Inkomen en bestedingen

Microdatabestanden

 1. Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens
 2. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek
 3. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2017-2018
 4. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2019-2020
 5. Eu-silc: EU-Statistics on Income and Living Conditions
 6. IHI: Integraal huishoudens inkomen
 7. Inhatab: Inkomen van huishoudens
 8. Inpatab: Inkomen van personen
 9. Inpbeidtab: Bedrijven van ondernemers (revisie 2017)
 10. Inphhkerntab: Personen naar relatie tot kern huishouden (revisie 2017)
 11. IPI: Integraal persoonlijk inkomen
 12. Iporeva: inkomenspanel onderzoek revisie 2021
 13. IPO-vermogen: Inkomenspanelonderzoek met vermogen
 14. Kinderopvang: kindgegevens; kosten en toeslag aanvrager
 15. Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen
 16. Oorlverzetpersoonmndbedragbus: Oorlogs-&verzetspensioen
 17. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 18. Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk
 19. Pensovpersoonbus: Personen overige pensioenuitkering
 20. Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag
 21. Persooninkbeidtab: Bedrijven van ondernemers
 22. RIO: Regionale Inkomensverdelingen
 23. Schtab: Schenkingen
 24. Secmbeursmndbedragbus: Personen met studiebeurs
 25. Secmbijstmndbedragbus: Personen bijstand verslagmaand
 26. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 27. Secmdtfbus: deeltijdfactor sociaaleconomische categorie
 28. Secmeczlfhbus: Economische zelfstandigheid personen
 29. Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid
 30. Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen
 31. Secmposwrkbus: Positie in de voornaamste werkkring
 32. Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf
 33. Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.
 34. Secmwerklmndbedragbus: Personen werkloosheidsuitkering
 35. secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand
 36. Secmziekteaomndbedragbus: Personen uitkering bij ziekte
 37. Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen
 38. Sociaaleconomische status o.b.v. inkomen en vermogen
 39. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 40. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 41. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 42. Vehtab: Vermogens van huishoudens
 43. vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen