Energieverbruik bedrijven naar belastingschijf, 2019

© CBS/Alrik Swagerman
Het verbruik van elektriciteit en aardgas in 2019, uitgesplitst naar de verbruiksschijven van de energiebelasting.
In 2017 heeft het CBS in opdracht van het ministerie van Financiën het energieverbruik (aardgas en elektriciteit) uitgesplitst naar verbruiksschijf op sectorniveau.
Deze publicatie is een update van de in 2017 gepubliceerde tabellen. Hierin zijn de twee tabellen (naar SBI-hoofdklasse en naar subsectoren van de industrie) geïntegreerd tot één tabel, het energieverbruik nader uitgesplitst in type verbruik (die van belang zijn voor de energiebelasting) en landbouw uitgesplitst in glastuinbouw en overige landbouw. Tevens bevat deze tabellenset een koppeltabel van de bedrijfstakindeling naar de sectorindeling zoals die gebruikt wordt voor de Klimaat- en Energieverkenning (KEV).

Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.