Inkomen en bestedingen

Microdatabestanden

 1. Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens
 2. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek
 3. Eu-silc: EU-Statistics on Income and Living Conditions
 4. IHI: Integraal huishoudens inkomen (oud)
 5. Inhatab: Inkomen van huishoudens
 6. Inpatab: Inkomen van personen
 7. Inpbeidtab: Bedrijven van ondernemers (revisie 2017)
 8. IPI: Integraal persoonlijk inkomen (oud)
 9. IPO: Inkomenspanelonderzoek, reeks 1977-2000
 10. IPO: Inkomenspanelonderzoek, reeks 2000 en volgende
 11. IPO-vermogen: Inkomenspanelonderzoek met vermogen
 12. IVB: Integraal vermogensbestand (oud)
 13. Kinderopvang: kindgegevens; kosten en toeslag aanvrager
 14. Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen
 15. Oorlverzetpersoonmndbedragbus: Oorlogs-&verzetspensioen
 16. Pensioenaanspraken: Pensioenaanspraken van inwoners in Nederland
 17. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 18. Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk
 19. Pensovpersoonbus: Personen overige pensioenuitkering
 20. Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag
 21. Persooninkbeidtab: Bedrijven van ondernemers
 22. RIO: Regionale Inkomensverdelingen
 23. schtab: Schenkingen
 24. Secmbeursmndbedragbeurs: Personen met studiebeurs
 25. Secmbijstmndbedragbus: Personen bijstand verslagmaand
 26. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 27. Secmdtfbus: deeltijdfactor sociaaleconomische categorie
 28. Secmeczlfhbusbus: Economische zelfstandigheid personen
 29. Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid
 30. Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen
 31. Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf
 32. Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.
 33. Secmwerklmndbedragbus: Personen werkloosheidsuitkering
 34. secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand
 35. Secmziekteaomndbedragbus: Personen uitkering bij ziekte
 36. Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen
 37. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 38. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 39. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 40. Vehtab: Vermogens van huishoudens
 41. vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen
 42. Zelfstandigentab:Personen met inkomsten uit eigen onderneming