Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
30-09-2022

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

De publicatiestrategie van deze tabel is gewijzigd. De nieuwste cijfers worden nu eerst als voorlopige cijfers gepubliceerd. Dit heeft geen effect op de structuur van de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2020

Herontwerp
30-09-2022

Aardgasbalans; aanbod en verbruik

Vanwege aanhoudende onrust op de Nederlandse en Europese gasmarkt, zijn er drie aanvullingen gedaan om een beter beeld te geven van de huidige situatie. Allereerst wordt voor gasvormige aardgas gerapporteerd waar het gas het land binnen komt en het land weer verlaat. Het blijft lastig vast te stellen wat de herkomst en bestemming van dit gas is maar de grensovergangen geven wel een beeld van de gasstromen in ons land. Daarnaast is de gasopslagcapaciteit toegevoegd voor zowel gasvormig als vloeibaar aardgas. Dit geeft een beeld van de vulgraden van de gasopslagen in Nederland. Als laatste is ook een uitsplitsing gedaan van de eindvoorraden naar gasvormig en vloeibaar gas.
Frequentie: per maand, periode: 1946 - juli 2022

Herontwerp
27-09-2022

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. De cijfers die voorheen gelijk als definitief werden aangeboden, worden nu eerst als voorlopig aangemerkt. Deze verandering heeft geen invloed op de huidige uitkomsten.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018, 2021

Herontwerp
21-09-2022

Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio

De tabel is uitgebreid meteen nieuw meetmoment (1 januari 2022). Hiermee is de dimensie ‘periode’ toegevoegd als selectiemogelijkheid. De volgorde van de selectie woningtype is gewijzigd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2022

Herontwerp
08-09-2022

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

De periodeindeling van deze tabel is gelijkgetrokken met de Engelse versie. Jaargangen zonder gegevens zijn uit de tabel verwijderd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2021

Herontwerp
02-09-2022

Re-integratie-/participatievoorzieningen; type, status voorziening en regio

De nieuwe regio indeling van 1-1-2022 moet nog toegevoegd worden.
Frequentie: per kwartaal, periode: Tweede kwartaal 2022

Herontwerp
29-08-2022

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari; eigendom, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Eigendom is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2019 - 2022

Herontwerp
29-07-2022

Asielverzoeken; internationaal

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie landen (Montenegro) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2021

Herontwerp
29-07-2022

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016

Er zijn tekstuele veranderingen in deze versie doorgevoerd. Deze veranderingen hebben geen invloed op de in StatLine gepresenteerde tabel. Deze tabel is stopgezet.
Frequentie: stopgezet, periode: 2012, 2016

Herontwerp
19-07-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2021

Het onderwerp "Uitvoering ICT-veiligheidswerkzaamheden" is in deze tabel toegevoegd. Dit onderwerp is onderverdeeld in: - Uitbesteed aan extern bedrijf - Eigen personeel - Eigen personeel en extern bedrijf - Niet van toepassing
Frequentie: per jaar, periode: 2021

Herontwerp
19-07-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2021

Het onderwerp "Uitvoering ICT-veiligheidswerkzaamheden" is in deze tabel toegevoegd. Dit onderwerp is onderverdeeld in: - Uitbesteed aan extern bedrijf - Eigen personeel - Eigen personeel en extern bedrijf - Niet van toepassing
Frequentie: per jaar, periode: 2021

Herontwerp
15-07-2022

Overheid; sociale uitkeringen

De sociale uitkeringen tabel is uitgebreid met gegevens over de Coronavirus testbeleid.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Herontwerp
14-07-2022

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Een nieuwe reeks is toegevoegd voor ziekenhuisopnamen voor COVID19
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2001-2021

Herontwerp
14-07-2022

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Vervanging van de reeks volume-indexcijfers voor uitgaven zorg met referentiejaar 2010 voor een nieuwe reeks met referentiejaar 2015.
Frequentie: per jaar, periode: 1900-2022

Herontwerp
08-07-2022

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel. De nieuwe indeling kan ook gevolgen hebben voor tabellen met kenmerken als geboorteland, nationaliteit en land vanwaar gekomen / land van bestemming. Om aan te sluiten op deze nieuwe indeling zijn in deze tabel alle onderwerpen over immi- en emigratie naar geboorteland die verwijzen naar de groepen 'westers' en 'niet-westers' verwijderd uit de tabel. De verwijderde informatie is blijvend beschikbaar in tabel 'Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burg staat, geboorteland;1995-2020' (zie link onder 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN).
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Herontwerp
07-07-2022

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2020/'21

Herontwerp
07-07-2022

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, woonregio

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2021/'22

Herontwerp
07-07-2022

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2020/'21

Herontwerp
07-07-2022

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2021/'22

Herontwerp
06-07-2022

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Deze tabel wordt uitgebreid met gegevens van Alle economische activiteiten met uitzondering van delfstoffenwinning, financiële dienstverlening, verhuur en handel van onroerend goed, openbaar bestuur en overheidsdiensten, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg (A-U (excl. B, K, L, O, P en Q)).
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Herontwerp
28-06-2022

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

De indeling westers/niet-westers bij geboorteland is uit de tabel verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2021

Herontwerp
24-06-2022

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

De indeling westers/niet-westers is verwijderd uit de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2021

Herontwerp
17-06-2022

Vestigingen van bedrijven; opheffingen, bedrijfstak, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (SBI 2008 en regio) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren (inclusief detailleringen) toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten De volgende regio-indelingen zijn aan de tabel toegevoegd: Nederland, Buitenland, Niet in te delen Nederland; niet in te delen
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2021

Herontwerp
17-06-2022

Vestigingen van bedrijven; oprichtingen, bedrijfstak, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (SBI 2008 en regio) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. Bij herberekening van de gegevens van 2015-2019 zijn gegevens aangepast. In 5% van de tabelcellen heeft een bijstelling plaatsgevonden. De mediane bijstelling was absoluut gezien -5 en relatief -0.2%. Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren (inclusief detailleringen) toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten De volgende regio-indelingen zijn aan de tabel toegevoegd: Nederland, Buitenland, Niet in te delen Nederland; niet in te delen
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2021

Herontwerp
09-06-2022

Woonlasten huishoudens; kenmerken woning, regio

De cijfers over 2012, 2015 en 2018 zijn gereviseerd in verband met nieuwe rekenmethode en aanpassing woningbeleid aan regelgeving 2021. Vanwege een verschuiving van de standaardcodering wordt deze tabel een herontwerp.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2012,2015,2018,2021

Herontwerp
03-06-2022

Mbo; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

Mbo-deelnemers worden nu mbo-studenten genoemd. Dit is aangepast in de tabel. In 2018 is besloten om mbo-deelnemers voortaan mbo-studenten te gaan noemen. Dit is gedurende studiejaar 2020/’21 ingevoerd en verwerkt in de Wet Educatie Beroepsonderwijs. Andere instanties die cijfers over het mbo presenteren zijn vorig jaar al overgestapt naar mbo-studenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2008/'09 - 2021/'22

Herontwerp
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Bij de selectie zuiveringstype zijn 2 categorieën toegevoegd (Nereda korrelslib reactor, Hybride Nereda actief slib systeem).
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Herontwerp
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

De selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen. Deze waren vorig jaar al toegevoegd in de andere tabellen, maar komt nu pas in deze tweejaarlijkse tabel aan de orde.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2020

Herontwerp
11-05-2022

Vestigingen van bedrijven; zeggenschap, bedrijfstak, regio

De gegevens over de periode 2018 zijn gecorrigeerd. Bij de update van de cijfers over 2018 is per abuis het aantal vestigingen met Nederlandse zeggenschap geplaatst bij het (totaal) aantal vestigingen. De mediane bijstelling voor 2018 bedraagt voor alle tabelcellen +0.5% Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd: Nederland, Buitenland, Niet in te delen Buitenland Nederland; niet in te delen De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2020

Herontwerp
11-05-2022

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten Op de verschillende regionale niveaus zijn de gegevens over ‘niet-regionaal in te delen’ aangepast. In de periode 2007-2018 de toename voor het totaal (“Nederland niet in te delen”) minder dan 50 vestigingen. Vanaf 2019 bedraagt de toename ongeveer 4000.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2022

Herontwerp
11-05-2022

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

De gegevens over de periode 2014-2019 zijn gecorrigeerd voor wat betreft de indeling naar vestigingsgrootte. Op basis van een foutieve externe administratieve bron is de bedrijfsgrootte van bedrijven met de rechtsvorm ‘Vennootschap onder Firma’ onjuist vastgesteld en daarmee ook de grootte van de bedrijfsvestiging. Het betreft voornamelijk een verschuiving van de groep ‘1 werkzame persoon’ naar de groep ‘2-10 werkzame personen’. Het effect van foutieve bron is in de periode 2014-2019 elk jaar groter geworden. De correctie betreft een toename van 27 duizend vestigingen met 2-10 werkzame personen in 2014 tot een toename van 54 duizend in 2019. Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd: Nederland, Buitenland, Niet in te delen Buitenland Nederland; niet in te delen De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
29-04-2022

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer

- De categorie 'onbekend' toegevoegd bij de reden van beëindiging van jeugdhulptrajecten. - De dimensie 'Perspectief' bevatte geen cijfers en is daarom verwijderd.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021

Herontwerp
29-04-2022

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

De categorie 'onbekend' is toegevoegd bij de reden van beëindiging van jeugdhulptrajecten.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021

Herontwerp
29-04-2022

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2021

De dimensie 'Perspectief' bevatte geen cijfers en is daarom verwijderd.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
22-04-2022

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De kaartmodule van deze tabel is geactiveerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 - 2021/'22

Herontwerp
22-04-2022

Hoger onderwijs; internationale studenten, nationaliteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2021/'22

Herontwerp
22-04-2022

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2021/'22

Herontwerp
05-04-2022

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Betalingsplichtigen zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, leeftijd, woonregio

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
31-03-2022

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
09-03-2022

Watersportclubs; ledental, activiteiten watersportclub

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Activiteiten watersportclubs) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1997-2020

Herontwerp
02-03-2022

Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken

Cijfers 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Er heeft een wijziging van de vraagstelling plaatsgevonden om de religieuze betrokkenheid vast te stellen. De categorieën Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, en Gereformeerd worden niet meer apart onderscheiden. In deze tabel is daarom een nieuwe categorie Protestants toegevoegd. De categorieën Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, en Gereformeerd worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2020

Herontwerp
01-03-2022

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

De onderliggende codering (Gemeente; niet in te delen) van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio's is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Herontwerp
01-03-2022

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

De onderliggende codering (Gemeente; niet in te delen) van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio's is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Herontwerp
28-02-2022

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

De cijfers zijn op vijftallen afgerond ter voorkoming van identificatie van individuen. Tot nu toe werd voor alle jaren alles lager dan 5 ook als aantal 0 ook weergegeven in de tabel. deze aantallen zijn vervangen door een “.” . Dit conform de richtlijnen van het CBS.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2021

Herontwerp
17-02-2022

Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2022-2070

De onderwerpen zijn verplaatst naar een selectie. Dit heeft geen invloed op de cijfers in de tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2022-2070

Herontwerp
17-02-2022

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2022-2070

De onderwerpen zijn verplaatst naar een selectie. Dit heeft geen invloed op de cijfers in de tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2022-2070

Herontwerp
11-02-2022

Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000-2020

Herontwerp
11-02-2022

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Vanaf verslagjaar 2020 zijn voorzieningen voor fysiotherapie en/of sportmassage als aparte categorie opgenomen bij ‘voorzieningen naast fitness’. Hierdoor is het aandeel vestigingen met overige voorzieningen mogelijk lager.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015-2020

Herontwerp
11-02-2022

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000-2020

Herontwerp
11-02-2022

Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2020

Herontwerp
11-02-2022

Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1997-2020

Herontwerp
11-02-2022

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000 - 2020

Herontwerp
11-02-2022

Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1994 - 2020

Herontwerp
09-02-2022

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

De selectie "Bestedingscategorieën" is uitgebreid en aanvullend gecodeerd om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. De selectie 'Voornaamste inkomstenbron' bevatte een verouderde indeling en is nu gelijk gemaakt aan de indeling van andere welvaartstabellen. Hierdoor zijn de cijfers voor 2015 naar voornaamste inkomstenbron gewijzigd.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Herontwerp
09-02-2022

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

De selectie "Bestedingscategorieën" is uitgebreid en aanvullend gecodeerd om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Herontwerp
09-02-2022

Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

De selectie 'Voornaamste inkomstenbron' bevatte een verouderde indeling en is nu gelijk gemaakt aan de indeling van andere welvaartstabellen. Hierdoor zijn de cijfers voor 2015 naar voornaamste inkomstenbron gewijzigd.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Herontwerp
14-01-2022

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfsafvalstoffen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1994-2020

Herontwerp
23-12-2021

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio’s zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2020

Herontwerp
17-12-2021

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

De codering van de regioaanduiding werd niet volledig getoond; dit is verbeterd.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
17-12-2021

Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2020

Herontwerp
16-12-2021

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Kernprognose 2021-2070 is toegevoegd als onderwerp aan de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
18-11-2021

Bewoonde woonruimten; soort woonruimte, regio

Met ingang van deze levering zijn er nu cijfers beschikbaar over landsdelen, provincies en COROP gebieden.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2021

Herontwerp
10-11-2021

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Vanaf 2020 zijn cijfers per RES-regio opgenomen; door de Regionale EnergieStrategie bepaalde gebieden.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2020

Herontwerp
10-11-2021

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Wijzigingen per 10 november 2021: Indexwaarden van het jaar 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Er zijn zeven extra soorten (Europese Kanarie, Graszanger, Houtsnip, Kleinst Waterhoen, Kraanvogel, Oehoe en Witwangstern) opgenomen, omdat de tellingen daarvan inmiddels betrouwbare trends opleveren.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2020

Herontwerp
10-11-2021

Trend van broedvogels: indexcijfers

Wijzigingen per 10 november 2021: Indexwaarden van het jaar 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Er zijn zeven extra soorten (Europese Kanarie, Graszanger, Houtsnip, Kleinst Waterhoen, Kraanvogel, Oehoe en Witwangstern) opgenomen, omdat de tellingen daarvan inmiddels betrouwbare trends opleveren.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2020

Herontwerp
28-10-2021

Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2020

De regio Friese Waddeneilanden (Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) is toegevoegd aan de tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Herontwerp
26-10-2021

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Per abuis zijn bij de vorige publicatie de gemeentelijsten van 2015 en 2016 in de tabel opgenomen. Deze zijn nu verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2020

Herontwerp