Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
27-03-2020

Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik

De volgorde van de perioden is aangepast. De jaren zijn verplaatst, zodat ze nu volgen op het 4e kwartaal.
Frequentie: per maand, periode: Januari 2015- januari 2020

Herontwerp
27-03-2020

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

De rangschikking van de toepassingsgroepen is aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Herontwerp
24-03-2020

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

De tabel is herzien. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: - Bevolkingsontwikkeling: 'Emigratie' is gewijzigd in 'Emigratie inclusief administratieve correcties', 'Migratiesaldo' is gewijzigd in 'Migratiesaldo inclusief administratieve correcties'. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Door de wijziging zijn de cijfers over de perioden 1977 tot en met 2016 veranderd; - Sterfte: Overleden naar doodoorzaak zijn verwijderd uit de tabel; - Buitenlandse migratie naar nationaliteit: Diverse onderwerpen met betrekking tot 'Emigratie inclusief administratieve correcties' zijn toegevoegd; - Buitenlandse migratie naar geboorteland: Diverse onderwerpen met betrekking tot 'Emigratie inclusief administratieve correcties' zijn toegevoegd. Naast deze wijzigingen zijn er diverse cijfers gecorrigeerd. Voor een overzicht wordt verwezen naar de tabeltoelichting, rubriek 1. Toelichting. De correcties zijn grotendeels het gevolg van handmatige acties. De verschillen zijn afrondverschillen en zijn minimaal.
Frequentie: per jaar, periode: 1899 - 2019

Herontwerp
23-03-2020

Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

De status van de kwartalen van 2019 wijzigen van een definitieve naar een voorlopige status.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2019 4e kwartaal

Herontwerp
23-03-2020

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio

De status van de kwartalen van 2019 wijzigen van een definitieve naar een voorlopige status.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2019 4e kwartaal

Herontwerp
20-03-2020

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2019

Herontwerp
20-03-2020

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2019

Herontwerp
20-03-2020

Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'persoonskenmerken' zijn aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2018

Herontwerp
20-03-2020

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
11-03-2020

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

Vanwege een wijziging in de vraagstelling en de antwoordcategorieën over de e-sigaret en over meeroken met ingang van 2019, zijn voor deze onderwerpen enkele nieuwe variabelen opgenomen. Daarnaast zijn de cijfers over de consumptie van vis (min. 2 dagen p.w., waarvan 1 x vette vis) van 2018 aangepast. De cijfers hadden betrekking op de bevolking van 2 jaar of ouder in plaats van de bevolking van 4 jaar of ouder.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
05-03-2020

Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

Door middel van aanvullend onderzoek is van een aantal overledenen bij wie eerder 'provincie van ongeval onbekend' stond, bekend geworden wat de provincie was waar het ongeval plaatsvond. In deze update zijn deze overledenen vanuit de categorie 'onbekend' verplaatst naar de betreffende provincie-categorie.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
05-03-2020

Overledenen; doden door verkeersongeval in Nederland, wijze van deelname

'Wijze van deelname' is verplaatst van de onderwerpen naar de selecties. De gehanteerde coderingen sluiten aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers in de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
04-03-2020

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

De tabel werd aangevuld met cijfers van de gezondheidsenquête 2019. Daarnaast werden twee variabelen toegevoegd over het hebben van (heel veel) pijn en een variabele over mondzorg.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
02-03-2020

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Cijfers over dierenmishandeling zijn niet meer afzonderlijk beschikbaar maar valt onder 9.2 Misdrijf (overig).
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2019

Herontwerp
02-03-2020

Burgers en politie; regio

De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd. Het stedennetwerk G32 heeft in 2018 besloten de naam te veranderen naar G40, in verband met het groeiende aantal aangesloten steden. Voor 2019 is deze benaming daarom aangepast. In 2019 zijn er in de vraagblokken 'tevredenheid laatste politiecontact' en 'oordeel functioneren politie algemeen' beperkte wijzigingen doorgevoerd, daarom zijn de labels van deze variabelen aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
02-03-2020

Fruitbomen; appels en peren, ras, leeftijd, plantdichtheid

De onderliggende codering van classificaties (Kenmerken areaal) die in deze tabel worden gebruikt, is aangepast. Het is nu in overeenstemming met de standaardcodering gedefinieerd door CBS. De structuur en gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1997 - 2017

Herontwerp
21-02-2020

Gebieden in Nederland 2019

Bij de indeling van zorgkantoren is door het CBS per abuis de in 2019 heringedeelde gemeente Vijfheerenlanden foutief toegewezen aan de zorgregio Utrecht (ZK23). Dit moest Waardenland (ZK24) zijn. De toedeling van gemeenten aan Regionale eenheden is ingevuld in de tabel. Tevens is de tabel uitgebreid met 2 nieuwe indelingen. Dit zijn de RMC-regio's en de RES-regio's. 'RMC' staat voor regionaal meld- en coördinatiepunt. In deze regio's werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC-regio’s. In de RES-regio’s werken de lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES).
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2019

Herontwerp
21-02-2020

Gebieden in Nederland 2018

De tabel uitgebreid met 2 nieuwe indelingen. Dit zijn de RMC-regio's en de RES-regio's. 'RMC' staat voor regionaal meld- en coördinatiepunt. In deze regio's werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC-regio’s. In de RES-regio’s werken de lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES).
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2018

Herontwerp
18-02-2020

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

De onderliggende codering van classificaties die in deze tabel worden gebruikt, is aangepast. Deze is nu in overeenstemming met de standaardcodering gedefinieerd door CBS. De structuur en gegevens van de tabel zijn niet aangepast
Frequentie: per jaar, periode: 1995, 2005, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018

Herontwerp
14-02-2020

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

De onderliggende codering van classificaties (Type activiteit) die in deze tabel worden gebruikt, is aangepast. Het is nu in overeenstemming met de standaardcodering gedefinieerd door CBS. De structuur en gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2017

Herontwerp
14-02-2020

Onderwijsinstellingen; financiën

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Onderwijssectoren' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2018

Herontwerp
12-02-2020

Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “Hoofdstukken Geharmoniseerd” zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2018.

Herontwerp
07-02-2020

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken naar bedrijfsgrootte

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie werkzame personen zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2010-2016

Herontwerp
07-02-2020

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Overheidsinstellingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
07-02-2020

Overheid; alternatieve onkruidbeheersmethoden beplantingen en verhardingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Overheidsinstellingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
31-01-2020

Werkstakingen: geschillen, verloren arbeidsdagen, werknemers; bedrijfstak

- De tabel is aangevuld met samentellingen van de bedrijfstakken. De cijfers zijn ongewijzigd; - In 2012 is aanvullende geheimhouding toegepast, hierdoor zijn een aantal cijfers omgezet in een punt.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2018

Herontwerp
31-01-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2015

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties voor de Bedrijfstakken/branches zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2015

Herontwerp
31-01-2020

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; gewas en toepassing

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016

Herontwerp
31-01-2020

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, toepassing

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen en Gewasbeschermingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016

Herontwerp
31-01-2020

Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012,2016

Herontwerp
30-01-2020

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Onderwijssectoren' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Herontwerp
22-01-2020

Nederlandse zeggenschap bedrijven buiten EU-zone; land en SBI 2008

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstakken/branches SBI 2008 en landen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
17-01-2020

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
10-01-2020

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Herontwerp
10-01-2020

Zonnewarmte; aantal installaties, collectoroppervlak en warmteproductie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2018

Herontwerp
19-12-2019

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Een onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geslacht' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
19-12-2019

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Een onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geslacht' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
12-12-2019

Bevolking; kerncijfers

De personen met migratieachtergrond zijn uitgebreid met de groep westers en de uitsplitsingen naar totaal westers, MOE-landen, GIPS-landen en overig. De cijfers zijn beschikbaar vanaf 1995 en gelden voor totaal, eerste- en tweedegeneratie migratieachtergrond.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2019

Herontwerp
09-12-2019

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Het onderwerp vermogensongelijkheid is toegevoegd. Historische cijfers van inkomensongelijkheid zijn licht gewijzigd als gevolg van een aangepaste berekening van Gini-coefficienten.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2018

Herontwerp
02-12-2019

Bevolking; geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, 1 januari

De tabelstructuur is gewijzigd. Burgerlijke staat is nu beschikbaar als aparte selectie en niet meer als onderwerp. Uit de selectie 'Leeftijd' zijn de tienjaarsleeftijdsgroepen en de groepen van 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder verwijderd. Vanaf 1995 is er data beschikbaar met de uitbreiding van de leeftijden naar 105 jaar of ouder. De cijfers van de bevolking met leeftijd '95 jaar' en '99 jaar of ouder' naar burgerlijke staat in 1995 zijn gecorrigeerd. De verschillen zijn ontstaan door het gebruik van verschillende bestanden om de data uit te maken. De verschillen zijn minimaal en hebben geen gevolgen voor de overige cijfers in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2019

