Bevolking

Artikelen bedrijven

Sterfte neemt niet verder toe

De sterfte was in week 40 en 41 licht hoger dan verwacht.

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2020-2050

Het CBS heeft een nieuwe bevolkingsprognose gemaakt voor de gemeenten van Caribisch Nederland.

Sterfte neemt opnieuw toe

De afgelopen weken is de sterfte weer wat hoger dan verwacht kon worden. Dat valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie. Er overleden vooral meer ouderen.

Statistisch Bulletin nr. 10

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Ruim een half miljoen minderjarigen in complexe gezinsverbanden

In 2017 hadden ruim een half miljoen (527 duizend) kinderen jonger dan 18 jaar minstens één stiefouder, stiefbroer of –zus of halfbroer of -zus.

Zuigelingensterfte sinds 2000 sterk gedaald

In 2019 was het sterftecijfer onder zuigelingen 3,6 per duizend levendgeborenen, tegen 5,1 per duizend in 2000. Onder vrouwen jonger dan 20 jaar was de sterftekans van hun baby’s bijna drie keer zo hoog als gemiddeld. De zuigelingensterfte in Nederland ligt in lijn met het gemiddelde van de Europese Unie.

Statistisch Bulletin nr. 09

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Tijdens hittegolf vooral meer sterfte in langdurige zorg

Tijdens de hittegolf in week 33 overleden vooral meer mensen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen (Wlz). In de overige bevolking was de sterfte iets hoger dan in de weken daarvoor. In Zuid-Nederland was het verschil tijdens de hittegolf minder groot dan in de andere delen van het land. minst groot.

Iets hogere sterfte in warme week

Tijdens de hittegolf in augustus 2020 overleden ruim 400 mensen meer dan gemiddeld, vooral ouderen. Hoge temperaturen gaan vaak samen met hogere sterfte, maar het verband is minder sterk dan vroeger.

Statistisch Bulletin nr. 08

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

6,3 duizend coronadoden vastgesteld in maart en april 2020

In maart en april 2020 stierven 6 331 inwoners van Nederland bij wie COVID-19, het nieuwe coronavirus, was vastgesteld. Van nog eens 1 956 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat COVID-19 de vermoedelijke doodsoorzaak was.

Aantal asielzoekers en nareizigers afgenomen in tweede kwartaal 2020

Het aantal mensen dat in het tweede kwartaal van 2020 een eerste asielverzoek heeft ingediend is vergeleken met een kwartaal eerder met 72 procent afgenomen.

Oversterfte corona-epidemie: toepassing van een dynamisch regressiemodel

Vergelijking van het dynamisch regressiemodel met andere modellen waarmee de wekelijkse sterfte door COVID-19 is geschat.

Buitenlandse migratie in juni toegenomen

Het aantal immigranten is in juni met ruim 3,5 duizend toegenomen ten opzichte van mei. Ook de emigratie was hoger, maar steeg minder dan de immigratie. Er vertrokken ruim 2,5 duizend mensen meer dan een maand eerder. Per saldo kwamen er in juni bijna 1,3 duizend inwoners bij door buitenlandse migratie.

Werk en gezin belangrijkste migratiemotieven voor immigranten

Voor de 110 duizend immigranten uit EU- of EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) was werk het belangrijkste migratiemotief. De 81 duizend immigranten die van buiten de EU/EFTA kwamen hadden gezinshereniging of -vorming als voornaamste reden.

Statistisch Bulletin nr. 07

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Migratie zorgt voor groei van cruciale groep voor arbeidsmarkt tot 2050

Alleen met een migratiesaldo van boven de 50 duizend migranten per jaar groeit de bevolkingsgroep van 20 jaar tot de AOW-leeftijd in de komende dertig jaar.

Minder mensen verdronken in 2019

In 2019 verdronken 76 inwoners van Nederland, 36 minder dan in 2018. Bij mannen daalde het aantal verdrinkingen van 89 naar 64 en bij vrouwen van 23 naar 12. Naast 76 inwoners van Nederland verdronken ook 26 niet-inwoners, evenveel als in 2018.

54 procent sterfgevallen in 2019 door kanker of hart- en vaatziekten

In 2019 overleden 151 885 inwoners van Nederland, bijna 1 500 minder dan in 2018. De meeste mensen stierven aan kanker of hart- en vaatziekten; 45 duizend (29,6 procent) aan kanker en ruim 37 duizend (24,6 procent) aan hart- en vaatziekten.

1 811 zelfdodingen in 2019

In 2019 maakten 1 811 mensen een einde aan hun leven, 18 minder (1 procent) dan in 2018. Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar steeg weer na een daling in 2018—van 51 naar 67—maar was lager dan in 2017.

Ook in mei minder immigratie

Net als in april was het aantal immigranten in mei bijna de helft lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Per saldo kwamen er ruim 200 inwoners bij door buitenlandse migratie.

Horeca en universiteiten trekken relatief veel Chinezen

In 2019 woonden er 36,5 duizend mensen met de Chinese nationaliteit in Nederland. Het overgrote deel werkte of studeerde.

Zelfredzaamheid van ouderen en gebruik van Wmo

Onderzoek naar zelfredzaamheid van ouderen: welke risicofactoren op verminderde zelfredzaamheid zijn er en hoe is de regionale verdeling daarvan?

Statistisch Bulletin nr. 06

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Minder huwelijken gesloten tijdens coronacrisis

In week 12 tot en met 20 trouwden gemiddeld bijna de helft minder stellen per week dan in dezelfde periode in 2019.

Statushouders oververtegenwoordigd in praktijkonderwijs

Op 1 oktober 2018 volgde 15 procent van alle 12- tot 18-jarige statushouders die in 2014 hun verblijfsvergunning ontvingen praktijkonderwijs

Sterfte in coronatijd

Sinds week 20 zit de sterfte onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode.

Sterfte in week 20 ook onder Wlz-zorggebruikers lager dan normaal

Het aantal bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen is met ruim 5 duizend gedaald sinds het begin van de coronapandemie, voornamelijk door overlijden.

Sterfte in week 20 lager dan normaal

Voor week 20 (11 tot en met 17 mei) wordt het aantal overledenen geschat op bijna 2 850. Daarmee zit de sterfte zo’n 200 onder het niveau van wat normaal zou zijn in deze periode. Na een periode van hogere sterfte volgt vaak een periode van lagere sterfte, ook wel ondersterfte genoemd.

Sterfte ook bij Wlz-zorggebruikers bijna op normaal niveau

Met zo’n 1 170 overledenen in week 19 is de sterfte onder mensen die langdurige zorg kregen in het kader van de Wlz ongeveer hetzelfde als in de eerste tien weken.

Bevolkingskrimp in begin coronacrisis

De bevolking krimpt, niet alleen door oversterfte, maar ook door de afgenomen immigratie aan het begin van de coronacrisis.

Immigratie gedaald na uitbreken coronapandemie

Het aantal immigranten is in de weken na de invoering van de coronamaatregelen meer dan gehalveerd en er werden nauwelijks nog Syrische vluchtelingen ingeschreven.

Oversterfte tijdens de eerste zes weken van de corona-epidemie

Oversterfte tijdens de eerste zes weken van de corona-epidemie naar sociaal-demografische en geografische verschillen

Bijna 9 duizend meer mensen overleden in eerste 9 weken corona-epidemie

In de eerste negen weken van de corona-epidemie (week 11 tot en met week 19) was de relatieve oversterfte 33 procent.

Statistisch Bulletin nr. 05

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

1 400 mensen met langdurige zorg overleden in week 18

In week 17 stierven 1 708 mensen die langdurige zorg (WLZ) kregen. Dit aantal is bijna 50 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Bevolking Caribisch Nederland in 2019 met ruim 800 toegenomen

Op 1 januari 2020 telde Caribisch Nederland bijna 26 duizend inwoners, 830 meer dan een jaar eerder. Deze toename komt vrijwel volledig voor rekening van Bonaire. Op Saba en Sint Eustatius groeide de bevolking niet of nauwelijks. Per saldo vestigden zich in 2019 meer mensen vanuit andere landen op CN dan er vertrokken.

Sterfte nog bovengemiddeld

De sterfte in week 17 valt ongeveer 30 procent hoger uit dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Sterfte in week 17 bij mensen met langdurige zorg 50% hoger dan begin 2020

In week 17 stierven 1 708 mensen die langdurige zorg (WLZ) kregen. Dit aantal is bijna 50 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Hoe is de leefsituatie van Nederlandse ouderen?

Ouderen zijn kwetsbaarder voor het COVID-19 virus en leven in deze tijd daarom vaak (nog) geïsoleerder dan anderen. Daarnaast staat de thuiszorg onder druk, waardoor ouderen afhankelijker kunnen worden van mantelzorg.

Sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen daalt vertraagd verder

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Sterfte daalt verder, maar minder dan vorige week

De sterfte in week 17 valt ongeveer 30 procent hoger uit dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Minder asielzoekers en nareizigers in maart door corona

In maart van dit jaar zijn 1 025 eerste asielverzoeken gedaan. Dat aantal is zo’n 40 procent lager dan in de eerste twee maanden van 2020 en 850 minder dan in maart 2019.

15,5 duizend mensen erbij in eerste kwartaal 2020

Er kwamen 15,5 duizend mensen bij, 8,7 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2019. Vooral in maart kwamen er weinig inwoners bij.

Sterfte onder bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen nu ook gedaald

De sterfte in verpleeg- en verzorgingshuizen is in week 16 (13 april tot en met 19 april) voor het eerst afgenomen. Wel is het aantal overledenen in week 16 nog bijna twee keer hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Sterfte neemt af in derde week van april 2020

Het aantal overledenen neemt af, maar de sterfte in week 16 valt nog bijna 40 procent hoger uit in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Naar verwachting 5 000 mensen overleden in tweede week april 2020

Het aantal overledenen ligt in week 15 zeer waarschijnlijk tussen de 4 700 en 5 300. Wel is duidelijk dat de sterfte nog steeds hoger is dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020.

Sterfte onder bewoners van institutionele huishoudens bijna verdubbeld

In week 14 overleden naar schatting 1 485 bewoners van institutionele huishoudens. Gemiddeld overleden er 797 mensen per week in institutionele huishoudens in de eerste tien weken van 2020.

Meer twintigers en dertigers omgekomen in verkeer in 2019

In 2019 vielen 661 verkeersdoden, 2,5 procent minder dan in 2018. De meeste verkeersslachtoffers waren inzittenden van een personenauto.

Sterfte neemt verder toe

Voor week 14 (30 maart tot en met 5 april) wordt het aantal overledenen geschat op ongeveer 5 100 personen. Dat zijn er in deze week ongeveer 2 duizend meer dan het weekgemiddelde gedurende de eerste tien weken van 2020.

Statistisch Bulletin nr. 04

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Tweede generatie emigreert vaker, maar komt ook vaak terug

Personen met een tweede generatie migratieachtergrond vertrekken vaker naar het buitenland dan personen met een Nederlandse achtergrond.

Sterfte neemt toe

De hogere sterfte valt samen met het begin van de coronacrisis in Nederland. In week 12 (16 tot en met 22 maart) overleden 3 575 personen. Dat waren er 443 meer dan gemiddeld in de eerste tien weken van 2020.

55-plussers liefst zo lang mogelijk in eigen woning

Als de huidige woning in de toekomst (toch) niet geschikt blijkt te zijn om in te blijven wonen, zeggen 55-plussers vaker de voorkeur te geven aan het aanpassen van de woning dan aan verhuizen.

1,9 miljoen huishoudens met minderjarige kinderen

Op 1 januari 2019 telde Nederland bijna 1,9 miljoen gezinnen met kinderen tot 18 jaar. In 1,3 miljoen van deze huishoudens was het jongste kind jonger dan 12 jaar, in 563 duizend huishoudens was het jongste kind 12 tot 18 jaar oud.

Bijna 1 op de 10 Nederlanders voelde zich sterk eenzaam in 2019

In 2019 ervoer 9 procent van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid, 26 procent voelde zich enigszins eenzaam. Alleenstaanden en alleenstaande ouders voelen zich vaker eenzaam dan paren en thuiswonende kinderen. Een derde van de 75-plussers voelt zich enigszins eenzaam.

115 duizend mensen in verzorgings- of verpleeghuis

In 2019 woonden ruim 115 duizend mensen in een verzorgings- of verpleeghuis. Rotterdam telt met 4,5 duizend de meeste bewoners, gevolgd door Amsterdam met ruim 3 duizend. Sinds 19 maart 2020 mogen bewoners van verpleeghuizen voorlopig geen bezoek meer ontvangen, vanwege het gevaar op besmetting met het coronavirus

Meer jongeren digitaal vaardig

Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar zijn vaardiger geworden in het gebruik van internet, computers en software ten opzichte van 2015. Jongens en meisjes verschillen niet in digitale vaardigheden, jongeren (12 tot 25 jaar) en jongvolwassenen (25 jaar of ouder) wel.

Van Caribisch Nederland naar Europees Nederland voor studie

Bijna de helft van jongvolwassenen die zijn geboren op de voormalige Nederlandse Antillen of Aruba vetrok in de periode 2013 tot en met 2017 van Caribisch naar Europees Nederland. Van de groep die naar Europees Nederland ging, deed twee derde dat voor een studie.

Statistisch Bulletin nr. 03

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Ruim 11 duizend jarigen op schrikkeldag

In een schrikkeljaar worden op de 29e iets minder kinderen geboren dan op een vergelijkbare weekdag in februari. In februari wordt doorgaans weinig getrouwd, maar een bijzondere dag als de 29e is wel populair.

Een dynamisch factor model voor werkloosheidsstatistieken

Discussiepaper over een methode om een groot aantal hulpreeksen afkomstig uit big data bronnen te gebruiken bij het schatten van de maandelijkse werkloze beroepsbevolking.

Statistisch Bulletin nr. 02

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Meer Britten naar Nederland

Het aantal Britten dat vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuist, is in 2019 opnieuw toegenomen. Het aantal Nederlanders dat naar het Verenigd Koninkrijk ging, daalde verder.

Aantal asielzoekers en nareizigers licht gedaald

In 2019 22,5 duizend asielzoekers en 4,2 duizend nareizigers naar Nederland, bij elkaar een fractie minder dan in 2018

Meeste ouders wonen na scheiding niet ver van elkaar

Drie kwart van de ouders woonde drie jaar na de scheiding minder dan 10 kilometer bij elkaar vandaan. Vier op de tien bleven op maximaal 2 kilometer wonen. Met kinderen in de basisschoolleeftijd is de afstand tussen de ex-partners meestal kleiner.

Statistisch Bulletin nr. 01

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Bevolking groeit naar ruim 17,4 miljoen inwoners

De Nederlandse bevolking groeide in 2019 met naar schatting 132 duizend personen. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar. In 2019 kwamen er 31 duizend inwoners meer bij dan een jaar eerder. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland.

Randgemeenten bij grote steden groeiden in 2019 het meest

In 2019 groeiden de grote steden het meest, vooral door migratie. Relatief de meeste inwoners kregen randgemeenten er bij, vooral door verhuizingen. 63 gemeenten kregen te maken met bevolkingskrimp.

Gemeentelijke indeling ongewijzigd in 2020

In 2020 blijft de gemeentelijke indeling uit 2019 gehandhaafd. Opnieuw telt ons land dan 355 gemeenten. Het is voor het eerst sinds 2008 dat er geen gemeenten worden samengevoegd of heringedeeld in nieuwe gemeenten.

De jaren tien in cijfers

Aan de hand van een vijftiental indicatoren schetst het CBS een beeld van de jaren tien. Sterk bepalend voor de economie in de jaren tien was de wereldwijde kredietcrisis, die aan de vooravond van het decennium uitbrak.

Bijna 1 op de 6 kinderen woont in een eenouderhuishouden

In 2019 woonde 16 procent van de kinderen in een eenouderhuishouden. Dit aandeel is de afgelopen twee decennia steeds toegenomen. Van de baby’s woonde 9 procent bij één ouder. In Heerlen en Rotterdam is het aandeel minderjarigen in een eenouderhuishouden het grootst.

Prognose: 19 miljoen inwoners in 2039

De Nederlandse bevolking zal naar verwachting de komende decennia blijven groeien, tot bijna 19,6 miljoen inwoners in 2060. In 2024 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen, in 2039 de 19 miljoen.

Prognose bevolking naar migratieachtergrond (2019-2060)

Eind 2019 telt Nederland 17,4 miljoen inwoners, van wie 13,2 miljoen inwoners met een Nederlandse achtergrond en 4,2 miljoen inwoners (24 procent) met een migratieachtergrond.

Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

Volgens de nieuwste prognose groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei.

Statistisch Bulletin nr. 12

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

De top 100 van het CBS

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

45 procent jongeren vindt milieuvervuiling een probleem

De meeste 18- tot 25-jarigen vinden dat het de goede kant opgaat met Nederland. Ze ervaren maatschappelijke kwesties als criminaliteit, de multiculturele samenleving, de bevolkingsdichtheid en de mentaliteit in Nederland niet als een groot probleem. Milieuvervuiling wordt vaak als een groot probleem ervaren.

Statistisch Bulletin nr. 11

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Meer gouden en diamanten bruiloften

Gouden huwelijken komen steeds vaker voor. Het is een effect van veel trouwen in de jaren zestig en zeventig, maar mensen leven ook langer. Echtgenoten blijven dan 50 jaar of meer samen.

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de levensverwachting is een onderdeel van de Bevolkingsprognose 2019–2060 die het CBS op 17 december zal publiceren.

Poolse en Syrische immigranten per gemeente

Een overzicht van immigranten met een eerste-generatie Poolse of Syrische migratieachtergrond gevestigd in Nederland sinds 2015.

Bevolkingsgroei al op zelfde niveau als totaal 2018

In de eerste drie kwartalen van 2019 kwamen er in Nederland 102 duizend inwoners bij. Dat zijn er ruim 23 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar en bijna net zoveel als in heel 2018. Vooral het aantal immigranten was hoger. Daarnaast kwamen er 15 duizend inwoners bij door natuurlijke aanwas.

Meer Syrische asielzoekers en nareizigers

In het derde kwartaal kwamen 5 910 asielzoekers en 1 200 nareizende gezinsleden naar Nederland. Er was vooral een stijging van het aantal asielzoekers en nareizigers uit Syrië

Eerst genoeg inkomen en een vaste relatie, dan een kind

Stellen hoeven niet eerst getrouwd te zijn voor ze kinderen krijgen, vinden de meeste mensen. Samenwonen, een vaste relatie en een vaste baan vinden ze wel belangrijk voor toekomstige ouders.

Van alle stellen hebben mannenkoppels hoogste inkomen

Van alle geregistreerd samenwonende stellen (inclusief gehuwden) hebben mannenkoppels het hoogste gezamenlijke primaire inkomen, dit is 15 duizend euro hoger dan dat van heterostellen. De inkomens van vrouwenkoppels en heterostellen zijn vrijwel gelijk.

Statistisch Bulletin nr. 10

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen

Beschrijving van het model en de woningbouwveronderstellingen die gebruikt zijn bij het maken van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Hoera, iedereen jarig

Het aantal in Nederland geboren jarigen is het hoogst in september (42,3 duizend per dag) en het laagst in december (38,7 duizend per dag). Op 25 september is het aantal jarigen het hoogst: 43,8 duizend

Statistisch Bulletin nr. 9

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht

Tot 2035 zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Grote steden en randgemeenten zullen meer inwoners tellen. De meeste gemeenten zullen verder vergrijzen, vooral de krimpgemeenten. Ook wonen steeds meer mensen alleen.

PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040: Monitoring

Evaluatie van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 voor de periode 2015 tot 2018.

Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

PBL/CBS Regionale prognose 2019–2050: Uitkomsten

De regionale prognose 2019–2050 geeft een beeld van de ontwikkeling (groei en krimp) van de Nederlandse bevolking en van huishoudens per COROP-gebied en gemeente.

Ouderen wonen minder vaak alleen

In 2018 woonden bijna 3 miljoen mensen alleen, 427 duizend meer dan in 2008. Alleenwonenden zijn relatief vaak twintigers, maar boven de zeventig is de kans om zonder anderen te wonen het grootst.

In Nijmegen relatief meeste vrouwenverbintenissen

Tussen 2010 en 2018 bestond 2,4 procent van de nieuw gesloten verbintenissen uit partners van gelijk geslacht. Amsterdam telt verhoudingsgewijs de meeste huwelijken en partnerschappen tussen twee mannen, in Nijmegen is het aandeel verbintenissen tussen twee vrouwen het grootst.

Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld

Sinds 2009 is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Het merendeel (84 procent) van de daklozen is man.

Verschil levensverwachting hoog- en laagopgeleid groeit

De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleiden gelijk bleef. Laagopgeleiden hebben vaker dan hoogopgeleiden beperkingen aan het gehoor, het zicht of het bewegingsapparaat. Ook het verschil in levensjaren zonder beperkingen nam toe voor mannen.

Hogere sterfte tijdens recente hittegolf

Tijdens de hittegolf in week 30 van 2019 overleden 2 964 personen. Dit zijn bijna 400 personen meer dan in een gemiddelde week in de zomerperiode. Tijdens de hittegolven in 2006 overleden per week bijna evenveel personen extra. Doordat er nu meer ouderen zijn, is de extra sterfte relatief gezien beperkt

Statistisch Bulletin nr. 8

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Immigratie in eerste helft 2019 toegenomen

De bevolking van Nederland groeide in het eerste half jaar van 2019 sneller dan in dezelfde periode een jaar eerder. Bijna 46 duizend inwoners kwamen erbij. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland, maar ook het aantal sterfgevallen was kleiner dan in de eerste helft van 2018.

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland zal het inwonertal voor de eilanden Bonaire, Saba en Sint Eustatius tot 2045 met 21 procent groeien om daarna tot stilstand te komen.

Aantal Indiase kennismigranten verdubbeld

In de periode 2012-2017 is de instroom van immigranten uit India meer dan verdubbeld tot 8.630 per jaar. Indiase immigranten zijn voornamelijk kennismigranten die werken in de IT- en informatiedienstverlening

Minder asielzoekers, meer nareizigers in 2e kwartaal

In tweede kwartaal 2019 minder asielzoekers (5 205), meer nareizende gezinsleden (880) dan in eerste kwartaal 2019

Migratiemotieven van Indiase immigranten 2012-2017

In 2017 kwamen 8 630 Indiase immigranten naar Nederland. Het waren vooral kennismigranten (expats) en gezinsmigranten. Kennismigranten uit India gingen veelal in Amsterdam, Den Haag en Amstelveen wonen, overige arbeidsmigranten uit India vooral in Eindhoven, Amsterdam en Groningen.

Meer verdrinkingen in 2018

In 2018 verdronken 112 inwoners van Nederland, 27 meer dan in 2017. Deze toename is alleen bij personen vanaf 20 jaar

Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Doorstroom naar hbo stabiel

De doorstroom van havo naar hbo daalde in 2015, en is daarna stabiel gebleven. De doorstroom van vwo naar wo bleef stijgen. Steeds minder studenten van hbo en universiteit gaan op kamers

Statistisch Bulletin nr. 7

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Kanker oorzaak van 3 op de 10 sterfgevallen

In 2018 overleden ruim 153 duizend inwoners van Nederland. Met bijna 47 duizend was kanker, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent van de overledenen, en 1 procent van de sterfgevallen was toe te schrijven aan de griep.

In Caribisch Nederland werken meeste ouders

In 2018 hadden de meeste thuiswonende kinderen in Caribisch Nederland werkende ouders. Van de bijna 5,2 duizend thuiswonende kinderen tot 25 jaar op Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft 92 procent ten minste één werkende ouder.

Keus buurt Sint Eustatius en Saba verschilt per afkomst

Personen geboren op de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba en migranten kiezen deels andere woonwijken op Sint Eustatius en Saba.

Ruim 1 op 10 jonge gezinnen verliet Amsterdam in 2018

In 2018 verhuisde 12% van de gezinnen met kinderen jonger dan 4 jaar uit Amsterdam naar een andere gemeente. Ook uit de andere drie grote steden vertrokken meer jonge gezinnen dan uit kleinere gemeenten. Gezinnen met een hoger inkomen verlaten de grote stad het vaakst, evenals gezinnen zonder migratieachtergrond.

Minder zelfdodingen in 2018

In 2018 maakten 1 829 inwoners van Nederland een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam af, van 81 in 2017 tot 50 in 2018. Onder personen van 20 tot 40 jaar en onder vrouwen is het aantal zelfdodingen iets toegenomen.

Ruim twintig jaar geregistreerd partnerschap

Ruim 20 jaar na de invoering van het geregisteerd partnerschap is gekeken naar wie kiezen voor deze formele verbintenis en wie er kiest voor een huwelijk.

Opnieuw meer partnerschapsregistraties

Het aantal paren dat een geregistreerd partnerschap sluit is in vijf jaar verdubbeld.

Leeftijd vader bij geboorte kind stijgt

De gemiddelde leeftijd van vaders bij de geboorte van een kind is de afgelopen vijf jaar gestegen naar 34,2 jaar. Ook bij de geboorte van hun eerste kind zijn mannen ouder. Vooral mannen onder de vijfendertig werden minder vaak vader. Een klein deel van de vaders is boven de vijftig als het kind geboren wordt.

Statistisch Bulletin nr. 6

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Onderwijsniveau partners en stabiliteit relaties

Analyse van scheidingsrisico’s van stellen met verschillende onderwijsprofielen.

Relaties meest stabiel bij klein leeftijdsverschil

Welke relaties zijn het stabielst? Blijven jonge samenwoners of gehuwden langer of korter bij elkaar? Wat is het effect van een groter leeftijdsverschil of het opleidingsniveau van de partners?

Kinderen van gescheiden ouders

Kinderen van gescheiden ouders: geregistreerd versus gemeld verblijfadres

Ruim 2 duizend honderdplussers

Op 1 januari 2019 woonden er 2 189 honderdplussers in Nederland. Dat zijn er 9 meer dan een jaar eerder en 36 minder dan in 2017. 85 procent van de honderdplussers is vrouw. In de provincie Zeeland wonen relatief de meeste honderdplussers.

Mijlpalen twintigers schuiven op

Twintigers in 2018 settelen later dan de jongeren uit 2008. Jongvolwassenen gaan later uit huis, beginnen later aan samenwonen of baby’s. Ze hebben ook later vast werk of een eigen huis.

Leeftijd moeder bij eerste kind stijgt naar 29,9 jaar

Nieuwe moeders zijn gemiddeld bijna 30 jaar als hun baby geboren wordt. In 2018 is de leeftijd van vrouwen die hun eerste kind kregen opnieuw gestegen, tot 29,9 jaar. Nederland staat daarmee op de vijfde plek in Europa.

Statistisch Bulletin nr. 5

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Corrigeren voor koppelfouten binnen de multipele vangst

Corrigeren voor koppelfouten binnen de multipele vangst – hervangst methode bij het schatten van de populatieomvang.

Ruim 24 duizend mensen erbij in eerste kwartaal

De bevolking is in het eerste kwartaal van 2019 gegroeid door migratie. De sterfte was lager dan een jaar eerder, het aantal geboorten was gelijk

6 op 10 statushouders uit 2014 heeft inburgeringsdiploma

Hoeveel statushouders hebben binnen inburgeringstermijn het examen gehaald? Van het cohort 2014 had 58% het examen gehaald per oktober 2018, 2% was te laat, de rest heeft vrijstelling, ontheffing of uitstel

Gebruik van sociale media, 2017

Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van het gebruik van sociale media voor statistiek voor bedrijven.

Statistisch Bulletin nr. 4

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Bijna 180 duizend banen vervuld door Polen

In 2017 werden ruim 838 duizend banen vervuld door buitenlandse werknemers. Werknemers van Poolse herkomst vormen hiervan de grootste groep. Zij bezetten bijna 180 duizend banen en behoren tot de laagst betaalden.

Minder Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk

De afgelopen drie jaar vertrokken steeds minder geboren Nederlanders naar het Verenigd Koninkrijk.

Ruim helft kiesgerechtigden is 50-plusser

Bijna 13 miljoen inwoners van Nederland mogen stemmen tijdens de komende Provinciale Statenverkiezingen. Iets meer dan de helft, bijna 52 procent, van de kiesgerechtigden is 50 jaar of ouder.

Statistisch Bulletin nr. 3

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Minder verhuizingen in 2018

In 2018 verhuisden 1,79 miljoen inwoners van Nederland, 5 procent minder dan in 2017. Alleen 65-plussers verhuisden meer.

Statistisch Bulletin nr. 2

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Bruidegom meestal ouder dan bruid

Vrouwen zijn meestal jonger dan hun man. Een huwelijk tussen een vrouw en een veel jongere man komt niet veel voor.

Meer asielzoekers in 2018, minder nareizigers

Het aantal asielverzoeken is in 2018 weer toegenomen. Opmerkelijk is de toename van het aantal Turken dat in ons land asiel aanvraagt

Helft eerste samenwoners na 15 jaar nog samen

De helft van de eerste samenwoners is 15 jaar later uit elkaar. Hoger opgeleide stellen hadden bij de scheiding minder vaak een kind dan paren met een lager onderwijsniveau.

Trouwen, kinderen krijgen en scheiden naar opleiding

Hoe verschilt de samenhang tussen trouwen, kinderen krijgen en (echt)scheiden naar opleidingsniveau?

Studerende én werkende jongeren gaan later uit huis

In 2017 waren jongeren gemiddeld 23,5 jaar, in 2012 was dat nog 22,8 jaar. De verschuiving was het sterkst bij studenten, die in 2016 gemiddeld 1 jaar later zelfstandig gingen wonen dan in 2012.

Big data bronnen voor officiële statistieken

Discussion Paper about now casting monthly unemployment figures using auxiliary series derived from big data sources.

Statistisch Bulletin nr. 1

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Bevolkingsgroei in 2018 vooral in de Randstad

Amsterdam kreeg er in 2018 10 duizend inwoners bij, Den Haag ruim 6 duizend, Rotterdam 5,5 duizend en Utrecht 5 duizend

Voor derde jaar op rij 100 duizend inwoners erbij

De bevolking groeide in 2018 met 104 duizend inwoners. Net als in 2016 en 2017 kwamen er vooral mensen bij door migratie

Bijna 1 op de 10 baby’s wordt geboren in eenoudergezin

In 2017 werden 15 duizend baby’s geboren bij een alleenstaande moeder, 9 procent van alle levendgeboren kinderen. In 2010 was dat nog dat ruim 7,5 procent. In 2010 kwam 58 procent van de pasgeboren baby’s terecht in een huishouden van een gehuwd paar en dat is in 2017 gedaald naar 55 procent.

Meeste daklozen hadden al jaren een laag inkomen

Daklozen: laagopgeleide, niet-westerse, alleenstaande mannen in relatieve armoede; meesten niet dakloos na echtscheiding

Huishoudensprognose 2018-2060

Volgens de Huishoudensprognose neemt het aantal huishoudens toe tot 8,8 miljoen in 2060. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Prognose: 18 miljoen inwoners in 2029

In 2030 zal Nederland ruim 18 miljoen inwoners tellen, zo is de prognose. Bijna een kwart zal dan 65-plus zijn. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 17,3 miljoen en 19,9 miljoen inwoners

Prognose: 3,5 miljoen alleenwonenden in 2030

In 2030 zullen er 8,5 miljoen huishoudens zijn, zo blijkt uit de prognose van het CBS. Vooral het aantal 1-persoonshuishoudens neemt toe, voor een groot deel zijn het ouderen.

Prognose bevolking naar migratieachtergrond

Welk deel van de bevolking heeft in 2060 een migratieachtergrond? Volgens de laatste CBS-prognose zal dat ruim een derde zijn.

Emancipatiemonitor: economische positie van vrouwen verbeterd

Uit de Emancipatiemonitor van het CBS en SCP blijkt dat de economische positie van vrouwen na de crisisjaren weer is verbeterd. Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel vrouwen met werk, de gemiddelde arbeidsduur nam toe van 27 naar 28 uur per week. De economische zelfstandigheid van vrouwen steeg van 58% naar 60%.

Statistisch Bulletin nr.12

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s

Supermarkt en restaurant goed bereikbaar

Gemiddeld woonden inwoners van Nederland in 2017 0,9 kilometer van een supermarkt en 0,8 kilometer van een restaurant. Nergens zijn de afstanden groter dan 2,6 kilometer (supermarkt) en 3,6 kilometer (restaurant). Wie naar de bioscoop wil, moet vanuit sommige gemeenten soms echter meer dan 20 kilometer reizen.

Jongere Turkse en Marokkaanse 2e generatie trouwt later

De tweede generatie van Turkse en Marokkaanse herkomst gaat meer op de groep met Nederlandse achtergrond lijken: ze trouwen later en krijgen later kinderen. De bruid of bruidegom is vaker niet in het buitenland geboren.

Turkse, Marokkaanse, Nederlandse relaties even stabiel

Bijna 3/4 van de stellen met een Turkse, Marokkaanse of Nederlandse achtergrond is na 12 jaar nog bij elkaar

Sociaaleconomische positie

Mensen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond halen hun inkomstenbron minder vaak uit werk dan migranten uit nieuwe EU-landen.

Sociale en maatschappelijke participatie

Personen met een Nederlandse achtergrond zijn vaker actief als vrijwilliger personen met een westerse of niet-westerse migratieachtergrond.

Criminaliteit

Sinds 2005 daalt het percentage geregistreerde verdachten van misdrijven vrij consistent onder alle herkomstgroepen.

Onderwijs

Ten opzichte van 10 jaar geleden volgt een groter deel van de leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond een hoger onderwijsniveau, zowel in het voortgezet onderwijs als in het middelbaar onderwijs

Bevolking

Inmiddels heeft 23 procent van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. De afgelopen drie jaar groeide de bevolking vooral door immigratie

Gezondheid

De gezondheid van personen met een Nederlandse achtergrond is doorgaans beter dan die van personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Jongeren Nederland en EU wonen vaker bij ouders

Jongeren Nederland en EU wonen vaker bij ouders. De verschuiving was het grootst in Ierland en België. Meeste thuiswonende jongemannen in Kroatië.

Statistisch Bulletin nr.11

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s

Bevolkingsgroei Nederland en EU vooral door migratie

Nederland is één van de 19 lidstaten van de Europese Unie (EU) waar de bevolking groeit. De bevolking groeit vooral door migratie.

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Hoelang kunnen 65-jarigen nog verwachten te leven in de toekomst? De prognose van het CBS voor de levensverwachting op 65 jaar is 20,63 jaar voor 2024.

Aantal immigranten en emigranten ook in 2018 hoog

De Nederlandse bevolking groeide in de eerste 9 maanden van 2018 met 81 duizend inwoners. Er kwamen 69 dzd meer immigranten dan dat er mensen emigreerden, en de geboorte was 11 duizend hoger dan de sterfte

Meer asielzoekers en minder nareizigers in 3e kwartaal

In het derde kwartaal van 2018 kwamen 6 235 asielzoekers en 1 260 nareizende gezinsleden naar Nederland. Het aantal asielzoekers was ruim 40 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2017, het aantal nareizigers was ruim 40 procent lager.

Zie Nederland vergrijzen deel 2

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn regionaal echter aanzienlijke verschillen.

Zie Nederland vergrijzen deel 3

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn regionaal echter aanzienlijke verschillen.

Zie Nederland vergrijzen deel 1

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn regionaal echter aanzienlijke verschillen

Recordaantal immigranten en emigranten in 2017

Recordaantal immigranten (235 duizend) en emigranten (154 duizend) in 2017, hoogste migratiesaldo (81 duizend)

Bevolkingsprognose 2017-'60 veronderstellingen migratie

Veronderstellingen over immigratie en emigratie die gebruikt worden bij het opstellen van de bevolkingsprognose.

Ruim 4 op 10 volwassenen zien hun stiefvader als vader

Bijna 1 op de 5 volwassenen (geboren 1971-1991) woonde tijdens hun jeugd niet met beide ouders. Van hen maakte drie kwart een scheiding mee. Ruim 4 op de 10 zien hun stiefvader als vader, 2 op de 10 hebben geen contact meer met hun vader.

Statistisch Bulletin nr.10

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Statistisch Bulletin nr.9

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Nederland tien jaar na de val van Lehman Brothers

Nederland tien jaar na het begin van de kredietcrisis. De vergelijking van werkloosheid, bbp, arbeidsparticipatie, huizenmarkt, bijstandsuitkeringen, schulden en andere indicatoren geeft een beeld van de stand van zaken voor, tijdens en na de crisis.

Levensverwachting stijgt minder hard in Nederland en EU

De levensverwachting neemt zowel in Nederland als in de EU langzamer toe dan in voorgaande periodes. De grootste toename deed zich voor tussen 2003 en 2008. De levensverwachting in Nederland minder gestegen dan in de meeste andere EU-landen

Mannen en vrouwen per leeftijdsgroep

In welke gemeente wonen meer vrouwen dan mannen? De geslachtsratio op 1 januari 2018, voor het inwonertal op 1 januari 2018.

Meer gezinsmigranten aan het werk

In 2015 ruim 60 duizend gezinsmigranten, waarvan de helft uit EU-landen. 40% van de 20 plussers was een jaar later aan het werk. In 2005 was dat nog 37%. Onder gezinsmigranten uit EU-landen in 2015 was het ruim 60%, van daarbuiten 30%

Jonge-vrouwenoverschot in veel universiteitssteden

In veel studentensteden en grote steden wonen meer jonge vrouwen dan jonge mannen. In de meeste gemeenten is er in de bevolking van 20 tot 25 jaar juist een (klein) mannenoverschot.

Hitte heeft niet geleid tot veel meer sterfte

Tijdens de hittegolven in de zomer van 2018 zijn meer mensen overleden dan in een gemiddelde zomerweek. De extra sterfte is echter veel lager dan in 2006, toen er ook langere hittegolven waren. Er zijn vooral meer 80-plussers overleden.

Statistisch Bulletin nr.8

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Ouderen overwegen vaker een verhuizing

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande jaren.

Ruim 32 duizend inwoners erbij in eerste halfjaar

Nederland telt nu 17,2 miljoen inwoners, eind juni 2018. In het eerste halfjaar van 2018 werden 82 duizend baby’s geboren en stierven 81 duizend mensen. Er kwamen 100 duizend immigranten en 69 duizend emigranten vertrokken. Vooral in het eerste kwartaal was de sterfte hoog.

Een MIP-aanpak voor gegeneraliseerde foutlocalisatie

We presenteren en testen een aanpak voor automatische foutlocalisatie gebaseerd op algemene aanpassingsacties.

Aantal asielzoekers uit Turkije verder gestegen

Aantal asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2018, stabiel. Turkije, Syrië, Eritrea, minderjarigen, vrouwen

Statistische kwaliteit: certificering, regels, cultuur

National statistical institutes should adopt formal quality certification, e.g. ISO or EFQM.

Statistisch Bulletin nr. 7

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

1 917 zelfdodingen in 2017

In 2017 maakten 1 917 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2016.

Minder mensen verhuisd in eerste kwartaal 2018

In 2017 verhuisde een recordaantal personen. Aan de stijging van het aantal personen dat verhuist lijkt in december 2017 een eind te zijn gekomen.

Honderd jaar alleenstaanden

Tussen 1947 en 2017 groeide het percentage alleenstaanden van 5 naar 22%. In 2047 zal bijna 1 op de 4 volwassen inwoners alleenstaand zijn.

Vaals juicht relatief het hardst bij WK

Inwoners met een migratieachtergrond uit landen die meedoen aan het WK voetbal, wonen relatief vaak in gemeenten aan de rand van Nederland. Marokko en Duitsland hebben de meeste supporters in Nederland, Servië het minst.

Statistisch Bulletin nr. 6

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Woonoppervlakte in Nederland

Topografische kaarten van gemiddelde woonoppervlaktes van verschillende soorten huishoudens in Nederland.

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlakte

Amsterdamse huishoudens hebben minder woonoppervlak dan Nederlandse huishoudens gemiddeld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het CBS naar woonruimte van verschillende typen huishoudens.

Ruim 2 duizend uitgenodigde vluchtelingen in 2017

In 2017 nam Nederland 2 265 uitgenodigde vluchtelingen op. Veel van deze vluchtelingen konden zich in Nederland vestigen in het kader van de EU-Turkije-verklaring uit maart 2016.

Vrouwen in Urk krijgen de meeste kinderen

Verschillen in geboorte, vruchtbaarheid, kinderen krijgen per gemeenten in 2017

Transitiviteit van prijsindices

Transitivity of price indices is advocated and various ways to construct these are shown.

Toepassingsmogelijkheden van Complexiteitstheorie bij het CBS

Dit position paper geeft aan hoe het CBS de inzichten van de Complexiteitstheorie kan toepassen in officiële statistieken.

Statistisch Bulletin nr. 5

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Twintigers en dertigers trouwen minder

In 2017 trouwden 37 op de duizend niet-gehuwde 25- tot 30-jarige vrouwen, in 1997 waren dat er nog 83 op de duizend. Ook 30- tot 35-jarigen trouwen minder. De gemiddelde huwelijksleeftijd is gestegen.

3 op 10 vijftienjarigen wonen niet met beide ouders

Tussen 1997 en 2017 is het percentage vijftienjarigen dat niet gezamenlijk met beide ouders op hetzelfde adres woont, gestegen van 20 naar 30. Kinderen van ongehuwde ouders lopen een groter risico dat hun ouders uit elkaar gaan dan kinderen van gehuwde ouders.

Meer sterfte dan geboorte in het eerste kwartaal

Het inwonertal van Nederland is in het eerste kwartaal van 2018 met 12,5 duizend toegenomen. De natuurlijke aanwas (saldo geboorte en sterfte) was negatief, het migratiesaldo positief.

Inwoners van Bonaire: wie woont waar?

Op 1 januari 2017 telde de bevolking van Bonaire 19,2 duizend inwoners, onder hen 7 duizend geboren Bonairianen

In 2017 meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto

In 2017 verongelukten voor het eerst meer mensen op de fiets dan in een auto. Een kwart verongelukte op een e-bike

Meer asielzoekers, minder nareizigers in 1e kwartaal

In het eerste kwartaal van 2018 zijn 4,2 duizend asielzoekers en 2,1 duizend nareizende gezinsleden geregistreerd

11 procent van statushouders heeft werk

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had na 30 maanden 11 procent werk. 84 procent van de statushouders had een uitkering.

Statistisch Bulletin nr. 4

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Meerderheid bevolking voor opvang vluchtelingen

In 2017 is 77% van de volwassenen van mening dat Nederland oorlogsvluchtelingen moet opvangen

Opvattingen over vluchtelingen in Nederland

Houding en opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen

400 duizend inwoners IJsselmeerpolders

Op 1-1-2018 bood Flevopolder plaats aan 345000 inwoners, Noordoostpolder 47000 en Wieringermeer 12500

Steeds langer leven zonder beperkingen

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid zal tot 2040 verder toenemen

Projecties gezonde levensverwachting 2018 en 2014

De projecties voor de gezonde levensverwachting in 2040 komen in 2018 lager uit dan in 2014

Sociaal in de marge

Sociaal in de marge; weinig participatie en vertrouwen

Iets meer dan helft van kiesgerechtigden is 50-plus

Vijftigplussers, niet-westerse migratieachtergrond onder kiesgerechtigden en raadszetels voor gemeenteraadsverkiezing

Statistisch Bulletin nr. 3

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Factsheet De Kempen

Cijfers over wonen, jeugdhulp en criminaliteit in de Kempen.

Almere snelste groeier qua economie, werk en inwoners

In de afgelopen twintig jaar groeide Almere zowel qua economie, als werkgelegenheid en aantal inwoners het snelst.

Niet alle naoorlogse stadswijken kennen achterstand

Welke naoorlogse stadswijken onttrekken zich aan het algemene beeld van achterstand?

Hogere sterfte houdt aan

In de eerste 7 weken van 2018 overleed een kwart meer 80-plussers dan in een gemiddelde week van 2017

21 gemeenteraden groeien bij verkiezingen

21 gemeenten krijgen na de verkiezingen op 21 maart meer zetels in de raad. 3 gemeenten moeten zetels inleveren.

Meer sterfgevallen in wintermaanden

In de winter van 2017 op 2018 zijn tot nu toe minder mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar

Trouwen op Valentijnsdag

Op Valentijnsdag trouwen meer mensen dan anders in februari, maar de populairste huwelijksdagen zijn rond de zomer

Statistisch Bulletin nr. 2

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Vrouwen steeds later moeder

Vooral jonge vrouwen stellen het moederschap uit. Het aantal geboorten was in 2017 opnieuw laag

Studeren en uit huis gaan nog haalbaar?

Samenhang sociaal leenstelsel en welvaart van ouders met studie- en woonbeslissingen van havo- en vwo-gediplomeerden.

Bijna net zoveel nareizigers als asielzoekers

In 2017 werden 16145 eerste asielverzoeken ingediend en arriveerden 14490 nareizigers

Statistisch Bulletin nr. 1

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Woning, woonomgeving en tevredenheid met het leven

Samenhang tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven.

Ruim 100 duizend inwoners erbij in 2017

De bevolking van Nederland is in 2017 opnieuw relatief sterk gegroeid.

Nu ook bij vrouwen meeste sterfgevallen door kanker

Kanker is al jaren de belangrijkste doodsoorzaak van mannen, en sinds 2016 ook van vrouwen

Worden we individualistischer?

Het CBS heeft onderzocht of de individualisering zich heeft voortgezet.

Prognose: 18,4 miljoen inwoners in 2060

Volgens de bevolkingsprognose 2017-2060 groeit het aantal inwoners naar 18,4 miljoen

Vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw

Ontwikkelingen in het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt en in de vruchtbaarheid aan het begin van de 21e eeuw.

Britten komen voor werk, blijven voor de liefde

Van 42500 inwoners begin 2016 met Britss paspoort verdiende 43% inkomen vooral als werknemer, 9% als zelfstandige

Bootstrappen van structurele tijdreeksmodellen

In dit artikel wordt een methode gepresenteerd waarmee standaardfouten berekend kunnen worden voor schattingen die gebaseerd zijn op een structureel tijdreeksmodel.

Statistisch Bulletin nr. 12

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Kwaliteit van leven in Nederland

Kwaliteit van leven van bevolkingsgroepen in termen van inkomen, gezondheid en tevredenheid met het leven

Eerste Rural Data Center gelanceerd in De Kempen

In het Rural Data Center Kempengemeenten gaan gemeenten samenwerken met CBS om tot meer datagedreven beleid te komen.

Twee derde Kempense verhuizers blijft in de streek

In 2016 verkaste 56% Van verhuizende Kempenaren naar andere woning in gemeente, 12% naar andere gemeenten in de streek

Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS en de methode die daarvoor is gebruikt

Relatief weinig tienermoeders in Nederland

Het aantal tienermoeders is gedaald tot 3 per duizend meisjes, dat is ook internationaal gezien laag

Methode prognose-intervallen regionale prognose

Beschrijving van methode voor schatten onzekerheidsintervallen rond de uitkomsten van de PBL/CBS regionale prognose.

Factsheet Regio Groningen-Assen

Factsheet met cijfers, grafieken en kaartjes over de regio Groningen-Assen.

Statistisch Bulletin nr. 11

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Amsterdam groeit, vooral door migratie

Het inwonertal van Amsterdam groeit, vooral door buitenlandse migratie

Veel jonge gezinnen verlaten de grote stad

Gezinnen verhuizen vaak voordat hun oudste kind naar school gaat, vooral vanuit de grote stad

Partners steeds vaker beiden hoogopgeleid

In een steeds groter deel van samenwonende stellen zijn beide partners hoogopgeleid.

Levensverwachting 65-jarigen

De levensverwachting van 65-jarigen neemt toe. In 2023 zal deze 20,5 jaar zijn, volgens de CBS-prognose.

Bevolking groeit wederom vooral door migratie

De bevolking groeide in de eerste drie kwartalen 2017 met ruim 80 duizend inwoners, vooral door buitenlandse migratie

Steeds meer doden door een val

In 2016 overleden 3 884 inwoners van Nederland door een val, bijna 400 (11 procent) meer dan in 2015.

In 3e kwartaal meer asielzoekers dan nareizigers

Er kwamen 4,4 duizend asielzoekers en 2,3 duizend nareizigers naar Nederland in het derde kwartaal van 2017

Statistisch Bulletin nr. 10

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

impact of linkage errors and erroneous captures

Vangst-hervangst methoden en schending van de aannames van perfecte koppeling en geen foutieve vangsten

Vrouwen met flexbaan minder vaak moeder

De kans om moeder te worden hangt samen met soort arbeidscontract en het opleidingsniveau

Flexibele arbeid en relatie- en gezinsvorming

Onderzoek naar de relatie tussen flexibele arbeid en relatie- en gezinsvorming.

Basisregistratie Personen

De Basisregistratie Personen vormt de basis voor de bevolkingsstatistieken van Nederland.

Statistisch Bulletin nr. 9

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Factsheet UDC/Leidschendam-Voorburg

Factsheet met informatie over de bevolking, jongeren en zzp’ers in de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Geregistreerd partnerschap wint aan populariteit

Het geregistreerd partnerschap wint aan populariteit, maar 80 procent van de verbintenissen in 2016 was een huwelijk.

Minder geboorten en sterfgevallen in het weekend

Er worden steeds minder zondagskinderen geboren. In het weekend is ook de sterfte wat lager dan doordeweek.

Ook in 2016 minder moord en doodslag

In 2016 kwamen 76 mannen en 34 vrouwen om door moord of doodslag, 1 man en 9 vrouwen minder dan in 2015

Statistisch Bulletin nr. 8

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Alleenstaande vergunninghouders moeilijker te huisvesten

Regionale verdeling van vergunninghouders die in 2014, 2015 en de eerste helft van 2016 naar Nederland zijn gekomen.

Migratie blijft bepalend voor bevolkingsgroei

Nederland, 1e helft 2017: 100 duizend immigranten, 69 duizend emigranten, 82 duizend geboorten, 78 duizend overlijdens

Meer nareizigers uit Eritrea

In 2017 zijn meer nareizigers dan asielzoekers uit Eritrea in Nederland aangekomen. Dat geldt ook voor het totaal

Prognose ‘16-‘40: woningbouwveronderstellingen

Op welke manier worden woningbouwveronderstellingen meegenomen in de regionale prognose

Statistisch Bulletin nr. 7

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Levensverwachting en doodsoorzaak Surinamers

verschillen in levensverwachting en doodsoorzaken tussen verschillende etnische groepen Surinamers in Nederland

Storymap verstedelijking

Verstedelijking heeft niet alleen invloed op de stad. Wat zijn de regionale verschillen tussen stad en land?

Factsheet UDC Zwolle

Factsheet met cijfers, grafieken en kaartjes over de regio Zwolle,

Zwolle blijft relatief jong

In Zwolle wonen relatief veel jonge gezinnen. Een deel verhuist naar omliggende gemeenten.

