Gezondheid en welzijn

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Economie in merendeel EU-landen harder geraakt dan hier

De economie is in het eerste halfjaar van 2020 buitengewoon hard geraakt. Niet eerder is zo’n sterke krimp van de Nederlandse economie waargenomen als over het tweede kwartaal. Toch viel deze krimp nog mee in vergelijking met veel andere Europese landen.

Sterfte neemt niet verder toe

De sterfte was in week 40 en 41 licht hoger dan verwacht.

Sterfte neemt opnieuw toe

De afgelopen weken is de sterfte weer wat hoger dan verwacht kon worden. Dat valt samen met de opkomende tweede golf van de corona-epidemie. Er overleden vooral meer ouderen.

10 duizend coronadoden tijdens eerste golf van de pandemie

Vanaf maart tot en met juni 2020 stierven 7 797 mensen bij wie COVID-19 was vastgesteld. Van nog eens 2 270 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat de doodsoorzaak vermoedelijke COVID-19 was. In totaal stierven dus 10 067 mensen bij wie vastgestelde of vermoedelijke COVID-19 de doodsoorzaak was.

Ziekteverzuim zorg en welzijn hoogst sinds 2003

Het ziekteverzuim onder werknemers in zorg en welzijn was in het tweede kwartaal van dit jaar 6,1 procent. Dat is het hoogste verzuimcijfer van alle tweede kwartalen na 2003. Zo hoog is het verzuimpercentage bovendien in geen enkele andere bedrijfstak.

Bij zorgbehoefte in de toekomst wil men niet altijd mantelzorg

Als hun gezondheid in de toekomst slechter wordt, zou de helft van de 55-plusser liefst mantelzorg krijgen voor hulp in huis. Voor persoonlijke of medische verzorging wil men vaker professionele hulp.

Tijdens hittegolf vooral meer sterfte in langdurige zorg

Tijdens de hittegolf in week 33 overleden vooral meer mensen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen (Wlz). In de overige bevolking was de sterfte iets hoger dan in de weken daarvoor. In Zuid-Nederland was het verschil tijdens de hittegolf minder groot dan in de andere delen van het land. minst groot.

In tweede kwartaal 2020 positiever over eigen gezondheid

In het tweede kwartaal van 2020 was 82 procent van de mensen positief over de eigen gezondheid, in hetzelfde kwartaal van de drie voorafgaande jaren was dat 78 procent. Ook hadden minder mensen in het tweede kwartaal contact met huisarts en specialist, en halveerde het aantal mensen dat de tandarts bezocht bijna.

Toelichting berekening kwartaalcijfers Gezondheidsenquête 2020

In deze nota wordt een technische toelichting gegeven van de tijdreeksmethode waarmee de kwartaalcijfers van de Gezondheidsenquête over 2020 geschat zijn. Vanwege het wegvallen van de CAPI-waarneming tijdens de coronacrisis ontstaat er een breuk in de uitkomsten van de gezondheidsenquête.

6,3 duizend coronadoden vastgesteld in maart en april 2020

In maart en april 2020 stierven 6 331 inwoners van Nederland bij wie COVID-19, het nieuwe coronavirus, was vastgesteld. Van nog eens 1 956 overledenen gaf de behandelend arts of schouwarts aan dat COVID-19 de vermoedelijke doodsoorzaak was.

Oversterfte corona-epidemie: toepassing van een dynamisch regressiemodel

Vergelijking van het dynamisch regressiemodel met andere modellen waarmee de wekelijkse sterfte door COVID-19 is geschat.

Helft tachtigplussers had laatste levensjaar een kind in de buurt wonen

Van de in 2017 overleden tachtigplussers die het laatste levensjaar thuis woonden had meer dan de helft een kind op minder dan 5 kilometer afstand wonen. Bijna de helft van alle overleden tachtigplussers woonde op het moment van overlijden in een verpleeghuis. Twee jaar voor overlijden was dit nog maar 20 procent.

Huisarts vaker vrouw en gemiddeld jonger

Van de 13,7 duizend huisartsen was het overgrote deel werkzaam in een praktijk. Het aandeel werkzame huisartsen van 50 jaar of ouder daalde van 42,4 procent in 2013 naar 39,6 procent in 2018.

Minder mensen verdronken in 2019

In 2019 verdronken 76 inwoners van Nederland, 36 minder dan in 2018. Bij mannen daalde het aantal verdrinkingen van 89 naar 64 en bij vrouwen van 23 naar 12. Naast 76 inwoners van Nederland verdronken ook 26 niet-inwoners, evenveel als in 2018.

54 procent sterfgevallen in 2019 door kanker of hart- en vaatziekten

In 2019 overleden 151 885 inwoners van Nederland, bijna 1 500 minder dan in 2018. De meeste mensen stierven aan kanker of hart- en vaatziekten; 45 duizend (29,6 procent) aan kanker en ruim 37 duizend (24,6 procent) aan hart- en vaatziekten.

1 811 zelfdodingen in 2019

In 2019 maakten 1 811 mensen een einde aan hun leven, 18 minder (1 procent) dan in 2018. Het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 20 jaar steeg weer na een daling in 2018—van 51 naar 67—maar was lager dan in 2017.

Bijna de helft van de Nederlanders in Donorregister

Op 2 januari 2020 stond 49 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Het aantal mensen dat expliciet geen toestemming voor orgaandonatie geeft, nam meer toe dan de jaren daarvoor.

Zorguitgaven stegen in 2019 met 5,2 procent

In 2019 is 106 mld euro uitgegeven aan zorg en welzijnen kinderopvang, 5,2 procent meer dan in 2018, de hoogste groei sinds 2009

Elkaar aanspreken op onwenselijk gedrag meer op platteland dan in stad

Bijna de helft van de Nederlanders zei in 2019 dat mensen in de buurt elkaar durven aan te spreken op onwenselijk gedrag. Op het platteland gaf men dit vaker aan dan in verstedelijkte gebieden.

Minder jongeren vrijwilliger in 2019

In 2019 waren minder Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar actief als vrijwilliger dan in de jaren daarvoor. Meisjes doen vaker vrijwilligerswerk in de verzorging, jongens vaker bij een sportvereniging. De belangrijkste reden voor jongeren om vrijwilligerswerk te doen is omdat ze dit leuk vinden.

Brede welvaart in 2019 ongelijk verdeeld tussen mannen en vrouwen

Men outperform women in a number of well-being indicators. For example, they rate their health as (very) good. Women score higher in other indicators.

Brede welvaart in 2019 hoog, wel grote druk op milieu

In 2019 groeide de welvaart, maar niet iedereen profiteerde daarvan in dezelfde mate. Op een aantal terreinen staat de welvaart onder druk: meer tijdverlies door files, minder contact met familie en vrienden

Oversterfte tijdens de eerste zes weken van de corona-epidemie

Oversterfte tijdens de eerste zes weken van de corona-epidemie naar sociaal-demografische en geografische verschillen

1 400 mensen met langdurige zorg overleden in week 18

In week 17 stierven 1 708 mensen die langdurige zorg (WLZ) kregen. Dit aantal is bijna 50 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Nederlander rond 1900 relatief matige drinker

Een Nederlander dronk rond 1900 gemiddeld half zoveel alcohol als een Deen en een Brit. Italianen dronken bijna driemaal zoveel, Fransen viermaal zoveel.

Sterfte in week 17 bij mensen met langdurige zorg 50% hoger dan begin 2020

In week 17 stierven 1 708 mensen die langdurige zorg (WLZ) kregen. Dit aantal is bijna 50 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020.

Ruim 1,1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 2019

In 2019 maakten 1,1 miljoen mensen gebruik van een maatwerkvoorziening uit de Wmo, 5 procent meer dan in 2018.

54 procent van de 55-plussers geniet van ouder worden

65-plussers genieten vaker van ouder worden dan 55- tot 65-jarigen: respectievelijk 58 procent tegen 50 procent.

Hoeveel medisch geschoolden zijn niet aan het werk?

Eind 2018 stonden 348 duizend zorgverleners in het BIG-register. Bijna 26 duizend waren niet werkzaam en hadden een uitkering voor werkloosheid of waren met pensioen

Huisarts in 2019 gemiddeld op 1 kilometer afstand

In 2019 was de gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisarts 1 kilometer, tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis of buitenpolikliniek gemiddeld 4,8 kilometer. Een apotheek ligt gemiddeld op 1,2 kilometer. Er zijn grote verschillen tussen gemeenten.

Helft Nederlanders voldeed in 2019 aan beweegrichtlijnen

In 2019 voldeed bijna de helft van de Nederlanders van 4 jaar of ouder aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Jongeren van 12 tot 18 jaar en mensen van 65 jaar of ouder voldeden minder vaak aan deze richtlijnen. Toch bewegen tweemaal zoveel ouderen (65-plus) voldoende als 20 jaar geleden.

Beroepenlijst Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Dit document bevat de beroepen die in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn worden waargenomen ingedikt naar de beroepssegmenten van de Beroepenindeling ROA-CBS 2014 en de unit groups van de International Standard Classification of Occupation 2008.

Prijs- en volumeontwikkelingen in de medisch specialistische zorg

Onderzoek naar de uitgaven in de medisch specialistische zorg in 2013-2017. Een nieuwe methode maakt het mogelijk de omzetontwikkeling te splitsen in een prijs- en volumedeel.

55-plussers liefst zo lang mogelijk in eigen woning

Als de huidige woning in de toekomst (toch) niet geschikt blijkt te zijn om in te blijven wonen, zeggen 55-plussers vaker de voorkeur te geven aan het aanpassen van de woning dan aan verhuizen.

41 procent van de volwassenen drinkt niet of hooguit 1 glas alcohol per dag

Sinds 2015 adviseert de Gezondheidsraad om geen alcohol te drinken of niet meer dan 1 glas alcohol per dag. 41 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder voldoet aan deze alcoholrichtlijn; 30 procent van de mannen tegen 53 procent van de vrouwen.

Meerderheid volwassenen tevreden met mondgezondheid

n 2019 gaf 72% aan hun mondgezondheid als goed te ervaren. Volwassenen die hun mondgezondheid als goed beoordelen gaan meer naar de tandarts (80%) dan degenen met een minder goede mondgezondheid (74%). Een minder goede mondgezondheid hangt ook samen met een minder goede ervaren gezondheid en langdurige aandoeningen.

Vrijwilligers voelen zich gelukkiger

Vrijwilligers geven vaker aan gelukkig te zijn dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Van de vrijwilligers gaf 91 procent aan zichzelf gelukkig te vinden, tegen 85 procent van de niet-vrijwilligers.

Relevantie van sociaal kapitaal voor orgaandonatie

Onderzoek naar de relatie tussen orgaandonatie en participatie en vertrouwen in de samenleving. Ook de rol van religieuze betrokkenheid en andere persoonskenmerken bij orgaandonatie komen daarbij aan de orde.

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellingen

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellinge: kosten vast personeel stegen tussen 2015 en 2018 met 9 procent, kosten inhuur personeel met 49 procent

Langdurige zorg vaker thuis

In 2018 kregen 80 duizend mensen zorg thuis vanuit de Wlz, 23 procent meer dan in 2015. Daarnaast ontvingen 198 duizend mensen langdurige zorg in een instelling. Dat was vooral zwaardere zorg.

Ruim 1 miljoen mensen met Wmo-maatwerk in 1e halfjaar

Ruim 1 miljoen mensen gebruikten een Wmo-maatwerkvoorziening in het eerste halfjaar van 2019. Twee derde maakte gebruik van hulpmiddelen en diensten als een rolstoel, een woningaanpassing of een vervoersdienst. 36 procent kreeg hulp bij het huishouden en 27 procent had ondersteuning thuis.

Dagelijks 13 doden door een val

Steeds meer mensen gaan dood nadat ze gevallen zijn. Het zijn vooral ouderen. In 2018 overleden 4, 6 duizend inwoners van Nederland door een accidentele val, bijna 600 meer dan in 2017. Jaarlijks komen tussen de 66 duizend en 70 duizend (2013-2017) in het ziekenhuis terecht na een val.

De top 100 van het CBS

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Lichaamsgroei 1981–2018: recent vooral gewichtstoename

Mannen zijn in 2018 bijna 14 centimeter langer dan de gemiddelde vrouw. Dit lengteverschil is sinds 1981 met 2,3 centimeter toegenomen

Financiële kengetallen zorginstellingen 2018

Beschrijving van financiële kengetallen van zorginstellingen over het jaar 2018, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

Nederlanders tevreden over zorgverleners

Volwassenen zijn over het algemeen tevreden over hun zorgverleners. Zorgverleners krijgen rapportcijfers rond de 8, waarbij de fysio- of oefentherapeut en tandarts met respectievelijk een 8,1 en 8,0 de hoogste cijfers krijgen. De huisarts en de psycholoog, psychiater of psychotherapeut krijgen een 7,8.

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering

Helft 65-jarigen werkt tot pensionering, ongeveer 40 procent werkt van 50e tot pensioen

Ruime meerderheid wijst euthanasie niet principieel af

87 procent van de volwassenen vindt in 2018 dat euthanasie in bepaalde gevallen mogelijk moet zijn. De mening over euthanasie verschilt per religieuze achtergrond.

Opvattingen over euthanasie

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking van Nederland ten aanzien van euthanasie.

Gezondheid en zorg internationaal vergeleken

In Nederland is percentage rokers internationaal gezien laag, evenals het aantal in het buitenland opgeleide artsen en de bestedingen aan niet vergoede geneesmiddelen

AZW Nieuwsflits oktober 2019

Deze Nieuwsflits bevat een kort overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (AZW StatLine). Inclusief een overzicht van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd. De AZW Nieuwsflits verschijnt per juni 2019 ieder kwartaal. En is ook te benaderen via www.AZWinfo.nl.

Opvattingen over de timing van het ouderschap

Opvattingen van (groepen in) de volwassen bevolking in Nederland over de timing van het ouderschap.

Opnieuw minder wanbetalers zorgverzekering

Het aantal inwoners van Nederland dat minimaal een half jaar achter loopt met het betalen van de zorgpremie is in 2018 verder afgenomen.

Solidariteit in de gezondheidszorg

Solidariteitsvoorkeuren van volwassenen in 2018 ten aanzien van mensen met een (on)gezonde leefstijl naar eigen leefstijl en achtergrondkenmerken.

Arbeidsongeschikten melden vaakst slaapproblemen

Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar of ouder had in 2018 slaapproblemen. Bij arbeidsongeschikten lag dat aandeel meer dan twee keer zo hoog. Zij worden door de slaapproblemen ook het vaakst belemmerd in hun functioneren.

Verschil levensverwachting hoog- en laagopgeleid groeit

De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleiden gelijk bleef. Laagopgeleiden hebben vaker dan hoogopgeleiden beperkingen aan het gehoor, het zicht of het bewegingsapparaat. Ook het verschil in levensjaren zonder beperkingen nam toe voor mannen.

Jongere minder vaak, oudere vaker gelukkig dan in 1997

Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent in 2018 aan gelukkig te zijn, in 1997 was dit nog 91 procent.

Trends in geluk en tevredenheid
Opvattingen over trouwen, samenwonen en scheiden

Opvattingen over relatievorming- en ontbinding in 2017 naar achtergrondkenmerken

Meer specialistische behandelingen voor obesitas

Steeds meer Nederlanders ondergaan een medische specialistische behandeling voor obesitas. Deze behandelingen komen vaker voor bij lagere inkomens.

Kanker oorzaak van 3 op de 10 sterfgevallen

In 2018 overleden ruim 153 duizend inwoners van Nederland. Met bijna 47 duizend was kanker, net als de afgelopen jaren, de meest voorkomende doodsoorzaak. Aan hart- en vaatziekten overleed ongeveer 25 procent van de overledenen, en 1 procent van de sterfgevallen was toe te schrijven aan de griep.

AZW Nieuwsflits juni 2019

Deze Nieuwsflits bevat een kort overzicht van de recente ontwikkeling van de arbeidsmarkt (AZW StatLine). Inclusief een overzicht van de relevante onderzoeken die in AZW verband worden uitgevoerd.

Zorguitgaven stijgen in 2018 met 3,1 procent

In 2018 is 100,0 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 3,0 miljard euro meer dan in 2017. De zorguitgaven groeiden voor het zesde achtereenvolgende jaar minder hard dan de economie.

Kwart waardeert alternatieve en reguliere zorg evenveel

Bijna een kwart van de volwassenen hecht evenveel waarde aan alternatieve geneeswijzen als aan reguliere geneeswijzen. Ongeveer 80 procent vindt dat alternatieve genezers een diploma moeten hebben en dat onderzoek naar alternatieve behandelingen belangrijk is.

Alternatieve geneeswijzen: contact en opvattingen

Contact met en opvattingen over alternatieve geneeswijzen in 2018 naar achtergrondkenmerken

Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid

AZW StatLine bevat een aantal tabellen over mobiliteit en over werkgelegenheid. De onderlinge relatie tussen deze tabellen wordt in dit document uitgelegd.

42 procent geregistreerd in Donorregister

Op 2 januari 2019 stond 42 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,4 miljoen personen, ruim 57 duizend meer dan in april 2018. Van de geregistreerden geeft 31 procent geen toestemming voor orgaandonatie, een jaar eerder was dat 30 procent.

Helft zegt toestemming te geven voor delen medische gegevens

Bijna de helft van de volwassenen heeft toestemming gegeven om hun medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt uit te wisselen, 5 procent weigerde. Weigeraars zeggen zich vooral zorgen over mogelijke privacyschending en een gebrek aan gegevensbeveiliging te maken.

Aantal verpleegkundigen toegenomen

In 2017 nam het aantal werkzame verpleegkundigen toe tot ruim 186 duizend. Alleen in de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg daalde hun aantal. Meer mbo’ers en hbo’ers haalden in de periode 2016-2018 een diploma verpleegkunde. De werkdruk onder verpleegkundigen is bovengemiddeld hoog.

Weging Gezondheidsenquête 2014

Beschrijving van de weging van de Gezondheidsenquête, zoals die vanaf 2014 plaatsvindt, inclusief update met de veranderingen per 2018.

428 duizend jongeren in jeugdzorg

Bijna 1 op de 10 jongeren (tot 23 jaar) krijgt in 2018 jeugdzorg. Het aantal jongeren in de jeugdzorg stijgt vanaf 2015

Ruim 1 op 5 vraagt herhaalrecept online aan

Van de volwassen Nederlanders heeft 22 procent in 2018 via internet een herhaalrecept aangevraagd bij de huisarts.

EHealth: mogelijkheden, gebruik en opvattingen

Mogelijkheden voor, gebruik van, en opvattingen over eHealth in 2018 naar achtergrondkenmerken.

11 procent meer verkeersdoden in 2018

In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen, 65 (11 procent) meer dan in 2017.

Vroeg begin hooikoortsseizoen

Hooikoortspatiënten hebben in 2019 relatief vroeg in het jaar medicijnen gekocht voor hun pollenallergie. De eerste piek in aanschaf van hooikoortsmedicatie lag al in februari en begin maart, ruim een maand eerder dan in voorgaande jaren.

Kwart 18- tot 25- jarigen te zwaar

Overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren in 2018. 12% van de kinderen en 25% van de jongvolwassenen is te zwaar. Met overgewicht minder tevreden over het eigen gewicht. Vrouwen vaker ontevreden over hun gewicht.

90 procent tevreden, 10 procent sombert

Het merendeel van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar leven. Bijna 6 op de 10 zijn bovendien optimistisch over hoe het in het algemeen gaat in Nederland.

Lichte daling aantal rokers onder volwassenen

In 2018 gaf 22,4% van de volwassenen aan wel eens te roken, 8,2% was een overmatige drinker en 50,2% had overgewicht. Het aandeel mensen dat te zwaar is, is onveranderd ten opzichte van 2014, het aandeel rokers en overmatige drinkers is gedaald. Het Nationaal Preventieakkoord stelt nog lagere doelen voor 2040.

Overzicht tabellen AZW StatLine

Dit document bevat toelichtingen bij de AZW tabellen en gaat in op verschillen met de vorige uitvoerder.

Veel gestelde vragen

Dit document bevat vragen en antwoorden over het project Arbeidsmarkt, zorg en welzijn (AZW).

ISCED-F 2013 NAAR CROHO- en CREBOCODES

Dit document bevat de vertaalslag van isced categorieën naar mbo, hbo en wo opleidingen, aan hand van crebo en croho codes.

Meer mensen naar de mondhygiënist

In 2018 bracht 36 procent van Nederlanders van 12 jaar of ouder een bezoek aan de mondhygiënist, een toename ten opzichte van 2014 (28 procent). Het contact met tandarts en orthodontist veranderde nauwelijks sinds 2014. De orthodontist wordt vooral bezocht door jongeren, zo blijkt uit de Gezondheidsenquête.

Driekwart voelt zich gezond in Caribisch Nederland

Op zowel Bonaire, Sint Eustatius als Saba voelt zo’n driekwart van de bevolking van 15 jaar en ouder zich gezond of zeer gezond, zo gaven ze desgevraagd aan in 2017/2018.

Groei werknemersbanen in zorg en welzijn bovengemiddeld

In het derde kwartaal van 2018 waren er 1,4 miljoen werknemersbanen in de bedrijfstak zorg en welzijn. Dat is 2,6 procent meer dan een jaar eerder. Voor alle bedrijfstakken samen bedroeg de groei 2,5 procent.

Minder verliesgevende zorginstellingen in 2017

Bij zorginstellingen in de vier grootste zorgsectoren nam in 2017 het resultaat voor belastingen toe. Daarbij daalde het percentage verliesgevende instellingen.

Vaker online op zoek naar informatie over gezondheid

Nederlanders kopen steeds vaker medicijnen online en zijn online steeds vaker op zoek naar informatie over gezondheid en leefstijl

Meer vrouwen dan mannen beperkt in bewegen

Bijna 15% van de vrouwen en 8% van de mannen van 12 jaar of ouder rapporteerde in 2017 minstens één matige of ernstige beperking in horen, zien of bewegen. Beperkingen in bewegen worden het meest gerapporteerd. Meer vrouwen dan mannen met een bewegingsbeperking rapporteren gewrichtsaandoeningen.

Subjectief welzijn: tevredenheid, zinvolheid en affecten

Subjectief welzijn van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder naar achtergrondkenmerken.

Meer ouderen in ziekenhuis met hoofdletsel

In 2016 werden ongeveer 9 duizend 65-plussers opgenomen in het ziekenhuis met hoofdletsel, 31 procent meer dan in 2013. Vaak komt dat door een val in en om het huis. Ook fatale vallen nemen toe.

Methode imputatie LBZ-gegevens

Imputatiemethode om ontbrekende gegevens in de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) bij te schatten.

Financiële kengetallen zorginstellingen 2017

Financiële kengetallen van zorginstellingen, waarmee het mogelijk is individuele zorginstellingen te benchmarken.

Voor het eerst sinds 2009 minder bijstandskinderen

Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Alleenstaande moeder aan het roer in meeste bijstandsgezinnen.

Meer omzet fitnessbranche in 2017

Bedrijven in de fitnessbranche hebben 6 procent meer omzet behaald in 2017 dan in 2015. De groei vond vooral plaats bij de grote ketens, onder andere door een groter klantenbestand. De middelgrote fitnesscentra hadden te maken met een dalend aantal klanten.

1 op de 12 jongeren is psychisch ongezond

In 2015/2017 was 8 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. Oudere jongeren zijn vaker psychisch ongezond. Psychisch ongezonde jongeren zijn ook over het algemeen ongezonder; depressie komt het meest voor.

Aantal jongeren met jeugdzorg daalt eerste helft 2018

In de eerste 6 maanden van 2018 kregen 337 duizend jongeren jeugdzorg, 11 duizend minder dan in eerste halfjaar 2017

Meer dan de helft Nederlanders niet religieus

Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering

Weer minder wanbetalers zorgverzekering

Er zijn weer minder wanbetalers van zorgverzekering. In 2017 ging het om 1,7 procent. Onder mannen van 25 tot 40 jaar zijn de meeste wanbetalers. Ook onder mensen met migratieachtergrond komen wanbetalers meer voor.

Helft jongeren doet vrijwilligerswerk

Iets meer dan de helft van de Nederlandse jongeren van 15 tot 25 jaar zet zich wel eens in als vrijwilliger

Zonder partner vaak sterk eenzaam

In 2017 ervoer 7 procent van de Nederlanders van 15 jaar of ouder sterke gevoelens van eenzaamheid. Het ontbreken van een partner is daarbij van belang

Meten van eenzaamheid

Dit artikel gaat over de methode die het CBS gebruikt om eenzaamheid te meten. Er worden twee verschillende meetinstrumenten met elkaar vergeleken.

Vrouwen bieden vaker informele hulp dan mannen

De participatie van vrouwen in de samenleving is informeler van aard dan van mannen

1 op de 5 volwassenen met obesitas tevreden met gewicht

Twee op de vijf mensen met ernstig overgewicht (obesitas) gaven in 2015–2017 aan ontevreden te zijn over hun gewicht.

In 2017 meer slachtoffers van moord en doodslag

In 2017 kwamen in Nederland 158 mensen om het leven door moord of doodslag. Er vielen 112 mannelijke en 46 vrouwelijke slachtoffers. In 2016 vielen er in totaal 108 slachtoffers.

Gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid

Rol van bevolkingssamenstelling, chronische aandoeningen, beperkingen op gemeentelijke verschillen in ervaren gezondheid.

Gezondheidsverschillen per gemeente deels verklaarbaar

In de ene gemeente voelen meer mensen zich gezonder dan in de andere. Dat verschil hangt samen met de bevolkingsopbouw naar leeftijd, migratieachtergrond, opleiding en inkomen. Ook chronische aandoeningen en beperkingen spelen een rol. Ook na correctie voor al deze factoren blijven er verschillen in gezondheidservaring

Hitte heeft niet geleid tot veel meer sterfte

Tijdens de hittegolven in de zomer van 2018 zijn meer mensen overleden dan in een gemiddelde zomerweek. De extra sterfte is echter veel lager dan in 2006, toen er ook langere hittegolven waren. Er zijn vooral meer 80-plussers overleden.

Aantal verdrinkingen in 2017 gelijk gebleven

In 2017 verdronken 86 inwoners van Nederland, net zoveel als het jaar daarvoor

6,3 miljoen personen in donorregister

Het aantal personen van 12 jaar of ouder dat zich heeft laten registeren in het donorregister is in 2018 gestegen tot ruim 6,3 miljoen, 42 procent van de bevolking. In 2014 stonden bijna 5,8 miljoen personen in het donorregister. Het aantal dat geen toestemming tot orgaandonatie geeft is 1,9 miljoen.

Nederlanders positiever over financiën en instituties

Nederlanders zijn positiever over de financiën, financiële toekomst, opleiding en beroep en het vertrouwen in instituties

Laagstopgeleide vrijwilligers maken meer uren

Van de laagst opgeleiden (basisonderwijs) zegt 31 procent vrijwilligerswerk te doen.

Inwoners Bonaire gaan minder naar de tandarts

In 2017 bracht 46 procent van de inwoners van Bonaire van 15 jaar en ouder een bezoek aan de tandarts.

Kanker oorzaak bij 31 procent van de sterfgevallen

In 2017 overleden ruim 150 duizend inwoners van Nederland, kanker de meest voorkomende doodsoorzaak

Een op de vijf Nederlanders voelt zich zeer gelukkig

Ruim een vijfde van de volwassenen beschouwt zichzelf als zeer gelukkig en waardeert de mate van geluk met een 9 of 10.

Geluk in extremen

Profiel van mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als zeer gelukkig of juist ongelukkig beschouwen.

Honderd jaar alleenstaanden

Tussen 1947 en 2017 groeide het percentage alleenstaanden van 5 naar 22%. In 2047 zal bijna 1 op de 4 volwassen inwoners alleenstaand zijn.

Ruim de helft van 4- tot 12-jarigen beweegt voldoende

Ruim de helft van de kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar voldeed in 2017 aan de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad

Tevredener met sociale leven bij persoonlijk contact

Volwassenen die familie of vrienden weinig zien geven aan minder vaak tevreden te zijn met hun sociale leven.

Grotere pieken in omzet hooikoortsmedicatie in 2018

Nieuwe, experimentele cijfers van het CBS over de wekelijkse omzetten van hooikoortsmedicatie bij drogisterijen.

Helft van laagopgeleide 25- tot 45-jarige mannen rookt

Hoeveel mensen roken, ex-roker zijn of nooit gerookt hebben verschilt naar leeftijd, geslacht en opleidingsniveau. Laagopgeleide mannen tussen de 25 en 45 jaar tellen de meeste rokers.

6 op de 10 Caribische Nederlanders met overgewicht

Rookgedrag, alcoholgebruik, beweging en overgewicht naar geslacht en leeftijd, per gemeente in Caribisch Nederland, 2017

Zorguitgaven stijgen in 2017 met 2,1 procent

De zorguitgaven namen met 2,1 procent minder snel toe dan het bbp dat in 2017 met 4,3 procent (in werkelijke prijzen) groeide. Het aandeel van de zorguitgaven in het bbp daalde daardoor van 13,6 procent in 2016 tot 13,3 procent in 2017.

Meer vertrouwen in elkaar en instituties

In 2017 hadden meer mensen vertrouwen elkaar dan in eerdere jaren. Ook is er meer vertrouwen in instituties, zoals rechters, politie, Tweede Kamer en Europese Unie. Er zijn grote regionale verschillen, tussen gebieden en grote gemeenten.

Jongvolwassenen vaker verslaafd aan sociale media

In 2017 was 29 procent van de 18- tot 25-jarigen naar eigen zeggen verslaafd aan sociale media.

Brede welvaart niet gelijk verdeeld

Mensen met een hogere opleiding hebben veelal een hogere brede welvaart dan laagopgeleiden. Wel zijn zij vaker slachtoffer van criminaliteit. Personen met een niet-westerste achtergrond hebben een lagere brede welvaart, deels samenhangend met leeftijd en opleiding.

Meer verpleegkundigen afgestudeerd

Elk jaar studeren meer verpleegkundigen af. Ze volgen relatief vaak een duale opleiding. Het merendeel staat daarna in het BIG geregistreerd en is werkzaam in de zorg.

Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

De geregistreerde criminaliteit, het slachtofferschap van criminaliteit volgens burgers en moord en doodslag stegen van de jaren '50 tot de jaren '90 van de vorige eeuw maar zijn sindsdien weer gedaald.

Vertrouwen op de kaart

Vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de medemens en instituties naar bevolkingskenmerken en regio.

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

In 2017 kregen 405 duizend jongeren jeugdzorg. Er werd vooral meer jeugdhulp door wijk-of buurtteams gegeven dan in eerdere jaren. Jeugdbescherming en jeugdreclassering namen af.

In 2017 meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto

In 2017 verongelukten voor het eerst meer mensen op de fiets dan in een auto. Een kwart verongelukte op een e-bike

Vooral in de bouw aandacht voor veilig en gezond werken

In het onderwijs ervaren minder werknemers veel aandacht voor veilig en gezond werken dan in de bouw en de industrie .Aandacht voor veilig en gezond werken gaat samen met een lager ziekteverzuim.

Meer mensen laten ontlasting onderzoeken

Met de invoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker geven sinds 2014 steeds meer mensen aan ontlastingsonderzoek te laten uitvoeren, waarbij de sterkste toename zit bij de oudere leeftijdsgroepen waarop het bevolkingsonderzoek zich richt.

Westerse migranten gebruiken vaakst zorg in buitenland

Nederlanders die gebruik maken van buitenlandse gezondheidszorg hebben relatief vaak een migratieachtergrond.

Negen op de tien noemen zichzelf gelukkig

Bijna 9 op de 10 volwassenen zeggen gelukkig te zijn. Dit percentage is al jaren stabiel

Steeds langer leven zonder beperkingen

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid zal tot 2040 verder toenemen

Projecties gezonde levensverwachting 2018 en 2014

De projecties voor de gezonde levensverwachting in 2040 komen in 2018 lager uit dan in 2014

Eén op de vijf meldt slaapproblemen

20 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder had naar eigen zeggen in 2017 problemen met slapen

1 op 10 ouderen weinig participatie en laag vertrouwen

7 procent van alle 15-plussers participeert minder en heeft ook weinig vertrouwen in de medemens en instituties

Sociaal in de marge

Sociaal in de marge; weinig participatie en vertrouwen

Een op vijf leerlingen gezondheid of welzijn is man

Het aandeel mannelijke leerlingen in zorgopleidingen loopt op van 1 op 10 in mbo 1-3 tot 3 op 10 op de universiteit

Jeugdzorg per gemeente

Jongeren in de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering per gemeente.

Jeugdzorg voor en na de Jeugdwet

Overzicht van het gebruik van jeugdzorg 2011-2016, voor en na de invoering van de Jeugdwet.

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Steeds minder kinderen sterven aan kanker

In 2016 overleden 61 kinderen onder 15 jaar aan kanker. Vijftig jaar geleden was dat nog meer dan vier keer zoveel.

Tevredener met het leven bij sterkere binding met buurt

Ruim 9 op de 10 volwassenen die tevreden zijn met hun woning of woonomgeving, geven aan tevreden te zijn met het leven.

Woning, woonomgeving en tevredenheid met het leven

Samenhang tussen tevredenheid met de woning en de woonomgeving en tevredenheid met het leven.

Nu ook bij vrouwen meeste sterfgevallen door kanker

Kanker is al jaren de belangrijkste doodsoorzaak van mannen, en sinds 2016 ook van vrouwen

Terug- of vooruitgaan in functieniveau

Cijfers over werknemers die bij hun huidige werkgever in functieniveau terug zijn gegaan of promotie

Worden we individualistischer?

Het CBS heeft onderzocht of de individualisering zich heeft voortgezet.

Zorggebruik 75-plussers

Cijfers over de gezondheid en het zorggebruik van 75-plussers.

Meer specialistische ggz bij lage inkomens

Nederlanders die werden behandeld in de ggz behoorden relatief vaak tot huishoudens uit de lagere inkomensgroep

Kwaliteit van leven in Nederland

Kwaliteit van leven van bevolkingsgroepen in termen van inkomen, gezondheid en tevredenheid met het leven

Welvarende paren, kwetsbare eenoudergezinnen

Mensen die samenwonen zijn het meest welvarend en het vaakst tevreden, vooral als ze geen kinderen hebben

Lager opgeleiden minder gezond en tevreden

Mensen met een lage opleiding voelen zich minder vaak gezond, zijn minder tevreden en verdienen minder

CBS schat gebruik van Wmo maatwerkvoorzieningen

In 2016 maakten iets meer dan 1 miljoen Nederlanders gebruik van een maatwerkvoorziening i.h.k. van de Wmo 2015

Meeste jongvolwassenen positief over het leven

De overgrote meerderheid van de 18- tot 25-jarigen is tevreden met het leven in het algemeen en hun sociale leven.

Video's over Jaarrapport 2017 Landelijke Jeugdmonitor

CBS-deskundige licht de belangrijkste conclusies uit het Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor toe.

Kinderen eten te weinig fruit, groente en vis

Veel kinderen van 1 tot 12 jaar eten minder fruit, groente en vis dan aanbevolen.

Type 2 diabetes vaak samen met hart- en vaatziekten

Mensen van 45 jaar of ouder met diabetes type 2 melden vaker langdurige aandoeningen aan onder meer hart en vaten.

Gezondheid belangrijkste reden om te stoppen met roken

Advies en aansporing van een zorgverlener is voor rokers een van de belangrijkste motivaties om te stoppen

30 procent jeugdhulp niet voor het eerst

311 duizend jongeren kregen in de eerste helft van 2017 jeugdhulp. Een deel had al eerder jeugdzorg gekregen

Steeds meer doden door een val

In 2016 overleden 3 884 inwoners van Nederland door een val, bijna 400 (11 procent) meer dan in 2015.

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

In 2014 stonden er 19 340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij de AMK’s

Helft 85-plussers voelt zich gezond, ook in tehuis

Zelfstandig wonende ouderen voelen zich ongezonder als ze ouder worden, tehuisbewoners voelen zich juist gezonder

Een Bayesiaanse analyse van designparameters in surveys

Een Bayesiaans kader voorgelegd om de voorkennis en de deskundige opinie over enquête-designparameters op te nemen.

Ontwikkeling donorregistraties 2016

Het aantal personen dat expliciet geen toestemming tot orgaandonatie geeft is per 1 maart 2017 gestegen.

Dementie oorzaak een op de tien sterfgevallen

Met meer dan 15 duizend sterfgevallen was dementie in 2016 opnieuw de belangrijkste oorzaak van de sterfte.

Afname verdrinkingen bij mensen met migratieachtergrond

In 2016 verdronken 86 inwoners van Nederland. Het aantal verdrinkingen is de afgelopen 20 jaar steeds minder geworden.

Levensverwachting en doodsoorzaak Surinamers

verschillen in levensverwachting en doodsoorzaken tussen verschillende etnische groepen Surinamers in Nederland

Trends in Nederland 2017
Zelfvertrouwen meisjes met astma of eczeem lager

Kinderen met astma of eczeem kunnen daar op verschillende vlakken, zowel fysiek als psychosociaal last van hebben

Nederlanders tevredener over eigen financiën

Nederlanders waren in 2016 gemiddeld iets positiever over de eigen portemonnee dan in 2013.

Toename 59 duizend kinderen met kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst keerde in 2016 voor 823 duizend kinderen kinderopvangtoeslag uit.

Vooral hoogopgeleiden roken minder

Steeds minder mensen roken, maar de verschillen tussen mensen met verschillend opleidingsniveau worden steeds groter.

Artsen beïnvloeden ruim helft overlijdens

Bij 58 procent van de 147 duizend sterfgevallen in 2015 nam een arts een beslissing rond het levenseinde

Zorguitgaven stijgen in 2016 met 1,8 procent

In 2016 is ruim 96 miljard euro uitgegeven aan zorg. Dat is 1,7 miljard euro (1,8 procent) meer dan in 2015

Drie keer zoveel verpleegkundigen als artsen

Nederland telde in 2015 werken ongeveer 177 duizend verpleegkundigen, drie keer zoveel als het aantal artsen.

Regionale verschillen in gezondheid

Uit de nieuwe Gezondheidsmonitor van GGD’en, CBS en RIVM blijkt dat er regionale verschillen zijn in gezondheid.

11 procent van de jongeren krijgt jeugdhulp

Jongeren die jeugdhulp ontvangen komen relatief vaak uit een eenoudergezin.

Twintigers lopen meeste risico op soa en hiv

Ongeveer 3 procent van de Nederlanders liep tijdens het laatste sekscontact een risico op soa en hiv

Ouders met kleine kinderen vaker verkouden

Kinderen van onder de 4 jaar zijn vaker verkouden of grieperig en hun ouders ook.

Bijna 90 procent zegt zich gelukkig te voelen

De meeste Nederlanders voelen zich gelukkig. Een goede gezondheid en een goede relatie gaan samen met meer geluksgevoel.

Hogere sterfte onder ouderen afgelopen winter

In de winter 2016/’2017 zijn tot nu toe meer mensen overleden dan in dezelfde periode vorig jaar, vooral 80-plussers

Gezonde werknemers denken langer door te kunnen werken

Werknemers van 45 tot 65 jaar met een goede gezondheid denken in hun huidige werk langer te kunnen doorwerken.

Veranderingen in de doodsoorzakenstatistiek 2013-2015

Studie naar de gevolgen van het overgaan van handmatig op automatisch coderen van doodsoorzaken.

Jongvolwassenen roken, drinken en blowen meer dan 25-plussers

Jongvolwassenen (18-25jr) geven vaker dan alle 25-plussers aan dat ze roken, cannabis gebruiken en veel alcohol drinken.

Eigen bijdrage langdurige zorg aan huis gestegen

De eigen bijdrage voor langdurige zorg thuis was in 2015 gemiddeld ruim 47 euro per vier weken, 11 euro meer dan in 2014

Sociale isolatie

Sociale isolatie, naar objectieve en subjectieve maatstaf

Wie weinig contacten heeft voelt zich niet altijd alleen

Zo’n 4 procent van de Nederlanders gaf in 2015 aan geen regelmatige contacten te hebben met familie, vrienden of buren.

Dakloos: vaker jong en niet-westers

Nederland telde in 2016 ongeveer 31 duizend daklozen (18 tot 65 jaar). Er waren meer jongere en niet-westerse daklozen.

Minder meldingen van discriminatie in 2015

Een belangrijk deel van de discriminatiemeldingen bij gemeenten gaat over discriminatie op grond van herkomst

Vaker diabetes bij mensen met obesitas

Mensen met obesitas melden veel vaker dat ze diabetes type 2 hebben dan mensen zonder obesitas: 13 tegenover 3 procent.

Een op zeven mantelzorgers vindt zichzelf zwaarbelast

Een op de zeven mantelzorgers geeft aan dat de zorg voor familie of bekenden een zware tot zeer zware belasting is

Aantal jongeren met jeugdhulp blijft gelijk

Evenveel jongeren ontvingen jeugdhulp in eerste helft 2016 als in eerste halfjaar 2015.

Uitbreiding hoofddiagnosegroepen in de HSMR

In opdracht van DHD heeft CBS onderzoek gedaan naar uitbreiding van de diagnosegroepen waarover de HSMR berekend wordt

Eenzaamheid in Nederland

Hoeveel mensen zijn eenzaam? En wat zijn hun kenmerken?

Meer mannen dan vrouwen voelen zich eenzaam

Bijna 550 duizend mensen zijn eenzaam. Eenzaamheid komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Kankersterfte bij mannen meer dan een derde verminderd

Het aantal mannen dat overlijdt aan een vorm van kanker is in minder dan 30 jaar tijd met meer dan een derde afgenomen

Alcoholgebruik onder 65-plussers stijgt met opleiding

Onder 65-plussers die wel eens alcohol te drinken zijn hoogopgeleiden vaker een overmatige drinker dan laagopgeleiden.

Overgewicht ouders en kinderen gaat vaak samen

Overgewicht komt vaker voor bij kinderen van wie de ouders of verzorgers ook overgewicht hebben.

Leeuwendeel jongeren tevreden met hun leven

Negen op de tien 12- tot 25-jarigen zijn tevreden met hun leven, zo gaven ze in 2015 aan.

Minder kinderen verdrinken

In Nederland verdrinken jaarlijks rond de tachtig inwoners, waarvan gemiddeld negen onder de vijftien jaar.

Laagste aantal moorden in 20 jaar

In 2015 kwamen 120 mensen om door moord. De helft van de vermoorde vrouwen is omgebracht door een ex of partner.

Meer burn-outklachten onder vrouwelijke managers

Burn-outklachten komen meer voor bij vrouwen die manager zijn dan bij mannen met dit beroep.

Meer zelfdodingen

In 2015 pleegden 1871 mensen zelfmoord: 518 meer dan in 2014. Mannen plegen vaker suïcide dan vrouwen.

Meer mensen overleden aan dementie en COPD

In 2015 overleden 8 duizend meer mensen dan in 2014. Grootste bijdrage leveren dementie en COPD.

Relatief hoog ziekteverzuim in de zorg

Het ziekteverzuim in de gezondheids- en welzijnszorg was 5,8% in het 1e kwartaal van 2016

Spiegelrapport jeugdhulp

Aan jeugdhulpaanbieders die gegevens aan CBS verstrekken, levert CBS voortaan een zogenoemd spiegelrapport terug

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

65-jarigen leven gemiddeld nog 19,7 jaar, deze levensverwachting in 2015 is 5 jaar hoger dan in 1956, toen de AOW inging

Weinig meisjes willen voltijdbaan als ze moeder worden

In een toekomstig gezin met jonge kinderen wil 3 procent van de meisjes en 34 procent van de jongens fulltime werken.

Zorguitgaven stijgen langzamer

De zorguitgaven zijn voor het derde jaar op rij minder hard gegroeid dan de Nederlandse economie.

De Staat van Volksgezondheid en Zorg

De Staat VenZ beschrijft de stand van zaken op de verschillende beleidsterreinen van het ministerie van VWS.

Bevolkingstrends: Astma en COPD in beeld

Mensen met astma of COPD voelen zich minder gezond en kampen vaak met andere chronische aandoeningen.

COPD-patiënten rapporteren vaak ook andere ziekten

Mensen met COPD zeggen vaker dan gemiddeld één of meer andere chronische aandoeningen te hebben.

Minder jongeren onder toezicht, meer onder voogdij

Eind 2015 stonden 31 duizend jongeren onder toezicht of voogdij. Voogdij komt meer voor, ondertoezichtstelling minder.

Een op de tien jongeren krijgt jeugdhulp

Een op de tien jongeren hebben in 2015 gemeentelijke jeugdhulp ontvangen.

Alleenstaande ouders wonen het dichtst bij hun moeder

58% van de alleenstaande jonge ouders woont binnen 5 km van hun moeder. Vier op de tien wonen dicht bij oudere moeder.

Ruim helft huishoudens minimaal een overheidsregeling

In de Stapelingsmonitor is te zien hoeveel huishoudens in Nederland één of meerdere overheidsregelingen ontvangen

Aantal verkeersdoden stijgt naar 621 in 2015

Mannelijke autobestuurders en 80-plussers op een fiets, in een auto of op een scootmobiel waren het vaakst slachtoffer.

Mening van jongeren over alcoholgebruik

Mening van jongeren over alcoholgebruik en leeftijdsgrens alcoholgebruik

Jongeren vinden eigen alcoholgebruik niet schadelijk

Vinden jongeren hun alcoholgebruik schadelijk voor hun gezondheid? Wat vinden ze van de wettelijke leeftijdsgrens?

Kwart van laagst opgeleiden heeft obesitas

65 procent mensen van 25 jaar of ouder met het laagste onderwijsniveau heeft matig of ernstig overgewicht.

Met hoger inkomen meer naar tandarts en mondhygiënist

Hoe hoger het huishoudensinkomen, hoe meer mensen naar de tandarts of mondhygiënist gaan.

Tot nu toe minder sterfte in winter dan vorig jaar

Vanaf de eerste week van december 2015 tot en met de tweede week van februari van 2016 zijn 32,5 duizend personen overleden. Dat zijn minder sterfgevallen dan in dezelfde periode in de winter van vorig jaar. Vooral onder 80-plussers was de sterfte lager.

Binnen Europa in Nederland minste antibiotica verstrekt

Van de Europese landen werden in Nederland (2013) het minst antibiotica verstrekt, in Griekenland het meest. Ook binnen Nederland zijn er regionale verschillen in de mate waarin antibiotica werden verstrekt. In sommige gemeenten kregen tweemaal zoveel mensen antibiotica verstrekt als in andere.

Hoe tevreden ben jij?

Vergelijk jouw eigen geluksscore met die van anderen in deze interactieve tool.

Meer dan 1 miljoen Nederlanders had depressie

Acht procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder gaf in 2014 zelf aan een depressie te hebben of in het afgelopen jaar te hebben gehad. Dat komt overeen met ruim 1 miljoen mensen. Vrouwen hadden vaker een depressie dan mannen: 9 procent van de vrouwen tegenover 6 procent van de mannen. Depressies komen het vaakst voor op middelbare leeftijd en onder lager opgeleiden. Ouderen en vrouwen krijgen ook vaker antidepressiva verstrekt.

Steeds meer mannen in een zorginstelling

In tien jaar tijd is het aantal mannen dat langdurig in een zorginstelling verblijft toegenomen met 28 procent. Het aantal vrouwen is juist afgenomen. In november 2014 zaten ruim 245 duizend volwassenen in de langdurige zorg.

Bijna een kwart van de Nederlanders wil organen doneren

Bijna een kwart van de bevolking (12 jaar en ouder) heeft toestemming gegeven voor het gebruik van haar organen of weefsels na het overlijden. Het aantal vrouwen dat toestemming heeft gegeven, is groter dan het aantal mannen.

Levensverwachting Nederlandse vrouwen loopt steeds meer achter

De levensverwachting van jongetjes in Nederland is 79,9 jaar (2014). In de EU hebben alleen de mannen in Zweden, Italië en Spanje een betere verwachting. Nederlandse meisjes kunnen 83,3 jaren tegemoet zien. Zij bereiken daarmee nog niet de verwachte ouderdom van het gemiddelde Europese meisje.

Zorglasten per Nederlander ruim 5 300 euro

De totale zorglasten per Nederlander bedroegen in 2014 gemiddeld ruim 5 300 euro. In 2006, het jaar dat de Zorgverzekeringswet werd ingevoerd, was dit bijna 4 000 euro.

Van handmatig naar automatisch coderen van doodsoorzaken

Het Centraal Bureau Statistiek (CBS) is met ingang van het verslagjaar 2013 overgegaan op het automatisch coderen van doodsoorzaken. Hiermee wordt een betere internationale vergelijkbaarheid en stabiliteit van de doodsoorzakenstatistiek in de tijd nagestreefd. De overgang op het automatisch coderen is een breuk met een meer dan honderd jaar oude traditie van het handmatig coderen van doodsoorzakenformulieren en het is de vraag welke gevolgen deze methodewijziging voor de doodsoorzakenstatistiek heeft.

Hogeropgeleiden leven langer in goede gezondheid

Mensen met een hoger opleidingsniveau leven gemiddeld aanzienlijk langer in goede gezondheid of zonder lichamelijke beperkingen dan lager opgeleiden. De levensverwachting in als goed ervaren gezondheid is bijna 53 jaar voor mensen met alleen basisonderwijs. Voor mensen met hbo of universiteit is dit bijna 72 jaar. Deze verschillen zijn de laatste jaren nauwelijks veranderd.

Relatief veel geld aan zorg voor psychische en gedragsstoornissen

Nederland geeft meer geld uit aan kortdurende opnames voor psychische en gedragsstoornissen dan andere OESO-landen. Binnen ziekenhuizen (waaronder ook GGZ instellingen) zijn de uitgaven voor bijna een kwart toe te rekenen aan de zorg hiervoor. Dat is meer dan twee keer zo veel als in andere OESO-landen.

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben eczeem of psoriasis

In 2014 had 4,9 procent van de bevolking last van eczeem en 2,4 procent van psoriasis. Dat komt neer op 1,2 miljoen mensen met een van deze chronische huidaandoeningen. Eczeem komt meer bij kinderen voor, psoriasis meer bij ouderen.

Nederlanders geven het leven een 7,8

Nederlanders waarderen de tevredenheid met hun leven met een 7,8 en staat hiermee op de vijfde plek in de EU.

Alleenstaande ouder maakt zich zorgen over financiën

Bijna de helft van de alleenstaande ouders ziet de financiële toekomst somber in, zijn vaker ontevreden over de eigen financiële situatie en maken zich vaker zorgen om baanverlies dan gemiddeld.

Mannen ervaren vaker positieve emoties dan vrouwen

Mannen ervaren vaker positieve emoties dan vrouwen: ze zijn vaker kalm en rustig, en ook vaker gelukkig. Vrouwen vinden het leven vaker zinvol.

Een op drie rokers deed stoppoging

Een op de drie rokers heeft recentelijk tevergeefs geprobeerd om te stoppen met roken.

Van drinken om te vergeten, naar vergeten om te drinken

CBS heeft altijd een grote expertise over het drankvraagstuk in huis gehad. Het bureau is verantwoordelijk voor de oudste officiële tijdreeks van het verbruik (1831-1899) en heeft rond 1920 de verbruiksstatistiek van het ministerie van Binnenlandse Zaken nieuw leven in geblazen. In de jaren veertig heeft Jan Tinbergen, die op het CBS de afdeling conjunctuuronderzoek leidde, zich gewaagd aan een modelverklaring van het gedistilleerdverbruik

Jeugdbescherming en jeugdreclassering eerste halfjaar 2015

In deze rapportage en die over Jeugdhulp 1e halfjaar 2015 presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2015. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.

Jeugdhulp eerste halfjaar 2015

In deze rapportage en die over Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2015 presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2015. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.

Meer wanbetalers zorgpremie sinds 2010

Het aantal personen dat minstens een half jaar achter loopt met het betalen van zijn zorgpremie is sinds 2010 toegenomen van 244 duizend naar 298 duizend in 2014. Het aandeel steeg daarmee van iets minder naar iets meer dan twee procent van de volwassenen bevolking. Jongeren, mannen, mensen met lage inkomens, ontvangers van een uitkering, alleenstaande ouders en allochtonen zijn vaker wanbetaler dan gemiddeld.

Psychische klachten bij meisjes en oudere vrouwen

Ruim 1 op de 10 Nederlanders van 12 jaar of ouder had in 2014 psychische klachten. Vrouwen kampten vaker met psychische problemen dan mannen. Vooral meisjes tussen de 16 en de 20 jaar en oudere vrouwen vanaf 65 jaar voelden zich vaker somber of zaten vaker in de put dan hun mannelijke leeftijdsgenoten.

De buurt is fijn, ondanks overlast

70 procent van de Nederlanders zegt dat ze prettig met buurtbewoners omgaan. 40 procent ervaart veel overlast.

Een half miljoen mensen voelt zich eenzaam

Bijna een half miljoen mensen in Nederland voelt zich eenzaam. Vooral bejaarde mannen zijn vaker eenzaam.

Sterfte aan dementie gestegen tot 12,5 duizend

In 2014 overleden 12,5 duizend mensen aan dementie. Sinds 1996 is de sterfte aan dementie verdrievoudigd.

Aantal zelfdodingen in 2014 niet verder gestegen

In 2014 hebben 1 835 inwoners van Nederland een einde aan hun leven gemaakt, gemiddeld vijf per dag. Zes op de tien plegers waren van middelbare leeftijd. De provincie Groningen kent het hoogste zelfdodingscijfer.

Ruim helft van vermoorde vrouwen door ex of partner omgebracht

In Nederland kwamen vorig jaar 144 mensen om het leven door moord of doodslag. Ruim de helft van de vermoorde vrouwen wordt omgebracht door een ex of partner. Bij vermoorde mannen is een kennis of vriend het vaakst de dader.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015

In deze rapportage, en die over Jeugdhulp 1e kwartaal 2015, presenteert CBS de eerste voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering na 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor deze hulp en zorg.

Bijna een kwart miljoen jongeren in de jeugdzorg

In de eerste drie maanden van 2015 kregen 233 duizend jongeren gemeentelijke jeugdzorg. Het merendeel (85 procent) van de geleverde zorg betreft jeugdhulp. Daarnaast bestaat de jeugdzorg voor 12 procent uit jeugdbescherming en drie procent uit jeugdreclassering. Veel meer jongens dan meisjes kregen jeugdzorg.

Jeugdhulp 1e kwartaal 2015

In deze rapportage, en die over Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015, presenteert CBS de eerste voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering na 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor deze hulp en zorg.

Meningen over een eigen bijdrage voor verschillende zorgkosten

Hoe wordt in ons land gedacht over het betalen van een eigen bijdrage voor een aantal uiteenlopende zorgkosten? Dit onderzoek laat zien dat volwassenen eerder voorstander zijn van een eigen bijdrage wanneer de zorgkosten het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl, zoals ziekenhuisbehandeling van jongeren bij overmatig alcoholgebruik en hulp bij het stoppen met roken. Andere zorgkosten, zoals psychische hulp, een totale bodyscan en een second opinion zouden daarentegen volgens de meerderheid volledig vergoed moeten worden.Mensen die gebruikmaken van bepaalde zorg of dit in de toekomst mogelijk gaan doen, zijn vaker voor het volledig vergoeden van de kosten van deze zorg. (Auteurs: Judit Arends en Rianne Kloosterman)

Meerderheid wil dat rokers en drinkers meebetalen aan hulp

Comazuipers moeten de ziekenhuisrekening (deels) zelf betalen, en ook hulp bij het stoppen met roken zou helemaal of gedeeltelijk voor eigen rekening moeten zijn, vindt een meerderheid. Psychische hulp bij een depressie of het overlijden van een dierbare moet juist wel vergoed worden. Over een eigen bijdrage bij andere zorgkosten, zoals een dieetadvies, ivf of een rollator zijn de meningen verdeeld.

Steeds minder mensen overlijden aan een acuut hartinfarct

In 2014 overleden er ruim 139 duizend mensen in Nederland. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er in Nederland een gestaag afnemende sterfte aan het acuut hartinfarct die zich ook in 2014 onverminderd doorzette. Bijna een derde van de mensen overleed aan kanker en ruim een kwart aan hart- en vaatziekten. Dementie is de grootste specifieke doodsoorzaak.

Bijna een kwart wil organen doneren

Net geen kwart van de bevolking heeft toestemming gegeven voor het gebruik van zijn of haar organen of weefsels na het overlijden. Het aandeel donoren per gemeente verschilt sterk.

Orgaandonorschap en religieuze betrokkenheid in gemeenten

Sinds 2014 beschikt CBS over gegevens over donorregistratie in Nederland. Van de bevolking van 12 jaar of ouder heeft 39 procent zijn of haar keuze met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie laten vastleggen, en 24 procent van de bevolking is orgaandonor. Hierin zijn per provincie en vooral per gemeente duidelijke verschillen waarneembaar. De patronen vertonen veel parallellen met de spreiding van de religieuze betrokkenheid in Nederland.

Ruim de helft van de vrouwen laat uitstrijkje maken

Meer dan de helft van de vrouwen van 16 jaar of ouder heeft in de afgelopen 5 jaar een cervixuitstrijkje laten maken. Bijna 4 op de tien vrouwen liet in de afgelopen 2 jaar een mammografie uitvoeren.

Ruim drie kwart vaders neemt geen ouderschapsverlof op

Ruim drie kwart van de vaders die recht hebben op ouderschapsverlof nam dit niet op in 2013. Bij moeders is dit bijna de helft. Toch namen zowel vaders als moeders vaker ouderschapsverlof op dan tien jaar geleden.

Regionale verschillen in langdurige zorg niet alleen verklaard door aandeel ouderen

De leeftijdsverdeling van de bevolking is de belangrijkste voorspeller voor AWBZ-zorggebruik door ouderen en chronisch zieken. Maar niet alleen leeftijd, ook andere factoren spelen mee in een hogere vraag naar langdurige zorg.

Ontwikkelingen rente AWBZ zorginstellingen 1989-2013

Afgelopen jaren ontvingen AWBZ-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden rentelasten, afschrijvingen en huur gerekend. Vanaf 2012 moeten zorginstellingen integrale tarieven hanteren waarbij een vergoeding is inbegrepen voor de kapitaallasten. Het is belangrijk dat de tarieven gebaseerd worden op een reële vergoeding van de rentelasten. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2013 wordt de ontwikkeling in de afgelopen ruim twintig jaar geschetst van de werkelijke rentepercentages en rentelasten. Verder worden de gerealiseerde rentelasten vergeleken met de door de NZa vergoede rentelasten en wordt het verschil bekeken tussen de werkelijke rente en de kapitaalmarktrente.

Operationalisatie sterfte na ontslag in de HSMR

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Dutch Hospital Data (DHD). Doel van het onderzoek is de eventuele doorontwikkeling van de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR) door het meenemen van de sterfte kort na ontslag. Het voordeel van sterfte na ontslag meenemen in het gestandaardiseerde sterftecijfer is dat het cijfer minder afhankelijk wordt van het ontslagbeleid van de ziekenhuizen. In 2013 is een onderzoek uitgevoerd door Pouw et al. (2013) waarin gekeken is naar de mogelijkheid en de effecten van een dergelijke indicator in Nederland. De conclusie van dat onderzoek was dat het wenselijk zou zijn om inderdaad de sterfte kort na ontslag mee te nemen in het sterftecijfer. In dat onderzoek is er niet onderzocht wat de optimale periode is gedurende welke de sterfgevallen meegenomen zouden moeten worden, of deze periode verschilt per diagnosegroep en of deze periode gerekend moet worden vanaf de opname of het ontslag. In opdracht van DHD heeft het CBS dit onderzocht. De resultaten hiervan staan in dit rapport.

Indicator ziekenhuissterfte onderzocht

De HSMR is een indicator waarmee de sterfte in een ziekenhuis vergeleken kan worden met het landelijk gemiddelde. Op dit moment meet deze indicator alleen de sterfte die plaatsvindt in de ziekenhuizen. Wanneer ook de sterfte kort na ontslag uit een ziekenhuis wordt meegenomen in de HSMR wordt dit instrument minder afhankelijk van het ontslagbeleid van ziekenhuizen.

Meeste volwassenen tevreden, maar wel bezorgd over financiële toekomst

De meerderheid van de Nederlandse bevolking is tevreden met het leven. Het meest tevreden is men met de relatie met de partner, de woning en de woonomgeving. Mensen zijn het minst positief over de eigen financiën, maar ook hier is nog ruim twee derde tevreden mee.

Zorguitgaven stijgen met 1,8 procent in 2014

In 2014 is 1,8 procent meer aan zorg uitgegeven dan het jaar ervoor. Vooral de uitgaven aan huisartsenpraktijken en welzijn en maatschappelijke diensten stegen, die aan geneesmiddelen bleven stabiel. Het aandeel van de uitgaven aan gezondheidszorg in het bruto binnenlands product (bbp) was in 2012 vrijwel gelijk aan dat in België, Frankrijk en Duitsland.

Financiële kengetallen zorginstellingen 2013

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2013 ingedeeld in tien gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

Tegengaan van roken en overgewicht: een taak van de overheid?

De meeste Nederlanders vinden dat de overheid een taak heeft bij het voorlichten van de bevolking over de schadelijkheid van roken en overgewicht. Betalen voor hulp aan mensen die willen stoppen met roken of voor begeleiding van mensen met overgewicht vinden de meesten daarentegen geen taak van de overheid.

De kwaliteit van leven in Nederland is bovengemiddeld vergeleken met andere EU-landen

De kwaliteit van het leven in Nederland is groot in vergelijking met andere landen in de Europese Unie. Binnen alleen de Noordwestelijke EU-landen zit Nederland in de middenmoot.

Aantal verkeersdoden gelijk gebleven in 2014

In 2014 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Na de forse daling van 12 procent in 2013, is het aantal verkeersdoden in 2014 gelijk gebleven.

Beperkingen in dagelijkse handelingen bij ouderen

Ouderen blijven steeds vaker thuis wonen. Twee derde van hen ervaart geen beperkingen in de dagelijkse handelingen. Een deel heeft daar echter moeite mee. Problemen met traplopen en het doen van zwaar huishoudelijk werk komen het meest voor. Vrouwen hebben vaker een of meer beperkingen in het dagelijks leven dan mannen. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS.

Vooral traplopen en huishoudelijk werk problematisch voor ouderen

De meeste ouderen in Nederland wonen zelfstandig. Een deel van hen ervaart beperkingen bij een of meer dagelijkse handelingen. Dat geldt voor een op de vijf thuiswonende 65- tot 74-jarigen, en bijna de helft van de 75-plussers.

Ruim helft Nederlanders sport wekelijks

In 2014 deed 54 procent van de Nederlanders van 12 tot 80 jaar wekelijks aan sport. Tieners en twintigers sporten het meest.

Privacy geborgd bij levering persoonsgegevens jeugdhulp aan CBS

Sinds 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders verplicht gegevens over het jeugdhulpgebruik (inclusief persoonsgegevens zoals het burger service nummer (BSN)) aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te leverenten behoeve van de Beleidsinformatie Jeugd. Hoe is het gesteld met de privacy bij deze leveringen?

Leefstijl en gezondheidsmetingen tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid

Het CBS presenteert op 8 en 9 april nieuwe cijfers over leefstijl en gezondheidsmetingen tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid 2015 in Rotterdam.

Minder werknemers, maar meer zelfstandigen in de zorg

In 2013 is het aantal banen van werknemers in de zorg voor het eerst sinds lange tijd afgenomen vergeleken met het jaar ervoor. De daling was in bijna alle sectoren van de zorg zichtbaar. Ook in vrijwel alle beroepen liep het aantal banen terug. Alleen bij verpleegkundigen was sprake van een groei. In tegenstelling tot de daling van de werknemersbanen nam het aantal zelfstandigen in de zorg toe.

Suïcide in Noord-Holland Noord en Nederland, 1999-2013

In 2009/2010 heeft het CBS in samenwerking met de GGD Hollands Noorden de suïcidecijfers over de periode 1999-2008 geanalyseerd. Op basis van de cijfers kon niet worden geconcludeerd dat het aantal suïcides onder jongeren in West-Friesland daadwerkelijk hoger is dan landelijk. Met een nieuwe analyse brengt het CBS recentere cijfers in kaart en kan een duidelijkere conclusie worden getrokken over het wel of niet verhoogde aantal suïcides in die regio.

Sterfte in ziekenhuizen gedaald in 2007-2012

De sterfte onder ziekenhuispatiënten is afgenomen in de periode 2007-2012. Dit blijkt uit een tijdreeks van de totale sterfte in 61 ziekenhuizen, waarbij rekening is gehouden met veranderingen in de omvang en kenmerken van de patiëntenpopulatie

Stad in trek bij vrouwen

In Nederland worden jaarlijks per 100 meisjes 105 jongetjes geboren. Dit `mannenoverschot` is bij jongvolwassenen nog steeds terug te zien: in Nederland zijn meer 20- tot 25-jarige mannen dan vrouwen. In de vier grootste steden van het land daarentegen is het anders. Daar wonen anno 2014 meer jonge vrouwen dan jonge mannen. In Utrecht wonen zelfs 138 jonge vrouwen op 100 jonge mannen.

Bijna kwart van bevolking (12-plus) geregistreerd als orgaandonor

Op 1 januari 2014 staat 40 procent van de Nederlandse bevolking vann 12 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Bijna een kwart van de bevolking geeft toestemming om na hun dood de organen en weefsels te gebruiken,van wie 5 procent een voorbehoud maakt voor het gebruik van bepaalde organen.

Bijna 73 duizend mensen erbij in 2014: meer immigranten, meer baby's

In 2014 is het groeitempo van de Nederlandse bevolking weer toegenomen. Vorig jaar kwamen er bijna 73 duizend personen bij. De immigratie is verder opgelopen tot 181 duizend, een record. Het aantal mensen dat Nederland verliet is ongeveer gelijk gebleven. Daarnaast nam het aantal geboorten voor het eerst in vijf jaar weer toe.

De meeste mensen sterven aan kanker en hart- en vaatziekten

In 2013 overleden 141.245 mensen, hiervan stierven de meesten aan kanker en hart- en vaatziekten, namelijk 30 procent aan kanker en 27 procent aan hart- en vaatziekten. In dit jaar zijn de doodsoorzaken deels automatisch gecodeerd.

Verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek bij de introductie van het automatisch coderen

Met ingang van het statistiekjaar 2013 codeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doodsoorzakenformulieren automatisch met behulp van het softwarepakket IRIS. De introductie van het automatisch coderen brengt verschuivingen in de doodsoorzakenstatistiek met zich mee. Om deze te documenteren en te analyseren is een zogenaamde ‘bridgecoding study’ verricht.

Het automatisch coderen van doodsoorzaken

Met ingang van het statistiekjaar 2013 gebruikt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) IRIS, een softwarepakket voor het coderen en/of selecteren van de onderliggende doodsoorzaak, bij de productie van de doodsoorzakenstatistiek. Automatische codering brengt een betere internationale vergelijkbaarheid en reproduceerbaarheid van de gegevens met zich mee.

Premie basisverzekering bleef lange tijd gelijk, vermogens van zorgverzekeraars stegen

Tussen 2011 en 2014 is de premie van de basisverzekering ongeveer gelijk gebleven, op ruim 1 300 euro per jaar. In 2006 was de jaarpremie nog geen 950 euro. Onlangs werd bekend dat in 2015 de gemiddelde premie van de basisverzekering weer omhoog zal gaan. De werkgeversbijdrage steeg sterk, van bijna 1 250 euro per jaar (2006) naar ruim 1 900 euro per jaar (2013). Zorgverzekeraars konden in deze jaren, ondanks de gestegen zorgkosten, hun vermogen verder opbouwen.

Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006-2013

De uitgaven van de basisverzekering zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen, enerzijds door het stijgende gebruik van de gezondheidszorg, anderzijds omdat een deel van de zorgkosten die eerder door de AWBZ werden gefinancierd, nu uit de basisverzekering moeten worden betaald. Vanwege de toegenomen uitgaven zijn ook de premiebijdragen verhoogd. Vooral de werkgeversbijdrage is sterk gestegen, maar ook de basispremie steeg. De winst en het eigen vermogen van de verzekeringsmaatschappijen zijn de laatste jaren toegenomen.

Kort in het ziekenhuis, weinig rokers: Nederland vergeleken met de EU

Vergeleken met andere Europese landen liggen we in ons land niet lang in het ziekenhuis: voor een bevalling nog geen twee dagen, voor een acuut hartinfarct nog geen zes dagen. Ook telt Nederland relatief weinig rokers.

Overgrote deel van het ziekteverzuim is niet werkgerelateerd

In 2013 heeft bijna de helft van de werknemers in Nederland in het afgelopen jaar ten minste één keer verzuimd wegens ziekte. Bij bijna een kwart van de werknemers die verzuimden had dit deels of hoofdzakelijk met het werk te maken.

Steeds meer mensen met diabetes

Het aandeel mensen dat aangeeft diabetes te hebben, is flink toegenomen sinds de eeuwwisseling. Vooral diabetes type 2 komt steeds vaker voor, en dan vooral onder 55-plussers. Het hebben van overgewicht speelt hier een belangrijke rol in.

Zorggebruik verschilt per opleidingsniveau

Lager opgeleiden maken in het algemeen meer gebruik van gezondheidszorg dan hoger opgeleiden. Dit heeft mede te maken met verschillen in leeftijd, geslacht, gezondheid en inkomen tussen beide groepen. Als met deze verschillen rekening wordt gehouden, dan zouden hoger opgeleiden meer zorg gebruiken.

Jongeren met jeugdzorg meer dan gemiddeld in speciaal onderwijs

In 2013 kregen bijna 105 duizend kinderen provinciaal gefinancierde jeugdzorg, geleverd door Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp. Jongeren met jeugdzorg volgen vaker onderwijs aan speciale scholen, of onderwijs op een lager niveau dan andere kinderen in Nederland.

Kleiner deel van 65-plussers maakt gebruik van langdurige zorg

Bijna 950 duizend personen maakten in 2012 gebruik van langdurige zorg. Door de vergrijzing is dit aantal sterk gestegen in 2004-2012. Doordat de 65-plusbevolking harder steeg dan het aantal met langdurige zorg, is het aandeel 65-plussers dat gebruik maakt van deze zorg afgenomen.

Ouders geven consultatiebureau gemiddeld een ruime 7

Bijna 95 procent van de 0- t/m 4- jarige jongens en meisjes heeft volgens de ouder of verzorger het consultatiebureau bezocht. Kinderen van 0 of 1 jaar kwamen vrijwel zonder uitzondering naar het bureau. Gemiddeld waardeerden ouders en verzorgers het consultatiebureau met een dikke 7.

Minder dan 10 vrouwen sterven jaarlijks tijdens zwangerschap of bevalling

De kans dat vrouwen tijdens de zwangerschap of bevalling overlijden is sinds de helft van de twintigste eeuw meer dan tien keer zo klein geworden. De afname vond vooral plaats in de periode 1950-1970. Vanaf 2007 sterven minder dan tien vrouwen per jaar tijdens zwangerschap of bevalling.

Langer leven, maar meer jaren met lichte lichamelijke beperkingen

Nederlanders leven steeds langer, maar niet langer in een volledig goede gezondheid. Het aantal jaren met beperkingen neemt toe. Dat zijn vooral lichte beperkingen in horen, zien en mobiliteit. Het aantal jaren met ernstiger beperkingen neemt niet toe.

Ingezonden brief over cijfers autisme

CBS-reactie op een ingezonden brief naar aanleiding van het nieuwsbericht 'Bijna 3 procent van de kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis' van 25 augustus

Bijna 3 procent van de kinderen heeft autisme of aanverwante stoornis

Autisme of een daaraan verwante stoornis komt volgens de ouders bij bijna 3 procent van de kinderen voor. Het komt twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes. Jongens worden ook vaker behandeld: vier keer zo vaak als meisjes. Ruim een kwart van de kinderen met autisme heeft ook symptomen van ADHD.

Meer religieus, meer welzijn?

Rooms-katholieken en de protestantse groeperingen zijn gelukkiger dan onkerkelijken. En degenen die éénmaal per week of vaker naar de kerk gaan zijn gelukkiger dan mensen die zelden of nooit gaan. (Auteur: Moniek Coumans)

Ziekteverzuim oudere werknemer zonder aandoening vrijwel even hoog als van jongere

Vanwege langdurige aandoeningen verzuimen oudere werknemers meer dan jongere. Oudere werknemers hebben vaker te maken met aandoeningen die een hoog ziekteverzuim kennen, zoals hart- en vaatziekten en rug-, nek- en gewrichtsklachten. Bij werknemers zonder langdurige aandoening verschilt het ziekteverzuim weinig naar leeftijd.

Mensen voelen zich ongezonder bij aandoeningen en bij roken en weinig bewegen

Veel Nederlanders hebben één of meer langdurige aandoeningen. Een groot deel van hen voelt zich ook niet gezond. Een ongezonde leefstijl, zoals onvoldoende lichaamsbeweging en roken, gaan vaak ook samen met een slechtere ervaren gezondheid.

Levering beleidsinformatie jeugdhulpgebruik, jeugdbescherming en jeugdreclassering aan gemeenten formeel bekrachtigd

Op 10 februari 2014 is bekend gemaakt dat het CBS vanaf 1 januari 2015 de verzameling en publicatie van de beleidsinformatie voor gemeenten en het Rijk gaat uitvoeren. Vandaag hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en de VNG een overeenkomst met het CBS gesloten, waarmee de eerdere afspraak formeel is bekrachtigd.

We koersen af op een langer leven in goede gezondheid

Als de ontwikkelingen rond sterfte en gezondheid van de afgelopen 30 jaar doorzetten, zullen Nederlanders tot steeds hogere leeftijd vrij zijn van lichamelijke beperkingen in horen, zien en bewegen. Ze zullen zich ook langer gezond blijven voelen.

Gebruik pil daalt, spiraaltje wint terrein

Net als tien jaar geleden gebruikte in 2013 twee derde van de vrouwen tussen de 18 en de 45 jaar een methode om een zwangerschap te voorkomen. De meeste zijn aan de pil. Het gebruik daarvan is echter afgenomen, het spiraaltje daarentegen wint terrein.

Ruim 10 procent minder sterfte door milde winter

In het eerste kwartaal van 2014 overleden 35 duizend personen. Dat zijn er 4,6 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2013 en 2,6 duizend minder dan in het eerste kwartaal van 2012.

Laagste groei zorguitgaven in 15 jaar

In 2013 zijn de uitgaven aan zorg met 1,6 procent gestegen, een groei die lager is dan in voorgaande jaren.

Fors minder verkeersdoden in 2013

In 2013 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland. Dat zijn er 80 minder dan het jaar ervoor, een daling van ruim 12 procent.

Ruim honderdduizend jongeren met jeugdzorg

In 2012 ontvingen 103 duizend jongeren jeugdzorg. Dat komt neer op een aandeel van ongeveer 3 procent. Amsterdam heeft het grootste aantal jongeren in jeugdzorg, Kerkrade is echter de gemeente met het hoogste aandeel jongeren met jeugdzorg.

Meer begeleiding langdurig zieken, gehandicapten en ouderen in noorden, oosten en Limburg dan elders

Nederland telde in 2012 ruim 250 duizend langdurig zieken, gehandicapten of ouderen die begeleiding nodig hadden bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Deze vorm van zorg zonder verblijf vanuit de AWBZ komt in de noordelijke en oostelijke provincies en in Limburg vaker voor dan elders in het land.

Een derde van de bevolking in Caribisch Nederland drinkt geen alcohol

Eén op de drie personen van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland heeft de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek geen alcohol gedronken. Van de vrouwen op Caribisch Nederland heeft de helft het afgelopen jaar geen alcohol gedronken, tegenover een kwart van de mannen. Eén op de acht mannen is een overmatige drinker, tegenover één op de 30 vrouwen.

Bijna 1 miljoen mensen onder behandeling van een alternatieve genezer

In de periode 2010-2012 gaven gemiddeld bijna 1 miljoen mensen aan het afgelopen jaar onder behandeling te zijn van een alternatieve genezer. Dit komt overeen met bijna 6 procent van de bevolking. Met name de acupuncturist wordt vaak genoemd.

Driekwart van de bevolking in Caribisch Nederland voelt zich gezond

Drie op de vier personen van 15 jaar en ouder in Caribisch Nederland voelen zich gezond. Zestig procent van de bevolking heeft overgewicht. Driekwart van de mensen heeft in het afgelopen jaar minimaal één keer contact gehad met de huisarts. Ruim de helft heeft de tandarts bezocht.

Minder kinderen naar kinderdagverblijven

Het aantal kinderen dat naar een kinderdagverblijf gaat, is in 2013 voor het tweede opeenvolgende jaar afgenomen. Op 31 december 2011 zaten 322 duizend kinderen van 0 tot 4 jaar op de opvang, eind 2013 waren dat er nog 284 duizend.

Obesitas gaat vaak samen met chronische aandoeningen

Een op de tien inwoners van ons land had in 2012 ernstig overgewicht. Zij hebben veel meer dan anderen suikerziekte type 2, hoge bloeddruk, gewrichtsslijtage en hart- en vaatziekten.

Mensen vaakst tevreden met woning, minst vaak met financiën

Het overgrote deel van de volwassenen in ons land is tevreden met het leven in het algemeen. Ze zijn het meest positief over hun woning, het minst over de financiële situatie.

Ontwikkelingen rente AWBZ zorginstellingen 1988-2012

Afgelopen jaren ontvingen AWBZ-zorginstellingen een gegarandeerde vergoeding voor hun kapitaallasten van zorgvastgoed via het wettelijk budget. Tot de kapitaallasten worden rentelasten, afschrijvingen en huur gerekend. Vanaf 2012 moeten zorginstellingen integrale tarieven hanteren waarbij een vergoeding is inbegrepen voor de kapitaallasten. Het is belangrijk dat de tarieven gebaseerd worden op een reële vergoeding van de rentelasten. Op basis van de overzichten van langlopende leningen uit jaarrekeningen 2012 wordt de ontwikkeling in de afgelopen ruim twintig jaar geschetst van de werkelijke rentepercentages en rentelasten. Verder worden de gerealiseerde rentelasten vergeleken met de door de NZa vergoede rentelasten en wordt het verschil bekeken tussen de werkelijke rente en de kapitaalmarktrente.

Winsten van medisch specialisten opnieuw gedaald in 2011

De gemiddelde winst van medisch specialisten is in 2011 gedaald. Hiermee neemt de winst voor het tweede achtereenvolgende jaar af. De afname in die twee jaren is het grootst bij anesthesiologen en radiologen. Vergeleken met 2007, voor de invoering van een nieuw bekostigingssysteem, daalde de gemiddelde winst juist het hardst voor dermatologen en cardiologen.

Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen vaker depressieve klachten dan autochtonen

Ruim 10 procent van de Nederlanders gaf in 2012 aan somber of depressief te zijn geweest en bijna 6 procent kreeg in 2011 antidepressiva verstrekt. Onder Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen komen depressieve gevoelens veel vaker voor.

Depressiviteit en antidepressiva in Nederland

Een op de tien Nederlanders kampte in 2012 met depressieve gevoelens, bijna 6 procent van de Nederlanders kreeg in 2011 een antidepressivum. Vrouwen voelen zich vaker depressief en krijgen vaker antidepressiva dan mannen. Nederlanders van Turkse herkomst krijgen relatief vaak een antidepressivum, Nederlanders van Antilliaanse/Arubaanse herkomst juist weinig. (Auteurs: Gerard Verweij, Marieke Houben-van Herten)

Meer en beter contact met anderen van belang voor geluk

Van de volwassenen zegt 84 procent in 2012 dat ze gelukkig of erg gelukkig zijn. Veel factoren hangen hiermee samen, waaronder sociale contacten. Bij sociale contacten zijn zowel de frequentie als de kwaliteit hierbij van belang.

Bijna 6 procent van volwassenen indicatie voor langdurige zorg

Eind 2012 had 5,6 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder een indicatie voor langdurige zorg gefinancierd vanuit de AWBZ. Dit aandeel loopt flink op met de leeftijd en verschilt per regio.

Financiële kengetallen zorginstellingen 2012

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2012 ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

Groei uitgaven gezondheidszorg in Nederland en OESO vlakt af

De groei van de uitgaven aan gezondheidszorg vlakte in Nederland en andere OESO-landen de laatste jaren af. Het aantal artsen per duizend inwoners ligt iets onder het gemiddelde. Het aandeel dagelijkse rokers in Nederland is sterk gedaald en is in 2011 bijna gelijk aan het OESO-gemiddelde.

Sterke vergrijzing onder medisch geschoolden

Onder werkenden met een medisch beroep is het aandeel 55-plussers hoger dan onder andere werkenden in de zorg. Sinds het begin van deze eeuw is de vergrijzing in de zorg sterker dan gemiddeld in andere sectoren.

Ruim 6 op de 10 mensen dragen een bril of contactlenzen

Een ruime meerderheid van de bevolking draagt een bril of contactlenzen. Op oudere leeftijd ontkomt bijna niemand hieraan. Daarnaast heeft bijna een derde van de 75-plus mannen een hoorapparaat en ruim een derde van de 75-plus vrouwen een looprek, rollator of scootmobiel.

Toename sterfte door huidkanker

De sterfte door melanoom, een veel voorkomende vorm van huidkanker, is fors toegenomen in ons land. Vooral onder 60-plussers. Nederland behoort tot de landen met de hoogste sterfte door melanoom in de Europese Unie.

Bijna 60 procent overlijdt aan kanker of hart- en vaatziekten

Bijna zes op de tien overlijdens heeft kanker of hart- en vaatziekten als doodsoorzaak. Bij mannen zorgt kanker al een aantal jaren voor de meeste sterfte, bij vrouwen de hart- en vaatziekten.

Grote regionale verschillen in overgewicht, roken en alcoholgebruik

In 2012 hebben ruim 387.000 volwassenen van 19 jaar en ouder meegedaan aan het grootschalig vragenlijstonderzoek naar gezondheid en leefstijl

Vaker overgewicht jongeren in huishoudens met een lager inkomen

Ongeveer 15 procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) kampt met overgewicht. Jongeren in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren in de hoogste inkomensgroep.

Sterke stijging dagbehandelingen chronische darmontstekingen

Dagbehandelingen in het ziekenhuis komen steeds vaker voor. Bij chronische darmontstekingen (onder andere de ziekte van Crohn) steeg het aantal dagbehandelingen veel sterker dan gemiddeld.

Bijna 1,5 miljoen behandeltrajecten voor psychische aandoeningen

In 2010 zijn er bijna 1,5 miljoen behandeltrajecten uitgevoerd vanuit de specialistische geestelijke gezondheidszorg. Hiervan richtte 17 procent zich op stemmingsstoornissen, zoals depressie en bipolaire stoornissen. Een even zo groot deel was gericht op stoornissen die meestal in de kindertijd worden gediagnosticeerd, zoals ADHD en ontwikkelingsstoornissen zoals autisme.

Ongeveer drie kwart bezoekt jaarlijks huisarts en tandarts

Ruim zeven op de tien Nederlanders komen jaarlijks wel eens bij de huisarts en bijna acht op de tien bezoeken minstens eenmaal per jaar de tandarts.

Levensverwachting in 2012 vrijwel onveranderd

De levensverwachting was in 2012 voor zowel mannen als vrouwen nagenoeg gelijk aan de levensverwachting in 2011. Naar verwachting zal de levensverwachting de komende jaren echter weer verder stijgen.

Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

Het aandeel werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is toegenomen van 12 procent (2001) tot 16 procent (2012) van de werkzame beroepsbevolking.

Uitgaven aan zorg met 3,7 procent gestegen

In 2012 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 92,7 miljard euro. Dit is 3,7 procent meer dan in 2011.

Lichte daling verkeersdoden 2012

In 2012 kwamen in Nederland 650 mensen om in het verkeer. Dit zijn 11 slachtoffers minder dan in 2011. Vergeleken met 2006 is het aantal verkeersdoden afgenomen met 19,9 procent. Ten opzichte van 2011 vielen in 2012 vooral onder 15- tot 20-jarigen en 80-plussers minder slachtoffers.

Gezondheid belangrijker voor geluk dan leefstijl

Geluk blijkt sterker samen te hangen met gezondheid dan met leefstijl: ten opzichte van de gezondheidsfactoren dragen leefstijl- en leefstijlgerelateerde factoren weinig bij aan geluk. Voor mannen, vrouwen, jongeren en ouderen zijn er wel verschillen in het verband tussen BMI (de verhouding tussen lichaamsgewicht en -lengte) en geluk. Voor jongeren en ouderen is er ook een verschil in het verband tussen een aantal gezondheidsindicatoren en geluk. Auteurs: Jacqueline van Beuningen en Linda Moonen

220 duizend Nederlanders voelen zich zwaar belast door mantelzorg

Ruim anderhalf miljoen mensen in Nederland geven intensief of langdurig mantelzorg. Van deze mantelzorgers voelt 1 op de 7, ongeveer 220 duizend personen, zich tamelijk zwaar tot zwaar belast. Onder 50- tot 65-jarigen bevinden zich de meeste mantelzorgers, maar de 85-plussers geven met 24 uur per week de meeste mantelzorg.

Grote rol overheid gewenst bij zorg voor kwetsbare groepen

De Nederlandse bevolking ziet voor sommige taken vaker een rol voor de overheid weggelegd dan voor andere. Vooral als het gaat om de zorg voor burgers die daar zelf minder goed toe in staat zijn, zoals arbeidsongeschikten en ouderen, wordt een grote betrokkenheid van de overheid gewenst.

Ouders gelukkiger rond geboorte eerste kind

Mensen zijn tijdelijk gelukkiger in de periode dat zij hun eerste kind krijgen. Na de geboorte daalt het geluksgevoel langzaam tot het na 1 tot 2 jaar na de geboorte terug is op het niveau van voor de zwangerschap.

Zorgkosten niet-westerse allochtonen verschillen van autochtonen

In 2010 werd voor de zorg die onder de basisverzekering valt door verzekeraars 2 100 euro per persoon vergoed. Wanneer gecorrigeerd is voor verschillen in de leeftijdsopbouw blijkt dat personen van niet-westerse herkomst gemiddeld hogere zorgkosten hebben dan autochtonen. Deze verschillen zijn voornamelijk zichtbaar bij ziekenhuiszorg en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Gemiddeld 2 100 euro per persoon zorgkosten vanuit basisverzekering

Voor de zorg die valt onder de basisverzekering werd door verzekeraars per persoon gemiddeld 2 100 euro vergoed in 2010. Voor vrouwen ligt dit hoger dan voor mannen. Meer dan de helft van deze kosten is voor ziekenhuiszorg.

Tienersterfte sterk afgenomen sinds jaren 70

In de laatste tien jaar overleden in Nederland gemiddeld per jaar 373 jongeren van 10 tot 20 jaar. Bijna de helft van hen overlijdt door een niet-natuurlijke dood, waarbij sterfte door een verkeersongeval het meest voor komt. Sinds de jaren 70 is het aantal overleden tieners met drie kwart afgenomen, vooral door minder dodelijke verkeersongevallen.

Allochtone moeders maken inhaalslag in gebruik van kraamzorg

Bijna alle vrouwen die bevallen maken gebruik van kraamzorg. Dit is echter minder het geval bij vrouwen van niet-westerse allochtone afkomst dan bij autochtone vrouwen. Het aandeel niet-westerse allochtone vrouwen dat gebruik maakt van kraamzorg is wel toegenomen. De ondervraagde vrouwen zijn meestal heel tevreden over de ontvangen kraamzorg.

Stijging zorguitgaven vooral door toename volume

In 2011 zorgde vooral een toename van het zorgvolume voor een stijging van de zorguitgaven. De volumegroei lag in 2011 hoger dan in 2010.

Met partner vaker gelukkig

Ongeveer 9 op de 10 volwassenen in ons land voelen zich gelukkig. Dat geldt vooral voor mensen die samenwonen met een partner.

Twee derde kindersterfte aan kanker door hersentumor of leukemie

In de periode 2002-2011 zijn 862 kinderen van 0 tot en met 14 jaar overleden aan kanker. Twee derde van deze kinderen overleed door een hersentumor of leukemie. De sterfte aan kanker bij kinderen is in ons land naar verhouding even hoog als gemiddeld in de EU, maar wel iets hoger dan in de ons omringende landen.

Financiële kengetallen zorginstellingen 2011

In dit rapport zijn de zorginstellingen op basis van de waarde van een groot aantal financiële kengetallen over het jaar 2011 ingedeeld in 10 gelijke groepen of decielen. Door vergelijking van de waarden van een individuele zorginstelling met de grenswaarden behorende bij deze decielen kan de financiële positie van deze instelling afgezet worden tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark).

Nederlanders steeds langer maar vooral zwaarder

Het gemiddelde gewicht van mannen en vrouwen in Nederland is in twintig jaar meer toegenomen dan de gemiddelde lengte. Het aantal mensen met overgewicht is dan ook aanzienlijk hoger geworden.

Welvarende mensen leven langer in goede gezondheid

Mannen uit een huishouden met een hoog inkomen leven gemiddeld ongeveer 8 jaar langer dan mannen met een gering inkomen. Bij vrouwen is dit verschil bijna 7 jaar. Het verschil in gezonde levensjaren bedraagt zelfs bijna 18 jaar bij zowel mannen als vrouwen.

165 slachtoffers van moord en doodslag in 2011

In 2011 zijn in Nederland 165 personen door moord en doodslag om het leven gekomen. Dat zijn er 7 meer dan in 2010.

Opbrengsten en kosten zorginstellingen stijgen minder hard

Bij de zorginstellingen groeiden de opbrengsten in 2010 en 2011 minder hard dan in de drie voorafgaande jaren. Tegelijkertijd hebben de zorginstellingen kans gezien de kosten minder hard te laten stijgen.

Nederlanders tevreden over arts en fysiotherapeut

Nederlanders zijn over het algemeen tevreden over hun huisarts. Ouderen en mensen met een goede gezondheid geven hun huisarts doorgaans een zes of hoger als rapportcijfer. Ook over de andere zorgverleners - specialisten, tandartsen en fysiotherapeuten - bestaat algemene tevredenheid. Hun gemiddeld rapportcijfer varieerde tussen de 7,5 en 7,9.

Winsten medisch specialisten jaarlijks met 8 procent gestegen in 2001-2009

In de periode 2001 tot en met 2009 stegen de winsten van zelfstandig werkzame medisch specialisten met gemiddeld 8,3 procent per jaar. Zelfstandige huisartsen en tandartsen maakten in deze periode gemiddeld 5,6 en 4,4 procent per jaar meer winst.

Meningen over de eigen bijdrage aan de gezondheidszorg

In dit artikel wordt nagegaan hoe de Nederlandse bevolking denkt over de eigen bijdrage voor een aantal zorgkosten. De resultaten laten zien dat veel mensen voorstander zijn van een eigen bijdrage wanneer de zorgkosten het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl, zoals roken en overmatig alcoholgebruik. Wanneer het gaat om de kosten van loophulpmiddelen of de anticonceptiepil, vindt meer dan de helft dat deze volledig moeten worden vergoed. Auteurs: Rianne Kloosterman en Saskia te Riele

65-jarigen leven langer zonder beperkingen, maar meer met chronische ziekten

De levensverwachting van 65-jarigen is de afgelopen dertig jaar gestegen. Ze leven niet alleen langer, maar brengen ook meer jaren in als goed ervaren gezondheid door na hun 65ste. Ook het aantal jaren zonder lichamelijke beperkingen neemt toe. Ze worden daarentegen wel langer geconfronteerd met chronische ziekten.

Tekort AWBZ opnieuw meer dan 3 miljard

Terwijl de uitgaven aan langdurige zorg in het kader van de AWBZ de afgelopen jaren steeds toenamen, bleven de inkomsten achter. In 2011 kwam het tekort uit op 3,3 miljard euro. Het was het derde jaar op rij dat het tekort meer dan 3 miljard euro bedroeg.

Gezondheidsmonitor: Onderzoek naar de gezondheid en de gezondheidsbeleving van burgers op landelijk en lokaal niveau

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Nederland) zijn een samenwerking gestart. Met als doel: één gezondheidsmonitor met vergelijkbare gegevens op landelijk, regionaal, en lokaal niveau. Gemeenten, provincies en rijk krijgen zo inzicht in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers.

Aantal zelfdodingen stijgt naar 1 647

In 2011 hebben 1 647 inwoners van Nederland een einde aan hun leven gemaakt. Dat zijn er 47 meer dan een jaar eerder.

Helft werknemers zorg heeft te maken met agressie op het werk

In 2011 kreeg 48 procent van de werknemers in de zorgsector te maken met agressie op het werk. Voor alle werknemers samen was dit 33 procent.

Euthanasie bij bijna 3 procent van de sterfgevallen

Bij bijna zes op de tien sterfgevallen van 2010 is er een medische beslissing genomen rond het overlijden. In 2,8 procent van alle gevallen was er sprake van euthanasie.

Steeds meer overgewicht

In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen met overgewicht in Nederland toegenomen, zowel bij volwassenen als bij 4- tot 20-jarigen.

Dagelijkse handelingen moeilijk voor kwart 75-plussers

Van de 75-plussers heeft ruim een kwart grote moeite met één of meer alledaagse handelingen, zoals traplopen of aan- en uitkleden. Daarbij zijn vrouwen vaker beperkt dan mannen. Ook langdurige aandoeningen komen meer voor bij de ouderen.

Vermogensinkomensbijtelling en eigen bijdragen Zorg met verblijf 2009, Zorg zonder verblijf en Wmo 2010

Vanaf 2013 wordt het toetsingsinkomen voor de eigen bijdragen voor AWBZ-zorg en Wmo verhoogd met een extra bijtelling van inkomen uit het vermogen dat de grondslag vormt voor het inkomen uit sparen en beleggen in de inkomstenbelasting. In dit artikel wordt beschreven wat de eigen bijdragen geweest zouden zijn in 2009 (Zorg met verblijf) en 2010 (Zorg zonder verblijf en Wmo) indien voor die jaren een bijtelling van 4 procent zou zijn toegepast. Daarnaast is ook het effect berekend van een verdere verhoging van de vermogensinkomensbijtelling naar 8 procent.

Gaan werken leidt tot blijvend meer tevredenheid

Personen die zijn gaan werken zijn vaker tevreden met hun leven dan in de jaren daarvoor. Hetzelfde geldt de eerste jaren voor mensen die met pensioen gegaan zijn.

Het CBS start nieuwe reeks Onverzekerden tegen ziektekosten

Het CBS zal in het najaar van 2012 een nieuwe reeks starten over het aantal onverzekerden tegen ziektekosten naar verschillende achtergrondkenmerken, nadat onlangs is gebleken dat de beschikbare registraties met niet-verzekeringsplichtigen onvolledig waren.

Uitgaven aan zorg met 3,2 procent gestegen

In 2011 bedroegen de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 90,0 miljard euro. Dit is 3,2 procent meer dan in 2010. In de periode 2004-2008 stegen de uitgaven aan zorg steeds sneller, tot 6,8 procent in 2008.

Drinken, roken, bewegen en overgewicht en de onderwijsloopbaan

Experimenteren met roken, alcohol en drugs hoort bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Daarnaast is onvoldoende lichaamsbeweging en overgewicht een toenemend probleem bij Nederlandse jongeren. De vraag is welke invloed deze ongezonde leefgewoonten hebben op de verdere levensloop van jongeren. Dit artikel geeft een indicatie dat dagelijks roken en onvoldoende beweging gepaard gaan met een minder succesvolle onderwijsloopbaan. Auteurs: Henk-Jan Dirven en Francis van der Mooren

Ontwikkelingen van prijs en volume voor verpleging en verzorging, 1998-2010

Dit rapport geeft een beschrijving en een analyse van de resultaten van een aangepaste methode voor het meten van de prijs en het volume (‘hoeveelheid’) geleverde zorg in de verpleging en verzorging. Deze methode wordt nu gebruikt in de Nationale Rekeningen en in de Zorgrekeningen.

Verschil ziekenhuisopnamen mannen en vrouwen voor COPD verdwenen

In 1995 kwamen meer mannen dan vrouwen in het ziekenhuis terecht voor chronische longziekten (COPD). Sindsdien is dit verschil geleidelijk afgenomen en inmiddels verdwenen.

Lichte stijging verkeersdoden in 2011

In 2011 kwamen 661 mensen om in het verkeer. Dit is 3,3 procent meer dan de 640 doden in 2010.

Ruim helft volwassenen bereid tot orgaandonatie

Ruim de helft van de volwassen Nederlandse bevolking geeft aan bij overlijden hun organen te willen afstaan. Bijna twee derde zou een orgaan willen ontvangen indien zij dit nodig zouden hebben. Levensovertuiging en leeftijd spelen een belangrijke rol hierbij.

Lichamelijke beperkingen houden 75-plussers thuis

In 2010 zat op een doorsnee dag bijna de helft van de 75-plussers thuis. Vooral lichamelijke beperkingen verhinderden hen om het huis uit te gaan.

Kloof in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden blijft even groot

De levensverwachting van hoogopgeleide mensen is 6 à 7 jaar hoger dan die van laagopgeleiden. Hoogopgeleiden leven ook veel langer in goede gezondheid dan laagopgeleiden. In de afgelopen 10 jaar zijn deze verschillen tamelijk constant gebleven.

Ontwikkelingen rente AWBZ-zorginstellingen 1987-2010

Dit rapport schetst de ontwikkeling in 1987-2010 van de werkelijke rentepercentages en rentelasten van AWBZ-zorginstellingen. Verder worden de gerealiseerde rentelasten vergeleken met de door de NZa vergoede rentelasten en wordt het verschil bekeken tussen de werkelijke rente en de kapitaalmarktrente.

Financiële kengetallen zorginstellingen 2010

In dit rapport wordt de financiële positie van zorginstellingen afgezet tegen die van een groep van vergelijkbare instellingen (benchmark). Tevens is een analyse gemaakt van de ontwikkeling van de rentabiliteit, het weerstandsvermogen en de solvabiliteit van zorginstellingen over de jaren 2007 tot en met 2010.

Pensioenleeftijd werknemers ruim 63 jaar

De gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gingen, is in 2011 opgelopen tot ruim 63 jaar.

Subjectief welzijn: welke factoren spelen een rol?

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Subjectief welzijn, in termen van geluk en tevredenheid met het leven, is gerelateerd aan verschillende factoren die betrekking hebben op de kwaliteit van leven. De ervaren gezondheid is het meest van belang. Maar ook regelmatig op vakantie gaan, een partner, contact met familieleden en het wonen in een buurt waar mensen prettig met elkaar omgaan, gaan gepaard met meer welzijn. Onveiligheidsgevoelens hangen negatief samen met geluk en de tevredenheid met het leven. Auteurs: Jacqueline van Beuningen en Rianne Kloosterman

Zorg zonder verblijf naar welvaart bij ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011. Hoe lager het inkomen of het vermogen, hoe meer mensen zorg zonder verblijf (voorheen thuiszorg) krijgen. Dat geldt met name voor het ontvangen van huishoudelijke hulp. Inkomen en vermogen zijn onafhankelijk van elkaar gerelateerd aan zorg zonder verblijf. Tevens is er sprake van een interactie tussen inkomen en vermogen ten aanzien van zorg zonder verblijf. De combinatie resulteert in effecten die op onderdelen fors groter zijn dan de som van de effecten van inkomen en vermogen afzonderlijk. Zo is er een verhoogde kans op zorg zonder verblijf bij ouderen met een laag inkomen én een laag vermogen. In de beschrijving van verschillen in het krijgen van zorg zonder verblijf heeft de samenvoeging van inkomen en vermogen tot één welvaartsindicator daarom zeker een toegevoegde waarde naast het gebruik van inkomen of vermogen als aparte indicatoren. Auteurs: Marleen Wingen, Mirthe Bronsveld-de Groot, Anton Kunst en Ferdy Otten

Roken wereldwijd meer iets voor mannen

Mannen roken vaker dan vrouwen, dat geldt voor bijna alle landen. Verder is tussen 1999 en 2009 het aandeel dagelijkse rokers bijna overal gedaald.

Aandeel oudere verpleegkundigen stijgt sterk

Het aandeel 50-plussers onder verpleegkundigen werkzaam in de gezondheidszorg is sterk gestegen.

Sterfte aan aids al jaren stabiel

In 2010 overleden 50 inwoners van Nederland aan de gevolgen van aids, 41 mannen en 9 vrouwen. De sterfte aan aids is de laatste vijf jaar stabiel.

Nederland telt 900 transseksuelen die hun geslacht juridisch hebben gewijzigd in de periode 1995-2009

Op 31 december 2009 waren er 900 transseksuelen in Nederland die een geslachtsverandering hebben ondergaan en deze in de periode 1995-2009 bij de rechtbank hebben vastgelegd. Van hen maakten er 850 deel uit van de bevolking van 15 tot 65 jaar (potentiële beroepsbevolking).

Daling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zwakt af

In augustus 2011 zijn 825 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er 3 duizend minder dan een jaar eerder.

Aandeel inwoners met ernstig overgewicht in Nederland lager dan in andere OESO-landen

Het aandeel Nederlanders met ernstig overgewicht verdubbelde in 20 jaar tijd, maar is wel lager dan gemiddeld in de OESO-landen. De uitgaven aan gezondheidszorg zijn echter in ons land hoger dan gemiddeld in de OESO.

Levensverwachting ouderen sterk gestegen

Tussen 2000 en 2010 is de levensverwachting van pasgeborenen sterk toegenomen. Deze steeg voor mannen van 75,5 tot 78,8 jaar en voor vrouwen van 80,6 tot 82,7 jaar.

Meer werknemers met burn-outklachten

Tussen 2007 en 2010 is het aandeel werknemers met burn-outklachten toegenomen. Hoogopgeleiden voelen zich iets vaker opgebrand dan lager opgeleiden.

Horeca heeft laagste ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland kwam in het tweede kwartaal van 2011 uit op 4,1 procent.

Meer sociale samenhang, meer geluk?

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Sociale samenhang gaat samen met geluk en tevredenheid. Vooral mensen die meer contact hebben met familie, maandelijks deelnemen aan verenigingsactiviteiten en in een buurt wonen waar de sfeer goed is, geven relatief vaak aan dat ze gelukkig zijn. Ook frequent contact met vrienden of buren en vrienden in de buurt zijn van belang voor het ervaren van geluk en tevredenheid met het eigen leven. Tot slot blijken mensen die zich inzetten als vrijwilliger doorgaans gelukkiger en tevredener met hun leven dan mensen die dit niet doen. Auteurs: Godelief Mars en Hans Schmeets

Solidariteit in de gezondheidszorg

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. De meeste Nederlanders ondersteunen dit principe. Zij zijn van mening dat ouderen, mensen met een niet zo goede gezondheid en mensen die erfelijk belast zijn geen hogere zorgpremie zouden moeten betalen. Mensen met een ongezonde leefstijl kunnen op minder solidariteit rekenen: hun premie zou volgens ruim de helft hoger moeten zijn. Daarnaast zouden lage inkomens minder en hoge inkomens meer zorgpremie moeten betalen. Mensen blijken vooral solidair met groepen waartoe zij zelf behoren. Zo vinden vooral niet-rokers dat mensen die roken meer premiezouden moeten betalen. Auteur: Rianne Kloosterman

Binding met buurt en buurtgenoten

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking kan bij buurtgenoten terecht voor praktische hulp. Minder vaak is er een steun en toeverlaat in de buurt: ruim de helft kan na een droevige gebeurtenis bij buren terecht. Een vergelijkbaar deel is van de partij als er een buurtactiviteit plaatsvindt. Het aandeel dat dergelijke activiteiten helpt organiseren is met een kleine 20 procent een stuk kleiner. Verder is ruim een vijfde wel eens als vrijwilliger actief geweest in de buurt. De oudere en middelbare leeftijdsgroepen, autochtonen en mensen in niet-stedelijke buurten hebben naar verhouding de meeste binding met hun buurt en buurtgenoten. Auteurs: Rianne Kloosterman, Karolijne van der Houwen en Saskia te Riele

Mening meerderheid: hogere zorgpremie bij ongezonde leefstijl

Ruim de helft van de Nederlanders vindt dat rokers en mensen die veel alcohol drinken een hogere premie voor de zorgverzekering zouden moeten betalen.

Zelfzorgmedicijnen populairder bij vrouwen en hoogopgeleiden

Het aandeel Nederlanders dat medicijnen zonder recept gebruikt is in 2010 net zo hoog als het aandeel dat medicijnen wel via een recept verkreeg.

Meer innovatie, beter onderwijs en vergroening nodig om welvaart te behouden

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze welvaart lijkt op termijn niet zonder meer houdbaar te zijn

Preventief onderzoek naar kanker heel gebruikelijk

In Nederland laten veel vrouwen zich preventief onderzoeken op baarmoederhals- en borstkanker. Vaak doen zij dit naar aanleiding van een oproep voor een bevolkingsonderzoek. Van de mannen van 40 jaar of ouder laat een kwart zich testen op risico op prostaatkanker.

Meeste Nederlanders voelen zich gezond

Het merendeel van de Nederlanders beoordeelt zijn gezondheid als goed of zeer goed. Vrouwen en ouderen voelen zich minder vaak gezond. De gezondheidsbeleving hangt ook af van het aantal langdurige aandoeningen dat iemand heeft.

Stijging aantal zelfdodingen

In 2010 hebben 1600 inwoners van Nederland een einde aan hun leven gemaakt. Hiermee steeg het aantal zelfdodingen voor het derde achtereenvolgende jaar. Zelfdoding concentreert zich in toenemende mate in de middelbare leeftijdsgroep. Voor 15- tot 30-jarigen is het echter de belangrijkste doodsoorzaak.

Gelijk medicijngebruik tegen diabetes bij tweedegeneratieallochtonen en autochtonen

Allochtonen van de eerste generatie krijgen naar verhouding vaker een geneesmiddel tegen diabetes verstrekt dan autochtonen. Bij de tweede generatie allochtonen is dat verschil verdwenen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Daaruit komt ook naar voren dat ruim zeven op de tien Nederlanders in 2009 ten minste één geneesmiddel verstrekt kregen.

Een op de tien Nederlanders linkshandig

Een op de tien volwassenen in Nederland is linkshandig. Iets meer mannen dan vrouwen gebruiken bij voorkeur hun linkerhand.

Werkgelegenheid zorg groeit spectaculair

In de afgelopen tien jaar groeide het aantal banen in de zorg met 385 duizend. Het totaal aantal banen in Nederland nam toe met 515 duizend.

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig

Het aantal ouderen groeit snel, maar het aantal ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis daalt.

Geregistreerde contacten met de huisarts en materiële welvaart

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Onder personen met een lager vermogen of inkomen is het aandeel dat naar de huisarts gaat groter dan onder personen met een hoger vermogen of inkomen. Hoe lager het inkomen of het vermogen, hoe groter bovendien de kans op de diagnose psychische problemen, problemen met de luchtwegen of diabetes mellitus. De combinatie van inkomen en vermogen tot een welvaartsindicator laat eenzelfde beeld zien als vermogen en inkomen afzonderlijk. Bij de diagnose psychische problemen is er bovendien een sterke interactie tussen inkomen en vermogen. Auteurs: Marleen Wingen, Marije Berger-Van Sijl, Anton Kunst en Ferdy Otten

Kwaliteit van registratie van doodsoorzaken op oudere leeftijd

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Voor bevolkingsprognoses maakt het CBS onder meer gebruik van gegevens over de sterfte naar doodsoorzaak. In de voorgaande prognoses werden vanaf 80-jarige leeftijd geen doodsoorzaken meer onderscheiden, omdat de codering ervan weinig valide werd geacht. Het doel van dit onderzoek is het bepalen van de leeftijd waarboven het onderscheiden van (specifieke) doodsoorzaken voor bevolkingsprognoses niet meer zinvol is. Daartoe zijn tijdreeksen opgesteld voor onvoldoende specifieke codes (‘verlegenheidscodes’) bij de groepen overledenen tot en vanaf 80 jaar. De hiervoor gebruikte lijst met verlegenheidscodes volgens Mathers et al. bevat code I50.9 (decompensatio cordis), waarvan we menen dat deze in Nederland niet als verlegenheidscode hoeft te worden aangemerkt. De resultaten worden daarom met en zonder I50.9 als verlegenheidscode gepresenteerd. Aan de hand van WHO-kwaliteitscriteria wordt geconcludeerd dat het optrekken van de leeftijdsgrens voor het onderscheiden van doodsoorzaken voor bevolkingsprognoses naar 85 jaar, en mogelijk zelfs tot 90 jaar, verantwoord is. Auteurs: Peter Harteloh en Kim de Bruin

Bevolkingsprognose 2010-2060: model en veronderstellingen betreffende de sterfte

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. Als onderdeel van de bevolkingsprognose publiceert het CBS om het jaar een langetermijnprognose voor de sterftekansen en de levensverwachting. De nieuwste update van deze prognose is 17 december 2010 verschenen. Het model voor de sterfteprognose maakt onderscheid tussen sterfte aan een aantal belangrijke doodsoorzaken. Ten opzichte van de prognose uit 2008 zijn er een aantal veranderingen in het model doorgevoerd. Er wordt in meer detail naar doodsoorzaken onderscheiden en dit onderscheid wordt tot hogere leeftijden gebruikt. Volgens de nieuwe prognose stijgt de periode-levensverwachting bij geboorte voor mannen tot 84,5 jaar in 2060 en voor vrouwen tot 87,4 jaar. De vorige prognose keek vooruit tot 2050. Voor dat jaar geeft de nieuwe prognose een bijstelling van de levensverwachting voor mannen met 0,5 jaar en voor vrouwen met 1,0 jaar. Volgens de nieuwe prognose zullen de mannen die in 1960 geboren werden een (cohort-)levensverwachting van 79 jaar hebben en zullen de vrouwen met dat geboortejaar gemiddeld 83 worden. Auteurs: Coen van Duin, Gwen de Jong, Lenny Stoeldraaijer en Joop Garssen

Nieuwe Nederlandse cijfers voor OESO over beloning artsen

Voor de OECD Health Database en de OESO-publicatie van Health at a Glance 2011 heeft het CBS cijfers aangeleverd, die volgens een nieuwe methodiek berekend zijn. Deze nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS wijken hierdoor sterk af van de in het verleden door de OESO gepubliceerde cijfers. In deze notitie worden de nieuwe cijfers gepresenteerd en toegelicht, en vervolgens vergeleken met de in het verleden gepubliceerde cijfers.

Een op de zeven werknemers gehinderd door administratieve werkzaamheden

In 2010 ondervond 15 procent van de werknemers minstens één keer per week hinder bij het uitvoeren van het werk door onnodige administratie. Ook zien veel werknemers slecht functionerende collega’s als een belemmering.

Aantal meerlingen neemt af

Sinds 2003 daalt het aantal meerlinggeboorten in Nederland. Doordat er de laatste jaren vaak maar 1 eicel wordt teruggeplaatst bij in-vitrofertilisatie is het aantal tweelingen fors afgenomen.

Uitgaven aan zorg groeien minder snel

In 2010 waren de uitgaven aan de gezondheids- en welzijnszorg 87,6 miljard euro. Dit is 3,6 procent meer dan in 2009.

Gezondheid bewoners aandachtswijken iets vooruit

De gezondheidstoestand en leefstijl van mensen in aandachtswijken is minder goed dan daar buiten. De geestelijke gezondheid en de ervaren gezondheid verbeterden er de laatste jaren echter wel en het aandeel rokers nam af.

Drie kwart van bevallingen in ziekenhuis

In 2010 zijn in Nederland 184 duizend kinderen geboren. Drie kwart van de bevallingen vond in een ziekenhuis plaats, een kwart thuis.

Toelichting op cijfers verkeersdoden

Op 18 april hebben het CBS en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een bericht uitgebracht over het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in Nederland in 2010.

Opnieuw daling aantal verkeersdoden

In 2010 vielen in Nederland 640 doden in het verkeer. Dit is 11 procent minder dan de 720 doden in 2009.

Tien procent minder onverzekerden tegen ziektekosten in 2010

Op 1 mei 2010 waren 136 duizend inwoners van Nederland niet verzekerd tegen ziektekosten. Dit is 10 procent minder dan een jaar eerder.

Vooral jongens verleid door drank en drugs

Ruim twee derde van de jongeren beweegt te weinig, rookt, drinkt overmatig of gebruikt cannabis.

Vrouwen hebben vaker chronische aandoeningen dan mannen

Chronische aandoeningen komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Ruim de helft van de vrouwen heeft een chronische aandoening, meer dan een kwart zelfs meerdere.

Nederlanders wonen op gemiddeld 0,9 kilometer van een huisartsenpraktijk

Nederlanders woonden in 2008 op gemiddeld 0,9 kilometer van de dichtstbijzijnde huisarts. Binnen een afstand van één kilometer kunnen Nederlanders uit gemiddeld bijna twee praktijken kiezen. Binnen drie kilometer loopt dit op tot ruim tien.

Kanker: lager risico, meer sterfgevallen

Het risico om door kanker te overlijden daalt. Mannen hadden in 2010 circa 14 procent minder kans om door kanker te sterven dan in 2000; bij vrouwen daalt het sterfterisico met circa 5 procent minder snel.

Uitgaven aan maatschappelijke opvang en vrouwenopvang sterk gegroeid

De omzet van instellingen voor maatschappelijke opvang (MO) en vrouwenopvang (VO) is sinds 2006 met gemiddeld 12 procent per jaar gestegen tot ruim 630 miljoen euro in 2009. De belangrijkste inkomstenbronnen van deze MO/VO-instellingen zijn gemeentelijke subsidies en het AWBZ-budget voor beschermd wonen en begeleiding.

Trendcijfers gezondheidsenquête 1981-2009

Aan de hand van gegevens uit de continue Gezondheidsenquête (GE) en de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn in dit artikel voor de periode 1981–2009 trendmatige ontwikkelingen in het gebruik van enkele gezondheidszorgvoorzieningen, een aantal gezondheidsindicatoren en enkele leefstijlkenmerken beschreven. Hierbij is tevens bekeken wat de invloed van de veroudering van de Nederlandse bevolking op deze ontwikkelingen is geweest.

Werken in de zorg zwaar, maar geeft veel voldoening

Werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg vinden hun werk fysiek en psychisch zwaar. Desondanks zijn ze meer dan gemiddeld tevreden met hun werk.

Zorggebruik laatste 30 jaar toegenomen

De afgelopen 30 jaar is het gebruik van een aantal gezondheidszorgvoorzieningen duidelijk toegenomen.

Psychische klachten vooral bij vrouwen, ouderen en laagopgeleiden

In de periode 2001–2009 had gemiddeld 14 procent van de volwassen Nederlanders psychische klachten. Psychische problemen komen het meest voor onder vrouwen, 75-plussers en laagopgeleiden.

Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht

Het CBS verzamelt informatie over geestelijke ongezondheid. Zij doet dit met behulp van de gezondheidsenquête die deel uitmaakt van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Sinds 2001 zijn in deze enquête vragen opgenomen waarmee de Mental Health Inventory 5 (MHI-5) kan worden berekend, die een indicatie geeft hoe het is gesteld met de geestelijke gezondheid. Op basis van deze resultaten wordt aan de hand van verschillende demografische, geografische, sociaaleconomische en leefstijlkenmerken een beeld geschetst van de spreiding van geestelijke ongezondheid onder de volwassen Nederlandse bevolking. Op 19 januari 2011 is een nieuwe versie van dit rapport verschenen. In figuren 9 en 10 op pagina 17 stonden 'Totaal' en 'Mannen' fout weergegeven in de legenda. In de nieuwe versie is deze fout hersteld. Op 4 juli 2014 is van dit rapport nogmaals een nieuwe versie verschenen, i.v.m. een aanpassing in de toelichting in paragraaf 3.1 op pagina 8.

Hoge omzetgroei en meer winst bij zorginstellingen

Net als in 2008 groeide de omzet van zorginstellingen in 2009 sterk, ondanks de recessie waarin Nederland verkeerde. Ook de winst is fors gestegen.

Circa 400 duizend bloeddonors in Nederland

Ongeveer 400 duizend Nederlanders zijn bloeddonor. Dat is 4 procent van de 18- tot 70-jarigen, de leeftijdsgroep die donor mag zijn.

Oudere met lager inkomen krijgt vaker bezoek van huisarts thuis

Ongeveer negen op de tien 75-plussers hadden in 2008 minstens eenmaal contact met de eigen huisarts.

Naar een betere gezonde levensverwachting

Een evaluatie van bestaande statistieken over gezonde levensverwachting. Op 23 maart 2011 is een herziene versie van dit rapport uitgebracht. De correctie betreft de titel en de labels in figuur 1 op pagina 13.

Minimaal vijf jaar minder gelukkig en tevreden na scheiding of verweduwing

Het aandeel gelukkige en tevreden mensen onder degenen die net gescheiden zijn of een partner hebben verloren, is fors lager dan gemiddeld. Toch blijkt het aandeel gelukkigen onder mensen die minstens 5 jaar geleden verweduwden, scheidden of trouwden, weer dicht bij het gemiddelde te liggen

Cannabisgebruikers psychisch ongezonder

Onder cannabisgebruikers is het aandeel dat een minder goede geestelijke gezondheid heeft twee keer zo groot als onder deniet- gebruikers. In de periode 2007/2009 heeft ruim 4 procent van de 15- tot 65-jarigen recent geblowd.

Een op de tien mensen zorgt voor ziek of hulpbehoevend familielid

Een op de tien personen van 15 tot 65 jaar zorgt voor een langdurig ziek of hulpbehoevend familielid. Meestal gaat het om een ouder.

De verdeling van de lasten in de zorg

In dit artikel wordt eerst ingegaan op de belangrijkste wijzigingen in het zorgstelsel. Daarna wordt gekeken naar de totale kosten en worden deze verdeeld naar type financiering. Vervolgens wordt een analyse gemaakt van de lastenverdeling tussen de verschillende actoren. Tenslotte wordt aandacht besteed aan de situatie in een aantal andere landen.

Mensen met beroepen van lager niveau voelen zich minder gezond

Mensen met beroepen van elementair of lager niveau voelen zich ongezonder dan mensen met een beroep op hoger niveau.

Marokkanen minst vaak in ziekenhuis opgenomen voor kanker

In 2008 werden Marokkanen in vergelijking met andere herkomstgroepen het minst in het ziekenhuis opgenomen voor kanker en hart- en vaatziekten. De meeste opnamen voor hart- en vaatziekten deden zich voor bij Turken, gevolgd door Surinamers.