Inkomen en bestedingen

Microdatabestanden

 1. Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens
 2. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek
 3. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2017-2018
 4. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2019-2020
 5. Eu-silc: EU-Statistics on Income and Living Conditions
 6. IHI: Integraal huishoudens inkomen (oud)
 7. Inhatab: Inkomen van huishoudens
 8. Inpatab: Inkomen van personen
 9. Inpbeidtab: Bedrijven van ondernemers (revisie 2017)
 10. Inphhkerntab: Personen naar relatie tot kern huishouden (revisie 2017)
 11. IPI: Integraal persoonlijk inkomen (oud)
 12. IPO: Inkomenspanelonderzoek, reeks 1977-2000
 13. IPO: Inkomenspanelonderzoek, reeks 2000 en volgende
 14. Iporeva: inkomenspanel onderzoek revisie 2021
 15. IPO-vermogen: Inkomenspanelonderzoek met vermogen
 16. IVB: Integraal vermogensbestand (oud)
 17. Kinderopvang: kindgegevens; kosten en toeslag aanvrager
 18. Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen
 19. Oorlverzetpersoonmndbedragbus: Oorlogs-&verzetspensioen
 20. Pensioenaanspraken: Pensioenaanspraken van inwoners in Nederland
 21. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 22. Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk
 23. Pensovpersoonbus: Personen overige pensioenuitkering
 24. Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag
 25. Persooninkbeidtab: Bedrijven van ondernemers
 26. RIO: Regionale Inkomensverdelingen
 27. schtab: Schenkingen
 28. Secmbeursmndbedragbeurs: Personen met studiebeurs
 29. Secmbijstmndbedragbus: Personen bijstand verslagmaand
 30. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 31. Secmdtfbus: deeltijdfactor sociaaleconomische categorie
 32. Secmeczlfhbusbus: Economische zelfstandigheid personen
 33. Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid
 34. Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen
 35. Secmposwrkbus: Positie in de voornaamste werkkring
 36. Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf
 37. Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.
 38. Secmwerklmndbedragbus: Personen werkloosheidsuitkering
 39. secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand
 40. Secmziekteaomndbedragbus: Personen uitkering bij ziekte
 41. Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen
 42. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 43. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 44. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 45. Vehtab: Vermogens van huishoudens
 46. vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen
 47. Zelfstandigentab:Personen met inkomsten uit eigen onderneming