1 894 zelfdodingen in 2016

Aantal zelfdodingen stijgt al enkele jaren, gerelateerd aan bevolkingsopbouw blijft zelfdodingscijfer sinds 2013 gelijk

Meeste Syrische asielzoekers hebben eigen woonruimte

Veel Syrische en Eritrese asielzoekers hebben verblijfsvergunning en woonruimte, maar vaak nog afhankelijk van uitkering

Eerste Vaderdag voor 78 duizend mannen

Nederland telt in 2017 ongeveer 4,1 miljoen vaders en 4,8 miljoen moeders.

Regionale verschillen vruchtbaarheid

Welke factoren leiden tot regionale verschillen in de vruchtbaarheid?

Statistisch Bulletin nr. 6

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Recordaantal Nederlanders verhuisd

Het aantal Nederlanders dat in 2016 verhuisde is in jaren niet zo groot geweest

Aantal 100-plussers verdubbeld in 20 jaar

Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2 225 honderdplussers, ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden

Een op de honderd moeders heeft meer dan vijf kinderen

Nederland telt bijna 5 miljoen moeders. De helft van hen heeft twee kinderen, een vijfde heeft er één of juist drie.

Geen natuurlijke bevolkingsgroei in eerste kwartaal

De bevolking van Nederland is in het eerste kwartaal van 2017 met 19 duizend inwoners gegroeid

Meer nareizigers dan asielzoekers in eerste kwartaal

Van januari tot en met maart 2017 kwamen 4 duizend asielzoekers en 5,3 duizend nareizigers naar Nederland.

Minder alleenreizende minderjarige asielzoekers in 2016

In 2016 reisde een op de vijf minderjarige asielzoekers alleen. De meerderheid kwam uit Eritrea.

Factsheet Urban Data Center Venlo

Feiten en cijfers over logistiek en grensoverschrijdende arbeid in Venlo en Noord-Limburg.

CBS en gemeente Venlo beginnen Urban Data Center

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de gemeente Venlo gaan gezamenlijk regionale en lokale data verzamelen

Statistisch Bulletin nr. 4

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s. Verschijnt vanaf 1-1-2017 maandelijks

Ervaren spanningen in de samenleving

Achtergrondartikel in Bevolkinsgtrends over “Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee”

Minder aanwas leerlingen voortgezet onderwijs

De leerlingendaling in het basisonderwijs zet de komende jaren door in het voortgezet onderwijs

De levensverwachting meet de sterfte

De periode-levensverwachting als maat voor de sterfte, de cohort-levensverwachting als maat voor de levensduur.

Hoger opgeleide moeders minder vaak alleenstaand

Hoger opgeleiden tellen het laagste aandeel alleenstaande moeders. Het verschil met lager opgeleide vrouwen groeit.

Laagopgeleide mannen vaker kinderloos

Relatief meer mannen dan vrouwen blijven kinderloos. Mannen met een lagere opleiding hebben vaker geen kinderen

Massa-imputatie voor de virtuele volkstelling

Schatten van hoogst behaalde opleiding voor de Nederlandse virtuele volkstelling.

Hogere sterfte onder ouderen afgelopen winter

In de winter 2016/’2017 zijn tot nu toe meer mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar, vooral 80-plussers

De arbeidsmarkt in grensregio Nederland en Vlaanderen

Cijfers over de bevolkingssamenstelling, de arbeidsdeelname, het soort werk en banenstructuur in de grensregio’s.

Statistisch Bulletin nr. 3

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s. Verschijnt vanaf 1-1-2017 maandelijks

In januari 2,7 duizend asielzoekers en nareizigers

In januari 2017 kwamen er vooral minder nareizende gezinsleden, het aantal asielzoekers was ook lager dan in december.

Tweedeling Nederlandse en migratieachtergrond?

Is er sprake van een tweedeling tussen Nederlanders met een Nederlandse en een migratieachtergrond?

Haalbaarheidsstudie Gewoonlijk Verblijvende Bevolking

In dit artikel wordt een schatting gegeven van de gewoonlijk in Nederland verblijvende bevolking.

Bijna een kwart stemgerechtigden 65 jaar of ouder

Het electoraat vergrijst. Een kwart van de stemgerechtigden bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 is 65-plus.

Het profiel van het electoraat in 2012

Hoe verschilt het stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 naar leeftijd, opleiding en achtergrond

Nederlanders en hun auto

De Nederlandse bevolking heeft meer auto’s en legt meer kilometers af dan tien jaar geleden.

Bijna 13 miljoen kiesgerechtigden op 15 maart

Bijna alle volwassenen met de Nederlandse nationaliteit mogen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Tweedeling stad en platteland?

Hoe beïnvloedt de arbeidsmarkt de verschillen tussen stad en platteland?

Perspectief op het Nederlanderschap

De relatie tussen het hebben van betaald werk en de snelheid van naturalisatie voor verschillende migrantengroepen.

Statistisch Bulletin nr. 2

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s. Verschijnt vanaf 1-1-2017 maandelijks

Tweedeling jong en oud?

Is er sprake van een tweedeling tussen jong en oud? En was dat vroeger ook al zo?

Bijna 9 duizend asielkinderen onder de twaalf in 2016

Ruim de helft van de kinderen die in 2016 als asielzoeker of nareiziger naar Nederland kwam, was Syriër.

Factsheet Urban Data Center Groningen

Feiten en cijfers over Groningen, overhandigd tijdens de openingen van het UDC/Groningen regio.

Stad Groningen trekt inwoners uit de regio

Terwijl de bevolking in omliggende gemeenten krimpt, groeit deze in Groningen (stad). Vooral meer jongeren.

Migratie zorgt voor relatief hoge bevolkingsgroei

Nederland telt per 1 januari 2017 bijna 17,1 miljoen inwoners, ruim 110 duizend inwoners meer dan een jaar geleden.

Statistisch Bulletin nr. 1

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s. Verschijnt vanaf 1-1-2017 maandelijks

2016: grote steden groeien door geboorten en immigratie

De vier grote steden kregen er in 2016 de meeste inwoners bij, vooral door veel baby’s en immigratie

Weer minder jongeren verhuisd naar universiteitssteden

Van juli tot en met oktober 2016 verhuisden 46 duizend 17- tot 22-jarigen naar een andere gemeente in Nederland.

Dakloos: vaker jong en niet-westers

Nederland telde in 2016 ongeveer 31 duizend daklozen (18 tot 65 jaar). Er waren meer jongere en niet-westerse daklozen.

Jonge man trouwt vaak omdat partner dat wil

Nog altijd willen de meeste twintigers trouwen. Een belangrijke reden die mannen noemen: omdat hun partners dat willen

Bevolking Bonaire groeit vooral door immigratie

De bevolking van Bonaire is tussen begin 2011 en 2016 met ruim 20 procent gegroeid tot 19,4 duizend inwoners.

Bevolking Saba groeit licht

Op Saba groeide de bevolking tussen begin 2011 en begin 2016 met 6 procent tot 1,9 duizend inwoners.

Kernprognose 2016–2060

De verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2016 en 2060

Verwachte AOW-leeftijd 69,5 jaar in 2040

In 2040 zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen inwoners in de AOW-gerechtigde leeftijd tellen.

In november 3,9 duizend asielzoekers en nareizigers

In november 2016 kwamen er meer nareizende gezinsleden, vooral Syriërs, en iets minder asielzoekers dan in oktober.

22 duizend naturalisaties in 2015

95 procent van de inwoners heeft de Nederlandse nationaliteit. In 2015 zijn 22 duizend mensen genaturaliseerd.

Vijftig jaar Bijlmer

Sinds 1995 is het percentage werkenden en de woningwaarde in de Bijlmer gestegen, maar minder snel dan in Amsterdam.

Vorig jaar 2,5 duizend baby’s met vijftigplusvader

Mannen die in 2015 vader werden waren gemiddeld 34,1 jaar oud. Meer baby’s hebben een oudere vader.

Meer stellen gaan op jonge leeftijd uit elkaar

Vrouwen maken op steeds jongere leeftijd een relatiebreuk mee, na ongehuwd of gehuwd met hun partner te hebben gewoond

Statistisch Bulletin nr. 48

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Factsheet Urban Data Center Heerlen

Factsheet Heerlen voor de opening van het Urban Data Center Heerlen (UDC)

Wie zijn de derde generatie?

Wie maken er deel uit van de derde generatie en hoeveel zijn het er?

Afbakening generaties met migratieachtergrond

Afbakening van eerste en tweede generatie, en niet-westers en westers van inwoners met migratieachtergrond

Bevolking naar migratieachtergrond

Inwoners met verschillende migratieachtergronden wonen ongelijk verdeeld over Nederland

Migratieachtergrond speelt nog steeds een rol

Inwoners met migratie- en Nederlandse achtergrond: verschillen en overeenkomsten in het Jaarrapport Integratie 2016

Factsheet arbeidsmarkt Nederland - Nedersaksen

De belangrijkste feiten over de arbeidsmarkt in de grensregio staan bij elkaar in deze factsheet.

Arbeidsmarkten noordelijke grensregio gescheiden

De grens tussen Nederland en Duitsland ook wat arbeidsmarkt betreft een duidelijke scheiding.

In oktober 3,5 duizend asielzoekers en nareizigers

In oktober 2016 kwamen 3,5 duizend asielzoekers en nareizigers, van wie 390 uit Marokko en 270 uit Algerije

Statistisch Bulletin nr. 44

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Statistisch Bulletin nr. 43

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Meer emigranten naar Verenigd Koninkrijk

Het aantal emigranten van Nederland naar het Verenigd Koninkrijk is gestegen naar 10,5 duizend in 2015.

Ruim 3 duizend asielzoekers en nareizigers in september

In september 2016 kwamen er 3 duizend asielzoekers, iets meer dan in augustus en 5,4 duizend minder dan een jaar eerder

Syrische immigranten wonen verspreid over Nederland

Syriërs die inwoner van Nederland zijn wonen verspreid over het land. De immigratie volgt op de asielverzoeken.

Minder tweelingen geboren

In 2015 werden 2,7 duizend tweelingen en 43 drielingen geboren, steeds minder na ivf

Factsheet Eindhoven.

Factsheet met informatie over de demografische en sociaal-economische situatie van Eindhoven.

Koopkracht blijft in doorsnee stijgen

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2015 met 1,1 procent toegenomen.

Studenten en scholieren pieken in de ochtendspits

Zowel de ochtend- als de avondspits bestond in 2014 voor ruim de helft uit werkenden

Bijna 2 400 asielzoekers en nareizigers in augustus

In augustus 2016 zijn 2 385 asielzoekers en nareizigers geregistreerd. Tot nu toe kwamen er dit jaar 16,2 duizend

PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040

De Regionale prognose geeft een beeld van de ontwikkeling van bevolking en huishoudens per gemeente.

PBL/CBS prognose: Groei steden zet door

Tot 2040 nemen de verschillen in Nederland toe: verdere groei in de steden, krimp in de kleine gemeenten aan de randen

Statistisch Bulletin nr. 36

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Toename huishoudens vooral in en rond grote steden

In 2015 kwamen er 56 duizend nieuwe huishoudens bij. Hiervan kwamen er 23 duizend bij in en rond de vier grote steden.

Urk koploper grote huishoudens

In bijna 28 procent van de particulieren huishoudens op Urk wonen 5 personen of meer.

Statistisch Bulletin nr. 32

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Hogere bevolkingsgroei door migratie

De bevolkingsgroei in de 1e helft van 2016 was relatief hoog. Migratie droeg vooral bij aan de groei van het inwonertal.

Bevolking Caribisch Nederland vrijwel gelijk gebleven

Sint-Eustatius telde op 1 januari 2016 minder inwoners dan in 2015, Bonaire en Saba meer

Stedendebat

Debat over de gevolgen van verstedelijking en toenemende contrasten

Aantal gemeenten in 2016 daalt naar 390

Nederland telt vanaf 1-1-2016 390 gemeenten, drie minder dan vorig jaar.

Jongeren blijven langer bij ouders thuis

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren het ouderlijk huis verlaten is gestegen tot 24,6 jaar in 2016.

Statistisch Bulletin nr. 27

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Invloed van binnenlandse verhuizingen op vergrijzing

Nederland is de afgelopen jaren aan de randen sterk vergrijsd terwijl stedelijke regio’s relatief jong zijn gebleven.

Vergrijzing meest toegenomen in Limburg

Tussen 1995 en 2016 zijn stedelijke regio’s relatief jong gebleven terwijl de randen van Nederland sterk vergrijsden.

Meer mensen overleden aan dementie en COPD

In 2015 overleden 8 duizend meer mensen dan in 2014. Grootste bijdrage leveren dementie en COPD.

Vinex-wijken zijn relatief rijk en kinderrijk

In Vinex-wijken wonen veel gezinnen met kinderen en mensen met een hoog inkomen en hebben de huizen een hoge WOZ-waarde.

Bijna twee op de tien kinderen wonen niet bij vader

In 2015 woonde 18% van de kinderen niet bij hun vader, in 1996 13%. Weinig kinderen wonen alleen met hun vader.

Huishoudensprognose: jongeren en ouderen langer thuis

Huishoudensprognose CBS: het aantal huishoudens neemt toe van de huidige 7,7 miljoen tot 8,6 miljoen in 2060.

In toekomst vooral meer alleenwonende oudere vrouwen

Het aantal huishoudens groeit volgens de huishoudensprognose van 7,7 miljoen in 2015 naar 8 miljoen in 2020.

150 duizend inwoners van Poolse herkomst

Sinds begin mei 2016 telt Nederland ruim 150 duizend inwoners van Poolse herkomst. Dat aantal stijgt al sinds 1996.

Minder huwelijken, meer partnerschappen

In 2015 werden bijna 13 duizend geregistreerd partnerschap gesloten, 2,5 duizend meer dan een jaar eerder.

Storymap Bevolkingsontwikkeling

Interactieve kaart die de bevolkingsontwikkeling per gemeente laat zien.

Het verhaal achter het cijfer 8758: Heerlen krimpt

Podcast over verstedelijking, in het bijzonder over de bevolkingskrimp in Heerlen.

Interactieve kaart Hoge en lage inkomens

Interactieve kaart die het aandeel hoge en lage inkomens per gemeente laat zien.

Meer jonge gezinnen verlaten de stad

Jonge gezinnen verhuizen weer vaker uit de grote stad. Waar gaan deze gezinnen wonen?

Statistisch Bulletin nr. 22

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

65-jarigen leven gemiddeld nog 19,7 jaar, deze levensverwachting in 2015 is 5 jaar hoger dan in 1956, toen de AOW inging

Weinig meisjes willen voltijdbaan als ze moeder worden

In een toekomstig gezin met jonge kinderen wil 3 procent van de meisjes en 34 procent van de jongens fulltime werken.

Ouders van ruim vier op de tien baby’s niet getrouwd

Baby’s hebben steeds vaker ongehuwde ouders, in 2015 was dat 44%. Meestal heeft de vader het kind erkend.

Meeste immigranten komen nu uit Syrië

De immigratie van Syriërs loopt sinds eind 2015 op, en volgt op de toestroom van asielzoekers en nareizigers in 2015.

Meer boemerangkinderen

Er komen meer boemerangkinderen. Kwart van kinderen die in 2009 uit huis gingen keerde tijdelijk terug binnen 5 jaar.

Nederland groeide sinds 2000 weinig door migratie

Vergeleken met andere EU-landen komt een groot deel de Nederlandse bevolkingsgroei door natuurlijke aanwas.

Statistisch Bulletin nr. 18

Bulletin met de meest recente CBS-cijfers over verschillende thema’s.

Alleenstaande ouders wonen het dichtst bij hun moeder

58% van de alleenstaande jonge ouders woont binnen 5 km van hun moeder. Vier op de tien wonen dicht bij oudere moeder.

Mening van jongeren over alcoholgebruik

Mening van jongeren over alcoholgebruik en leeftijdsgrens alcoholgebruik

Minder en andere asielzoekers

In maart waren er meer eerste asielverzoeken van Albanezen dan van Syriërs.

Relatief veel ouderen in Laren, weinig op Urk

De gemeente Laren heeft met 31 procent, het grootste aandeel 65-plus inwoners.

Asielzoekers per inwoner in 2015 op EU-gemiddelde

In 2015 registreerde Nederland 2,5 eerste asielverzoeken per 1 000 inwoners, gelijk aan het gemiddelde voor de hele EU.

Statistisch Bulletin nr. 13

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Bevolking en Prijzen.

Vrouwenparen vaker uit elkaar dan mannenparen

Op 1 april is het vijftien jaar geleden dat het eerste homohuwelijk in Nederland werd gesloten.

Bijna 17 miljoen inwoners

Naar verwachting zal rond 21 maart 2016 het inwonertal van Nederland boven de 17 miljoen uitkomen.

Aantal daklozen in zes jaar met driekwart toegenomen

Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is tussen 2009 en 2015 verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was in die periode minder groot. De meeste daklozen verblijven in de grote steden.

Bijna 11 duizend jarigen op schrikkeldag

Op 29 februari 2016 zijn bijna 11 duizend mensen jarig. Op deze schrikkeldag kunnen 473 kinderen die vier jaar geleden werden geboren, voor het eerst hun verjaardag vieren. Vier van hen worden 100 jaar. In een schrikkeljaar worden er op de 29e iets minder kinderen geboren dan op een vergelijkbare weekdag in februari. Schrikkeldag blijkt ook een populaire trouwdag in februari te zijn. Op schrikkeldag worden tweeënhalf keer zoveel huwelijken gesloten als gemiddeld op die weekdag in februari.

Tot nu toe minder sterfte in winter dan vorig jaar

Vanaf de eerste week van december 2015 tot en met de tweede week van februari van 2016 zijn 32,5 duizend personen overleden. Dat zijn minder sterfgevallen dan in dezelfde periode in de winter van vorig jaar. Vooral onder 80-plussers was de sterfte lager.

Meer mensen vertrekken uit grote stad

In 2015 verhuisden meer mensen uit de grote steden naar elders in Nederland. Vaak naar dichtbijgelegen gemeenten. Grote steden groeiden vooral door immigratie.

Familierelaties van Polen in Nederland

Dit artikel is een eerste verkenning van de relaties van Poolse migranten in Nederland met hun ouders die in Polen wonen. Om de familierelaties in kaart te brengen is gebruik gemaakt van een grootschalige enquête onder Polen in Nederland: Families van Polen in Nederland (FPN). Naast het beschrijven van de achtergrondkenmerken van de populatie, beschrijft dit artikel verschillende types familierelaties die Poolse migranten met hun in Polen wonende moeders hebben.(Auteurs: Kasia Karpinska en Jeroen Ooijevaar)

Syrische immigranten wonen vaak in gezin

In 2014 en 2015 zijn 29 duizend Syriërs ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Vergeleken met andere recent ingeschreven immigranten vormen zij een jonge bevolkingsgroep, die vaak in gezinsverband woont. Bijna 40 procent van de recent ingeschreven Syriërs is jonger dan 18 jaar. Bij alle allochtone immigranten in deze periode is dat gemiddeld maar 17 procent. Van de Eritreërs is bijna een kwart minderjarig, van de Ethiopiërs slechts 5 procent.

Immigratie remt bevolkingskrimp in gemeenten

In 2015 daalde in ruim een kwart van de gemeenten het inwonertal. In 2014 gold dat nog voor bijna 4 op de 10 gemeenten. Vooral in gemeenten in de meer landelijke gebieden aan de randen van ons land daalde het aantal inwoners. In bijna de helft van de gemeenten overleden er meer mensen dan dat er kinderen werden geboren. De krimp door natuurlijke aanwas wordt in veel gemeenten ten dele gecompenseerd door de 203 duizend immigranten die in 2015 naar Nederland kwamen. Dit effect is met name opvallend in de minder stedelijke gemeenten, waar zonder migratie sprake zou zijn geweest van krimp.

Bevolking groeit vooral door immigratie

De Nederlandse bevolking is in 2015 met 79 duizend personen toegenomen tot 16,9 miljoen inwoners. De groei kwam vooral door het migratiesaldo van 56 duizend. Door een combinatie van hoge sterfte en weinig geboorten was het geboorteoverschot met 23 duizend juist laag.

Levensverwachting Nederlandse vrouwen loopt steeds meer achter

De levensverwachting van jongetjes in Nederland is 79,9 jaar (2014). In de EU hebben alleen de mannen in Zweden, Italië en Spanje een betere verwachting. Nederlandse meisjes kunnen 83,3 jaren tegemoet zien. Zij bereiken daarmee nog niet de verwachte ouderdom van het gemiddelde Europese meisje.

Helft Nederlanders vindt kinderen verantwoordelijk voor zorg ouders

De helft van de Nederlanders vindt dat kinderen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor hun ouders. Vooral jongeren zijn van mening dat volwassen kinderen voor hun ouders moeten zorgen als dat nodig is. Het zijn echter vooral 45-plussers die daadwerkelijk te maken krijgen met ouders of schoonouders die hulp nodig hebben.

Familiesolidariteit: hulp aan ouders en kinderen

Voor de meeste mensen is hulp en steun tussen ouders en kinderen niet altijd vanzelfsprekend. Vooral als de hulp die gegeven moet worden sterk ingrijpt in het leven van de gever, is een kleiner aandeel het ermee eens dat ouders en kinderen deze hulp voor elkaar over moeten hebben. Van degenen die hun ouders nog hebben, geeft zo'n 40 procent hulp. Ruim de helft van de mensen met volwassen kinderen ondersteunt hun kinderen. Vaak is dit bij de opvang en verzorging van de kleinkinderen.

Dertigjarig Flevoland wordt volwassen

De bevolkingsopbouw van de jongste provincie Flevoland gaat steeds meer op die van de overige provincies lijken. Nog steeds wonen er relatief meer kinderen en minder ouderen, maar de verschillen met de rest van Nederland zijn kleiner geworden.

In vijf jaar tijd ruim 3 duizend Nederlanders verhuisd naar Caribisch Nederland

Tussen 2010 en 2014 verhuisden 3,4 duizend inwoners van het Europese deel van Nederland naar een van de drie eilanden van Caribisch Nederland. Andersom verruilden 2,5 duizend mensen Caribisch Nederland voor het vaste land van het Nederlands Koninkrijk. Per saldo vestigden meer mensen zich vanuit Europees Nederland op Bonaire, Saba of Sint-Eustatius dan omgekeerd.

Europese allochtonen wonen vooral in grensstreken

Allochtonen uit EU-landen vormen vooral langs de grenzen en in de grote steden een aanzienlijk deel van de bevolking. De gemeente Vaals telde het hoogste aandeel (41 procent), Urk het laagste (1 procent).

Kernprognose 2015-2060: Hoge bevolkingsgroei op korte termijn

De kernprognose 2015–2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2015 en 2060. Deze prognose is een update van de Bevolkingsprognose 2014–2060, die in december 2014 werd gepubliceerd. In de kernprognose zijn de veronderstellingen voor kindertal, migratie en sterfte geactualiseerd. Voor de korte termijn is er in elk van deze componenten een aanzienlijke bijstelling, omdat de immigratie, de geboorten en de sterfte zich in 2015 beduidend anders ontwikkelden dan was voorzien. Door de sterk gestegen asielmigratie wordt in de eerste prognosejaren een aanzienlijk sterkere bevolkingsgroei verwacht. (Auteurs: Coen van Duin, Lenny Stoeldraijer, Han Nicolaas, Jeroen Ooijevaar, Arno Sprangers)

Tot 2040 verdubbelt het aantal alleenwonende tachtigplussers

Volgens de huishoudensprognose 2016-2060 zal het aantal alleenwonende 80-plussers over 25 jaar zijn verdubbeld tot 750 duizend. Er komen ook meer andere huishoudens bij, maar de sterkste groei zit in het aantal eenpersoonshuishoudens van ouderen. Ook al vlakt de groei af, toch telt Nederland in 2040 met 8,5 miljoen bijna 870 duizend huishoudens meer dan begin 2015.

Bijna kwart miljoen immigranten verwacht in 2016

Volgens de bevolkingsprognose zal de Nederlandse bevolking in 2016 naar verwachting met ruim 110 duizend inwoners toenemen. De groei komt vooral door migratie. Er worden volgend jaar 240 duizend immigranten verwacht, van wie 70 duizend asielmigranten. Ook de komende jaren zal de immigratie hoog blijven.

Ruim een op de drie gemeenten is sinds 2010 gekrompen

Hoewel de bevolking van Nederland in de afgelopen twintig jaar gegroeid is, kregen gedurende deze periode steeds meer deelgebieden te maken met bevolkingskrimp.Veel stedelijke gebieden blijven groeien, terwijl in de landelijke gebieden de bevolkingsaantallen vaker teruglopen. Verhuispatronen van jongvolwassenen spelen daarbij een belangrijke rol.(Auteur: Niels Kooiman)

In zeven jaar anderhalf maal zoveel EU-migranten in Nederland

Nederland telde in 2014 bijna anderhalf keer zoveel migranten uit de EU-landen als in 2007. De meesten kwamen uit Polen, gevolgd door Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Dit beeld is sinds 2010 niet veranderd.

Minder jongeren verhuisd naar universiteitssteden

Tussen juli en oktober zijn er 15 procent minder jongeren verhuisd dan in dezelfde periode in 2014. In overige leeftijdsgroepen gingen er juist meer mensen naar een andere woonplaats. Alle universiteitssteden kregen er minder jonge inwoners bij. De daling bij 18- jarigen was het sterkst.

Aantal huwelijken niet verder gedaald

Sinds 2010 is het aantal huwelijken gedaald. In 2014 trouwden ruim 65 duizend paren, iets meer dan in 2013. Het aantal geregistreerde partnerschappen schommelt al sinds 2010 rond de 10 duizend. Onder alle leeftijdsgroepen is het aantal huwelijken sinds 2009 afgenomen, behalve onder 50-plussers. De gemiddelde leeftijd op het moment van trouwen is in tien jaar tijd met anderhalf jaar toe genomen.

Helft Surinaamse Nederlanders is tweede generatie

Bijna de helft van alle personen van Surinaamse herkomst in Nederland is ook hier geboren. Meestal zijn dit kinderen van Surinamers die in de jaren ’70 naar Nederland migreerden.

Aantal kinderen in Nederland daalt

Het aantal kinderen tot 12 jaar is de laatste tien jaar gedaald naar 2,2 miljoen in 2015. In Urk wonen relatief de meeste kinderen.

Het geboortecijfer daalt weer

In de eerste negen maanden van 2015 zijn er minder kinderen geboren dan in dezelfde periode vorig jaar. Na een kortstondige opleving in 2014 daalt het geboortecijfer daarmee opnieuw.

Steeds meer gouden en diamanten bruiloften

In 2015 vierden 43,6 duizend echtparen hun vijftigjarige (gouden) huwelijksjubileum. 9,6 duizend paren bereikten met zestig jaar de status van diamant, en 170 bereikten zelfs het platina na zeventig jaar huwelijk.

Gezinsdynamiek, ouderlijk opleidingsniveau en schoolniveau van vijftienjarigen

Het schoolniveau van 15-jarige kinderen is lager wanneer ze opgroeien in een gezin waar niet beide ouders deel van uitmaken. Dit verband is sterker wanneer de scheiding of het overlijden van een ouder op jongere leeftijd van het kind plaatsvindt.

Groeiend aantal Syriërs ingeschreven bij gemeenten

Van de in Nederland aanwezige Syriërs maakten er op 1 oktober 37 duizend officieel deel uit van de Nederlandse bevolking, omdat ze ingeschreven zijn als inwoner van een gemeente. In 2015 groeide het aantal ingeschreven Syriërs met 14,2 duizend, tegenover een groei van 8,6 duizend in 2014. Dat meldt CBS.

Surinaamse kinderen wonen steeds vaker bij ouders

In bijna twintig jaar tijd is het aandeel 15-jarigen dat bij beide ouders woont gedaald van 80 tot 71 procent. Het aandeel 15-jarigen van Surinaamse herkomst dat bij beide ouders woont is tussen 1996 en 2015 juist met een kwart gestegen.

Moeder doet meer aan opvoeding, ook als ze werkt

De taakverdeling in de opvoeding is In meer dan de helft van de gezinnen evenwichtig. Maar in de gevallen waar slechts één van de ouders zo'n taak op zich neemt, is het vaak de moeder die dat doet. Dat gebeurt ook als vader én moeder evenveel betaald werken.

Levensloop in kaart met nieuwe leerstoel CBS en UvA

Ruben van Gaalen is per 1 oktober 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar Registeranalyses van Levensloopdynamiek aan de UvA.

Meer echtscheidingen

Het aantal echtscheidingen is in 2014 gestegen naar ruim 35 duizend, 5 procent meer dan in 2013. De in 2014 ontbonden huwelijken hadden gemiddeld bijna 15 jaar geduurd, een jaar langer dan tien jaar eerder. Ook de gemiddelde leeftijd waarop mensen uit elkaar gaan is gestegen.

Immigratie en emigratie naar recordhoogte in 2014

Er komen nog steeds veel immigranten uit Polen. Meer Turken verlaten het land dan dat er Turken naar Nederland komen. De migratie vanuit Syrië is het sterkst gegroeid.

Latrelaties in Nederland

Niet iedereen die een partner heeft, woont daar ook mee samen. Van de volwassen Nederlanders heeft ongeveer 7 procent een dergelijke latrelatie. Dit aandeel is in de afgelopen tien jaar vrijwel gelijk gebleven. Ongeveer driekwart van de latters wil in de toekomst met de huidige partner samenwonen of trouwen, een kwart wil dat niet. (Auteurs: Kasper Otten, Saskia te Riele)

'Latters' willen vrijheid

8 procent van de Nederlanders met een relatie woont niet samen. Een kwart hiervan wil ook in de toekomst een latrelatie. Waarom willen ze dat?

Meer overledenen, minder geboortes

De Nederlandse bevolking is in de eerste helft van 2015 minder sterk gegroeid dan in dezelfde periode vorig jaar.

Aantal Nederlanders met dubbele nationaliteit gestegen naar 1,3 miljoen

Van alle inwoners met de Nederlandse nationaliteit hebben er 1,3 miljoen ook een andere nationaliteit. Dat bleek bij de laatste meting op 1 januari 2014. Sindsdien wordt een tweede nationaliteit niet meer vastgelegd. In 2014 zijn 27 duizend mensen door naturalisatie Nederlander geworden.

Naturalisatie in Nederland: wie en waarom?

Naturalisatie biedt bepaalde voordelen, zoals een permanente verblijfsstatus en de toegangtot banen. Echter, niet alle migranten naturaliseren vanaf het moment dat zij hiertoe in staat zijn, en sommige migranten kiezen nooit voor naturalisatie. Dit artikel beschrijft welke immigranten vooral naturaliseren en hun motivering. Zo blijkt dat een groter deel van de jonge immigranten naturaliseert dan ouderen. Tevens speelt de partner een belangrijke rol in de keuze om al dan niet te naturaliseren. Migranten met een Nederlandse partner hebben een grotere kans zelf ook te naturaliseren, terwijl dit voor migranten met een niet-Nederlandse partner juist omgekeerd is. Ook het herkomstland is relevant: migranten uit economisch minder ontwikkelde en politiek instabielere landen zijn meer geneigd te naturaliseren.(Auteurs: Floris Peters, Hans Schmeets, Maarten Vink)

Meningen over een eigen bijdrage voor verschillende zorgkosten

Hoe wordt in ons land gedacht over het betalen van een eigen bijdrage voor een aantal uiteenlopende zorgkosten? Dit onderzoek laat zien dat volwassenen eerder voorstander zijn van een eigen bijdrage wanneer de zorgkosten het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl, zoals ziekenhuisbehandeling van jongeren bij overmatig alcoholgebruik en hulp bij het stoppen met roken. Andere zorgkosten, zoals psychische hulp, een totale bodyscan en een second opinion zouden daarentegen volgens de meerderheid volledig vergoed moeten worden.Mensen die gebruikmaken van bepaalde zorg of dit in de toekomst mogelijk gaan doen, zijn vaker voor het volledig vergoeden van de kosten van deze zorg. (Auteurs: Judit Arends en Rianne Kloosterman)

Vooral meer gezinnen verhuisd

Het aantal mensen dat is verhuisd, lag in 2014 hoger dan in de vijf jaren hiervoor. In de eerste maanden van dit jaar zette deze stijgende lijn door. Eerst waren het de ongehuwde stellen, meestal twintigers en dertigers, die vaker verhuisden. Vervolgens namen gezinnen het stokje over.

Immigratie remt bevolkingskrimp in aantal regio's

Negen regio’s hadden in 2014 te maken met bevolkingskrimp. Dat zijn er zeven minder dan een jaar eerder. De omslag van krimp naar groei in die regio’s komt door de toegenomen immigratie van asielzoekers. Dit ondanks dat veel jongeren de krimpregio’s blijven inruilen voor steden.

Aantal inwoners geboren in Midden- en Oost-Europa met 11 procent gestegen

Het aantal inwoners afkomstig uit een van de Midden- en Oost-Europese landen is in 2014 toegenomen van 160 duizend naar 177 duizend. Daarnaast zijn er naar schatting nog 75 duizend tijdelijke werknemers uit de MOE-landen in Nederland.

Vaak meerdere familieleden in Caribisch huishouden

In ruim een op de tien huishoudens in Caribisch Nederland wonen naast het gezin ook andere familieleden. In Nederland komt dat nauwelijks voor. Bijna de helft van de huishoudens in Caribisch Nederland bestaat uit een persoon. Dat blijkt uit de huishoudensstatistiek over Caribisch Nederland.

Dit gebeurt er op zomaar een doorsnee dag in Nederland

Geboortes, sterfte, huwelijken en verhuizingen. Demografisch gezien staat Nederland allesbehalve stil. Elke dag is vol van demografische bedrijvigheid. CBS zet vandaag wat zaken op een rijtje, in een poging om een doodgewone dag in Nederland in cijfers te vatten.

Meer ouderen overleden in de winter

Afgelopen winter zijn er meer mensen overleden dan in de winter van 2013/’14. Vooral de sterfte onder 80-plussers was hoger, ook in vergelijking met eerdere winters.

Religieuze betrokkenheid van bevolkingsgroepen, 2010-2014

De religieuze betrokkenheid in Nederland is tussen 2010 en 2014 verder afgenomen. Nog maar een krappe meerderheid noemt zichzelf godsdienstig, en minder dan een op de vijf gaat regelmatig naar een religieuze dienst. Er zijn duidelijke verschillen tussen de provincieste zien, en de ontwikkelingen in religieuze betrokkenheid variëren naar geslacht, leeftijd, opleiding en herkomst.(Auteurs: Hans Schmeets en Carly van Mensvoort)

Aandeel religieuzen verder gedaald, behalve bij niet-westerse allochtonen en ouderen

Het aandeel religieuzen in Nederland is in 2014 opnieuw gedaald, tot 51 procent. Onder niet-westerse allochtonen en ouderen is dit echter stabiel gebleven. In deze groepen is de meerderheid godsdienstig.

25 jaar geboorteregeling

Vanaf de jaren 1980 heeft het CBS bijgehouden welke geboorteregelende middelen er in Nederland werden en worden gebruikt. Gegevens daarover kwamen vooral beschikbaar via het vijfjaarlijkse Onderzoek Gezinsvorming. Aan die reeks is inmiddels de nieuwe momentopname van 2013 toegevoegd. Dit artikel geeft in vogelvlucht een overzicht van de ontwikkelingen sinds 1988 en enkele achtergronden daarbij: wie gebruikt welke methode en hoelang maakt men daarvan gebruik? Verder komt aan de orde of Nederland, internationaal gezien, nog steeds behoort tot de groep van ‘perfect geboorteregelende landen’. (Auteurs: Arie de Graaf [CBS] en Gijs Beets [NIDI])

Preventie en tegengaan van roken en overgewicht: een taak van de overheid?

Van de risicofactoren die bijdragen aan de ziektelast in Nederland zijn roken en ernstig overgewicht de belangrijkste. De meeste mensen zijn het erover eens dat de overheid een taak heeft bij het voorlichten van de bevolking over de schadelijkheid van roken en overgewicht en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Zij zijn bijvoorbeeld voor het nemen van maatregelen om roken duurder te maken en het roken in cafés te verbieden. Betalen voor hulp aan mensen die willen stoppen met roken of voor begeleiding van mensen met overgewicht vinden de meesten daarentegen geen taak van de overheid. (Auteurs: Kim Knoops en Linda Moonen)

Vooral nieuwkomers in door vuurwerkramp getroffen buurt

15 jaar na de vuurwerkramp in de Enschedese wijk Roombeek-Roomveldje op 13 mei 2000 wordt deze buurt vooral bewoond door mensen die er voor de ramp nog niet woonden. Vier op de vijf bewoners zijn er pas na de ramp komen wonen.

Semigratie: verhuizingen van Kerkrade naar Herzogenrath

Er is emigratie over relatief lange afstand, en emigratie die nauwelijks meer behelst dan een binnenlandse verhuizing. Dergelijke semigraties vinden plaats over korte afstand en hebben dan ook weinig impact op het dagelijkse leven van de betrokkenen. Dat de grens tussen verhuizen en emigreren zeer dun kan zijn, is goed te illustreren met het voorbeeld van Eurode, een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse gemeente Kerkrade en de Duitse stad Herzogenrath. (Auteurs: Jeroen Ooijevaar [CBS] en Roel Jennissen [WODC])

Bijna half miljoen Nederlanders wonen elders in Europa

Veel Nederlanders maken gebruik van vrij verkeer van personen in Europa: begin 2011 woonden bijna een half miljoen Nederlanders in andere Europese landen.

12 procent van de huidige bevolking heeft de bevrijding meegemaakt

Van de huidige bevolking heeft bijna 12 procent de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Bijna twee derde van deze groep was destijds vijf jaar of ouder. Het aandeel 70-plussers per gemeente loopt uiteen van 6 tot 20 procent.

Bijna vier op de tien baby's in Caribisch Nederland hebben alleenstaande moeder

Bijna vier op de tien kinderen die in 2012 in Caribisch Nederland werden geboren, kwamen terecht in een eenouderhuishouden, doorgaans bij een alleenstaande moeder. Dat geldt ook voor de levendgeborenen in Nederland met een moeder van Antilliaanse/Arubaanse herkomst.

Solidariteitsvoorkeuren in de zorg

Ondanks de toegenomen zorguitgaven en hogere zorgpremie is de solidariteit in de gezondheidszorg sinds 2010 niet veranderd. Ouderen, mensen met een niet zo goede gezondheid en mensen die erfelijk belast zijn, kunnen nog altijd op een grote solidariteit vanuit de samenleving rekenen. Daarentegen vindt ruim de helft van de volwassenen dat rokers en mensen die veel alcohol drinken een hogere zorgpremie zouden moeten betalen. Ook is de meerderheid voorstander van een hogere premie voor hoge inkomens, en een lagere premie voor lage inkomens. (Auteur: Rianne Kloosterman)

Mening meerderheid: hogere zorgpremie voor hoge inkomens

Ruim de helft van de volwassen Nederlanders vindt dat mensen met een hoog inkomen meer zorgpremie zouden moeten betalen. Solidariteit met kwetsbare groepen is er ook: groepen met een hoger gezondheidsrisico, zoals ouderen en mensen met een minder goede gezondheid, zouden volgens een groot deel van de bevolking geen hogere zorgpremie moeten betalen.

Geluk en sociaal kapitaal: Nederland in West-Europees perspectief

Ongeveer negen op de tien Nederlanders zijn gelukkig. Dat geluksgevoel hangt onder andere samen met het hebben van veel vrienden en kennissen, de inzet als vrijwilliger en met vertrouwen in de medemens, de politie en de politiek. In dit artikel wordt nagegaan welke rol het sociaal kapitaal speelt bij de verklaring van ervaren geluk in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. (auteurs: Hans Schmeets en Willem Gielen)

Bevolkingsprognose 2014-2060: veronderstellingen migratie

De tot 2060 voorziene aantallen buitenlandse migranten zijn in de CBS Bevolkingsprognose 2014–2060 hoger dan in de vorige prognose, uit 2012. Voor de korte termijn wordt een aanmerkelijk hoger vestigingsoverschot verwacht, voor de lange termijn een iets lager overschot. Gemiddeld wordt over de hele periode tot 2060 een vestigingsoverschot van 20 duizend migranten voorzien, duizend hoger dan volgens de vorige prognose. Dit artikel beschrijft in detail de gebruikte veronderstellingen voor de buitenlandse migratie.(Auteurs: Coen van Duin, Lenny Stoeldraijer en Jeroen Ooijevaar)

Steeds meer minderjarigen wonen bij één ouder

Bijna 15 procent van alle minderjarigen woonde in 2014 in een eenoudergezin. De gezinnen waarin kinderen opgroeien zijn de afgelopen 15 jaar veranderd. Er wonen meer 0- tot 18-jarigen in een eenoudergezin en ook hebben kinderen steeds vaker ouders die niet getrouwd zijn.

Participatie en vertrouwen: België, Duitsland en Nederland in vergelijkend perspectief

De mate waarin mensen meedoen met de samenleving en vertrouwen hebben in de samenleving verschilt tussen de provincies. Hoe verhouden deze bevindingen zich ten opzichte ten opzichte van onze buurlanden? Zijn in België en Duitsland ook regionale verschillen te zien? En wat gebeurt er in de grensregio’s? Met cijfers uit het European Social Survey 2012 (ESS 2012) is dit onderzocht. (Auteurs: Hans Schmeets en Willem Gielen)

Twintigers minder huisje boompje beestje dan eerdere generatie

Tegenwoordig settelen twintigers zich op latere leeftijd dan tien jaar geleden. Deze "flexgeneratie" volgt langer onderwijs, komt op latere leeftijd op de arbeidsmarkt en kiest ook later voor vastigheid in hun liefdesleven. De minst gesettelde groep twintigers, die onderwijs volgt en geen vaste relatie heeft, is in 2014 meer dan twee keer zo groot als de meest gesettelde groep met een vaste baan en een vaste relatie. Tien jaar geleden waren beide groepen bijna even groot. Dit presenteert het CBS vandaag in de publicatie over twintigers oftewel Generatie Flex.

Stijging aantal daklozen lijkt voorbij

Begin 2013 waren ruim 25 duizend mensen dakloos. Van de daklozen verblijft 39 procent in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Een op de vijf daklozen is een vrouw. Dakloze vrouwen zijn relatief vaak tussen 18 en 30 jaar en leven relatief vaak in een van de 4 grote steden.

Relatie hoeft niet meer voor helft 50-plus vrouwen

Hoe ouder singles zijn, hoe vaker zij liever alleen blijven. Dat geldt vooral voor vrouwen, die geen zin meer hebben in relatieperikelen.Dat meldt het CBS vandaag.

Twee kinderen, maar wanneer en met wie

Het krijgen van kinderen wordt steeds nauwkeuriger gepland. Hoewel kinderen de wens zijn van velen, lukt het niet iedereen om ze te krijgen, om diverse redenen. Onvrijwillige onvruchtbaarheid hindert meer dan 10 procent van de vrouwen tussen 35 en 42 jaar. Veel laagopgeleiden hebben moeite om een geschikte partner te vinden, of hebben te weinig geld om aan kinderen te beginnen. Vrouwen verwachten dat het moederschap hun kansen op de arbeidsmarkt zal verminderen. (Auteurs: Niels Kooiman, Lenny Stoeldraijer)

Vooral vrouwen verwachten door ouderschap nadeel op de arbeidsmarkt

Vooral vrouwen, jongeren en hoogopgeleiden verwachten dat hun kansen op de arbeidsmarkt nadelig zullen veranderen als zij een kind zouden krijgen. Ook mannen denken dat het ouderschap veel meer effect heeft op de arbeidskansen van vrouwen dan van henzelf.

Stad in trek bij vrouwen

In Nederland worden jaarlijks per 100 meisjes 105 jongetjes geboren. Dit `mannenoverschot` is bij jongvolwassenen nog steeds terug te zien: in Nederland zijn meer 20- tot 25-jarige mannen dan vrouwen. In de vier grootste steden van het land daarentegen is het anders. Daar wonen anno 2014 meer jonge vrouwen dan jonge mannen. In Utrecht wonen zelfs 138 jonge vrouwen op 100 jonge mannen.

Animo voor emigratie gedaald

Sinds 2008 is niet alleen het aantal autochtone emigranten gedaald, ook het aandeel autochtonen dat plannen heeft om te emigreren is afgenomen. Degenen die weg willen uit Nederland noemen vaker werk als belangrijkste reden.

Het donorregister, wie doet mee en wie niet?

Iedereen die in Nederland woont en 12 jaar of ouder is, kan zich laten registreren in het donorregister. Hiermee wordt diens besluit met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie vastgelegd voor nabestaanden, artsen en verpleegkundigen. Registratie is echter niet verplicht. Wie heeft zich (ooit) laten registreren en wat was het besluit? In welke mate verschillen bevolkingsgroepen in deze registratie? En wat zijn de redenen om zich niet in te schrijven in het donorregister?

Bijna 73 duizend mensen erbij in 2014: meer immigranten, meer baby's

In 2014 is het groeitempo van de Nederlandse bevolking weer toegenomen. Vorig jaar kwamen er bijna 73 duizend personen bij. De immigratie is verder opgelopen tot 181 duizend, een record. Het aantal mensen dat Nederland verliet is ongeveer gelijk gebleven. Daarnaast nam het aantal geboorten voor het eerst in vijf jaar weer toe.

Aantal asielzoekers fors toegenomen

In 2014 vroegen bijna 24 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dit is 66 procent meer dan in 2013 en het hoogste aantal sinds 2002. Het aantal van 2014 ligt echter nog ruim onder het niveau van de jaren 90.

Ruim een vijfde van de alleenstaanden heeft een lat-relatie

Niet alle alleenstaanden zijn ook single: ruim twintig procent van de volwassen alleenstaanden of alleenstaande ouders woont niet samen, maar heeft wel een partner. Jongeren hebben vaker zo’n lat-relatie dan ouderen. Zij willen in de toekomst meestal met deze partner gaan samenwonen of trouwen. Oudere alleenstaanden, vooral vrouwen, willen dat veel minder vaak.

Sociaal en institutioneel vertrouwen in Nederland

In 2012 en 2013 heeft 58 procent vertrouwen in de medemens. Bijna zeven op de tien burgers hebben in beide jaren vertrouwen in rechters en politie. Het vertrouwen in het leger is tussen 2012 en 2013 met drie procentpunt gestegen naar 62 procent. Het vertrouwen in andere instituties is minder groot en gedaald, bijvoorbeeld het vertrouwen in kerken, ambtenaren, de Tweede Kamer, de Europese Unie, banken en grote bedrijven. Vooral opleidingsniveau en leeftijd zijn relevant voor de mate van vertrouwen. (Auteurs: Judit Arends en Hans Schmeets)

CBS geeft de 'Stand van het land' op Big Improvement Day

Op de achtste editie van de Big Improvement Day, op de derde dinsdag van januari, presenteert CBS een samenhangend beeld van de situatie in Nederland op basis van CBS-cijfers en toegespitst op het thema vertrouwen. Hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen en hoofddemograaf Jan Latten presenteren samen de ‘Stand van het land’ waarbij ze economische en sociaal-demografische trends in kaart brengen.

18,1 miljoen inwoners in 2060

De Nederlandse bevolking zal de komende decennia blijven groeien, tot 18,1 miljoen inwoners in 2060.

Bevolkingsprognose 2014-2060: groei door migratie

Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking nog door tot 18 miljoen inwoners rond 2044, waarna de groei sterk vertraagt. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei. Nederland telt in de toekomst meer ouderen en allochtonen. (Auteurs: Coen van Duin en Lenny Stoeldraijer)

AOW-leeftijd stijgt vanaf 2022 verder door koppeling aan levensduur

Volgens het regeerakkoord wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd vanaf 2022 gekoppeld aan de toename van de levensduur.

Bevolkingsgroei in de steden, krimp in het landelijke gebied

De bevolking van Nederland groeide in 2013 met 0,3 procent tot 16 779 575 inwoners. Niet elke gemeente groeide. In bijna de helft van de gemeenten daalde het inwonertal.

Aantal zelfdodingen weer fors gestegen

In 2013 hebben 1 854 inwoners van Nederland een einde aan hun leven gemaakt, 101 meer dan in 2012. Het aantal zelfdodingen steeg voor het zesde achtereenvolgende jaar. Desondanks ligt het zelfdodingscijfer in ons land een stuk lager dan in de landen om ons heen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Verschillen in sociale samenhang en welzijn tussen provincies

Nederland kent een hoge mate van participatie en vertrouwen in de samenleving. Er zijn wel verschillen tussen de provincies. Zo is in Limburg het vertrouwen in instituten en in de medemens over het algemeen lager dan in andere provincies, vooral vergeleken met Utrecht, Friesland en Zeeland. Dat ligt niet aan de verschillen in bevolkingssamenstelling. (Auteur: Hans Schmeets)

Monitor kwaliteit Stelsel van Basisregistraties. Nulmeting van de kwaliteit van basisregistraties in samenhang, 2014

Rapportage en tabellenset over de kwaliteit van Basisregistraties aan de hand van 19 indicatoren. De rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten per indicator. De tabellenset bevat gedetailleerde informatie over de 19 indicatoren, uitgesplitst naar een aantal duidingsvariabelen. Opdrachtgever: STelsel Oplossingen en UitvoeringsTraject (STOUT) van de stichting ICTU (ICT uitvoeringsorganisatie).

Integratie verloopt moeizaam

In Nederland geboren jongeren van niet-westerse herkomst lopen sociaaleconomisch nog steeds achter op autochtone jongeren.

Nederlandse volkstelling bespaart veel tijd en geld

De traditionele tellingen eindigden voor Nederland in 1971, toen voor de laatste keer geteld werd op basis van vragenlijsten ingevuld door alle huishoudens.

Aantal 100-plussers verdubbeld sinds 2000

Per 1 oktober 2014 telde Nederland bijna 2,2 duizend inwoners van 100 jaar of ouder, ruim tweemaal zoveel als op 1 januari 2000. Tot 2025 is opnieuw een verdubbeling van het aantal eeuwelingen te verwachten.

Allochtonen en geluk

In dit artikel zal voor de vier grootste niet-westerse minderheidsgroepen in Nederland, te weten personen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst, nagegaan worden welke factoren bijdragen aan hun geluk. (Auteurs: Karolijne van der Houwen en Linda Moonen)

De religieuze kaart van Nederland, 2010-2013

Met nieuwe, regionaal gedetailleerde, cijfers die in de periode 2010–2013 zijn verzameld, wordt een begin gemaakt om de witte vlekken in de religieuze kaart in te kleuren. Ingegaan wordt op de kerkelijke gezindte en het bijwonen van religieuze diensten in provincies en gemeenten. In sommige regionale gebieden is de religieuze betrokkenheid sterker verminderd dan in andere. (Auteur Hans Schmeets)

Aantal tieners daalt komende 10 jaar, maar stijgt in Randstad

Het aantal tieners in Nederland zal de komende tien jaar naar verwachting met 160 duizend afnemen. Dat signaleert het CBS in de bevolkingsprognose. In 2025 zouden er dan bijna 1,9 miljoen 10- tot 20-jarigen in ons land wonen.