Herontwerp
15-11-2019

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte SBI classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Herontwerp
14-11-2019

Gebieden; overzicht vanaf 1830

Aan de toelichtingen van regio's die per 01-01-2019 beïnvloed werden door gemeentelijke herindelingen, naamswijzigingen en/of grenswijzigingen is toegevoegd wat de betrokken aantallen inwoners, oppervlakte en woningen zijn geweest. In tegenstelling tot de afgelopen jaren zijn er in 2020 geen gemeentelijke herindelingen en/of naamswijzigingen.
Frequentie: per jaar, periode: Stand per 01-01-1830 t/m 01-01-2019

Herontwerp
01-11-2019

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, vanaf 1917

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “Landen” is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1917 - 2018.

Herontwerp
31-10-2019

Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Cijfersoort' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2017

Herontwerp
31-10-2019

Door de huisarts geregistreerde contacten; inkomen en migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Cijfersoort' en 'Inkomensgroepen' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2017

Herontwerp
31-10-2019

Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Cijfersoort' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2017

Herontwerp
31-10-2019

Personen naar bij de huisarts bekende diagnose; inkomen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Inkomensgroepen' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
31-10-2019

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, perspectief

- De nieuwe variabele 'gestart met crisis' is toegevoegd vanaf 2018. - Het totaal aantal beëindigde trajecten in de uitsplitsing naar 'Duur van de beëindigde trajecten' en 'Reden beëindiging' worden niet meer getoond. Dit totaal staat al bij 'Totaal beëindigde trajecten'.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Herontwerp
31-10-2019

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

De nieuwe variabele 'gestart met crisis' is toegevoegd vanaf 2018.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2019

Herontwerp
25-10-2019

Leden van vakverenigingen; geslacht en leeftijd

Enkele van de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Leeftijd' zijn aangepast. Dit is gedaan om aan te sluiten bij standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Tot slot is vanaf 2019 de leeftijdsgrens van 65 jaar aangepast naar AOW-leeftijd. De leeftijdsgrens voor de eerdere jaren is niet aangepast. De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat. Tot 2013 was de AOW-leeftijd 65 jaar. Per 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd met één maand verhoogd tot 65 jaar en één maand. In 2014 is de AOW-leeftijd 65 jaar en twee maanden, in 2015 65 jaar en drie maanden, in 2016 65 jaar en zes maanden, in 2017 65 jaar en negen maanden, in 2018 66 jaar. In de jaren 2019-2021 is deze 66 jaar en 4 maanden.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1999 - 2019

Herontwerp
25-10-2019

Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie

De onderliggende coderingen en structuur in deze tabel zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2018

Herontwerp
24-10-2019

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
21-10-2019

Arbeidsvolume; bedrijfstak, geslacht, nationale rekeningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties bedrijfstakken/branches (SBI 2008) en geslacht zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Herontwerp
21-10-2019

Beloning en arbeidsvolume van werknemers; bedrijfstak, nationale rekeningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie bedrijfstakken/branches (SBI 2008) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2018

Herontwerp
18-10-2019

Aanbod en gebruik; productgroepen, nationale rekeningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie productgroepen en overige posten zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
18-10-2019

Invoer van goederen en diensten; bestemming, nationale rekeningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties bestemmingen voor invoer zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
08-10-2019

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De eenheid bij het onderwerp in deze tabel is veranderd van 'aantal' in 'eruo'. Tevens zijn de labels van de onderwerpen hernoemd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2016/'17

Herontwerp
01-10-2019

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Vanaf 2016/’17 kunnen bij Maatschappelijk positie 1 jaar eerder ook leerlingen die uit het VSO (Voortgezet speciaal onderwijs) instromen worden onderscheiden. Voorheen werden die meegeteld in de categorie Geen Onderwijs. Vanaf 2016 worden ze meegeteld in de categorie Onderwijsvolgend en in de subcategorie VSO. Dit betekent dat voor 2016/’17 de cijfers enigszins gewijzigd zijn bij Maatschappelijk positie 1 jaar eerder. De categorie Onbekend is met 3000 afgenomen ten gunste van de categorie VSO. Net zo is de hoofdcategorie Geen Onderwijs met 3000 afgenomen ten gunste van de categorie Onderwijsvolgend.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
27-09-2019

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

- Met betrekking tot leeftijd zijn de afzonderlijke leeftijden uitgebreid tot 105 jaar of ouder (was 99 jaar of ouder) en de vijfjaargroepen lopen door tot 100 jaar of ouder (was 95 jaar of ouder). De tienjaargroepen en de groepen 0 tot 20 jaar, 20 tot 65 jaar en 65 jaar of ouder zijn uit de tabel verwijderd. - De onderwerpen met betrekking tot generatie zijn verplaatst naar een nieuwe selectie genaamd 'Generatie'. Deze selectie is tevens uitgebreid met de categorieën 'Met migratieachtergrond' en 'Nederlandse achtergrond'. - Met betrekking tot migratieachtergond zijn de subtotalen 'GIPS landen in de EU' en 'Midden- en Oost-Europese landen in de EU' toegevoegd. De naamswijziging van Portugees Timor naar Timor Leste (20 mei 2002) is in deze tabel verwerkt vanaf 2003. In de oude tabel was dat vanaf 2005. De hierdoor ontstane verschillen in de jaren 2003 en 2004 werken ook door in de cijfers van Indonesië, westerse migratieachtergrond en niet-westerse migratieachtergrond. De naamswijziging van Federale Republiek Joegoslavië naar Servië en Montenegro (4 februari 2003) is in deze tabel verwerkt vanaf 2004. In de oude tabel was dat vanaf 2005. Voor Aruba en Nederlandse Antillen (oud) zijn de cijfers vanaf 1996 beschikbaar gekomen (was 2011).
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Herontwerp
20-09-2019

Stoppende zelfstandigen; positie bij uitstroom, SBI 2008, kenmerken

In het bronbestand voor deze tabel is de afleiding van het kenmerk ‘arbeidspositie’ aangepast. Dit kenmerk wordt gebruikt voor het bepalen van het type zelfstandige dat iemand was toen men stopte en ook voor de sociaaleconomische positie als men gestopt is. De wijziging houdt in dat de arbeidspositie van personen in een huishouden zonder waargenomen inkomen is omgezet naar ‘behoort tot huishouden zonder waargenomen inkomen’. In de voorgaande versie van het bronbestand konden deze personen ook een andere arbeidspositie hebben, bijvoorbeeld als zelfstandige. Deze aanpassing leidt tot kleine wijzigingen in de cijfers over stoppende zelfstandigen in deze tabel. Daarnaast zijn de onderliggende codes voor het kenmerk periode gewijzigd. De structuur van de tabel is niet gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
17-09-2019

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

Door een aanpassing van de frequentie waarmee deze gegevens worden aangeleverd bij het CBS, is er recentere informatie beschikbaar gekomen over 2017 en 2018. Deze recentere informatie is verwerkt in de tabel, waardoor de definitieve cijfers over 2017 zijn aangepast en de voorlopige cijfers over 2018 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Bij de vormen van jeugdzorg zijn de categorieën ‘totaal jeugdhulp’ en ‘overig’ toegevoegd (met terugwerkende kracht vanaf verslagjaar 2017). De categorie ‘Activiteiten in het preventief justitieel kader’ wordt niet meer uitgevraagd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
17-09-2019

Kosten sociale basisondersteuning; regio

Door een aanpassing van de frequentie waarmee deze gegevens worden aangeleverd bij het CBS, is er recentere informatie beschikbaar gekomen over 2017 en 2018. Deze recentere informatie is verwerkt in de tabel, waardoor de definitieve cijfers over 2017 zijn aangepast en de voorlopige cijfers over 2018 zijn vervangen door nader voorlopige cijfers. Door een wijziging in de uitvraag, worden vanaf 2017 naast de gerealiseerde kosten ook de begrote kosten weergegeven
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Het gegeven of iemand een internationale student is of niet is aan deze tabel toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Het gegeven of iemand een internationale student is of niet is aan deze tabel toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De cijfers over 2017 (schooljaar 2016/'17) zijn toegevoegd. Hierdoor zijn voor de jaren 2006/'07 en 2011/'12 tot en met 2016/'17 nieuwe peilmomenten beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

