Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
30-01-2023

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

De deelindicator ‘Index orderpositie sept 2011 = 100’ wordt niet langer gepubliceerd. De deelindicator waarop deze index is gebaseerd, ‘orderpositie uitgedrukt in maanden werk’, wordt nog steeds iedere maand gepubliceerd.
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - januari 2023

Herontwerp
27-01-2023

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Er is een wijziging in naamgeving doorgevoerd. Waar eerder werd gesproken over de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid wordt nu gesproken over de levensverwachting zonder psychische klachten. De achterliggende operationalisatie van geestelijke gezondheid/psychische klachten is ongewijzigd gebleven.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2007/2010 - 2017/2020

Herontwerp
19-01-2023

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

In de vorige versie van deze tabel was per abuis de kaartmodule voor 2015 ingesteld. Dit is in deze versie hersteld voor alle jaren.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2022

Herontwerp
10-01-2023

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Voor het onderwerp Ingezette biologische bestrijders is het datatype aangepast, omdat dit leidde tot ongewenste afrondingen. Aan de structuur van de tabel is verder niets gewijzigd.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016, 2020

Herontwerp
20-12-2022

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden

Er is een onjuiste codering in de perioden 2099JJ00, dit moet 2009JJ00 zijn.
Frequentie: per jaar, periode: 1993-2021

Herontwerp
19-12-2022

Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid

In de vorige versie van deze tabel zijn per abuis de verkeerde cijfers getoond bij de uitvoerende instantie van externe cursussen voor het jaar 2020. Daarnaast werden de categorieën binnen het onderwerp uitvoerende instantie van externe cursussen in de verkeerde volgorde weergegeven, waardoor de resultaten van 2010 en 2015 verkeerd worden geïnterpreteerd. In deze versie zijn de correcte cijfers voor 2020 toegevoegd en zijn de categorieën binnen het onderwerp uitvoerende instantie van externe cursussen in de juiste volgorde gezet.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2020

Herontwerp
16-12-2022

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De prognose 2022-2070 is toegevoegd
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
15-12-2022

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

De tabel is met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid met de onderwerpen chikungunya en zikavirus.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
15-12-2022

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

De tabel is met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid met het onderwerp voldoen aan de richtlijn alcoholgebruik.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; inkomen

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (GGD)

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
08-12-2022

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Er zijn twee nieuwe typen reden beëindiging toegevoegd die geldig zijn vanaf 1 januari 2022: 'Overstap naar andere aanbieder' en 'Uitstroom naar ander domein'.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2022

Herontwerp
08-12-2022

Wmo-cliënten; type maatwerkarrangement (detail), regio

Bij 'Type maatwerkarrangement' zijn de categorieën 'Overig, totaal', 'Overige maatwerkarrangementen' en 'Generieke toewijzing' verplaatst naar de groep 'Overig'.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2022

Herontwerp
05-12-2022

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Een extra uitsplitsing voor de CO2 emissies is toegevoegd. CO2 emissies uit biomassa en CO2 emissies exclusief biomassa zijn voor de hele tijdreeks beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2021

Herontwerp
24-11-2022

Exportindicator; kwartaal, bedrijfstakken (SBI 2008)

Vanwege methodologische wijzigingen zijn alle reeksen in de tabel teruggelegd volgens een nieuwe rekenmethode. De perioden 2008 4e kwartaal t/m 2011 4e kwartaal kunnen niet teruggelegd worden en zijn verwijderd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2012 - 4e kwartaal 2022

Herontwerp
21-11-2022

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

De emissierechten worden nu in een aparte kolom weergegeven en niet bij de energiebelasting opgeteld zoals voorheen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Herontwerp
15-11-2022

Werkzame beroepsbevolking; bedrijf

In de vorige versie is in de dimensie Persoonskenmerken bij Positie in de werkkring de variabele Zelfstandige niet gepubliceerd. Deze is toegevoegd in deze versie.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2022 3e kwartaal

Herontwerp
28-10-2022

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Bij het type maatwerkarrangement zijn alle submappen verwijderd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de cijfers of de tabelweergave, alleen het selecteren is nu eenvoudiger.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2021

Herontwerp
26-10-2022

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019

Met ingang van oktober 2022 worden variabelen over de nabijheid van banen toegevoegd aan deze tabel.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2019

Herontwerp
26-10-2022

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018

Met ingang van oktober 2022 worden variabelen over de nabijheid van banen toegevoegd aan deze tabel.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2018

Herontwerp
21-10-2022

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Met ingang van verslagjaar 2020/2021 zijn de volgende onderwerpen aan deze tabel toegevoegd: Mondgezondheid, 15 jaar of ouder; SF-12 gezondheidsmaat, 12 jaar of ouder.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2020/2021

Herontwerp
14-10-2022

Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

De bouwjaarklassen ‘2006 tot 2013’ en ‘ 2013 en later’ zijn vervangen door de bouwjaarklassen ‘ 2006 tot 2015’ en ‘ Vanaf 2015’.
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2021

Herontwerp
07-10-2022

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Vanwege een aanpassing van de definitie van het zelfstandig mkb zijn bedrijven die qua aantal werkzame personen binnen het zelfstandig mkb vallen, maar eveneens één of meerdere dochters in het buitenland hebben uit het zelfstandig mkb gehaald en aan het grootbedrijf toegevoegd. De cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van het Grootbedrijf, Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp), Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) en Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) over de jaren 2012-2019 zijn daarom aangepast. Daarnaast zijn ook de cijfers voor "Nederlandse multinationale onderneming" en "Geen multinationale onderneming" over de jaren 2012-2019 aangepast. Dit vanwege een methodeverbetering voor de bepaling van Nederlandse multinationals.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2021

Herontwerp
30-09-2022

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

De publicatiestrategie van deze tabel is gewijzigd. De nieuwste cijfers worden nu eerst als voorlopige cijfers gepubliceerd. Dit heeft geen effect op de structuur van de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2020

Herontwerp
27-09-2022

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. De cijfers die voorheen gelijk als definitief werden aangeboden, worden nu eerst als voorlopig aangemerkt. Deze verandering heeft geen invloed op de huidige uitkomsten.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Herontwerp
21-09-2022

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

De tabel is uitgebreid meteen nieuw meetmoment (1 januari 2022). Hiermee is de dimensie ‘periode’ toegevoegd als selectiemogelijkheid. De volgorde van de selectie woningtype is gewijzigd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Herontwerp
29-07-2022

Asielverzoeken; internationaal

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie landen (Montenegro) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2021

Herontwerp
29-07-2022

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016

Er zijn tekstuele veranderingen in deze versie doorgevoerd. Deze veranderingen hebben geen invloed op de in StatLine gepresenteerde tabel. Deze tabel is stopgezet.
Frequentie: stopgezet, periode: 2012, 2016

Herontwerp
19-07-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2021

Het onderwerp "Uitvoering ICT-veiligheidswerkzaamheden" is in deze tabel toegevoegd. Dit onderwerp is onderverdeeld in: - Uitbesteed aan extern bedrijf - Eigen personeel - Eigen personeel en extern bedrijf - Niet van toepassing
Frequentie: per jaar, periode: 2021

Herontwerp
19-07-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

Het onderwerp "Uitvoering ICT-veiligheidswerkzaamheden" is in deze tabel toegevoegd. Dit onderwerp is onderverdeeld in: - Uitbesteed aan extern bedrijf - Eigen personeel - Eigen personeel en extern bedrijf - Niet van toepassing
Frequentie: per jaar, periode: 2021

Herontwerp
15-07-2022

Overheid; sociale uitkeringen

De sociale uitkeringen tabel is uitgebreid met gegevens over de Coronavirus testbeleid.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Herontwerp
08-07-2022

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel. De nieuwe indeling kan ook gevolgen hebben voor tabellen met kenmerken als geboorteland, nationaliteit en land vanwaar gekomen / land van bestemming. Om aan te sluiten op deze nieuwe indeling zijn in deze tabel alle onderwerpen over immi- en emigratie naar geboorteland die verwijzen naar de groepen 'westers' en 'niet-westers' verwijderd uit de tabel. De verwijderde informatie is blijvend beschikbaar in tabel 'Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burg staat, geboorteland;1995-2020' (zie link onder 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN).
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Herontwerp
07-07-2022

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2020/'21

Herontwerp
07-07-2022

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2021/'22

Herontwerp
07-07-2022

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2020/'21

Herontwerp
07-07-2022

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2021/'22

Herontwerp
06-07-2022

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Deze tabel wordt uitgebreid met gegevens van Alle economische activiteiten met uitzondering van delfstoffenwinning, financiële dienstverlening, verhuur en handel van onroerend goed, openbaar bestuur en overheidsdiensten, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg (A-U (excl. B, K, L, O, P en Q)).
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Herontwerp
28-06-2022

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

De indeling westers/niet-westers bij geboorteland is uit de tabel verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2021

Herontwerp
24-06-2022

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

De indeling westers/niet-westers is verwijderd uit de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2021

Herontwerp
17-06-2022

Vestigingen van bedrijven; opheffingen, bedrijfstak, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (SBI 2008 en regio) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren (inclusief detailleringen) toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten De volgende regio-indelingen zijn aan de tabel toegevoegd: Nederland, Buitenland, Niet in te delen Nederland; niet in te delen
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2021

Herontwerp
17-06-2022

Vestigingen van bedrijven; oprichtingen, bedrijfstak, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (SBI 2008 en regio) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. Bij herberekening van de gegevens van 2015-2019 zijn gegevens aangepast. In 5% van de tabelcellen heeft een bijstelling plaatsgevonden. De mediane bijstelling was absoluut gezien -5 en relatief -0.2%. Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren (inclusief detailleringen) toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten De volgende regio-indelingen zijn aan de tabel toegevoegd: Nederland, Buitenland, Niet in te delen Nederland; niet in te delen
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2021

Herontwerp
03-06-2022

Mbo; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2008/'09 - 2021/'22

Herontwerp
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Bij de selectie zuiveringstype zijn 2 categorieën toegevoegd (Nereda korrelslib reactor, Hybride Nereda actief slib systeem).
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Herontwerp
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

De selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen. Deze waren vorig jaar al toegevoegd in de andere tabellen, maar komt nu pas in deze tweejaarlijkse tabel aan de orde.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2020

Herontwerp
11-05-2022

Vestigingen van bedrijven; zeggenschap, bedrijfstak, regio

De gegevens over de periode 2018 zijn gecorrigeerd. Bij de update van de cijfers over 2018 is per abuis het aantal vestigingen met Nederlandse zeggenschap geplaatst bij het (totaal) aantal vestigingen. De mediane bijstelling voor 2018 bedraagt voor alle tabelcellen +0.5% Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd: Nederland, Buitenland, Niet in te delen Buitenland Nederland; niet in te delen De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2020

Herontwerp
11-05-2022

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten Op de verschillende regionale niveaus zijn de gegevens over ‘niet-regionaal in te delen’ aangepast. In de periode 2007-2018 de toename voor het totaal (“Nederland niet in te delen”) minder dan 50 vestigingen. Vanaf 2019 bedraagt de toename ongeveer 4000.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2022

Herontwerp
11-05-2022

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

De gegevens over de periode 2014-2019 zijn gecorrigeerd voor wat betreft de indeling naar vestigingsgrootte. Op basis van een foutieve externe administratieve bron is de bedrijfsgrootte van bedrijven met de rechtsvorm ‘Vennootschap onder Firma’ onjuist vastgesteld en daarmee ook de grootte van de bedrijfsvestiging. Het betreft voornamelijk een verschuiving van de groep ‘1 werkzame persoon’ naar de groep ‘2-10 werkzame personen’. Het effect van foutieve bron is in de periode 2014-2019 elk jaar groter geworden. De correctie betreft een toename van 27 duizend vestigingen met 2-10 werkzame personen in 2014 tot een toename van 54 duizend in 2019. Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd: Nederland, Buitenland, Niet in te delen Buitenland Nederland; niet in te delen De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
22-04-2022

Hoger onderwijs; internationale studenten, nationaliteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2021/'22

Herontwerp
22-04-2022

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2021/'22

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, leeftijd, woonregio

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
31-03-2022

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
09-03-2022

Watersportclubs; ledental, activiteiten watersportclub

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Activiteiten watersportclubs) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1997-2020

Herontwerp
01-03-2022

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

De onderliggende codering (Gemeente; niet in te delen) van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio's is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Herontwerp
01-03-2022

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

De onderliggende codering (Gemeente; niet in te delen) van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio's is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Herontwerp
28-02-2022

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

De cijfers zijn op vijftallen afgerond ter voorkoming van identificatie van individuen. Tot nu toe werd voor alle jaren alles lager dan 5 ook als aantal 0 ook weergegeven in de tabel. deze aantallen zijn vervangen door een “.” . Dit conform de richtlijnen van het CBS.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2021

Herontwerp
17-02-2022

Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2022-2070

De onderwerpen zijn verplaatst naar een selectie. Dit heeft geen invloed op de cijfers in de tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2022-2070

Herontwerp
17-02-2022

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2022-2070

De onderwerpen zijn verplaatst naar een selectie. Dit heeft geen invloed op de cijfers in de tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2022-2070

Herontwerp
11-02-2022

Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000-2020

Herontwerp
11-02-2022

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Vanaf verslagjaar 2020 zijn voorzieningen voor fysiotherapie en/of sportmassage als aparte categorie opgenomen bij ‘voorzieningen naast fitness’. Hierdoor is het aandeel vestigingen met overige voorzieningen mogelijk lager.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015-2020

Herontwerp
11-02-2022

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000-2020

Herontwerp
11-02-2022

Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2020

Herontwerp
11-02-2022

Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1997-2020

Herontwerp
11-02-2022

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000 - 2020

Herontwerp
11-02-2022

Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1994 - 2020

Herontwerp