Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

Woningtype Gebruiksoppervlakte Bouwjaar Bewonersklasse Hoofdverwarmingsinstallatie Perioden Aandeel woningen met stadsverwarming (%) Aandeel woningen zonnestroom op adres (%) Aardgaslevering (temp gecorrigeerd) (gemiddeld m3) Aardgas (temp gecorr) 50e percentiel (m3) Aardgas (temp gecorr) per woonopp. (m3/m2) Elektriciteitslevering (gemiddeld kWh) Elektriciteitslevering 50e percentiel (kWh) Elektriciteitslevering per bewoner (gemiddeld kWh)
Totaal woningen Totaal Totaal Totaal Totaal 2020 6,3 16,0 1.190 1.100 11,1 2.760 2.440 1.410
Totaal woningen Totaal Totaal Totaal Individuele cv en blokverwarming 2020 16,0 1.280 1.150 11,7 2.750 2.440 1.410
Totaal woningen Totaal Totaal 1 persoon Totaal 2020 7,0 8,0 940 840 11,5 1.800 1.580 1.800
Totaal woningen Totaal Totaal 1 persoon Individuele cv en blokverwarming 2020 8,0 1.010 890 12,0 1.800 1.590 1.800
Totaal woningen Totaal Totaal 3 personen Totaal 2020 6,7 20,0 1.330 1.260 11,2 3.370 3.140 1.120
Totaal woningen Totaal Totaal 3 personen Individuele cv en blokverwarming 2020 20,0 1.420 1.310 12,0 3.360 3.130 1.120
Totaal woningen Totaal 1965 tot 1975 Totaal Totaal 2020 4,4 16,0 1.280 1.190 11,7 2.680 2.400 1.420
Totaal woningen Totaal 1965 tot 1975 Totaal Individuele cv en blokverwarming 2020 16,0 1.340 1.230 12,2 2.700 2.430 1.420
Totaal woningen Totaal 1965 tot 1975 1 persoon Totaal 2020 6,1 9,0 1.060 970 11,8 1.840 1.630 1.840
Totaal woningen Totaal 1965 tot 1975 1 persoon Individuele cv en blokverwarming 2020 9,0 1.140 1.010 12,4 1.850 1.650 1.850
Totaal woningen Totaal 1965 tot 1975 3 personen Totaal 2020 3,6 19,0 1.390 1.320 11,8 3.280 3.080 1.090
Totaal woningen Totaal 1965 tot 1975 3 personen Individuele cv en blokverwarming 2020 19,0 1.450 1.350 12,3 3.300 3.100 1.100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het gemiddelde energieverbruik per woning (aardgas en elektriciteit) onderverdeeld naar woningtype, bouwjaarklasse, oppervlakteklasse en het aantal bewoners voor alle particuliere woningen in Nederland en voor de aardgaswoningen (individuele CV en blokgas) daarbinnen.
Voor elektriciteit is het niet mogelijk blokaansluitingen voor bijvoorbeeld liften en portiekverlichting in flatgebouwen toe te delen aan de bijbehorende woningen. Dergelijke elektriciteitsleveringen zijn daarom niet opgenomen in de getoonde cijfers.
Het aardgasverbruik is gecorrigeerd voor temperatuur volgens de methode in de Klimaat- en EnergieVerkenning (KEV). De correctiefactor voor 2020 op basis van graaddagen in De Bilt, is verkregen via het Planbureau voor de Leefomgeving. Omdat 2020 een warm jaar was zijn de temperatuurgecorrigeerde gasleveringen bijna 7 procent hoger dan de daadwerkelijke gasleveringen.
Behalve de totale gemiddelde aardgas- en elektriciteitslevering per woning wordt voor aardgas ook de aardgaslevering per vierkante meter woonoppervlak weergegeven en voor elektriciteit de levering per bewoner.
Naast de gemiddelde aardgas- of elektriciteitslevering per woning worden ook de percentielen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 en 90 weergegeven. Percentiel 10 geeft weer hoeveel aardgas of elektriciteit geleverd wordt aan de laagste 10 procent. Percentiel 50 komt overeen met de mediane waarneming. De helft van de woningen (met bepaalde kenmerken) gebruikt meer, de andere helft minder.
Alle cijfers zijn beschikbaar voor de totale woningvoorraad en voor de woningen die als hoofdverwarmingstype ‘individuele gas of blokverwarming’ hebben.
Naast de aardgas- en elektriciteitsleveringen geeft de tabel voor elke combinatie van woningtype, bouwjaarklasse, oppervlakteklasse en aantal bewoners informatie over het aandeel woningen met stadsverwarming en het aandeel woningen waar een zonnestroominstallatie is geregistreerd op dat adres tussen 1-1 en 31-12 van het rapportjaar. Het aandeel woningen met zonnestroom op het adres geregistreerd helpt bij de interpretatie van de gemiddelde elektriciteitslevering. Een hoger aandeel woningen met zonnestroom zal gemiddeld leiden tot een lagere gemiddelde elektriciteitslevering. Het aandeel woningen met stadswarmte helpt bij de interpretatie van de gemiddelde aardgasleveringen omdat een hoog aandeel woningen met stadswarmte leidt tot een gemiddeld lagere aardgaslevering. Het aandeel stadsverwarming is alleen beschikbaar voor de totale woningvoorraad. Voor woningen met ‘individuele gas of blokverwarming’ is dit aandeel immers 0 procent.

