Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Maatwerkarrangementen: type Regio's Perioden Begrote uitgaven (1 000 euro) Begrote uitgaven per 1000 inwoners (1 000 euro) Gerealiseerde uitgaven (1 000 euro) Gerealiseerde uitgaven per 1000 inwoners (1 000 euro)
Totaal Nederland 2017 . . 4.597.228 269
Totaal Nederland 2018 . . 4.940.108 288
Totaal Nederland 2019 . . 5.310.362 307
Totaal Nederland 2020* . . 5.575.754 320
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2017 2.860.316 168 2.869.498 168
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2018 3.111.622 181 3.119.805 182
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2019 3.353.950 194 3.459.546 200
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2020* 3.629.167 209 3.650.905 210
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2017 1.322.641 77 1.389.135 81
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2018 1.475.952 86 1.525.685 89
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2019 1.573.139 91 1.619.816 94
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2020* 1.681.383 97 1.657.953 95
Hulp bij het huishouden Nederland 2017 980.074 57 938.409 55
Hulp bij het huishouden Nederland 2018 1.023.946 60 990.885 58
Hulp bij het huishouden Nederland 2019 1.119.650 65 1.145.630 66
Hulp bij het huishouden Nederland 2020* 1.259.250 72 1.302.519 75
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2017 . . 1.727.730 101
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2018 . . 1.820.303 106
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2019 . . 1.850.816 107
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2020* . . 1.924.849 111
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2017 557.601 33 541.954 32
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2018 596.004 35 590.062 34
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2019 638.642 37 672.313 39
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2020* 672.836 39 675.665 39
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de begrote en gerealiseerde gemeentelijke uitgaven (exclusief uitvoeringskosten) voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar type maatwerkarrangement en zijn zowel uitgedrukt in duizenden euro’s als in duizenden euro’s per 1000 inwoners.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
De eerste uitvraag betreft een nul-meting, welke het jaar 2017 en 2018 bevat. Bij de nulmeting werd toestemming gevraagd voor publicatie, welke niet door alle gemeenten gegeven is. Vanaf de uitvraag in 2020 (zorgjaar 2018 en 2019) betreft dit een wettelijk verplichte uitvraag en worden alle aangeleverde cijfers gepubliceerd.

Vanaf 2018 is een extra uitsplitsing aan de dimensie type maatwerkarrangement toegevoegd: Overig PGB. Deze uitsplitsing bevat uitgaven aan maatwerkvoorzieningen gefinancierd vanuit Persoonsgebonden Budget (PGB) die niet onder te brengen zijn bij een specifieke post. Gemeenten hebben in beperkte mate gebruik gemaakt van deze extra post. Daarom is deze post niet apart weergegeven in de tabel. Wanneer kosten bij Overig Persoonsgebonden Budget zijn ingevuld, dan zijn ze wel meegenomen in het totaal. In 2018 gaat het om in totaal 15721 duizend euro aan begrote en 13173 duizend euro aan gerealiseerde kosten, aangeleverd door 27 gemeenten. In 2019 is in totaal 22520 duizend euro aan begrote en 21786 duizend euro aan gerealiseerde kosten ondergebracht bij deze post, aangeleverd door 77 gemeenten. In 2020 is in totaal 15697 duizend euro aan begrote en 14768 duizend euro aan gerealiseerde kosten geboekt op deze post, aangeleverd door 67 gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 oktober 2021:
- Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
- De cijfers over 2019 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe jaarcijfers worden uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van voorafgaande jaren waar nodig bijgesteld en definitief.

Toelichting onderwerpen

Begrote uitgaven
Begrote uitgaven: budget dat is gereserveerd op grond van de voorzieningen die in de gegeven periode zijn toegekend of voorzien. De uitvraag van begrotingscijfers voor de GMSD betreft niet de budgetten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, maar de door de Raad vastgestelde begroting.
Begrote uitgaven per 1000 inwoners
Begrote uitgaven per 1 000 inwoners: budget per 1 000 inwoners dat is gereserveerd op grond van de voorzieningen die in de gegeven periode zijn toegekend of voorzien. De uitvraag van begrotingscijfers voor de GMSD betreft niet de budgetten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, maar de door de Raad vastgestelde begroting.
Gerealiseerde uitgaven
Gerealiseerde uitgaven: kosten die betaald zijn of kosten van voorzieningen die in de periode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden.
Gerealiseerde uitgaven per 1000 inwoners
Gerealiseerde uitgaven per 1 000 inwoners: kosten per 1 000 inwoners die betaald zijn of kosten per 1 000 inwoners van voorzieningen die in de periode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden.