Uitstoot broeikasgassen hoger in eerste kwartaal 2021

© Hollandse Hoogte / Herman Engbers
De uitstoot van broeikasgassen was in het eerste kwartaal 1,4 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Dat is vooral toe te schrijven aan het hogere gasverbruik voor verwarming en de hogere elektriciteitsproductie. Daarentegen waren de emissies door mobiliteit ruim 10 procent lager. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwe kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

Uitstoot broeikasgassen per klimaatakkoordsector, 1e kwartaal
   CO2 (megaton CO2-equivalent)Overige broeikasgassen (megaton CO2-equivalent)
Industrie2021131,7
Industrie202013,41,7
Gebouwde omgeving2021100,2
Gebouwde omgeving20208,80,2
Elektriciteit20218,90
Elektriciteit20208,50
Landbouw20212,84,7
Landbouw20202,64,7
Mobiliteit20217,10,2
Mobiliteit202080,2
Totaal IPCC202141,86,8
Totaal IPCC202041,26,8

Kouder dan in eerste kwartaal 2020

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal van 2021 meer gas verbruikt, omdat het kouder was dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Mede hierdoor was de uitstoot door de gebouwde omgeving (huishoudens en de dienstverlening (kantoren)) bijna 14 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2020. De kou speelde ook een rol bij de 4 procent hogere uitstoot door de landbouw.

Hogere uitstoot elektriciteitssector

In het eerste kwartaal van 2021 was de uitstoot door de elektriciteitssector (de energiebedrijven) 5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat heeft vooral te maken met de hogere elektriciteitsproductie (6 procent). Ook veranderde de brandstofmix van de elektriciteitsproductie (meer kolen, meer hernieuwbaar, minder aardgas), maar dit had per saldo een beperkt effect op de emissies.

Minder uitstoot mobiliteit en industrie

De effecten van de lockdown zijn zichtbaar in de emissies door mobiliteit, die ruim 10 procent lager waren dan in het eerste kwartaal van 2020. De industrie heeft ook minder uitgestoten (3 procent). Dit komt voornamelijk door minder verbruik van olierestgassen door raffinaderijen en de chemische industrie. De industrie levert met een aandeel van ruim 30 procent de grootste bijdrage aan de broeikasemissies.

Bijdrage broeikasgassen naar klimaatakkoordsector, 1e kwartaal 2021
CategoriesAandeel
Industrie30,2
Gebouwde omgeving20,9
Elektriciteit18,4
Landbouw15,5
Mobiliteit15

Het CBS berekent ook de uitstoot van CO2 door alle Nederlandse economische activiteiten volgens de nationale rekeningen. Hierbij wordt in vergelijking met de uitstoot volgens de IPCC-definities ook de CO2-uitstoot van de internationale lucht- en zeevaart en de uitstoot door verbranding uit biomassa meegenomen. In het bericht hieronder worden de CO2-emissies conform de berekeningswijze van de nationale rekeningen gepresenteerd.

Uitstoot CO2 Nederlandse economie lager in het eerste kwartaal

De CO2-uitstoot door de Nederlandse economie was in het eerste kwartaal 0,6 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Volgens de eerste berekening kromp het bruto binnenlands product (bbp) in dezelfde periode met 2,8 procent. De emissies daalden dus minder hard dan het bbp.

De CO2-uitstoot van de transportsector (inclusief luchtvaart) lag bijna 26 procent lager dan een jaar eerder. Vanwege de lockdown werden veel vluchten geschrapt en stond een groot gedeelte van de vloot aan de grond. De emissies door autogebruik van huishoudens waren ook lager, namelijk ruim 15 procent. De daling van de uitstoot door de transportsector overtrof de stijging van de emissies door de overige economische activiteiten.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, eerste kwartaal 2021
CategoriesCO2-emissie (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Toegevoegde waarde van producenten (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )Bbp (%-volumemutatie t.o.v. een jaar eerder )
NL economie (weergecorrigeerd)-3,8
Nederlandse economie-0,6-2,8
Energie-, en waterbedrijven,
afvalbeheer
6,72,8
Overige dienstverlening5,4-2,9
Huishoudens3
Landbouw, delfstoffenwinning,
industrie en bouwnijverheid
-1,91
Transportsector-25,8-11,1

De CO2-emissies zijn een eerste berekening op basis van de dan beschikbare informatie. De cijfers kunnen wijzigen op grond van nieuwe statistische broninformatie die nadien beschikbaar komt. Verdere toelichting op de IPCC richtlijnen is hier te vinden.