Het gegeven of iemand een internationale student is of niet is aan deze tabel toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006/07-2016/'17

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De cijfers over 2017 (schooljaar 2016/'17) zijn toegevoegd. Hierdoor zijn voor de jaren 2006/'07 en 2011/'12 tot en met 2016/'17 nieuwe peilmomenten beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
29-08-2019

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; beroep

De jaarcijfers voor 2018 zijn toegevoegd. De cijfers behorende bij de categorie 'beroepsniveau onbekend' waren voor 2014 onjuist. Voor 2015 tot en met 2017 waren deze onterecht als onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim weergeven. Dit is gecorrigeerd. In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
20-08-2019

Milieukosten en -investeringen van bedrijven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (werkzame personen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
13-08-2019

Grasland; oppervlakte en opbrengst

De publicatiestrategie is gewijzigd. Er verschijnen vanaf het jaar 2018 eerst voorlopige cijfers, die een jaar later definitief worden.
Frequentie: per jaar, periode: 1985 - 2018

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; behandelaar,leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd en behandelaar zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar med. beslissing rond levenseinde en bekorting levensduur

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd en bekorting levensduur zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde;leeftijd,doodsoorzaak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd en doodsoorzaak zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Overledenen naar medische beslissing rond levenseinde; leeftijd, geslacht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties geslacht en leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2001, 2005, 2010 en 2015

Herontwerp
09-08-2019

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie leeftijd is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. - De volgorde van de onderwerpen en de presentatie van sommige selecties zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Herontwerp
09-08-2019

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose, zorgkenmerken

- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties leeftijd, zorgkenmerken en type instelling zijn aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. - De volgorde van de onderwerpen en de presentatie van sommige selecties zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Herontwerp
06-08-2019

Vervolging en berechting misdrijven; persoonsgegevens

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (leeftijd, soort verdachte) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2018

Herontwerp
06-08-2019

Vervolging en berechting misdrijven; sociaal-economische categorie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (leeftijd, soort verdachte) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2017

Herontwerp
31-07-2019

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (nationaliteit) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Asielverzoeken; internationaal

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (landen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Uitgenodigde vluchtelingen; nationaliteit, geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (nationaliteit en leeftijd) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2018

Herontwerp
31-07-2019

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (nationaliteit) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
31-07-2019

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2018

Herontwerp
25-07-2019

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Voor een klein aantal productcategorieën zijn ook de cijfers over 2016 bijgesteld. Deze hadden bij de vorige publicatie ten onrechte een definitieve status gekregen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
19-07-2019

(Speciaal) basisonderwijs en speciale scholen; leerlingen, schoolregio

Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag lagen aan de afbakening niet langer actueel. De cijfers over de schooljaren 2000/'01 tot en met 2016/'17 van deze tabel kunnen nog als maatwerk worden opgevraagd bij onze infoservice.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2018/'19

Herontwerp
15-07-2019

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Bij de update van juni 2019 zijn ten onrechte de cijfers van de categorie 'Niet in te delen' bij de selectie naar Regio in de meeste gevallen op 0 gezet. Dit is bij deze update gecorrigeerd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag lagen aan de afbakening niet langer actueel.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2017/'18

Herontwerp
04-07-2019

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

In 2019 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd hoe vaak men dat type werk doet. Op basis hiervan wordt vastgesteld hoe vaak zelfstandig ondernemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2019)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2019 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2015-2017). Cijfers over de oude afbakening van “Gevaarlijk werk (tot 2019)” worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Herontwerp
04-07-2019

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

In 2019 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd hoe vaak men dat type werk doet. Op basis hiervan wordt vastgesteld hoe vaak zelfstandig ondernemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2019)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2019 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2015-2017). Cijfers over de oude afbakening van “Gevaarlijk werk (tot 2019)” worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019

Herontwerp
28-06-2019

Vo; doorstroom en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 - 2004/'05 t/m 2017/'18 - 2018/'19

Herontwerp
28-06-2019

Voortgezet onderwijs; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie voor vo algemene leerjaren 1-3 is veranderd in algemeen leerjaar 3 voor havo en vwo. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcodering. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2003/'04 naar 2004/'05 - 2017/'18 naar 2018/'19

Herontwerp
28-06-2019

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Met ingang van verslagjaar 2016 worden er door CBS geen gegevens meer gepubliceerd over stadsgewesten en grootstedelijke agglomeraties. Door diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn de filosofie en methode die ten grondslag lagen aan de afbakening niet langer actueel.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2018/'19

Herontwerp
27-06-2019

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij het onderwerp 'Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting' is het jaar 2018 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2018

Herontwerp
24-06-2019

Inkomen, bestedingen en vermogen huishoudens; kerncijfers, NR

De cijfers voor 2015 en 2016 zijn herzien, omdat enerzijds verdelingsinformatie beschikbaar is gekomen die bij het vorige publicatiemoment nog niet meegenomen kon worden. Anderzijds zijn ook nationale rekeningencijfers bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens), of beschikbaar gekomen (in het geval van grond). Verder is een verdeling van transacties naar 20%-vermogensgroepen toegevoegd. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015 en 2016 uitkomsten voor 2017.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2017

Herontwerp
24-06-2019

Inkomensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

De cijfers voor 2015 en 2016 zijn herzien, omdat enerzijds verdelingsinformatie beschikbaar is gekomen die bij het vorige publicatiemoment nog niet meegenomen kon worden. Anderzijds zijn ook nationale rekeningencijfers bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens), of beschikbaar gekomen (in het geval van grond). Verder is een verdeling van transacties naar 20%-vermogensgroepen toegevoegd. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015 en 2016 uitkomsten voor 2017.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 en 2017

Herontwerp
24-06-2019

Vermogensverdeling van huishoudens; nationale rekeningen

De cijfers voor 2015 en 2016 zijn herzien, omdat enerzijds verdelingsinformatie beschikbaar is gekomen die bij het vorige publicatiemoment nog niet meegenomen kon worden. Anderzijds zijn ook nationale rekeningencijfers bijgesteld (in het geval van de balansen van huishoudens), of beschikbaar gekomen (in het geval van grond). Verder is een verdeling van transacties naar 20%-vermogensgroepen toegevoegd. De tabel geeft naast de herziene cijfers voor 2015 en 2016 uitkomsten voor 2017.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
20-06-2019

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Aan de tabel is een totaalcategorie toegevoegd binnen 'geslacht'. Verder is de tabel geupdatet met cijfers over 2018.
Frequentie: per jaar, periode: 1981 - 2018. Data: Gezondheidsenquete

Herontwerp
11-06-2019

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

De regionale coderingen zijn verwijderd uit de onderwerpen. Deze wijziging heeft geen invloed op de data. De regionale coderingen zijn terug te vinden in de StatLinetabellen 'Gebieden in Nederland'. Voor meer informatie, zie paragraaf 3.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2018

Herontwerp
05-06-2019

Caribisch Nederland; bevolking; geslacht, leeftijd, burgerlijke staat

Binnen de selectie Caribisch Nederland is de onderliggende mappenstructuur verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2019

Herontwerp
04-06-2019

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Waterkwaliteitsbeheerders is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Herontwerp
29-05-2019

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, geboorteland

De gegevens over geboorteland zijn gewijzigd omdat er een aantal nieuwe categorieën zijn toegevoegd. De onderliggende structuur van deze tabel is hierdoor gewijzigd ten opzichte van de vorige versie van deze tabel. Daarnaast zijn de afleidingsregels voor het toekennen van het geboorteland verbeterd waardoor het aantal onbekenden kleiner is geworden en het aantal personen in enkele geboortelanden groter.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Herontwerp
23-05-2019

Donorregistratie; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Herontwerp
23-05-2019

Donorregistratie; regio 2018

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2019

Herontwerp
17-05-2019

Personen met verstrekte geneesmiddelen; inkomen

- Bij de leeftijd is de categorie 'Totaal gestandaardiseerd' toegevoegd. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties geslacht, gestandaardiseerd inkomen en geneesmiddelengroep (ATC) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
15-05-2019

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
15-05-2019

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
15-05-2019

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
15-05-2019

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
15-05-2019

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2017

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch NL: medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen; kenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2017

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; welzijn, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; (on)veiligheidsbeleving, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; gesproken talen en voertaal, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; vakantie en sport, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; bedrijfstakken, 2011

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstak) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: januari 2011-maart 2012

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2016

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2011

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: januari 2011-maart 2012

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2007

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2007

Herontwerp
17-04-2019

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp