Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
13-05-2024

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100

Eenheden in de tabel zijn verbeterd t.o.v. de vorige versie.
Frequentie: per maand, periode: 2000 - 2023, 2000Q1 - 2024Q1, jan 2000 - maart 2024

Herontwerp
12-04-2024

Slachtofferschap online criminaliteit; regio

De tabel is geactualiseerd met cijfers van de Veiligheidsmonitor 2023. Bij phishing is het item ‘Deed zich voor als beleggingsbedrijf’ toegevoegd bij werkwijze van de dader. De labels en de volgorde van de regiototalen zijn aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021-2023

Herontwerp
12-04-2024

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; regio

De labels en de volgorde van de regiototalen zijn aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021-2023

Herontwerp
12-04-2024

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; persoonskenmerken

Bij het onderwerp diefstal van andere motorvoertuigen zijn enkele labels aangepast. Daarnaast zijn twee onderwerpen omgedraaid en is een ander onderwerp verder ingesprongen. Ook bij het persoonskenmerk genderidentiteit is een label aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021-2023

Herontwerp
29-03-2024

Gesubsidieerde rechtsbijstand; Klanten Juridisch Loket

De tabel wordt aangevuld met de jaren 2018 t/m 2021.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Herontwerp
29-03-2024

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

De tabel wordt aangevuld met de jaren 2018 t/m 2021.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2021

Herontwerp
29-03-2024

Cliënten van Slachtofferhulp; type cliënt, delict

De tabel wordt aangevuld met de jaren 2018 t/m 2021.
Frequentie: per jaar, periode: 2018-2022

Herontwerp
11-03-2024

Bevolking; geslacht, herkomstland, geboorteland, PC4, 1 januari

De tabel is uitgebreid met de selectie 'Geboorteland'. Doordat de cijfers opnieuw zijn afgeleid en afgerond kunnen er kleine verschillen zijn ontstaan.
Frequentie: per jaar, periode: 2022 - 2023

Herontwerp
01-03-2024

Veiligheidsmonitor; kerncijfers, regio

De tabel is geactualiseerd met cijfers uit de Veiligheidsmonitor 2023. Op de achtergrond zijn de regio's niet meer dusdanig geclassificeerd dat geen kaarten gemaakt kunnen worden.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021

Herontwerp
28-02-2024

Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Er zijn aantal aggregaten en uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd: • B-S exclusief O en exclusief S94 • G-S exclusief O en exclusief S94 • P Onderwijs; Q Zorg; R Cultuur, sport en recreatie; S96 Overige persoonlijke dienstverlening (inclusief verdere detailleringen daarvan) Er zijn 2 onderwerpen toegevoegd: • Aantal jonge snelgroeiende bedrijven • Werknemers bij jonge snelgroeiende bedrijven
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Herontwerp
08-02-2024

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers. Het productlabel 'Overige maatwerkarrangementen' blijft ongewijzigd conform de iWmo-standaard productcode.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2022

Herontwerp
08-02-2024

Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen wijken, 2023

Ten behoeve van uniformiteit is de term 'maatwerkarrangement(en)' vervangen door 'maatwerkvoorziening(en)'. Dit betreft alleen een tekstuele aanpassing, de onderliggende definitie blijft hetzelfde. De aanpassing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2023

Herontwerp
19-01-2024

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Twee onderwerpen toegevoegd, 'Saldo woningsplitsing' en 'Saldo woningsamenvoeging'
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2021

Herontwerp
15-12-2023

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Kernprognose 2023-2070 is toegevoegd als onderwerp aan de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
12-12-2023

Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Verslagjaar 2021 is geactualiseerd. Voor het herontwerp zijn de jaren 2019 en 2020 uitgebreid, waarbij ook enkele cijfers zijn gecorrigeerd. Dit betreft zeer kleine aanpassingen. Herontwerp: voor alle jaren zijn de netto-energieleveringen toegevoegd en de categorie Hoofdverwarmingsinstallatie is vervangen door Hoofdverwarming en zonnestroom. Hierdoor is het nu ook mogelijk is om binnen de hoofdverwarmingscategorieën uit te splitsen naar de aanwezigheid van zonnestroominstallaties.
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2022

Herontwerp
11-12-2023

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

- Door een aanpassing in de codetoewijzing in groep 17, uitwendige doodsoorzaken, zijn er voor de jaren 1996 t/m 2021 verschuivingen in de groepen 17.1, 17.1.1, 17.1.1.2, 17.1.5 en 17.5. Dit zijn late gevolgen van vervoersongevallen, late gevolgen van andere ongevallen en late gevolgen van zelfdoding en van moord en doodslag. - Daarnaast is er een correctie doorgevoerd voor de jaren 1996 t/m 2002, in deze jaren zijn er enkele verschuiving tussen leeftijdsgroepen, geslacht en doodsoorzaak. Deze wijzigingen gaan over >5 personen per jaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2022

Herontwerp
14-11-2023

Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Cijfers over 2021 zijn bijgesteld en hebben de status definitief. De cijfers over 2022 zijn geactualiseerd. Vanaf 2022 is er een nieuwe energiedrager "Biokerosine" toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2022

Herontwerp
06-11-2023

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2020

In deze versie van de tabel is de nabijheid van banen opgenomen.
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2020

Herontwerp
11-10-2023

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2021

Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Bij de dimensie “Type verwarmingsinstallatie” is de categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.
Frequentie: eenmalig, periode: 2021

Herontwerp
11-10-2023

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2020

Definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd. Bij de dimensie “Type verwarmingsinstallatie” is de categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Herontwerp
06-10-2023

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

- Naast ‘Nederland’ (NL01) zijn nu ook de totalen ‘Nederland; Niet in te delen’ (NL99) en ‘Nederland, Buitenland, Niet in te delen’ (NL00) toegevoegd. - Voorheen werden de banen die niet aan gemeente konden worden gekoppeld ondergebracht bij categorie ‘Gemeenten; niet in te delen’, met code GM0999. Deze code is eigenlijk bedoeld voor gebieden in Nederland die niet bij een gemeente zijn ondergebracht, wat sinds 1996 niet meer voorkomt. In plaats daarvan wordt daarom nu de gangbare code GM0000 gebruikt. - In de regionale indelingen naar gemeenten en arbeidsmarktregio’s waren voorheen ‘Buitenland’ resp. ‘Buitenland (AM)’ opgenomen, zonder daadwerkelijke cijfers. De tabel bevat immers enkel banen in Nederland. ‘Buitenland’ en ‘Buitenland (AM)’ zijn daarom verwijderd uit de tabel. - Arbeidsmarktregio ‘FoodValley’ (code AM38) heette tot 2017 ‘Food Valley’ (AM31). In de tabel waren de cijfers echter ook voor 2017 en later nog bij ‘Food Valley’ (AM31) gezet en stond er bij ‘FoodValley’ (AM38) niets. Dit is rechtgezet door voor 2017 en opvolgende jaren de cijfers te verschuiven naar ‘FoodValley’ (AM38).
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
02-10-2023

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2021

Cijfers van 2021 zijn geactualiseerd en hebben de status definitief gekregen. De bestaande categorie "Gemiddeld elektriciteitsverbruik" is hernoemd tot "Gemiddelde elektriciteitslevering". Daarnaast is er een categorie "Gemiddelde netto elektriciteitslevering" toegevoegd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2021

Herontwerp
02-10-2023

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Verslagjaar 2021 is geactualiseerd. De bestaande categorie "Gemiddeld elektriciteitsverbruik" is hernoemd tot "Gemiddelde elektriciteitslevering". Daarnaast is er een categorie "Gemiddelde netto elektriciteitslevering" toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
27-09-2023

Dakloze mensen; persoonskenmerken

Er zijn aan deze tabel twee leeftijdscategorieën toegevoegd (18 tot 27 jaar en 27 tot 50 jaar). Deze zijn vanaf 2020 gevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2009-1 januari 2021

Herontwerp
15-09-2023

Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio

In de selectie geboorteland is Nederland direct onder het totaal neergezet.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
08-09-2023

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Toevoeging van categorie middeninkomen.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2023

Herontwerp
01-09-2023

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2022

Herontwerp
22-08-2023

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Vanaf het studiejaar 2020/’21 worden de gediplomeerden in het mbo niet meer ingedeeld naar sector. Daarom worden bij de onderwerpen de totalen over de sectoren direct getoond onder ‘Middelbaar Beroepsonderwijs vanaf 1950’
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2021/'22

Herontwerp
22-08-2023

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Vanaf het studiejaar 2021/’22 worden de studenten in het mbo niet meer ingedeeld naar sector. Daarom worden bij de onderwerpen de totalen over de sectoren direct getoond onder ‘Middelbaar Beroepsonderwijs vanaf 1950’.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2022/'23

Herontwerp
25-07-2023

Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2022

Het onderwerp 'Psychische klachten (MHI-5<=60)' wordt toegevoegd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2022

Herontwerp
12-07-2023

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015,2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Er zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd over de kans besmet te raken met een bacterie of virus tijdens het werk. Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Er zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd over de kans besmet te raken met een bacterie of virus tijdens het werk. Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht, leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer    

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, regio-indeling 2018

Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd en geslacht verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2018

Deze tabel is niet meer beschikbaar. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2018

Deze tabel is niet meer beschikbaar. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
07-07-2023

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

- Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2022 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2022

Herontwerp
30-06-2023

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Aan de immigratiejaren 1999 tot en met 2020 is een extra verblijfsduur toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2021

Herontwerp