Bijna 8 op de 10 automobilisten laten auto bewust weleens staan

Man laadt zijn Tesla op bij oplaadpaal
© CBS
In 2020 gaf 78 procent van de Nederlandse automobilisten van 18 jaar of ouder aan de auto weleens bewust te laten staan. Voor de meesten is meer beweging het belangrijkste motief. 16 procent doet dit vooral om een bijdrage te leveren aan een beter milieu of klimaat. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2020 van het CBS.

Van februari tot en met juni 2020 zijn ruim 3,6 duizend inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder geïnterviewd voor het onderzoek Belevingen. Hen is gevraagd wat ze denken en doen in relatie tot klimaatverandering en energietransitie. Het onderzoek was enkele weken bezig toen de coronacrisis uitbrak. Mogelijk hebben de coronacrisis en daarop volgende maatregelen invloed gehad op de antwoorden van de deelnemers.

Milieu of klimaat vaak niet belangrijkste reden om auto te laten staan

Van de automobilisten die de auto weleens laten staan zegt bijna de helft (48 procent) dat ze dit meestal doen om meer beweging te krijgen. 16 procent doet dit voor een beter milieu of klimaat. Eveneens 16 procent zegt dat het in sommige gevallen makkelijker is om niet met de auto te gaan. Minder dan 10 procent noemt een andere reden, zoals geld besparen en drukte op de weg.

Meestal de reden om de auto bewust weleens te laten staan, 2020
 % automobilisten die de auto weleens bewust laten staan
Meer beweging48,4
Bijdragen aan een beter milieu of klimaat16,3
Makkelijker15,7
Geld besparen9,4
Drukte op de weg3,5
Andere reden6,7

Klein deel huishoudens overweegt aanschaf elektrische auto

Naast de vraag of automobilisten de auto bewust weleens laten staan, is in het onderzoek Belevingen 2020 ook gevraagd of huishoudens van plan zijn een elektrische auto te nemen. Van de huishoudens gaf 2 procent aan concrete plannen te hebben om de komende twee jaar een volledig elektrische auto aan te schaffen of te leasen, 6 procent zegt dit misschien te gaan doen. Meer dan de helft (54 procent) zegt dit vooral te doen vanwege het milieu of klimaat. 22 procent geeft aan dat kostenbesparing de belangrijkste of enige reden is om (misschien) een elektrische auto aan te schaffen.

Redenen om binnen 2 jaar (misschien) een elektrische auto aan te schaffen of te leasen, 2020
 Belangrijkste (of enige) reden (% huishoudens)Een reden maar niet de belangrijkste (% huishoudens)
Bijdragen aan een
beter milieu of klimaat
54,522,1
Geld besparen22,212,1
Niet afhankelijk zijn van
fossiele brandstoffen,
zoals aardolie en aardgas
7,721,5
Geen bpm of lage bijtelling8,414,5
Rijdt prettig1,39,2
Een andere reden3,00,3
Geen (belangrijkste) reden3,0

Kosten belangrijkste reden om geen elektrische auto aan te schaffen

Van de huishoudens die in de komende twee jaar een auto willen schaffen, maar niet kiezen voor een elektrische auto waren hoge kosten de meest genoemde reden (63 procent). Ook het niet kunnen rijden van lange afstanden met een volle accu werd vaak genoemd (41 procent). Minder vaak genoemde redenen zijn het ontbreken van voldoende laadpalen (17 procent) of de lange oplaadduur (15 procent).

Begin 2020 telde ons land bijna 200 duizend stekkerauto’s. Dat zijn volledig elektrische en plug-in hybride auto’s. Ruim de helft van deze auto’s was volledig elektrisch. Dit komt neer op 2,3 procent van het wagenpark. In 2014 was dit nog 0,4 procent. Van de particuliere huishoudens had begin vorig jaar 0,6 procent een volledig elektrische auto of een plug-in hybride.

4 op de 10 vinden huidige maximumsnelheid op snelwegen overdag prima

Door het verlagen van de maximumsnelheid op autowegen wil de overheid een bijdrage leveren aan een beter milieu of klimaat. Van de bevolking van 18 jaar en ouder is 41 procent het eens met de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur die overdag op de Nederlandse snelwegen geldt. Iets meer dan de helft wil overdag echter harder rijden: 9 procent wil 110 kilometer per uur, 24 procent wil 120 kilometer per uur en 15 procent wil 130 kilometer per uur. Drie procent wil een maximumsnelheid hoger dan 130 kilometer per uur of helemaal geen maximumsnelheid.

Gewenste maximumsnelheid overdag op Nederlandse snelwegen, 2020
Categorie% personen van 18 jaar of ouder
90 kilometer per uur of minder2,8
100 kilometer per uur40,6
110 kilometer per uur9,4
120 kilometer per uur24,3
130 kilometer per uur15,3
Meer dan 130 kilometer per uur1,4
Geen maximum snelheid1,2
Weet niet5,2