Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
15-09-2020

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Voor alle verslagperiodes is het SBI-aggregaat Business Economy toegevoegd. Ook zijn de volgende grootteklasse aggregaten toegevoegd: 2-10 werkzame personen; 10-50 werkzame personen; 50-250 werkzame personen.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI-2020 kwIII

Herontwerp
09-09-2020

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Totaal; gereguleerd is toegevoegd aan de tabel met data van 2020. De labels en de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Soort verhuur) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2020

Herontwerp
01-09-2020

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Er is een technische aanpassing gedaan. De publicatiestrategie stond abusievelijk aangevinkt op nee, terwijl die er wel is. De eerste cijfers over een jaar altijd worden altijd als voorlopig gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990-2019

Herontwerp
19-08-2020

Lengte van wegen; wegkenmerken, regio

In verband met het gebruik van nieuwe programmatuur bij de berekening van de cijfers voor de lengte der wegen (toegepast voor de peiljaren 2018 en later), is er in beperkte mate sprake van trendbreuk tussen de peiljaren 2017 en 2018. De structuur van deze tabel is gewijzigd. De onderwerpen Gemeentelijke en waterschapswegen, Provinciale wegen en Rijkswegen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de selecties. Daarnaast zijn de cijfers van peiljaar 2019 toegevoegd en zijn de cijfers van peiljaar 2018 herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2019

Herontwerp
18-08-2020

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

De tabel is herontworpen. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: - Het onderwerp 'Bevolkingsdichtheid' is toegevoegd. Deze cijfers zijn beschikbaar vanaf 1995 (niet per geslacht). - De onderwerpen 'Totaal vertrek exclusief correcties', 'Totaal vertrek exclusief correcties, relatief', 'Emigratie exclusief correcties', 'Vestigingsoverschot exclusief correcties', 'Totaal saldo correcties' en 'Saldo overige correcties' zijn uit de tabel verwijderd. - Onderwerp 'Saldo administratieve correcties' is verplaatst naar het mapje 'Vertrek uit de gemeente'. - Voor de perioden 1972 tot en met 1976 zijn de cijfers met betrekking tot immigratie en emigratie opnieuw afgeleid uit de bronbestanden. Hierdoor wijken de cijfers enigzins af van de vorige versie van de tabel. - Tot 1977 heeft het CBS geen informatie over administratieve correcties beschikbaar op gemeentelijk niveau. De cijfers tot 1977 zijn exclusief de administratieve correcties. - Voor de perioden 1977 tot en met 1987 zijn er cijfers over administratieve correcties toegevoegd aan de tabel. Dit heeft gevolgen voor de cijfers van 'Totaal vertrek inclusief correcties', 'Totaal vertrek inclusief correcties, relatief', 'Emigratie inclusief correcties', 'Totaal saldo correcties', 'Saldo administratieve correcties' en Saldo overige correcties'. - Lege velden (logisch leeg) zijn vervangen door een puntje (niet beschikbaar).
Frequentie: per jaar, periode: 1960 - 2019

Herontwerp
14-08-2020

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

per abuis was het jaar 2003 en 2003 kwartaal I in de tabel opgenomen, dit jaar en kwartaal bevatte echter geen cijfers en zijn nu weg gelaten.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 2e kwartaal-2020 2e kwartaal

Herontwerp
11-08-2020

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Door de invoering van een verbeterde methode voor geheimhouding zijn in deze versie gegevens gepubliceerd die eerder waren weggepunt en vice versa. Daarnaast is inconsistent gebruik van blanco’s, punten en nullen gecorrigeerd en zijn in deze versie alle PRODCOM codes opgenomen, waar eerder nog PRODCOM codes zonder vulling werden weggelaten uit de tabel. Bij de herberekening zijn een aantal kleine onjuistheden in definitieve cijfers geconstateerd. Deze zijn gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2019

Herontwerp
03-07-2020

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2019 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Herontwerp
01-07-2020

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

De onderliggende doodsoorzaken zijn verplaatst van de onderwerpen naar de selecties. De gehanteerde coderingen sluiten aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
26-06-2020

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

De gegevens van de Grote gele kwikstaart en de grote Canadees gans zijn abusievelijk verwisseld. Omdat de grote Canadese gans een exoot is in Nederland mag deze niet vermeld worden in de tabel “trend van de Nederlandse broedvogels” en is dus uit de lijst verwijderd. De grote gele kwikstaart is daarentegen nu wel opgenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Herontwerp
26-06-2020

Trend van broedvogels: indexcijfers

De gegevens van de Grote gele kwikstaart en de grote Canadees gans zijn abusievelijk verwisseld. Omdat de grote Canadese gans een exoot is in Nederland mag deze niet vermeld worden in de tabel “trend van de Nederlandse broedvogels” en is dus uit de lijst verwijderd. De grote gele kwikstaart is daarentegen nu wel opgenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Herontwerp
22-05-2020

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

Er is een ontbrekende SBI-code aan de selecties toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2016 - 2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De cijfers over roken voor 2016 zijn gecorrigeerd: de cijfers met betrekking tot tevredenheid met de psychische gezondheid en gewicht behorende bij ‘niet roken’ stonden abusievelijk bij ‘wel roken’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers over politieke participatie voor 2013 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘Politieke participatie: nee’ stonden abusievelijk bij ‘Politieke participatie: ja’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
01-05-2020

Leden van vakverenigingen; geslacht en leeftijd

Vanaf 2019 wordt de leeftijdsgrens tot AOW-leeftijd gebruikt in plaats van tot 65 jaar. Abusievelijk was voor de leeftijdscategorie 25 tot AOW-leeftijd 25 tot 65 jaar blijven staan. Dit is in deze versie van de tabel hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1999 - 2019

Herontwerp
01-05-2020

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Vanwege een wijziging in de antwoordcategorieën van de vraagstelling over meeroken met ingang van 2019, zijn voor dit onderwerp enkele nieuwe variabelen opgenomen.
Frequentie: per jaar, periode: vanaf 2014

Herontwerp
30-04-2020

Personen met verstrekte geneesmiddelen; migratieachtergrond en generatie

Bij de leeftijd is de categorie '0 tot 65 jaar, gestandaardiseerd' toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2018

Herontwerp
16-04-2020

Vakanties van Nederlanders; kerncijfers

De categorie 'Soort vakantie: ontspanning' is toegevoegd aan vakantiekenmerk 'Soort vakantie'.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2019

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Indelingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2016, 2018

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Kenmerken installaties) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Kenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2018

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Regio's) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2018

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibontwatering

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Methoden van slibontwatering) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2018

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Kenmerken installaties) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2018

Herontwerp
10-04-2020

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Stroomgebieddistricten) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2018

Herontwerp
08-04-2020

Burgers en politie; regio

Wijzigingen per 8 april 2020 De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. Daarnaast is bij reden ontevredenheid politiecontact de tekst bij het label van aangifte gewijzigd en is het cijfer aangepast. Ook is hier de categorie ‘anders’ uitgepunt vanwege onvergelijkbaarheid. Verder waren de cijfers van de schaalscore Vertrouwen in de politie onjuist en zijn deze vervangen door de correcte cijfers.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
08-04-2020

Preventie; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. De cijfers over de 70.000 plus gemeenten waren niet juist. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
08-04-2020

Slachtofferschap criminaliteit; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. De cijfers bij de onderwerpen stalken (cybercrime) en chantage (cybercrime), alsmede bij slachtoffers van mishandeling (gewelddelicten) en bedreiging (geweldsdelicten) waren verwisseld. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

Leefbaarheid en overlast in buurt; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

Ondervonden delicten; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode. Een onjuiste weergave van het decimale format bij de uitkomsten van de kolom totaal ondervonden delicten slachtofferschap is hersteld. Bij de gemeenten met 70 000 of meer inwoners waren cijfers en volgorde van de gemeente onjuist. Dit is eveneens hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

(On)veiligheidsbeleving; regio

De regio-indeling is aangepast. De cijfers in deze tabel worden getoond op basis van de regio-indeling van de meest recente verslagperiode.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
07-04-2020

Burgers en politie; persoonskenmerken

De cijfers over het onderwerp Aangifte (via internet of persoonlijk) waren niet juist. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
27-03-2020

Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen

De rangschikking van de toepassingsgroepen is aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Herontwerp
24-03-2020

Bevolking, huishoudens en bevolkingsontwikkeling; vanaf 1899

De tabel is herzien. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: - Bevolkingsontwikkeling: 'Emigratie' is gewijzigd in 'Emigratie inclusief administratieve correcties', 'Migratiesaldo' is gewijzigd in 'Migratiesaldo inclusief administratieve correcties'. Cijfers over emigratie inclusief het saldo van de administratieve correcties geven een beter beeld van de werkelijke emigratie dan cijfers over emigratie exclusief deze correcties. Door de wijziging zijn de cijfers over de perioden 1977 tot en met 2016 veranderd; - Sterfte: Overleden naar doodoorzaak zijn verwijderd uit de tabel; - Buitenlandse migratie naar nationaliteit: Diverse onderwerpen met betrekking tot 'Emigratie inclusief administratieve correcties' zijn toegevoegd; - Buitenlandse migratie naar geboorteland: Diverse onderwerpen met betrekking tot 'Emigratie inclusief administratieve correcties' zijn toegevoegd. Naast deze wijzigingen zijn er diverse cijfers gecorrigeerd. Voor een overzicht wordt verwezen naar de tabeltoelichting, rubriek 1. Toelichting. De correcties zijn grotendeels het gevolg van handmatige acties. De verschillen zijn afrondverschillen en zijn minimaal.
Frequentie: per jaar, periode: 1899 - 2019

Herontwerp
23-03-2020

Branden en hulpverleningen; meldingen bij de brandweermeldkamer, regio

De status van de kwartalen van 2019 wijzigen van een definitieve naar een voorlopige status.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2019 4e kwartaal

Herontwerp
23-03-2020

Branden en hulpverleningen; alarmering van de brandweer, regio

De status van de kwartalen van 2019 wijzigen van een definitieve naar een voorlopige status.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 1e kwartaal - 2019 4e kwartaal

Herontwerp
20-03-2020

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2019

Herontwerp
20-03-2020

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2019

Herontwerp
20-03-2020

Zorgverzekeringswet; wanbetalers overige kenmerken per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'persoonskenmerken' zijn aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2018

Herontwerp
20-03-2020

Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken

De jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
04-03-2020

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

De tabel werd aangevuld met cijfers van de gezondheidsenquête 2019. Daarnaast werden twee variabelen toegevoegd over het hebben van (heel veel) pijn en een variabele over mondzorg.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2019

Herontwerp
02-03-2020

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Cijfers over dierenmishandeling zijn niet meer afzonderlijk beschikbaar maar valt onder 9.2 Misdrijf (overig).
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2019

Herontwerp
02-03-2020

Fruitbomen; appels en peren, ras, leeftijd, plantdichtheid

De onderliggende codering van classificaties (Kenmerken areaal) die in deze tabel worden gebruikt, is aangepast. Het is nu in overeenstemming met de standaardcodering gedefinieerd door CBS. De structuur en gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1997 - 2017

Herontwerp
21-02-2020

Gebieden in Nederland 2019

Bij de indeling van zorgkantoren is door het CBS per abuis de in 2019 heringedeelde gemeente Vijfheerenlanden foutief toegewezen aan de zorgregio Utrecht (ZK23). Dit moest Waardenland (ZK24) zijn. De toedeling van gemeenten aan Regionale eenheden is ingevuld in de tabel. Tevens is de tabel uitgebreid met 2 nieuwe indelingen. Dit zijn de RMC-regio's en de RES-regio's. 'RMC' staat voor regionaal meld- en coördinatiepunt. In deze regio's werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC-regio’s. In de RES-regio’s werken de lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES).
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2019

Herontwerp
21-02-2020

Gebieden in Nederland 2018

De tabel uitgebreid met 2 nieuwe indelingen. Dit zijn de RMC-regio's en de RES-regio's. 'RMC' staat voor regionaal meld- en coördinatiepunt. In deze regio's werken scholen en gemeenten samen om te voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan. Alle gemeenten in Nederland participeren in één van de 39 RMC-regio’s. In de RES-regio’s werken de lokale overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES).
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2018

Herontwerp
14-02-2020

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

De onderliggende codering van classificaties (Type activiteit) die in deze tabel worden gebruikt, is aangepast. Het is nu in overeenstemming met de standaardcodering gedefinieerd door CBS. De structuur en gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2017

Herontwerp
14-02-2020

Onderwijsinstellingen; financiën

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Onderwijssectoren' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2018

Herontwerp
12-02-2020

Internationale handel; Nederlandse uitvoerspecialisatie t.o.v. de EU

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “Hoofdstukken Geharmoniseerd” zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2018.

Herontwerp
07-02-2020

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken naar bedrijfsgrootte

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie werkzame personen zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2010-2016

Herontwerp
07-02-2020

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Overheidsinstellingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
07-02-2020

Overheid; alternatieve onkruidbeheersmethoden beplantingen en verhardingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Overheidsinstellingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
31-01-2020

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; gewas en toepassing

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016

Herontwerp
31-01-2020

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, toepassing

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen en Gewasbeschermingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016

Herontwerp
31-01-2020

Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012,2016

Herontwerp
30-01-2020

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Onderwijssectoren' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Herontwerp
12-12-2019

Bevolking; kerncijfers

De personen met migratieachtergrond zijn uitgebreid met de groep westers en de uitsplitsingen naar totaal westers, MOE-landen, GIPS-landen en overig. De cijfers zijn beschikbaar vanaf 1995 en gelden voor totaal, eerste- en tweedegeneratie migratieachtergrond.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2019

Herontwerp
09-12-2019

Welvaart van particuliere huishoudens; kerncijfers

Het onderwerp vermogensongelijkheid is toegevoegd. Historische cijfers van inkomensongelijkheid zijn licht gewijzigd als gevolg van een aangepaste berekening van Gini-coefficienten.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2018

Herontwerp
15-11-2019

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte SBI classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Herontwerp
01-11-2019

Internationale handel; in- en uitvoerwaarde, SITC, landen, vanaf 1917

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie “Landen” is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1917 - 2018.

Herontwerp
25-10-2019

Lengte van spoorwegen; spoorwegkenmerken, provincie

De onderliggende coderingen en structuur in deze tabel zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2018

Herontwerp
08-10-2019

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De eenheid bij het onderwerp in deze tabel is veranderd van 'aantal' in 'eruo'. Tevens zijn de labels van de onderwerpen hernoemd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2016/'17

Herontwerp