Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Maatwerkarrangementen: type Regio's Perioden Begrote uitgaven (1 000 euro) Begrote uitgaven per 1000 inwoners (1 000 euro) Gerealiseerde uitgaven (1 000 euro) Gerealiseerde uitgaven per 1000 inwoners (1 000 euro)
Totaal Nederland 2017* . . 4.597.228 269
Totaal Nederland 2018* . . 4.940.108 288
Totaal Nederland 2019* . . 5.319.499 308
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2017* 2.860.316 168 2.869.498 168
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2018* 3.111.622 181 3.119.805 182
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2019* 3.349.808 194 3.435.677 199
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2017* 1.322.641 77 1.389.135 81
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2018* 1.475.952 86 1.525.685 89
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2019* 1.579.462 91 1.612.512 93
Hulp bij het huishouden Nederland 2017* 980.074 57 938.409 55
Hulp bij het huishouden Nederland 2018* 1.023.946 60 990.885 58
Hulp bij het huishouden Nederland 2019* 1.112.449 64 1.133.291 66
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2017* . . 1.727.730 101
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2018* . . 1.820.303 106
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2019* . . 1.867.392 108
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2017* 557.601 33 541.954 32
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2018* 596.004 35 590.062 34
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2019* 639.131 37 671.885 39
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de begrote en gerealiseerde gemeentelijke uitgaven (exclusief uitvoeringskosten) voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar type maatwerkarrangement en zijn zowel uitgedrukt in duizenden euro’s als in duizenden euro’s per 1000 inwoners.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
De eerste uitvraag betreft een nul-meting, welke het jaar 2017 en 2018 bevat. Bij de nulmeting werd toestemming gevraagd voor publicatie, welke niet door alle gemeenten gegeven is. Vanaf de uitvraag in 2020 (zorgjaar 2018 en 2019) betreft dit een wettelijk verplichte uitvraag en worden alle aangeleverde cijfers gepubliceerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017-2019 zijn voorlopig en worden bij publicatie van de cijfers over 2020 definitief.

Wijzigingen per 23 oktober 2020:
- Voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.
- De voorlopige cijfers over 2018 zijn aangepast.
- De cijfers over 2017-2019 worden uitgesplitst naar individuele gemeenten.
- De landelijke cijfers voor begrote uitgaven voor 'Totaal (maatwerkvoorzieningen)' en 'Verblijf en opvang' over de jaren 2017 en 2018 waren niet betrouwbaar genoeg. Daarom zijn de cijfers verwijderd en voorzien van een punt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe jaarcijfers worden uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van voorafgaande jaren waar nodig bijgesteld en definitief.

Toelichting onderwerpen

Begrote uitgaven
Begrote uitgaven: budget dat is gereserveerd op grond van de voorzieningen die in de gegeven periode zijn toegekend of voorzien. De uitvraag van begrotingscijfers voor de GMSD betreft niet de budgetten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, maar de door de Raad vastgestelde begroting.
Begrote uitgaven per 1000 inwoners
Begrote uitgaven per 1 000 inwoners: budget per 1 000 inwoners dat is gereserveerd op grond van de voorzieningen die in de gegeven periode zijn toegekend of voorzien. De uitvraag van begrotingscijfers voor de GMSD betreft niet de budgetten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, maar de door de Raad vastgestelde begroting.
Gerealiseerde uitgaven
Gerealiseerde uitgaven: kosten die betaald zijn of kosten van voorzieningen die in de periode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden.
Gerealiseerde uitgaven per 1000 inwoners
Gerealiseerde uitgaven per 1 000 inwoners: kosten per 1 000 inwoners die betaald zijn of kosten per 1 000 inwoners van voorzieningen die in de periode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden.