Veiligheid en recht

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

In 2019 22,5 duizend asielzoekers en 4,2 duizend nareizigers naar Nederland, bij elkaar een fractie minder dan in 2018

Meisjes hebben vaker dan jongens te maken met online pesten, stalking of bedreiging. Bj homo- of biseksuele jongeren komt cyberpesten en dergelijke vaker voor dan bij heteroseksuele jongeren.

Slachtofferhulp Nederland heeft in 2018 met bijna 172 duizend Nederlanders contact gehad naar aanleiding van een delict of een verkeersongeval

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Voor het ontwikkelen van de indicatoren is gebruik gemaakt van door Nederlandse gebruikers geposte en openbaar beschikbare berichten van onder andere Twitter, Facebook en Instagram.

Een experimentele tool maakt het mogelijk om snel een actuele indicatie te krijgen van de veranderingen in sociale spanning en emoties in de samenleving.

In het eerste halfjaar van 2019 kregen 366 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Het aantal jongeren met jeugdzorg neemt al jaren toe, evenals de duur van de verleende zorg

Slachtoffers van fraude bij online aankopen krijgen 9 op de 10 keer geen financiële vergoeding. Ook zijn er vaak emotionele gevolgen van dit cyberdelict.

In 2018 kwamen in Nederland 119 mensen om het leven door moord of doodslag, 39 minder dan in 2017. Er zijn vooral minder mannen vermoord.

In 2018 bedroegen de uitgaven aan defensie uitgedrukt als percentage van het bbp 1,2 procent. De uitgaven van de overheid aan defensie stegen met ruim een half miljard naar 9,1 miljard euro.

Aan de kust komen met name lichtere vermogensmisdrijven in de zomermaanden vaker voor dan in de rest van het jaar.

1,2 miljoen mensen in 2018 slachtoffer cybercrime. Vooral jongeren slachtoffer, vermogensdelicten kwamen het vaakst voor

Op 1 januari 2019 waren in Nederland ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk.

Het aantal eerste asielverzoeken was in het eerste kwartaal van 2019 ruim 400 lager dan in het voorgaande kwartaal, maar 1 250 hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Het aantal nareizende gezinsleden is voor het vijfde opeenvolgende kwartaal gedaald

Hoeveel statushouders hebben binnen inburgeringstermijn het examen gehaald? Van het cohort 2014 had 58% het examen gehaald per oktober 2018, 2% was te laat, de rest heeft vrijstelling, ontheffing of uitstel

In 2018 werden bijna 160 duizend mensen door de politie verdacht van het plegen van een misdrijf. Ruim 8 op de 10 waren man en 1 op de 10 was minderjarig. Het aantal verdachten onder 12- tot 18-jarigen is vanaf 2008 het sterkst gedaald.

De meldkamercentralisten van de brandweer kregen 245 duizend meldingen te verwerken in 2018, 12 procent meer dan een jaar eerder

Ruim een vijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg binnen een jaar te maken met een nieuwe inbraak. Ruim drie kwart van de slachtoffers kreeg één keer te maken met (poging tot) woninginbraak, 15 procent twee keer en 7 procent drie keer of vaker.

Zelfgerapporteerde woninginbraak en inbraakpreventie

Duurdere woningen en buurten zijn naar verhouding vaak doelwit van inbrekers. Daarnaast blijkt dat ze ook vaker toeslaan in verstedelijkte gebieden. In buurten waar inwoners in sociaal opzicht veel onderlinge banden hebben, zijn inbrekers minder vaak actief.

Politie registreert meer zedenmisdrijven. Meer meldingen van Meer verkrachtingen, aanrandingen, sexting en grooming. Vier op de tien slachtoffers melden gewelds- of zedenmisdrijven. In totaal worden minder misdrijven gemeld.

Twee derde van de slachtoffers van een geweldsdelict voelt zich wel eens onveilig, tegen een derde van degenen die in de afgelopen 12 maanden geen slachtoffer van een geweldsmisdrijf zijn geweest. Ook in hun eigen buurt, alleen thuis of op straat, voelen meer slachtoffers van geweldsdelicten zich wel eens onveilig.

In 2017 gaf 1,7% van de vrouwen van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer geweldsdelicten, van de mannen was dit 2,5%. Bedreiging komt het meeste voor onder zowel mannen als vrouwen. Vrouwen rapporteren ruim twee keer zo vaak slachtoffer te zijn geweest van een seksueel delict als mannen.

Een op de drie Nederlandse autobezitters kreeg in 2017 ten minste één snelheidsboete. Onder particulieren werden jonge autobezitters relatief vaker bekeurd dan oudere autobezitters.

Hoeveel autobezitter kregen in 2017 een boete voor te hard rijden en werden ze vaker bekeurd op de snelweg of binnen de bebouwde kom?

Kleine bedrijven hebben minder vaak te maken met een cyberaanval dan grotere

Op Sint-Eustatius kwam in 2018 bij 46 procent van de inwoners overlast voor in de woonbuurt.

Slachtofferschap van gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten daalde tussen 2012 en 2017 van 20 naar 15 procent. De daling was het sterkst onder ouderen en jongeren

Mobiele telefoongebruikers hebben naar eigen zeggen minder vaak beveiligingssoftware op hun toestel dan computergebruikers.

In 2017 kwamen in Nederland 158 mensen om het leven door moord of doodslag. Er vielen 112 mannelijke en 46 vrouwelijke slachtoffers. In 2016 vielen er in totaal 108 slachtoffers.

Aantal asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2018, stabiel. Turkije, Syrië, Eritrea, minderjarigen, vrouwen

Vrouwen van 65 jaar of ouder zonder partner geven naar verhouding het vaakst aan dat zij ’s avonds niet zo maar de deur open doen. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017 van het CBS.

Onderzoek voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In hoeveel gevallen vormt seksueel geweld de aanleiding voor jeugdhulp?

Vrouwen van 18 tot 25 jaar hadden in 2017 het meest te maken met gedrag dat ze als respectloos ervoeren

Het aantal mensen dat in dienst is van de brandweer is het afgelopen jaar iets gegroeid.

Burgers noemen te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen het vaakst als vormen van buurtoverlast die als eerste zouden moeten worden aangepakt

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

In 2017 nam Nederland 2 265 uitgenodigde vluchtelingen op. Veel van deze vluchtelingen konden zich in Nederland vestigen in het kader van de EU-Turkije-verklaring uit maart 2016.

Mensen met een hogere opleiding hebben veelal een hogere brede welvaart dan laagopgeleiden. Wel zijn zij vaker slachtoffer van criminaliteit. Personen met een niet-westerste achtergrond hebben een lagere brede welvaart, deels samenhangend met leeftijd en opleiding.

De geregistreerde criminaliteit, het slachtofferschap van criminaliteit volgens burgers en moord en doodslag stegen van de jaren '50 tot de jaren '90 van de vorige eeuw maar zijn sindsdien weer gedaald.

In 2017 kregen 405 duizend jongeren jeugdzorg. Er werd vooral meer jeugdhulp door wijk-of buurtteams gegeven dan in eerdere jaren. Jeugdbescherming en jeugdreclassering namen af.

Van alle werkzame personen in Nederland was in 2016 1,6 procent (133 duizend personen) werkzaam als veiligheidswerker

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had na 30 maanden 11 procent werk. 84 procent van de statushouders had een uitkering.

In de afgelopen tien jaar gingen bijna 28 duizend bedrijven met werknemers failliet. Dat trof ongeveer 422 duizend personen.

21% van strafrechtelijke verdachten bij drugszaken was zonder inkomen, terwijl zij 16% uitmaakten van alle verdachten

Samenhang tussen economische zelfstandigheid en sociale veiligheid van vrouwen

Houding en opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen

De Nederlandse brandweer heeft in 2017 gemiddeld 7,7 minuten nodig gehad om bij een brand te komen.

Inwoners van Bonaire voelden zich in 2017 veiliger dan vier jaar eerder

Jongeren in de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering per gemeente.

Ontwikkeling van het aantal jongeren met jeugdzorg tussen 2011 en 2016

Cijfers over wonen, jeugdhulp en criminaliteit in de Kempen.

Tussen 2010 en 2017 is het aantal autodiefstallen dat bij de politie is aangegeven met 40 procent afgenomen

In 2017 23% minder slachtoffers criminaliteit dan in 2012. Geregistreerde misdrijven per inwoner daalden met 30%

In 2017 registreerde de politie 11% minder verdachten van misdrijven dan in 2016

Het aantal ondervonden delicten per inwoner daalde tussen 2012 en 2017 met 29 procent

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2017 bijna 219 duizend meldingen binnen van incidenten

In 2017 werden 16145 eerste asielverzoeken ingediend en arriveerden 14490 nareizigers

311 duizend jongeren kregen in de eerste helft van 2017 jeugdhulp. Een deel had al eerder jeugdzorg gekregen

Er kwamen 4,4 duizend asielzoekers en 2,3 duizend nareizigers naar Nederland in het derde kwartaal van 2017

In 2014 stonden er 19 340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij de AMK’s

Sinds 2007 daling van criminaliteit. Minder registraties, verdachten, strafzaken en slachtoffers.

Ook een overtreding van de leerplichtwet was vaak reden voor doorverwijzing.

Ruim 20 procent van de bedrijven heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen.

In 2016 is ongeveer een kwart van alle cybercrimedelicten gemeld. Dat is minder dan vier jaar eerder.

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast

4 op de 10 Nederlanders ondervinden buurtoverlast, maar dit neem wel af. Overlast door buurtbewoners is nog toegenomen.

In 2016 zei ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes dat ze wel eens gepest worden op internet.

In 2016 seponeerde het Openbaar Ministerie 24 procent van de afgedane zaken; in 2007 12 procent.

In 2016 kwamen 76 mannen en 34 vrouwen om door moord of doodslag, 1 man en 9 vrouwen minder dan in 2015

Na twee maanden met een een stijging, is het aantal faillissementen in juli weer gedaald.

Ruim 8 % van de inwoners van Rotterdam, Roosendaal en 4 Limburgse steden heeft veel overlast van drugs

Veel Syrische en Eritrese asielzoekers hebben verblijfsvergunning en woonruimte, maar vaak nog afhankelijk van uitkering

Bezorgdheid, alertheid en mijdgedrag van volwassenen in verband met terroristische dreiging

Nederlanders achten kans op terreuraanslag groot

De helft van de internetgebruikers geeft aan wel eens gebruik te maken van een openbaar, niet beveiligd wifi-netwerk.

Op 1 januari 2017 waren in Nederland 27,7 duizend personen voor de brandweer aan het werk.

In 2016 was 83 procent van de 695 door de VN uitgenodigde vluchtelingen Syriër

Jongeren die jeugdhulp ontvangen komen relatief vaak uit een eenoudergezin.

Veiligheidsgevoelens van herkomstgroepen en factoren die hiermee samen kunnen hangen.

21% van de inwoners met een niet-westerse achtergrond gaf in 2016 aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt

Van januari tot en met maart 2017 kwamen 4 duizend asielzoekers en 5,3 duizend nareizigers naar Nederland.

In 2016 reisde een op de vijf minderjarige asielzoekers alleen. De meerderheid kwam uit Eritrea.

Achtergrondartikel in Bevolkinsgtrends over “Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee”

Nederlanders ervaren spanningen tussen bevolkingsgroepen in de samenleving. In hun directe omgeving is dat minder.

Onderzoek naar responsgedrag en selectiviteit bij inzet van internet en papier bij de Veiligheidsmonitor

Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief.

De helft van de 268 duizend in 2016 door de politie geregistreerde verdachten pleegde een delicht in hun eigen gemeente.

Fraude met online handel, Antwoorden uit de Veiligheidsmonitor vergeleken met het politieregister

Minder mensen hebben last van respectloos gedrag

In januari 2017 kwamen er vooral minder nareizende gezinsleden, het aantal asielzoekers was ook lager dan in december.

Criminaliteit tegen burgers, zoals gewelds- en vermogens- en vandalismedelicten, nam af tussen 2012 en 2016.

De criminaliteit is de afgelopen vier jaar het sterkst gedaald in Zuid- en oost-Nederland.

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2016 bijna 222 duizend meldingen binnen van incidenten

Ruim de helft van de kinderen die in 2016 als asielzoeker of nareiziger naar Nederland kwam, was Syriër.

Urban Data Center voor regio Groningen

De uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn in vijf jaar tijd met 68 miljoen euro gedaald

In 2015 was 40 procent van de 450 door de VN uitgenodigde vluchtelingen Syriër.

In november 2016 kwamen er meer nareizende gezinsleden, vooral Syriërs, en iets minder asielzoekers dan in oktober.

Een belangrijk deel van de discriminatiemeldingen bij gemeenten gaat over discriminatie op grond van herkomst

Ontwikkeling aantal gedetineerden in Nederlandse gevangenissen in 2015 en naar kenmerken van gedetineerden.

Nieuwsbericht CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center

Percentage door politie geregistreerde verdachten van misdrijven sinds 2005 onder alle herkomstgroeperingen gehalveerd

Inwoners met migratie- en Nederlandse achtergrond: verschillen en overeenkomsten in het Jaarrapport Integratie 2016

In oktober 2016 kwamen 3,5 duizend asielzoekers en nareizigers, van wie 390 uit Marokko en 270 uit Algerije

Van vandalisme en seksuele delicten wordt relatief weinig melding of aangifte gedaan bij de politie.

Melding en aangifte door slachtoffers van traditionele criminaliteit en cybercrime bij politie en andere instanties

In welke gemeenten, wijken en buurten vinden de meeste woninginbraken en geweldsmisdrijven plaats?

In Vinex-wijken is minder criminaliteit en voelen bewoners zich minder vaak onveilig.

Preventieve maatregelen tegen woninginbraak verschillen per provincie

In september 2016 kwamen er 3 duizend asielzoekers, iets meer dan in augustus en 5,4 duizend minder dan een jaar eerder

Het aantal geregistreerde misdrijven nam in 2015 af, tot minder dan één miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald.

Syriërs die inwoner van Nederland zijn wonen verspreid over het land. De immigratie volgt op de asielverzoeken.

Sinds 2009 wordt jaarlijks bijna 13 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding van criminaliteit, na 7 jaar snelle groei

In 2015 werd 2 295 personen aan de grens toegang geweigerd tot Nederland.

In augustus 2016 zijn 2 385 asielzoekers en nareizigers geregistreerd. Tot nu toe kwamen er dit jaar 16,2 duizend

In juli 2016 dienden 1.425 personen een eerste asielverzoek in en arriveerden er 660 nareizigers in Nederland.

In juli 2016 zijn er 16 faillissementen minder uitgesproken dan in juni.

In 2015 kwamen 120 mensen om door moord. De helft van de vermoorde vrouwen is omgebracht door een ex of partner.

In 2014 meldden bijna 9 duizend minderjarige slachtoffers van gewelds- of zedendelicten, of hun naasten, zich bij SHN.

In juni 2016 kwamen er iets meer asielzoekers dan in mei. In het 2e kwartaal was de asielinstroom lager dan vorig jaar

Jongeren die na een misdrijf of overtreding naar Halt zijn gestuurd, vervallen vaker opnieuw in crimineel gedrag.

Minstens 9 op de 10 leerplichtige kinderen die worden opgevangen door het COA volgen onderwijs.

1 op 5 minderjarige asielzoekers reisde in 2015 zonder begeleiding van een volwassen familielid naar Nederland

De daling in het aantal meerderjarige verdachten in 2015 was de grootste in meer dan 10 jaar

In mei 2016 zijn 1420 asielzoekers en nareizigers geregistreerd, iets meer dan in april maar half zoveel als in mei 2015

Opnieuw minder brandweerpersoneel

De immigratie van Syriërs loopt sinds eind 2015 op, en volgt op de toestroom van asielzoekers en nareizigers in 2015.

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald.

Eind 2015 stonden 31 duizend jongeren onder toezicht of voogdij. Voogdij komt meer voor, ondertoezichtstelling minder.

Een op de tien jongeren hebben in 2015 gemeentelijke jeugdhulp ontvangen.

In 2015 bijna 17600 keer schadevergoeding toegekend voor onterechte hechtenis of onterecht gemaakte kosten

In 2015 werden 1163 gratieverzoeken ingediend. In 2005 waren dat er nog bijna 3900.

In maart waren er meer eerste asielverzoeken van Albanezen dan van Syriërs.

In 2015 registreerde Nederland 2,5 eerste asielverzoeken per 1 000 inwoners, gelijk aan het gemiddelde voor de hele EU.

In februari 2016 zijn er 82 faillissementen meer uitgesproken dan in januari, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Stedelingen reageren minder positief op stellingen over de sociale cohesie in hun wijk, terwijl ze positiever zijn over de fysieke voorzieningen dan bewoners van niet-stedelijke gemeenten. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van CBS. In de meeste districten van de regionale politie-eenheden Midden-Nederland, Oost-Nederland en Oost-Brabant ligt het gemiddelde rapportcijfer voor de leefbaarheid van de buurt boven het landelijke gemiddelde.

Sinds 2005 vertonen belangrijke indicatoren van criminaliteit en veiligheid een dalende trend. De vier indicatoren leveren gezamenlijk een breed beeld van de lange termijnontwikkelingen. De dalende trend is sterker onder jongeren en in stedelijke regio’s.

In 2015 werd 18 procent van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, een procent minder dan in het voorgaande jaar. De daling vond vooral plaats bij vermogensdelicten en vandalisme. Het percentage van de bevolking dat aangaf zich wel eens onveilig te voelen bleef vrijwel gelijk op 36 procent, terwijl het aandeel burgers dat veel sociale overlast ondervond daalde tot onder de 12 procent.

Onder 12 tot 23-jarigen daalde het aandeel dat verdachte of dader was van een misdrijf tussen 2007 en 2015 harder dan onder volwassenen. Het aandeel minderjarigen dat zelf aangaf criminaliteit te hebben gepleegd daalde ook tussen 2010 en 2015, maar niet zo hard als het aandeel verdachten. Daarnaast zeiden in 2015 bijna 3 op de 10 jeugdigen dat ze in de voorafgaande 12 maanden wel eens een cyber- of gedigitaliseerd delict hadden gepleegd.

In januari 2016 zijn er 3,3 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden in Nederland geregistreerd. Dat zijn er ruim een kwart minder dan in december. Toen werden er 4,6 duizend personen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geregistreerd.

Bij de brandweermeldkamers kwamen in 2015 in totaal 234 duizend meldingen binnen van incidenten. Dat is iets meer dan in 2014. In meer dan de helft van de gevallen ging het om brand, de overige meldingen waren verzoeken om hulp. Het aantal keer dat de meldkamers de brandweer alarmeerden na een hulpverleningsverzoek is in 2015 met 14 procent gestegen.

Na vier maanden met een stijging van het aantal faillissementen, daalt het aantal failliet verklaarde bedrijven weer. In januari 2016 zijn er 27 faillissementen minder uitgesproken dan in december, meldt CBS.

In 2015 zijn er in totaal 56,9 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd in Nederland. Vier op de tien asielzoekers en bijna twee derde van de nareizende familieleden kwam uit Syrië.

Hoe onveilig voelt de bevolking van Nederland zich? Hoe vaak werden mensen in 2014 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit en in hoeverre worden delicten gemeld aan de politie? Hoe ontwikkelt zich de geregistreerde criminaliteit in Nederland en wie worden aangehouden als verdachten? Hoe vaak worden strafzaken doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie en hoe worden deze zaken afgedaan door het OM en de rechter? Wat kost de veiligheidszorg in Nederland? Al deze vragen worden in dit artikel beantwoord.

In november 2015 zijn er 7,3 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden in Nederland geregistreerd. Daarmee komt het totaal voor dit jaar tot en met november op 52,5 duizend.

In 2014 werden van elke 10 000 vrouwen 50 verdacht van een misdrijf. Onder mannen was dat aandeel vier maal zo hoog. Vrouwen zijn in vrijwel alle soorten misdrijven sterk ondervertegenwoordigd ten opzichte van mannen, behalve bij winkeldiefstallen. Hoe ontwikkelt de criminaliteit onder (jonge) vrouwen zich en waarin verschilt deze van mannen?

In november 2015 is er 1 faillissement meer uitgesproken dan in oktober, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

In 2014 was 1 op de 6 geregistreerde verdachten 50-plusser, terwijl dit in 2007 nog 1 op de 8 was.

In 2014 is in Nederland voor ongeveer 13 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. De uitgaven aan veiligheidszorg namen tot 2012 toe, daarna is een lichte daling te zien. Gemiddeld werd er vorig jaar per hoofd van de bevolking iets meer dan 750 euro uitgegeven.

Het aantal nieuw geregistreerde asielzoekers en nareizigers is in oktober opgelopen tot 11,7 duizend. Dat zijn er meer dan ooit in een maand. In september waren het er nog 8,4 duizend. Ruim de helft kwam uit Syrië.

Het aantal mensen dat aangeeft respectloos gedrag mee te maken neemt al jaren af. Het aandeel dat zich zonder respect behandeld voelt door personeel van winkels of bedrijven is het sterkst afgenomen.

In deze rapportage en die over Jeugdhulp 1e halfjaar 2015 presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2015. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.

In deze rapportage en die over Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2015 presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2015. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.

Het aantal nieuw geregistreerde asielzoekers en nareizigers steeg in september 2015 tot een maandrecord van 8,4 duizend. Ruim zestig procent kwam uit Syrië. Er kwamen wat minder aanvragen uit Eritrea en meer uit Irak.

Zowel de geregistreerde criminaliteit als het aantal verdachten nam in 2014 verder af, na een eerdere daling tussen 2007 en 2013. De daling werkt door in de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, OM en rechter toe behoren.

In september 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 7 faillissementen minder uitgesproken dan in augustus, meldt CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008.

De Nederlandse brandweer heeft in 2014 gemiddeld 7,4 minuten nodig gehad om bij een brand ter plaatse te komen. Brandweereenheden rukten in dat jaar gemiddeld in 2,8 minuten uit en waren daarna ongeveer 4 minuten onderweg naar de brand. Daarmee is de brandweer in 2014 even snel als het jaar daarvoor, meldt CBS

De brandweer is 138 duizend keer uitgerukt in 2014, dat is ongeveer 8 duizend keer minder dan het jaar daarvoor. Dit komt omdat er 8 duizend keer minder gealarmeerd is vanuit de meldkamer. In 2014 werd 35 procent van de incidenten afgehandeld in de meldkamer, meldt CBS.

In de eerste acht maanden van 2015 dienden vooral volwassen mannen een eerste asielverzoek in. De groep die een gezinslid volgde dat al eerder in Nederland asiel had aangevraagd, bestond vooral uit vrouwen en kinderen. Van januari tot augustus van dit jaar bereikten 17 duizend asielzoekers Nederland, en 8 duizend nareizigers.

Nederlanders geven de veiligheid in hun buurt een rapportcijfer 7,2. Bijna een op de vijf mensen voelt zich wel eens onveilig in zijn eigen buurt.

In augustus 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 113 faillissementen minder uitgesproken dan in juli, meldt CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008.

In Nederland kwamen vorig jaar 144 mensen om het leven door moord of doodslag. Ruim de helft van de vermoorde vrouwen wordt omgebracht door een ex of partner. Bij vermoorde mannen is een kennis of vriend het vaakst de dader.

Het aandeel slachtoffers van online koopfraude is gestegen tussen 2012 en 2014. Andere vormen van cybercrimedelicten zoals hacken en identiteitsfraude zijn daarentegen afgenomen.

Bijna twee derde van de jongeren die vorig jaar te maken hebben gehad met cyberpesten is bekend met de dader. In 2014 is bijna 8 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar geconfronteerd met cyberpesten.

In juli 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, ongeveer evenveel faillissementen uitgesproken als in juni, meldt CBS. Het aantal faillissementen staat de afgelopen twee maanden op het laagste niveau sinds januari 2009.

In deze rapportage, en die over Jeugdhulp 1e kwartaal 2015, presenteert CBS de eerste voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering na 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor deze hulp en zorg.

In de eerste drie maanden van 2015 kregen 233 duizend jongeren gemeentelijke jeugdzorg. Het merendeel (85 procent) van de geleverde zorg betreft jeugdhulp. Daarnaast bestaat de jeugdzorg voor 12 procent uit jeugdbescherming en drie procent uit jeugdreclassering. Veel meer jongens dan meisjes kregen jeugdzorg.

In deze rapportage, en die over Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015, presenteert CBS de eerste voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering na 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor deze hulp en zorg.

In juni 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, 35 faillissementen minder uitgesproken dan in mei, meldt CBS. De dalende trend van het aantal faillissementen houdt hiermee aan.

Bijna de helft van de mannelijke ex-gedetineerden heeft drie maanden na afloop van detentie een uitkering als voornaamste bron van inkomsten. 20 procent haalt zijn inkomsten vooral uit werk. De resterende 34 procent heeft geen voor CBS waarneembare inkomsten. Dit blijkt uit een analyse van cijfers van het CBS op een groep mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 in een Huis van Bewaring terechtkwamen en deelnamen aan het Prison Project.

In mei 2015 zijn 370 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS vandaag. Dat zijn er 84 minder dan in april.

Vorig jaar hebben er 43 240 personen op strafrechtelijke grond in detentie gezeten. Dat is een stijging van 1,3 procent vergeleken met 2013. Het aantal personen dat op een willekeurige dag in detentie zat is echter met 6 procent gedaald. Dit komt onder meer door een gemiddeld kortere detentieduur.

Het afgelopen jaar kwamen ruim 40 procent meer asielzoekers naar de Europese Unie dan in 2013. In Nederland vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013.

In april 2015 zijn 446 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 198 minder dan in maart.

In 2014 registreerde de politie 7 procent minder misdrijven dan in 2013, de sterkste daling van de afgelopen tien jaar.

In maart 2015 zijn 614 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 134 meer dan in februari.

Gemeenten kregen in 2013 meer discriminatiemeldingen van burgers binnen dan in 2011 en kwamen iets vaker in actie naar aanleiding van een klacht. Gemeenten speelden bij de behandeling vooral een adviserende rol.

Personen die in de schuldsanering terechtkomen zijn steeds vaker 45 jaar of ouder. Het aandeel mensen onder de 45 jaar dat een wettelijk traject ingaat om schulden af te lossen, daalt juist.

In 2013 is bijna één op de vijf geregistreerde verdachten een buitenlander. Ruim de helft van deze groep, één op de tien verdachten, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in ons land. Denk hierbij aan toeristen, seizoenarbeiders, illegalen en rondreizende criminele bendes. Het aantal verdachten uit Oost-Europese landen is sinds 2007 sterk toegenomen.

In 2014 vroegen bijna 24 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dit is 66 procent meer dan in 2013 en het hoogste aantal sinds 2002. Het aantal van 2014 ligt echter nog ruim onder het niveau van de jaren 90.

Vernieling van straatmeubilair en bekladding van muren of gebouwen komen in de beleving van de burger steeds minder voor. Ook zeggen steeds minder Nederlanders persoonlijk slachtoffer te zijn geweest van vernieling, aan bijvoorbeeld hun auto of andere bezittingen. De politiestatistieken bevestigen deze dalende trend in vandalisme.

In oktober 2014 zijn 534 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er ongeveer evenveel als in september, ondanks het feit dat oktober een zittingsdag minder telde dan september. Ten opzichte van augustus, dat evenveel zittingsdagen telde als oktober, is het aantal uitgesproken faillissementen 69 hoger.

In 2013 heeft de brandweer in totaal minder hulpvragen binnen gekregen. Het aantal brandmeldingen daalde, maar het aantal verzoeken om hulpverlening was afgelopen jaar buitengewoon hoog. De uitgaven aan de brandweer bleven gelijk.

Lesbiennes en vooral homo’s oordelen ongunstiger over de sociale samenhang in hun woonbuurt dan heteroseksuele mannen en vrouwen. Ook ervaren ze meer overlast van rondhangende jongeren en van buurtbewoners, en voelen ze zich onveiliger in hun woonomgeving.

In 2013 werden 225 duizend personen verdacht van een misdrijf; 1,3 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder. Van deze personen werden 6 op de 10 ooit eerder door de politie verdacht van een misdrijf. Bijna de helft van de verdachten is van allochtone herkomst, terwijl zij 21 procent van de bevolking vormen. Ook is de geregistreerde misdaad gedaald in de periode 2007-2013.

Een vrouw die in 2013 is gescheiden en recht had op alimentatie, kreeg een bedrag van gemiddeld 980 euro per maand. Deze partneralimentatie is sinds 2009 licht gedaald. In de periode 2001-2009 nam de partneralimentatie nog elk jaar sterk toe.

Sociaaleconomische trends 2014. Mannen die gearresteerd zijn voor een misdrijf hebben gemiddeld een derde minder legale inkomsten dan mannen die nooit werden gearresteerd. Dit is deels te wijten aan verschillen in hun onderwijsloopbaan en de verschillende leeftijdsopbouw van beide groepen. Dat maakt het CBS vandaag bekend. Crimineel gedrag en een daaropvolgende arrestatie leidt tot een slechtere arbeidsmarktposite en lagere inkomsten. Maar ook het omgekeerde is het geval: een slechte arbeidsmarktpositie en lage inkomsten kunnen aanleiding geven tot crimineel gedrag. Voorafgaand aan het criminele feit dalen de inkomsten van mannen die verdacht zijn van een misdrijf. Ná de arrestatie herstelt de inkomstenontwikkeling zich weer.

In september 2014 zijn 524 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 59 meer dan in augustus. De stijging is toe te schrijven aan het feit dat september een zittingsdag meer telde dan augustus.

In 2013 vond de helft van de Nederlanders de politie te weinig zichtbaar in de eigen buurt. Inwoners van de grotere steden waren hier positiever over dan mensen die in kleinere gemeenten wonen.

Ruim een op de tien Nederlanders denkt dat de kans (heel) groot is dat er bij hen wordt ingebroken. Dat aandeel is de afgelopen jaren toegenomen, vooral bij inwoners van weinig stedelijke gebieden en 65-plussers. Toch zijn deze groepen nog steeds het minst bang voor inbraak. De toename is opmerkelijk, omdat het aantal slachtoffers van (een poging tot) inbraak nauwelijks steeg.

Sinds januari 2010 zijn gemeenten verplicht om inwoners de mogelijkheid te geven om gevallen van discriminatie te melden. Deze klachten moeten worden geregistreerd.

In juli zijn 621 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dit zijn er bijna 160 meer dan in juni dit jaar.

Het aantal asielverzoeken is de afgelopen maanden sterk toegenomen. In het eerste halfjaar van 2014 kwamen twee keer zo veel asielzoekers naar Nederland als in de eerste helft van 2013. Het is zelfs het hoogste aantal sinds het eerste halfjaar van 2001.

De waarde van de goederenexport naar snel groeiende economieën stijgt al jaren meer dan de export naar Europa. Het aandeel van Europese landen in de totale export is echter nog altijd veel hoger dan dat van de opkomende markten.

Inwoners van Zuid-Nederland doen meer aan criminaliteitspreventie dan inwoners van de andere landsdelen. Ze letten beter op hun spullen en beveiligen hun woning beter. Zuiderlingen voelen zich thuis onveiliger dan inwoners van andere gebieden.

In juni zijn 464 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dit is het laagste aantal per maand uitgesproken faillissementen van de afgelopen drie jaar. In mei waren er 552 faillissementen.

Ruim een kwart van de bevolking in Caribisch Nederland voelde zich in 2013 wel eens onveilig. De helft van de inwoners is van mening dat er geen, en 40 procent dat er weinig criminaliteit in de eigen buurt voorkomt. Minder dan een op de vijf inwoners werd in 2013 slachtoffer van een of meer delicten.

Een op de tien Nederlanders heeft veel last van rondhangende jongeren, dronken mensen en/of andere vormen van sociale overlast in hun buurt. Hangjongeren zorgen voor de meeste overlast, vooral in de grotere steden.

In mei zijn 551 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard meldt het CBS. Een maand eerder waren er dat nog 716.

In 2013 gaven meer mensen aan dat ze opgelicht waren bij het kopen via internet dan in het jaar daarvoor. Het aandeel slachtoffers van skimming daalde. Weinig slachtoffers van deze criminaliteit hebben hiervan aangifte gedaan bij de politie.

In 2012 hield de politie 66 duizend jongeren van 12 tot 25 jaar aan op verdenking van het plegen van minimaal één misdrijf, bijna een derde minder dan in 2007. De daling was het grootst onder minderjarige verdachten.

In april zijn 700 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn 174 faillissementen meer dan in maart. Een aanzienlijk deel van de stijging is toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in april.

In maart zijn 521 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn bijna 100 faillissementen minder dan in februari. Vergeleken met maart 2013 was het aantal faillissementen meer dan een kwart lager.

In 2013 zijn 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Na een aantal jaren van stijging daalt het aantal schuldsaneringen sinds 2012.

In 2013 registreerde de politie 640 duizend diefstallen. Dit waren er 38 per duizend inwoners.

In februari zijn 606 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 11 meer dan in januari.

In 2013 gaf één op de vijf inwoners van 15 jaar en ouder aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit (gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten).

In januari zijn 589 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 6 minder dan in december.

In 2013 kwamen 14,4 duizend asielzoekers naar Nederland, bijna 5 duizend meer dan in 2012. Dat waren vooral meer Syriërs en vrouwen en kinderen uit Somalië. Vergeleken met de jaren negentig is het aantal asielzoekers nu echter laag.

In 2013 zijn 12 306 faillissementen uitgesproken; 10 procent meer dan in 2012.

In december 2013 zijn 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 13 meer dan in november. Vooral in de handel, de bouwnijverheid en de financiële dienstverlening gingen bedrijven failliet.

In 2012 kregen Nederlandse burgerrechters bijna 1,1 miljoen nieuwe zaken te behandelen. Dat waren er 75 duizend minder dan in 2010, het piekjaar. Vooral het aantal dagvaardingszaken nam af.

In november 2013 zijn 576 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal in een maand tot nu toe in 2013.

In 2012 heeft de brandweer minder meldingen van brand en minder verzoeken om hulpverlening gekregen dan in 2011. De opkomsttijd bij brand is gelijk gebleven.

In 2012 is ruim 13 miljard euro uitgegeven aan preventie en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat komt neer op 780 euro per persoon. Sinds 2009 zijn de uitgaven aan veiligheidszorg vrijwel gelijk gebleven.

In oktober 2013 zijn 743 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn 147 faillissementen meer dan in september.

In 2012 gaf 3 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geworden van fraude bij aan- of verkopen via het internet. Dat komt neer op bijna 370 duizend personen. Vooral jongeren en middelbaar- tot hoogopgeleiden hadden te maken met aankoopfraude.

In september 2013 zijn 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is iets minder dan in augustus en het laagste aantal tot nu toe in 2013.

In 2012 werd 1,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van identiteitsfraude via een betaal- of pinautomaat of via het internet. Dat zijn ruim 200 duizend personen.

In augustus 2013 zijn 608 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal tot nu toe in 2013. Het aantal faillissementen is wel 19 procent hoger dan in augustus 2012.

Nederland nodigt jaarlijks ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich hier te vestigen. De afgelopen vijf jaar kwamen veel van hen uit Irak, Myanmar en Ethiopië.

In juli 2013 werden 779 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van de failliet verklaarde bedrijven waren er veel actief in de handel en de bouwnijverheid.

In 2012 werd ruim 10 procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar wel eens gepest op internet. Laster, roddel en achterklap komen het meest voor, gevolgd door stalken, bedreiging en chantage. De meeste slachtoffers melden dit niet bij politie of andere instanties.

In het eerste halfjaar van 2013 is een recordaantal faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken. Bij 4 op de 10 faillissementen betrof het een bedrijf uit de bouw of de handel.

In 2012 registreerde de politie 5 procent minder misdrijven dan in 2011. De geregistreerde criminaliteit vertoont al jaren een dalende trend. Er waren echter opnieuw meer woninginbraken en zakkenroldelicten.

Homoseksuelen voelen zich vaker onveilig dan heteroseksuelen. Ook zijn ze vaker slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit en ervaren ze meer respectloos gedrag.

In mei 2013 zijn 796 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het grootste aantal sinds het begin van de reeks in 1981.

Er kwamen in 2012 minder asielzoekers naar Nederland dan het jaar ervoor. Het aantal Afghaanse asielzoekers nam sterk af. Uit Syrië komen echter steeds meer verzoeken.

In april 2013 zijn 682 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 28 minder dan in maart.

Ongeveer een kwart van de jongeren was in 2012 slachtoffer van criminaliteit. Jonge mannen zijn vaker slachtoffer van een geweldsdelict dan jonge vrouwen.

In 2012 zijn 13,8 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Na twee jaar van sterke stijging is dit aantal in 2012 licht gedaald. Drie kwart van de in 2012 beëindigde schuldsaneringen eindigde schuldenvrij.

In maart 2013 zijn 709 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 50 minder dan in februari, toen het grootste aantal faillissementen ooit in een maand werd uitgesproken.

In februari 2013 zijn 755 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het hoogste aantal ooit in een maand.

In 2012 gaf ruim een op de acht Nederlanders van 15 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van cybercrime, zoals hacken en pesten op internet.

In 2011 registreerde de politie 262 duizend personen een of meer keer als verdachte van een misdrijf. Dat waren er 20 procent minder dan in 2007. Er werden vooral minder jongeren en autochtonen verdacht.

In 2011 kwamen 500 alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland, 200 minder dan het jaar ervoor. Ruim de helft van hen was afkomstig uit Afghanistan.

In januari 2013 zijn 715 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal faillissementen blijft hoog.

Eind september 2012 waren bijna 40 duizend minderjarigen (deels) aan het ouderlijk gezag onttrokken door een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voogdij. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar geleden.

Er zijn in december 552 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In november waren dit er 581.

In 2012 zijn er 11235 faillissementen uitgesproken. Dat is 18 procent meer dan in 2011.

In de afgelopen jaren zijn meer mensen slachtoffer van woninginbraak geworden. Ook denken steeds meer Nederlanders dat de kans hierop groot is. In het westen en zuiden van Nederland wonen relatief de meeste slachtoffers.

In 2011 heeft de brandweer meer brandmeldingen en iets minder verzoeken tot hulpverlening gekregen dan in 2010. De opkomsttijd bij brand is gelijk gebleven. Er vielen iets minder doden bij branden, maar meer bij incidenten waarbij de brandweer hulp verleende.

In 2011 is bijna 13 miljard euro uitgegeven ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat is bijna evenveel als in de twee voorgaande jaren.

Er zijn in november 564 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, tegen 698 in oktober. In de eerste 11 maanden van 2012 werden 6 804 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is ruim 20 procent meer dan in dezelfde periode van 2011.

Het CBS heeft in 2012 voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapportage opgesteld over discriminatieklachten over het jaar 2011. Sinds 2010 zijn gemeenten verplicht om ingezetenen de mogelijkheid te bieden om discriminatieklachten te melden. Deze meldingen worden vervolgens aan BZK aangeboden. De meldingen over het jaar 2011 hebben als basis gediend voor deze rapportage.

Nederlanders zijn in 2011 positiever gaan oordelen over de politie. Zowel over de contacten met de politie als over het functioneren van de politie is men iets tevredener dan in 2010. Ook het oordeel over de beschikbaarheid van de politie is verbeterd, ook op het platteland.

In 2011 heeft de bestuursrechter van de rechtbanken 5 procent meer zaken afgedaan dan in 2010. Een op de vijf zaken werd gegrond verklaard of toegewezen. Een op de drie zaken werd ingetrokken voordat de rechter uitspraak deed.

Er werden in oktober 703 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 150 meer dan een maand eerder. In de eerste 10 maanden van 2012 werden 6245 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode van 2011.

Steeds minder mensen ervaren respectloos gedrag. Vooral het gedrag van winkel- of overheidspersoneel overschrijdt minder vaak de grenzen van goed fatsoen

Kinderen van niet gehuwde ouders worden steeds vaker al in het jaar van geboorte erkend door de vader. In 2011 gold dat voor 9 op de 10 baby’s. Ook het aantal erkenningen is sterk toegenomen, vooral doordat steeds meer kinderen buiten het huwelijk worden geboren.

In 2011 werd bij bijna een op de zes echtscheidingen partneralimentatie toegewezen door de rechter. Dat is wat minder vaak dan tien jaar geleden, maar de bedragen zijn wel hoger geworden. Het aantal toewijzingen van kinderalimentatie is in dezelfde periode niet veel veranderd.

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen, vluchtelingen en allochtonen. Vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt en is niet altijd duidelijk wat de boodschapper bedoelt. Wat betekenen deze begrippen nu precies en wat zijn de verschillen tussen deze termen? In dit artikel wordt één en ander op een rij gezet. Auteurs: Arno Sprangers en Han Nicolaas.

In 2011 registreerde de politie 372 duizend verdachten van misdrijven. Dat waren er bijna 3 procent minder dan een jaar eerder.

Slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit voelen zich jarenlang onveiliger dan niet-slachtoffers. Slachtoffers vermijden ook vaker onveilige plekken dan niet-slachtoffers. Daarnaast schatten zij hun kansen om opnieuw met criminaliteit in aanraking te komen veel hoger in dan niet-slachtoffers.

Er werden in september 553 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 40 meer dan een maand eerder.

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen bij de krijgsmacht in de periode 2003-2011. Ingegaan wordt onder meer op de defensie-inkomsten en -uitgaven, de personeelsbezetting en het groot materieel bij de verschillende krijgsmachtonderdelen, en militaire hulp in het buitenland.

Er werden in augustus 507 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 220 minder dan een maand eerder.

Er werden in juli 725 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. In de eerste 7 maanden van 2012 gingen 4475 bedrijven en instellingen failliet, bijna 30 procent meer dan in dezelfde periode van 2011.

In 2010 heeft de overheid 13,4 miljard euro uitgetrokken voor openbare orde en veiligheid. Dat is evenveel als in 2009. Tussen 2005 en 2010 zijn de overheidsuitgaven voor openbare orde en veiligheid met 3 miljard euro toegenomen. Ruim driekwart van deze stijging vond plaats tussen 2005 en 2008. Na 2008 ging de toename minder hard.

In 2011 registreerde de politie 1,19 miljoen misdrijven, vrijwel evenveel als in 2010. In meer dan de helft van de gevallen ging het om inbraak of diefstal.

Er werden in juni 596 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal faillissementen was in het eerste halfjaar van 2012 uitzonderlijk hoog.

In de Nederlandse samenleving is een breed draagvlak voor de manier waarop de politie haar werk doet. Dit betekent niet dat de burger de politie blindelings in haar acties en aanwijzingen volgt.

Er werden in juni 610 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal faillissementen was in het eerste halfjaar van 2012 uitzonderlijk hoog.

Er werden in mei 681 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In april gingen 594 bedrijven en instellingen failliet.

In 2011 zijn in Nederland 560 kinderen geadopteerd. Dit is het laagste aantal sinds 1965. In 2010 werden nog 720 kinderen geadopteerd.

In de afgelopen jaren hebben steeds minder mensen last van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van bus- of tramhokjes, of hondenpoep in hun buurt. Deze afname vond zowel in de stad als op het platteland plaats.

In 2010 registreerde de politie krap 1,2 miljoen misdrijven. Dit is bijna vijf procent minder dan het jaar ervoor en de snelste daling in de afgelopen jaren. Het aantal misdrijven dat is opgehelderd, is gedaald van 25 procent in 2005 naar 24 procent sinds 2010 .

Het aantal adopties van het kind van de partner is sinds het jaar 2000 bijna verviervoudigd. Dit komt door de toename van deze zogeheten partneradopties bij vrouwelijke paren.

Er werden in maart 615 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In februari gingen 622 bedrijven en instellingen failliet.

In 2011 zijn 15 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2010.

In februari werden 610 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 70 minder dan in januari.

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt was in 2011 iets lager dan een jaar eerder. Het deel van de bevolking dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit is vorig jaar nauwelijks veranderd.

In 2011 vroegen 11,6 duizend mensen asiel aan in Nederland, 13 procent minder dan in 2010.

In januari 2012 werden 680 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Het vierde kwartaal van 2011 laat een forse stijging zien van het aantal landbouwfaillissementen in vergelijking met het tweede en derde kwartaal van 2011. In het vierde kwartaal werden 50 bedrijven, instellingen en eenmanszaken door de rechter failliet verklaard. Dit waren er in het tweede kwartaal 21 en in het derde kwartaal 24.

In december 2011 werden 519 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In 2011 zijn 9 531 faillissementen uitgesproken. Dat is ongeveer evenveel als in 2010.

In december 2011 werden 520 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 113 minder dan in november.

In november 2011 werden 633 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 108 meer dan in oktober.

Jongeren zonder startkwalificatie komen beduidend vaker in aanraking met de politie dan jongeren die wel onderwijs op minimaal het niveau van mbo-2 hebben behaald. Vooral werkloze voortijdig schoolverlaters komen naar verhouding vaak in aanraking met de politie.

In november 2011 werden 610 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 85 meer dan in oktober.

In 2010 had het Juridisch Loket bijna 830 duizend contacten met klanten, ruim 2 procent minder dan het jaar ervoor.

In oktober 2011 werden 525 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna even veel als in september.

Buitenverlichting is bij huishoudens de meest voorkomende voorziening om inbraak te voorkomen. In 2010 beschikten meer dan 3 op de 4 huishoudens hierover.

In 2010 zijn bijna 41 duizend branden geregistreerd, waarvan 23 duizend buitenbranden. Sinds eind jaren 80 waren er niet zo weinig buitenbranden als in 2010.

In september 2011 werden 529 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er zo’n 30 meer dan in augustus.

Bij de in 2010 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen is 4,3 miljard euro aan schuld achtergebleven. Hiervan bleef 3,9 miljard onbetaald

In september 2011 werden 530 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In 2010 zijn 8,4 duizend faillissementen beëindigd, waarvan ruim 60 procent door opheffing wegens gebrek aan baten en ruim een kwart door boedelvereffening. Door omzetting in een schuldsanering is 9 procent van de faillissementen beëindigd en in 2 procent van de beëindigingen werd een akkoord bereikt.

In augustus 2011 werden 504 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er zo’n 40 meer dan in juli. Het aantal faillissementen was nagenoeg gelijk aan dat in augustus 2010.

In augustus 2011 werden 510 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna vijftig meer dan in juli.

In 2010 registreerde de politie bijna 1,2 miljoen misdrijven. Daarmee daalde de geregistreerde criminaliteit ten opzichte van 2009 met 5 procent.

In de eerste vier maanden van 2011 werden in de landen van de Europese Unie 7,6 duizend asielverzoeken gedaan door mensen uit de Arabische regio. Dat is bijna twee maal zoveel als in dezelfde periode in 2010, toen ruim 4 duizend verzoeken werden ingediend.

In 2010 zijn 672 kinderen geadopteerd. Dit zijn er ongeveer evenveel als in het voorafgaande jaar, maar veel minder dan in het piekjaar 2004. In dat jaar werden 1 378 kinderen geadopteerd.

In juli 2011 werden 460 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er iets meer dan in juni.

In het eerste halfjaar van 2011 zijn 3 duizend bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is 7 procent minder dan een jaar eerder.

In 2010 zijn 105 duizend mensen gedwongen ontslagen. Een jaar eerder waren dat er nog 122 duizend.

In juni 2011 werden 437 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 121 minder dan in mei.

In juni 2011 werden 440 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In mei 2011 werden 557 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In mei 2011 werden 560 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 117 meer dan in april.

Vier van de tien jongeren van 12-17 jaar zeggen in 2010 dat ze in de afgeloppen twaalf maanden één of meer delicten hebben gepleegd. Dat is fors minder dan in 2005.

In april 2011 werden 443 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 100 minder dan in maart.

Nederlanders geven gemiddeld een ruime voldoende aan de veiligheid in hun woon- en leefomgeving.

In april 2011 werden 445 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 100 minder dan in maart.

In maart 2011 werden 540 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In 2009 besteedde de politie ruim 2,4 miljard euro aan haar opsporingstaak. Gecorrigeerd voor inflatie is dat 12 procent meer dan in 2005.

In 2009 is de uitruktijd van de brandweer opnieuw verbeterd. Gemiddeld reden de brandweerwagens 5 minuten na binnenkomst van een brandmelding op de meldkamer weg uit de kazerne.

In februari 2011 werden 535 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 50 meer dan in januari.

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit, waaronder vandalisme en gewelds- en vermogensdelicten, is vorig jaar licht gedaald tot iets boven de 25 procent.

In 2010 vroegen 13,3 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2009.

In 2010 zijn 9,6 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is 9 procent minder dan in 2009.

In januari 2011 werden 490 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In december 2010 werden 435 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er een stuk minder dan in november, toen 579 faillissementen werden uitgesproken.

Sinds de invoering van de Nederlandse adoptiewet in 1956 zijn in Nederland ruim 55 duizend kinderen geadopteerd.

In november 2010 werden 580 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er een stuk meer dan in oktober, toen 537 faillissementen werden uitgesproken. November is de tweede maand op rij waarin het aantal faillissementen toenam.

In Nederland zijn in 2008 ongeveer 1,6 duizend beslissingen op gratieverzoeken genomen. Gratie wordt vooral gevraagd voor verkeersdelicten.

In oktober 2010 werden in Nederland 535 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er aanzienlijk meer dan in september, toen 458 faillissementen werden uitgesproken.

Van de delicten die burgers ondervinden, blijft het merendeel verborgen voor de opsporingsinstanties. Slachtoffers melden slechts ongeveer een derde van de delicten bij de politie en van ruim een kwart doen zij daadwerkelijk aangifte.

In september 2010 werden er 450 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken.

Bewoners van multiculturele buurten zijn relatief tevreden over het functioneren van de politie.

In augustus 2010 werden er in Nederland 530 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit waren er 25 meer dan in juli. Vergeleken met augustus 2009 was het aantal faillissementen ruim 10 hoger.

In 2009 heeft de Nederlandse rechter 31,7 duizend huwelijken ontbonden. Dit zijn er iets minder dan een jaar eerder, toen er 32,9 echtscheidingen werden uitgesproken.

Het aantal uitgesproken schuldsaneringen volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen was in de eerste helft van dit jaar 20 procent hoger dan in de eerste helft van 2009.

In het eerste halfjaar van 2010 zijn er 6,7 procent minder faillissementen uitgesproken dan in dezelfde periode van 2009. Het aantal failliet verklaarde particulieren en eenmanszaken lag 5 procent lager dan een jaar eerder. Bij bedrijven en instellingen bedroeg de daling 7,5 procent.

In juli 2010 werden er 500 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Interview met Jan Latten in Brand en Brandweer

In juni 2010 werden er 635 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In 2009 registreerde de politie ruim 1 miljoen misdrijven. De geregistreerde criminaliteit is daarmee even hoog als in het voorgaande jaar.

In 2009 had een op de veertig vrouwen te maken met ongewenste seksuele toenaderingen. Daarvan vond 20 procent plaats op de werkvloer.

In mei 2010 werden er 420 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er ruim 70 minder dan in april. Mei is de tweede maand op rij waarin het aantal faillissementen fors is afgenomen.

Bijna 2 duizend veroordeelden vroegen in 2009 om gratie. Dat is de helft minder dan een decennium eerder.

In april 2010 werden er 485 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Zakkenrollers opereren in vier van de tien gevallen in een winkel of op straat.

In 2009 ondervond de bevolking van 15 jaar en ouder 6,3 miljoen delicten.

In 2008 zijn ruim 7,6 duizend faillissementen beëindigd, waarvan bijna 60 procent door opheffing wegens gebrek aan baten en bijna 30 procent door boedelvereffening. Door omzetting in een schuldsaneringsregeling zijn bijna 450 faillissementen (6 procent) beëindigd en in 3 procent van de beëindigingen werd een akkoord bereikt. Bij de beëindigde faillissementen van vennootschappen was bij één op de drie zaken sprake van economische oorzaken van het faillissement. Bij de beëindigde faillissementen van eenmanszaken was dit aandeel slechts 18 procent.

In maart 2010 werden er 640 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er ruim 70 meer dan in februari dit jaar.

In de afgelopen jaren zijn in Nederland minder kinderen geadopteerd. Het aantal adopties is tussen 2004 en 2008 bijna gehalveerd.

Hoewel strafzaken in de media en bij het publiek de meeste aandacht trekken, is het de burgerrechter die de meeste zaken behandelt. In 2008 ging het om 1 miljoen burgerlijke zaken, ruim 1,5 keer zoveel als in 2001.

In februari 2010 gingen er 560 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. Het aantal uitgesproken faillissementen was daarmee ruim 70 hoger dan in januari 2010.

Het aantal uitgesproken schuldsaneringen was in het vierde kwartaal van vorig jaar 19 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar.

In 2009 zijn meer dan 10,5 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is het hoogste aantal faillissementen dat ooit in een jaar is voorgekomen. Met name in de eerste helft van 2009 liep het aantal faillissementen stevig op. In totaal kwam het aantal faillissementen 54 procent hoger uit dan in 2008, toen er 6,8 duizend faillissementen werden uitgesproken.

In januari 2010 gingen er 480 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. Het aantal uitgesproken faillissementen was daarmee bijna 70 lager dan in december 2009.

In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië.

In de periode 2006-2008 zijn gemiddeld 13 duizend schuldsaneringen per jaar uitgesproken. Dit betekent dat jaarlijks één op de duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder in de wettelijke schuldsanering belandt.

In de periode 2002-2008 zijn de uitgaven aan veiligheidszorg gemiddeld met ruim 6 procent per jaar gegroeid. Dat was bijna anderhalf keer zo snel als de gemiddelde groei van het bruto binnenlands product (bbp).

In december 2009 gingen er 540 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. Het aantal uitgesproken faillissementen was daarmee ruim 40 lager dan in november.

In 2008 zijn 4 duizend jongeren naar Bureau Halt verwezen wegens een vuurwerkdelict. Dit is bijna een vijfde van de Halt-jongeren in 2008.

In november werden 530 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er vrijwel even veel als in oktober.

In het derde kwartaal van 2009 zijn 2,3 duizend schuldsaneringen uitgesproken van particulieren (al dan niet met een eigen bedrijf). Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2009 zijn 2,3 duizend schuldsaneringen uitgesproken van particulieren (al dan niet met een eigen bedrijf). Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder.

In het derde kwartaal van 2009 zijn meer dan 2600 bedrijven, instellingen en particulieren failliet verklaard. Dat is 5 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2009.

In oktober werden 500 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er 130 minder dan in september dit jaar. Vergeleken met oktober 2008 was het aantal faillissementen nog wel een stuk hoger.

Het aantal strafzaken tegen meisjes die het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter jaarlijks samen afdoen, is in de periode 1995-2008 meer dan verdrievoudigd: van ruim 2 200 in 1995 naar meer dan 6 800 in 2008.

In de eerste acht maanden van 2009 kregen 85 duizend mensen ontslag, tegen 44 duizend in dezelfde periode een jaar eerder.

In 2008 hebben branden voor 1 miljard euro aan schade veroorzaakt. Dat is het hoogste bedrag sinds 2003. Er waren iets minder branden dan een jaar eerder.

In september 2009 werden 620 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er ruim 100 meer dan in augustus dit jaar. Vergeleken met september 2008 verdubbelde het aantal faillissementen bijna.

De brandweer is bij schoorsteen- en binnenbranden steeds sneller ter plaatse. Dit komt doordat in 2008 zowel de verwerkingstijd in de meldkamers als de tijd tussen het ontvangen van een alarmering en het uitrukken van de brandweer is gedaald.

In augustus 2009 werden in Nederland 510 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er bijna 140 minder dan in juli dit jaar. Vergeleken met augustus 2008 lag het aantal faillissementen echter 220 hoger.

Verdachten van criminele activiteiten worden anderhalf keer zo vaak zelf slachtoffer van een delict als personen die nooit verdacht zijn geweest.

In de eerste zes maanden van 2009 hebben de rechtbanken in totaal 4,2 duizend schuldsaneringen uitgesproken.

In 2008 zijn in Nederland 13,4 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Bij een kwart hiervan betrof het een minderjarig kind.

In juli 2009 werden 645 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er ruim 50 minder dan in juni. Vergeleken met juli 2008 is het aantal faillissementen meer dan verdubbeld.

In het eerste halfjaar van 2009 zijn meer dan twee keer zoveel bedrijven in de handel en zakelijke dienstverlening failliet gegaan als een jaar eerder.

Op 1 januari 2009 waren er 1 571 vrouwen werkzaam als brandweervrouw. Een jaar eerder waren dat er nog 1 586. Het is voor het eerst sinds 2000 dat het aantal brandweervrouwen niet is toegenomen.

Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) is ook in juni 2009 hoog. Wel zwakt de stijging iets af.

Bijna een op de twintig Nederlanders denkt dat de kans op een inbraak thuis groot tot zeer groot is.

Het aantal kinderen dat onder toezicht wordt gesteld, neemt is dde laatste jaren flink toegestegen. In 2007 betrof ging het om 10,6 duizend kinderen.

In 2008 werd bij 5 procent van de Nederlanders de fiets gestolen. Slechts één op de drie slachtoffers deed hiervan aangifte. Stedelingen hebben veel vaker te maken met fietsdiefstal dan dorpelingen.

Dit working paper geeft een overzicht van de eerste resultaten van de Veiligheidszorgrekeningen 2008. Daarnaast toont het de methodologische ontwikkelingen bij deze statistiek in 2008. De working paper presenteert de voorlopige uitkomsten voor de tabel ‘actoren uitgezet tegen functies’ over de jaren 2002-2007. Bovendien komt de aansluiting aan de orde op het systeem van Nationale Rekeningen en de mogelijkheid om volume-indicatoren te koppelen aan de verzamelde financiële gegevens.

Het aantal asielverzoeken in Nederland is in 2008 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename is veel groter dan in de hele Europese Unie, waar het aantal asielverzoeken met 6 procent steeg.

Nederlanders hebben de afgelopen jaren geleidelijk minder last gekregen van criminaliteit. Eind 2008 gaf een op de vier Nederlanders aan in de daaraan voorafgaande twaalf maanden hiervan slachtoffer te zijn geweest; in 2005 was dit nog bijna een op de drie.

In 2008 zijn bijna 40 procent minder schuldsaneringen door de rechter uitgesproken dan een jaar eerder. Deze forse daling deed zich in vrijwel alle provincies voor en komt vooral door een wetswijziging.

Het aantal uitgesproken faillissementen is in 2008 met meer dan 14 procent gedaald ten opzichte van 2007. Zowel bij de eenmanszaken als bij de natuurlijke personen werd een flinke daling waargenomen. Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen nam in 2008 toe.

Bij slechts 28 procent van de ondervonden delicten doen slachtoffers aangifte bij de politie.

In 2007 heeft de overheid 11,3 miljard euro uitgetrokken voor openbare orde en veiligheid. Dat is 0,6 miljard euro meer dan in 2006.

In 2007 waren er ongeveer 15 duizend advocaten in Nederland. Dat zijn er bijna 4 duizend meer dan in 2000.

De politie registreerde in 2006 ruim 24 duizend aangiften van huiselijk geweld. Van alle geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt bijna 20 procent slachtofferhulp. Dit blijkt uit de nieuwe editie van Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 – Ontwikkelingen en samenhangen (WODC/CBS 2008).

In 2007 zijn er 47 duizend branden bij de brandweer gemeld. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder.

Hinder van groepen jongeren, dronken mensen op straat, drugsoverlast, zich ergeren aan omwonenden of lastiggevallen worden op straat: in 2008 gaf een zesde van de bevolking aan dat ten minste één van deze problemen vaak voorkomt in hun woonbuurt.

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. In diverse onderzoeken is getracht de subjectieve sociale onveiligheid te verklaren

In 2007 bedroegen de overheidsuitgaven aan openbare orde en veiligheid 11,3 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan in 2006.

Tot eind juni 2008 hebben bijna 26 duizend asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen op grond van de pardonregeling. De meeste pardonners kwamen uit de voormalige Sovjet-Unie.

In 2007 seponeerde het Openbaar Ministerie ruim 41 procent van de geweldsmisdrijven die het zelf afdeed. Dit percentage is hoger dan bij andere misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht.

In 2007 registreerde de politie 1,2 miljoen misdrijven, bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee stagneert de daling van de geregistreerde criminaliteit die in 2002 is ingezet.

In 2007 registreerde de politie 1,2 miljoen misdrijven, bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee stagneert de daling van de geregistreerde criminaliteit die in 2002 is ingezet.

Bijna een tiende van de Nederlanders die met het openbaar vervoer reizen, voelt zich soms zo onveilig dat zij liever voor een andere vervoerswijze kiezen, of zelfs thuisblijven.

Jonge volwassenen van wie de ouders ooit werden verdacht van een misdrijf komen vaker in aanraking met de politie dan hun leeftijdsgenoten.

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. Het is bekend dat een volwassene er nadelen van kan ondervinden als hij of zij in een gebroken of arm gezin is opgegroeid. Er is nog maar weinig bekend over de gevolgen die een kind op lange termijn ondervindt als een ouder tijdens de opvoeding van het kind met de politie in aanraking kwam. In het hier gepresenteerde onderzoek wordt met behulp van gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand de samenhang tussen het geregistreerd staan als verdachte van twee opeenvolgende generaties geanalyseerd, rekening houdend met de samenstelling en sociaaleconomische positie van het gezin waarin de kinderen opgroeiden. Auteurs: Gregory Besjes en Ruben van Gaalen

In 2007 is bijna 23 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend aan ex-verdachten. Dat is bijna het dubbele van het bedrag in 2000.

In 2007 zijn 32,6 duizend huwelijken door de Nederlandse rechter ontbonden. Bij deze echtscheidingen waren in totaal 34,7 duizend minderjarige kinderen betrokken.

In het eerste kwartaal van 2008 zijn bijna 2 800 schuldsaneringen uitgesproken. Dit is ongeveer een derde minder dan in het eerste kwartaal van 2007.

Het aantal verleende ontslagvergunningen in verband met arbeidsongeschiktheid is sterk afgenomen, van 18,7 duizend in 2003 naar 5,7 duizend in 2007.

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2008

Steeds minder Nederlanders voelen zich onveilig, zowel in het algemeen als in de eigen buurt.

Begin 2008 voelde 20 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig.

Dit working paper geeft een overzicht van de methodologische ontwikkelingen in 2007 en de eerste resultaten van de Veiligheidszorgrekeningen. Aan de orde komen de aansluiting op beleidsvragen en het systeem van Nationale Rekeningen, de analyse van geldstromen en van prijs- en volumeontwikkelingen, en er is aandacht voor de zaken die we niet statistisch kunnen waarnemen. Het working paper presenteert ook de eerste, voorlopige, uitkomsten voor de tabel ‘actoren uitgezet tegen functies’ over verslagjaar 2004.

Hondenpoep, rommel op straat, vernieling van bus- en tramhokjes, bekladding van muren en gebouwen: in 2007 gaf de helft van de bevolking aan dat ze het afgelopen jaar van ten minste één van deze zaken vaak hinder hebben gehad.

In 2007 zijn 14,9 duizend wettelijke schuldsaneringen uitgesproken, evenveel als in 2006.

In 2007 ondervond 37 procent van de Nederlanders verkeersoverlast in de eigen woonbuurt. Meestal gaat het om te hard rijden, maar ook geluidsoverlast en agressief rijgedrag worden vaak genoemd.

De 4e kwartaalrapportage van 2007 van de Landelijke Jeugdmonitor zoomt in op hoeveel jongeren er verdacht worden van een misdrijf, hoeveel van de jongeren slachtoffer zijn en in hoeverre de jeugd zich onveilig voelt.

Het aantal asielverzoeken dat in Nederland is ingediend, heeft in 2007 het laagste punt bereikt sinds 1988. Irakezen en Somaliërs vormden de grootste groepen asielzoekers.

Het aantal uitgesproken faillissementen is in 2007 verder gedaald en kwam uit op iets minder dan 8 duizend. Dat is een afname van 13 procent ten opzichte van 2006.

In 2007 gaf 26 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Twee jaar eerder was dat nog 29 procent.

Veiligheidszorg betreft het aanbod en gebruik van goederen en diensten die enerzijds tot doel hebben criminaliteit en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, alsook om onveiligheidsgevoelens weg te nemen. De Veiligheidszorgrekeningen moeten een geïntegreerde statistische beschrijving gaan leveren van de actoren, activiteiten en geldstromen op het terrein van de veiligheidszorg. In deze working paper wordt hiervoor een conceptueel en operationeel kader geschetst.

Het aantal faillissementen is in 2006 voor het eerst sinds 2000 gedaald. Vorig jaar bedroeg het aantal faillissementen bijna 9 200. Dat is 9 procent minder dan in 2005.

Vandaag verschijnt de publicatie Brandweerstatistiek 2005. Deze publicatie bevat informatie over brandmeldingen en verzoeken om hulp, over het optreden van de brandweer bij brand en activiteiten bij (technische) hulpverlening, over brandweerpersoneel en ten slotte over de kosten van de gemeentelijke brandweer.

Begin 2006 voelden minder inwoners van Nederland zich onveilig dan een jaar eerder. Inwoners van Zeeland voelden zich het minst onveilig. Ook het aantal ondervonden delicten is van 2005 op 2006 afgenomen, maar het percentage slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit bleef min of meer stabiel.

In 2005 zijn ruim 10 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is het hoogste aantal ooit.

In 2003 zijn circa 45.000 procedures ingediend bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken. Dit artikel abstraheert begrippen uit de rechtspraak en beziet de bestuursrechtprocedures vanuit een demografisch perspectief. Het artikel bespreekt een model voor een bestuursrechtelijke zaak en geeft daarmee meer inzicht in het feitelijk verloop van de zaken en de daarop gebaseerde statistiek.

In 2004 zijn ruim zes duizend faillissementen beëindigd. Meer dan driekwart daarvan werd opgeheven wegens gebrek aan baten. Bij één op de drie beëindigde faillissementen van vennootschappen en eenmanszaken is sprake van mismanagement. In één op de zeven beëindigde zaken was sprake van zekere of waarschijnlijke benadeling van schuldeisers. Hiermee is een bedrag van 360 miljoen euro aan onbetaald gebleven schuld gemoeid. Dit artikel is gewijzigd op 19 december 2005.

Deze publicatie bevat informatie over onder meer brandmeldingen en verzoeken om hulp en over het optreden van de brandweer bij brand.

In 2004 gaf een kwart van de bevolking aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Dit is vrijwel evenveel als een jaar eerder, maar minder dan in 2002. Het aandeel slachtoffers van geweldsdelicten is in de periode 2002–2004 licht gedaald tot 5 procent.

In 2004 zijn ruim 9 300 faillissementen uitgesproken. Dat is 7 procent meer dan in 2003. De stijging deed zich vooral voor bij natuurlijke personen (particulieren met of zonder eenmanszaak). Bij bedrijven en instellingen bleef de toename van het aantal faillissementen beperkt. Het aantal faillissementen bereikte in 2004 de hoogste stand ooit.

Sterftekansen en doodsoorzaken van veroordeelden na 25 jaar. (Artikel uit "Bevolkingstrends", 3e kwartaal 2004)

In 2003 gaf een kwart van de bevolking aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Dit is minder dan in 2002, maar vrijwel even veel als in de jaren daarvoor. Vooral diefstallen en vernielingen zijn gedaald, maar het aantal geweldsdelicten is ongeveer gelijk gebleven.

Artikel uit "Bevolkingstrends", 2e kwartaal 2004

Gegevens over faillissementen en wettelijke schuldsaneringen voor natuurlijke personen (WSNP). Resultaten van onderzoek naar onbetaald gebleven schulden en vermoedelijk strafbare benadeling bij faillissementen.

Het CBS heeft de derde editie van de publicatie Rechtspraak in Nederland uitgebracht. Deze publicatie bevat informatie over het aanbod aan en de afhandeling van rechtszaken door de diverse rechterlijke colleges in Nederland.

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben in 1998 besloten om gezamenlijk te publiceren over criminaliteit en strafrechtelijke reactie. De voorliggende derde editie in deze reeks heeft wederom de ambitie om als naslagwerk te dienen voor eenieder die geïnteresseerd is in, en betrokken is bij, cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving.

Artikel uit "Bevolkingstrends", 3e kwartaal 2003

Artikel uit "Jeugd 2003, cijfers en feiten", mei 2003