Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
18-10-2019

Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie productgroepen en overige posten zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
18-10-2019

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties bestemmingen voor invoer zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
17-10-2019

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

De percentages wekelijkse sporters van 12 jaar of ouder over de verslagjaren 2014-2017 en de percentages wekelijkse sporters van 4 jaar of ouder over verslagjaar 2017 zijn gecorrigeerd vanwege een fout in het coderen van de missende waarden. Bij onderwerpen die bij 0,0 procent van de respondenten voorkomen, zijn voor de verslagjaren 2014-2018 de marges vervangen door puntjes, omdat de schatting van de marges in deze gevallen onvoldoende betrouwbaar is. De tabel is uitgebreid met het percentage personen van 12 jaar of ouder dat een elektronische sigaret gebruikt vanaf verslagjaar 2016, en met het percentage niet-rokers dat wordt blootgesteld aan tabaksrook van anderen (meeroken) vanaf verslagjaar 2015. Ook is het percentage van de bevolking van 12 jaar of ouder dat voldoet aan de richtlijn voor alcoholgebruik vanaf verslagjaar 2014 toegevoegd. Voor 12- tot 18-jarigen geldt sinds 2014 de richtlijn: niet drinken tot je 18e. Voor volwassenen vanaf 18 jaar geldt sinds 2015 de richtlijn: niet drinken of maximaal 1 glas per dag.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
17-10-2019

Ziekenhuisopnamen; sterfte, urgentie, diagnose-indelingen CCS en VTV

Bij de classificatie 'Diagnosen' zijn twee redundante categorieën verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
15-10-2019

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen

De gebruikscijfers per provincie zijn opgenomen in een aparte tabel Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
10-10-2019

Verdachten; delictgroep, stedelijkheid buurt en woongemeente

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Stedelijkheid buurt is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Herontwerp
10-10-2019

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie van Woonadres zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2018

Herontwerp
08-10-2019

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De eenheid bij het onderwerp in deze tabel is veranderd van 'aantal' in 'eruo'. Tevens zijn de labels van de onderwerpen hernoemd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2016/'17

Herontwerp
01-10-2019

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Vanaf 2016/’17 kunnen bij Maatschappelijk positie 1 jaar eerder ook leerlingen die uit het VSO (Voortgezet speciaal onderwijs) instromen worden onderscheiden. Voorheen werden die meegeteld in de categorie Geen Onderwijs. Vanaf 2016 worden ze meegeteld in de categorie Onderwijsvolgend en in de subcategorie VSO. Dit betekent dat voor 2016/’17 de cijfers enigszins gewijzigd zijn bij Maatschappelijk positie 1 jaar eerder. De categorie Onbekend is met 3000 afgenomen ten gunste van de categorie VSO. Net zo is de hoofdcategorie Geen Onderwijs met 3000 afgenomen ten gunste van de categorie Onderwijsvolgend.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
01-10-2019

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie voor A-U alle economische activiteiten is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
27-09-2019

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

- Met betrekking tot leeftijd zijn de afzonderlijke leeftijden uitgebreid tot 105 jaar of ouder (was 99 jaar of ouder) en de vijfjaargroepen lopen door tot 100 jaar of ouder (was 95 jaar of ouder). De tienjaargroepen en de groepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder zijn uit de tabel verwijderd. - De onderwerpen met betrekking tot generatie zijn verplaatst naar een nieuwe selectie genaamd 'Generatie'. Deze selectie is tevens uitgebreid met de categorieën 'Met migratieachtergrond' en 'Nederlandse achtergrond'. - Met betrekking tot migratieachtergond zijn de subtotalen 'GIPS landen in de EU' en 'Midden- en Oost-Europese landen in de EU' toegevoegd. De naamswijziging van Portugees Timor naar Timor Leste (20 mei 2002) is in deze tabel verwerkt vanaf 2003. In de oude tabel was dat vanaf 2005. De hierdoor ontstane verschillen in de jaren 2003 en 2004 werken ook door in de cijfers van Indonesië, westerse migratieachtergrond en niet-westerse migratieachtergrond. De naamswijziging van Federale Republiek Joegoslavië naar Servië en Montenegro (4 februari 2003) is in deze tabel verwerkt vanaf 2004. In de oude tabel was dat vanaf 2005. Voor Aruba en Nederlandse Antillen (oud) zijn de cijfers vanaf 1996 beschikbaar gekomen (was 2011).
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Herontwerp
26-09-2019

Overledenen; moord en doodslag; pleeglocatie Nederland

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie geslacht zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De standaardcodering van de leeftijdsklasse 'Jonger dan 20 jaar' is gewijzigd van 41410 naar 41400. De omschrijving 'Jonger dan 20 jaar' is niet gewijzigd. De gegevens van voor 2018 en de structuur van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
26-09-2019

Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie geslacht zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van voor 2018 en de structuur van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2018

Herontwerp
20-09-2019

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken

In het bronbestand voor deze tabel is de afleiding van het kenmerk ‘arbeidspositie’ aangepast. Dit kenmerk wordt gebruikt voor het bepalen van het type zelfstandige dat iemand was toen men stopte en ook voor de sociaaleconomische positie als men gestopt is. De wijziging houdt in dat de arbeidspositie van personen in een huishouden zonder waargenomen inkomen is omgezet naar ‘behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen’. In de voorgaande versie van het bronbestand konden deze personen ook een andere arbeidspositie hebben, bijvoorbeeld als zelfstandige. Deze aanpassing leidt tot kleine wijzigingen in de cijfers over stoppende zelfstandigen in deze tabel. Daarnaast zijn de onderliggende codes voor het kenmerk periode gewijzigd. De structuur van de tabel is niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
17-09-2019

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Door een aanpassing van de frequentie waarmee deze gegevens worden aangeleverd bij het CBS, is er recentere informatie beschikbaar gekomen over 2017 en 2018. Deze recentere informatie is verwerkt in de tabel, waardoor de definitieve cijfers over 2017 zijn aangepast en de voorlopige cijfers over 2018 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Bij de vormen van jeugdzorg zijn de categorieën ‘totaal jeugdhulp’ en ‘overig’ toegevoegd (met terugwerkende kracht vanaf verslagjaar 2017). De categorie ‘Activiteiten in het preventief justitieel kader’ wordt niet meer uitgevraagd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
17-09-2019

Kosten sociale basisondersteuning; regio

Door een aanpassing van de frequentie waarmee deze gegevens worden aangeleverd bij het CBS, is er recentere informatie beschikbaar gekomen over 2017 en 2018. Deze recentere informatie is verwerkt in de tabel, waardoor de definitieve cijfers over 2017 zijn aangepast en de voorlopige cijfers over 2018 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Door een wijziging in de uitvraag, worden vanaf 2017 naast de gerealiseerde kosten ook de begrote kosten weergegeven
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Het gegeven of iemand een internationale student is of niet is aan deze tabel toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Het gegeven of iemand een internationale student is of niet is aan deze tabel toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De cijfers over 2017 (schooljaar 2016/'17) zijn toegevoegd. Hierdoor zijn voor de jaren 2006/'07 en 2011/'12 tot en met 2016/'17 nieuwe peilmomenten beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

Het gegeven of iemand een internationale student is of niet is aan deze tabel toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006/07-2016/'17

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De cijfers over 2017 (schooljaar 2016/'17) zijn toegevoegd. Hierdoor zijn voor de jaren 2006/'07 en 2011/'12 tot en met 2016/'17 nieuwe peilmomenten beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
30-08-2019

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2000 = 100, vanaf 1979

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Deelgebieden GWW is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per drie maanden, periode: februari 1979 - juli 2019

Herontwerp
29-08-2019

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

De jaarcijfers voor 2018 zijn toegevoegd. De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd. In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
29-08-2019

Overheid; alternatieve onkruidbeheersmethoden beplantingen en verhardingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
23-08-2019

Werknemers afkomstig uit buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken

Drie onderwerpen ('Totaal banen van werknemers', 'Banen van ingeschreven werknemers' en 'Banen van niet ingeschreven werknemers') zijn gereduceerd tot één onderwerp ('Banen van werknemers') met een extra uitsplitsing (naar 'wel/niet ingezeten'). De informatieteksten zijn verder aangescherpt. Er is een fout in de cijfers gecorrigeerd. Per abuis werden er teveel banen als banen van ingezeten werknemers aangemerkt. Op totaalniveau zijn de cijfers niet veranderd, alleen de verhouding ingezeten/niet-ingezeten is veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
20-08-2019

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (werkzame personen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
14-08-2019

Burgers en politie; regio

Wijzigingen per 14 augustus 2019 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
14-08-2019

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

Wijzigingen per 14 augustus 2019 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
14-08-2019

Ondervonden delicten; regio

Wijzigingen per 14 augustus 2019 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
14-08-2019

Preventie; regio

Wijzigingen per 14 augustus 2019 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
14-08-2019

Slachtofferschap criminaliteit; regio

Wijzigingen per 14 augustus 2019 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
13-08-2019

Grasland; oppervlakte en opbrengst

De publicatiestrategie is gewijzigd. Er verschijnen vanaf het jaar 2018 eerst voorlopige cijfers, die een jaar later definitief worden.
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2018

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; behandelaar,leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd en behandelaar zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar med. beslissing rond levenseinde en bekorting levensduur

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd en bekorting levensduur zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde;leeftijd,doodsoorzaak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd en doodsoorzaak zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; leeftijd, geslacht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties geslacht en leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie leeftijd is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. - De volgorde van de onderwerpen en de presentatie van sommige selecties zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Herontwerp
09-08-2019

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose, zorgkenmerken

- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd, zorgkenmerken en type instelling zijn aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. - De volgorde van de onderwerpen en de presentatie van sommige selecties zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Herontwerp
07-08-2019

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie geslacht zijn aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2018

Herontwerp
06-08-2019

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (leeftijd, soort verdachte) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2018

Herontwerp
06-08-2019

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (leeftijd, soort verdachte) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2017

Herontwerp
01-08-2019

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens

De categorieën "Bron: uitkering sociale voorzieningen: overige" en "Bron: inkomen uit eigen onderneming" zijn verwijderd omdat hierover voor de gehele periode geen gegevens beschikbaar zijn.
Frequentie: per jaar, periode: jaar

Herontwerp
31-07-2019

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (nationaliteit) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (nationaliteit) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2018

Herontwerp
31-07-2019

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (leeftijd, geslacht en nationaliteit) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Asielverzoeken; internationaal

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (landen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (nationaliteit en leeftijd) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2018

Herontwerp
31-07-2019

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (nationaliteit) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2018

Herontwerp
26-07-2019

Groenteteelt; oogst en teeltoppervlakte per groentesoort

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Landbouw: landbouwgewassen, Groenten) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2018

Herontwerp
25-07-2019

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Voor een klein aantal productcategorieën zijn ook de cijfers over 2016 bijgesteld. Deze hadden bij de vorige publicatie ten onrechte een definitieve status gekregen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
19-07-2019

Jongeren met jeugdzorg in natura; persoonskenmerken, op peildatum

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie leeftijd is voor de categorie 4 tot 12 jaar aangepast. De classificatie leeftijd sluit nu in zijn geheel aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018 op peildata

Herontwerp
19-07-2019

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag lagen aan de afbakening niet langer actueel. De cijfers over de schooljaren 2000/'01 tot en met 2016/'17 van deze tabel kunnen nog als maatwerk worden opgevraagd bij onze infoservice.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2018/'19

Herontwerp
15-07-2019

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Bij de update van juni 2019 zijn ten onrechte de cijfers van de categorie 'Niet in te delen' bij de selectie naar Regio in de meeste gevallen op 0 gezet. Dit is bij deze update gecorrigeerd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag lagen aan de afbakening niet langer actueel.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2017/'18

Herontwerp
04-07-2019

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

In 2019 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd hoe vaak men dat type werk doet. Op basis hiervan wordt vastgesteld hoe vaak zelfstandig ondernemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2019)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2019 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2015-2017). Cijfers over de oude afbakening van “Gevaarlijk werk (tot 2019)” worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Herontwerp
04-07-2019

