Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening


Deze tabel bevat de begrote en gerealiseerde gemeentelijke uitgaven (exclusief uitvoeringskosten) voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar type maatwerkarrangement en zijn zowel uitgedrukt in duizenden euro’s als in duizenden euro’s per 1000 inwoners.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2017 en 2018 zijn voorlopig en worden bij publicatie van de cijfers over 2019 definitief. Bovenstaande is een eenmalige afwijking ten opzichte van de publicatiestrategie.

Wijzigingen per 5 december 2019:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De eerste uitvraag betreft een nul-meting, welke het jaar 2017 en 2018 bevat. Deze cijfers zijn voorlopig. Nieuwe jaarcijfers worden uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van voorafgaande jaren definitief.

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening

Maatwerkarrangementen: type Perioden Begrote uitgaven (1 000 euro) Begrote uitgaven per 1 000 inwoners (1 000 euro) Gerealiseerde uitgaven (1 000 euro) Gerealiseerde uitgaven per 1 000 inw. (1 000 euro)
Totaal 2017* 4.311.849 253 4.597.228 269
Totaal 2018* 4.625.342 269 4.918.280 286
Totaal exclusief verblijf en opvang 2017* 2.860.316 168 2.869.498 168
Totaal exclusief verblijf en opvang 2018* 3.032.507 177 3.071.450 179
Ondersteuning thuis, totaal 2017* 1.322.641 77 1.389.135 81
Ondersteuning thuis, totaal 2018* 1.425.551 83 1.501.096 87
Hulp bij het huishouden 2017* 980.074 57 938.409 55
Hulp bij het huishouden 2018* 1.011.197 59 983.019 57
Verblijf en opvang, totaal 2017* 1.451.533 85 1.727.730 101
Verblijf en opvang, totaal 2018* 1.592.835 93 1.846.830 108
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2017* 557.601 33 541.954 32
Hulpmiddelen en diensten, totaal 2018* 595.759 35 587.336 34
Bron: CBS.
Verklaring van tekens