Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Energie

Datum Publicatie Reden
25-03-2024

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

De energiebalans is gereviseerd en geherstructureerd. Het gaat vooral om het op een andere wijze van omgaan met biobrandstoffen die zijn bijgemengd in fossiele brandstoffen. Voorheen werden biobrandstoffen welke zijn gemengd met fossiele brandstoffen geteld bij aardoliegrondstoffen en -producten. In de nieuwe energiebalans tellen bijgemengde biobrandstoffen bij hernieuwbare energie en betreft aardoliegrondstoffen en -producten en de onderliggende producten (zoals benzine, diesel en kerosine) alleen het fossiele deel van mengsels van fossiele en biogene brandstoffen. Om dit duidelijk te maken zijn de namen van de energiedragers aangepast. Gevolg van deze aanpassing is dat een deel van de energie verplaatst is van aardolie naar hernieuwbaar. Voor totaal energiedragers blijft de energiebalans hetzelfde. Doel van deze aanpassing is om de toenemende rol van bijgemengde biobrandstoffen in de Energiebalans zichtbaar te maken en om beter aan te sluiten bij de Energiebalansen die Eurostat en het Internationaal Energieagentschap publiceren. Binnen hernieuwbare energie en biomassa zijn pure en bijgemengde biobrandstoffen nu als aparte energiedragers zichtbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1946-2022

Herontwerp
25-03-2024

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

De energiebalans is gereviseerd en geherstructureerd. Het gaat om het volgende: 1. Andere wijze van omgaan met biobrandstoffen die zijn bijgemengd in fossiele brandstoffen 2. Een uitsplitsing van de aardgasbalans van de landbouw in glastuinbouw en overige landbouw. 1. Bijgemengde biobrandstoffen Voorheen werden biobrandstoffen welke zijn gemengd met fossiele brandstoffen geteld bij aardoliegrondstoffen en -producten. In de nieuwe energiebalans tellen bijgemengde biobrandstoffen bij hernieuwbare energie en betreft aardoliegrondstoffen en -producten en de onderliggende producten (zoals benzine, diesel en kerosine) alleen het fossiele deel van mengsels van fossiele en biogene brandstoffen. Om dit duidelijk te maken zijn de namen van de energiedragers aangepast. Gevolg van deze aanpassing is dat een deel van de energie verplaatst is van aardolie naar hernieuwbaar. Voor totaal energiedragers blijft de energiebalans hetzelfde. Doel van deze aanpassing is om de toenemende rol van bijgemengde biobrandstoffen in de Energiebalans zichtbaar te maken en om beter aan te sluiten bij de Energiebalansen die Eurostat en het Internationaal Energieagentschap publiceren. Binnen hernieuwbare energie, biomassa is vloeibare biomassa nu een aparte energiedrager. Dit betreft zowel pure als bijgemengde biobrandstoffen. 2. Glastuinbouw apart Het energieverbruik van de landbouw in Nederland vindt grotendeels plaats in de glastuinbouw. Er is daarom ook veel aandacht voor deze sector en behoefte aan aparte data over energieverbruik in de glastuinbouw. Om te voldoen aan deze behoefte is de sector landbouw uitgesplitst in twee deelsectoren: Glastuinbouw en overige landbouw. Vooralsnog publiceren we alleen aparte aardgascijfers over de glastuinbouw.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2022

Herontwerp
12-12-2023

Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Verslagjaar 2021 is geactualiseerd. Voor het herontwerp zijn de jaren 2019 en 2020 uitgebreid, waarbij ook enkele cijfers zijn gecorrigeerd. Dit betreft zeer kleine aanpassingen. Herontwerp: voor alle jaren zijn de netto-energieleveringen toegevoegd en de categorie Hoofdverwarmingsinstallatie is vervangen door Hoofdverwarming en zonnestroom. Hierdoor is het nu ook mogelijk is om binnen de hoofdverwarmingscategorieën uit te splitsen naar de aanwezigheid van zonnestroominstallaties.
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2022

Herontwerp
14-11-2023

Biotransportbrandstoffen; aanbod, verbruik en bijmenging

Cijfers over 2021 zijn bijgesteld en hebben de status definitief. De cijfers over 2022 zijn geactualiseerd. Vanaf 2022 is er een nieuwe energiedrager "Biokerosine" toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2022

Herontwerp
11-10-2023

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2021

Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Bij de dimensie “Type verwarmingsinstallatie” is de categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.
Frequentie: eenmalig, periode: 2021

Herontwerp
11-10-2023

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2020

Definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd. Bij de dimensie “Type verwarmingsinstallatie” is de categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Herontwerp
02-10-2023

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2021

Cijfers van 2021 zijn geactualiseerd en hebben de status definitief gekregen. De bestaande categorie "Gemiddeld elektriciteitsverbruik" is hernoemd tot "Gemiddelde elektriciteitslevering". Daarnaast is er een categorie "Gemiddelde netto elektriciteitslevering" toegevoegd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2021

Herontwerp
02-10-2023

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Verslagjaar 2021 is geactualiseerd. De bestaande categorie "Gemiddeld elektriciteitsverbruik" is hernoemd tot "Gemiddelde elektriciteitslevering". Daarnaast is er een categorie "Gemiddelde netto elektriciteitslevering" toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
30-05-2023

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

De onderwerpen ‘Sociale verzekeringspremies werkgevers’ en ‘Overige sociale lasten’ worden vanaf verslagjaar 2021 niet meer afzonderlijk gepubliceerd. Deze onderwerpen zijn samengevoegd tot ‘Sociale verzekeringen en overige lasten’ en als onderwerp toegevoegd aan de tabel. Het samengestelde onderwerp ‘sociale premies ten laste van werkgevers’ kan om dezelfde reden niet meer weergegeven worden vanaf verslagjaar 2021 en staat niet meer in de tabel. De cijfers van de branche 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling en bijbehorende deelbranches zijn vanaf verslagjaar 2021 niet goed vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Vanaf verslagjaar 2021 worden uitzendkrachten meegeteld bij de werknemers in dienst van een uitzendbureau. Dit leidt er ook toe dat de kosten die uitzendbureaus hebben aan het uitbetalen van uitzendkrachten voortaan opgenomen zijn onder de personele kosten in plaats van onder de inkoopwaarde van de omzet.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2021

Herontwerp