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

In 2019 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd hoe vaak men dat type werk doet. Op basis hiervan wordt vastgesteld hoe vaak zelfstandig ondernemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2019)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2019 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2015-2017). Cijfers over de oude afbakening van “Gevaarlijk werk (tot 2019)” worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Herontwerp
28-06-2019

Vo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 - 2004/'05 t/m 2017/'18 - 2018/'19

Herontwerp
28-06-2019

Voortgezet onderwijs; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie voor vo algemene leerjaren 1-3 is veranderd in algemeen leerjaar 3 voor havo en vwo. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcodering. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 naar 2004/'05 - 2017/'18 naar 2018/'19

Herontwerp
28-06-2019

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag lagen aan de afbakening niet langer actueel.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2018/'19

Herontwerp
27-06-2019

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); persoonskenmerken

Met de toevoeging van 2017-cijfers is tevens de categorische indeling van het persoonskenmerk leeftijd gewijzigd, naar een gangbaardere indeling. De oude categorische indeling van leeftijd betrof 0 tot 18 jaar, jonger dan 23 jaar, 0 tot 25 jaar, 18 tot 23 jaar, 23 tot 25 jaar, 23 tot 27 jaar en 25 tot 27 jaar. De nieuwe categorische indeling van leeftijd betreft 15 tot 20 jaar, 20 tot 25 jaar, 15 tot 25 jaar, 15 tot 27 jaar en 25 tot 27 jaar. Voor de verslagjaren 2005 t/m 2016 blijven cijfers op basis van de oude categorische indeling van leeftijd op verzoek beschikbaar. Daarnaast is tegelijk met de toevoeging van 2017-cijfers vrijgesteld loon en pensioen van internationale organisaties voor de verslagjaren 2011 t/m 2017 meegenomen. Personen die onderdeel uitmaken van internationale organisaties of van deze organisaties pensioen ontvangen werden voorheen niet als werkend beschouwd. In de huidige versie is dit wel het geval. Dit leidt tot kleine verschillen in vergelijking met de vorige versie van deze tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Herontwerp
27-06-2019

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij het onderwerp 'Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting' is het jaar 2018 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2018

Herontwerp
24-06-2019

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

De cijfers voor 2015 en 2016 zijn herzien, omdat enerzijds verdelingsinformatie beschikbaar is gekomen die bij het vorige publicatiemoment nog niet meegenomen kon worden. Anderzijds zijn ook nationale rekeningencijfers bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens), of beschikbaar gekomen (in het geval van grond). Verder is een verdeling van transacties naar 20%-vermogensgroepen toegevoegd. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015 en 2016 uitkomsten voor 2017.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2017

Herontwerp
24-06-2019

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

De cijfers voor 2015 en 2016 zijn herzien, omdat enerzijds verdelingsinformatie beschikbaar is gekomen die bij het vorige publicatiemoment nog niet meegenomen kon worden. Anderzijds zijn ook nationale rekeningencijfers bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens), of beschikbaar gekomen (in het geval van grond). Verder is een verdeling van transacties naar 20%-vermogensgroepen toegevoegd. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015 en 2016 uitkomsten voor 2017.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 en 2017

Herontwerp
24-06-2019

Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

De cijfers voor 2015 en 2016 zijn herzien, omdat enerzijds verdelingsinformatie beschikbaar is gekomen die bij het vorige publicatiemoment nog niet meegenomen kon worden. Anderzijds zijn ook nationale rekeningencijfers bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens), of beschikbaar gekomen (in het geval van grond). Verder is een verdeling van transacties naar 20%-vermogensgroepen toegevoegd. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015 en 2016 uitkomsten voor 2017.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
21-06-2019

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders en financiering

De financiering door eigen betalingen is onderverdeeld in directe eigen betalingen aan zorgaanbieders enerzijds en in eigen risico Zorgverzekeringswet plus eigen bijdragen langdurige zorg anderzijds.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2018

Herontwerp
21-06-2019

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en aanbieders

De functie poliklinische/ambulante geneeskundige zorg is verder onderverdeeld in algemene, specialistische, tandheelkundige en overige poliklinische/ambulante geneeskundige zorg.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2018

Herontwerp
21-06-2019

Zorguitgaven internationaal vergelijkbaar; functies en financiering

De financiering door eigen betalingen is onderverdeeld in directe eigen betalingen aan zorgaanbieders enerzijds en in eigen risico Zorgverzekeringswet plus eigen bijdragen langdurige zorg anderzijds. De functie poliklinische/ambulante geneeskundige zorg is verder onderverdeeld in algemene, specialistische, tandheelkundige en overige poliklinische/ambulante geneeskundige zorg
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2018

Herontwerp
21-06-2019

Zorguitgaven; zorgaanbieders en financiering

De financiering door eigen betalingen is onderverdeeld in directe eigen betalingen aan zorgaanbieders enerzijds en in eigen risico Zorgverzekeringswet plus eigen bijdragen langdurige zorg anderzijds.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1998-2018

Herontwerp
20-06-2019

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Aan de tabel is een totaalcategorie toegevoegd binnen 'geslacht'. Verder is de tabel geupdatet met cijfers over 2018.
Frequentie: per jaar, periode: 1981 - 2018. Data: Gezondheidsenquete

Herontwerp
11-06-2019

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

De regionale coderingen zijn verwijderd uit de onderwerpen. Deze wijziging heeft geen invloed op de data. De regionale coderingen zijn terug te vinden in de StatLinetabellen 'Gebieden in Nederland'. Voor meer informatie, zie paragraaf 3.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2018

Herontwerp
05-06-2019

Caribisch Nederland; bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat

Binnen de selectie Caribisch Nederland is de onderliggende mappenstructuur verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2019

Herontwerp
05-06-2019

Totale in- en uitvoer naar land

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Landen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. Daarnaast zijn vanaf statistiekjaar 2018 de totalen van de werelddelen niet langer samengesteld aan de hand van landengroepen, maar van landen. De totalen van de werelddelen van 2018 zijn daarom niet precies vergelijkbaar met die van 2017. Daarnaast zijn in deze tabel de categorieën “Australisch Oceanië, Bunkermateriaal Nederlandse schepen, Boordprovisie, Niet nader aangegeven landen en Niet nader bepaalde landen en gebieden “ verwijderd omdat daarvan over alle perioden geen gegevens beschikbaar zijn. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2018.

Herontwerp
05-06-2019

Goederensoorten naar land; apparaten, vervoermaterieel en overig

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Landen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. Daarnaast zijn vanaf statistiekjaar 2018 de totalen van de werelddelen niet langer samengesteld aan de hand van landengroepen, maar van landen. De totalen van de werelddelen van 2018 zijn daarom niet precies vergelijkbaar met die van 2017. Daarnaast zijn in deze tabel de categorieën “Australisch Oceanië, Bunkermateriaal Nederlandse schepen, Boordprovisie, Niet nader aangegeven landen en Niet nader bepaalde landen en gebieden “ verwijderd omdat daarvan over alle perioden geen gegevens beschikbaar zijn. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2018.

Herontwerp
05-06-2019

Goederensoorten naar land; hout, textiel, edelstenen en metaal

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Landen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. Daarnaast zijn vanaf statistiekjaar 2018 de totalen van de werelddelen niet langer samengesteld aan de hand van landengroepen, maar van landen. De totalen van de werelddelen van 2018 zijn daarom niet precies vergelijkbaar met die van 2017. Daarnaast zijn in deze tabel de categorieën “Australisch Oceanië, Bunkermateriaal Nederlandse schepen, Boordprovisie, Niet nader aangegeven landen en Niet nader bepaalde landen en gebieden “ verwijderd omdat daarvan over alle perioden geen gegevens beschikbaar zijn. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2018.

Herontwerp
05-06-2019

Goederensoorten naar land; minerale brandstoffen en chemie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Landen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. Daarnaast zijn vanaf statistiekjaar 2018 de totalen van de werelddelen niet langer samengesteld aan de hand van landengroepen, maar van landen. De totalen van de werelddelen van 2018 zijn daarom niet precies vergelijkbaar met die van 2017. Daarnaast zijn in deze tabel de categorieën “Australisch Oceanië, Bunkermateriaal Nederlandse schepen, Boordprovisie, Niet nader aangegeven landen en Niet nader bepaalde landen en gebieden “ verwijderd omdat daarvan over alle perioden geen gegevens beschikbaar zijn. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2018.

Herontwerp
05-06-2019

Goederensoorten naar land; natuur, voeding en tabak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Landen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. Daarnaast zijn vanaf statistiekjaar 2018 de totalen van de werelddelen niet langer samengesteld aan de hand van landengroepen, maar van landen. De totalen van de werelddelen van 2018 zijn daarom niet precies vergelijkbaar met die van 2017. Daarnaast zijn in deze tabel de categorieën “Australisch Oceanië, Bunkermateriaal Nederlandse schepen, Boordprovisie, Niet nader aangegeven landen en Niet nader bepaalde landen en gebieden “ verwijderd omdat daarvan over alle perioden geen gegevens beschikbaar zijn. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2018.

Herontwerp
04-06-2019

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Waterkwaliteitsbeheerders is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Herontwerp
29-05-2019

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, geboorteland

De gegevens over geboorteland zijn gewijzigd omdat er een aantal nieuwe categorieën zijn toegevoegd. De onderliggende structuur van deze tabel is hierdoor gewijzigd ten opzichte van de vorige versie van deze tabel. Daarnaast zijn de afleidingsregels voor het toekennen van het geboorteland verbeterd waardoor het aantal onbekenden kleiner is geworden en het aantal personen in enkele geboortelanden groter.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Herontwerp
29-05-2019

Gemeenterekeningen; balans naar regio en grootteklasse

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Balansposten decentrale overheden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is hierdoor gewijzigd. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2017

Herontwerp
28-05-2019

Voortijdig schoolverlaters; migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2004/'05-2017/'18

Herontwerp
24-05-2019

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (GGD)

Bij de leeftijd is de categorie 'Totaal gestandaardiseerd' toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Herontwerp
23-05-2019

Donorregistratie; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Herontwerp
23-05-2019

Donorregistratie; regio 2018

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Herontwerp
22-05-2019

Gemeenschappelijke regelingen; balansposten per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Balansposten decentrale overheden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is hierdoor gewijzigd. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2017

Herontwerp
17-05-2019

Personen met verstrekte geneesmiddelen; inkomen

- Bij de leeftijd is de categorie 'Totaal gestandaardiseerd' toegevoegd. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties geslacht, gestandaardiseerd inkomen en geneesmiddelengroep (ATC) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
15-05-2019

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
15-05-2019

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
15-05-2019

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
15-05-2019

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
15-05-2019

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
14-05-2019

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties van 'Soort diefstal' en 'Gebruik van geweld' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Herontwerp
07-05-2019

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

De in deze tabel gebruikte classificatie 'reden beëindiging' is uitgebreid met een nieuwe categorie.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
30-04-2019

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken

De vormen van jeugdzorg zijn voor jeugdhulp uitgebreid met alle voorkomende types. Dit geldt voor alle jaren.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015 1e halfjaar - 2018 2e halfjaar

Herontwerp
30-04-2019

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg in natura; peildatum

Landsdeel 'West-Nederland exclusief G4' had niet in de tabel getoond moeten worden. Aangezien we hierover geen cijfers berekenen is dit landsdeel nu verwijderd.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018 op peildata

Herontwerp
30-04-2019

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg in natura

Landsdeel 'West-Nederland exclusief G4' had niet in de tabel getoond moeten worden. Aangezien we hierover geen cijfers berekenen is dit landsdeel nu verwijderd.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015 1e halfjaar - 2018 2e halfjaar

Herontwerp
26-04-2019

Gezonde levensverwachting; inkomensklasse

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2011/2014

Herontwerp
26-04-2019

Provincierekeningen; balansposten, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Balansposten decentrale overheden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is hierdoor gewijzigd. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2017

Herontwerp
26-04-2019

Burgers en politie; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
26-04-2019

Leefbaarheid en overlast in buurt; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
26-04-2019

(On)veiligheidsbeleving; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
26-04-2019

Preventie; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
26-04-2019

Ondervonden delicten; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
26-04-2019

Slachtofferschap delicten; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
18-04-2019

Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties geslacht en leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2017

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch NL: medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen; kenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2017

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; welzijn, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; (on)veiligheidsbeleving, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; gesproken talen en voertaal, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; vakantie en sport, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; bedrijfstakken, 2011

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstak) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: januari 2011-maart 2012

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2016

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2011

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: januari 2011-maart 2012

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2007

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2007

Herontwerp
17-04-2019

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
11-04-2019

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Bij de dimensie Landbouwactiviteit zijn de categorieën Cultuurgrond (totaal), Jongvee melkveehouderij (totaal) en Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2018

Herontwerp
28-03-2019

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken


Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
28-03-2019

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn aangepast door nagekomen informatie. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2018

Herontwerp
28-03-2019

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn aangepast door nagekomen informatie. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2018

Herontwerp
28-03-2019

Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn aangepast door nagekomen informatie. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Geslacht en Recidive zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2018

Herontwerp
19-03-2019

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981-2018

Herontwerp
08-03-2019

Motorvoertuigen; sloop van voertuigen, voertuigtype, brandstofsoort

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Voertuigtype) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
08-03-2019

Motorvoertuigen; sloop van personenauto's en bedrijfsauto's, gewichtsklasse

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Gewichtsklassen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
08-03-2019

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Uitvalcategorie en Voertuigcategorie) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
08-03-2019

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Uitvalcategorie) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
07-03-2019

Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Leeftijdsklasse voertuig) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2019

Herontwerp
28-02-2019

Hoogst behaald onderwijsniveau, -richting personen; geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (geboortegeneratie, onderwijsrichting, geslacht, leeftijd) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: Vanaf geboortegeneratie 1925-1930 tot en met 1980-1985

Herontwerp
28-02-2019

Mineralenbalans landbouw

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Mineralen is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
28-02-2019

Personenmobiliteit in Nederland; reiskenmerken en vervoerwijzen, regio's

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (kenmerken verplaatsingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
28-02-2019

Personenmobiliteit in Nederland; reiskenmerken en reismotieven, regio's

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (kenmerken verplaatsingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 t/m 2017

Herontwerp
20-02-2019

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Abusievelijk was de Regio dimensie niet als zodanig aangemerkt. Hierdoor was het niet mogelijk om een kaart te tonen. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: eenmalig, periode: 2011 t/m 2017

Herontwerp
20-02-2019

Amsterdam Airport Schiphol; passagiersvervoer, partnerluchthaven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Luchthavens herkomst en bestemming) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2018

Herontwerp
19-02-2019

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, baan- en bedrijfskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Arbeidsmarktpositie bij uitstroom' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
19-02-2019

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Arbeidsmarktpositie bij uitstroom' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Herontwerp
19-02-2019

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Arbeidsmarktpositie bij uitstroom' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
19-02-2019

Personen met baan; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geboortegeneratie' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 t/m 1995/2000

Herontwerp
19-02-2019

Personen met uitkering; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geboortegeneratie' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 - 1995/2000

Herontwerp
19-02-2019

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI2008)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Kenmerken baan / bedrijfsgrootte' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2017

Herontwerp
19-02-2019

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geboortegeneratie' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1850 - 2060

Herontwerp
19-02-2019

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Leeftijd persoon' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
19-02-2019

Aardgaslevering vanuit het openbare net; woningkenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
19-02-2019

Elektriciteitslevering vanuit het openbare net; woningkenmerken, bewoners

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
19-02-2019

Huishoudens; thuiswonende kinderen, leeftijd referentiepersoon, 1971-1994

De onderliggende coderingen en benamingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Aantal thuiswonende kinderen' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen en -namen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: stopgezet, periode: 1971-1994

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2015

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2015

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2014

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2013

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2013

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2012

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2012

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2011

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2011

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2010

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2010

Herontwerp
13-02-2019

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Binnen de selectie Bedrijfstakken/branches (SBI2008) is de samentelling Niet-Overheid verwijderd. Het CBS werkt met vaste samentellingen. De categorie Niet-Overheid was een niet toegestane samentelling
Frequentie: per jaar, periode: 2010 december - 2017 december

Herontwerp
31-01-2019

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2018

Herontwerp
31-01-2019

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2004 - 2019

Herontwerp
31-01-2019

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017 - 2019

Herontwerp
31-01-2019

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2019

Herontwerp
21-12-2018

Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, type cliënt en type delict) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
18-12-2018

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De 'Prognose 2018-2060' is toegevoegd onder de selectie 'Prognose/waarneming'.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2060

Herontwerp
17-12-2018

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Er is een wijziging van de typering van de musea doorgevoerd. Daarbij is de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) bepaalde typering van het zwaartepunt van de collectie losgelaten. Musea hebben in de vragenlijst over 2016 zelf mogen invullen wat het belangrijkste onderwerp van het museum is. In overleg met Museumvereniging, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de RCE is besloten om die indeling in alle statistieken te gebruiken. De indeling is met terugwerkende kracht tot en met 2015 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
14-12-2018

Caribisch NL; leerlingen in het po en vo, geslacht

Bij de selectie regio's is een kleine aanpassing aangebracht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009/'10 - 2018/'19

Herontwerp
14-12-2018

Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Bij de selectie regio's is een kleine aanpassing aangebracht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009/'10 - 2018/'19

Herontwerp
14-12-2018

Internationale handel en doorvoer; waarde en gewicht, vervoerwijze

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Werelddelen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
14-12-2018

Internationale handel en doorvoer; waarde en gewicht, goederenhoofdstukken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Werelddelen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
12-12-2018

Huishoudens; samenstelling, leeftijd en grootte 1971-1994

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Aantal personen in het huishouden' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: stopgezet, periode: 1971-1994

Herontwerp
06-12-2018

Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Burgerlijke staat' en 'Migratieachtergrond' (was 'Herkomst') zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Herontwerp
06-12-2018

Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Burgerlijke staat' en 'Migratieachtergrond' (was 'Herkomst) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de 'overige leeftijd indelingen' zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5).
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2015

Herontwerp
06-12-2018

Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'leeftijdsgroep' zijn aangepast. Deze sluiten nu beter aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: vanaf geboortegeneratie 1940 tot 1945 t/m geboortegeneratie 1985 tot 1990

Herontwerp
06-12-2018

Personen; kenmerken huishouden, geslacht en leeftijd, 1971-1994

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'geslacht' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: stopgezet, periode: 1971-1994

Herontwerp
03-12-2018

Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Sociaal-economische categorie' en 'Positie in huishouden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2000-2011

Herontwerp
22-11-2018

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

De tabel is uitgebreid met cijfers over het voldoen aan de beweegrichtlijn. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. De cijfers over die oude normen blijven echter opgenomen in deze tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
16-11-2018

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Milieuactiviteiten 'Tweedehands winkels (geen antiek)' en 'Groothandel in afval en schroot' vallen buiten de scope van de milieusector en zijn daarom verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Herontwerp
15-11-2018

Levend geboren kinderen; geboortegeneratie vrouwen en leeftijd moeder

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geboortegeneratie vrouwen', 'Leeftijd van de moeder (op 31 december)', 'Burgerlijke staat van de moeder' en 'Volgorde van geboorte uit de moeder' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935 - 1997

Herontwerp
12-11-2018

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

De onderwerpen Percentiel besteedbaar huishoudinkomen, Percentiel primair huishoudinkomen, Percentiel bruto huishoudinkomen zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2017

Herontwerp
09-11-2018

Gebieden; overzicht vanaf 1830

Gemeentelijke herindelingen en/of naamswijzigingen per 01-01-2019 met toelichtingen daarover zijn doorgevoerd.
Frequentie: per jaar, periode: Stand per 01-01-1830 t/m 01-01-2019

Herontwerp
06-11-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, laadvermogen, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties vrachtauto's trekkers; laadvermogen (LV) en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
05-11-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties vrachtauto’s en trekkers; gewicht en bouwjaren zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2017

Herontwerp
02-11-2018

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties bussen en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Herontwerp
01-11-2018

Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties gewicht volle wagen, brandstofsoort en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Herontwerp
31-10-2018

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Sectoren) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2017

Herontwerp
31-10-2018

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties brandstofsoort en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
29-10-2018

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voertuigtypes zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp