Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

Maatwerkarrangementen: type Regio's Perioden Begrote uitgaven (1 000 euro) Begrote uitgaven per 1000 inwoners (1 000 euro) Gerealiseerde uitgaven (1 000 euro) Gerealiseerde uitgaven per 1000 inwoners (1 000 euro)
Totaal Nederland 2017 . . 4.597.228 269
Totaal Nederland 2018 . . 4.940.108 288
Totaal Nederland 2019 . . 5.310.362 307
Totaal Nederland 2020 . . 5.615.732 323
Totaal Nederland 2021* . . . .
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2017 2.860.316 168 2.869.498 168
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2018 3.111.622 181 3.119.805 182
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2019 3.353.950 194 3.459.546 200
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2020 3.634.217 209 3.690.883 212
Totaal exclusief verblijf en opvang Nederland 2021* 3.954.257 226 3.762.909 215
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2017 1.322.641 77 1.389.135 81
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2018 1.475.952 86 1.525.685 89
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2019 1.573.139 91 1.619.816 94
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2020 1.675.941 96 1.659.427 95
Ondersteuning thuis, totaal Nederland 2021* 1.810.945 104 1.658.100 95
Hulp bij het huishouden Nederland 2017 980.074 57 938.409 55
Hulp bij het huishouden Nederland 2018 1.023.946 60 990.885 58
Hulp bij het huishouden Nederland 2019 1.119.650 65 1.145.630 66
Hulp bij het huishouden Nederland 2020 1.262.736 73 1.314.542 76
Hulp bij het huishouden Nederland 2021* 1.433.479 82 1.420.212 81
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2017 . . 1.727.730 101
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2018 . . 1.820.303 106
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2019 . . 1.850.816 107
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2020 . . 1.924.849 111
Verblijf en opvang, totaal Nederland 2021* . . . .
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2017 557.601 33 541.954 32
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2018 596.004 35 590.062 34
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2019 638.642 37 672.313 39
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2020 671.560 39 676.889 39
Hulpmiddelen en diensten, totaal Nederland 2021* 687.104 39 648.701 37
Overig persoonsgebonden budget Nederland 2017
Overig persoonsgebonden budget Nederland 2018
Overig persoonsgebonden budget Nederland 2019
Overig persoonsgebonden budget Nederland 2020 23.981 1 40.025 2
Overig persoonsgebonden budget Nederland 2021* 22.728 1 35.896 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de begrote en gerealiseerde gemeentelijke uitgaven (exclusief uitvoeringskosten) voor maatwerkarrangementen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar type maatwerkarrangement en zijn zowel uitgedrukt in duizenden euro’s als in duizenden euro’s per 1000 inwoners.
Deze tabel is samengesteld op basis van gegevens die gemeenten aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein.
De eerste uitvraag betreft een nul-meting, welke het jaar 2017 en 2018 bevat. Bij de nulmeting werd toestemming gevraagd voor publicatie, welke niet door alle gemeenten gegeven is. Vanaf de uitvraag in 2020 (zorgjaar 2018 en 2019) betreft dit een wettelijk verplichte uitvraag en worden alle aangeleverde cijfers gepubliceerd.

Vanaf 2018 is een extra uitsplitsing aan de dimensie type maatwerkarrangement toegevoegd: Overig PGB. Deze uitsplitsing bevat uitgaven aan maatwerkvoorzieningen gefinancierd vanuit Persoonsgebonden Budget (PGB) die niet onder te brengen zijn bij een specifieke post. Gemeenten hebben in beperkte mate gebruik gemaakt van deze extra post. Daarom is deze post alleen weergegeven in de tabel bij het landelijk totaal en niet per gemeente. Wanneer kosten bij Overig Persoonsgebonden Budget zijn ingevuld, dan zijn ze wel meegenomen in het totaal. In 2018 gaat het om in totaal 15721 duizend euro aan begrote en 13173 duizend euro aan gerealiseerde kosten, aangeleverd door 27 gemeenten. In 2019 is in totaal 22520 duizend euro aan begrote en 21786 duizend euro aan gerealiseerde kosten ondergebracht bij deze post, aangeleverd door 51 gemeenten. In 2020 is in totaal 23980 duizend euro aan begrote en 40024 duizend euro aan gerealiseerde kosten geboekt op deze post, aangeleverd door 57 gemeenten. In 2021 is in totaal 22727 duizend euro aan begrote en 35895 duizend euro aan gerealiseerde kosten geboekt op deze post, aangeleverd door 59 gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 28 oktober 2022:
Bij het type maatwerkarrangement zijn alle submappen verwijderd. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de cijfers of de tabelweergave, alleen het selecteren is nu eenvoudiger.

Wijzigingen per 14 oktober 2022:
- Voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
- De cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
- Bij het type maatwerkarrangement is 'Overig persoonsgebonden budget' toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe jaarcijfers worden uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van voorafgaande jaren waar nodig bijgesteld en definitief.

Toelichting onderwerpen

Begrote uitgaven
Begrote uitgaven: budget dat is gereserveerd op grond van de voorzieningen die in de gegeven periode zijn toegekend of voorzien. De uitvraag van begrotingscijfers voor de GMSD betreft niet de budgetten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, maar de door de Raad vastgestelde begroting.
Begrote uitgaven per 1000 inwoners
Begrote uitgaven per 1 000 inwoners: budget per 1 000 inwoners dat is gereserveerd op grond van de voorzieningen die in de gegeven periode zijn toegekend of voorzien. De uitvraag van begrotingscijfers voor de GMSD betreft niet de budgetten die door het Rijk ter beschikking zijn gesteld, maar de door de Raad vastgestelde begroting.
Gerealiseerde uitgaven
Gerealiseerde uitgaven: kosten die betaald zijn of kosten van voorzieningen die in de periode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden.
Gerealiseerde uitgaven per 1000 inwoners
Gerealiseerde uitgaven per 1 000 inwoners: kosten per 1 000 inwoners die betaald zijn of kosten per 1 000 inwoners van voorzieningen die in de periode zijn afgesloten waarvan de betaling later kan plaatsvinden.