Gegevens beschikbaar voor 2020.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig.

Wijzigingen per december 2021:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In augustus 2022 wordt de tabel uitgebreid met de cijfers voor 2021.

Toelichting onderwerpen

Aandeel woningen met stadsverwarming
Het percentage woningen dat is aangesloten op stadsverwarming.
Aandeel woningen zonnestroom op adres
Het percentage woningen waarbij tussen 1-1 en 31-12 van het rapportagejaar een of meerdere zonnestroominstallaties op het adres staat geregistreerd.
Aardgaslevering (temp gecorrigeerd)
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. Het jaarverbruik is gecorrigeerd voor temperatuur volgens de methode in de Klimaat- en EnergieVerkenning (KEV).
Bij de berekening van het gemiddeld aardgasverbruik zijn woningen met een zeer laag of zelfs nulverbruik meegeteld indien er sprake is van stadsverwarming. Hierdoor valt in gebieden waar stadsverwarming aanwezig is het gemiddeld aardgasverbruik van woningen laag uit.
De cijfers zijn afgerond op tientallen en vermeld bij 50 of meer woningen per combinatie van kenmerken.
Aardgas (temp gecorr) 50e percentiel
Aardgas (temp gecorr) per woonopp.
Het gemiddeld jaarverbruik voor aardgas van particuliere woningen, zoals berekend uit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven, gedeeld door het bekende woonoppervlak van de woning. Verder als bij ‘Gemiddeld aardgasverbruik’.
Elektriciteitslevering
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven. De eigen opwekking van elektriciteit, bijvoorbeeld met zonnepanelen, is niet bekend en dus ook niet inbegrepen in het gemiddelde jaarverbruik. Ook collectieve verbruiken van bijvoorbeeld liftinstallaties of hal-/galerijverlichting zijn niet meegeteld bij de berekening.
De cijfers zijn afgerond op tientallen en vermeld bij 50 of meer woningen per combinatie van kenmerken.
Elektriciteitslevering 50e percentiel
Elektriciteitslevering per bewoner
Het gemiddeld jaarverbruik voor elektriciteit op individuele aansluitingen van particuliere woningen, zoals berekend vanuit de aansluitingenregisters van de energienetbedrijven, gedeeld door het aantal ingeschreven personen op het adres van de woning. Verder als bij ‘Gemiddeld elektriciteitsverbruik’.