Bouwen en wonen

Artikelen bouwen en wonen

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2019 toegenomen tot 308 duizend euro. In Noord-Holland werd gemiddeld het meeste voor een huis betaald.

Op 1 januari 2019 stonden 91,5 duizend woningen administratief leeg, waarvan 36 procent, ongeveer 33 duizend woningen, langdurig.

In 2019 werden bijna 71 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 6 procent meer dan in 2018 en het hoogste aantal in tien jaar tijd.

Bestaande koopwoningen waren in december 6,5 procent duurder dan een jaar eerder.

In 2019-IV wasd de prijsstijging van koopwoningen met 8,4 procent het grootst in de provincie Groningen.

In het derde kwartaal van 2019 waren nieuwbouwkoopwoningen 6,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode ook met 6,3 procent.

Bestaande koopwoningen waren in november 5,8 procent duurder dan een jaar eerder.

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Het leegstaande vloeroppervlak van vastgoed dat geen woning is, was op 1 januari 2019 4 procent van het totaal. De oppervlakteleegstand was het grootst onder kantoren en winkels.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 6,3 procent duurder dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2019 werd voor 13,1 duizend nieuwbouwwoningen een vergunning verleend.

De prijs van verkochte woningen op Bonaire was in 2018 gemiddeld 21,6 procent hoger dan een jaar eerder.

In 2018 zijn er 13 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels. Regionale cijfers.

In 2018 zijn er 13 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, scholen en winkels. Het zijn vooral kleinere woningen, met een gebruiksoppervlak tot 50 vierkante meter.

Bestaande koopwoningen waren in september 6,1 procent duurder dan een jaar eerder.

Prijsstijging koopwoningen in grootste steden wordt kleine.

In de eerste helft van 2019 verhuisden vrijwel evenveel mensen als in dezelfde periode een jaar eerder.

Onderzoek naar het houtverbruik van huishoudens met behulp van de Energiemodule van het WoON-onderzoek 2018.

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het tweede kwartaal van 2019 ongeveer 16 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen stegen daarmee harder dan in de rest van de Europese Unie.

Beschrijving van het model en de woningbouwveronderstellingen die gebruikt zijn bij het maken van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 5,7 procent duurder dan in augustus 2018.

Huishoudens waren in 2018 minder vaak tevreden met hun woning dan in de jaren daarvoor.

Op 1 januari 2019 was de gemiddelde WOZ-waarde 248 duizend euro per woning, 7,8 procent meer dan een jaar eerder, de hoogste stijging sinds jaren

De woninghuren waren in juli 2019 gemiddeld 2,5 procent hoger dan een jaar eerder. De huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties stegen met 2,0 procent.

In 20 jaar tijd is er in Nederland per saldo 59,2 duizend hectare bij gekomen voor wonen, werken en infrastructuur. Bijna 90 procent hiervan is nieuw woon- en werkterrein. In West-Nederland was de groei van woon- en werkterrein het sterkst. Woongebieden zijn met name gegroeid door Vinexwijken.

In het tweede kwartaal van 2019 werd voor 12,8 duizend nieuwbouwwoningen een vergunning verleend, het laagste aantal in drie jaar tijd.

Bestaande koopwoningen waren in juli 7 procent duurder dan in juli 2018.

Bestaande koopwoningen waren in juni 6,9 procent duurder dan in juni 2018.

Prijsstijging koopwoningen in grote steden vlakt af.

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het eerste kwartaal van 2019 ongeveer 10 procent duurder dan een jaar eerder.

In 2017 kwamen bijna 100 duizend woningen die geen eigendom waren van een woningcorporatie in gebruik als huurwoning. Dit waren allemaal voormalige koopwoningen. Anderzijds werden 73 duizend niet-corporatiewoningen onttrokken aan de huurmarkt.

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,2 procent duurder dan in mei 2018.

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2018.

Voor de bouw van ruim 12,5 duizend woningen werd in het eerste kwartaal van 2019 een vergunning afgegeven. Dat is ruim een kwart minder dan in het eerste kwartaal van 2018 en het laagste aantal in drie jaar tijd.

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,7 procent duurder dan in maart 2018.

In negen van de twaalf provincies was de prijsstijging van bestaande koopwoningen in 2019-I kleiner dan in 2018-IV.

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,7 procent duurder dan in maart 2018.

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het vierde kwartaal van 2018 11,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode met 9,0 procent. De prijs van een koopwoning is daarmee gemiddeld gestegen met 9,3 procent.

De woonquote, het deel van het besteedbaar inkomen dat aan woonlasten wordt uitgegeven, is ten opzichte van 2015 niet verder toegenomen. Voor huurders bleef de woonquote nagenoeg gelijk, voor eigenaren nam de woonquote iets af.

In 2018 gaf 15 procent van alle huishoudens in een zelfstandige woning aan in de voorgaande twee jaar te zijn verhuisd, zo’n 1,1 miljoen huishoudens. Dat is meer dan in 2012 en 2015, toen zo’n 13 procent rapporteerde te zijn verhuisd.

In 2018 bezaten ruim 280 duizend personen een of meer woningen voor de verhuur. Deze particuliere verhuurders verhuurden samen ruim 475 duizend woningen. Dat is 6 procent van de totale woningvoorraad.

De gemiddelde verkoopprijs van een koopwoning in Nederland is in 2018 toegenomen tot ruim 287 duizend euro. Het prijsverschil van woningen in gemeenten met de hoogste en laagste gemiddelde verkoopprijs was met 760 duizend euro nog nooit zo groot.

Bestaande koopwoningen waren in februari 7,5 procent duurder dan in februari 2018.

In de periode 1996 tot en met 2015 is er het meeste woon-, bedrijven- en verkeersterrein bijgekomen in de provincie Zuid-Holland. De bebouwde ruimte nam in deze periode toe van 20,4 naar 23,4 procent van het totale oppervlak.

Bestaande koopwoningen waren in januari bijna 9 procent duurder dan in januari 2018.

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2018 een bouwvergunning afgegeven. Dat is ongeveer evenveel als in 2017.

De omzet van de bouw is in het vierde kwartaal van 2018 met 10,7 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Over heel 2018 steeg de omzet met ruim 10 procent.

Nederlandse bedrijven verhandelden met buitenlandse bedrijven voor 4,3 miljard euro aan bouw- en baggerdiensten in de eerste drie kwartalen van 2018.

In het vierde kwartaal van 2018 waren de koopwoningen opnieuw duurder, maar werden voor het eerst na medio 2013 in alle provincies minder woningen verkocht dan een jaar eerder.

De ontwikkeling van het aantal nieuwbouwwoningen en de woningvoorraad in 2017.

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het derde kwartaal van 2018 17 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in dezelfde periode met 9,2 procent.

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens is in het derde kwartaal van 2018 met 1 miljard euro gestegen tot 702 miljard euro. Dit is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld toenam.

De omzet van de bouwsector is in het derde kwartaal van 2018 met 9,9 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. De totale vergunde bouwsom lag 5 procent hoger, door een toename van de vergunde bouwkosten voor de bouw en verbouw van bedrijfsgebouwen.

In 2017 zijn er 7 570 woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen, zoals kantoren, winkels of fabriekspanden.

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2018

Alleen in Zeeland zijn in het derde kwartaal van 2018 meer woningen verkocht dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in september 9,3 procent duurder dan een jaar eerder. De prijsindex ligt op het hoogste niveau sinds de start van de meting

Woningkopers in Amsterdam betalen in doorsnee 5 procent meer dan de vraagprijs. Daarmee ligt de verkoopprijs van bestaande woningen in Amsterdam relatief het verst boven de vraagprijs. Ook in de gemeenten rondom Amsterdam en in een aantal andere grote steden worden relatief vaak bedragen boven de vraagprijs betaald.

Nieuwbouwkoopwoningen waren in het tweede kwartaal bijna 13 procent duurder dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is groter dan bij bestaande koopwoningen, die in dezelfde periode bijna 9 procent duurder zijn geworden.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 9,3 procent duurder dan in augustus 2017. De prijsindex ligt op het hoogste niveau sinds de start van de meting

De huren van woningen zijn in 2018 gemiddeld met 2,3 procent gestegen. In de afgelopen zes jaren is de gemiddelde woninghuur gestegen met 18,5 procent.

10 jaar na het uitbreken van de economische crisis zijn de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland terug op het niveau van 2008. Er zijn echter grote regionale verschillen.

De woz steeg per 1 januari 2018 gemiddeld met 6,5 procent. De grootste stijging was in Amsterdam met 17 procent.

De paper "Keert de verdwenen bouwvakker terug?" gaat over de ontwikkeling van het aantal werkenden, de in- en uitstromers in de bouwsector tijdens en na de economische crisis. Tot en met 2016 keerden 36 duizend werkenden teriug in de bouw, terwijl er in de crisis meer dan 230 duizend vertrokken uit die sector.

36 duizend bouwvakkers die in de economische crisis de bouw hebben verlaten, zijn teruggekeerd in die sector.

De omzet van de bouwsector is in het tweede kwartaal van 2018 met 12 procent gestegen. Het aantal vacatures in de bouw is verder opgelopen, net als het aantal bouwbedrijven dat aangaf last te hebben van personeelstekort.

Bestaande koopwoningen waren in juli 9,0 procent duurder dan in juni 2017. De prijsindex ligt op het hoogste niveau sinds de start van de meting.

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren.

Verhuiswens en verhuisgedrag van 65-plushuishoudens.

Bestaande koopwoningen waren in juni 8,9 procent duurder dan in juni 2017.

Vooral in de vier grootste steden nam de krapte op de woningmarkt toe.

Methodebeschrijving Prijsindex Nieuwbouw Koopwoningen

De huizenprijsindex (hpi) is samengesteld uit de prijsindex bestaande koopwoningen (pbk) en de nieuwe indicator prijsindex nieubouw koopwoningen (pnk).

In 2017 verhuisde een recordaantal personen. Aan de stijging van het aantal personen dat verhuist lijkt in december 2017 een eind te zijn gekomen.

Bestaande koopwoningen waren in mei 8,9 procent duurder dan in mei 2017.

Topografische kaarten van gemiddelde woonoppervlaktes van verschillende soorten huishoudens in Nederland.

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlak dan Nederlandse huishoudens gemiddeld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS naar woonruimte van verschillende typen huishoudens.

Omzet van de bouwnijverheid is weer gestegen in het eerste kwartaal van 2018

Bestaande koopwoningen waren in april 8,8 procent duurder dan in april 2017.

Voor alle woningtypen gold in het eerste kwartaal van 2018 dat de prijzen gemiddeld hoger lagen dan een jaar eerder, maar er minder huizen werden verkocht.

Bestaande koopwoningen waren in maart 8,6 procent duurder dan in maart 2017.

In 2016 was het verbruik van elektriciteit per bewoner in particuliere woningen 4,5 procent lager dan in 2012

Aanleiding, data, gebruikte methode en resultaten nieuwe cijfers elektriciteit en gasverbruik

Bestaande koopwoningen waren in februari 9,5 procent duurder dan in februari 2017.

In 2015 maakten 257 duizend personen deel uit van studentenhuishoudens; 1,6 procent van de particuliere bevolking

Cijfers over wonen, jeugdhulp en criminaliteit in de Kempen.

Welke naoorlogse stadswijken onttrekken zich aan het algemene beeld van achterstand?

Dit artikel gaat dieper in op de verschillen tussen naoorlogse wijken.

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het vierde kwartaal van 2017.

De omzet van de bouwsector nam in 2017 met 5,7 procent toe. Ook nam in de bouw de werkgelegenheid toe.

Voor bijna 70 duizend nieuw te bouwen woningen werd in 2017 een vergunning afgegeven.

Bestaande koopwoningen waren in januari 8,8 procent duurder dan in januari 2017.

De gemiddelde verkoopprijs per gemeente van een huis in Nederland is in 2017 gestegen.

In Limburg zijn ruim 14 duizend bestaande koopwoningen van eigenaar gewisseld in 2017.

De ontwikkeling van de woningvoorraad en het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2018

In 2017-IV zijn ruim 66 duizend bestaande woningen verkocht, het hoogste aantal in een kwartaal ooit

Bestaande koopwoningen waren in november 8,2 procent duurder dan in november 2016.

Samenhang tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven.

Bestaande koopwoningen waren in november 8,2 procent duurder dan in november 2016.

De gemeente Leiden is gestart met een samenwerking met het CBS

In het Rural Data Center Kempengemeenten gaan gemeenten samenwerken met CBS om tot meer datagedreven beleid te komen.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het derde kwartaal van 2017.

De omzet van de bouw steeg in het derde kwartaal met 3,1 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente

Er zijn twee soorten kaarten: verhuizers uit een gemeente en verhuizers naar een gemeente.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 8,2 procent duurder dan in oktober 2016.

Het aantal transformaties van gebouwen naar woningen per provincie

Door transformaties van bestaande gebouwen zijn in 2016 ruim 8 duizend nieuwe woningen ontstaan.

Gemiddelde WOZ-waarde woningen per gemeente, 2017

De ontwikkeling van de gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Van alle huishoudens is 87 procent tevreden met de woning en 82 procent met de woonomgeving.

Niet eerder zoveel huizen verkocht als in derde kwartaal 2017.

Bestaande koopwoningen waren in september ruim 7 procent duurder dan jaar eerder.

Nieuwsbericht start CBS Urban Data Center/Den Haag

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast

Bestaande koopwoningen waren in augustus 7,8 procent duurder dan in augustus 2016.

De omzet in de bouwnijverheid steeg in het tweede kwartaal met 6,3 procent.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het tweede kwartaal van 2017.

Bestaande koopwoningen waren in juli 7,6 procent duurder dan in juli 2016.

Prijzen bestaande koopwoningen in Noord-Holland in tweede kwartaal van 2017 weer boven het niveau van voor de crisis.

Bestaande koopwoningen waren in juni 8 procent duurder dan in juni 2016.

Op welke manier worden woningbouwveronderstellingen meegenomen in de regionale prognose

Verstedelijking heeft niet alleen invloed op de stad. Wat zijn de regionale verschillen tussen stad en land?

CBS Urban Data Center/Zwolle van start

Bestaande koopwoningen waren in mei 7,8 procent duurder dan in mei 2016.

Het aantal Nederlanders dat in 2016 verhuisde is in jaren niet zo groot geweest

Veranderingen in de woningvoorraad van woningcorporaties door sloop, nieuwbouw en verkoop.

De ontwikkelingen in de bouwsector in het eerste kwartaal van 2017.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het eerste kwartaal van 2017.

Het aantal makelaars is met ruim 10 procent toegenomen sinds 2010

Bestaande koopwoningen waren in april 7,4 procent duurder dan in april 2016.

Woningen in het aardbevingsgebied worden sneller verkocht dan in 2012.

De ontwikkeling van de afgegeven bouwvergunningen in maart 2017

De prijsstijging van bestaande koopwoningen van 7,3 procent is de hoogste in 15 jaar.

De ontwikkeling van de hypotheekschulden van huishoudens en eigenwoningbezit.

Jarenlang steeg het aantal dure scheefwoners, maar in 2015 nam het niet verder toe.

De totale bouwsom van afgegeven vergunningen voor bouw en verbouw van woningen steeg.

Koopwoningen in februari 6,7 procent duurder

De gemiddelde leeftijd waarop mensen in Nederland een huis kopen is de afgelopen jaren gestegen.

Gemeenten willen dit jaar bijna 3,9 miljard euro aan onroerendezaakbelasting heffen.

Omzetontwikkeling in de bouwsector in 2016

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het vierde kwartaal van 2016.

Ontwikkeling van de verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen

Koopwoningen in januari 6,4 procent duurder.

De regionale verschillen in verkoopprijzen van woningen zijn weer toegenomen, tot bijna 522 duizend euro in 2016.

De landelijke monitor leegstand geeft overzicht over het leegstaande vastgoed in Nederland.

Urban Data Center voor regio Groningen

De ontwikkeling van het aantal nieuwbouwwoningen in 2016, naar regio.

Koopwoningen Rotterdam duurder dan in 2008.

Grootste prijsstijging koopwoningen in 14,5 jaar.

Koopwoningen waren in november 6,0 procent duurder dan een jaar eerder. De toename is net zo groot als in augustus.

CBS-jaaroverzicht 2016

Ontwikkelingen in de woningvoorraad naar eigendomssituatie (koop- of huurwoning, corporatiewoning of overige verhuurder)

Nieuwsbericht CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center

Van alle bestelauto's die in 2014 op naam van bedrijven stonden, stond bijna 30 procent op naam van bouwbedrijven.

In het 3e kwartaal van 2016 groeide de omzet van de bouw opnieuw. Het ondernemersvertrouwen bereikte een recordhoogte.

In het 3e kwartaal van 2016 werd voor bijna 14 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven

In de periode 2011 - 2015 zijn bijna 26 duizend woningen ontstaan door transformatie van bestaande gebouwen

Woningen Utrecht duurder dan voor crisis

Woningen in het bevingsgebied zijn minder makkelijk te verkopen dan elders in de regio.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 6,0 procent duurder dan in augustus 2015.

De ontwikkeling van de huren in Nederland in 2016.

Een overzicht van de ontwikkelingen in de bouwsector in het tweede kwartaal van 2016.

Ondernemersvertrouwen in de bouw is hoog, naar verwachting groeit de werkgelegenheid

Bestaande koopwoningen waren in juli 4,9 procent duurder dan in juli 2015.

De oppervlakte van bedrijventerreinen in Nederland is in 16 jaar met 30 procent toegenomen naar 841 km2

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is in 2016 voor het eerst sinds 2010 weer gestegen.

Roemenen zijn binnen Europa het krapst behuisd met 1 kamer per persoon. Nederlandse woningen hebben 1,9 kamers pp.

Grootste prijsstijging koopwoningen in bijna 9 jaar

Grote regionale verschillen in prijsstijging koopwoningen

De productie van de Nederlandse bouwsector groeit sinds het derde kwartaal van 2014 harder dan gemiddeld in Europa.

In Vinex-wijken wonen veel gezinnen met kinderen en mensen met een hoog inkomen en hebben de huizen een hoge WOZ-waarde.

Interactieve kaart die de bevolkingsontwikkeling per gemeente laat zien.

Podcast over verstedelijking, in het bijzonder over de bevolkingskrimp in Heerlen.

Interactieve kaart die het aandeel hoge en lage inkomens per gemeente laat zien.

Jonge gezinnen verhuizen weer vaker uit de grote stad. Waar gaan deze gezinnen wonen?

Nergens verdween sinds 2008 zo veel werk als bij bouwbedrijven.

Van alle mensen die in 2008 in de bouw werkten, waren er zes jaar later bijna 200 duizend uitgestroomd.

Omzetstijging bouw 5,5 procent 1e kwartaal 2015, vooruitzichten voor dit jaar positief

Informatie over de bouwsector van het eerste kwartaal van 2016

Koopwoningen ruim 4 procent duurder

Verenigingen van Eigenaren vooral gevestigd in de Randstad,

Er zijn bijna 48 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen in 2015. In Noord-Holland werd er het meeste bijgebouwd.

Rapportage en tabellenset over VvE’s en de bijbehorende appartementsrechten en woningen op 1 september 2015.

In 2015 zijn er welgeteld 47 878 nieuwe woningen bijgekomen. In Amsterdam kwamen er de meeste nieuwe woningen bij.

Begin 2014 stond 14% van het maatschappelijke vastgoed (bv scholen, musea, sportaccommodaties en ziekenhuizen) leeg.

Bestaande koopwoningen waren in maart 4,3 procent duurder dan in maart 2015.

Bijna alle factoren van de CBS-woningmarktbloem staan op groen.

Bestaande koopwoningen in Amsterdam waren in het eerste kwartaal van 2016 voor het eerst duurder dan voor de crisis

Vier op de tien zelfstandig wonende huishoudens wonen in een tussen- of hoekwoning.

Het aantal huishoudens met een relatief laag inkomen dat relatief veel huur betaalt

De ontwikkeling van de woningmarkt in het aardbevingsgebied in Groningen

De bouw heeft in 2015 elk kwartaal de omzet zien toenemen ten opzichte een jaar eerder. Wel was de groei in het laatste kwartaal van 2015 een stuk lager dan in de eerste drie kwartalen. Desondanks zijn de bouwondernemers positief gestemd. Het ondernemersvertrouwen staat op het hoogste punt in jaren.

In 2015 verhuisden meer mensen uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak naar dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie.

Bestaande koopwoningen waren in januari 4,1 procent duurder dan in januari 2015. Dat is de grootste prijsstijging in bijna 8 jaar.

De omzet in de bouw is met ruim 5 procent gegroeid in 2015, het hoogste groeicijfer sinds 2008. Voornamelijk bedrijven in de woning en kantorenmarkt (burgerlijke en utiliteitsbouw) deden het erg goed met een omzetgroei van bijna 10 procent.

Bestaande koopwoningen waren in december 3,2 procent duurder dan in december 2014. Deze toename is kleiner dan in november, toen de grootste prijsstijging in 7 jaar werd genoteerd. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen. In 2015 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,8 procent duurder dan in 2014.

Bestaande koopwoningen waren in november 3,8 procent duurder dan in november 2014. Deze toename op jaarbasis is de grootste in 7,5 jaar. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen.

De woningmarkt in het aardbevingsgebied in Groningen ontwikkelt zich sinds de zomer van 2012 iets ongunstiger dan in een vergelijkbaar gebied in de omgeving.

De ontwikkelingen in de bouw waren ook in het derde kwartaal van 2015 positief. Zo lag de omzet bijna 7 procent hoger dan een jaar eerder. Daarnaast gingen er minder bouwbedrijven failliet in het derde kwartaal en hebben bouwondernemers positieve verwachtingen voor 2016.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 3,4 procent duurder dan in oktober 2014. Deze toename op jaarbasis is bijna net zo groot als in september, toen de grootste prijsstijging in ruim 7 jaar gemeten werd. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende trend van de woningprijzen.

In het derde kwartaal van 2015 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 2,9 procent duurder dan een jaar eerder. Enkele factoren die deze prijsontwikkeling beïnvloeden, geven een wisselend beeld. Sommige factoren werken prijsverhogend, andere prijsverlagend. Zo was de gemiddelde hypotheekrente lager dan vorig jaar. Tegelijkertijd traden er nieuwe regels in werking, die de vraag vermoedelijk juist dempen.

Bestaande koopwoningen waren in september 3,5 procent duurder dan in september 2014. De prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder is de grootste na april 2008.

In het derde kwartaal van 2015 stegen de prijzen van bestaande koopwoningen het hardst in Amsterdam. Ook in de andere drie grote steden en elf provincies lagen de prijzen van bestaande koopwoningen hoger dan een jaar eerder. Alleen in Zeeland waren koopwoningen goedkoper dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Sinds begin 2012 zijn er per jaar ruim 11 duizend woningen bijgekomen door (delen van) bestaande gebouwen om te vormen tot woningen.

Verhuizers hebben in het tweede kwartaal van 2015 niet weten te profiteren van de aantrekkende woningmarkt. Hoewel er 19 procent meer woningen werden verkocht dan in die periode vorig jaar, zetten verhuisbedrijven nog geen halve procent meer om.

Woningcorporaties spelen een steeds minder belangrijke rol in de nieuwbouw van huurwoningen. In 2009 werden nog twee op de drie verleende vergunningen voor nieuwe huurwoningen verstrekt aan een corporatie.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 2,5 procent duurder dan in augustus 2014. De prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder verandert al maanden nauwelijks.

In juli 2015 lag de omzet van de bouwnijverheid 5 procent hoger dan in juli 2014, meldt CBS. Juli was de eerste maand waarin er door particulieren geen gebruik meer wordt gemaakt van het verlaagde btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen

In het tweede kwartaal van 2015 is voor ruim 15 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, vooral aan projectontwikkelaars, makelaars en verzekeraars. Dit is een verdubbeling vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder en het hoogste aantal sinds 2009.

Met de bouw gaat het steeds beter. Vrijwel alle ontwikkelingen binnen de sector waren in het tweede kwartaal van 2015 positief. Zo lag de omzet 10 procent hoger dan een jaar eerder.

In dit artikel schetst CBS waar de bouwsector nu staat in vergelijking met voor en tijdens de crisis, zowel op het gebied van productie en financiën als qua aantallen bedrijven en banen. Er wordt bovendien niet alleen naar de bouwsector zelf gekeken, maar ook naar de woningmarkt, de utiliteitsmarkt en de infrastructuurmarkt.

Bestaande koopwoningen waren in juli 2,7 procent duurder dan in juli 2014. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een licht stijgende trend in de prijsontwikkeling van koophuizen

De omzet van de bouw lag in juni 2015 bijna een kwart hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder, zo meldt CBS. Dit is de grootste stijging van de laatste tien jaar.

In de bouwinstallatie werken ruim 141 duizend mensen. Zij zijn daarmee goed voor 27 procent van de werkgelegenheid binnen de hele bouwsector.

Bestaande koopwoningen waren in juni 2,6 procent duurder dan in juni 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder. De prijsstijging is het grootst in Amsterdam.

Het aantal mensen dat is verhuisd, lag in 2014 hoger dan in de vijf jaren hiervoor. In de eerste maanden van dit jaar zette deze stijgende lijn door. Eerst waren het de ongehuwde stellen, meestal twintigers en dertigers, die vaker verhuisden. Vervolgens namen gezinnen het stokje over.

Bestaande koopwoningen waren in mei 2,6 procent duurder dan in mei 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder. Sinds de zomer van 2013 is er sprake van een licht stijgende trend in de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

In deze factsheet staan feiten en grafieken over de bouw. Er komen onderwerpen aan de orde zoals het aantal bedrijven en het aantal banen. Verder ook informatie over bouwomzet, vacatures en verkochte woningen.

Nederland telde medio 2013 bijna 189 duizend woningen waar 1,5 jaar of langer geen personen stonden ingeschreven. Ongeveer 88 duizend van deze woningen zijn niet beschikbaar voor de woningmarkt omdat de woning in de praktijk toch gebruikt wordt of omdat de woning een andere bestemming heeft gekregen.

In het eerste kwartaal van 2015 steeg de omzet van de bouw met ruim 5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit is het tweede kwartaal op rij van groei. Vooral kleine bedrijven (minder dan 10 werkzame personen) zagen hun omzet fors stijgen. De omzet van grotere bedrijven steeg ook, maar minder hard.

Bestaande koopwoningen waren in april 2,3 procent duurder dan in april 2014. De prijzen zijn nu al ruim een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in maart 2,7 procent duurder dan in maart 2014. De prijzen zijn nu 12 maanden achter elkaar hoger ten opzichte van een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in februari 2,4 procent duurder dan in februari 2014. De prijzen zijn nu al bijna een jaar hoger ten opzichte van een jaar eerder.

In 2014 zijn voor ruim 39 duizend te bouwen woningen vergunningen afgegeven, 50 procent meer dan een jaar eerder. De opleving wordt nagenoeg volledig gerealiseerd door bouwers voor de markt in de koopsector (+ 78 procent), de vergunningverlening aan corporaties is licht gestegen (+1,9 procent). In 2014 is het aandeel herstel verbouw in de verleende bouwvergunningen afgenomen.

De bouwsector kende in 2014 een positief vierde kwartaal. In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2013 nam de omzet met ruim 3 procent toe. Over heel 2014 steeg de omzet met ruim 1 procent. Ondanks deze groei ligt het omzetniveau nog bijna 20 procent onder de recordomzet van 2008.

Bestaande koopwoningen waren in januari 2,1 procent duurder dan in januari 2014. Al tien maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Sinds midden vorig jaar groeien de omzetten in de woonbranche weer. De omzetten daalden voortdurend sinds de start van de economische crisis in 2008. Het herstel van de woningmarkt draagt bij aan het omzetherstel van de woonbranche.

Jaarlijks betalen detailhandelsbedrijven 5 procent van hun omzet aan huisvestingskosten. Vooral in de cosmetica-en deschoenen- en kledingwinkels zijn de huisvestingskosten relatief hoog. Hier gaat gemiddeld 10 tot 14 procent van de omzet op aan huisvesting.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft het CBS een maatwerktabel samengesteld van de woningvoorraad op 1 januari 2014 per 4-cijferig postcodegebied. De tabel geeft cijfers over het aantal woningen naar eigendom (koopwoning of huurwoning van corporatie of particuliere verhuurder), woningtype, oppervlakte en bouwjaar.

Bestaande koopwoningen waren in december 2,0 procent duurder dan in december 2013. Al negen maanden zijn de prijzen van koopwoningen onafgebroken hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in november 2,3 procent duurder dan in november 2013. Dat is een iets hogere prijsstijging dan in oktober. Al meer dan een half jaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

De omzet van de bouw is in het derde kwartaal met ruim 1,5 procent gedaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit is het tweede kwartaal op rij dat de bouw een pas terug doet, na een goed eerste kwartaal

Bestaande koopwoningen waren in oktober 2,2 procent duurder dan in oktober 2013. Dat is een iets hogere prijsstijging dan in september. Al meer dan een half jaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

In de eerste helft van 2014 zijn ruim 15 duizend vergunningen afgegeven, 27 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De opleving wordt nagenoeg volledig gerealiseerd door bouwers voor de markt in de koopsector, de vergunningverlening aan huurwoningen is verder gedaald.

In het eerste kwartaal van 2014 waren bijna 100 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgen, werkloos. Drie op de tien van hen hadden drie maanden later werk van ten minste 12 uur per week. De afgelopen tien jaar is het aandeel niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren dat op korte termijn werk had nog nooit zo laag geweest.

Bestaande koopwoningen waren in september 1,7 procent duurder dan in september 2013. Dat is dezelfde prijsstijging als in augustus.

In het eerste halfjaar van 2014 is de bouwsom van door architecten ontvangen ontwerpopdrachten met gemiddeld ruim 37 procent gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. Mede dankzij deze opdrachten steeg ook de omzetten van architectenbureaus, al liggen deze nog wel bijna 50 procent onder het niveau van 2008.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 1,7 procent duurder dan in augustus 2013. Al vijf maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

De WOZ-waarde van woningen op 1 januari 2014 is met ruim vijf procent gedaald vergeleken met 2013. De gemiddelde woningwaarde bedraagt nu 211 duizend euro en ligt daarmee onder het niveau van 2007.

Bestaande koopwoningen waren in juli 1,9 procent duurder dan in juli 2013. Al vier maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

De omzet van de bouw is in het tweede kwartaal van 2014 met 2,4 procent gedaald. De omzetafname vond vooral plaats bij het midden- en grootbedrijf, het kleinbedrijf wist wel hogere omzetten te halen.

Bestaande koopwoningen waren in juni 2,2 procent duurder dan in juni 2013. Al drie maanden achter elkaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in mei 1,4 procent duurder dan in mei 2013. Een maand eerder werd de eerste prijsstijging in 5 jaar genoteerd. Toen lagen de prijzen gemiddeld 0,1 procent hoger dan een jaar eerder.

De kosten voor de bouw van bruggen en tunnels lagen in april 2014 nog onder het niveau van het begin van de economische crisis medio 2008. Dit terwijl de totale kosten binnen de grond-, weg- en waterbouw (gww) in de tussentijd met gemiddeld 4,5 procent gestegen zijn. Dat de kostenontwikkeling van de bouw van bruggen en tunnels achterblijft komt vooral door de sterk gedaalde staalprijs.

Bestaande koopwoningen waren in april 0,1 procent duurder dan in april 2013. Dit is de eerste prijsstijging in 5 jaar.

Rapportage en tabellenset over leegstaande woningen in Nederland. De tabellenset bevat informatie over het aantal leegstaande woningen naar regio, kenmerken van de leegstaande woningen en de duur van de leegstand. De rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

In Nederland staan ruim 400 duizend woningen leeg, 190 duizend woningen staan langer dan anderhalf jaar leeg. Deze langdurige leegstand betreft 2,5 procent van alle woningen.

De prijzen van bestaande koopwoningen dalen steeds minder hard. De prijsdaling in het eerste kwartaal van 1,5 procent vergeleken met een jaar eerder, is de kleinste daling in drie jaar. In Amsterdam en Den Haag zijn de woningprijzen gestegen, in de hoofdstad zelfs met 2,6 procent.

Bestaande koopwoningen waren in maart 2,1 procent goedkoper dan in maart 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in februari, toen bestaande koopwoningen 1,7 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in februari 1,7 procent goedkoper dan in februari 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in januari, toen bestaande koopwoningen 0,5 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

Bestaande koopwoningen waren in januari 0,5 procent goedkoper dan in januari 2013. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is een stuk kleiner dan in de voorgaande maand, toen de daling 3,8 procent bedroeg.

In 2013 is voor ruim 26 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 30 procent minder dan in 2012.

De bouw zat in 2013 nog steeds in recessie, maar het herstel is zichtbaar. De omzet daalde met ruim 4 procent ten opzichte van 2012. Vooral in de eerste kwartalen daalden de omzetten flink, maar gedurende het jaar nam de omzetdaling af. In het vierde kwartaal groeide de omzet met bijna 1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2012. Ook nam van steeds meer bouwbedrijven de omzet toe.

Bestaande koopwoningen waren in december 3,7 procent goedkoper dan in december 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4,7 procent goedkoper waren. Hoewel de bestaande koopwoningen in 2013 nog goedkoper waren dan een jaar eerder, is het prijsniveau in het afgelopen halfjaar nagenoeg stabiel gebleven.

In 2013 waren bestaande koopwoningen gemiddeld 6,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. De prijsafname ten opzichte van een jaar eerder was in de tweede helft van het jaar minder dan in de eerste helft. Vanaf het tweede kwartaal stabiliseerde het prijsniveau.

Bestaande koopwoningen waren in november 4,7 procent goedkoper dan in november 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4,0 procent goedkoper waren.

Bestaande koopwoningen waren in oktober 4 procent goedkoper dan in oktober 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is een fractie kleiner dan in de voorgaande maand.

Paren met kinderen bewonen vaker een woning met een WOZ-waarde boven 300 duizend euro dan andere typen huishoudens. Begin 2012 bewoonde 30 procent van deze huishoudens een woning uit dit segment. Regionaal zijn er flinke verschillen. In Noord Brabant en Utrecht komt het percentage uit op 40 procent.

Bestaande koopwoningen waren in het derde kwartaal van 2013 gemiddeld 4,5 procent goedkoper dan een jaar eerder. In Utrecht daalden de prijzen met 2,0 procent het minst van de vier grote steden. De daling van het aantal woningverkopen in de eerste drie kwartalen was er groter dan in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam.

Bestaande koopwoningen waren in september 4,1 procent goedkoper dan in september 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is een fractie kleiner dan in de voorgaande maand, toen bestaande koopwoningen 4,4 procent goedkoper waren.

Bestaande koopwoningen waren in augustus 4,4 procent goedkoper dan in augustus 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in de voorgaande maand.

Bestaande koopwoningen waren in juli 5,0 procent goedkoper dan in juli 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is veel kleiner dan in de voorgaande maand.

Het aantal verleende bouwvergunningen daalt al enkele jaren, maar vooral in 2012 en in het eerste kwartaal van 2013 valt het aantal bouwvergunningen sterk terug. In het eerste kwartaal van dit jaar is voor nog geen 2,9 duizend koopwoningen een bouwvergunning verleend. Dat is nog geen kwart van het aantal waarvoor een vergunning is afgegeven in hetzelfde kwartaal van 2008.

Bij startende huishoudens wint de huurwoning aan populariteit. In 2011 betrokken ruim 90 duizend startende huishoudens een huurwoning, bijna 10 procent meer dan in 2010.

Bestaande koopwoningen waren in juni 9,6 procent goedkoper dan in juni 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is groter dan in de voorgaande maand.

Bestaande koopwoningen waren in mei 8,2 procent goedkoper dan in mei 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand.

Het aantal transacties van koopwoningen in het eerste kwartaal van 2013 is een stuk lager dan in het laatste kwartaal van 2012 en ligt op het niveau van een jaar geleden. Het aantal opgeleverde koopwoningen was in het vierde kwartaal van 2012 zelfs historisch laag.

De afgelopen twee jaar zijn minder huishoudens verhuisd, maar meer huishoudens dan ooit willen verhuizen. Vooral in de koopsector is de doorstroming sterk afgenomen, terwijl velen wel willen verhuizen. De vraag naar huurwoningen neemt toe, zowel in het sociale segment als in de vrije sector. In de huursector is steeds minder sprake van goedkope scheefheid. De uitkomsten zijn gebaseerd op een enquête onder bijna zeventigduizend mensen.

Zestigplussers met een hypotheek in 2012 hebben veel vaker dan jongere huiseigenaren een aflossingsvrije hypotheek. Ruim een derde van de woningeigenaren van 60 jaar en ouder heeft geen hypotheek meer op de woning.

Nadat de financieel-economische crisis zich in september 2008 aandiende, hebben veel sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven een scherpe omzetval laten zien. De industrie, groothandel en transport liepen in 2009 de hardste klappen op. De industrie en de groothandel hebben zich echter snel hersteld, in 2011 passeerden zij alweer het omzetniveau van 2008. De overige sectoren slaagden hier nog niet in.

De bouwkosten van een woning in Nederland zijn de afgelopen vier jaar minder hard gestegen dan gemiddeld in de Europese Unie (EU). Dat komt doordat de kosten van bouwmaterialen in Nederland minder zijn toegenomen dan het Europese gemiddelde; de arbeidskosten stegen evenveel als het EU-gemiddelde.

Bestaande koopwoningen waren in april 7,6 procent goedkoper dan in april 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is iets groter dan in de voorgaande maand. Toen waren de huizen 7,0 procent goedkoper.

Lokale overheden doen steeds vaker een beroep op bewoners om mee te helpen met taken die zij traditioneel uitvoeren, zoals het onderhoud van de buurt of de buurtveiligheid. Hiervoor bestaat draagvlak onder burgers: driekwart voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Echter, niet alle taken vinden zij de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.

De totale waarde van door architecten ontvangen nieuwe ontwerpopdrachten daalde in 2012 met bijna 15 procent vergeleken met 2011. Inmiddels ligt de waarde van de bouwsom bijna 70 procent onder het niveau van 2007.

Bestaande koopwoningen waren in maart 7,0 procent goedkoper dan in maart 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in de voorgaande maand.

In 2010 woonde de helft van de allochtonen in een woning van een corporatie. Dat zijn relatief vaak huurwoningen met een lage WOZ-waarde.

Bestaande koopwoningen waren in februari 8,3 procent goedkoper dan in februari 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is kleiner dan in januari.

Van de ruim 7,1 miljoen huishoudens die in 2012 een zelfstandige woning woonden, was 59 procent eigenaar-bewoner. Deze verhouding tussen huur en koop is voor het eerst sinds 1986 niet toegenomen.

Begin 2010 waren er bijna 6,7 miljoen bewoonde woningen in Nederland, waaronder 3,8 miljoen koopwoningen en 2,1 miljoen corporatiewoningen. Bijna een miljoen corporatiewoningen hadden een WOZ-waarde lager dan 150 duizend euro. Dat aantal is bijna drie keer zo hoog als het aantal koopwoningen in die prijsklasse in 2010.

De bouw is in 2012 van alle bedrijfstakken het zwaarst getroffen door de crisis. De productie daalde met ruim 8 procent, de omzet nam met 7 procent af.

In 2012 is voor ruim 37 duizend nieuwe woningen een bouwvergunning verleend. Dat is 33 procent minder dan in 2011.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in januari 9,6 procent goedkoper dan in januari 2012. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is de grootste sinds het begin van de prijsindex bestaande koopwoningen in 1995. Dit hangt waarschijnlijk samen met de verandering van de hypotheekregels per 1 januari.

Van de 7,4 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2012 is twee derde deel een eengezinswoning. Van de woningen die sinds 2005 zijn gebouwd is de helft een eengezinswoning.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in december 6,3 procent goedkoper dan in december 2011. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is deze maand opnieuw minder groot dan in de voorafgaande maand.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in november 6,8 procent goedkoper dan in november 2011. De prijsdaling ten opzichte van een jaar eerder is deze maand minder groot dan in de vier voorafgaande maanden.

De gegevens over veranderingen in de woning- en gebouwenvoorraad over de eerste 6 maanden van 2012 zijn bekend. Deze zijn bepaald op basis van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), die de gemeentelijke basisgegevens bevat over alle gebouwen en adressen in Nederland.

In de eerste 9 maanden van 2012 ging in de bouw 6 procent omzet verloren. In vergelijking met het recordjaar 2008 heeft de bouw inmiddels 15 procent omzet verloren. Het kleinbedrijf in de bouw verliest het minst, het middenbedrijf het meest.

Tweeverdieners met een koopwoning lopen een groot risico om een restschuld over te houden bij de verkoop van hun huis. Ruim een derde van de tweeverdieners had eind 2010 een hypotheekschuld die hoger was dan de woningwaarde.

De huidige indexcijferreeksen hebben, over het algemeen, het jaar 2005 als referentie (2005 = 100). Om de uitkomsten van deze indexreeksen beter aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2013 wordt overgestapt naar het referentiejaar 2010 (2010 = 100) met geactualiseerde gewichten uit het basisjaar.

Aan het eind van 2011 waren ruim 2 miljoen woningen van een energielabel voorzien. Dat is ruim een kwart meer dan eind 2009.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in september 7,9 procent goedkoper dan in september 2011. Dat is nagenoeg dezelfde prijsdaling als in de twee voorgaande maanden.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus 8,0 procent goedkoper dan in augustus 2011. Ook in juli daalden de huizenprijzen met 8,0 procent ten opzichte van een jaar eerder.

In het eerste halfjaar van 2012 is voor bijna 17 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verstrekt. Dat is 37 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Van de 7,2 miljoen woningen in Nederland stonden er op 1 januari 2011 300 duizend leeg. Dat is 4,2 procent van de woningen. Een op de zeven leegstaande woningen - 47 duizend - is amper tien jaar oud. Van alle leegstaande huurwoningen is twee derde in het bezit van institutionele beleggers en particuliere verhuurders. De leegstand wordt deels veroorzaakt door de relatief hogere huren die particuliere verhuurders vragen en deels door de grootschalige renovatieprojecten van vóór 2000 gebouwde huurwoningen.

Van de 7,2 miljoen woningen in Nederland stonden er op 1 januari 2011 300 duizend leeg. Dat is een kleine 5 procent van de woningen. Een op de zeven leegstaande woningen - 47 duizend - is amper tien jaar oud. Van alle leegstaande huurwoningen is twee derde in het bezit van institutionele beleggers en particuliere verhuurders. De leegstand wordt deels veroorzaakt door de relatief hogere huren die particuliere verhuurders vragen en deels door de grootschalige renovatieprojecten van vóór 2000 gebouwde huurwoningen.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juli 8,0 procent goedkoper dan in juli 2011. Dit is de grootste prijsdaling in een jaar tijd sinds de start in 1995 van de Prijsindex bestaande koopwoningen.

De gemiddelde woningwaarde volgens de Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) is op 1 januari 2012 uitgekomen op 232 duizend euro. Dat is ruim 2 procent minder dan een jaar eerder.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juni 4,4 procent goedkoper dan in juni 2011. De prijsdaling is hiermee kleiner dan in de drie voorgaande maanden.

In ruim een kwart van de huurwoningen van woningcorporaties woonde in 2011 een huishouden met een inkomen hoger dan 33 duizend euro. Dit zijn 609 duizend van de 2,2 miljoen bewoonde corporatiewoningen. Sinds 2011 moet deze inkomensgrens van de Europese Commissie worden gehanteerd bij de toewijzing van vrijwel alle sociale huurwoningen.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in mei 5,5 procent goedkoper dan in mei 2011.

In 2011 ging in de bouw 16 procent omzet verloren. Het kleinbedrijf in de bouw liet een omzetgroei zien van 3 procent. In het midden- en k]grootbedrijf daalde de omzet. Vooral de burgerlijke en utiliteitsbouw maakt zware tijden door. Voor die sector zijn ook de vooruitzichten niet goed.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in april 5,2 procent lager dan in april 2011.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in maart 4,7 procent lager dan in maart 2011. De prijsdaling was hiermee aanzienlijk groter dan in februari, toen de huizenprijzen gemiddeld 3,4 procent lager waren dan een jaar eerder.

Van de meer dan 7 miljoen woningen in Nederland stonden op 1 januari 2010 417 duizend woningen leeg. Dat is een kleine 6 procent van de woningen.

In 2011 zijn 56 duizend bouwvergunningen verleend voor nieuwbouwwoningen. Dat is 9 procent minder dan in 2010 en het laagste aantal sinds 1953.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in februari 2012 gemiddeld 3,4 procent lager dan in februari 2011. De prijsdaling was hiermee vrijwel even groot als in januari.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in januari 2012 gemiddeld 3,3 procent lager dan in januari 2011.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in december 2011 gemiddeld 4,0 procent goedkoper dan in december 2010.

Tussen 2004 en 2010 was het gemiddeld jaarverbruik van elektriciteit in particuliere woningen redelijk stabiel. In 2010 was er over alle woningtypen gerekend een lichte stijging met 50 kilowattuur (kWh) naar gemiddeld 3 300 kWh. De toegenomen energie-efficiëntie van elektrische apparaten en verlichting wordt blijkbaar teniet gedaan door een toename in het gebruik van deze apparatuur. Het gas- en elektriciteitsverbruik per woning was het laagst in stedelijke gebieden.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 3,3 procent goedkoper dan in november 2010.

De woningcorporaties zijn eigenaren van 2,3 miljoen woningen in Nederland. Het betekent dat een op de drie woningen in ons land in het bezit is van een woningcorporatie.

Tot 31 december 2010 heeft de helft van de huurwoningen een energielabel gekregen. Van elke honderd koopwoningen zijn er slechts drie gelabeld.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in oktober gemiddeld 2,8 procent goedkoper dan in oktober 2010.

Tot 31 december 2010 is aan bijna 1,8 miljoen woningen een energielabel toegekend. Dit is een kwart van de woningvoorraad. Hieronder zijn ruim anderhalf miljoen huurwoningen.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 2,9 procent goedkoper dan in september 2010.

In het eerste halfjaar van 2011 zijn ruim 19,5 duizend woningen opgeleverd. Dat is bijna 9 procent meer dan in de eerste helft van 2010.

In het tweede kwartaal van 2011 daalde de bouwsom van de nieuwe opdrachten van architecten opnieuw fors.

In augustus 2011 waren de huizenprijzen 8,5 procent lager dan drie jaar eerder. De huizenprijzen in de vier grootste steden zijn echter minder sterk gedaald dan in de rest van Nederland.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 2,8 procent goedkoper dan in augustus 2010.

Na een zeer negatief verlopen 2010 heeft de bouw (exclusief projectontwikkelaars) zich in het eerste halfjaar van 2011 enigszins hersteld. Gestimuleerd door het zachte winterweer steeg de bouwomzet in de eerste zes maanden van 2011 met 6 procent. In 2010 kromp de omzet nog met bijna 9 procent.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 2,3 procent goedkoper dan in juli 2010.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in juni gemiddeld 1,9 procent goedkoper dan in juni 2010. De prijsdaling is nagenoeg gelijk aan die in april en mei.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in mei gemiddeld 1,8 procent goedkoper dan in mei 2010. Ten opzichte van april 2011 daalden de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen met 0,3 procent.

Van de in 2010 verkochte woningen, ouder dan tien jaar, had 15,5 procent een energielabel. Dit zijn ruim 16 duizend woningen. Meer dan de helft van de in 2010 verkochte woningen valt in energieklasse C of D, ruim 40 procent valt in klassen E tot en met G, de minst energiezuinige woningen. Bijna 7 procent valt in klasse A of B, de meest energiezuinige woningen.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in april gemiddeld 2,1 procent goedkoper dan in april 2010. De prijsdaling is een stuk groter dan in maart, toen de verkoopprijzen 1,1 procent lager waren dan een jaar eerder.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in maart gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in maart 2010.

Na jaren van grote daling hebben de architecten in 2010 meer nieuwe opdrachten ontvangen.

In 2010 zijn er bijna 56 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is ruim 32 procent minder dan in 2009. Er zijn vooral minder koopwoningen opgeleverd.

In 2009 geven ruim drie op de vier volwassenen aan de meeste mensen in hun buurt te vertrouwen. Het overgrote deel van de volwassenen heeft daarnaast contact met hun directe buren (91 procent) en overige buurtgenoten (80 procent).

Verkochte bestaande koopwoningen waren in februari gemiddeld 1,5 procent goedkoper dan in februari 2010. Deze prijsdaling is groter dan in januari, toen de verkoopprijzen 1,1 procent lager waren dan een jaar eerder.

De omzet van de verhuisbranche steeg in het vierde kwartaal van 2010 met bijna 2 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit is de eerste stijging na een lange reeks van omzetdalingen.

Terwijl de Nederlandse economie weer groeit, zit de bouw nog in het slop.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in januari gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in januari 2010. Deze prijsdaling is iets groter dan in december, toen de verkoopprijzen 0,8 procent lager waren dan een jaar eerder.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in december gemiddeld 0,8 procent goedkoper dan in december 2009. De prijsdaling is iets kleiner dan in oktober en november, toen de verkoopprijzen 1,1 procent lager waren dan een jaar eerder.

De waarde van de afgegeven vergunningen voor de utiliteitsbouw is in het derde kwartaal van 2010 met ruim 17 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Vorig jaar werd er in het derde kwartaal nog voor 2,31 miljard euro aan vergunningen afgegeven. Dit jaar was dat 1,91 miljard euro.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in november 2009. De prijsdaling was gelijk aan die van oktober. De prijzen zijn al bijna twee jaar lang onafgebroken lager dan een jaar eerder.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in oktober gemiddeld 1,1 procent goedkoper dan in oktober 2009. De prijsdaling was groter dan de 0,4 procent in augustus en 0,6 procent in september. In de daaraan voorafgaande maanden was de prijsdaling juist geleidelijk aan kleiner geworden

Verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 0,6 procent goedkoper dan in september 2009.

In het tweede kwartaal van 2010 is de totale bouwsom van nieuwe ontwerpopdrachten van architecten aanzienlijk gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De bouwsom van de nieuwe opdrachten voor gebouwen was ruim 17 procent hoger dan een jaar eerder. De stijging deed zich over de hele linie voor.

In het eerste halfjaar van 2010 zijn er slechts 25 bouwvergunningen afgegeven voor de nieuwbouw van kassen. Dat is het laagste aantal bouwvergunningen voor kassen sinds de aanvang van deze statistiek in 1990. Het aantal vergunningen voor nieuwe schuren en stallen daalde over het eerste halfjaar met ruim 7 procent naar 786 stuks.

Verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 0,4 procent goedkoper dan in augustus 2009.

In het eerste halfjaar van 2010 is er voor ruim 25 duizend woningen een bouwvergunning verleend.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 0,9 procent lager dan in juli 2009. De prijsdaling van koopwoningen is in de eerste zeven maanden van 2010 geleidelijk aan kleiner geworden.

In het eerste kwartaal van 2010 is de bouwsom van de nieuwe opdrachten die architecten ontvingen met 3,9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in juni gemiddeld 1,4 procent lager dan in juni 2009.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in mei gemiddeld 2,2 procent lager dan in mei 2009.

De omzetachteruitgang in de bouw duurt voort. In april dit jaar lag de omzet van de bedrijven in de bouw 11 procent lager dan in april vorig jaar.

De gevolgen van de recessie waren in het eerste kwartaal van 2010 voor het eerst duidelijk zichtbaar in de woningbouwproductie. Het aantal gereedgekomen woningen lag ruim 44 procent lager dan in het eerste kwartaal van 2009.

In 2008 ontvingen ruim 1,1 miljoen huishoudens een huurtoeslag. Dit kostte de overheid bijna 2 miljard euro.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in april gemiddeld 2,2 procent lager dan in april 2009. De prijsdaling is kleiner dan die in maart, toen koopwoningen nog 3,5 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

Bijna de helft van de 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens financierde in 2008 een eigen woning met een hypotheek. Van de 28 miljard euro aan hypotheekkosten, werd ruim 10 miljard euro via de hypotheekrenteaftrek terugontvangen van de overheid.

Eind 2009 had bijna een kwart van de Nederlandse woningen een energielabel. Halverwege 2009 was dit nog 13 procent.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in maart gemiddeld 3,5 procent lager dan in maart 2009.

Tussen 1996 en 2006 is er in Nederland ruim 17 duizend hectare aan woonterrein bij gekomen. Het aantal vierkante meter aan woonterrein per huishouden nam in deze periode af, terwijl de oppervlakte per persoon juist toenam.

Nederlanders wonen op gemiddeld 2,4 kilometer van de dichtstbijzijnde school voor voortgezet onderwijs. Negen op de tien hebben minimaal één school binnen een straal van 5 kilometer.

De totale bouwsom van nieuwe opdrachten voor architectenbureaus was in 2009 bijna 42 procent lager dan in 2008.

In 2009 zijn bijna 83 duizend woningen gereedgekomen, een stijging met ruim 5 procent ten opzichte van een jaar eerder en eveneens het hoogste aantal gereedmeldingen sinds 1999.

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De publicatie Het wonen overwogen beschrijft de recente ontwikkelingen op de Nederlandse woningmarkt op basis van het nieuwe WoON.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in februari gemiddeld 4,2 procent lager dan in februari 2009. De prijsdaling is kleiner dan in januari, toen koopwoningen nog 5,3 procent goedkoper waren dan een jaar eerder.

De publicatie Het wonen overwogen gaat in op recente ontwikkelingen op het gebied van de woonsituatie van Nederlanders, hun woonwensen en hun woonbeleving. De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op het WoonOnderzoek Nederland 2009 (WoON 2009), dat het CBS onder ruim 78 duizend personen van 18 jaar en ouder uitvoerde in opdracht van het ministerie van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Na jaren van groei is de omzet van de bouw in 2009 met 4,5 procent gekrompen.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in januari gemiddeld 5,3 procent lager dan in januari 2009. De prijsdaling is even groot als in december.

In 2009 waren bestaande koopwoningen in Nederland gemiddeld 3,3 procent goedkoper dan in het jaar ervoor. Ten opzichte van 2005 lagen de huizenprijzen in 2009 echter nog 8,4 procent hoger.

De koopwoningenmarkt in de gemeente Amsterdam is de afgelopen jaren flink in beweging.

In 2010 verwachten de lokale overheden 11,5 miljard euro te ontvangen uit heffingen. Dit is 2,6 procent meer dan in 2009.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in december gemiddeld 5,3 procent lager dan in december 2008.

In november 2009 daalde de omzet van bouwbedrijven met bijna 7 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Kleine bouwbedrijven deden het relatief goed. Hun omzet steeg in november met ruim 1,5 procent, terwijl die van het midden- en grootbedrijf met ruim 9 procent terugliep. In alle bouwbranches deden kleine bedrijven het beter dan grote.

Architecten hebben in het derde kwartaal van 2009 fors minder nieuwe ontwerpopdrachten voor gebouwen gekregen dan in dezelfde periode in 2008. De totale bouwsom van nieuwe opdrachten daalde in het derde kwartaal met ruim 34 procent. De sterkste daling deed zich voor in de woningbouw.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 4,7 procent lager dan in november 2008. De prijsdaling is kleiner dan in oktober. Toen waren de huizen 5,2 procent goedkoper dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2009 is voor ruim 15 duizend nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend.

Van de bijna 1 miljoen Nederlandse woningen met een energielabel is slechts 5 procent een koopwoning. Kopers zagen in 2008 zeer vaak af van het energielabel: slechts 15 procent van de in 2008 verkochte woningen was gelabeld. De verdeling over de verschillende energieklassen is bij huur- en koop woningen vrijwel gelijk.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in oktober 2009 gemiddeld 5,2 procent lager dan in oktober 2008.

In september 2009 is de omzet van bouwbedrijven met tien of meer werkzame personen wederom gedaald. De omzetdaling was in september het sterkst in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Alleen in de grond-, weg- en waterbouw is de omzet in 2009 op kwartaalbasis steeds toegenomen.

Van de bijna 1 miljoen Nederlandse woningen met een energielabel valt één op de drie in energieklasse E, F of G. Dat betekent dat het energieverbruik relatief hoog is en er veel energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

De omzet van bouwbedrijven met 10 of meer werkzame personen lag in augustus 2009 bijna 13 procent lager dan in augustus 2008. In de burgerlijke en utiliteitsbouw, de grootste bouwsector, daalde de omzet in augustus 2009 met ruim 21 procent ten opzichte van een jaar eerder. De bouwinstallatiebedrijven werden in augustus eveneens met een omzetdaling van 21 procent geconfronteerd, terwijl de grond- weg- en waterbouw in deze maand juist een fraaie groei boekte.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 5,3 procent lager dan in september 2008.

In het tweede kwartaal van 2009 hebben architecten veel minder nieuwe ontwerpopdrachten voor gebouwen gekregen dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale bouwsom van de nieuwe opdrachten lag in het tweede kwartaal ruim 43 procent lager dan een jaar eerder. De sterkste daling deed zich voor in de utiliteitsbouw.

In het eerste halfjaar van 2009 is voor de bouw van 32 duizend woningen een gemeentelijke bouwvergunning afgegeven. Dat is bijna 10 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in augustus gemiddeld 5,6 procent lager dan in augustus 2008. Daarmee zet de prijsdaling op de huizenmarkt onverminderd voort

De huren zijn per 1 juli 2009 met 2,8 procent gestegen. Dit is de grootste stijging sinds juli 2004.

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in juli gemiddeld 4,4 procent lager dan in juli 2008. Dit is de zesde maand op rij dat de prijzen lager waren dan een jaar eerder.

Ruim zes op de tien Nederlanders wonen binnen een straal van 5 kilometer van een ziekenhuis. Inwoners van de Randstad hebben de grootste keuze uit ziekenhuizen.

De kosten voor het bouwen van een nieuwbouwwoning waren in juni van dit jaar nagenoeg even hoog (+0,1%) als in juni 2008. In april en mei lagen de bouwkosten nog respectievelijk 0,9 en 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. De kosten zijn opgebouwd uit lonen en materialen.

Aan het eind van het eerste kwartaal van 2009 telde Nederland ruim 186 duizend woningen die nog konden worden opgeleverd. Dat is 3,4 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De prijzen van verkochte bestaande woningen waren in juni gemiddeld 3,7 procent lager dan in juni 2008. Dit is de vijfde maand op rij dat de prijzen lager waren dan een jaar eerder.

De grootste uitgavenpost voor huishoudens is wonen. Vooral de lagere inkomens besteden hier relatief veel aan.

In het eerste kwartaal van 2009 hebben architecten de waarde van nieuwe opdrachten voor ontwerp van woningen en utiliteitsbouw, waaronder kantoren en ziekenhuizen, met bijna 50 procent zien dalen in vergelijking met dezelfde periode in 2008.

In het eerste kwartaal van 2009 bracht de overdrachtsbelasting minder dan 0,7 miljard euro op. Dat is 30 procent minder dan een kwartaal eerder.

In 2008 daalde de bouwsom van nieuwe opdrachten voor het ontwerpen van utiliteitsgebouwen met ongeveer 40 procent. De bouwsom voor het ontwerpen van woningen daalde met bijna 30 procent.

De omzet van bouwbedrijven met 10 of meer werkzame personen is in februari 2009 met 8,2 procent gedaald ten opzichte van februari 2008.

Van de ruim 7 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2008 was 5,7 procent niet officieel bewoond. Dat wil niet zeggen dat ze leegstaan, maar dat er niemand woont die in het bevolkingsregister is ingeschreven.

In 2008 is het aantal opgeleverde woningen met 2 procent gedaald tot bijna 79 duizend woningen.

Net als in 2007 groeide de omzet van de bouw in 2008 met bijna 10 procent. Met ruim 90 miljard euro bereikte de bouw vorig jaar een nieuw omzetrecord.

In de periode 2000–2006 zijn van de 323 duizend woningen die aan de woningvoorraad zijn toegevoegd 140 duizend woningen (43 procent) gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied.

In de eerste negen maanden van 2008 zijn bijna 45 duizend nieuwe woningen opgeleverd. Dat is 7 procent meer dan in dezelfde periode van 2007.

Op 1 januari 2008 telde Nederland ruim 24,5 duizend woningen met een WOZ-waarde van 1 miljoen euro en hoger. Dat is een stijging van 33 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De omzet van de totale bouwsector was in de eerste negen maanden van dit jaar 11 procent groter dan in dezelfde periode van vorig jaar.

In het eerste halfjaar van 2008 zijn ruim 28 duizend woningen opgeleverd, 13 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2007.

In 2007 zijn ruim 80 duizend nieuwbouwwoningen gereedgekomen. Bij 67 procent van de opgeleverde woningen was de doorlooptijd korter dan twee jaar. In 1995 gold dat nog voor 94 procent van de nieuwe woningen.

De sterke omzetstijging van de bouw in de afgelopen jaren hield in de eerste helft van 2008 aan. De bouw zette 12 procent meer om dan in de eerste helft van 2007.

In 2007 steeg de omzet van de grote bouwbedrijven met ruim 10 procent. In 2006 was dat nog 3 procent.

Koopwoningen staan vooral op het platteland, in forensenplaatsen en aan de rand van de stad. In het centrum van grote steden en in studentenbuurten zijn vooral huurwoningen te vinden.

In 2007 is het aantal opgeleverde woningen met 10 procent gestegen tot ruim 80 duizend woningen.

De omzet van de bouw is in 2007 met bijna 10 procent gegroeid. De totale jaaromzet doorbrak daarmee voor het eerst de grens van 80 miljard euro.

Bestaande koopwoningen waren vorig jaar december 4,1 procent duurder dan een jaar eerder. Deze prijsstijging is ongeveer gelijk aan de gemiddelde stijging in de afgelopen vier jaar.

Land + Water, nummer 10, oktober 2007

In de eerste zes maanden van 2007 is er voor ruim 37 duizend woningen een bouwvergunning verleend.

Land + Water, nummer 6/7 juni 2007

Stedebouw en Architectuur, nummer 3, april 2007

Stedebouw & Architectuur, nummer 2, maart 2007.

Stedebouw & Architectuur, nummer 1, januari 2007.

In 2006 is voor ruim 96 duizend woningen een bouwvergunning verleend. Dat is het hoogste aantal in bijna tien jaar.

Stedebouw & Architectuur, nummer 11, december 2006

Land en Water, nummer 11, november 2006

Stedebouw & Architectuur, nummer 10, november 2006

Stedebouw & Architectuur, nummer 9, oktober 2006

Stedebouw & Architectuur, nummer 7, september 2006

In het eerste halfjaar van 2006 is voor een zeer groot aantal woningen een bouwvergunning verleend. In totaal is er voor ruim 49 duizend woningen een vergunning verleend.

Stedebouw & Architectuur, nummer 6, juli 2006

Stedebouw & Architectuur, nummer 4, april 2006

Na autochtonen verhuizen ook steeds meer allochtone groepen van de grote stad naar de omliggende gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat allochtonen voor andere randgemeenten kiezen dan autochtonen.

In 2005 zijn 67 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 3 procent meer dan in 2004. De stijging komt volledig voor rekening van huurwoningen.

Stedebouw & Architectuur, februari 2006

Stedebouw & Architectuur, januari 2006

Stedebouw & Architectuur, december 2005

In het eerste halfjaar van 2005 zijn ruim 23 duizend woningen gereedgekomen. Dat is 11 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2004.

In 2004 zijn ruim 65 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 10 procent meer dan in 2003. In dat jaar werd het laagste aantal woningen sinds 1953 opgeleverd. Het aantal woningen waarvoor in 2004 een bouwvergunning is verleend, was 5 procent hoger dan in 2003.

In het derde kwartaal van 2004 zijn bijna 11 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 3 procent minder dan in het derde kwartaal van 2003. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn wel meer woningen gereedgekomen dan in dezelfde periode van 2003. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, was in het derde kwartaal van dit jaar 6 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

In het eerste halfjaar van 2004 zijn er ruim 21 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 8 procent meer dan in het eerste halfjaar van 2003. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, was in het eerste halfjaar 9 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar.

In het eerste kwartaal van 2004 zijn er bijna 9 duizend nieuwe woningen gereedgekomen. Dat is 18 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2003. Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, was in het eerste kwartaal van dit jaar 18 procent lager dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.

In 2003 zijn er 60 duizend nieuwe woningen opgeleverd. Dit is 11 procent minder dan in 2002. Sinds 1953 is het aantal gereedgekomen woningen niet zo laag geweest. Het dieptepunt lijkt nu wel in zicht, want het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend, neemt weer toe.

Dit artikel geeft een beschrijving van de woningbouw: van ontwerp tot gereed. Hieruit blijkt dat het aantal gereedgekomen woningen op een dieptepunt ligt.

Maandstatistiek bouwnijverheid: Indexcijfers van de omzet bouwnijverheid, Consumentenvertrouwen, Verleende bouwvergunningen.

Maandstatistiek bouwnijverheid: Voortgang grond-, water en wegenbouwkundige werken, Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, Consumentenvertrouwen, Vastgoed rendeert goed in eerste halfjaar.

Dit artikel beschrijft de nieuwe methode van productieberekening van de Voortgang B&U, en de veranderingen voor de Verleende bouwvergunningen.

Maandstatistiek bouwnijverheid: Verleende bouwvergunningen, Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, Beleggingen pensioenfondsen over grens van 1 biljoen gulden.

Maandstatistiek bouwnijverheid: Verleende bouwvergunningen, Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, Consumentenvertrouwen, Industriële productie.

Het CBS publiceert maand- en jaarstatistieken over de bouwproductie in Nederland. Elke statistiek heeft zijn eigen bron en eigen uitkomsten. Ondanks de verschillen tussen de twee statistieken is er een verband tussen de uitkomsten. Dit betekent dat het mogelijk is een voorlopige schatting van de jaarproductie te maken op basis van de maandcijfers.

Maandstatistiek bouwnijverheid: Bouwobjecten in voorbereiding bij architecten e.d., Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, Consumentenvertrouwen, Industriële productie.

Maandstatistiek bouwnijverheid: Verleende bouwvergunningen, Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, Consumentenvertrouwen, Hypotheken.

Het aantal nieuw ingeschreven hypotheken is in 1999 sterk gestegen. Volgens het CBS ligt het aantal 15 procent hoger dan in 1998. Nog nooit zijn er in een jaar zoveel woningenhypotheken verstrekt. Overigens buigt de opwaartse lijn aan het eind van het jaar om: in het vierde kwartaal van 1999 is voor het eerst sinds lange tijd het aantal nieuwe hypotheken gedaald. Deze daling is volledig toe te schrijven aan minder oversluitingen. Het gemiddeld hypotheekbedrag is in 1999 met 13 procent fors gestegen tot 259 duizend gulden.

Jaarlijks meet het CBS hoeveel er wordt geïnvesteerd door ondernemingen in de bouwnijverheid. De gegevens hiervoor worden verkregen uit twee verschillende bronnen, namelijk de grotere en de zogenoemde kleine ondernemingen. Ontvangen de grotere ondernemingen uitgebreide enquêteformulieren de kleine ondernemingen wordt op het formulier voor de productiestatistieken in verkorte vorm gevraagd naar de in het afgelopen jaar geïnvesteerde bedragen. Bij elkaar gevoegd geven deze twee bronnen een overzicht van de investeringen door alle bouwondernemers.

De bouwopgave voor de toekomst is vastgelegd in de VINEX-afspraken. In de periode 1995-2005 dienen er circa 650 duizend woningen te worden gebouwd, waarvan ongeveer 460 duizend op de zogenoemde VINEX-lokaties in de diverse stadsgewesten. Geleidelijk worden er meer woningen gebouwd in de VINEX-bouwgemeenten. In 1996 was 58 procent van het totaal aantal gereedgekomen woningen in VINEX-bouwgemeenten gerealiseerd, in 1998 is dit toegenomen tot 64 procent.

Het CBS publiceert naast het outputindexcijfer van de bouwkosten van woningen (Prijsindexcijfers van Nieuwbouwwoningen) ook Inputprijsindexcijfers voor de bouwkosten van woningen. Deze cijfers zijn op grond van verplichtingen aan Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie, ontwikkeld. Een inputindexcijfer volgt de prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen, zoals materialen, materieel en loonkosten. Het geeft de kostenontwikkeling weer van een nieuwbouwwoning gedurende een bepaalde periode.

Op 1 januari 1999 staat in Nederland voor een waarde van 1 214 miljard gulden aan woningen. Daaronder zijn 4,6 miljoen eengezinswoningen, met een waarde van 932 miljard. Verder staan er 2,0 miljoen meergezinswoningen – dat zijn woningen in bijvoorbeeld een flatgebouw.

De bouwmaterialenindustrie is sterk afhankelijk van de activiteit in de bouwnijverheid. Vanuit de bouwmaterialenindustrie bezien staan met name de timmerindustrie, de baksteen- en keramische dakpannenindustrie en de beton- en cementwarenindustrie aan de basis van bouwactiviteiten. Tevens behoren deze bedrijfstakken tot de belangrijkste bedrijfstakken binnen de bouwmaterialenindustrie.

Tussen de ontvangst van de opdracht voor het maken van een ontwerp voor een woning door de architect en het verlenen van de bouwvergunning verstrijken gemiddeld vijf kwartalen. Nadat de bouwvergunning is verleend, duurt het meestal nog geen kwartaal voordat de aannemer met de bouw start. De bouwwerkzaamheden duren dan nog een jaar. Het aantal gereedgekomen woningen per jaar is de laatste decennia afgenomen tot rond de 90 duizend in de jaren negentig. Begin jaren zeventig werden nog ruim 140 duizend woningen per jaar gebouwd.

De prijzen van bestaande woningen stegen in 1999 ten opzichte van het voorgaande jaar aanzienlijk. Er is ook steeds meer vraag naar koopwoningen. De vraag naar en de prijs van koopwoningen wordt beïnvloed door hypotheekrente, koopkrachtontwikkeling, hypotheeknormen, nieuwe hypotheekvormen, huurprijsontwikkeling, economische vooruitzichten en aantal huishoudens in relatie tot de woningvoorraad. Genoeg ingrediënten voor een hoge huizenprijs.

Maandstatistiek bouwnijverheid: Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, Consumentenvertrouwen, Productie-index.

Maandstatistiek bouwnijverheid: Bouwobjecten in voorbereiding bij architecten e.d., Verleende bouwvergunningen, Indexcijfers van de omzet in de bouwnijverheid, Consumentenvertrouwen, Productie-index, Voortgang grond-, water- en wegenbouwkundige werken.