Arbeid en sociale zekerheid

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het vierde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. Over 2019 bedroeg de groei 1,7 procent.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari minder gunstig.

Na een lichte verruiming in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe.

Nederland telde van 2016 tot en met 2018 gemiddeld 383 duizend internationale kenniswerkers. Dat is 4,2 procent van de Nederlandse beroepsbevolking. Vergeleken met andere Europese landen is dat bescheiden. Het grootste deel van deze kenniswerkers (63 procent) werkt in de dienstensector

Werknemers met een flexibele arbeidsrelatie die zich op het werk ontwikkelen, hetzij door het volgen van cursussen, hetzij door het verrichten van leerrijk werk, houden vaker hun baan en komen minder vaak zonder werk te zitten. Dat geldt voor alle soorten flexwerk.

Mensen die betaald werk hebben zijn over het algemeen gezonder dan mensen zonder werk. Van de werkzame personen beoordeelt 90 procent de eigen gezondheid als goed of uitstekend. Van degenen zonder werk zegt 76 procent een goede tot uitstekende gezondheid te hebben.

In december waren 302 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in september, waren dat er 323 duizend.

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 7 duizend per maand naar 302 duizend in december.

Het aantal werkenden heeft in 2019 een recordhoogte bereikt. Voor het eerst waren er 9,0 miljoen mensen aan het werk. De arbeidsparticipatie steeg tot bijna 69 procent, het hoogste percentage in de afgelopen vijftig jaar.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari opnieuw minder gunstig.

Nederlanders tussen de 55 en 65 jaar werken relatief vaak, en hebben een vrij hoog inkomen, vergeleken met jonge ouderen in andere Europese landen. Ook doen ze vaak vrijwilligerswerk.

Zowel het Nederlandse als het Europese werkloosheidspercentage daalt de laatste maanden niet meer. Het gemiddelde werkloosheidspercentage van de EU-landen staat vanaf mei 2019 op 6,3, het Nederlandse percentage bedraagt vanaf augustus 3,5. Nederland hoort daarmee tot de 6 EU-landen met de laagste werkloosheid.

De stijging van de cao-lonen in 2019 was met 2,5 procent de hoogste van het afgelopen decennium. De consumentenprijzen stegen echter nog iets harder, met 2,6 procent, volgens voorlopige cijfers.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november opnieuw minder gunstig.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019.

Bijna de helft van alle werknemers is vaak (24 procent) of altijd (23 procent) buiten werktijd bereikbaar voor het werk, bijvoorbeeld via telefoon, email of whatsapp. Van alle beroepsklassen zijn managers het meest buiten werktijd bereikbaar (76 procent), gevolgd door werknemers met een pedagogisch beroep (61 procent).

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toe tot 9,0 miljoen in oktober. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3 duizend per maand naar 323 duizend.

Overzicht van stromen op de arbeidsmarkt tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking

Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in andere stedelijke gebieden, waar de verkeersdrukte het grootst is. In Groot-Amsterdam werkte 45 procent van de werkzame beroepsbevolking (soms) thuis in 2018.

Sinds het einde van de economische crisis groeide tussen 2013 en 2018 het aantal banen van werknemers in vrijwel alle COROP-regio’s. Alleen in de regio Delfzijl en omgeving nam het aantal werknemersbanen af. De grootste relatieve groeiers zijn Zuidwest-Overijssel, Delft en Westland en Midden-Noord-Brabant.

Welvaartsverdeling van huishoudens volgens een maatstaf gebaseerd op inkomen en vermogen.

In 2019 zijn meer zelfstandig ondernemers zonder personeel positief over de financiële situatie van hun bedrijf dan vier jaar geleden. Ook zijn zij vaker tevreden met hun inkomen en over het behoud van opdrachten. Een gunstige beoordeling van de financiën gaat samen met meer animo om te sparen voor het pensioen.

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Eind september 2019 telde Nederland 416 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit zijn er 20 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral personen jonger dan 45 jaar zijn minder vaak afhankelijk van bijstand.

De instroom van werknemers in de sector zorg en welzijn is sinds het laatste kwartaal van 2016 groter dan de uitstroom. Het saldo is vanaf begin 2017 vrijwel elk kwartaal groter. Het aantal werknemers in de sector neemt daardoor steeds sneller toe.

In het derde kwartaal van 2019 waren er 9,0 miljoen personen met betaald werk, 106 duizend meer dan eind 2018. Ruim 60 procent van die groei komt voor rekening van 45- tot 75-jarigen. Vooral het aantal werkende 55-plussers neemt sterk toe.

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand toe tot 9,0 miljoen in oktober. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3 duizend per maand naar 323 duizend.

Overzicht van stromen op de arbeidsmarkt tussen werkloze, werkzame en niet-beroepsbevolking

Steeds meer vrouwen hebben voldoende inkomen om in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Bij vrouwen met een partner en minderjarige kinderen is het aandeel economisch zelfstandigen het sterkst gestegen, van 57 procent in 2011 naar bijna 65 procent in 2018.

Hoe vergaat het mbo’ers die een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben afgerond op de arbeidsmarkt? Hebben de afgestudeerden betaald werk en vonden ze het gevolgde onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs een goede basis voor hun loopbaan? Oftewel, hoe was de overgang onderwijs-arbeidsmarkt?

Het percentage zelfstandigen is in Nederland bijna dubbel zo hoog als in de aangrenzende Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Ook vergeleken met de Belgische gewesten ligt het percentage zelfstandigen in Nederland hoger, maar het verschil is minder groot.

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het derde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in november opnieuw minder gunstig.

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

De spanning op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van 2019 afgenomen, maar blijft hoog. In het derde kwartaal waren er 319 duizend werklozen, 14 duizend meer dan in het tweede kwartaal.

In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen, vooral in zorg- en welzijn, en in het onderwijs. In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op hbo- of wo-niveau een vrouw. Bij beroepen op de lagere beroepsniveaus bleef het aandeel vrouwen gelijk of daalde.

In 2018 had ruim twee derde van de jongeren van 15 tot 27 jaar betaald werk. Jongeren met een startkwalificatie waren vaker aan het werk dan jongeren zonder startkwalificatie.

Deze Nieuwsflits bevat een kort overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (AZW StatLine). Inclusief een overzicht van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd. De AZW Nieuwsflits verschijnt per juni 2019 ieder kwartaal. En is ook te benaderen via www.AZWinfo.nl.

Het aantal vakbondsleden blijft teruglopen. In 2019 waren er 101 duizend vakbondsleden minder dan in 2017, een daling van 6 procent.

Van de 771 duizend werknemers die in 2016 begonnen in een flexibele baan zat 54 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil: zij hadden in 2017 een flexbaan of zaten korte tijd zonder werk tussen twee flexbanen in.

Factsheets - 2019: Regionale kerncijfers Commissie Werken in de Zorg (Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn)

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand toe tot bijna 9,0 miljoen in september. Het aantal werklozen steeg in dezelfde periode met gemiddeld 3 duizend per maand naar 323 duizend.

In september waren 323 duizend mensen werkloos. Drie maanden eerder, in juni, waren dat er 313 duizend. In die periode is het aantal werklozen dus gestegen.

Het aantal werklozen is in het derde kwartaal van 2019 voor het eerst in 5,5 jaar hoger dan in het voorgaande kwartaal. Het aantal werklozen stijgt doordat meer mensen die niet actief waren op de arbeidsmarkt op zoek gaan naar werk en niet direct aan de slag raken.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in oktober opnieuw minder gunstig.

In het derde kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,6 procent gestegen. Dit is de grootste loonstijging in tien jaar

Bijna 44 procent van de werknemers in de zorg- en welzijnssector ervaart een hoge tot zeer hoge werkdruk. Bovendien is die werkdruk volgens bijna 2 op de 3 werknemers in het jaar voorafgaand aan de enquête toegenomen.

Mannen geven vaker dan vrouwen aan gevaarlijk werk te doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven dat ze gevaarlijk werk doen, werken meer mannen dan vrouwen, zoals beveiligingswerkers, bestuurders van voertuigen en machinebedieners. Ook hebben mannen vaker een arbeidsongeval met verzuim.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in september minder gunstig.

Er zijn steeds meer 65-plussers met betaald werk: in 2018 waren het er 255 duizend. Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen: ruim 1 op de 3.

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand gestegen naar 321 duizend in augustus 2019. Hiermee was 3,5 procent van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar werkloos. In juli was dat 3,4 procent.

Tijdens de hoogconjunctuur van de laatste jaren is de financiële positie van de sociale fondsen sterk verbeterd. Zo zijn de premies meer toegenomen dan de uitkeringen.

Eind juni 2019 hadden 426 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dit zijn er 21 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral bij de leeftijdsgroepen jonger dan 27 jaar en 27 tot 45 jaar ligt het aantal personen met een bijstandsuitkering lager

Componenten (oorzaken) van werkloosheid statistisch bepaald.

Mate waarin verschil in uurloon tussen vaste en flexibele werknemers te maken heeft met hun persoons- en baankenmerken.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 10 duizend per maand toegenomen. In juli waren er 9,0 miljoen werkenden. Ook het aantal werklozen is sinds mei gestegen, met gemiddeld 4 duizend per maand naar 313 duizend in juli.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in augustus een fractie minder gunstig.

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het tweede kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

In het tweede kwartaal van 2019 nam het aantal openstaande vacatures met 6 duizend toe tot 284 duizend. Het aantal werklozen daalde met 11 duizend naar 305 duizend. Hierdoor is de spanning op de arbeidsmarkt opgelopen naar een nieuw hoogtepunt: gemiddeld 93 vacatures per 100 werklozen.

Het aantal mensen dat niet deelneemt aan de arbeidsmarkt vanwege zorg voor een gezin of huishouden is vanaf 2008 met bijna een derde afgenomen. In 2018 gaven 211 duizend vrouwen en 12 duizend mannen zorgtaken als reden om niet te kunnen of willen werken. In 2008 ging het om 305 duizend vrouwen en 8 duizend mannen.

De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2018 verder gestegen naar 65 jaar, bijna 5 maanden hoger dan in 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In de periode 2012-2017 is de instroom van immigranten uit India meer dan verdubbeld tot 8.630 per jaar. Indiase immigranten zijn voornamelijk kennismigranten die werken in de IT- en informatiedienstverlening

In 2017 kwamen 8 630 Indiase immigranten naar Nederland. Het waren vooral kennismigranten (expats) en gezinsmigranten. Kennismigranten uit India gingen veelal in Amsterdam, Den Haag en Amstelveen wonen, overige arbeidsmigranten uit India vooral in Eindhoven, Amsterdam en Groningen.

Een steeds groter deel van de 25- tot 45-jarige mannen is niet actief op de arbeidsmarkt. In het eerste kwartaal van 2009 ging het nog om 4,6 procent, begin dit jaar om 8,0 procent.

In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3 duizend per maand naar 302 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 251 duizend lopende WW-uitkeringen.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juli iets minder gunstig.

Ruim de helft van de brugklassers uit het schooljaar 1999/’00 wist wat ze later wilden worden. Kapper, piloot en dierenarts waren populaire beroepen. Achttien jaar later, in 2017, werkte ruim 18 procent ook daadwerkelijk in een aansluitende bedrijfstak.

41 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel heeft geen voorziening voor het geval zij arbeidsongeschikt worden. Zij hebben vaak vanwege de kosten geen verzekering afgesloten en houden ook geen spaargeld of beleggingen achter de hand voor eventuele arbeidsongeschiktheid.

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland.

Vijf jaar na het verlaten van het onderwijs is gekeken naar de arbeidspositie van (voortijdig) schoolverlaters. Wat zijn de kenmerken van de schoolverlaters uit studiejaar 2009/'10? En hebben ze vijf jaar later een baan en hoeveel verdienen ze dan gemiddeld per uur?

Deze Nieuwsflits bevat een kort overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (AZW StatLine). Inclusief een overzicht van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd.

De conjunctuurgecorrigeerde werkloosheid is berekend en zegt iets over de lange termijn ontwikkeling.

Ook volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2018.

De overheid keerde in 2018 voor 155,6 miljard euro uit aan sociale uitkeringen, bijna 4 miljard euro meer dan in 2017. Hiermee waren de uitgaven aan sociale uitkeringen goed voor 47,8 procent van de overheidsuitgaven.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in juni een fractie minder gunstig.

In mei waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde sinds februari met gemiddeld 3 duizend per maand naar 302 duizend. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. UWV registreerde eind mei 251 duizend lopende WW-uitkeringen.

7 procent van de werkzame beroepsbevolking wil minder uren werken, ook als dat gevolgen heeft voor de verdiensten. De afgelopen jaren is het aantal werkenden dat minder uren wil werken toegenomen.

Vanaf 2014 nam zowel het aantal nieuwe als het aantal beëindigde banen van werknemers toe, na enkele jaren van krimp. Er kwamen meer banen bij dan er verdwenen.

AZW StatLine bevat een aantal tabellen over mobiliteit en over werkgelegenheid. De onderlinge relatie tussen deze tabellen wordt in dit document uitgelegd.

De omzet van de zakelijke dienstverlening steeg in het eerste kwartaal van 2019 met 6,8 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

In 2018 was 57 procent van de werkenden van 15 tot 75 jaar op Caribisch Nederland geboren op een van de eilanden van de (voormalige) Nederlandse Antillen en Aruba.

In 2018 waren er bijna 3,3 miljoen paren waarvan één of beide partners werkten. Anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijds (35 uur of meer) en de andere deeltijds werkt, is het verdienerstype dat bij deze stellen het meest voorkomt.

Het CBS deed voor 2016 onderzoek naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen.

In de gebieden langs de Nederlandse grens worden de hoogste uurlonen betaald in België. Vrijwel overal zijn de uurlonen in de Nederlandse grensregio’s lager dan aan de andere kant van de grens.

Eind maart 2019 telde Nederland 430 duizend personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. In een jaar tijd is het aantal bijstandsontvangers met 25 duizend gedaald. Tussen eind maart 2018 en eind maart 2019 was de afname het sterkst bij jongeren tot 27 jaar en het kleinst bij 45-plussers.

In april 2019 waren er 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde in de afgelopen 3 maanden met gemiddeld 10 duizend per maand tot 300 duizend.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in mei hetzelfde als een maand eerder.

Het bruto binnenlands product (bbp) is in het eerste kwartaal van 2019 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder.

De spanning op de arbeidsmarkt is opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. In het eerste kwartaal van 2019 waren er gemiddeld 88 vacatures per 100 werklozen.

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. Meer mbo’ers en hbo’ers haalden in de periode 2016-2018 een diploma verpleegkunde. De werkdruk onder verpleegkundigen is bovengemiddeld hoog.

In 2018 staakten werknemers 28 keer, in 2017 was dat 32 keer. Er gingen zo’n 67 duizend arbeidsdagen minder verloren dan een jaar eerder. In alle gevallen riepen vakbonden de stakingen uit. De belangrijkste aanleiding om te gaan staken was een conflict vanwege de cao.

Op de drie eilanden van Caribisch Nederland was de arbeidsdeelname in 2018 hoger dan in 2016. Op Bonaire had 70% van de bevolking van 15 tot 75 jaar in 2016 betaald werk, in 2018 was dat 73%. Het percentage werkenden op Sint-Eustatius nam toe van 66 naar 72, op Saba van 62 naar 66.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 16 duizend per maand toegenomen. In maart waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 7 duizend per maand tot 307 duizend.

Sinds 2014 neemt het aantal personen dat in deeltijd werkt en meer uren zou willen werken af. Waren er in 2014 nog 583 duizend deeltijdwerkers die meer uren willen werken, in 2018 was dit teruggelopen tot 382 duizend.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in april opnieuw wat minder positief dan een maand eerder.

In 2018 kreeg 28 procent van alle werknemers (ruim 2,1 miljoen mensen) op een werkdag zoveel informatie dat zij vaak of altijd moeite hadden om dit snel genoeg te verwerken.

Mannen komen gemiddeld uit op een hoger te bereiken pensioen dan vrouwen, namelijk 13 700 tegen 9 200 euro. Gemiddeld is het te bereiken pensioen voor mensen van 25 jaar tot de AOW-leeftijd 11 600 euro bruto per jaar. Dat blijkt uit de pensioenaansprakenstatistiek van het CBS.

In het eerste kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,2 procent gestegen. Dat is gelijk aan de loonontwikkeling over het laatste halfjaar van 2018. Anders dan toen is de stijging nu lager dan die van de consumentenprijzen. Deze bedroeg in het eerste kwartaal 2,5 procent.

In 2011 schreven ruim 31 duizend arbeidsmigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Eind 2016 was hiervan 59 procent weer uit ons land vertrokken.

In 2017 werden ruim 838 duizend banen vervuld door buitenlandse werknemers. Werknemers van Poolse herkomst vormen hiervan de grootste groep. Zij bezetten bijna 180 duizend banen en behoren tot de laagst betaalden.

Arbeidsmigranten in Nederland: wie komen, wie blijven en wie vertrekken?

Werk-privébalans van vaders met kinderen tot 12 jaar.

Bijna negen op de tien werkende vaders namen in 2017 bij de geboorte van hun kind een vorm van verlof op.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2018 met 0,5 procent gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2018.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in maart opnieuw wat minder positief dan een maand eerder.

Bijna 4,2 miljoen personen van 15 tot 75 jaar hadden in 2018 geen betaald werk. Van alle personen zonder werk voelde ruim 1,2 miljoen zich door een langdurige ziekte, aandoening of handicap belemmerd bij het verkrijgen van werk.

Hoeveel mensen zonder werk worden door ziekte belemmerd bij verkrijgen van werk? Hoe is hun binding met de arbeidsmarkt?

Met de toename van het aantal werkenden neemt ook het aantal baanvinders en baanwisselaars toe. Het verschil in baanwisselen tussen leeftijdsgroepen blijft nagenoeg gelijk: 45-plussers wisselen nog steeds minder van baan of beroep dan mensen jonger dan 45 jaar.

Zuid-Limburg is de Nederlandse regio met het hoogste percentage werknemers die wonen in Duitsland of België. In 2016 was dat meer dan 5 procent. Ook in Zeeuws-Vlaanderen is het aandeel werknemers van over de grens relatief hoog: 4 procent.

Inkomen van werknemers, zzp’ers en zmp’ers in 2017 naar kenmerken.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen. In februari waren er ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 5 duizend per maand tot 312 duizend.

Werken bij een Amerikaanse multinational. Deze bedrijven betalen in doorsnee een hoger salaris, maar werknemers maken ook meer overuren en ervaren een hogere werkdruk en meer psychische vermoeidheid

Wat zijn in 2017 de belangrijkste manieren van het schenden van de inlichtingenplicht en bij welke groepen van personen vindt het relatief vaak plaats.

Dit document bevat toelichtingen bij de AZW tabellen en gaat in op verschillen met de vorige uitvoerder.

Dit document bevat vragen en antwoorden over het project Arbeidsmarkt, zorg en welzijn (AZW).

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2018 8,4 procent hoger dan een jaar eerder. IT-dienstverleners zetten 8,5 procent meer om.

Arbeidsparticipatie en beroepsbevolking naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau op de Nederlands-Caribische eilanden.

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2018 met 24 duizend gedaald.

Steeds meer scholieren hebben een bijbaan. Havisten verdienen het meest. Vakkenvuller populairste bijbaan.

Dit artikel gaat in op drie kernindicatoren van het integratiebeleid: de nettoarbeidsparticipatie, het werkloosheidspercentage en het percentage van de bevolking dat werkt als werknemer voor meer dan 20 uur per week in de grootste werkkring.

Het verschil in arbeidsparticipatie tussen personen met een Nederlandse achtergrond en niet-westerse migratieachtergrond is tijdens de crisis groter geworden, maar is begin 2019 weer bijna gelijk aan tien jaar geleden.

Op 23 februari 2019 is het vijftig jaar geleden dat het wettelijk minimumloon van kracht werd. Iets meer dan 6 procent van de werknemersbanen werd in 2017 betaald volgens het minimumloon.

Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden. In het onderstaande stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht.

De arbeidsparticipatie is in januari 2019 verder gestegen tot 68,6 procent. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 3 duizend per maand tot 329 duizend.

In 2018 was het bbp 2,5 procent groter dan in 2017 volgens de eerste berekening van het CBS.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in februari opnieuw wat minder positief dan een maand eerder.

Het aantal flexibele werknemers is de afgelopen vijftien jaar toegenomen van 1,1 miljoen naar bijna 2 miljoen. Het aantal zzp’ers groeide van ruim 630 duizend in 2003 naar 1,1 miljoen in 2018.

In het laatste kwartaal van 2018 is de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen naar een nieuw hoogtepunt. De werkloosheid was 3,6 procent. Het aantal openstaande vacatures en het aantal banen stegen ook dit kwartaal weer naar recordhoogte.

Statistiekbureaus beveiligen tabeldata tegen onthulling van gevoelige informatie voordat ze worden gepubliceerd. Een bekende methode is celonderdrukking. In dit paper stellen we een nieuwe aanpak voor celonderdrukking voor.

Verantwoording en resultaten van de pensioenaansprakenstatistiek 2016.

In het derde kwartaal van 2018 waren er 1,4 miljoen werknemersbanen in de bedrijfstak zorg en welzijn. Dat is 2,6 procent meer dan een jaar eerder. Voor alle bedrijfstakken samen bedroeg de groei 2,5 procent.

In 2017 had 1,6% van de werknemers (15 tot 75 jaar) een arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim leidde, in 2015 was dat nog 1,4%. Onder zelfstandig ondernemers was dit met 1,2 procent iets lager, en bleef gelijk. Jonge werknemers (15 tot 25 jaar) krijgen het vaakst een arbeidsongeval met verzuim dan ouderen.

Werknemers met een beroep in zorg of welzijn ervaren het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten (52%).1 op de 5 werknemers ervaart intimidatie op werk, maatschappelijk werkers melden dit het vaakst. Verpleegkundigen zijn het vaakst slachtoffer van ongewenste seksuele aandacht.

Bijdrage van jonge moeders aan het gezinsinkomen in 2005 en 2013

Het verschil in nettoarbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen blijft slinken. Gemiddeld over 2018 was deze bij vrouwen 63,2 procent en bij mannen 72,5 procent. De afgelopen vier jaar was de toename in arbeidsparticipatie telkens iets sterker bij vrouwen dan bij mannen.

In 2017 bedroeg de gemiddelde beloning per werknemersbaan op Bonaire 2 050 US dollar bruto per maand. Op Saba en Sint-Eustatius was dat respectievelijk 2 285 en 3 150 US dollar.

De werkloosheid was in december 3,6 procent, iets hoger dan een maand eerder. In de voorafgaande drie maanden kwamen er gemiddeld 13 duizend werkenden per maand bij. Het aantal werklozen was in december 329 duizend. Het UWV registreerde eind december 263 duizend lopende WW-uitkeringen.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in januari een fractie minder gunstig dan in december.

De cao-lonen zijn in 2018 gestegen met 2,1 procent. Dat is de grootste stijging na 2009.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2018 met 0,2 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal van 2018.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in december nagenoeg hetzelfde als in de vier voorgaande maanden.

Wat zijn in 2017 redenen om niet te werken voor de 4,3 miljoen Nederlanders van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk.

In het derde kwartaal van 2018 is de arbeidsparticipatie voor het eerst weer iets hoger dan op het hoogste punt bij het begin van de crisis. In 2008 was de arbeidsdeelname 68,3 procent, in november was deze 68,4 procent.

Het werkloosheidspercentage is in november gedaald tot 3,5 en is daarmee voor het eerst iets lager dan net voor het uitbreken van de crisis eind 2008. Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand tot 326 duizend in november.

Het aantal werknemers in de financiële sector neemt al jaren af; sinds 2008 verlaten meer werknemers de bedrijfstak dan er starten. Er zijn wel meer financieel specialisten en economen in de financiële dienstverlening werkzaam.

De afgelopen jaren kromp de financiële dienstverlening. Waar komen werknemers die deze sector verlaten terecht: worden ze werkloos of werken ze in een andere sector? En waar komen de werknemers vandaan die juist in de sector zijn gaan werken?

Banen in hernieuwbare energie, conventionele energie (zoals fossiel) en energiebesparing

De invloed van de transitie van hernieuwbare energie op de werkgelegenheid in Nederland.

Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Alleenstaande moeder aan het roer in meeste bijstandsgezinnen.

Eind september 2018 telde Nederland 439 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 21 duizend minder dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds jaren deed zich in alle leeftijdsgroepen een daling voor.

In de periode 2008-2010 zijn er ruim 650 duizend zzp’ers gestart. Na één jaar was 69 procent van deze startende zzp’ers nog altijd actief als zzp’er. Na twee jaar was dit 57 procent en na vijf jaar was dit verder afgenomen tot 42 procent. Een klein deel van de starters, 4 procent, ging personeel in dienst nemen.

Waarom een vroege loonaangifte cruciaal is

Loonverschillen mannen en vrouwen tussen 2008 en 2016 gedaald

Personen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk dan personen met een Nederlandse achtergrond. Als zij werken, dan is dat relatief vaak als werknemer met een flexibele arbeidsrelatie.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20 duizend per maand toegenomen. In oktober waren er ruim 8,8 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 4 duizend per maand tot 337 duizend.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is al vier maanden nagenoeg ongewijzigd.

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het derde kwartaal van 2018 met 0,2 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Drie topografische kaarten met werknemersbanen per regio en per gemeente.

De werkgelegenheid is in het derde kwartaal verder gegroeid. Het aantal banen nam opnieuw toe, evenals het aantal openstaande vacatures. De werkloosheid daalde verder. Hierdoor is de arbeidsmarkt nu bijna net zo gespannen als tien jaar geleden, net voor het uitbreken voor de crisis.

In 2017 rapporteerde 16 procent van alle werknemers werkgerelateerde psychische vermoeidheidsklachten. In 2015 was dat nog 13 procent. Ook zelfstandig ondernemers melden deze klachten vaker (9 procent) . De meest genoemde klacht, zowel onder werknemers als zelfstandigen, is dat men zich na een werkdag leeg voelt.

Het aandeel vrouwen onder de meest verdienende werknemers in grote ondernemingen en andere organisaties neemt de laatste jaren gestaag toe. In 2017 bestond de top van de loonlijst van organisaties met minimaal 500 werknemersbanen voor ruim 20 procent uit vrouwen. In 2010 was dat nog 15,0 procent.

Van de 7,7 miljoen werknemersbanen die Nederland in december 2016 telde, werd ongeveer 1 procent vervuld door werknemers die in België of Duitsland woonden. Het gaat om 40 duizend werknemers die in België woonden en 38 duizend die pendelden vanuit Duitsland.

Van de werknemers die in 2015 begonnen in een flexibele baan en geen onderwijs meer volgden, zat 56 procent een jaar later nog steeds in de flexibele schil. Ruim een derde van de werknemers die in 2015 begonnen in een flexibele onderwijsbaan stroomde binnen een jaar door naar een vaste baan.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 22 duizend per maand toegenomen. In september waren er ruim 8,8 miljoen werkenden. Het aantal werklozen daalde met gemiddeld 4 duizend per maand tot 343 duizend.

De arbeidsdeelname van mannen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen vier jaar nog steeds lager dan voor de crisis. Wel is deze naar verhouding hoog in deze groep, 89,1 procent in het tweede kwartaal van 2018. Tien jaar geleden was dat nog 94,4 procent.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in oktober hetzelfde als in september.

CBS en TNO onderzochten in hoeverre werknemers in 2017 arbeidsbelemmeringen hebben ervaren vanwege hun gezondheid.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel vinden hun werk vaker gevarieerd dan werknemers. Mensen die gevarieerd werk doen zijn tevredener over het werk.

Deeltijdwerk komt in Nederland vaker voor dan in de Duitse federale staten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen. Aan weerszijden van de grens is er een aanzienlijk verschil in percentage deeltijdwerkers onder werknemers van 15 tot 65 jaar.

Het percentage deeltijdwerkers aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens verschilt aanzienlijk. In de Nederlandse grensregio’s was het aandeel in 2016 bijna tweemaal zo hoog (54 procent) als aan de andere kant van de grens (28 procent).

De cao-lonen zijn in het derde kwartaal van 2018 gestegen met 2,2 procent. De loonstijging bleef boven de stijging van de consumentenprijzen van 2,0 procent.

Verantwoording en eerste resultaten van de per 2015 vernieuwde pensioenaansprakenstatistiek.

Presentatie van de definitieve cijfers van de cao-lonen voor 2017

Het onbenut arbeidspotentieel bestond in het tweede kwartaal van 2018 uit 1,1 miljoen mensen. Een kwart is hoogopgeleid. Het grootste deel van het onbenut arbeidspotentieel heeft geen betaald werk. Deze groep is relatief vaak laag of middelbaar opgeleid en heeft een diploma in een algemene richting.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in september hetzelfde als in augustus.

In juli 2018 waren er 348 duizend mensen werkloos. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld daalde het aantal werklozen in de maanden mei, juni en juli met 2 duizend per maand. UWV registreerde eind juli 279 duizend lopende WW-uitkeringen.

Nederland tien jaar na het begin van de kredietcrisis. De vergelijking van werkloosheid, bbp, arbeidsparticipatie, huizenmarkt, bijstandsuitkeringen, schulden en andere indicatoren geeft een beeld van de stand van zaken voor, tijdens en na de crisis.

Eind juni 2018 waren er 449 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Dit zijn er 19 duizend minder dan eind juni 2017..

In juli 2018 waren er 348 duizend mensen werkloos. Dat is 3,8 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld daalde het aantal werklozen in de maanden mei, juni en juli met 2 duizend per maand. UWV registreerde eind juli 279 duizend lopende WW-uitkeringen.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in augustus ongeveer hetzelfde als in juli.

Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2018 met 0,7 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder.

In het tweede kwartaal van 2018 is de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen. Het aantal openstaande vacatures bereikte een nieuw hoogtepunt. De werkloosheid daalde verder, zij het minder snel dan in het voorgaande kwartaal.

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van een- en tweeverdieners.

In 2017 gaf 29% van alle werknemers aan regelmatig over te werken, managers werkten met 56% het vaakst over.

In 2017 had 1,2 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim als gevolg.

Tussen maart en juni 2018 nam de werkloosheid met gemiddeld duizend per maand af. Dat is het laagste driemaandsgemiddelde na april 2016. Het aantal werklozen dat werk vindt blijft vrij constant, het aantal werklozen dat de arbeidsmarkt verlaat is kleiner dan voorheen.

De beroepsbevolking in juni 2018. Tussen maart en juni daalde het aantal werklozen met gemiddeld duizend per maand. Het werkloosheidspercentage (ILO-definitie) was daarmee 3,9. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar hadden 8,8 miljoen mensen betaald werk.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in juli ongeveer hetzelfde als in juni.

Het aandeel vaste banen van werknemers is gedaald in de periode 2006-2017.

De jeugdwerkloosheid is al acht maanden lager dan voor het begin van de economische crisis. In het eerste kwartaal van 2018 waren er 104 duizend jongeren tussen de 15 en 25 jaar werkloos. Dat is 7,2 procent van de jonge beroepsbevolking.

Trends in leerkrachten in het basisonderwijs naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, werkdruk, ziekteverzuim

Beschrijving van vakbondslidmaatschap, en belang en tevredenheid vakbonden volgens werknemers.

Gemiddeld was bijna een vijfde van de werknemers (15 tot 75 jaar) lid van een vakbond in de periode 2012-2016. Vrouwen waren minder vaak lid dan mannen, naarmate werknemers meer uren per week werken, zijn ze vaker lid van een vakbond. Ook zijn jongeren (15 tot 25 jaar) minder vaak lid dan ouderen.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het eerste kwartaal van 2018 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in mei iets verbeterd. In de Conjunctuurklok van half april presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De beroepsbevolking in mei 2018. In de maanden maart, april en mei daalde het aantal werklozen met gemiddeld 5 duizend per maand tot 352 duizend. Het werkloosheidspercentage (ILO-definitie) was daarmee 3,9. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar hadden 8,7 miljoen mensen betaald werk.

Het aandeel werknemers dat voor hun 65e verjaardag met pensioen gaat is gedaald van 88 procent in 2006 naar 38 procent in 2017.

Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal van 2018 was hoger dan gemiddeld, met een ziekteverzuimpercentage van 4,9. Griep of verkoudheid vormen de voornaamste reden om ziek thuis te blijven. Psychische klachten komen minder vaak voor, maar leiden wel tot meer verzuim.

Dit rapport geeft gebruikers inzicht in doel, proces, methodiek en publicatiebeleid ten behoeve van het AKW-bestand.

Eind maart 2018 waren er 459 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 13 duizend minder dan een jaar eerder. De daling deed zich alleen voor bij personen jonger dan 45 jaar. De instroom in de bijstand van recente asielzoekers met een verblijfsvergunning houdt aan.

Tussen 2011 en 2016 daalde het aandeel zelfstandigen dat premie betaalt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente. Zelfstandigen met personeel verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zzp’ers en betalen vaker een lijfrentepremie als pensioenvoorziening.

De nettoarbeidsparticipatie van niet-onderwijsvolgende jongeren was in 2015/2017 het hoogst onder degenen met een hbo- of wo-diploma in de richting onderwijs

De beroepsbevolking in april 2018. In de maanden februari, maart en april daalde het aantal werklozen met gemiddeld 8 duizend per maand tot 355 duizend. Het werkloosheidspercentage (ILO-definitie) kwam daarmee op 3,9. Van de bevolking van 15 tot 75 jaar hadden 8,7 miljoen mensen betaald werk.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in april een fractie verbeterd. In de Conjunctuurklok van half april presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

Het bbp groeide in het eerste kwartaal van 2018 met 0,5 procent.

In het eerste kwartaal van 2018 is de spanning op de arbeidsmarkt verder opgelopen.

Vijf jaar volgen van de groep Poolse werknemers die in 2011 voor het eerst in Nederland waren.

In 2011 kwamen 63 duizend Polen naar ons land om te werken, 5 jaar later waren er nog 20 duizend

Het verschil in loon tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven in Nederland is iets toegenomen. Het bruto jaarsalaris van de vijf topverdieners per bedrijf was vorig jaar 6,2 keer zo hoog als de doorsnee voltijdlonen bij deze grote bedrijven. In 2010 was de loonkloof nog 5,5.

Werknemers staakten 32 keer in 2017, de meeste stakingen en werkonderbrekingen in 29 jaar. Er waren niet eerder zoveel werknemers betrokken bij een staking.

Gemiddeld werkt een op de drie werknemers tien jaar of langer bij dezelfde werkgever.

Nieuwsbericht Toename flexwerk vooral bij jongeren met bijbanen

In het onderwijs ervaren minder werknemers veel aandacht voor veilig en gezond werken dan in de bouw en de industrie .Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met een lager ziekteverzuim.

De werkzame beroepsbevolking is toegenomen in maart 2018, het aantal werklozen is afgenomen. Het werkloosheidspercentage is gedaald naar 3,9 procent.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in april een fractie verbeterd. In de Conjunctuurklok van half april presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

In Nederland is gemiddeld 4 procent van de jongeren niet aan het werk, terwijl ze ook geen opleiding volgen. Dat is lager dan in andere EU-landen, en vrij stabiel.

Jongeren die geen opleiding volgen en niet werken naar achtergrondkenmerken en binding met de arbeidsmarkt

In de afgelopen tien jaar gingen bijna 28 duizend bedrijven met werknemers failliet. Dat trof ongeveer 422 duizend personen.

De cao-lonen stegen in het eerste kwartaal van 2018 met 1,7 procent

In 2015 waren er 208 duizend mensen die begonnen als zelfstandige

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bbp in het vierde kwartaal van 2017 met 0,8 procent gegroeid.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in februari een fractie verbeterd.

In 2017 werkten ruim 3 miljoen Nederlanders gewoonlijk of incidenteel thuis, bijna 37 procent van alle werkenden

Nowcasten door middel van lineaire tijdreeksfilters

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk lag in 2017 gemiddeld 176 duizend hoger dan in 2016.

Interactieve kaarten over de gemiddelde woon-werkafstand van werknemers

Interactieve kaarten over de woon- en werklocatie van werknemers.

Meer mensen wisselen van beroep, 937 duizend in 2017 (15 tot 75 jaar)

Tweede meting van hoe Nederland het doet wat betreft de Sustainable Development Goals

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

De omzet in de uitzendbranche groeide met 2,5 procent in het vierde kwartaal.

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2017 met 3,5 duizend gedaald.

Onderbenutting komt vaker voor bij arbeidsgehandicapten dan bij anderen

Onderzoek naar doorstroming vanuit verschillende vormen van flex naar vast werk (2007-2013)

De kans om werkloos te worden is voor vaste werknemers afhankelijker van de conjunctuur dan voor flexwerkers

Het aantal mensen die ontmoedigd de arbeidsmarkt verlaten is gedurende de crisis gegroeid

De arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten is tijdens de crisis harder gedaald dan onder overigen

Hogere bijdragen voor formele kinderopvang hebben in de periode 2009-2013 niet geleid tot lagere arbeidsdeelname

Deze Bonairiaanse jongeren hebben vrijwel even vaak een voltijdbaan als 25-plussers.

De werkgelegenheid groeit in de laag- en in de hoogbetaalde beroepen. In de middencategorie neemt die juist af.

Zowel het aantal flexwerkers als het aantal werknemers met vast contract groeide in het vierde kwartaal van 2017

De arbeidsdeelname (arbeidsparticipatie) naar regio.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk lag in 2017 gemiddeld 176 duizend hoger dan in 2016.

Het bbp groeide in het vierde kwartaal van 2017 met 0,8 procent, in 2017 met 3,1 procent.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in februari een fractie verbeterd.

In het vierde kwartaal van 2017 namen het aantal banen, vacatures en werkenden verder toe.

In 2016 had 18 procent van de vrouwelijke werknemers van 25 tot 35 jaar last van psychische vermoeidheid door het werk.

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk lag in 2017 gemiddeld 176 duizend hoger dan in 2016.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in januari nauwelijks veranderd.

Onder mannen van 25 tot 45 jaar was de werkloosheid in het derde kwartaal 2017 nog ruim hoger dan voor de crisis

Van de laatste twee generaties vrouwelijke 40-ers is de arbeidsdeelname gelijk gebleven maar nog lager dan van mannen.

De stijging van de cao-lonen over 2017 kwam uit op 1,5 procent

Ruim 55 procent van de 1,5 miljoen zzp’ers heeft naast een zzp-inkomen ook een andere bron van inkomsten.

Opleidingsactiviteiten van bedrijven naar bedrijfsomvang en bedrijfstak

Cijfers over werknemers die bij hun huidige werkgever in functieniveau terug zijn gegaan of promotie

Ongeveer een op de zes werknemers hebben in de voorafgaande twee jaar bij hun werkgever promotie gemaakt.

Bedrijven besteden in doorsnee 1 000 euro per cursist per jaar.

Volgens de tweede berekening van het CBS is het bbp in het derde kwartaal van 2017 met 0,4 procent gegroeid.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in december wat verder verbeterd.

De ontwikkeling van de werkende en werkloze beroepsbevolking, oktober 2017

De gemeente Leiden is gestart met een samenwerking met het CBS

Bijna de helft van alle ondernemers die een bedrijf beginnen is jonger dan 35 jaar.

Kwaliteit van leven van bevolkingsgroepen in termen van inkomen, gezondheid en tevredenheid met het leven

Routinematigheid van werk en het beroepsniveau van werknemers

Buitenlandse multinationals en hun toeleveranciers waren in 2014 goed voor 1,4 miljoen voltijdbanen.

Het aantal eenpersoonsbedrijven in de vier grote steden is in tien jaar meer dan verdubbeld.

Landelijk steeg het aantal banen van werknemers met bijna 2 procent in 2016.

In het Rural Data Center Kempengemeenten gaan gemeenten samenwerken met CBS om tot meer datagedreven beleid te komen.

De werkzame beroepsbevolking van Zuid-Limburg was in 2016 vrijwel even groot als in 2003

Kenmerken van werkenden en niet-werkenden die vrijwilligerswerk doen voor verenigingen en organisaties.

De omzet in de uitzendbranche nam met 1,0 procent toe in het derde kwartaal.

In het 3e kwartaal van 2017 nam het aantal personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering toe met 6 duizend

Er zijn veel vormen van flexwerk, met verschillen naar soort werkzaamheden en soort beroep.

De ontwikkeling van de werkende en werkloze beroepsbevolking, oktober 2017

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in november verbeterd.

In het derde kwartaal van 2017 namen het aantal banen, vacatures en werkenden verder toe.

Het aantal banen en vacatures is in het derde kwartaal van 2017 toegenomen; de werkloosheid nam af

De overheid is in Caribisch Nederland de grootste sector.

Ruim de helft van alle kunstenaars had een jaarinkomen van minder dan 30 duizend euro in 2013–2015

Bijna 1 op 10 zelfstandig ondernemers zonder personeel is in 2017 om vnl. negatieve redenen een eigen bedrijf gestart.

De ontwikkeling van het aantal vakbondsleden in 2017

Het aantal taxibedrijven is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld.

Van alle werkenden is het aandeel personen dat tevreden is met het werk het grootst onder zelfstandig ondernemers.

De ontwikkeling van de werkende en werkloze beroepsbevolking, september 2017

Vrouwen verzuimen meer wegens ziekte dan mannen.

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in oktober verbeterd.

De netto-arbeidsparticipatie van 55-plussers steeg tussen 2003 en 2016 van 27,2 naar 39,7 procent.

Hoeveel procent van de niet-werkenden met een uitkering kan of wil niet werken?

De ontwikkeling van de cao-lonen in het derde kwartaal van 2017

Motieven, kenmerken en inkomen van zzp’ers die ook als werknemer werken

In 2016 hadden bijna 600 duizend mensen een tweede baan.

De kans om moeder te worden hangt samen met soort arbeidscontract en het opleidingsniveau

Onderzoek naar de relatie tussen flexibele arbeid en relatie- en gezinsvorming.

Nieuwsbericht start CBS Urban Data Center/Den Haag

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in september nagenoeg hetzelfde als een maand eerder.

In juni, juli en augustus daalde de werkloosheid elke maand met gemiddeld 10 duizend personen tot 426 duizend

De afgelopen vijftig jaar zijn steeds meer Nederlanders op de arbeidsmarkt gaan participeren.

Het aandeel hoogopgeleide werkenden in een aantal beroepsklassen is de laatste jaren toegenomen

Het aantal uitzenduren name met 4,2 procent toe; grootste stijging in ruim 10 jaar.

Factsheet met informatie over de bevolking, jongeren en zzp’ers in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond ontvingen echter minder vaak een bijstandsuitkering.

Van de 12,8 miljoen personen tussen 15 en 75 jaar had in 2016 gemiddeld 65,8 procent betaald werk.

Volumemaatstaven voor het meten van het onbenut arbeidspotentieel

In 2016 nam het aantal kinderen in een bijstandsgezin toe met 2,1 procent.

De werkgelegenheid nam toe in juli. Het aantal mensen zonder werk nam af.

In het tweede kwartaal van 2017 groeide het aantal banen en vacatures. De werkloosheid daalde.

In het tweede kwartaal van 2017 behoorden 1,3 miljoen mensen tot het onbenut arbeidspotentieel

Werknemers woonden in 2015 gemiddeld 22,6 kilometer van hun werk af.

Kaart met werklocatie van werknemers uit Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam, Enschede en nog 38 gemeenten

Uitgaande van de vestigingsplaats van de werkgever is per gemeente bepaald waar de werknemer woont

In 2016 daalde de werkloosheid onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond naar 13,2 procent

Regionale verdeling van vergunninghouders die in 2014, 2015 en de eerste helft van 2016 naar Nederland zijn gekomen.

Presentatie van de definitieve cijfers over de cao-lonen voor 2016.

In 2016 was 6,7 procent van de beroepsbevolking op Bonaire werkloos, op Sint-Eustatius 7,1 en op Saba 3,3 procent

De werkloosheid is in juni gedaald naar 4,9 procent van de beroepsbevolking.

In het eerste kwartaal van 2017 daalde de werkloosheid onder de laagopgeleide beroepsbevolking naar 9,2 procent

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in juli vrijwel hetzelfde als een maand eerder.

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven bedrijfsopleidingen aan, vijf jaar eerder was dat nog 79 procent.

Veel zzp’ers hebben geen pensioen of arbeidsongeschiktheidsverzekering geregeld vanwege te hoge kosten.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden.

Factsheet Zelfstandig ondernemers zonder personeel 2017

In 2014 had ruim 38% van de internationale techniekafgestudeerden van 2007/’08 een baan in Nederland.

Samenhang tussen ziekteverzuim van werknemers en verschillende kenmerken van werknemers en hun werk.

In de horeca is het ziekteverzuim het laagst, onder meer door het hoge aandeel jonge werknemers in deze bedrijfstak.

In 2015 hadden bijna 152 duizend 15- tot 27-jarigen een uitkering, dat is 6,0 procent van het totaal

Inkomen van werknemers in de flexibele schil vergeleken met dat van flexwerkers die zijn doorgestroomd naar vast werk

Artikel langdurig verzuim door ziekte bij oudere werknemers

Artikel Uitstroom uit de flexibele schil tijdens crisis

Aandeel arbeidsgehandicapten naar geslacht, leeftijd en arbeidsduur, 2015.

Personen met een re-integratievoorziening naar type voorziening en looptijd, januari 2016.

CBS Urban Data Center/Zwolle van start

Een op de vier ICT-bedrijven zei aan het begin van het 2e kwartaal minder te kunnen produceren door personeelstekort.

Onderzoek ministerie van Economische Zaken t.b.v. het Techniekpact naar arbeidsdeelname van technisch geschoolden.

Het economisch beeld in juni is weinig veranderd ten opzichte van mei.

Volgens de tweede berekening is het bbp in het eerste kwartaal van 2017 met 0,4 procent gegroeid.

Veel Syrische en Eritrese asielzoekers hebben verblijfsvergunning en woonruimte, maar vaak nog afhankelijk van uitkering

80% van de jongeren die in 2011-2014 werden ontslagen, had een jaar na hierna weer werk

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald.

Voor het eerst sinds de crisis groeide in 2016 het aantal jongeren die geen onderwijs volgden en voltijd werkten

In 2016 had 31 procent van de zzp’ers een partner met een vast contract. Mannelijke zzp’ers waren vaker eenverdieners.

Het aantal werklozen per vacature, per provincie.

Een achtergrondartikel over de financiën van werkende twintigers.

Werknemers in Nederland ervaarden de laatste jaren minder autonomie en vonden minder uitdaging in het werk

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend.

Doorstromers vanuit een flexibele baan naar vast werk

In het 1e kwartaal van 2017 vonden 277 duizend mensen werk die 3 maanden eerder nog geen werk hadden.

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 8 duizend per maand gedaald.

Het aantal vacatures nam in het eerste kwartaal toe met 13 duizend. Het aantal banen groeide met 56 duizend.

Het aantal langdurig werklozen daalt, maar de groep die al twee jaar of langer werk zoekt wordt minder snel kleiner

1,2 miljoen werknemers hadden in 2015 te maken met langdurige zorg voor naasten. 57 procent verleende die zorg zelf.

Zorggedrag en verlofgebruik voor de zorg voor langdurend zieke naasten door mannelijke en vrouwelijke werknemers.

De arbeidsmarkt herstelde zich in 2016 verder, maar was nog niet in alle opzichten terug op het niveau van 2008.

Steeds minder werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan; in 2016 was dat 24%, in 2013 nog 34%.

In 2016 hebben 11 duizend werknemers in Nederland 25 stakingsacties gehouden. Dat zijn twee acties minder dan in 2015.

In de regio Rijnmond, met Rotterdam, is in 2016 de werkloosheid het hoogst, 8,2 procent.

De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand gedaald.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Venlo gaan gezamenlijk regionale en lokale data verzamelen

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in april verder verbeterd.

De cao-lonen stegen in het eerste kwartaal van 2017 met 1,4 procent. Dat was minder dan de inflatie.

Ervaren werkdruk bij de meest voorkomende beroepen en factoren die hiermee samen kunnen hangen

In verscheidene beroepen wordt een hoge werkdruk ervaren; de aard van die werkdruk verschilt per beroepsgroep

Ruim 200 duizend scholieren (15 tot 20 jaar) in het voorgezet onderwijs hadden in 2016 een bijbaan.

Bbp groeit met 0,6 procent in vierde kwartaal 2016.

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, was in 2016 64 jaar en 5 maanden. Dat is gelijk aan 2015.

55-75-jarigen vormen een steeds groter deel van het aantal werklozen. Ze vinden minder snel werk dan jongere groepen.

Werkloosheid neemt verder af

De arbeidsmarkten van Nederland en Vlaanderen zijn deels met elkaar vervlochten.

Factsheet Arbeidsmarkt grensregio Nederland-Vlaanderen

Cijfers over de bevolkingssamenstelling, de arbeidsdeelname, het soort werk en banenstructuur in de grensregio’s.

De begrippen werklozen en WW'ers worden veel door elkaar gebruikt. Maar deze groepen zijn niet hetzelfde.

Verschuivingen in de werkgelegenheid hangen samen met hoe afhankelijk bedrijven zijn van ICT.

Vier op de tien werknemers werken regelmatig buiten kantoortijden. Dat ligt boven het gemiddelde van de 28 EU-landen.

In het vierde kwartaal heeft de uitzendbranche 3,5 procent meer omgezet dan in het kwartaal ervoor.

Het aantal bijstandsontvangers nam in 2016 toe met 18 duizend, vooral door de instroom van vluchtelingen.

Is er sprake van een tweedeling tussen mensen met vast of flexibel werk?

Met de aantrekkende arbeidsmarkt verliezen minder mensen hun baan. Het percentage daalde het snelst onder flexwerkers.

Werkloosheid neemt verder af in januari.

Deze factsheet geeft informatie over arbeid in de grensregio’s.

Het aantal banen nam in het vierde kwartaal van 2016 fors toe. De werkloosheid daalde, het aantal vacatures steeg.

Voor het eerst in zes jaar is het aantal langdurig werklozen gedaald

De relatie tussen het hebben van betaald werk en de snelheid van naturalisatie voor verschillende migrantengroepen.

Rol van gezondheid voor duurzame inzetbaarheid en langer willen en kunnen doorwerken bij werknemers van 45 tot 65 jaar

Werknemers van 45 tot 65 jaar met een goede gezondheid denken in hun huidige werk langer te kunnen doorwerken.

Ruim 23 duizend mensen zijn in 2015 ontslagen via de kantonrechter of het UWV.

In 2014 en 2015 zijn meer mensen uit Bulgarije en Roemenië in Nederland komen werken

Urban Data Center voor regio Groningen

Incidenteel en gewoonlijk thuiswerken door werknemers en zelfstandigen.

Van incidentele thuiswerkers geeft ruim 60 procent aan dat de familie er weleens bij inschiet vanwege het thuiswerken

Werkloosheid daalt verder in december

De ontwikkeling van de werkloosheid in 2016

In 2016 stegen de cao-lonen met 1,9 procent. Dat is de grootste stijging sinds 2009.

Signalement: Begin 2016 zetten gemeenten re-integratievoorzieningen vooral in voor mensen met bijstand

economische beeld verbetert

Van de werknemers in Nederland verzuimde 1,4 procent in 2015 ten minste een dag door een ongeval op het werk

CBS-jaaroverzicht 2016

Jongeren (15-25 jaar) vangen in de horeca en de landbouw de pieken op tijdens het hoogseizoen

In het derde kwartaal van 2016 namen zowel de omzet als de uitzenduren opnieuw toe.

In het derde kwartaal van 2016 nam het aantal bijstandsontvangers toe met 22 duizend ten opzichte van een jaar eerder.

Factsheet Heerlen voor de opening van het Urban Data Center Heerlen (UDC)

Nieuwsbericht CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center

In alle provincies is de werkloosheid lager dan drie jaar geleden, vooral in Flevoland, Friesland en Limburg.

Het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen is de laatste jaren kleiner geworden.

Arbeidsparticipatie van mensen met niet-westerse achtergrond sinds ‘09 meer gedaald dan van personen met een Nederlandse

Inwoners met migratie- en Nederlandse achtergrond: verschillen en overeenkomsten in het Jaarrapport Integratie 2016

Er zijn grote verschillen in arbeidsparticipatie tussen buurten in Eindhoven.

Binnen de vijf grootste steden neemt Eindhoven een derde plek in op het vlak van werkloosheid en arbeidsparticipatie.

Onderzoek naar de arbeidsmarkten in de grensregio Nederland-Nedersaksen

De belangrijkste feiten over de arbeidsmarkt in de grensregio staan bij elkaar in deze factsheet.

De grens tussen Nederland en Duitsland ook wat arbeidsmarkt betreft een duidelijke scheiding.

CBS statistieken over zelfstandigen gedetailleerde beschrijvingen

CBS-cijfers over zelfstandigen zijn afkomstig van vijf verschillende statistieken.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is in 2016 niet verder toegenomen.

De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden met 13 duizend per maand af en kwam in oktober uit op 502 duizend

in welke sectoren is de werkdruk het hoogst?

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het derde kwartaal van 2016 met 26 duizend toegenomen.

De beroepsbevolking is in het derde kwartaal van 2016 verder toegenomen.

De inkomensverschillen hebben voornamelijk te maken met verschillen in gewerkte uren, leeftijd en bedrijfstak.

Kenmerken en inkomenspositie van verschillende typen flexwerkers

In 2016 waren er 1,7 miljoen vakbondsleden, 17 duizend minder dan in 2015. Het ledental daalt sinds 2013 minder snel.

Een kleiner aandeel van oudere werknemers verzuimt door ziekte dan gemiddeld. Ziekteverzuim duurt gemiddeld wel langer.

Werknemers in het onderwijs willen 1,5 jaar langer doorwerken dan gemiddeld. Mannen in het hoger onderwijs het langst

In beroepen waar relatief veel lichamelijk werk wordt verricht, zijn relatief veel mannen arbeidsgehandicapt.

Ongeveer de helft van de 18- tot 75-jarigen met geestelijke gezondheidszorg heeft werk, een derde heeft uitkering

In het derde kwartaal van 2016 stegen de cao-lonen met 2,1 procent, de grootste stijging in bijna zeven jaar.

Mannen met lerarenopleiding basisonderwijs staan niet altijd voor de klas, maar hebben een management- of adviesfunctie.

Aandeel mannen en vrouwen in het basisonderwijs en op de lerarenopleiding basisonderwijs.

De loonkloof tussen de top en de doorsnee werknemers van de duizend grootste bedrijven gegroeid.

Tussen 2010 en 2015 is het aantal oproepbanen gegroeid met 36 procent. Vooral jongeren zijn oproepkracht.

Economisch beeld verbetert

De werkloosheid blijft dalen. Vooral onder 45-plussers daalde de werkloosheid afgelopen half jaar.

Voor Nederlandse werknemers lijkt die grens echter een grotere belemmering te zijn dan voor Duitsers.

Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is tussen 2003 en juni 2016 gedaald

In het tweede kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 2,9 procent.

In het tweede kwartaal van 2016 is het aantal bijstandsgerechtigden opnieuw gestegen, vooral onder jongeren en ouderen

Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen groeide van 2014 op 2015 per saldo met 3 duizend

Driekwart van de Nederlandse kinderen onder 3 jaar kreeg in 2014 opvang. Dat is het hoogste aandeel binnen de EU.

Nederland had in juli 541 duizend werklozen, dat is 6,0 procent van de beroepsbevolking.

De werkloosheid is de afgelopen twee jaar sterk gedaald onder 25- tot 30-jarigen.

Het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het tweede kwartaal van 2016 met 38 duizend toegenomen.

Sinds begin 2016 is de werkloosheid onder 55-plussers lager dan een jaar eerder.

Samenstelling van de groep zzp’ers die minder dan 12 uur per week werken.

Kenmerken zzp'ers met een werkweek korter dan 12 uur

Het aantal snelgroeiende bedrijven is in 2015 na jarenlange daling met 10 procent toegenomen.

De loonkosten per gewerkt uur van werknemers zijn met 0,6 procent gestegen in 2015.

Werkloosheid daalt naar 550 duizend

Stromen van niet-beroepsbevolking naar arbeidsmarkt en andersom. Reden om wel of niet actief te zijn.

In 2015 waren in Nederland bijna 3,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar niet actief opde arbeidsmarkt.

Metaal- en bouwarbeiders hebben vaker een arbeidsongeval met verzuim dan werknemers in andere beroepssegmenten.

Van de 25- tot 45-jarige arbeidsgehandicapten was 14% werkloos in 2015. Van de werkenden wil 1 op de 5 meer uren werken

Burn-outklachten komen meer voor bij vrouwen die manager zijn dan bij mannen met dit beroep.

Het aandeel 55-plussers onder ICT’ers is in tien jaar meer dan verdubbeld.

Het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg was 5,8% in het 1e kwartaal van 2016

Mannen maken dubbel zoveel woon-werk kilometers als vrouwen, hoogopgeleiden reizen meer voor werk dan laagopgeleiden

Actuele cijfers over vacatures, al dan niet seizoengecorrigeerd; zowel openstaande, ontstane als vervulde vacatures.

Hoeveel vrouwen kiezen voor een technische richting in het onderwijs? En kiezen ze dan ook voor een technisch beroep?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt subsidies ter beschikking voor werkgelegenheid in de EU

De werkbereidheid verschilt onder ontvangers van bijstand, arbeidsongeschiktheidsuitkering en WW

In Nederland namen 93 560 mensen deel aan een Europees Sociaal Fonds (ESF) gesubsidieerd arbeidsmarktproject.

Analyse van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid per provincie

Nergens verdween sinds 2008 zo veel werk als bij bouwbedrijven.

Van alle mensen die in 2008 in de bouw werkten, waren er zes jaar later bijna 200 duizend uitgestroomd.

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder werk, niet direct beschikbaar, wel recent gezocht

In het eerste kwartaal van 2016 daalde het totaal aantal uitzenduren met 1,5 procent.

Kwartaalcijfers bijstand, instroom asielzoekers wordt zichtbaar in cijfers

This article contains an appraisal of two recently proposed methods of inference for sequential mixed-mode surveys.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers.

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder werk, direct beschikbaar, niet recent gezocht (te weinig resultaat)

Analyse beroepsbevolking (15-75): parttimers die meer uren willen werken

Analyse van het deel van de beroepsbevolking (15-75 jaar) dat niet wil of kan werken

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en maximaal 35 uur per week betaald werk doen

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder betaald werk die naar werk zoeken en direct beschikbaar zijn

Analyse beroepsbevolking: parttimers die niet meer uren willen of kunnen werken

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en minstens 35 uur per week betaald werk doen

Analyse beroepsbevolking (15-75): willen werken maar niet direct beschikbaar en niet recent gezocht

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75, geen werk, direct beschikbaar, niet recent gezocht (niet om te weinig resultaat)

Analyse beroepsbevolking:15- tot 75-jarigen zonder werk hebben, niet direct beschikbaar en niet recent gezocht.

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder werk, direct beschikbaar, niet recent gezocht

Analyse beroepsbevolking: 15- tot 75-jarigen zonder betaald werk, niet recent gezocht, niet direct beschikbaar.

Analyse beroepsbevolking: 15 tot 75 jaar, hetzij werkend, hetzij recent gezocht en direct beschikbaar

6,4 procent van de beroepsbevolking was in april 2016 werkloos

De werkzame beroepsbevolking van Nederland zijn alle personen van 15 tot 75 jaar die werken.

Flexwerkers worden minder vaak werkloos en krijgen iets vaker een vast dienstverband dan in 2014

Bijna 20 procent van de flexwerkers heeft behoefte aan flexibiliteit óf geen behoefte aan zekerheid.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het eerste kwartaal van 2016 met 12 duizend afgenomen.

Het eerste kwartaal van 2016 telde 232 duizend langdurig werklozen, 57 duizend minder dan een jaar eerder.

Van de parttimers verdienden jonge vrouwen (15-27) in 2014 meer dan jonge mannen

In 2014 groeiden 421 duizend minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen.

In 2015 27 werkstakingen, 48 duizend verloren arbeidsdagen

In de Stapelingsmonitor is te zien hoeveel huishoudens in Nederland één of meerdere overheidsregelingen ontvangen

In maart waren 574 duizend mensen werkloos, 6,4 procent van de beroepsbevolking.

De cao-lonen zijn in het eerste kwartaal van 2016 gestegen met 1,8 procent.

De omzet van kappers en schoonheidsspecialisten is in 2015 met 4,2 procent gestegen tot ruim 2,1 miljard euro.

Flexwerkers, één op de tien langer dan 5 jaar.

Vrouwen starten steeds vaker een bedrijf. Was in 2007 nog 31 procent van de startende ondernemers een vrouw; in 2014 was dit percentage opgelopen tot 37 procent.Keywords:

Van de 8,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk wilden er in 2015 ruim één miljoen meer uren werken. 585 Duizend daarvan waren hiervoor ook op korte termijn beschikbaar. 628 Duizend mensen wilden juist minder werken.

In 2015 telde Nederland ruim 1,1 miljoen mensen die geen betaald werk hebben, maar wel beschikbaar zijn voor of hebben gezocht naar werk. Van dit totaal aan onbenut arbeidsaanbod van mensen zonder werk vinden vooral werklozen een jaar later werk. Werklozen zoeken naar werk zijn op korte termijn beschikbaar.

Hoogopgeleide autochtone werklozen vinden sneller werk dan werklozen met een niet-westerse achtergrond en hetzelfde opleidingsniveau. Bij laagopgeleiden is er nauwelijks verschil, zo blijkt uit cijfers van CBS over en hun arbeidspositie na drie maanden.

Tussen 2006 en 2015 is de gemiddelde pensioenleeftijd opgelopen van 61 naar 64 jaar en 5 maanden. Het afgelopen jaar is de gemiddelde pensioenleeftijd 4 maanden hoger dan een jaar eerder.

In het vierde kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,6 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste stijging in vijf jaar.

Het aantal bijstandsgerechtigden blijft groeien. Eind vorig jaar waren het er 450 duizend, een toename van 16 duizend vergeleken met het jaar ervoor. Vooral jongeren en 45-plussers zijn in 2015 in de bijstand terechtgekomen. Bijna de helft van alle bijstandsgerechtigden (48 procent) zit drie jaar of langer in de bijstand. Van de grote gemeenten in Nederland (met minstens 100 duizend inwoners) heeft Amsterdam het grootste percentage bijstandsontvangers die negen jaar of langer een beroep doen op deze uitkering.

Zeven op de tien mensen die in 2015 een baan vonden en geen onderwijs volgden, ging aan de slag in een flexibele baan. De rest van deze baanvinders ging aan het werk als zelfstandige of vond vast werk. Het meest voorkomende beroep onder baanvinders was schoonmaker.

Van alle provincies is de werkloosheid in Flevoland in een jaar tijd het hardst gedaald. In 2014 was 9,3 procent van de Flevolandse beroepsbevolking werkloos tegen 7,7 procent in 2015..

In Amsterdam daalde werkloosheid van 2013 op 2014 van 8,9 naar 8,5 procent. Deze daling zette in 2015 door naar 7,7 procent. In Rotterdam, Utrecht en Den Haag nam de werkloosheid pas in 2015 af.

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 14 duizend per maand. In januari waren er 574 duizend werklozen en was 6,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werkenden nam met gemiddeld 6 duizend per maand toe.

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen is in het vierde kwartaal van 2015 met 48 duizend toegenomen. Vooral in de uitzendbranche nam de werkgelegenheid sterk toe. Ook kwamen er 11 duizend vacatures bij. Het aantal werklozen nam met 5 duizend af tot 600 duizend. Het aantal banen is voor het eerst opgelopen tot meer dan 10 miljoen.

Voor het eerst zijn er in Nederland meer dan 10 miljoen banen. In het laatste kwartaal van 2015 steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen tot 10 020 duizend. Sinds de economische crisis zit de groei vooral in de banen van zelfstandigen. Sinds 1995 zijn er vooral banen bijgekomen in de dienstverlenende sector. Tegenwoordig is de zorg de grootste bedrijfstak.

Actuele cijfers over personen die graag twaalf uur of meer wilden gaan werken. Een deel hiervan behoort tot de werkloze beroepsbevolking (actief naar werk zoeken en op korte termijn beschikbaar).

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.

Van de bijna 1,35 miljoen mensen die werken als zzp’er is voor zes op de tien het ondernemersinkomen het belangrijkst. Voor vier op de tien is een andere inkomstenbron, bijvoorbeeld loon of pensioen, belangrijker.

In dit onderzoek is voor verslagjaar 2014 vastgesteld welk bedrag aan fraude- en boetebedragen de gemeenten verrekenen met bijstandsuitkeringen, om zo een realistische hoogte van de totale fraude- en boetebedragen te kunnen publiceren en een gecorrigeerde incassoratio te kunnen berekenen. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het aandeel mensen dat vanuit baanverlies in een werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering) stroomt en binnen een jaar werk vindt neemt sinds 2010 af. In 2010 was 47 procent binnen een half jaar weer aan het werk zonder WW-uitkering en 63 procent binnen een jaar. In 2012 vond 40 procent na een half jaar weer een baan en 55 procent binnen een jaar.

De werkloosheid is in het laatste kwartaal van 2015 met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. De twee maanden daarvoor stokte de daling van de werkloosheid nog. In december waren 588 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 6,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werkenden nam in de afgelopen drie maanden licht toe met gemiddeld 3 duizend per maand.

De cao-lonen zijn in 2015 gestegen met 1,4 procent, de grootste toename sinds 2012. In 2014 gingen de cao-lonen in Nederland met 0,9 procent omhoog. Vooral bij de overheid was de stijging aanzienlijk. Sinds de tweede helft van 2014 is de gemiddelde cao-loonstijging hoger dan de inflatie. Dit meldt CBS.

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Actuele cijfers over banen van werknemers en banengroei.

Actuele cijfers over de jaarontwikkeling van banen en vacatures naar SBI-indeling.

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de redenen van instroom in en uitstroom uit de WWB voor verslagmaand september 2014. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het rapport worden de nieuwe definities en daarbij behorende afleidingen van gegevens over stromen en duren beschreven. Deze uniforme definities zullen worden doorgevoerd in alle projecten van team Sociale Zekerheid waarvoor dit mogelijk is. Daarnaast wordt in dit rapport melding gemaakt van een aantal nieuwe StatLine-tabellen over stromen en duren die op deze definities zijn gebaseerd. De eerste tabellen zijn in 2015 gepubliceerd en de overige zullen volgen in 2016.

In het kader van vernieuwing van de statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG), waarbij de halfjaarlijkse uitvraag is veranderd naar een afslag op maandbasis, is nagegaan of het mogelijk is standaard administratief vertraagde informatie op te nemen in de definitieve cijfers. Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat het op dit moment nog te vroeg is om administratief vertraagde gegevens mee te nemen, omdat de data nog te grillig zijn om een optimale vertragingsvoet te berekenen.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het team Sociale Zekerheidvan CBS onderzoek gedaan naar fraude- en boetevorderingen zoals geregistreerd in de Bijstandsdebiteuren- en fraudestatistiek (BDFS).

In het vierde kwartaal van 2015 heeft team Sociale Zekerheid van CBS een aantal kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd. De bijbehorende rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

Actuele cijfers over vacatures, al dan niet seizoengecorrigeerd; zowel openstaande, ontstane als vervulde vacatures.

Van degenen die op 1 januari 2014 een algemene bijstandsuitkering (WWB) ontvingen, ging 14 procent binnen een jaar aan de slag als werknemer. Degenen die gebruik konden maken van een re-integratievoorziening hadden een grotere kans om weer aan het werk te komen.

Sinds 2013 groeit het aantal bedrijven weer waar het mogelijk is om te telewerken. Inmiddels geldt voor driekwart van de Nederlandse bedrijven waar tien of meer mensen werken, dat medewerkers vanuit huis, andere locaties of onderweg toegang tot de ICT-systemen van het bedrijf. In 2003 was dit nog geen kwart.

Sociaaleconomische trends 2015: Mbo-schoolverlaters die hun opleiding binnen de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) hebben gevolgd zijn één jaar, en ook vier jaar na schoolverlaten vaker aan het werk dan degenen met een beroepsopleidende leerweg (bol). De arbeidsparticipatie is het hoogst onder schoolverlaters met een opleiding in de techniek en procesindustrie of in transport, scheepvaart en logistiek.

Hoe meer praktijkervaring, hoe vaker schoolverlaters van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na hun opleiding een baan hebben. Daarnaast spelen het niveau van het diploma, richting van de opleiding en herkomst van schoolverlaters een rol bij de arbeidsdeelname.

Het aantal mensen dat in het derde kwartaal werkloos is geworden na het verlies van hun baan is dit jaar het laagst sinds het begin van de economische crisis in 2008. Het gaat om 95 duizend personen. Dat is 1,1 procent van alle werkenden.

Bij de 1,5 miljoen bedrijven in het midden- en kleinbedrijf stonden aan het eind van het derde kwartaal ruim 70 duizend vacatures open, 12 procent meer dan een jaar eerder. Ondernemers in het mkb zijn ook betrekkelijk positief over de werkgelegenheid in 2016.

Een op de zes jongeren onder de 23 jaar verdient het minimumloon tegen ruim een op de twintig volwassenen. In 2014 waren er bijna een half miljoen minimumloonbanen. Deze jongeren nemen 171 duizend van deze banen voor hun rekening, oftewell 35 procent. Dat meldt CBS.

In de langdurige zorg gingen vorig jaar bijna 6 duizend voltijdbanen verloren en ruim duizend in de jeugdzorg. Dat is 2 procent van alle voltijdbanen in deze zorgsectoren. Dit meldt CBS.

Een groter percentage van de Polen in de arbeidzame leeftijd (15-74 jaar) in Nederland heeft werk dan de autochtonen: 71 tegen 68 procent. Daarbij speelt een rol dat de hier woonachtige Polen relatief jong zijn. Eind 2013 stonden in de top 5 van bevolkingsgroepen met de hoogste arbeidsdeelname, naast mensen met Indonesische wortels, ook personen uit Hong Kong en Portugal. Dit blijkt uit een CBS-onderzoek naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tussen 2003 en 2013.

In de crisisjaren is het ook voor degenen die hoger onderwijs hebben genoten moeilijker geworden om een baan te vinden. Na het studiejaar 2012-2013 verlieten ruim 45 duizend universitaire en bijna 86 duizend hbo-studenten het onderwijs. Van hen had 73 procent direct een baan .Vijf jaar eerder was dat nog 82 procent.

Het rapport beschrijft de omvang en kenmerken van de groep jongeren die geen onderwijs meer volgt, die niet werkt en die niet in beeld is bij UWV en gemeenten voor ondersteuning naar werk, doordat zij geen uitkering ontvangen en niet ingeschreven staan als werkzoekende, zowel op landelijk niveau alsook voor individuele gemeenten. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is het afgelopen halfjaar niet verder toegenomen. Eind september 2015 waren er 442 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd.

Het aantal WW-uitkeringen dat verstrekt is aan 55-plussers is in vijf jaar tijd verdubbeld. Gingen in september 2010 nog 62 duizend werkloosheidsuitkeringen naar mensen van 55-plus tot aan de AOW-leeftijd, vijf jaar later waren dat er 135 duizend. Ook in verhouding met andere leeftijdsgroepen ontvangen de 55-plussers de meeste WW-uitkeringen.

In het derde kwartaal van 2015 steeg het totaal aantal uitzenduren met 2,5 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt CBS. De stijging is iets kleiner dan in het tweede kwartaal. Het aantal uitzenduren neemt al tweeënhalf jaar toe.

CBS is verkozen tot beste overheidsorganisatie van het jaar 2015

Van alle werknemers geven managers het vaakst aan dat hun werkdruk hoog is. In de top tien van beroepsgroepen met de meeste werkdruk bezetten verschillende soorten managers in 2014 de plaatsen een tot en met drie. Het verzuim als gevolg van werkdruk was het hoogst onder docenten.

Steeds meer mensen waren de afgelopen jaren langer dan een jaar werkloos. Ook de groep mensen die wel beschikbaar was voor werk, maar de arbeidsmarkt ontmoedigd de rug toekeerde is groter geworden. Zodra werklozen ontmoedigd raken en niet meer als werkloos worden meegeteld daalt de (langdurige) werkloosheid. Het aantal mensen dat ontmoedigd de arbeidsmarkt verlaat is maar beperkt gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur.

Meer mensen die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt zijn de afgelopen drie maanden naar werk gaan zoeken, al vonden ze nog niet direct een baan. Het aantal werkenden bleef vrijwel gelijk waardoor de werkloosheid in deze periode met gemiddeld 4 duizend per maand toenam. In oktober was 6,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Het aantal werklozen ligt met 616 duizend nog wel onder het niveau van januari toen de werkloosheid weer ging dalen.

De werkloosheid onder jongeren is het afgelopen half jaar licht toegenomen, al ligt deze nog iets onder het niveau van een jaar geleden. De meeste jonge werklozen volgen een opleiding of studie. Bijna 40 duizend werkloze jongeren volgen geen opleiding meer. Bij hen was de daling ten opzichte van een jaar geleden sterker dan bij de onderwijsvolgende jongeren. Dat meldt CBS.

Ruim 14 procent van de werknemers in Nederland had in 2014 burn-outklachten. Dat is een op de zeven. Minstens een paar keer per maand voelden zij zich bijvoorbeeld leeg aan het eind van een werkdag, emotioneel uitgeput door het werk of moe bij het opstaan als zij werden geconfronteerd met hun werk.

Wie werkt in de bedrijfstakken landbouw, horeca of bouwnijverheid loopt meer kans een arbeidsongeval te krijgen dan werknemers in andere sectoren. In 2014 liepen 6 á 7 van de 100 werknemers er letsel op door een ongeval. Dat is twee keer zoveel als gemiddeld in alle sectoren (3,4 procent).

Bij de culturele instellingen met rijkssubsidie werkten eind 2013 ruim 13 procent minder mensen dan in 2010. In deze periode is een structurele bezuiniging van 200 miljoen doorgevoerd op de middelen voor kunst en cultuur. In arbeidsjaren (vte’s) daalde de werkgelegenheid nog iets sterker, namelijk met bijna 15 procent.

Zowel het aantal banen als het aantal vacatures is in het derde kwartaal van 2015 toegenomen. Het aantal banen steeg met 33 duizend. Vooral uitzendbanen droegen bij aan de groei. Ook kwamen er duizend vacatures bij zodat de teller eind september op 132 duizend stond. De werkloosheid was iets lager al steeg het aantal werklozen in augustus en september licht.

Actuele cijfers over personen met een vast of flexibel contract en zelfstandigen en over het aantal uren per week dat personen werkzaam zijn.

Het aantal banen van oproepkrachten is tussen 2010 en 2014 met een derde gestegen tot 537 duizend. Het aantal reguliere banen nam in de jaren 2010-2014 juist met 5 procent af en het totaal aantal werknemersbanen daalde met 2 procent. Het aantal uitzendbanen nam in deze periode wel toe, maar de stijging was met 6 procent veel lager dan die van het aantal oproepbanen.

In het tweede kwartaal van 2015 hebben ruim 300 duizend personen werk gevonden die het kwartaal daarvoor nog geen werk hadden. Ruim de helft van hen was toen niet actief op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld wegens het volgen van een opleiding.

In vergelijking met Nederland en België heeft de arbeidsmarkt in Duitsland in de afgelopen tien jaar een bijzonder gunstige ontwikkeling doorgemaakt. In Duitsland was de werkloosheid in september 4,5 procent, in Nederland 6,8 procent en in België 8,7 procent. Als enige van deze drie landen zag Duitsland de werkloosheid sinds 2005 vrijwel voortdurend afnemen.

De economische zelfstandigheid van mannen is tijdens de crisis minder geworden. Bij vrouwen bleef die op vrijwel hetzelfde niveau. In 2014 verdiende ruim 65 procent van alle 15- tot 65-jarige mannen met werken minimaal een inkomen op bijstandsniveau. In 2007 was dat nog zo’n 70 procent.

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voert CBS jaarlijks een extra uitvraag uit onder alle gemeenten om het totale bedrag dat de gemeenten in het voorgaande jaar hebben uitgegeven aan bijzondere bijstand, volledig in kaart te brengen. Dit rapport beschrijft de uitkomsten en de gehanteerde methode van het onderzoek over verslagjaar 2014.

Op verzoek van het ministerie van SZW stelt het CBS gegevens samen over de deelname van personen aan verscheidene Nederlandse arbeidsmarktmaatregelen die zijn opgenomen in de Labour Market Policy-database van Eurostat. Dit rapport bevat de voorlopige cijfers over 2014 en de definitieve cijfers over 2013.

103 Duizend mensen met een arbeidshandicap werkten eind 2014 via de Wet sociale werkvoorziening (WSW) op een sociale werkplek of bij particuliere bedrijven. Dat meldt CBS op basis van de laatste cijfers van de WSW voordat deze op 1 januari 2015 in de Participatiewet opging.

Een op de drie vrouwen stopt met werken of gaat minder werken na de geboorte van het eerste kind.

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het aantal vakbondsleden in Nederland gedaald. Eind maart 2015 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een bond, 28 duizend minder dan een jaar daarvoor. Dit is het laagste aantal sinds 1991.

Het persoonlijk inkomen van zelfstandigen was in 2014 gemiddeld 38 duizend euro per jaar. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zaten daar net onder met 34 duizend euro. Zelfstandigen met personeel (zmp’ers) verdienden gemiddeld meer met 51 duizend euro. De topverdieners onder zelfstandigen zijn de directeur-grootaandeelhouders (dga’s) met 67 duizend euro.

In Nederland reden in 2014 ruim een half miljoen ‘auto’s van de zaak’ rond. In veruit de meeste gevallen zit achter het stuur een man. De meest voorkomende leeftijdsgroep is die van 40 tot 50 jaar. Dat meldt CBS.

De eerste drie kwartalen van dit jaar waren er meer mensen aan het werk dan in diezelfde periode vorig jaar. Driekwart van deze groei komt van mensen die ten minste 12 uur per week werken. In het derde kwartaal is deze groep geheel verantwoordelijk voor de stijging.

De daling van het aantal werklozen die begin dit jaar werd ingezet is in de afgelopen drie maanden gestokt. Het aantal werklozen kwam in september kwam uit op 609 duizend. Daarmee was 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos, net als in juli en augustus.

In Zoetermeer ging bijna 13 procent van de bijstandsontvangers in 2014 aan het werk. Het gaat om degenen die eind 2013 een bijstandsuitkering kregen en in 2014 een baan vonden. Zoetermeer is hiermee koploper onder de gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners.

Steeds minder kinderen gaan naar de formele kinderopvang. De afname bedraagt 72 duizend kinderen in de periode tussen 2012 en 2014. Het aantal kinderen waarvoor de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeerde is sinds 2009 niet zo laag geweest, ondanks een verruiming van de regeling in 2014. Dit meldt CBS .

Voor het eerst sinds 1992 gaan er meer WW-uitkeringen naar vrouwen dan mannen. In juli ontvingen vrouwen 213 duizend WW-uitkeringen en mannen 212 duizend.

In het tweede kwartaal van 2015 waren er minder werkloze jongeren die geen onderwijs volgen dan een jaar eerder. De werkloosheid onder deze jongeren (van 15 tot 27 jaar) was 8,2 procent tegen 9,9 procent een jaar eerder.

Summary: In het tweede kwartaal van 2015 kwam het ziekteverzuimpercentage uit op 3,7 en was daarmee gelijk aan het percentage van een jaar eerder. Het ziekteverzuim was het hoogst in het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur.

Niet alleen scholieren hebben last van pesten, maar ook hun leerkrachten. Bijna 1 op de 10 mensen die in het onderwijs werken, geeft aan in 2014 te zijn gepest. Dit gebeurde het meest door leerlingen.

Terwijl de omvang van de werkzame beroepsbevolking in Nederland groeit, daalt het aantal managers. In een jaar tijd is dit aantal mett 8 procent afgenomen van 531 tot 490 duizend. Dit komt voornamelijk doordat er minder mannelijke managers zijn. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van CBS

Op 1 juli van dit jaar telde Nederland ruim 7 100 kinderopvangbedrijven die door één persoon worden gerund, meldt CBS.

Bijna 40 procent van de kinderen met ouders in de laagste inkomensgroep gaat niet naar de peuterspeelzaal en ook niet naar een vorm van formele kinderopvang. In de hoogste inkomensgroep ligt dat veel lager, daarvan bezoekt 8 procent van de kinderen geen peuterspeelzaal of kinderopvang, maakt CBS bekend.

Ten opzichte van een jaar geleden kwamen er in het tweede kwartaal 103 duizend werknemers met een flexibele arbeidsrelatie bij. Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie neemt al een aantal jaren toe.

De werkloosheid onder personen van 25 tot 45 jaar is de afgelopen drie maanden sneller gedaald dan onder personen van 45 jaar en ouder. In augustus waren in totaal 604 duizend mensen werkloos, 13 duizend minder dan drie maanden eerder. De werkloosheid was in augustus nagenoeg gelijk aan die in juli en kwam uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking.

Nederland telt 1 miljoen zzp'ers. Daarvan willen er 169 000 meer werken.

Na vier jaar daling is de koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2014 met 1,5 procent toegenomen. Alle bevolkingsgroepen zagen in een langzaam aantrekkende economie hun koopkracht stijgen. Werknemers gingen er met 2,7 procent het meest op vooruit.

Niet alle vaders maken gebruik van het recht op verlof na de geboorte van hun kind. Ruim 2 miljoen arbeidsuren (dat komt neer op een bedrag van 46 miljoen euro) zouden moeten worden doorbetaald als alle mannelijke werknemers hun recht gebruikten.

De cao-lonen van ambtenaren in het onderwijs, defensie, politie, rechterlijke macht en het rijk zijn in de periode 2010-2014 met 1,2 procent toegenomen. Werknemers in de particuliere sector zagen hun lonen met 5,1 procent stijgen in diezelfde periode.

In het tweede kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 3,2 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit is de sterkste toename in bijna vijf jaar, meldt CBS.

Eind juni waren er 447 duizend mensen tot de AOW-gerechtigde leeftijd (65 jaar en 3 maanden) die een bijstandsuitkering ontvingen. Dit zijn er 5 duizend meer dan in het eerste kwartaal. Het aantal bijstandsontvangers nam toe in de eerste helft van 2015, maar minder snel dan in 2014.

In 2009 werd van de werkende mannen 4,8 procent afhankelijk van een uitkering (WW of bijstand) en van de werkende vrouwen 4,0 procent. In 2013 was dit verschil duidelijk kleiner geworden: 5,8 procent (mannen) tegen 5,7 procent.

Jongeren en ouderen hebben ten opzichte van 1990 stuivertje gewisseld als het gaat om hun aandeel van ingeschreven werkzoekenden bij het UWV. De totalen van 1990 en 2014 zijn vergelijkbaar: 850 duizend tegen 880 duizend. Maar 25 jaar geleden stonden er relatief weinig ouderen (55-65 jaar) ingeschreven en betrekkelijk veel jongeren (15-25 jaar). Nu zijn die verhoudingen precies omgekeerd.

Het aantal werklozen daalde in juli naar 603 duizend. In de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 22 duizend af. Het aantal werkenden is in deze periode met 14 duizend toegenomen. De werkzame beroepsbevolking telt 8,3 miljoen personen. De werkloosheid kwam hiermee in juli uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking.

In dit rapport zijn de bevindingen vastgelegd van een door CBS en het statistiekbureau van Noordrijn-Westfalen gezamenlijke eerste statistische verkenning van de arbeidsmarkt in de grensregio.

De belangrijkste feiten en grafieken over de arbeidsmarkt in de grensregio staan overzichtelijk bij elkaar in deze factsheet

In het tweede kwartaal zaten 322 duizend werklozen korter dan een jaar zonder werk. Dat zijn er 81 duizend minder dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het aantal langdurig werklozen is 21 duizend hoger dan een jaar geleden.

Sociaaleconomische trends 2015: Tussen regio's in Nederland bestaan aanzienlijke verschillen in arbeidsparticipatie, werkloosheid en het aantal vacatures. In 2014 was de arbeidsparticipatie het hoogst in de provincie Utrecht en het laagst in Limburg en Groningen. Regionale verschillen in arbeidsparticipatie en werkloosheid hangen in belangrijke mate samen met de demografische samenstelling en het onderwijsniveau van de bevolking.

Het aantal openstaande vacatures in Nederland was 136 000 in het afgelopen kwartaal. Sinds het dieptepunt in 2013 zijn er 40 000 bijgekomen. De groei is niet in alle provincies even groot. De meeste vacatures zijn te vinden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Het aantal werkende vrouwen is de afgelopen tien jaar sterker toegenomen dan het aantal werkende mannen. In het tweede kwartaal van 2015 telde de werkzame beroepsbevolking ruim 3,8 miljoen vrouwen tegen 3,4 miljoen in 2005.

Het herstel op de arbeidsmarkt zet in het tweede kwartaal van 2015 door. Het aantal banen nam toe met 19 duizend tot 9,9 miljoen en het aantal vacatures steeg mett 6 duizend tot 131 duizend eind juni.

Werken in een winkel, supermarkt of in de horeca is tijdens de zomermaanden het meest in trek onder scholieren en studenten. Dit zijn al jaren de meest voorkomende bijbanen.

Bijna zeven van de tien volwassen Somaliërs in Nederland hebben een bijstandsuitkering. Ook ruim de helft van de mensen met de Syrische, Iraakse of Eritrese nationaliteit heeft bijstand. Het gaat vooral om voormalige asielzoekers. Dat meldt CBS op basis van onderzoek naar bijstandsuitkeringen op basis van nationaliteit.

Jongeren hebben vaker een baan dan een jaar geleden. In juni 2015 waren er 63 duizend mensen van 15 tot 25 jaar meer aan het werk dan een jaar eerder. In totaal stond het aantal werkende jongeren vorige maand op 1,3 miljoen. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werkende jongeren met gemiddeld 2 duizend per maand toe.

Van de immigranten die in 2003 naar Nederland kwamen, heeft meer dan de helft binnen tien jaar het land weer verlaten. Vooral Westerse immigranten uit landen als Japan, Canada en de Verenigde Staten blijven maar kort in Nederland. Immigranten uit klassieke immigratielanden, de traditionele ‘gastarbeiderlanden’ en de landen waar veel vluchtelingen vandaan komen, wonen voor het grootste gedeelte na tien jaar nog in Nederland.

Sinds begin dit jaar is de werkloosheid gedaald. De langdurige werkloosheid stijgt echter nog steeds. In het eerste kwartaal van dit jaar waren 289 duizend mensen een jaar of langer werkloos tegen 233 duizend in hetzelfde kwartaal van 2014.

Zelfstandig ondernemers zijn vaker tevreden over hun werk dan werknemers. Dat geldt vooral voor zelfstandigen die in dienstverlenende sectoren actief zijn. Wel maakt ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zich wel eens zorgen over de toekomst van hun bedrijf of onderneming.

Het merendeel van de 664.000 mensen die in het eerste kwartaal van 2015 werkloos waren, zoekt een deeltijdbaan: 58 procent. Vooral werkloze scholieren, studenten en vrouwen zochten deeltijdwerk. Vergeleken met 2008 is de gewenste arbeidsduur van werklozen iets toegenomen.

In de afgelopen 12 maanden is het aantal personen met betaald werk met 109 duizend toegenomen. Er zijn vooral meer vrouwen aan het werk gegaan. In dezelfde periode daalde de werkloosheid van 7,4 naar 6,9 procent van de beroepsbevolking. Daarmee waren er in juni 611 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden nam het aantal werkenden met 8 duizend per maand toe. Het aantal werklozen daalde in die periode met gemiddeld 5 duizend per maand. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Een relatief groot deel van de Nederlandse belasting- en premieontvangsten is afkomstig van belastingen op arbeid. Nederland staat daarmee in de Europese Unie op de tweede plaats. De belasting op kapitaal heeft juist een relatief laag aandeel in de belastingontvangsten.

Van alle mannen van 20 tot 65 jaar met een baan had 13 procent in 2013 een inkomen onder het bijstandsniveau. Werkende vrouwen waren tweemaal zo vaak niet economisch zelfstandig, ofwel financieel kwetsbaar. Personen die financieel kwetsbaar zijn hebben vaak een kleine baan.

Zeven van de tien volwassenen in Nederland beschouwen werken als een maatschappelijke plicht en vinden het geen vrije keuze. Als je van het leven wil genieten, moet je daar hard voor willen werken, aldus de meerderheid. Maar werken komt niet altijd op de eerste plaats en is lang niet voor iedereen belangrijker dan vrije tijd.

Met financiële steun vanuit Europa hebben sinds 2009 ruim 145 duizend werkloze jongeren hun kansen op de arbeidsmarkt verbeterd. Tot en met 2013 vond ruim de helft direct na afloop van de ondersteuning een baan.

Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het aantal mannen dat werkt is al een tijd stabiel. De omvang van de beroepsbevolking bleef vrijwel gelijk, waardoor de toename van het aantal werkenden leidde tot een daling van het aantal werklozen. Het werkloosheidspercentage kwam in mei uit op 6,9 tegen 7,1 drie maanden eerder. De laatste cijfers van de langdurige werkloosheid van het eerste kwartaal wijzen er nog niet op dat deze daalt. Dat meldt CBS vandaag.In mei stelde UWV opnieuw een daling vast van het aantal lopende WW-uitkeringen.

In 2014 was 2,3 procent van de werkzame beroepsbevolking gedetacheerd. Het aandeel uitzendkrachten was met 2,7 procent iets hoger. 9,4 procent van de werkenden bood als zzp’er eigen arbeid of diensten aan.

1,4 miljoen werkenden (15 tot 65 jaar) hebben een technische opleiding. Van deze technici heeft 60 procent ook een technisch beroep.

Ongeveer drie op de tien jongeren op Caribisch Nederland heeft werk. Op de eilanden gaan een opleiding en bijbaan minder goed samen dan in Europees Nederland. De helft van de jongeren op Bonaire en Sint-Eustatius is niet op zoek naar een baan en is daar ook niet voor beschikbaar.

De beroepsbevolking op Caribisch Nederland verschilt op een aantal punten van de Nederlandse: Caribische Nederlanders (15 tot 75 jaar) werken iets vaker en hebben vaker een voltijdbaan.

Op Bonaire bedroeg in 2011 het doorsnee besteedbaar inkomen van huishoudens 21,1 duizend dollar. Op Saba was het 20 duizend dollar en op Sint-Eustatius 23,3 duizend dollar. Dit inkomenvarieerde van 6 duizend dollar voor de laagste inkomensgroep op alle eilanden, tot circa 60 duizend dollar op Sint-Eustatius. Op Bonaire en Saba was het doorsnee besteedbaar inkomen van de 25 procent van de hoogste inkomens respectievelijk 52 duizend en 48 duizend dollar

De afgelopen tien jaar is het aandeel werkenden met een flexibele arbeidsrelatie in Nederland toegenomen van 15 procent (2004) tot 22 procent (2014). Het aandeel zzp’ers is in diezelfde periode toegenomen van 8 naar 12 procent.

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in het eerste kwartaal van dit jaar met 9 duizend toegenomen tot 443 duizend. De stijging deed zich voor in alle leeftijdsgroepen.

In het eerste kwartaal van 2015 steeg het aantal uitzenduren met 1,1 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het aantal uitzenduren neemt al twee jaar op rij toe, meldt CBS vandaag.

Nederlandse huishoudens hebben in 2013 minder betaald voor hun zorgverzekering dan in 2012. Meer huishoudens zagen af van een aanvullende verzekering en wisten zo hun zorgpremie te verlagen. Van de huishoudens met de laagste inkomens heeft nu meer dan een kwart geen aanvullende verzekering.

Bijna 60 procent van de Nederlandse huishoudens ontving in 2013 zorgtoeslag. Vergeleken met 2012 is meer zorgtoeslag uitgekeerd aan een kleinere groep huishoudens, met name aan eenoudergezinnen. Vooral ouderen kregen minder vaak zorgtoeslag. Voor de mensen die zorgtoeslag kregen, compenseerde dat 41 procent van de zorgpremie.

Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag. In diezelfde periode nam de beroepsbevolking met gemiddeld 5 duizend per maand af. Het aantal werklozen daalde daarmee met gemiddeld 7 duizend per maand. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 7,0 procent, tegen 7,2 procent drie maanden eerder.

Nederland had begin 2013 ongeveer 98 duizend miljonairshuishoudens. Dat zijn er duizend meer dan een jaar eerder. Van alle huishoudens in Nederland heeft 1,3 procent een vermogen van een miljoen euro of meer.Trefwoorden: miljonairs, vermogen, huishoudens

Dit rapport is een vervolg op het onderzoek Miljonairs in cijfers (CBS, 2013) dat op verzoek van Van Lanschot Bankiers B.V. is uitgevoerd. In dit vervolgonderzoek worden cijfers over miljonairshuishoudens geactualiseerd. De actualisering betreft de stand van het aantal miljonairs en hun vermogen op 1 januari 2012 en 2013 en de vermogens- en inkomensverdeling van de bevolking (vermogen 2012 en 2013 en inkomen 2011 en 2012). De voorgaande publicatie was vanwege het detailniveau al gebaseerd op de zogenaam-de integrale vermogens- en inkomensbestanden. Deze bestanden bevatten voor alle huishoudens in Nederland gegevens over vermogen en inkomen. Inmiddels is ook de vermogensstatistiek van het CBS vanaf verslagjaar 2011 gebaseerd op deze gegevensbronnen.

Vorig jaar miste 23 procent van alle werknemers belangrijke nieuwe kennis of vaardigheden die belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Werknemers die aangeven nieuwe kennis en vaardigheden te missen zijn minder tevreden, zijn vaker ziek en hebben veel vaker burn-outklachten.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht.

Deze groep bestaat uit alle mensen van 15 tot 75 jaar die in Nederland wonen. Mensen die wonen in inrichtingen, instellingen en tehuizen blijven hier buiten beschouwing.

Eind maart 2015  stonden er 127 duizend vacatures open. Dat zijn er 21 duizend meer dan een jaar eerder. In alle sectoren waren er aan het einde van het vierde kwartaal meer vacatures dan een jaar eerder.

De afgelopen tien jaar groeide de bevolking van 15 tot 75 jaar, de potentiële beroepsbevolking, met ruim een half miljoen mensen. De komende tien jaar bedraagt deze groei nog maar 130 duizend. Vanaf 2021 zal het aantal 15- tot 75-jarigen afnemen. Tegelijkertijd stijgt het aandeel van de ouderen binnen de beroepsbevolking verder. Of de vergrijzing tot een tekort aan werkenden gaat leiden, hangt af van het aantal mensen dat werkt, het aantal uren dat mensen werken en de arbeidsproductiviteit.

Nederland is goed op weg om de 2020-doelen te halen. De doelstelling voor het percentage hoogopgeleide dertigers is in 2008 al gehaald. Goed gaat het ook met het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Maar op het gebied van hernieuwbare energie ligt ons land nog ver achter op de doelstelling. Ook om andere doelen te halen, zoals op het gebied van armoede en sociale uitsluiting, zijn extra inspanningen nodig.

Verhuizen naar een andere woning in dezelfde straat en tegelijkertijd emigreren. Kan dat? Ja, dat kan. In Limburg bijvoorbeeld, in de grensoverschrijdende gemeente Eurode, dat gevormd is uit Kerkrade en het Duitse Herzogenrath. Veel Nederlanders die naar Herzogenrath emigreren, zijn afkomstig uit Kerkrade.

In 2014 zijn 25 stakingen geteld. Hieraan deden 10 duizend werknemers mee en er gingen in totaal 41 duizend arbeidsdagen verloren. Het aantal arbeidsgeschillen ligt in 2014 iets boven het gemiddelde van deze eeuw, dat uitkomt op 21 stakingen per jaar. Het aantal werknemers dat in 2014 staakte is relatief laag, deze eeuw legden jaarlijks gemiddeld 33 duizend werknemers het werk neer.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lanceert vandaag CBS Corporate nieuws: een webapp met actuele artikelen over onder andere nieuwe dienstverlening, nieuwe producten, internationale ontwikkelingen en evenementen van het CBS.

Zo’n 80 duizend werknemers komen uit België en Duitsland naar ons land om te werken. Ze werken vooral in gemeenten net over de grens. De grootste aantallen gaan naar Maastricht, Enschede, Venlo, Sittard-Geleen en Eindhoven.

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk.

De contractuele loonkosten zijn in het eerste kwartaal van 2015 met 0,4 procent gestegen. Dit is de laagste toename sinds vijftien jaar. De geringe loonkostenstijging komt vooral door wijzigingen in werkgeverspremies, de cao-loonstijging is in dit kwartaal 1,2 procent.

Nederland telt 75 duizend jongeren (15 tot 27 jaar) die geen onderwijs volgen, niet zoeken naar werk en ook niet direct beschikbaar zijn voor werk. Arbeidsongeschiktheid en ziekte zijn hiervoor de belangrijkste redenen.

Vandaag worden in Den Haag door TNO en CBS de handtekeningen gezet onder een nieuw samenwerkingsconvenant voor de periode 2015 – 2018. Het nieuw te sluiten convenant is een verbreding van eerder gesloten convenanten. CBS en TNO bundelen met dit convenant hun expertises om beter en sneller te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen door middel van innovatieve data-toepassingen.

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds 1996.

De bruto-arbeidsparticipatie geeft aan hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75 jaar werkzaam of werkloos is. De relatief lage participatie van jongeren hangt samen met het grote aantal onderwijsvolgenden. De participatie van personen die ouder zijn dan 60 jaar neemt sterk af. Deze terugval heeft voor een belangrijk deel te maken met pensionering, al stijgt de laatste jaren de gemiddelde pensioenleeftijd. De arbeidsparticipatie van vrouwen blijft vanaf een leeftijd van 30 jaar achter bij die van mannen, omdat een deel van hen ophoudt met werken wanneer er kinderen komen.

Iedere inwoner van Nederland kan werkzaam zijn, werkloos, of niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Personen die niet deelnemen op de arbeidsmarkt vormen de niet-beroepsbevolking. Deze bestaat onder meer uit schoolgaanden, studenten, huisvrouwen, arbeidsongeschikten en personen die met vervroegd pensioen gegaan zijn.

De werkloosheid verschilt aanzienlijk naar herkomst. In 2014 was 16,5 procent van de niet-westers allochtone beroepsbevolking werkloos. Van de westerse allochtonen was dat 8,7 procent en van de autochtonen 6,1 procent.

Minder mensen waren in februari werkloos. Dat komt doordat minder personen zich aanboden op de arbeidsmarkt, terwijl het aantal werkenden nagenoeg gelijk bleef aan januari. Het werkloosheidspercentage daalde van 7,2 procent in januari naar 7,1 procent in februari. Er zijn in Nederland nu 633 duizend mensen werkloos, 12 duizend minder dan een maand eerder. Het aantal werklozen was sinds het derde kwartaal van 2014 nagenoeg stabiel. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag.

In 2013 was er ruim 13 miljard euro beschikbaar voor prestatiebeloningen, 1,4 miljard euro meer dan in 2012. De gemiddelde prestatiebeloning per arbeidsjaar nam met 14 procent toe tot 2 260 euro.

Van alle werkende vrouwen hadden in 2014 bijna vier op de honderd een managementfunctie. Dat is minder vaak dan bij mannen van wie negen op de honderd manager waren. Dit verschil hangt samen met het feit dat de meeste vrouwen in deeltijd werken, zeker wanneer ze jonge kinderen hebben.

Sociaaleconomische trends 2015: Verschillende uitgangspunten leiden tot andere afbakeningen van de beroepsbevolking. In CBS-publicaties over de werkzame en werkloze beroepsbevolking staat sinds februari 2015 de ILO-definitie van de beroepsbevolking centraal. Deze internationaal gehanteerde definitie gaat uit van de productiefactor arbeid. Voorheen werd een definitie gebruikt met als uitgangspunt arbeid als sociaal verschijnsel. Volgens de ILO-definitie ligt de werkloosheid in Nederland lager. Het aandeel van jongeren in de werkloosheid is juist hoger. Wel laten beide benaderingen dezelfde ontwikkeling van de werkloosheid zien.

Het aantal mensen dat geen betaald werk had maar wel werk zocht is in januari met 2 duizend toegenomen ten opzichte van december 2014.

Het CBS heeft voor het eerst het inkomen van Caribisch Nederland in kaart gebracht. In 2011 kwam op Bonaire het doorsnee besteedbaar inkomen van huishoudens uit op ruim 19 duizend dollar. Op Saba was het krap 21 duizend dollar en op Sint-Eustatius 24 duizend dollar. De verschillen tussen de eilanden zijn in lijn met de verschillen in het bruto binnenlands product voor Caribisch Nederland. Het inkomen van het kwart huishoudens met de laagste inkomens bedroeg rond de 6 duizend dollar, zowel op Bonaire als op Saba en Sint-Eustatius.

In 2013 ontving één op de vijf volwassenen een financiële tegemoetkoming in de kosten voor chronische zorg. In totaal was hier ruim een half miljard euro mee gemoeid. De tegemoetkomingen, zijn deels inkomens- en leeftijdsafhankelijk. De laagste inkomens kregen de hoogste bedragen, ouderen (65-plus) kwamen het vaakst in aanmerking voor zorgcompensatie. De compensaties zijn het hoogst in gemeenten in Groningen en Limburg.

Sinds 2004 is het percentage mensen met een bijstandsuitkering vooral toegenomen in gemeenten in het noorden. Dat zijn veelal gebieden waar de bevolking krimpt. Aan de randen van het land waar de inwonersaantallen ook dalen, is het aandeel mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering hoog.

De werkgelegenheid is in het vierde kwartaal van 2014 verder gestegen. Er kwamen ten opzichte van een kwartaal eerder 42 duizend banen bij. Dit is de grootste toename in 3½ jaar. Er waren vooral meer banen voor uitzendkrachten en zelfstandigen. Ook het aantal vacatures groeide opnieuw, met 6 duizend. Dit betekent dat de situatie op de arbeidsmarkt in de loop van 2014 verder is verbeterd. Wel neemt het aantal langdurig werklozen nog steeds toe.

Het aantal mensen dat een jaar of langer werkloos is, is vorig jaar verder toegenomen, tot 273 duizend. Vooral 45-plussers zijn langdurig werkloos en hebben gedurende langere tijd een WW- of bijstandsuitkering.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken en hiervoor op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn. In de afgelopen vier weken zijn zij hiernaar op zoek geweest. Deze personen vormen de werkloze beroepsbevolking.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken en hiervoor op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn. Zij zijn in de afgelopen zes maanden niet op zoek geweest naar werk omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Deze personen maken deel uit van de niet-beroepsbevolking.

Personen van 15 tot 65 jaar die in Nederland wonen en betaald werk hebben van twaalf uur of meer per week.

Personen van 15 tot 65 jaar die momenteel niet tot de werkzame beroepsbevolking behoren, maar wel twaalf uur of meer per week willen werken.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken en hiervoor op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn. In de afgelopen vier weken zijn zij hier niet naar op zoek geweest. Deze personen maken deel uit van de niet-beroepsbevolking.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar die niet tot de werkzame beroepsbevolking horen en geen twaalf uur of meer per week willen werken, of die dit wel willen maar niet kunnen. Deze personen maken deel uit van de niet-beroepsbevolking.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken, maar hiervoor niet op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn. Deze personen maken deel uit van de niet-beroepsbevolking.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken en hiervoor op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn.

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 65 jaar zonder werk, of met werk van minder dan twaalf uur per week, die wel twaalf uur of meer per week willen werken en hiervoor op korte termijn (binnen twee weken) beschikbaar zijn. Zij zijn in de afgelopen vier weken weliswaar niet actief op zoek geweest naar werk, maar wel in de afgelopen zes maanden. Deze personen maken deel uit van de niet-beroepsbevolking.

In de periode 2009–2013 zijn de kinderopvangsubsidieregelingen versoberd. Ouders met jonge kinderen brachten hun kinderen, door de toegenomen opvangkosten, minder uren naar de formele kinderopvang. Hun arbeidsdeelname veranderde echter niet ten opzichte van ouders met oudere kinderen.

Vooral vrouwen, jongeren en hoogopgeleiden verwachten dat hun kansen op de arbeidsmarkt nadelig zullen veranderen als zij een kind zouden krijgen. Ook mannen denken dat het ouderschap veel meer effect heeft op de arbeidskansen van vrouwen dan van henzelf.

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2014 verder opgelopen tot 64,1 jaar. Het aantal gepensioneerden onder 55- tot 65-jarigen neemt drastisch af, terwijl het totale aantal gepensioneerden door de vergrijzing is opgelopen tot 3,1 miljoen.

In de periode 2009–2011 stroomden jaarlijks ongeveer 300 duizend mensen vanuit een baan in een werkloosheidswetuitkering. Zestig procent is binnen een jaar weer aan het werk.

In 2013 had 14 procent van alle 15- tot 65-jarigen in Nederland – bijna 1,6 miljoen mensen – een arbeidshandicap. Zij hebben een langdurige ziekte, aandoening of handicap die hen belemmert bij het uitvoeren of vinden van werk. Een derde van deze arbeidsgehandicapten had betaald werk van 12 uur per week of meer, vaak in vaste loondienst en relatief vaak in deeltijd. Eén op de tien arbeidsgehandicapten met betaald werk zou meer uren willen werken.

De jongste generaties vrouwen participeren steeds meer op de arbeidsmarkt. Daardoor is de verdeling van het aantal arbeidsuren tussen partners ook veranderd. Het meest gangbaar is tegenwoordig de combinatie waarbij één partner een voltijdbaan heeft en de ander een grote deeltijdbaan.

Sinds 1 januari 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen in Nederland zonder werkvergunning als werknemer aan de slag. Dat heeft er onder andere toe geleid dat sindsdien een paar duizend Bulgaren en Roemenen meer naar ons land zijn gekomen om te werken. Ten opzichte van de vele duizenden Polen dat hier nog elk jaar naar toe komen, is hun aantal gering.

Het aantal werklozen is in december gestegen met 12 duizend en kwam uit op 642 duizend personen.

In de periode 2011–2013 had driekwart van de jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgden betaald werk. De arbeidsparticipatie is het hoogst bij vrouwen met een docentenopleiding of een andere pedagogische opleiding op hbo- of wo-niveau.

Kinderen die opgroeiden in een gezin dat rond moest komen van een uitkering zijn rond hun dertigste lager opgeleid dan hun leeftijdsgenoten. Bovendien moeten deze kinderen ongeacht hun opleidingsniveau later bovengemiddeld vaak zelf ook van een uitkering rondkomen.

Sociaaleconomische trends 2015. Kinderen die opgroeiden in een gezin dat rond moest komen van een uitkering zijn rond hun dertigste lager opgeleid dan hun leeftijdsgenoten. Bovendien moeten deze kinderen ongeacht hun opleidingsniveau later bovengemiddeld vaak zelf ook van een uitkering rondkomen. Het gaat hierbij niet om een caustaal verband, maar om een correlatie en die kan meer oorzaken hebben, zoals erfelijke aanleg en waarden en normen die iemand in de opvoeding meekrijgt. Zoons en dochters zijn het hoogst opgeleid en het vaakst werkzaam als tijdens hun jeugd beide ouders werkzaam waren of als alleen de vader werkte en de moeder geen eigen inkomsten had.

Volgens het regeerakkoord wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd vanaf 2022 gekoppeld aan de toename van de levensduur.

Het aantal werklozen kwam in november uit op 630 duizend personen. Het is al een paar maanden vrijwel constant.

In de periode 1998-2013 is de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt sterk toegenomen. Eind 2013 deed zich echter een lichte daling voor en in de eerste drie kwartalen van 2014 is hun arbeidsdeelname nauwelijks veranderd.

Het aantal zelfstandigen zonder personeel is de laatste jaren sterk toegenomen. In 1996 waren er nog 330 duizend personen werkzaam als zzp’er, inmiddels zijn dat er ruim 800 duizend (2014). Zelfstandigen zonder personeel (zpp) vormen een diverse groep. Zij verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en vermogen.

Vanwege de toenemende groei van zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en de onduidelijkheid die er nog altijd bestaat over welke effecten deze groei heeft, is er door het huidige kabinet een ambtelijke werkgroep ingesteld die een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar zzp’ers zal uitvoeren. Deze werkgroep moet de oorzaken en de gevolgen van de opkomst van zzp’ers in kaart brengen en op basis hiervan beleidsopties schetsen. Bijgaand het verslag.

Met ingang van vandaag is het CBS gestart met een nieuwe reeks voor de statistiek cao-lonen. Het basisjaar voor de indexcijfers is verlegd van 2000 naar 2010 en er wordt voortaan over meer groepen gepubliceerd.

De stemming onder de ondernemers in het bedrijfsleven over de ontwikkeling van het aantal vacatures is in november niet veranderd ten opzichte van oktober en september. Ook in juli en augustus was de stemming nauwelijks anders. Pessimisten en optimisten houden elkaar al maanden nagenoeg in evenwicht.

De jaarlijkse groei van nieuwe gepromoveerden is in de afgelopen twee decennia verdubbeld. Daarbij maken vrouwen een inhaalslag; in het verleden behaalden veel meer mannen dan vrouwen een doctorstitel, maar voor de jonge generatie geldt dat niet. Wel promoveren mannen en vrouwen in andere richtingen.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deed in 2014 onderzoek naar gepromoveerden in Nederland. Dit Gepromoveerdenonderzoek maakt onderdeel uit van een internationaal project dat geïnitieerd is door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), het statistische instituut van Unesco (UIS) en Eurostat, het statistische bureau van de Europese Unie. Doel van het onderzoek is het vergroten van het inzicht in de loopbanen en de mate van internationale mobiliteit van gepromoveerden na het behalen van hun doctoraat. Aan het onderzoek hebben gepromoveerden (tot 70 jaar) deelgenomen die na 1990 zijn gepromoveerd aan één van de veertien Nederlandse universiteiten die samen de VSNU (vereniging van universiteiten) vormen.

Per gewerkt uur zijn werkgevers in ons land gemiddeld 33,10 euro kwijt aan arbeidskosten (2012). Dat zijn alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en opleidingskosten e.d.. De verschillen per bedrijfstak zijn groot.

In het derde kwartaal van 2014 is het totale aantal uitzenduren met 2,5 procent toegenomen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit is de grootste stijging in vier jaar tijd. Vooral het aantal uitzenduren in langlopende contracten is opnieuw fors gestegen. Het aantal uitzenduren in kortlopende contracten nam voor het eerst sinds eind 2013 toe.

Het aantal mensen in de bijstand is in het derde kwartaal van 2014 niet verder toegenomen; eind september waren er 430 duizend personen met een bijstandsuitkering.

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken.

Het aantal werklozen is in oktober vrijwel gelijk gebleven.

Uitkomsten van een revisie van de statistieken over de beroepsbevolking.

Verdienen vrouwen gemiddeld per uur minder dan mannen; rekening houdend met verschillen in de wijze waarop zij zich positioneren en bewegen op de arbeidsmarkt? Uit statistisch onderzoek van het CBS blijkt dat het moeilijk is deze vraag betrouwbaar te beantwoorden. Er zijn inderdaad verschillen in het gemiddelde uurloon, zelfs na correctie voor een aantal verklarende factoren. Maar omdat niet voor alle belangrijke aspecten gecorrigeerd kan worden is onduidelijk of het resterende loonverschil wordt veroorzaakt door ongelijke behandeling of door andere factoren. Over de hele linie neemt het beloningsverschil af, maar het krimpt het sterkst bij de overheid. Het beloningsverschil is het grootst bij werknemers met kinderen.

Het voorzichtige herstel van de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal van 2014 voortgezet.

In 2013 waren er 467 duizend werknemers met twee banen, zo maakt het CBS vandaag bekend. Daarmee is het aandeel werknemers met een tweede baan opgelopen tot 7,6 procent van alle werknemers.

In het eerste kwartaal van 2014 waren bijna 100 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die geen onderwijs meer volgen, werkloos. Drie op de tien van hen hadden drie maanden later werk van ten minste 12 uur per week. De afgelopen tien jaar is het aandeel niet-onderwijsvolgende werkloze jongeren dat op korte termijn werk had nog nooit zo laag geweest.

Het aantal vakbondsleden daalt in 2014 opnieuw, maar er werden meer jongeren lid. Het aantal vrouwelijke vakbondsleden neemt, na een dipje vorig jaar, ook weer toe. Het aantal oudere leden daalt.

Sociaaleconomische trends 2014. Jongere werknemers worden gezien als flexibeler dan oudere werknemers, met een hogere bereidheid tot het volgen van opleidingen en meer competent als het gaat om het invoeren van nieuwe technologieën. Oudere werknemers zouden loyaler zijn, nauwkeuriger en stressbestendiger, maar ook duurder. De perceptie over jongere en oudere werknemers is sterk afhankelijk van de leeftijd van degene die beoordeelt. Ook opleidingsniveau speelt een rol bij de perceptie van werknemers. Over het algemeen hebben hoger opgeleiden een positiever beeld van jongere werknemers en een negatiever beeld van oudere werknemers.

Oudere werknemers worden over het algemeen gezien als stressbestendiger, terwijl jongere werknemers beter overweg zouden kunnen met nieuwe technologieën. De meningen over jonge en oudere werknemers hangen hangen sterk samen met de leeftijd van de beoordelaar.

Sociaaleconomische trends 2014. Het aantal leerlingen op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs is de afgelopen jaren sterk toegenomen, met name het aantal leerlingen met een ontwikkelingsstoornis. Waar komen de jongeren die het voortgezet speciaal onderwijs verlaten terecht? Gaan ze door in het regulier onderwijs, vinden ze een baan of krijgen ze een uitkering voor jonggehandicapten (Wajong)? Bijna de helft van de leerlingen van 15 jaar en ouder die in 2010/'11 het speciaal onderwijs verlieten, studeert verder in het regulier onderwijs. Dat maakt het CBS vandaag bekend. Ongeveer een kwart van de jongeren vindt een baan. Ruim twee derde van de jongeren van 18 jaar en ouder ontvangt een Wajong-uitkering.

In 2013 is het aandeel personen dat een baan vond vanuit een bijstandsuitkering wederom gedaald. Sinds de start van de meting in 2007 is dit aandeel nog nooit zo laag geweest.

Het aantal werklozen is in september voor de vijfde maand op rij gedaald.

Er waren in 2013 bijna 850 duizend personen die minder dan een jaar in hun baan werkten. Van deze mensen die een baan vonden was bijna een kwart miljoen regionaal mobiel, dat wil zeggen dat zij zijn gaan werken in een andere regio dan waar zij wonen.

De stemming onder de ondernemers in het bedrijfsleven over de ontwikkeling van het aantal vacatures is de afgelopen maanden verslechterd. Pessimisten hadden in september nipt de overhand. In de vijf maanden daarvoor waren de optimisten onder de ondernemers licht in de meerderheid.

In het tweede kwartaal van 2014 waren er bijna 900 duizend personen die werk hadden voor minder dan twaalf uur per week. Dit is 11 procent van alle werkenden. Driekwart wil of kan niet meer dan twaalf uur te werken, vooral vanwege het volgen van een opleiding of studie.

De uitgaven aan AOW-uitkeringen zijn sinds 2008 met bijna een kwart gestegen tot 32,7 miljard euro in 2013. Aan het einde van 2013 ontvingen ruim 3,2 miljoen mensen een AOW-uitkering. Een op de tien van hen woonde in het buitenland.

In het tweede kwartaal van 2014 was de werkloosheid onder jongeren iets lager dan een jaar geleden. Er waren ook minder jongeren actief op de arbeidsmarkt: de beroepsbevolking telde 65 duizend 15- tot 25-jarigen minder dan in het tweede kwartaal van 2013.

Het aantal werklozen is voor de vierde maand op rij gedaald. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend. De afgelopen maanden zijn er meer mensen aan het werk gegaan. De werkloosheid nam in augustus af met 13 duizend personen en kwam uit op 8 procent van de beroepsbevolking. Deze daling van de werkloosheid kwam vrijwel volledig voor rekening van personen jonger dan 45 jaar.

De stemming onder de ondernemers in het bedrijfsleven over de ontwikkeling van het aantal vacatures is de afgelopen maanden verslechterd. In augustus hielden de optimisten en pessimisten elkaar in evenwicht. In de vier maanden daarvoor waren de optimisten onder de ondernemers licht in de meerderheid.

Sociaaleconomische trends 2014. Dit artikel geeft een beeld van alle leeractiviteiten waaraan 25- tot 65-jarigen in Nederland gedurende het jaar 2011 hebben deelgenomen: formeel, niet-formeel en informeel leren. De gegevens zijn afkomstig uit de Adult Education Survey (AES), die werd uitgevoerd in opdracht van Eurostat in het eerste kwartaal van 2012.

De arbeidsmarkt vertoonde in het tweede kwartaal van 2014 een voorzichtig herstel.

CBS en TNO voeren in oktober de 10e editie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland.

Het aantal mensen in de bijstand is in het tweede kwartaal van 2014 met 8 duizend toegenomen tot 434 duizend.

Het aantal werklozen is voor de derde maand op rij gedaald. De afgelopen maanden zijn er meer mensen aan het werk gegaan.

Het aantal openstaande vacatures nam in het tweede kwartaal van 2014 iets toe, er waren 4 duizend vacatures meer dan een kwartaal eerder.

Ondernemers in het bedrijfsleven zijn voorzichtig optimistisch over de ontwikkeling van de vacatures. De vacature-indicator is in juli 2014 uitgekomen op +0,02. Dit is een fractie lager dan in juni (+0,05).

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de slachtoffers verzuimde hierdoor één dag of langer. De meeste arbeidsongevallen deden zich voor in de horeca.

De werkloosheid is in juni afgenomen met 16 duizend personen en is uitgekomen op 8,4 procent van de beroepsbevolking.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven, gebaseerd op het oordeel van de ondernemers. De vacature-indicator verbeterde in juni 2014 verder. De stemming van de ondernemers over de ontwikkeling van de vacatures is al drie maanden op rij positief.

Met ingang van 2015 zal het CBS de definitie van de International Labour Organisation gebruiken als hoofdindicator van de werkloosheid.

Vanwege langdurige aandoeningen verzuimen oudere werknemers meer dan jongere. Oudere werknemers hebben vaker te maken met aandoeningen die een hoog ziekteverzuim kennen, zoals hart- en vaatziekten en rug-, nek- en gewrichtsklachten. Bij werknemers zonder langdurige aandoening verschilt het ziekteverzuim weinig naar leeftijd.

Het CBS onderzocht in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarom er meer fraudevorderingen dan boetevorderingen in de Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek (BDFS) voorkomen. Deze studie presenteert de resultaten.

In maart daalde het aantal werklozen ook, maar toen was de oorzaak dat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Tussen 2001 en 2013 is het aandeel werknemers binnen de werkzame beroepsbevolking teruggelopen van 88 naar 85 procent. Onder 55-plussers nam het aandeel werknemers juist toe.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. De indicator was in april 2014 voor het eerst in drie jaar weer positief. In mei volgde een verdere verbetering.

Het aantal bijstandsontvangers is in het eerste kwartaal van 2014 met 13 duizend gestegen tot 426 duizend.

Het totale aantal uitzenduren is in het eerste kwartaal van 2014, seizoengecorrigeerd, met 0,7 procent toegenomen t.o.v. het voorgaand kwartaal. Het is het vierde kwartaal op rij met een stijging meldt het CBS.

In 2013 lag het woon- en werkadres van 0,8 procent van alle werkzame personen in de Europese Unie in twee verschillende landen.De grensarbeid vanuit Nederland was lager dan het EU-gemiddelde. Ruim 40 duizend personen werkten vanuit Nederland in het buitenland.

Het aantal openstaande vacatures nam in het eerste kwartaal van 2014 met 7 duizend toe.

De werkloosheid in april is toegenomen met 3 duizend personen. De stijging van de werkloosheid begin dit jaar vlakt daarmee af.

In 2013 had de helft van de werkenden in Nederland een deeltijdbaan. Hiermee staat ons land binnen de Europese Unie veruit bovenaan.

Het aandeel werknemers dat aangeeft het eigen werk zelf te kunnen regelen, is de afgelopen jaren gedaald. Vooral werknemers die nog maar kort in dienst zijn ervaren minder zelfstandigheid.

Het aantal banen met een minimumloon nam in de periode 2008-2012 licht toe. De toename zit vooral bij jongeren van 20 tot 30 jaar.

Sociaaleconomische trends 2014. In 2012 was bijna een half miljoen werknemers betrokken bij een arbeidsongeval waarbij zij lichamelijk letsel of geestelijke schade opliepen. In bijna de helft van de gevallen leidde het ongeval tot één of meer dagen ziekteverzuim. Vooral in de horeca en de bouw was het aandeel werknemers met een arbeidsongeval relatief hoog.

Het inkomen van huishoudens met een zelfstandige zonder personeel verschilt van het inkomen van gemiddelde huishoudens. Zelfstandigen zonder personeel maken relatief vaak deel uit van huishoudens met hogere inkomens en iets minder vaak van huishoudens met lagere inkomens. Ook zijn er grotere verschillen in inkomsten. Het inkomen van zelfstandigen in de laagste inkomensgroep ligt bijna 3 duizend euro lager dan gemiddeld, terwijl het inkomen van zelfstandigen in de hoogste inkomensgroep bijna 3 duizend euro hoger ligt.

Nederland kende in 2013 een jaar met relatief weinig arbeidsconflicten. Er waren 24 stakingen, waarbij in totaal 19 duizend arbeidsdagen verloren gingen.

Het CBS heeft vandaag bekendgemaakt dat de werkloosheid in maart is gedaald met 7 duizend.

In 2012 bedroeg de werkgelegenheid door de uitvoer van goederen en diensten 2,2 miljoen voltijdbanen. Dat is een derde van de totale werkgelegenheid in Nederland.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. De indicator verbeterde in maart verder en bereikte de hoogste stand in bijna drie jaar.

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2013 verder opgelopen tot 41,7 jaar. Voor het eerst zijn er meer vijftigers dan dertigers werkzaam.

Er waren in het vierde kwartaal 4 duizend banen van werknemers minder dan in het derde kwartaal van 2013. In de voorgaande kwartalen was de daling veel groter.

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2013 gedaald tot 3,9 procent. Dat betekent dat per duizend werknemers er 39 ziek zijn. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds de start in 1996 van de huidige waarneming.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in februari 2014 met 13 duizend toe en kwam uit op 691 duizend personen.

Er waren in 2011 zo’n 2,5 miljoen jongeren van 15 tot 27 jaar. Bijna 4 procent van hen volgde geen onderwijs en had geen werk, maar ontving wel een uitkering.

In 2013 waren er 70 duizend personen die de kans op succes zo klein vonden dat ze niet naar werk hebben gezocht. Dit zijn er bijna twee keer zoveel als in 2008. Vooral 55- tot 65-jarigen waren pessimistisch over het vinden van een baan.

De vacature-indicator verbeterde in februari verder en bereikte de hoogste stand in bijna drie jaar.

Het verschil in bruto-uurloon tussen mannen en vrouwen bedroeg in 2012 bijna 18 procent. Dit betekent dat voor elke euro die mannen verdienden vrouwen gemiddeld 82 eurocent kregen. Vrouwen van 25 tot 30 jaar kregen per uur juist iets meer dan mannen, maar vooral boven 40 jaar verdienden ze gemiddeld aanzienlijk minder.

Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het vierde kwartaal met 1,6 procent ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het derde kwartaal van 2013 groeide het aantal uitzenduren in fase A voor het eerst weer, na twee jaar vrijwel onafgebroken daling.

Eind december 2013 ontvingen 413 duizend personen bijstand. Dit waren er 10 duizend meer dan een kwartaal eerder.

In 2013 is de werkloosheid in alle provincies toegenomen. Flevoland, Groningen en Friesland kenden het hoogste percentage werklozen.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in januari 2014 met 10 duizend toe en kwam uit op 678 duizend personen

Het aantal kinderen dat naar een kinderdagverblijf gaat, is in 2013 voor het tweede opeenvolgende jaar afgenomen. Op 31 december 2011 zaten 322 duizend kinderen van 0 tot 4 jaar op de opvang, eind 2013 waren dat er nog 284 duizend.

Eind december 2013 stonden er bijna 97 duizend vacatures open. Eind september waren dit er ruim 94 duizend. Het is het tweede achtereenvolgende kwartaal met een stijging.

In 2013 hadden bijna 7,3 miljoen Nederlanders van 15 tot 65 jaar betaald werk voor twaalf uur of meer per week, ruim 100 duizend minder dan in 2012

Sociaaleconomische trends 2014. Werknemers zijn over het algemeen tevreden met hun werk en de arbeidsvoorwaarden. Wel zijn er duidelijke verschillen naar beroepsgroep. Managers blijken het vaakst tevreden te zijn over hun werk en arbeidsvoorwaarden, terwijl werknemers in elementaire beroepen (zoals schoonmakers en vuilnisophalers) en bedieners van machines en assemblagemedewerkers hier het minst tevreden over zijn.

Ruim vier op de vijf studenten in het hoger onderwijs had in 2012 inkomen uit arbeid. Deze studenten verdienden gemiddeld 440 euro per maand.

Op 14 februari 2012 waren er 296 duizend werknemers van wie de partner in hetzelfde bedrijf werkt. Daarmee waren er 148 duizend stellen van werknemers. Het ging in totaal om 4 procent van de werknemers in Nederland.

Sociaaleconomische trends 2014. Werkenden volgden in 2011 vaker dan werklozen en mensen buiten de beroepsbevolking een korte opleiding. Ook was er meer opleidingsdeelname onder hoogopgeleiden en mensen met een hoger inkomen. Bij de werkloze en niet-beroepsbevolking waren de kosten vaak een belemmering tot deelname. Wel betaalde deze groep, met meestal weinig inkomen, de opleiding het vaakst (deels) zelf en investeerde zij financieel naar verhouding het meest.

Op voordracht van minister Kamp van Economische Zaken en de Centrale Commissie voor de Statistiek heeft de ministerraad op vrijdag 24 januari ingestemd met de benoeming van dr. T.B.P.M. (Tjark) Tjin-A-Tsoi als directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in december 2013 met 15 duizend toe en kwam uit op 668 duizend personen.

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan, is in 2013 verder opgelopen tot 63,9 jaar. Dat is 0,3 jaar hoger dan in 2012.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde in december verder.

Het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen jaren toegenomen tot ruim 400 duizend eind september 2013. Niet alleen de instroom, maar ook de uitstroom is toegenomen. Het aantal kortdurende WW-uitkeringen groeide sterk.

Sociaaleconomische trends 2013. Bedrijven met internationale activiteiten betalen hogere salarissen dan vergelijkbare bedrijven die zich op de binnenlandse markt richten. Ceteris paribus hebben het vallen onder buitenlandse zeggenschap, buitenlandse investeringen, in- en uitvoer van goederen en een hoge arbeidsproductiviteit een positieve invloed op het salaris. Veruit de belangrijkste verklaring voor salarisverschillen lijkt het opleidings- en kennisniveau van de werknemer te zijn. Toch verdienen werknemers van buitenlandse bedrijven gemiddeld bijna 7 procent meer dan gelijkgeschoolde collega’s bij vergelijkbare Nederlandse bedrijven.

Sociaaleconomische trends 2013. Tussen 2011 en 2012 veranderde ongeveer 15 procent van de werknemers van werkgever en/of beroep. Meestal veranderden werknemers van beroep bij dezelfde werkgever (6,7 procent van de werknemers) of veranderde men van beroep bij een andere werkgever (5,6 procent). Jonge werknemers, werknemers met een flexibel dienstverband en werknemers die nog niet zo lang in dienst zijn, gaan het vaakst bij een andere werkgever aan de slag. Werknemers met een hoog beroepsniveau veranderen relatief vaak van beroep bij dezelfde werkgever. Werknemers die van werkgever en/of beroep veranderen gaan er sterker in loon op vooruit dan werknemers die bij dezelfde werkgever in hetzelfde beroep blijven werken.

In het derde kwartaal van 2013 waren er 47 duizend banen van werknemers minder dan in het tweede kwartaal. Dit is een daling van 0,6 procent.

Het aantal banen was eind december 2012 in alle provincies lager dan een jaar eerder. Ook in bijna alle grootstedelijke agglomeraties verdwenen vorig jaar banen. Uitzondering waren de regio’s Apeldoorn, Utrecht en ’s- Hertogenbosch.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in november 2013 met 21 duizend af en kwam uit op 653 duizend personen.

Tussen 2008 en 2012 is de werkloosheid onder laagopgeleiden meer gestegen dan onder middelbaar en hoogopgeleiden. De stijging was het grootstbij de laagopgeleiden met een technische of bouwkundige achtergrond.

In oktober 2013 heeft het CBS in een artikel verslag uitgebracht over de opbrengst van de Crisisheffing 2012. Inmiddels zijn de definitieve cijfers bepaald.Als gevolg van de correcties in de aangiftes is de totale opbrengst herzien tot 597 miljoen euro.

Eind september 2013 stonden er 94 duizend vacatures open. Dit zijn er 3 duizend meer dan eind juni. Het is de eerste stijging van het aantal vacatures in twee jaar.

Het aantal personen dat deelneemt aan een re-integratietraject is tussen 2010 en 2012 met bijna 28 duizend afgenomen. Vooral minder jongeren kregen van een gemeente een aanbod voor re-integratie naar werk.

In 2012 is het aantal personen binnen de werkzame beroepsbevolking met twee banen licht toegenomen tot 544 duizend. Personen met twee banen werkten gemiddeld twee uur per week meer dan degenen met één baan.

Het aantal uitzenduren in fase A steeg in het derde kwartaal met 0,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2013. De bescheiden toename volgt op vijf kwartalen met een daling.

Eind september ontvingen 402 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er evenveel als een kwartaal eerder.

In 2011 waren er 543 duizend werknemers die een auto van de zaak hadden. Een op de vijf van deze werknemers werkte in de bedrijfstak handel.

Vrijwel alle werknemers gaven in 2012 aan een prettige sfeer op het werk belangrijk te vinden. Drie kwart vindt dat zelfs heel belangrijk. Ook goede leidinggevenden, goede werkzekerheid, interessant werk en een goed salaris vindt bijna iedereen belangrijk op het werk.

Het aandeel thuiswerkers is de afgelopen jaren gestegen tot bijna één op de drie in 2012. Daarnaast kon vorig jaar de helft van de werknemers regelmatig verlof opnemen wanneer men dat wilde en kon ruim één op de vijf regelmatig de eigen werktijden bepalen.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in oktober 2013 met 11 duizend af en kwam uit op 674 duizend personen. Dat is 8,5 procent van de beroepsbevolking.

Eind september 2013 stonden er 94 duizend vacatures open. Dit zijn er 3 duizend meer dan eind juni. Het is de eerste stijging van het aantal vacatures in twee jaar.

In 2012 werkte bij 54 procent van de paren met jonge kinderen de ene partner voltijd en de andere partner deeltijd. Dit is net zo veel als in 2008.

Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. In dit artikel wordt beschreven hoe individuele levenslopen zijn veranderd sinds 1945. Opeenvolgende geboortegeneraties gingen vaker ongehuwd samenwonen en stelden het ouderschap langer uit. Ook gingen ze vaker (echt)scheiden en hadden ze een hogere levensverwachting. Zowel onder mannen als vrouwen nam het gemiddelde onderwijsniveau toe, wel was de stijging bij vrouwen sterker dan bij mannen. Daarnaast steeg door de generaties heen ook de arbeidsdeelname van vrouwen fors.

Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. Vanaf de jaren zestig is de onderwijsdeelname van de Nederlandse bevolking sterk gestegen. Omstandigheden waaronder jonge mannen en vrouwen hun onderwijsloopbaan starten en vervolgens de stap naar de arbeidsmarkt maken, verschillen voor opeenvolgende geboortegeneraties. In dit artikel wordt de onderwijs- en beroepsloopbaan van de huidige generatie jongeren vergeleken met die van de jongeren uit de jaren zestig en zeventig.

Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. De beroepsloopbaan voor mannen en vrouwen is veranderd door de opeenvolgende generaties heen. Zo blijven mannen korter bij dezelfde werkgever en zijn ze minder uren per week gaan werken. Mannen uit de jongste generaties werken vaker als zelfstandige zonder personeel. Ook heeft er bij mannen een verschuiving plaatsgevonden van technische beroepen naar economisch-administratieve beroepen. Bij de vrouwen zijn de jongere generaties steeds meer gaan participeren op de arbeidsmarkt. Daarbij onderbreken ze minder vaak de beroepsloopbaan bij de geboorte van kinderen, waardoor ze nu langer bij dezelfde werkgever werken dan vroeger.

Sociaaleconomische trends. Themanummer Levensloop en generatie. De arbeidsparticipatie van 50- tot 65-jarigen is sinds de jaren negentig opgelopen. Dit komt in belangrijke mate door de instroom van jongere generaties vrouwen, die steeds vaker werken. Ook stromen in de jongere generaties steeds minder mannen tussen de 50 en 65 uit vanwege arbeidsongeschiktheid, en neemt het aandeel vrouwen dat voortijdig stopt met werken zonder daarna een uitkering te ontvangen af met de generaties.

Eind maart 2013 waren in Nederland bijna 1,8 miljoen mensen lid van een vakbond, 52 duizend minder dan een jaar eerder.

In 2012 waren 627 duizend jongeren die geen opleiding volgden aan het werk. Van hen had ongeveer 40 procent een flexibel contract. Tien jaar eerder was dat nog 24 procent.

Eind juni 2013 werden 818 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt,,175 duizend minder dan eind december 2002, toen de hoogste stand ooit werd bereikt.

De crisisheffing 2012 heeft ruim 628 miljoen euro opgebracht. Deze heffing moet worden betaald over het loon boven 150 duizend euro. Ruim de helft van de opbrengst komt uit de financiële en zakelijke dienstverlening.

De omvang van de werkzame beroepsbevolking is in het derde kwartaal van 2013 opnieuw afgenomen. Doordat minder mensen zich vanuit de niet-beroepsbevolking aanboden op de arbeidsmarkt steeg de werkloosheid minder sterk. Het betrof vooral jongeren

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in september 2013 met 2 duizend toe en kwam uit op 685 duizend personen.

Onder werkenden met een medisch beroep is het aandeel 55-plussers hoger dan onder andere werkenden in de zorg. Sinds het begin van deze eeuw is de vergrijzing in de zorg sterker dan gemiddeld in andere sectoren.

In het derde kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen met 1,2 procent gestegen vergeleken met een jaar eerder. Deze toename is iets minder dan in de voorgaande kwartalen. De stijging ligt bovendien nog steeds ruim onder de inflatie, die in het derde kwartaal 2,8 procent bedroeg.

Van degenen die in 2012 werkloos waren, was 51 procent dat drie maanden later nog steeds. Bij hoogopgeleiden is dit aandeel hoger dan bij laagopgeleiden, omdat van de laagopgeleide werklozen een groter deel niet meer actief op de arbeidsmarkt is, terwijl hoogopgeleiden vaker blijven zoeken naar en beschikbaar zijn voor een baan.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde in augustus.

Sociaaleconomische trends: In 2012 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 1,4 procent gestegen. Bij de sector overheid zijn de lonen in 2012 met 0,7 procent het minst toegenomen. Vooral de loonstijgingen bij de bedrijfstakken onderwijs en openbaar bestuur bleven achter. In de bedrijfstakken industrie en bouwnijverheid stegen de lonen met 1,8 procent het hardst. In 2012 stegen de loonkosten meer dan de cao-lonen. Dit komt vooral door de stijging van de werkgeversbijdrage voor de werkloosheidswet, de pensioenpremies en de wijzigingen in de ziektekosten.

De arbeidsdeelname van niet-westerse vrouwen van 25 tot 65 jaar die in Nederland zijn geboren, is even hoog als die van autochtone vrouwen. Bovendien werkt vooral deze tweede generatie vaker voltijds dan autochtone vrouwen.

In het tweede kwartaal van 2013 waren er 137 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2012. Dit is een afname van 1,7 procent.

Eind 2011 telde Nederland 367 duizend personen met een bijstandsuitkering. Ruim 28 duizend van hen vonden in 2012 een baan. Dat is nog geen 8 procent.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in augustus 2013 af en kwam uit op 683 duizend personen.

Van alle personen die in het eerste kwartaal van 2013 nog tot de werkzame beroepsbevolking behoorde, zaten er een kwartaal later ruim 150 duizend zonder werk. Als belangrijkste reden hiervoor noemde twee derde het vervallen van werk of het aflopen van een tijdelijk contract.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde in augustus

Eind juni ontvingen 400 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering.

Het aantal uitzenduren in fase A daalde in het tweede kwartaal van 2013 met 1,6 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het is het vijfde achtereenvolgende kwartaal met een daling.

In de periode 1996-2012 is het ziekteverzuimpercentage het laagst in 2012, in dat jaar komt het uit op 4,0 procent.

Eind juni stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 91 duizend vacatures open. Dat zijn er 6 duizend minder dan een kwartaal eerder.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juli 2013 toe met 19 duizend en kwam uit op 694 duizend personen.

In 2012 liepen 478 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Het betrof 7 procent van alle werknemers. In de horeca en in de bouw gebeuren de meeste ongevallen.

Sociaaleconomische trends: De afgelopen tien jaar duurde het voor oudere werklozen aanmerkelijk langer om een baan te vinden dan voor jongere werklozen. In 2012 had 34 procent van de in totaal 179 duizend werklozen van 45 tot 65 jaar een verwachte baanvindduur van twee jaar of langer. Bij werklozen van 25 tot 45 jaar was dat 18 procent en bij jonge werklozen van 15 tot 25 jaar 8 procent.

In 2012 waren er 179 duizend oudere werklozen (45 tot 65 jaar). Zij doen er doorgaans langer over om een baan te vinden dan jongere werklozen. Het opleidingsniveau speelt nauwelijks een rol bij de verwachte baanvindduur van ouderen, wel hoe lang ze al werkloos zijn.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in juni 2013 toe met 16 duizend en kwam uit op 675 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De werkloosheid onder hoogopgeleide mannen van 25 tot 35 jaar is na 2009 aanzienlijk gestegen. In 2012 was ruim 6 procent van hen werkloos, bijna twee keer zoveel als onder hoogopgeleide jonge vrouwen.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures in het bedrijfsleven. Deze indicator verbeterde van mei op juni iets. Ook in april en mei was er een lichte verbetering.

De netto-arbeidsparticipatie in Caribisch Nederland varieerde in 2012 van bijna 73 procent op Bonaire tot ruim 64 procent op Saba. De werkloosheid lag er iets lager dan in Europees Nederland.

In het eerste kwartaal van 2013 werden 143 duizend personen werkloos die in het vierde kwartaal van 2012 nog een baan hadden. Vooral werknemers met een flexibele arbeidsrelatie werden werkloos.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in mei 2013 toe met 9 duizend en kwam uit op 659 duizend personen.

Eind maart 2013 stonden 97 duizend vacatures open. Het aantal vacatures nam de laatste twee jaar gestaag af.

Eind 2011 werkte bijna 56 procent van de werknemers in een andere gemeente dan waar zij woonden. Vooral de grotere steden trekken veel forenzen. De helft van de trajecten met de meeste forenzen voert naar Amsterdam

Eind maart ontvingen 390 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er 11 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Adviseurs, ict’ers, bouwvakkers en andere zelfstandigen zonder personeel die eigen arbeid of diensten aanbieden, zijn vooral vanwege de uitdaging aan de slag gegaan als zelfstandige. Ook willen deze zogenaamde ‘nieuwe’ zzp’ers vaak zelf hun werktijden kunnen bepalen. Hun tevredenheid daarover is groot.

Eind december 2012 werden 340 duizend werkloosheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als vijf jaar eerder. Er waren vooral meer mannen die een WW-uitkering ontvingen. Mede door het inkorten van de maximale duur van de WW, nam het aandeel van 55- tot 65-jarigen in de WW-uitkeringen af tot 25 procent.

In 2012 gingen in Nederland 219 duizend arbeidsdagen verloren. Dat is het hoogste aantal sinds 2002.

Eind januari 2013 werden er ruim 3,1 miljoen AOW-uitkeringen verstrekt. Dit zijn er bijna 12 duizend minder dan in december 2012. Dit komt door het verhogen van de AOW-leeftijd met één maand per 1 januari 2013.

Het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is toegenomen van 12 procent (2001) tot 16 procent (2012) van de werkzame beroepsbevolking.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in april 2013 toe met 7 duizend en kwam uit op 650 duizend personen.

Eind maart stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 97 duizend vacatures open. Dat zijn er 5 duizend minder dan een kwartaal eerder.

Vanaf de tweede helft van 2012 is de werkloosheid sterk opgelopen. Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan verliezen, maar er worden ook mensen werkloos die eerder niet tot de beroepsbevolking behoorden. De recente toename van de werkloosheid hangt echter vooral samen met de grotere toestroom in werkloosheid door baanverlies.

Steeds meer werknemers maken zich zorgen over het behoud van hun baan. Deze zorgen zijn het grootst bij 50 tot 60 jarige werknemers.

De werkloosheid volgens internationale definitie lag in Nederland in maart op 6,4 procent. Dit is hoger dan in Duitsland, waar het werkloosheidspercentage 5,4 bedroeg. Tot september 2012 was de werkloosheid in Nederland lager dan in Duitsland.

Sociaaleconomische trends: Verschillende uitgangspunten leiden tot andere afbakeningen van de beroepsbevolking. InCBS-publicaties over de werkloze en de werkzame beroepsbevolking staat arbeid als sociaal verschijnsel centraal. De internationale richtlijnen van de ILO gaan uit van de productiefactor arbeid. Ook hierover maakt het CBS cijfers. Volgens de internationale richtlijnen ligt de werkloosheid in Nederland lager, terwijl het aandeel van jongeren in de werkloosheid hoger is.

Zelfstandigen zonder personeel hebben vanaf 2010 steeds vaker een Verklaring Arbeidsrelatie van de belastingdienst. Vooral in de bouwsector en onder starters nam het gebruik van deze verklaring sterk toe.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid nam in maart 2013 toe met 30 duizend en kwam uit op 643 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

De gemiddelde leeftijd van de werkzame beroepsbevolking is in 2012 verder opgelopen tot 41,4 jaar. Dat is ruim vijf jaar hoger dan in 1990. Werknemers zijn gemiddeld jonger dan zelfstandigen, maar zij vergrijzen sneller.

In het eerste kwartaal van 2013 zijn de cao-lonen met 1,8 procent gestegen. De loonstijging is hiermee op het hoogste punt uitgekomen sinds eind 2009. De stijging ligt nog wel ruim onder de inflatie.

De vacature-indicator geeft een snelle indicatie over het verdere verloop van de vacatures. Deze indicator was in maart vrijwel hetzelfde als in februari.

In 2011 is de gemiddelde jaarbonus van werknemers met 5 procent gestegen. In de delfstoffenwinning en in de financiële dienstverlening werd de hoogste gemiddelde bonus uitbetaald.

In het vierde kwartaal van 2012 waren er 89 duizend banen van werknemers minder dan in dezelfde periode van 2011. Dit is een afname van 1,1 procent. Ook in de eerste drie kwartalen was het aantal banen lager dan een jaar eerder. Het banenverlies is in de loop van het jaar groter geworden.