengst van 3000 euro of meer, graasdieren en hokdieren op 1 april en 1 december

Cijfers

Toename stikstofoverschot in landbouw door droge zomer 2022

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2022, vergeleken met een jaar eerder, met 6,5 procent toegenomen . Dit komt door de lage grasopbrengst in de droge zomer, toen er minder stikstof in gras...

Artikelen

Biologische landbouwareaal met bijna 9 procent toegenomen

Op hoeveel hectare werd in 2023 aan biologische landbouw gedaan en was dat meer of minder dan voorgaande jaren? Hoe groot is het areaal dat in omschakeling is naar biologische landbouw of terug van...

Artikelen

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nationale rekeningen

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nationale rekeningen

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Inkomsten landbouwsector verder gestegen in 2023

Hoe heeft het inkomen in de landbouw en de verschillende sectoren van de landbouw zich in 2023 ontwikkeld en in welke sectoren steeg of daalde het landbouwinkomen vergeleken met een jaar eerder het...

Artikelen

Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel - editie 2023

De Staat van Landbouw en Voedsel, hier de derde editie, beschrijft ontwikkelingen in structuur, economische betekenis, handel met het buitenland en milieuprestaties van de gehele agroketen.

Publicaties

Inkomen agrarische huishoudens in 2021 hoger dan gemiddeld

In 2021 was het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van agrarische huishoudens 81,8 duizend euro.

Artikelen

Opbrengst zaaiuien en consumptieaardappelen vergelijkbaar met vorig jaar

De bruto-opbrengst per hectare van zaaiuien is in 2023 7,4 procent lager dan in 2022. Ook de hectare-opbrengst van suikerbieten is 3,9 procent lager

Artikelen

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

Landbouwtelling verrijkt met financiële gegevens ontleend aan fiscale dat Landbouwtelling; netto-omzet, balansgegevens, activa, passiva, schulden

Cijfers

Akkerbouwgewassen; productie naar regio

Oppervlakte en opbrengst per gewas naar landsdeel en provincie.

Cijfers

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

Werkzame personen, banen, arbeidsjaren en gewerkte uren Bedrijfstakken, geslacht, werknemers en zelfstandigen

Cijfers

Vergelijking afzet en gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Over de verschillende factoren die eraan bijdragen dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw lager uitvalt dan de afzet van deze middelen.

Artikelen

Uienteelt verspreidt zich over Nederland

De teelt van zaaiuien is steeds vaker te vinden buiten de provincies Zeeland en Flevoland, waar de uienteelt aan het begin van deze eeuw voornamelijk plaatsvond.

Artikelen

Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming

Mutaties van definitieve oogstraming akkerbouw en voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen verschil voorlopige- en definitieve oogstraming

Cijfers