Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
24-02-2021

Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Perioden zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcodering. De structuur van de gegevens van de tabel zijn niet aangepast
Frequentie: per maand, periode: 1999 4e kwartaal - 2020 december

Herontwerp
17-02-2021

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstypen, Type activiteiten en rechtsvorm) zijn aangepast
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2018

Herontwerp
15-02-2021

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

In deze versie van de tabel zijn nieuwe cijfers toegevoegd over de nabijheid van banen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017

Herontwerp
09-02-2021

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

De tabel is uitgebreid met de dimensie afvalsoort. De tijdreeks is herzien doordat een revisie op de methode heeft plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen van de revisie zijn: 1) nieuwe berekening voor het bepalen van verbranden, storten en lozen en hergebruik van afval in Nederland; 2) de import en export van afval omvat wederuitvoer, dit werd eerder niet meegenomen; 3) niet-gevaarlijk grondafval wordt niet langer meer meegenomen; 4) herziening van de afvalstoffen op de groene-lijst uit de internationale handelsstatistiek; 5) herziening van de brondata.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
28-01-2021

Schenkingen (waarvoor aangifte); kenmerken schenking, schenker en ontvanger

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Vermogensgroepen - Vermogen:inkomen onbekend en Vermogen:onbekend) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Herontwerp
28-01-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Totaal alle installaties en Stroomgebied, Nederland totaal) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2018

Herontwerp
18-12-2020

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Leeftijd' zijn aangepast. Een voorloopspatie is verwijderd. De coderingen sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2019

Herontwerp
18-12-2020

Gebieden in Nederland 2020

De nieuwe regionale indeling 'SubRES-Regio' is toegevoegd. Dit betreft een onderverdeling van een aantal Regionale Energiestrategie regio's. Tevens zijn enkele namen van de Regionale Energiestrategie regio's aangepast. Deze zullen ook worden aangepast in de tabel 'Gebieden in Nederland' voor de jaren 2018 en 2019
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2020

Herontwerp
18-12-2020

Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie

De onderliggende coderingen en structuur in deze tabel zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. Tevens zijn de verslagperiodes 2019 en 2020 toegevoegd aan de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2020

Herontwerp
16-12-2020

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De tabel is uitgebreid met de prognose 2020-2070.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
15-12-2020

Reële huurverhoging woningen; sociale- en overige verhuurders

Het onderwerp ‘Reële huurverhoging incl. harmonisatie’ is toegevoegd aan de tabel. De labels van de in deze tabel gebruikte classificaties (Soort verhuur) en onderwerpen (Reële huurverhoging excl. harmonisatie) zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
15-12-2020

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Het onderwerp ‘Huurverhoging exclusief huurharmonisatie’ is toegevoegd aan de tabel. De labels van de in deze tabel gebruikte classificaties (Soort verhuur) en onderwerpen (Huurverhoging inclusief huurharmonisatie) zijn aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
11-12-2020

Landbouw; bedrijven met verbredingsactiviteiten, hoofdbedrijfstype, regio

'verkoop aan huis' wordt verder uitgespitst naar 'rechtstreekse verkoop aan de consument' en 'verkoop via 1 tussenschakel'.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1998-2020

Herontwerp
10-12-2020

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

De categorie "Gestandaardiseerd inkomen: onbekend" stond in de selectie "Kenmerken van huishoudens en personen" niet op de juiste volgorde. Deze is nu geplaatst onder de categorie "Gestandaardiseerd inkomen 10e 10% groep" Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Herontwerp
09-12-2020

Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen

Bij 'Diagnoses per specialisme' is 'GR Totaal geriatrische revalidatiezorg' naar onderen verplaatst. Binnen het specialisme '(GR) Geriatrische revalidatiezorg' is 'GR4 Totaal amputaties' boven 'GR5 Totaal overig' geplaatst. De cijfers blijven ongewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
04-12-2020

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

In de voorlopige cijfers 2019 zijn twee nieuwe onderwerpen opgenomen, namelijk sportfaciliteiten buiten fitnesscentrum en samenwerking bij sportstimulering.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015-2019

Herontwerp
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp Telewerk komt voor opgenomen. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp 'Telewerk komt voor opgenomen'. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan de bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
24-11-2020

Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

De tabel is uitgebreid met het onderwerp 'Bestaande geregistreerde partnerschappen'. De tabelstructuur is gewijzigd: Huwelijksduur is verplaatst van de onderwerpen naar een selectie en heet nu 'Relatieduur'. Aan deze selectie is de categorie 'Duur onbekend' toegevoegd. De cijfers per 1 januari 2020 zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2020

Herontwerp
19-11-2020

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

De categorieën onder Bedrijfsgrootte zijn van naam veranderd. De categorieën refereren niet meer naar het aantal werknemers maar naar het aantal werkzame personen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 december - 2019 december

Herontwerp
04-11-2020

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

Bij de leeftijd van het voertuig wordt is de categorie "3 en 4 jaar" vervangen door de categorie "3 tot 5 jaar". Er hebben daardoor geen wijzigingen plaatsgevonden in de eerder gepubliceerde cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2019

Herontwerp
30-10-2020

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

De tabel werd uitgebreid met cijfers over slaapproblemen voor personen van 12 jaar of ouder voor de periode 2018/2019.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2018/2019

Herontwerp
29-10-2020

Startende zelfstandigen; loopbaan

De cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel zijn voor de periode 2008 – 2016 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de indeling van personen naar samengestelde leeftijdscategorieën (25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 plus).
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
29-10-2020

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken

De cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel zijn voor de periode 2008 – 2017 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de indeling van personen naar samengestelde leeftijdscategorieën (25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 plus).
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Herontwerp
27-10-2020

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Vanaf 2017 is een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk het aandeel personen waarvoor zorgkosten, per zorgtype, zijn gedeclareerd. Vanaf 2018 is eerstelijnsverblijf een aparte zorgvorm. In 2017 was dit onderdeel van 'overige zorgvormen'.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2018

Herontwerp
27-10-2020

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Vanaf 2017 is een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk het aandeel personen waarvoor zorgkosten, per zorgtype, zijn gedeclareerd. Vanaf 2017 wordt bij migratieachtergrond onderscheid gemaakt tussen personen met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond. Vanaf 2018 is eerstelijnsverblijf een aparte zorgvorm. In 2017 was dit onderdeel van 'overige zorgvormen'.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2018

Herontwerp
23-10-2020

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

De cijfers over 2017-2019 worden uitgesplitst naar individuele gemeenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2019

Herontwerp
12-10-2020

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (soort misdrijf) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2019

Herontwerp
12-10-2020

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (soort misdrijf) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2019

Herontwerp
07-10-2020

Weidegang van melkvee; GVE-klasse, regio

Twee codes zijn vervangen met actuele codes uit de Landbouwtelling. En de naam van de provincie Friesland is vervangen door Fryslan
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2019

Herontwerp
06-10-2020

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
06-10-2020

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
06-10-2020

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
06-10-2020

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
06-10-2020

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
02-10-2020

Woonplaatsen in Nederland 2020

Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Herontwerp
02-10-2020

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2018/'19

Herontwerp
02-10-2020

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2019/'20

Herontwerp
02-10-2020

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs na schoolverlaten

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2016/'17

Herontwerp
02-10-2020

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2019/'20

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, motieven en regio's

Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn een aantal extra cellen in met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, reismotieven, regio's

Aan de tabellen van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per persoon, vervoerwijzen, motieven, regio's

Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per verplaatsing, vervoerwijzen, motieven, regio's

Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Aan de tabellen van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
18-08-2020

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

De tabel is herontworpen. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: - Het onderwerp 'Bevolkingsdichtheid' is toegevoegd. Deze cijfers zijn beschikbaar vanaf 1995 (niet per geslacht). - De onderwerpen 'Totaal vertrek exclusief correcties', 'Totaal vertrek exclusief correcties, relatief', 'Emigratie exclusief correcties', 'Vestigingsoverschot exclusief correcties', 'Totaal saldo correcties' en 'Saldo overige correcties' zijn uit de tabel verwijderd. - Onderwerp 'Saldo administratieve correcties' is verplaatst naar het mapje 'Vertrek uit de gemeente'. - Voor de perioden 1972 tot en met 1976 zijn de cijfers met betrekking tot immigratie en emigratie opnieuw afgeleid uit de bronbestanden. Hierdoor wijken de cijfers enigzins af van de vorige versie van de tabel. - Tot 1977 heeft het CBS geen informatie over administratieve correcties beschikbaar op gemeentelijk niveau. De cijfers tot 1977 zijn exclusief de administratieve correcties. - Voor de perioden 1977 tot en met 1987 zijn er cijfers over administratieve correcties toegevoegd aan de tabel. Dit heeft gevolgen voor de cijfers van 'Totaal vertrek inclusief correcties', 'Totaal vertrek inclusief correcties, relatief', 'Emigratie inclusief correcties', 'Totaal saldo correcties', 'Saldo administratieve correcties' en Saldo overige correcties'. - Lege velden (logisch leeg) zijn vervangen door een puntje (niet beschikbaar).
Frequentie: per jaar, periode: 1960 - 2019

Herontwerp
11-08-2020

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Door de invoering van een verbeterde methode voor geheimhouding zijn in deze versie gegevens gepubliceerd die eerder waren weggepunt en vice versa. Daarnaast is inconsistent gebruik van blanco’s, punten en nullen gecorrigeerd en zijn in deze versie alle PRODCOM codes opgenomen, waar eerder nog PRODCOM codes zonder vulling werden weggelaten uit de tabel. Bij de herberekening zijn een aantal kleine onjuistheden in definitieve cijfers geconstateerd. Deze zijn gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2019

Herontwerp
03-07-2020

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2019 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
26-06-2020

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

De gegevens van de Grote gele kwikstaart en de grote Canadees gans zijn abusievelijk verwisseld. Omdat de grote Canadese gans een exoot is in Nederland mag deze niet vermeld worden in de tabel “trend van de Nederlandse broedvogels” en is dus uit de lijst verwijderd. De grote gele kwikstaart is daarentegen nu wel opgenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Herontwerp
26-06-2020

Trend van broedvogels: indexcijfers

De gegevens van de Grote gele kwikstaart en de grote Canadees gans zijn abusievelijk verwisseld. Omdat de grote Canadese gans een exoot is in Nederland mag deze niet vermeld worden in de tabel “trend van de Nederlandse broedvogels” en is dus uit de lijst verwijderd. De grote gele kwikstaart is daarentegen nu wel opgenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De cijfers over roken voor 2016 zijn gecorrigeerd: de cijfers met betrekking tot tevredenheid met de psychische gezondheid en gewicht behorende bij ‘niet roken’ stonden abusievelijk bij ‘wel roken’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers over politieke participatie voor 2013 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘Politieke participatie: nee’ stonden abusievelijk bij ‘Politieke participatie: ja’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
01-05-2020

Leden van vakverenigingen; geslacht en leeftijd

Vanaf 2019 wordt de leeftijdsgrens tot AOW-leeftijd gebruikt in plaats van tot 65 jaar. Abusievelijk was voor de leeftijdscategorie 25 tot AOW-leeftijd 25 tot 65 jaar blijven staan. Dit is in deze versie van de tabel hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1999 - 2019

Herontwerp
16-04-2020

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers

De categorie 'Soort vakantie: ontspanning' is toegevoegd aan vakantiekenmerk 'Soort vakantie'.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2019

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Indelingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2016, 2018

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Kenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2018

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Regio's) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2018

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibontwatering

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Methoden van slibontwatering) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2018

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Kenmerken installaties) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2018

Herontwerp
08-04-2020

Burgers en politie; regio

Wijzigingen per 8 april 2020 De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. Daarnaast is bij reden ontevredenheid politiecontact de tekst bij het label van aangifte gewijzigd en is het cijfer aangepast. Ook is hier de categorie ‘anders’ uitgepunt vanwege onvergelijkbaarheid. Verder waren de cijfers van de schaalscore Vertrouwen in de politie onjuist en zijn deze vervangen door de correcte cijfers.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
08-04-2020

Preventie; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. De cijfers over de 70.000 plus gemeenten waren niet juist. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
08-04-2020

Slachtofferschap criminaliteit; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. De cijfers bij de onderwerpen stalken (cybercrime) en chantage (cybercrime), alsmede bij slachtoffers van mishandeling (gewelddelicten) en bedreiging (geweldsdelicten) waren verwisseld. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

Ondervonden delicten; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. Een onjuiste weergave van het decimale format bij de uitkomsten van de kolom totaal ondervonden delicten slachtofferschap is hersteld. Bij de gemeenten met 70 000 of meer inwoners waren cijfers en volgorde van de gemeente onjuist. Dit is eveneens hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

(On)veiligheidsbeleving; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

Burgers en politie; persoonskenmerken

De cijfers over het onderwerp Aangifte (via internet of persoonlijk) waren niet juist. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
27-03-2020

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

De rangschikking van de toepassingsgroepen is aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Herontwerp
24-03-2020

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

De tabel is herzien. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: - Bevolkingsontwikkeling: 'Emigratie' is gewijzigd in 'Emigratie inclusief administratieve correcties', 'Migratiesaldo' is gewijzigd in 'Migratiesaldo inclusief administratieve correcties'. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Door de wijziging zijn de cijfers over de perioden 1977 tot en met 2016 veranderd; - Sterfte: Overleden naar doodoorzaak zijn verwijderd uit de tabel; - Buitenlandse migratie naar nationaliteit: Diverse onderwerpen met betrekking tot 'Emigratie inclusief administratieve correcties' zijn toegevoegd; - Buitenlandse migratie naar geboorteland: Diverse onderwerpen met betrekking tot 'Emigratie inclusief administratieve correcties' zijn toegevoegd. Naast deze wijzigingen zijn er diverse cijfers gecorrigeerd. Voor een overzicht wordt verwezen naar de tabeltoelichting, rubriek 1. Toelichting. De correcties zijn grotendeels het gevolg van handmatige acties. De verschillen zijn afrondverschillen en zijn minimaal.
Frequentie: per jaar, periode: 1899 - 2019

Herontwerp
20-03-2020

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2019

Herontwerp
20-03-2020

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2019

Herontwerp
20-03-2020

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp