Veiligheid en recht

Artikelen arbeid en sociale zekerheid

Kwart bevolking ziet drugsgebruik of drugshandel in eigen buurt

Bijna een kwart (24,3 procent) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder gaf in 2019 aan dat drugsgebruik of drugshandel weleens voorkomt in zijn of haar buurt.

In 2019 meer mensen gedetineerd

Op 30 september 2019 waren 10 duizend mensen gedetineerd, 400 meer dan in 2018 en 1100 meer dan in 2016

Limburgers en Zuid-Hollanders ervaren meeste verkeersoverlast in hun buurt

In 2019 gaf een meerderheid van de Nederlanders van 15 jaar of ouder in de Veiligheidsmonitor aan dat er weleens te hard wordt gereden in hun buurt. Hardrijden zorgt ook het vaakst voor het ervaren van overlast, van parkeerproblemen of agressief verkeersgedrag wordt minder vaak overlast in de buurt gerapporteerd.

Statushouders volgen vaker mbo-opleiding en op steeds hoger niveau

Van de asielzoekers die in 2015 een verblijfsvergunning kregen, volgde 43 procent op 1 oktober 2019 onderwijs. De meesten zaten op het mbo.

Eerste toename minderjarige verdachten sinds 2009

De politie registreerde vorig jaar 18 duizend minderjarige verdachten, duizend (6,5 procent) meer dan in 2018.

Hulpverlening steeds belangrijker deel inzet brandweer

De meldkamer van de brandweer kreeg in 2019 238 duizend meldingen te verwerken, 3 procent minder dan een jaar eerder.

Minder traditionele criminaliteit, meer cybercrime

Steeds minder Nederlanders gaven in 2019 aan dat zij slachtoffer zijn geweest van traditionele vormen van criminaliteit zoals geweld, inbraak, diefstal en vernieling (14%). De politie registreerde ook minder van deze misdrijven. Iets meer burgers zijn daarentegen slachtoffer geworden van cybercrime (13%).

Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland

et aandeel Nederlanders dat zegt slachtoffer te zijn geweest van veelvoorkomende, traditionele criminaliteit zoals geweld, inbraak, diefstal en vernieling, was in 2019 minder groot dan zeven jaar eerder.

Aantal asielzoekers en nareizigers licht gedaald

In 2019 22,5 duizend asielzoekers en 4,2 duizend nareizigers naar Nederland, bij elkaar een fractie minder dan in 2018

Meisjes vaker dan jongens last van online stalken of laster

Meisjes hebben vaker dan jongens te maken met online pesten, stalking of bedreiging. Bj homo- of biseksuele jongeren komt cyberpesten en dergelijke vaker voor dan bij heteroseksuele jongeren.

Twintiger vaakst cliënt van Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland heeft in 2018 met bijna 172 duizend Nederlanders contact gehad naar aanleiding van een delict of een verkeersongeval

De top 100 van het CBS

Wat zijn de honderd leukste cijfers van Nederland volgens het CBS? De top 100 van 2019

Methode sociale spanningen en emoties in de samenleving

Voor het ontwikkelen van de indicatoren is gebruik gemaakt van door Nederlandse gebruikers geposte en openbaar beschikbare berichten van onder andere Twitter, Facebook en Instagram.

Socialespanningenindicator

Een experimentele tool maakt het mogelijk om snel een actuele indicatie te krijgen van de veranderingen in sociale spanning en emoties in de samenleving.

366 duizend jongeren met jeugdzorg in 1e halfjaar 2019

In het eerste halfjaar van 2019 kregen 366 duizend jongeren tot 23 jaar jeugdzorg. Het aantal jongeren met jeugdzorg neemt al jaren toe, evenals de duur van de verleende zorg

90 procent is geld kwijt na oplichting bij online koop

Slachtoffers van fraude bij online aankopen krijgen 9 op de 10 keer geen financiële vergoeding. Ook zijn er vaak emotionele gevolgen van dit cyberdelict.

Minder slachtoffers moord en doodslag in 2018

In 2018 kwamen in Nederland 119 mensen om het leven door moord of doodslag, 39 minder dan in 2017. Er zijn vooral minder mannen vermoord.

Defensie-uitgaven 1,2 procent van bbp in 2018

In 2018 bedroegen de uitgaven aan defensie uitgedrukt als percentage van het bbp 1,2 procent. De uitgaven van de overheid aan defensie stegen met ruim een half miljard naar 9,1 miljard euro.

Zakkenrollerij aan de kust piekt in de zomer

Aan de kust komen met name lichtere vermogensmisdrijven in de zomermaanden vaker voor dan in de rest van het jaar.

1,2 miljoen slachtoffers van digitale criminaliteit

1,2 miljoen mensen in 2018 slachtoffer cybercrime. Vooral jongeren slachtoffer, vermogensdelicten kwamen het vaakst voor

Personeelsbestand brandweer niet verder gegroeid

Op 1 januari 2019 waren in Nederland ruim 28 duizend personen voor de brandweer aan het werk.

Minder asielzoekers en nareizigers in eerste kwartaal

Het aantal eerste asielverzoeken was in het eerste kwartaal van 2019 ruim 400 lager dan in het voorgaande kwartaal, maar 1 250 hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018. Het aantal nareizende gezinsleden is voor het vijfde opeenvolgende kwartaal gedaald

6 op 10 statushouders uit 2014 heeft inburgeringsdiploma

Hoeveel statushouders hebben binnen inburgeringstermijn het examen gehaald? Van het cohort 2014 had 58% het examen gehaald per oktober 2018, 2% was te laat, de rest heeft vrijstelling, ontheffing of uitstel

Aantal jeugdige verdachten daalt het sterkst

In 2018 werden bijna 160 duizend mensen door de politie verdacht van het plegen van een misdrijf. Ruim 8 op de 10 waren man en 1 op de 10 was minderjarig. Het aantal verdachten onder 12- tot 18-jarigen is vanaf 2008 het sterkst gedaald.

Warme zomer bezorgt brandweer meer werk

De meldkamercentralisten van de brandweer kregen 245 duizend meldingen te verwerken in 2018, 12 procent meer dan een jaar eerder

Binnen jaar weer inbraak bij 1/5e van inbraakslachtoffers

Ruim een vijfde van de slachtoffers van woninginbraak kreeg binnen een jaar te maken met een nieuwe inbraak. Ruim drie kwart van de slachtoffers kreeg één keer te maken met (poging tot) woninginbraak, 15 procent twee keer en 7 procent drie keer of vaker.

Inbrekers vaker actief in duurdere buurten

Duurdere woningen en buurten zijn naar verhouding vaak doelwit van inbrekers. Daarnaast blijkt dat ze ook vaker toeslaan in verstedelijkte gebieden. In buurten waar inwoners in sociaal opzicht veel onderlinge banden hebben, zijn inbrekers minder vaak actief.

Politie registreert meer zedenmisdrijven

Politie registreert meer zedenmisdrijven. Meer meldingen van Meer verkrachtingen, aanrandingen, sexting en grooming. Vier op de tien slachtoffers melden gewelds- of zedenmisdrijven. In totaal worden minder misdrijven gemeld.

7 op 10 slachtoffers geweldsdelict voelen zich onveilig

Twee derde van de slachtoffers van een geweldsdelict voelt zich wel eens onveilig, tegen een derde van degenen die in de afgelopen 12 maanden geen slachtoffer van een geweldsmisdrijf zijn geweest. Ook in hun eigen buurt, alleen thuis of op straat, voelen meer slachtoffers van geweldsdelicten zich wel eens onveilig.

Minder vrouwen dan mannen slachtoffer van geweld

In 2017 gaf 1,7% van de vrouwen van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geweest van een of meer geweldsdelicten, van de mannen was dit 2,5%. Bedreiging komt het meeste voor onder zowel mannen als vrouwen. Vrouwen rapporteren ruim twee keer zo vaak slachtoffer te zijn geweest van een seksueel delict als mannen.

1 op de 3 autobezitters kreeg snelheidsboete in 2017

Een op de drie Nederlandse autobezitters kreeg in 2017 ten minste één snelheidsboete. Onder particulieren werden jonge autobezitters relatief vaker bekeurd dan oudere autobezitters.

Snelheidsboetes: De bekeurden in beeld

Hoeveel autobezitter kregen in 2017 een boete voor te hard rijden en werden ze vaker bekeurd op de snelweg of binnen de bebouwde kom?

Trends in de strafrechtketen in kaart
Buurtoverlast Sint-Eustatius nam af tussen 2013 en 2018

Op Sint-Eustatius kwam in 2018 bij 46 procent van de inwoners overlast voor in de woonbuurt.

Vooral minder jongeren en ouderen slachtoffer

Slachtofferschap van gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten daalde tussen 2012 en 2017 van 20 naar 15 procent. De daling was het sterkst onder ouderen en jongeren

Mobiele telefoon minder vaak beveiligd dan computer

Mobiele telefoongebruikers hebben naar eigen zeggen minder vaak beveiligingssoftware op hun toestel dan computergebruikers.

In 2017 meer slachtoffers van moord en doodslag

In 2017 kwamen in Nederland 158 mensen om het leven door moord of doodslag. Er vielen 112 mannelijke en 46 vrouwelijke slachtoffers. In 2016 vielen er in totaal 108 slachtoffers.

Aantal asielzoekers uit Turkije verder gestegen

Aantal asielzoekers en nareizigers tweede kwartaal 2018, stabiel. Turkije, Syrië, Eritrea, minderjarigen, vrouwen

Oudere vrouw zonder partner houdt ‘s avonds deur dicht

Vrouwen van 65 jaar of ouder zonder partner geven naar verhouding het vaakst aan dat zij ’s avonds niet zo maar de deur open doen. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2017 van het CBS.

Jeugdhulp na seksueel geweld

Onderzoek voor de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. In hoeveel gevallen vormt seksueel geweld de aanleiding voor jeugdhulp?

Jonge vrouwen ervaren het vaakst respectloos gedrag

Vrouwen van 18 tot 25 jaar hadden in 2017 het meest te maken met gedrag dat ze als respectloos ervoeren

Personeelsbestand brandweer weer iets toegenomen

Het aantal mensen dat in dienst is van de brandweer is het afgelopen jaar iets gegroeid.

Burger wil aanpak te hard rijden en hondenpoep

Burgers noemen te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen het vaakst als vormen van buurtoverlast die als eerste zouden moeten worden aangepakt

Aanpak van buurtoverlast

Prioritering van bevolking bij aanpak van vormen van buurtoverlast, naar bevolkingsgroepen en regio’s

Ruim 2 duizend uitgenodigde vluchtelingen in 2017

In 2017 nam Nederland 2 265 uitgenodigde vluchtelingen op. Veel van deze vluchtelingen konden zich in Nederland vestigen in het kader van de EU-Turkije-verklaring uit maart 2016.

Brede welvaart niet gelijk verdeeld

Mensen met een hogere opleiding hebben veelal een hogere brede welvaart dan laagopgeleiden. Wel zijn zij vaker slachtoffer van criminaliteit. Personen met een niet-westerste achtergrond hebben een lagere brede welvaart, deels samenhangend met leeftijd en opleiding.

Het mysterie van de verdwenen criminaliteit

De geregistreerde criminaliteit, het slachtofferschap van criminaliteit volgens burgers en moord en doodslag stegen van de jaren '50 tot de jaren '90 van de vorige eeuw maar zijn sindsdien weer gedaald.

Ruim 400 duizend jongeren krijgen jeugdzorg

In 2017 kregen 405 duizend jongeren jeugdzorg. Er werd vooral meer jeugdhulp door wijk-of buurtteams gegeven dan in eerdere jaren. Jeugdbescherming en jeugdreclassering namen af.

133 duizend veiligheidswerkers in 2016

Van alle werkzame personen in Nederland was in 2016 1,6 procent (133 duizend personen) werkzaam als veiligheidswerker

11 procent van statushouders heeft werk

Van de asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had na 30 maanden 11 procent werk. 84 procent van de statushouders had een uitkering.

In 10 jaar 28 duizend bedrijven met personeel failliet

In de afgelopen tien jaar gingen bijna 28 duizend bedrijven met werknemers failliet. Dat trof ongeveer 422 duizend personen.

Bij drugsmisdrijf vaker verdachte zonder inkomen

21% van strafrechtelijke verdachten bij drugszaken was zonder inkomen, terwijl zij 16% uitmaakten van alle verdachten

Opvattingen over vluchtelingen in Nederland

Houding en opvattingen van de Nederlandse bevolking ten aanzien van vluchtelingen

Brandweer in 7,7 minuten ter plaatse

De Nederlandse brandweer heeft in 2017 gemiddeld 7,7 minuten nodig gehad om bij een brand te komen.

Inwoners van Bonaire voelen zich veiliger

Inwoners van Bonaire voelden zich in 2017 veiliger dan vier jaar eerder

Jeugdzorg per gemeente

Jongeren in de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering per gemeente.

Factsheet De Kempen

Cijfers over wonen, jeugdhulp en criminaliteit in de Kempen.

Steeds minder auto’s gestolen

Tussen 2010 en 2017 is het aantal autodiefstallen dat bij de politie is aangegeven met 40 procent afgenomen

Burger ervaart, politie registreert minder criminaliteit

In 2017 23% minder slachtoffers criminaliteit dan in 2012. Geregistreerde misdrijven per inwoner daalden met 30%

Afname criminaliteit in alle delen Nederland

Het aantal ondervonden delicten per inwoner daalde tussen 2012 en 2017 met 29 procent

Opnieuw minder meldingen brandweer

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2017 bijna 219 duizend meldingen binnen van incidenten

Bijna net zoveel nareizigers als asielzoekers

In 2017 werden 16145 eerste asielverzoeken ingediend en arriveerden 14490 nareizigers

30 procent jeugdhulp niet voor het eerst

311 duizend jongeren kregen in de eerste helft van 2017 jeugdhulp. Een deel had al eerder jeugdzorg gekregen

In 3e kwartaal meer asielzoekers dan nareizigers

Er kwamen 4,4 duizend asielzoekers en 2,3 duizend nareizigers naar Nederland in het derde kwartaal van 2017

Gezinskenmerken slachtoffers van kindermishandeling

In 2014 stonden er 19 340 slachtoffers van kindermishandeling geregistreerd bij de AMK’s

Verdere daling geregistreerde misdrijven en verdachten

Sinds 2007 daling van criminaliteit. Minder registraties, verdachten, strafzaken en slachtoffers.

Een op vijf bedrijven slachtoffer van cyberaanval

Ruim 20 procent van de bedrijven heeft in 2016 te maken gehad met de gevolgen van cyberaanvallen.

Drie kwart cybercrimedelicten niet gemeld

In 2016 is ongeveer een kwart van alle cybercrimedelicten gemeld. Dat is minder dan vier jaar eerder.

Buurtoverlast

Stand van zaken, trends en achtergronden met betrekking tot het thema buurtoverlast

Steeds minder buurtoverlast

4 op de 10 Nederlanders ondervinden buurtoverlast, maar dit neem wel af. Overlast door buurtbewoners is nog toegenomen.

Een op de acht meisjes wordt online gepest

In 2016 zei ruim 12 procent van de 15- tot 18-jarige meisjes dat ze wel eens gepest worden op internet.

Daling aantal strafzaken OM en rechter

In 2016 seponeerde het Openbaar Ministerie 24 procent van de afgedane zaken; in 2007 12 procent.

Ook in 2016 minder moord en doodslag

In 2016 kwamen 76 mannen en 34 vrouwen om door moord of doodslag, 1 man en 9 vrouwen minder dan in 2015

Minder faillissementen in juli

Na twee maanden met een een stijging, is het aantal faillissementen in juli weer gedaald.

Roosendaal en Limburgse steden in top drugsoverlast

Ruim 8 % van de inwoners van Rotterdam, Roosendaal en 4 Limburgse steden heeft veel overlast van drugs

Meeste Syrische asielzoekers hebben eigen woonruimte

Veel Syrische en Eritrese asielzoekers hebben verblijfsvergunning en woonruimte, maar vaak nog afhankelijk van uitkering

Ervaren terroristische dreiging in Nederland

Bezorgdheid, alertheid en mijdgedrag van volwassenen in verband met terroristische dreiging

Jongeren onvoorzichtiger op onbeveiligde wifi-netwerken

De helft van de internetgebruikers geeft aan wel eens gebruik te maken van een openbaar, niet beveiligd wifi-netwerk.

Personeelsbestand brandweer gelijk gebleven

Op 1 januari 2017 waren in Nederland 27,7 duizend personen voor de brandweer aan het werk.

11 procent van de jongeren krijgt jeugdhulp

Jongeren die jeugdhulp ontvangen komen relatief vaak uit een eenoudergezin.

Veiligheidsbeleving van herkomstgroepen

Veiligheidsgevoelens van herkomstgroepen en factoren die hiermee samen kunnen hangen.

Niet-westerse inwoners voelen zich vaker onveilig

21% van de inwoners met een niet-westerse achtergrond gaf in 2016 aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt

Meer nareizigers dan asielzoekers in eerste kwartaal

Van januari tot en met maart 2017 kwamen 4 duizend asielzoekers en 5,3 duizend nareizigers naar Nederland.

Minder alleenreizende minderjarige asielzoekers in 2016

In 2016 reisde een op de vijf minderjarige asielzoekers alleen. De meerderheid kwam uit Eritrea.

Ervaren spanningen in de samenleving

Achtergrondartikel in Bevolkinsgtrends over “Gerapporteerde spanningen in de samenleving en eigen ervaringen daarmee”

Ervaren spanningen in de samenleving

Nederlanders ervaren spanningen tussen bevolkingsgroepen in de samenleving. In hun directe omgeving is dat minder.

Responsgedrag bij de Veiligheidsmonitor

Onderzoek naar responsgedrag en selectiviteit bij inzet van internet en papier bij de Veiligheidsmonitor

Nederlander tevredener over politie in de buurt

Het functioneren van de politie in de buurt ervaren steeds meer burgers als positief.

Ruim helft verdachten pleegde delict in woongemeente

De helft van de 268 duizend in 2016 door de politie geregistreerde verdachten pleegde een delicht in hun eigen gemeente.

Fraude met online handel

Fraude met online handel, Antwoorden uit de Veiligheidsmonitor vergeleken met het politieregister

In januari 2,7 duizend asielzoekers en nareizigers

In januari 2017 kwamen er vooral minder nareizende gezinsleden, het aantal asielzoekers was ook lager dan in december.

Criminaliteit tussen 2012 en 2016 gedaald

Criminaliteit tegen burgers, zoals gewelds- en vermogens- en vandalismedelicten, nam af tussen 2012 en 2016.

Criminaliteit meest gedaald in Oost- en Zuid-Nederland

De criminaliteit is de afgelopen vier jaar het sterkst gedaald in Zuid- en oost-Nederland.

Minder meldingen brandweer in 2016

Bij de meldkamers van de brandweer kwamen in 2016 bijna 222 duizend meldingen binnen van incidenten

Bijna 9 duizend asielkinderen onder de twaalf in 2016

Ruim de helft van de kinderen die in 2016 als asielzoeker of nareiziger naar Nederland kwam, was Syriër.

Uitgaven gemeenten brandweer gedaald

De uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn in vijf jaar tijd met 68 miljoen euro gedaald

In november 3,9 duizend asielzoekers en nareizigers

In november 2016 kwamen er meer nareizende gezinsleden, vooral Syriërs, en iets minder asielzoekers dan in oktober.

Minder meldingen van discriminatie in 2015

Een belangrijk deel van de discriminatiemeldingen bij gemeenten gaat over discriminatie op grond van herkomst

Minder gedetineerden in gevangenissen

Ontwikkeling aantal gedetineerden in Nederlandse gevangenissen in 2015 en naar kenmerken van gedetineerden.

Criminaliteit

Percentage door politie geregistreerde verdachten van misdrijven sinds 2005 onder alle herkomstgroeperingen gehalveerd

Migratieachtergrond speelt nog steeds een rol

Inwoners met migratie- en Nederlandse achtergrond: verschillen en overeenkomsten in het Jaarrapport Integratie 2016

In oktober 3,5 duizend asielzoekers en nareizigers

In oktober 2016 kwamen 3,5 duizend asielzoekers en nareizigers, van wie 390 uit Marokko en 270 uit Algerije

Vandalisme meestal niet gemeld bij politie

Van vandalisme en seksuele delicten wordt relatief weinig melding of aangifte gedaan bij de politie.

Melding en aangifte van veelvoorkomende criminaliteit

Melding en aangifte door slachtoffers van traditionele criminaliteit en cybercrime bij politie en andere instanties

Meeste woninginbraken in Sittard-Geleen

In welke gemeenten, wijken en buurten vinden de meeste woninginbraken en geweldsmisdrijven plaats?

Minder geregistreerde criminaliteit in Vinex-wijken

In Vinex-wijken is minder criminaliteit en voelen bewoners zich minder vaak onveilig.

Ruim 3 duizend asielzoekers en nareizigers in september

In september 2016 kwamen er 3 duizend asielzoekers, iets meer dan in augustus en 5,4 duizend minder dan een jaar eerder

Minder geregistreerde misdrijven en verdachten in 2015

Het aantal geregistreerde misdrijven nam in 2015 af, tot minder dan één miljoen. Ook het aantal verdachten is gedaald.

Syrische immigranten wonen verspreid over Nederland

Syriërs die inwoner van Nederland zijn wonen verspreid over het land. De immigratie volgt op de asielverzoeken.

Uitgaven veiligheidszorg vrijwel gelijk sinds 2009

Sinds 2009 wordt jaarlijks bijna 13 miljard euro uitgegeven aan de bestrijding van criminaliteit, na 7 jaar snelle groei

Bijna 2 400 asielzoekers en nareizigers in augustus

In augustus 2016 zijn 2 385 asielzoekers en nareizigers geregistreerd. Tot nu toe kwamen er dit jaar 16,2 duizend

Aantal asielzoekers blijft onder dat van 2014 en 2015

In juli 2016 dienden 1.425 personen een eerste asielverzoek in en arriveerden er 660 nareizigers in Nederland.

Minder faillissementen

In juli 2016 zijn er 16 faillissementen minder uitgesproken dan in juni.

Laagste aantal moorden in 20 jaar

In 2015 kwamen 120 mensen om door moord. De helft van de vermoorde vrouwen is omgebracht door een ex of partner.

Slachtofferhulp voor jeugd varieert per regio

In 2014 meldden bijna 9 duizend minderjarige slachtoffers van gewelds- of zedendelicten, of hun naasten, zich bij SHN.

Bijna 1 500 asielzoekers en nareizigers in juni

In juni 2016 kwamen er iets meer asielzoekers dan in mei. In het 2e kwartaal was de asielinstroom lager dan vorig jaar

Uitvallers Halt gaan vaker weer de fout in

Jongeren die na een misdrijf of overtreding naar Halt zijn gestuurd, vervallen vaker opnieuw in crimineel gedrag.

Minstens 89 procent van asielkinderen volgt onderwijs

Minstens 9 op de 10 leerplichtige kinderen die worden opgevangen door het COA volgen onderwijs.

Een op vijf minderjarige asielzoekers alleenstaand

1 op 5 minderjarige asielzoekers reisde in 2015 zonder begeleiding van een volwassen familielid naar Nederland

Grootste daling volwassen verdachten in ruim 10 jaar

De daling in het aantal meerderjarige verdachten in 2015 was de grootste in meer dan 10 jaar

In mei half zoveel asielzoekers als een jaar eerder

In mei 2016 zijn 1420 asielzoekers en nareizigers geregistreerd, iets meer dan in april maar half zoveel als in mei 2015

Meeste immigranten komen nu uit Syrië

De immigratie van Syriërs loopt sinds eind 2015 op, en volgt op de toestroom van asielzoekers en nareizigers in 2015.

Opnieuw minder faillissementen

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald.

Minder jongeren onder toezicht, meer onder voogdij

Eind 2015 stonden 31 duizend jongeren onder toezicht of voogdij. Voogdij komt meer voor, ondertoezichtstelling minder.

Een op de tien jongeren krijgt jeugdhulp

Een op de tien jongeren hebben in 2015 gemeentelijke jeugdhulp ontvangen.

Meer schadevergoedingen naar ex-verdachten

In 2015 bijna 17600 keer schadevergoeding toegekend voor onterechte hechtenis of onterecht gemaakte kosten

Minder gratieverzoeken ingediend

In 2015 werden 1163 gratieverzoeken ingediend. In 2005 waren dat er nog bijna 3900.

Minder en andere asielzoekers

In maart waren er meer eerste asielverzoeken van Albanezen dan van Syriërs.

Asielzoekers per inwoner in 2015 op EU-gemiddelde

In 2015 registreerde Nederland 2,5 eerste asielverzoeken per 1 000 inwoners, gelijk aan het gemiddelde voor de hele EU.

Aantal faillissementen stijgt

In februari 2016 zijn er 82 faillissementen meer uitgesproken dan in januari, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Stedelingen geven leefbaarheid buurt lager cijfer

Stedelingen reageren minder positief op stellingen over de sociale cohesie in hun wijk, terwijl ze positiever zijn over de fysieke voorzieningen dan bewoners van niet-stedelijke gemeenten. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor van CBS. In de meeste districten van de regionale politie-eenheden Midden-Nederland, Oost-Nederland en Oost-Brabant ligt het gemiddelde rapportcijfer voor de leefbaarheid van de buurt boven het landelijke gemiddelde.

Nederland steeds minder onveilig

Sinds 2005 vertonen belangrijke indicatoren van criminaliteit en veiligheid een dalende trend. De vier indicatoren leveren gezamenlijk een breed beeld van de lange termijnontwikkelingen. De dalende trend is sterker onder jongeren en in stedelijke regio’s.

Minder slachtoffers criminaliteit

In 2015 werd 18 procent van de bevolking slachtoffer van criminaliteit, een procent minder dan in het voorgaande jaar. De daling vond vooral plaats bij vermogensdelicten en vandalisme. Het percentage van de bevolking dat aangaf zich wel eens onveilig te voelen bleef vrijwel gelijk op 36 procent, terwijl het aandeel burgers dat veel sociale overlast ondervond daalde tot onder de 12 procent.

Jeugdcriminaliteit daalt

Onder 12 tot 23-jarigen daalde het aandeel dat verdachte of dader was van een misdrijf tussen 2007 en 2015 harder dan onder volwassenen. Het aandeel minderjarigen dat zelf aangaf criminaliteit te hebben gepleegd daalde ook tussen 2010 en 2015, maar niet zo hard als het aandeel verdachten. Daarnaast zeiden in 2015 bijna 3 op de 10 jeugdigen dat ze in de voorafgaande 12 maanden wel eens een cyber- of gedigitaliseerd delict hadden gepleegd.

3,3 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd in januari

In januari 2016 zijn er 3,3 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden in Nederland geregistreerd. Dat zijn er ruim een kwart minder dan in december. Toen werden er 4,6 duizend personen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geregistreerd.

Brandweer in 2015 vaker gealarmeerd voor hulpverlening

Bij de brandweermeldkamers kwamen in 2015 in totaal 234 duizend meldingen binnen van incidenten. Dat is iets meer dan in 2014. In meer dan de helft van de gevallen ging het om brand, de overige meldingen waren verzoeken om hulp. Het aantal keer dat de meldkamers de brandweer alarmeerden na een hulpverleningsverzoek is in 2015 met 14 procent gestegen.

Aantal faillissementen daalt

Na vier maanden met een stijging van het aantal faillissementen, daalt het aantal failliet verklaarde bedrijven weer. In januari 2016 zijn er 27 faillissementen minder uitgesproken dan in december, meldt CBS.

In 2015 twee keer zo veel asielzoekers en nareizigers als in 2014

In 2015 zijn er in totaal 56,9 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd in Nederland. Vier op de tien asielzoekers en bijna twee derde van de nareizende familieleden kwam uit Syrië.

Criminaliteit in Nederland, 2014

Hoe onveilig voelt de bevolking van Nederland zich? Hoe vaak werden mensen in 2014 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit en in hoeverre worden delicten gemeld aan de politie? Hoe ontwikkelt zich de geregistreerde criminaliteit in Nederland en wie worden aangehouden als verdachten? Hoe vaak worden strafzaken doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie en hoe worden deze zaken afgedaan door het OM en de rechter? Wat kost de veiligheidszorg in Nederland? Al deze vragen worden in dit artikel beantwoord.

Ruim 7 duizend asielzoekers en nareizigers geregistreerd in november

In november 2015 zijn er 7,3 duizend asielzoekers en nareizende gezinsleden in Nederland geregistreerd. Daarmee komt het totaal voor dit jaar tot en met november op 52,5 duizend.

Vrouwen vier keer minder verdacht dan mannen

In 2014 werden van elke 10 000 vrouwen 50 verdacht van een misdrijf. Onder mannen was dat aandeel vier maal zo hoog. Vrouwen zijn in vrijwel alle soorten misdrijven sterk ondervertegenwoordigd ten opzichte van mannen, behalve bij winkeldiefstallen. Hoe ontwikkelt de criminaliteit onder (jonge) vrouwen zich en waarin verschilt deze van mannen?

Aantal faillissementen verandert nauwelijks

In november 2015 is er 1 faillissement meer uitgesproken dan in oktober, meldt CBS. De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de handel.

Een op de zes verdachten is 50-plus

In 2014 was 1 op de 6 geregistreerde verdachten 50-plusser, terwijl dit in 2007 nog 1 op de 8 was.

Lichte daling uitgaven veiligheidszorg in 2014

In 2014 is in Nederland voor ongeveer 13 miljard euro uitgegeven aan veiligheidszorg. De uitgaven aan veiligheidszorg namen tot 2012 toe, daarna is een lichte daling te zien. Gemiddeld werd er vorig jaar per hoofd van de bevolking iets meer dan 750 euro uitgegeven.

Bijna 12 duizend asielaanvragen in oktober

Het aantal nieuw geregistreerde asielzoekers en nareizigers is in oktober opgelopen tot 11,7 duizend. Dat zijn er meer dan ooit in een maand. In september waren het er nog 8,4 duizend. Ruim de helft kwam uit Syrië.

Minder Nederlanders ervaren respectloos gedrag

Het aantal mensen dat aangeeft respectloos gedrag mee te maken neemt al jaren af. Het aandeel dat zich zonder respect behandeld voelt door personeel van winkels of bedrijven is het sterkst afgenomen.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering eerste halfjaar 2015

In deze rapportage en die over Jeugdhulp 1e halfjaar 2015 presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2015. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.

Jeugdhulp eerste halfjaar 2015

In deze rapportage en die over Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2015 presenteert CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar van 2015. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.

Recordaantal asielzoekers in september

Het aantal nieuw geregistreerde asielzoekers en nareizigers steeg in september 2015 tot een maandrecord van 8,4 duizend. Ruim zestig procent kwam uit Syrië. Er kwamen wat minder aanvragen uit Eritrea en meer uit Irak.

Daling criminaliteit, aantal verdachten en strafzaken

Zowel de geregistreerde criminaliteit als het aantal verdachten nam in 2014 verder af, na een eerdere daling tussen 2007 en 2013. De daling werkt door in de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere politie, OM en rechter toe behoren.

Laagste aantal faillissementen in 7 jaar

In september 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 7 faillissementen minder uitgesproken dan in augustus, meldt CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008.

Brandweer binnen 7,5 minuten ter plekke

De Nederlandse brandweer heeft in 2014 gemiddeld 7,4 minuten nodig gehad om bij een brand ter plaatse te komen. Brandweereenheden rukten in dat jaar gemiddeld in 2,8 minuten uit en waren daarna ongeveer 4 minuten onderweg naar de brand. Daarmee is de brandweer in 2014 even snel als het jaar daarvoor, meldt CBS

Brandweer hoeft minder vaak uit te rukken

De brandweer is 138 duizend keer uitgerukt in 2014, dat is ongeveer 8 duizend keer minder dan het jaar daarvoor. Dit komt omdat er 8 duizend keer minder gealarmeerd is vanuit de meldkamer. In 2014 werd 35 procent van de incidenten afgehandeld in de meldkamer, meldt CBS.

Vooral mannen vragen asiel aan, vrouwen en kinderen reizen na

In de eerste acht maanden van 2015 dienden vooral volwassen mannen een eerste asielverzoek in. De groep die een gezinslid volgde dat al eerder in Nederland asiel had aangevraagd, bestond vooral uit vrouwen en kinderen. Van januari tot augustus van dit jaar bereikten 17 duizend asielzoekers Nederland, en 8 duizend nareizigers.

Een ruim voldoende voor veiligheid in de buurt

Nederlanders geven de veiligheid in hun buurt een rapportcijfer 7,2. Bijna een op de vijf mensen voelt zich wel eens onveilig in zijn eigen buurt.

Laagste aantal faillissementen in bijna 7 jaar

In augustus 2015 zijn er, voor zittingsdagen gecorrigeerd, 113 faillissementen minder uitgesproken dan in juli, meldt CBS. Het aantal uitgesproken faillissementen bereikt daarmee het laagste niveau sinds oktober 2008.

Ruim helft van vermoorde vrouwen door ex of partner omgebracht

In Nederland kwamen vorig jaar 144 mensen om het leven door moord of doodslag. Ruim de helft van de vermoorde vrouwen wordt omgebracht door een ex of partner. Bij vermoorde mannen is een kennis of vriend het vaakst de dader.

Meer online shoppers opgelicht

Het aandeel slachtoffers van online koopfraude is gestegen tussen 2012 en 2014. Andere vormen van cybercrimedelicten zoals hacken en identiteitsfraude zijn daarentegen afgenomen.

Bijna 8 procent van de jongeren gepest op het internet

Bijna twee derde van de jongeren die vorig jaar te maken hebben gehad met cyberpesten is bekend met de dader. In 2014 is bijna 8 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar geconfronteerd met cyberpesten.

Aantal faillissementen gelijk

In juli 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, ongeveer evenveel faillissementen uitgesproken als in juni, meldt CBS. Het aantal faillissementen staat de afgelopen twee maanden op het laagste niveau sinds januari 2009.

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015

In deze rapportage, en die over Jeugdhulp 1e kwartaal 2015, presenteert CBS de eerste voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering na 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor deze hulp en zorg.

Bijna een kwart miljoen jongeren in de jeugdzorg

In de eerste drie maanden van 2015 kregen 233 duizend jongeren gemeentelijke jeugdzorg. Het merendeel (85 procent) van de geleverde zorg betreft jeugdhulp. Daarnaast bestaat de jeugdzorg voor 12 procent uit jeugdbescherming en drie procent uit jeugdreclassering. Veel meer jongens dan meisjes kregen jeugdzorg.

Jeugdhulp 1e kwartaal 2015

In deze rapportage, en die over Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e kwartaal 2015, presenteert CBS de eerste voorlopige cijfers over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering na 1 januari 2015, de datum waarop de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor deze hulp en zorg.

Aantal faillissementen daalt verder

In juni 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, 35 faillissementen minder uitgesproken dan in mei, meldt CBS. De dalende trend van het aantal faillissementen houdt hiermee aan.

Vier op de vijf mannelijke ex-gedetineerden heeft geen werk

Bijna de helft van de mannelijke ex-gedetineerden heeft drie maanden na afloop van detentie een uitkering als voornaamste bron van inkomsten. 20 procent haalt zijn inkomsten vooral uit werk. De resterende 34 procent heeft geen voor CBS waarneembare inkomsten. Dit blijkt uit een analyse van cijfers van het CBS op een groep mannen die tussen oktober 2010 en april 2011 in een Huis van Bewaring terechtkwamen en deelnamen aan het Prison Project.

Laagste aantal faillissementen in 6,5 jaar tijd

In mei 2015 zijn 370 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt CBS vandaag. Dat zijn er 84 minder dan in april.

Gedetineerden gemiddeld korter vast door toename gijzelingen en afname voorlopige hechtenissen

Vorig jaar hebben er 43 240 personen op strafrechtelijke grond in detentie gezeten. Dat is een stijging van 1,3 procent vergeleken met 2013. Het aantal personen dat op een willekeurige dag in detentie zat is echter met 6 procent gedaald. Dit komt onder meer door een gemiddeld kortere detentieduur.

Ruim 40 procent meer asielzoekers in EU

Het afgelopen jaar kwamen ruim 40 procent meer asielzoekers naar de Europese Unie dan in 2013. In Nederland vroegen bijna 22 duizend mensen asiel aan. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2013.

Laagste aantal faillissementen in vier jaar tijd

In april 2015 zijn 446 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 198 minder dan in maart.

Geregistreerde criminaliteit ook in 2014 gedaald

In 2014 registreerde de politie 7 procent minder misdrijven dan in 2013, de sterkste daling van de afgelopen tien jaar.

Meer faillissementen in maart, vooral door extra zittingsdag

In maart 2015 zijn 614 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 134 meer dan in februari.

Gemeenten geven vooral advies na discriminatiemelding

Gemeenten kregen in 2013 meer discriminatiemeldingen van burgers binnen dan in 2011 en kwamen iets vaker in actie naar aanleiding van een klacht. Gemeenten speelden bij de behandeling vooral een adviserende rol.

45-plusser steeds vaker in de schuldsanering

Personen die in de schuldsanering terechtkomen zijn steeds vaker 45 jaar of ouder. Het aandeel mensen onder de 45 jaar dat een wettelijk traject ingaat om schulden af te lossen, daalt juist.

1 op de 10 verdachten van misdrijf is buitenlander zonder vast adres

In 2013 is bijna één op de vijf geregistreerde verdachten een buitenlander. Ruim de helft van deze groep, één op de tien verdachten, heeft geen vaste woon- of verblijfplaats in ons land. Denk hierbij aan toeristen, seizoenarbeiders, illegalen en rondreizende criminele bendes. Het aantal verdachten uit Oost-Europese landen is sinds 2007 sterk toegenomen.

Aantal asielzoekers fors toegenomen

In 2014 vroegen bijna 24 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dit is 66 procent meer dan in 2013 en het hoogste aantal sinds 2002. Het aantal van 2014 ligt echter nog ruim onder het niveau van de jaren 90.

Steeds minder vandalisme

Vernieling van straatmeubilair en bekladding van muren of gebouwen komen in de beleving van de burger steeds minder voor. Ook zeggen steeds minder Nederlanders persoonlijk slachtoffer te zijn geweest van vernieling, aan bijvoorbeeld hun auto of andere bezittingen. De politiestatistieken bevestigen deze dalende trend in vandalisme.

Vandalisme: stand van zaken, trends en achtergronden.
Aantal faillissementen nagenoeg onveranderd

In oktober 2014 zijn 534 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er ongeveer evenveel als in september, ondanks het feit dat oktober een zittingsdag minder telde dan september. Ten opzichte van augustus, dat evenveel zittingsdagen telde als oktober, is het aantal uitgesproken faillissementen 69 hoger.

Brandweer krijgt minder brandmeldingen, meer hulpverzoeken

In 2013 heeft de brandweer in totaal minder hulpvragen binnen gekregen. Het aantal brandmeldingen daalde, maar het aantal verzoeken om hulpverlening was afgelopen jaar buitengewoon hoog. De uitgaven aan de brandweer bleven gelijk.

Homoseksuelen  minder positief over eigen woonbuurt dan hetero's

Lesbiennes en vooral homo’s oordelen ongunstiger over de sociale samenhang in hun woonbuurt dan heteroseksuele mannen en vrouwen. Ook ervaren ze meer overlast van rondhangende jongeren en van buurtbewoners, en voelen ze zich onveiliger in hun woonomgeving.

Verdachte van misdrijf is vaak recidivist

In 2013 werden 225 duizend personen verdacht van een misdrijf; 1,3 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder. Van deze personen werden 6 op de 10 ooit eerder door de politie verdacht van een misdrijf. Bijna de helft van de verdachten is van allochtone herkomst, terwijl zij 21 procent van de bevolking vormen. Ook is de geregistreerde misdaad gedaald in de periode 2007-2013.

Minder vrouwen krijgen alimentatie, bedragen nemen iets af

Een vrouw die in 2013 is gescheiden en recht had op alimentatie, kreeg een bedrag van gemiddeld 980 euro per maand. Deze partneralimentatie is sinds 2009 licht gedaald. In de periode 2001-2009 nam de partneralimentatie nog elk jaar sterk toe.

Inkomsten en criminaliteit: de wisselwerking tussen veranderende inkomsten en arrestaties

Sociaaleconomische trends 2014. Mannen die gearresteerd zijn voor een misdrijf hebben gemiddeld een derde minder legale inkomsten dan mannen die nooit werden gearresteerd. Dit is deels te wijten aan verschillen in hun onderwijsloopbaan en de verschillende leeftijdsopbouw van beide groepen. Dat maakt het CBS vandaag bekend. Crimineel gedrag en een daaropvolgende arrestatie leidt tot een slechtere arbeidsmarktposite en lagere inkomsten. Maar ook het omgekeerde is het geval: een slechte arbeidsmarktpositie en lage inkomsten kunnen aanleiding geven tot crimineel gedrag. Voorafgaand aan het criminele feit dalen de inkomsten van mannen die verdacht zijn van een misdrijf. Ná de arrestatie herstelt de inkomstenontwikkeling zich weer.

Meer faillissementen uitgesproken door extra zittingsdag

In september 2014 zijn 524 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dat zijn er 59 meer dan in augustus. De stijging is toe te schrijven aan het feit dat september een zittingsdag meer telde dan augustus.

Stadsbewoner positiever over beschikbaarheid politie dan inwoner kleinere gemeente

In 2013 vond de helft van de Nederlanders de politie te weinig zichtbaar in de eigen buurt. Inwoners van de grotere steden waren hier positiever over dan mensen die in kleinere gemeenten wonen.

Steeds meer Nederlanders bang voor inbraak

Ruim een op de tien Nederlanders denkt dat de kans (heel) groot is dat er bij hen wordt ingebroken. Dat aandeel is de afgelopen jaren toegenomen, vooral bij inwoners van weinig stedelijke gebieden en 65-plussers. Toch zijn deze groepen nog steeds het minst bang voor inbraak. De toename is opmerkelijk, omdat het aantal slachtoffers van (een poging tot) inbraak nauwelijks steeg.

Registratie discriminatieklachten 2012

Sinds januari 2010 zijn gemeenten verplicht om inwoners de mogelijkheid te geven om gevallen van discriminatie te melden. Deze klachten moeten worden geregistreerd.

Meer faillissementen uitgesproken door extra zittingsdag

In juli zijn 621 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS vandaag. Dit zijn er bijna 160 meer dan in juni dit jaar.

Meeste asielzoekers sinds eerste halfjaar 2001

Het aantal asielverzoeken is de afgelopen maanden sterk toegenomen. In het eerste halfjaar van 2014 kwamen twee keer zo veel asielzoekers naar Nederland als in de eerste helft van 2013. Het is zelfs het hoogste aantal sinds het eerste halfjaar van 2001.

Handel met opkomende markten groeit sterk

De waarde van de goederenexport naar snel groeiende economieën stijgt al jaren meer dan de export naar Europa. Het aandeel van Europese landen in de totale export is echter nog altijd veel hoger dan dat van de opkomende markten.

Meeste criminaliteitspreventie in Zuid-Nederland

Inwoners van Zuid-Nederland doen meer aan criminaliteitspreventie dan inwoners van de andere landsdelen. Ze letten beter op hun spullen en beveiligen hun woning beter. Zuiderlingen voelen zich thuis onveiliger dan inwoners van andere gebieden.

Fors minder faillissementen

In juni zijn 464 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, meldt het CBS. Dit is het laagste aantal per maand uitgesproken faillissementen van de afgelopen drie jaar. In mei waren er 552 faillissementen.

Caribisch Nederlander voelt zich meestal veilig

Ruim een kwart van de bevolking in Caribisch Nederland voelde zich in 2013 wel eens onveilig. De helft van de inwoners is van mening dat er geen, en 40 procent dat er weinig criminaliteit in de eigen buurt voorkomt. Minder dan een op de vijf inwoners werd in 2013 slachtoffer van een of meer delicten.

Meeste sociale overlast door hangjongeren

Een op de tien Nederlanders heeft veel last van rondhangende jongeren, dronken mensen en/of andere vormen van sociale overlast in hun buurt. Hangjongeren zorgen voor de meeste overlast, vooral in de grotere steden.

Minder bedrijven en instellingen failliet

In mei zijn 551 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard meldt het CBS. Een maand eerder waren er dat nog 716.

Meer oplichting via internet, minder skimming

In 2013 gaven meer mensen aan dat ze opgelicht waren bij het kopen via internet dan in het jaar daarvoor. Het aandeel slachtoffers van skimming daalde. Weinig slachtoffers van deze criminaliteit hebben hiervan aangifte gedaan bij de politie.

Minder jonge verdachten van misdrijven

In 2012 hield de politie 66 duizend jongeren van 12 tot 25 jaar aan op verdenking van het plegen van minimaal één misdrijf, bijna een derde minder dan in 2007. De daling was het grootst onder minderjarige verdachten.

Meer bedrijven en instellingen failliet

In april zijn 700 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn 174 faillissementen meer dan in maart. Een aanzienlijk deel van de stijging is toe te schrijven aan een extra zittingsdag van de rechtbank in april.

Veel minder bedrijven en instellingen failliet

In maart zijn 521 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn bijna 100 faillissementen minder dan in februari. Vergeleken met maart 2013 was het aantal faillissementen meer dan een kwart lager.

Opnieuw minder nieuwe schuldsaneringen

In 2013 zijn 12,3 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, 10 procent minder dan in 2012. De daling betrof voornamelijk particulieren. Na een aantal jaren van stijging daalt het aantal schuldsaneringen sinds 2012.

In 2013 opnieuw minder diefstallen geregistreerd

In 2013 registreerde de politie 640 duizend diefstallen. Dit waren er 38 per duizend inwoners.

606 bedrijven en instellingen failliet in februari

In februari zijn 606 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 11 meer dan in januari.

Aantal slachtoffers criminaliteit gelijk gebleven

In 2013 gaf één op de vijf inwoners van 15 jaar en ouder aan het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit (gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten).

589 bedrijven en instellingen failliet in januari

In januari zijn 589 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 6 minder dan in december.

Forse toename aantal asielzoekers uit Syrië en Somalië

In 2013 kwamen 14,4 duizend asielzoekers naar Nederland, bijna 5 duizend meer dan in 2012. Dat waren vooral meer Syriërs en vrouwen en kinderen uit Somalië. Vergeleken met de jaren negentig is het aantal asielzoekers nu echter laag.

Record faillissementen in 2013

In 2013 zijn 12 306 faillissementen uitgesproken; 10 procent meer dan in 2012.

595 bedrijven en instellingen failliet in december

In december 2013 zijn 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 13 meer dan in november. Vooral in de handel, de bouwnijverheid en de financiële dienstverlening gingen bedrijven failliet.

Burgerrechter behandelt minder zaken

In 2012 kregen Nederlandse burgerrechters bijna 1,1 miljoen nieuwe zaken te behandelen. Dat waren er 75 duizend minder dan in 2010, het piekjaar. Vooral het aantal dagvaardingszaken nam af.

Aantal faillissementen daalt

In november 2013 zijn 576 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal in een maand tot nu toe in 2013.

Brandweer rukt minder vaak uit in 2012

In 2012 heeft de brandweer minder meldingen van brand en minder verzoeken om hulpverlening gekregen dan in 2011. De opkomsttijd bij brand is gelijk gebleven.

Veiligheidszorg kost 780 euro per persoon

In 2012 is ruim 13 miljard euro uitgegeven aan preventie en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat komt neer op 780 euro per persoon. Sinds 2009 zijn de uitgaven aan veiligheidszorg vrijwel gelijk gebleven.

Aantal faillissementen in oktober bedraagt 743

In oktober 2013 zijn 743 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat zijn 147 faillissementen meer dan in september.

Fraude bij online aan- of verkopen treft 3 procent

In 2012 gaf 3 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder aan slachtoffer te zijn geworden van fraude bij aan- of verkopen via het internet. Dat komt neer op bijna 370 duizend personen. Vooral jongeren en middelbaar- tot hoogopgeleiden hadden te maken met aankoopfraude.

Aantal faillissementen neemt iets af

In september 2013 zijn 595 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is iets minder dan in augustus en het laagste aantal tot nu toe in 2013.

Ruim 200 duizend slachtoffers van skimming of phishing

In 2012 werd 1,5 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder slachtoffer van identiteitsfraude via een betaal- of pinautomaat of via het internet. Dat zijn ruim 200 duizend personen.

Ruim 600 bedrijven en instellingen failliet

In augustus 2013 zijn 608 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal tot nu toe in 2013. Het aantal faillissementen is wel 19 procent hoger dan in augustus 2012.

Jaarlijks 500 uitgenodigde vluchtelingen naar Nederland

Nederland nodigt jaarlijks ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich hier te vestigen. De afgelopen vijf jaar kwamen veel van hen uit Irak, Myanmar en Ethiopië.

Aantal faillissementen blijft hoog

In juli 2013 werden 779 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van de failliet verklaarde bedrijven waren er veel actief in de handel en de bouwnijverheid.

Een op tien jongeren gepest op internet

In 2012 werd ruim 10 procent van de jongeren van 15 tot 18 jaar wel eens gepest op internet. Laster, roddel en achterklap komen het meest voor, gevolgd door stalken, bedreiging en chantage. De meeste slachtoffers melden dit niet bij politie of andere instanties.

Recordaantal faillissementen in eerste helft van 2013

In het eerste halfjaar van 2013 is een recordaantal faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken. Bij 4 op de 10 faillissementen betrof het een bedrijf uit de bouw of de handel.

Geregistreerde criminaliteit in 2012 gedaald

In 2012 registreerde de politie 5 procent minder misdrijven dan in 2011. De geregistreerde criminaliteit vertoont al jaren een dalende trend. Er waren echter opnieuw meer woninginbraken en zakkenroldelicten.

Homoseksuelen voelen zich onveiliger en zijn vaker slachtoffer

Homoseksuelen voelen zich vaker onveilig dan heteroseksuelen. Ook zijn ze vaker slachtoffer van veel voorkomende criminaliteit en ervaren ze meer respectloos gedrag.

Uitzonderlijk veel faillissementen

In mei 2013 zijn 796 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het grootste aantal sinds het begin van de reeks in 1981.

Minder asielzoekers in 2012

Er kwamen in 2012 minder asielzoekers naar Nederland dan het jaar ervoor. Het aantal Afghaanse asielzoekers nam sterk af. Uit Syrië komen echter steeds meer verzoeken.

Iets minder faillissementen in april

In april 2013 zijn 682 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 28 minder dan in maart.

Kwart jongeren slachtoffer van criminaliteit

Ongeveer een kwart van de jongeren was in 2012 slachtoffer van criminaliteit. Jonge mannen zijn vaker slachtoffer van een geweldsdelict dan jonge vrouwen.

Minder nieuwe schuldsaneringen in 2012

In 2012 zijn 13,8 duizend personen toegelaten tot de wettelijke schuldsanering. Na twee jaar van sterke stijging is dit aantal in 2012 licht gedaald. Drie kwart van de in 2012 beëindigde schuldsaneringen eindigde schuldenvrij.

Veel faillissementen

In maart 2013 zijn 709 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 50 minder dan in februari, toen het grootste aantal faillissementen ooit in een maand werd uitgesproken.

Uitzonderlijk veel faillissementen

In februari 2013 zijn 755 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit is het hoogste aantal ooit in een maand.

Cybercrime treft ruim een op de acht

In 2012 gaf ruim een op de acht Nederlanders van 15 jaar of ouder aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van cybercrime, zoals hacken en pesten op internet.

Minder jongeren verdacht van misdrijven

In 2011 registreerde de politie 262 duizend personen een of meer keer als verdachte van een misdrijf. Dat waren er 20 procent minder dan in 2007. Er werden vooral minder jongeren en autochtonen verdacht.

Minder alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland

In 2011 kwamen 500 alleenstaande minderjarige vreemdelingen naar Nederland, 200 minder dan het jaar ervoor. Ruim de helft van hen was afkomstig uit Afghanistan.

Opnieuw veel faillissementen

In januari 2013 zijn 715 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal faillissementen blijft hoog.

Bijna 40 duizend kinderen onder toezicht of voogdij

Eind september 2012 waren bijna 40 duizend minderjarigen (deels) aan het ouderlijk gezag onttrokken door een ondertoezichtstelling of een plaatsing onder voogdij. Dat zijn er ruim anderhalf keer zo veel als tien jaar geleden.

552 bedrijven en instellingen failliet in december

Er zijn in december 552 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In november waren dit er 581.

Recordaantal faillissementen in 2012

In 2012 zijn er 11235 faillissementen uitgesproken. Dat is 18 procent meer dan in 2011.

Steeds meer slachtoffers van woninginbraak

In de afgelopen jaren zijn meer mensen slachtoffer van woninginbraak geworden. Ook denken steeds meer Nederlanders dat de kans hierop groot is. In het westen en zuiden van Nederland wonen relatief de meeste slachtoffers.

Meer brandmeldingen in 2011

In 2011 heeft de brandweer meer brandmeldingen en iets minder verzoeken tot hulpverlening gekregen dan in 2010. De opkomsttijd bij brand is gelijk gebleven. Er vielen iets minder doden bij branden, maar meer bij incidenten waarbij de brandweer hulp verleende.

Uitgaven aan veiligheidszorg de laatste 2 jaar nauwelijks toegenomen

In 2011 is bijna 13 miljard euro uitgegeven ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit, verloedering en overlast. Dat is bijna evenveel als in de twee voorgaande jaren.

564 bedrijven en instellingen failliet

Er zijn in november 564 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard, tegen 698 in oktober. In de eerste 11 maanden van 2012 werden 6 804 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is ruim 20 procent meer dan in dezelfde periode van 2011.

Registratie discriminatieklachten 2011

Het CBS heeft in 2012 voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een rapportage opgesteld over discriminatieklachten over het jaar 2011. Sinds 2010 zijn gemeenten verplicht om ingezetenen de mogelijkheid te bieden om discriminatieklachten te melden. Deze meldingen worden vervolgens aan BZK aangeboden. De meldingen over het jaar 2011 hebben als basis gediend voor deze rapportage.

Tevredenheid over politie iets toegenomen

Nederlanders zijn in 2011 positiever gaan oordelen over de politie. Zowel over de contacten met de politie als over het functioneren van de politie is men iets tevredener dan in 2010. Ook het oordeel over de beschikbaarheid van de politie is verbeterd, ook op het platteland.

In 2011 meer zaken bij de bestuursrechter

In 2011 heeft de bestuursrechter van de rechtbanken 5 procent meer zaken afgedaan dan in 2010. Een op de vijf zaken werd gegrond verklaard of toegewezen. Een op de drie zaken werd ingetrokken voordat de rechter uitspraak deed.

Veel bedrijven en instellingen failliet

Er werden in oktober 703 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 150 meer dan een maand eerder. In de eerste 10 maanden van 2012 werden 6245 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dit is bijna een kwart meer dan in dezelfde periode van 2011.

Minder Nederlanders ervaren respectloos gedrag

Steeds minder mensen ervaren respectloos gedrag. Vooral het gedrag van winkel- of overheidspersoneel overschrijdt minder vaak de grenzen van goed fatsoen

Kinderen van niet gehuwde ouders vaker erkend

Kinderen van niet gehuwde ouders worden steeds vaker al in het jaar van geboorte erkend door de vader. In 2011 gold dat voor 9 op de 10 baby’s. Ook het aantal erkenningen is sterk toegenomen, vooral doordat steeds meer kinderen buiten het huwelijk worden geboren.

Minder vaak partneralimentatie, maar wel een hoger bedrag

In 2011 werd bij bijna een op de zes echtscheidingen partneralimentatie toegewezen door de rechter. Dat is wat minder vaak dan tien jaar geleden, maar de bedragen zijn wel hoger geworden. Het aantal toewijzingen van kinderalimentatie is in dezelfde periode niet veel veranderd.

Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie

De gebruikte terminologie in de berichtgeving over migranten is niet altijd even duidelijk en consequent. Regelmatig verschijnen er berichten over asielzoekers, migranten, vreemdelingen, vluchtelingen en allochtonen. Vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt en is niet altijd duidelijk wat de boodschapper bedoelt. Wat betekenen deze begrippen nu precies en wat zijn de verschillen tussen deze termen? In dit artikel wordt één en ander op een rij gezet. Auteurs: Arno Sprangers en Han Nicolaas.

Aantal minderjarige verdachten van misdrijven afgenomen

In 2011 registreerde de politie 372 duizend verdachten van misdrijven. Dat waren er bijna 3 procent minder dan een jaar eerder.

Slachtoffers van criminaliteit voelen zich vaak nog lang onveilig

Slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit voelen zich jarenlang onveiliger dan niet-slachtoffers. Slachtoffers vermijden ook vaker onveilige plekken dan niet-slachtoffers. Daarnaast schatten zij hun kansen om opnieuw met criminaliteit in aanraking te komen veel hoger in dan niet-slachtoffers.

Ruim 550 bedrijven en instellingen failliet

Er werden in september 553 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er 40 meer dan een maand eerder.

Defensie-uitgaven dalen nu twee jaar

Dit artikel beschrijft de ontwikkelingen bij de krijgsmacht in de periode 2003-2011. Ingegaan wordt onder meer op de defensie-inkomsten en -uitgaven, de personeelsbezetting en het groot materieel bij de verschillende krijgsmachtonderdelen, en militaire hulp in het buitenland.

Ruim 500 bedrijven failliet in augustus

Er werden in augustus 507 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er bijna 220 minder dan een maand eerder.

Aantal faillissementen uitzonderlijk hoog

Er werden in juli 725 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit aantal is uitzonderlijk hoog. In de eerste 7 maanden van 2012 gingen 4475 bedrijven en instellingen failliet, bijna 30 procent meer dan in dezelfde periode van 2011.

Overheid geeft 13,4 miljard euro uit aan openbare orde en veiligheid

In 2010 heeft de overheid 13,4 miljard euro uitgetrokken voor openbare orde en veiligheid. Dat is evenveel als in 2009. Tussen 2005 en 2010 zijn de overheidsuitgaven voor openbare orde en veiligheid met 3 miljard euro toegenomen. Ruim driekwart van deze stijging vond plaats tussen 2005 en 2008. Na 2008 ging de toename minder hard.

Helft criminaliteit is diefstal of inbraak

In 2011 registreerde de politie 1,19 miljoen misdrijven, vrijwel evenveel als in 2010. In meer dan de helft van de gevallen ging het om inbraak of diefstal.

Veel faillissementen

Er werden in juni 596 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal faillissementen was in het eerste halfjaar van 2012 uitzonderlijk hoog.

Breed draagvlak voor politie

In de Nederlandse samenleving is een breed draagvlak voor de manier waarop de politie haar werk doet. Dit betekent niet dat de burger de politie blindelings in haar acties en aanwijzingen volgt.

Veel faillissementen

Er werden in juni 610 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal faillissementen was in het eerste halfjaar van 2012 uitzonderlijk hoog.

681 faillissementen in mei

Er werden in mei 681 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In april gingen 594 bedrijven en instellingen failliet.

Aantal adopties sinds jaren zestig niet meer zo laag

In 2011 zijn in Nederland 560 kinderen geadopteerd. Dit is het laagste aantal sinds 1965. In 2010 werden nog 720 kinderen geadopteerd.

Nederlanders ervaren eigen woonbuurt als minder verloederd

In de afgelopen jaren hebben steeds minder mensen last van bekladding van muren of gebouwen, vernieling van bus- of tramhokjes, of hondenpoep in hun buurt. Deze afname vond zowel in de stad als op het platteland plaats.

Geregistreerde criminaliteit en slachtoffers

In 2010 registreerde de politie krap 1,2 miljoen misdrijven. Dit is bijna vijf procent minder dan het jaar ervoor en de snelste daling in de afgelopen jaren. Het aantal misdrijven dat is opgehelderd, is gedaald van 25 procent in 2005 naar 24 procent sinds 2010 .

Adoptie kind van partner vooral bij twee moeders

Het aantal adopties van het kind van de partner is sinds het jaar 2000 bijna verviervoudigd. Dit komt door de toename van deze zogeheten partneradopties bij vrouwelijke paren.

615 faillissementen in maart

Er werden in maart 615 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. In februari gingen 622 bedrijven en instellingen failliet.

Aantal schuldsaneringen blijft stijgen

In 2011 zijn 15 duizend schuldsaneringen uitgesproken. Dat is bijna 30 procent meer dan in 2010.

610 faillissementen in februari

In februari werden 610 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 70 minder dan in januari.

Gevoelens van onveiligheid iets verminderd

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat zich wel eens onveilig voelt was in 2011 iets lager dan een jaar eerder. Het deel van de bevolking dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit is vorig jaar nauwelijks veranderd.

Minder asielzoekers in 2011

In 2011 vroegen 11,6 duizend mensen asiel aan in Nederland, 13 procent minder dan in 2010.

Aantal faillissementen schiet omhoog

In januari 2012 werden 680 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Meer landbouwfaillissementen in vierde kwartaal 2011

Het vierde kwartaal van 2011 laat een forse stijging zien van het aantal landbouwfaillissementen in vergelijking met het tweede en derde kwartaal van 2011. In het vierde kwartaal werden 50 bedrijven, instellingen en eenmanszaken door de rechter failliet verklaard. Dit waren er in het tweede kwartaal 21 en in het derde kwartaal 24.

519 faillissementen in december

In december 2011 werden 519 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Ruim 9,5 duizend faillissementen in 2011

In 2011 zijn 9 531 faillissementen uitgesproken. Dat is ongeveer evenveel als in 2010.

Minder faillissementen

In december 2011 werden 520 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 113 minder dan in november.

Aantal faillissementen loopt op

In november 2011 werden 633 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 108 meer dan in oktober.

Jongeren zonder startkwalificatie relatief vaak in aanraking met politie

Jongeren zonder startkwalificatie komen beduidend vaker in aanraking met de politie dan jongeren die wel onderwijs op minimaal het niveau van mbo-2 hebben behaald. Vooral werkloze voortijdig schoolverlaters komen naar verhouding vaak in aanraking met de politie.

Aantal faillissementen loopt op

In november 2011 werden 610 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 85 meer dan in oktober.

Minder gebruik gesubsidieerde rechtsbijstand

In 2010 had het Juridisch Loket bijna 830 duizend contacten met klanten, ruim 2 procent minder dan het jaar ervoor.

525 faillissementen

In oktober 2011 werden 525 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna even veel als in september.

Buitenverlichting en extra hang- en sluitwerk tegen inbraak

Buitenverlichting is bij huishoudens de meest voorkomende voorziening om inbraak te voorkomen. In 2010 beschikten meer dan 3 op de 4 huishoudens hierover.

Minder branden, meer hulpverleningen in 2010

In 2010 zijn bijna 41 duizend branden geregistreerd, waarvan 23 duizend buitenbranden. Sinds eind jaren 80 waren er niet zo weinig buitenbranden als in 2010.

Iets meer faillissementen in september

In september 2011 werden 529 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er zo’n 30 meer dan in augustus.

3,9 miljard euro onbetaalde schuld bij faillissementen

Bij de in 2010 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen is 4,3 miljard euro aan schuld achtergebleven. Hiervan bleef 3,9 miljard onbetaald

Iets meer faillissementen in september

In september 2011 werden 530 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Faillissementen: oorzaken en schulden in 2010

In 2010 zijn 8,4 duizend faillissementen beëindigd, waarvan ruim 60 procent door opheffing wegens gebrek aan baten en ruim een kwart door boedelvereffening. Door omzetting in een schuldsanering is 9 procent van de faillissementen beëindigd en in 2 procent van de beëindigingen werd een akkoord bereikt.

Ruim 500 faillissementen in augustus

In augustus 2011 werden 504 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er zo’n 40 meer dan in juli. Het aantal faillissementen was nagenoeg gelijk aan dat in augustus 2010.

Ruim 500 faillissementen in augustus

In augustus 2011 werden 510 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna vijftig meer dan in juli.

Politie registreerde 1,2 miljoen misdrijven in 2010

In 2010 registreerde de politie bijna 1,2 miljoen misdrijven. Daarmee daalde de geregistreerde criminaliteit ten opzichte van 2009 met 5 procent.

Niet meer asielzoekers uit Arabische landen naar Nederland

In de eerste vier maanden van 2011 werden in de landen van de Europese Unie 7,6 duizend asielverzoeken gedaan door mensen uit de Arabische regio. Dat is bijna twee maal zoveel als in dezelfde periode in 2010, toen ruim 4 duizend verzoeken werden ingediend.

Aantal adoptiekinderen sinds 2004 gehalveerd

In 2010 zijn 672 kinderen geadopteerd. Dit zijn er ongeveer evenveel als in het voorafgaande jaar, maar veel minder dan in het piekjaar 2004. In dat jaar werden 1 378 kinderen geadopteerd.

Iets meer faillissementen

In juli 2011 werden 460 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er iets meer dan in juni.

Forse stijging faillissementen in horeca

In het eerste halfjaar van 2011 zijn 3 duizend bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is 7 procent minder dan een jaar eerder.

Minder gedwongen ontslagen in 2010

In 2010 zijn 105 duizend mensen gedwongen ontslagen. Een jaar eerder waren dat er nog 122 duizend.

Minder faillissementen

In juni 2011 werden 437 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 121 minder dan in mei.

Minder faillissementen

In juni 2011 werden 440 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Meer faillissementen

In mei 2011 werden 557 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Meer faillissementen

In mei 2011 werden 560 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er 117 meer dan in april.

Recente afname jeugdcriminaliteit

Vier van de tien jongeren van 12-17 jaar zeggen in 2010 dat ze in de afgeloppen twaalf maanden één of meer delicten hebben gepleegd. Dat is fors minder dan in 2005.

Minder faillissementen

In april 2011 werden 443 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 100 minder dan in maart.

Een zeven voor veiligheid in woonbuurt

Nederlanders geven gemiddeld een ruime voldoende aan de veiligheid in hun woon- en leefomgeving.

Minder faillissementen

In april 2011 werden 445 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 100 minder dan in maart.

540 faillissementen in maart

In maart 2011 werden 540 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Meer uitgaven aan opsporing, minder misdrijven opgelost

In 2009 besteedde de politie ruim 2,4 miljard euro aan haar opsporingstaak. Gecorrigeerd voor inflatie is dat 12 procent meer dan in 2005.

Brandweer komt steeds sneller in actie

In 2009 is de uitruktijd van de brandweer opnieuw verbeterd. Gemiddeld reden de brandweerwagens 5 minuten na binnenkomst van een brandmelding op de meldkamer weg uit de kazerne.

Stijging schuldsaneringen zet flink door
535 faillissementen in februari

In februari 2011 werden 535 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er bijna 50 meer dan in januari.

Criminaliteit nauwelijks gedaald

Het aandeel Nederlanders van 15 jaar en ouder dat naar eigen zeggen te maken heeft met veel voorkomende criminaliteit, waaronder vandalisme en gewelds- en vermogensdelicten, is vorig jaar licht gedaald tot iets boven de 25 procent.

Minder asielzoekers in 2010

In 2010 vroegen 13,3 duizend mensen asiel aan in Nederland. Dat is een daling van 11 procent ten opzichte van 2009.

Minder bedrijven en personen failliet in 2010

In 2010 zijn 9,6 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is 9 procent minder dan in 2009.

490 faillissementen in januari

In januari 2011 werden 490 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Uitgaven aan veiligheidszorg flink gestegen
Minder faillissementen

In december 2010 werden 435 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er een stuk minder dan in november, toen 579 faillissementen werden uitgesproken.

Sinds 1956 meer dan 55 duizend kinderen geadopteerd

Sinds de invoering van de Nederlandse adoptiewet in 1956 zijn in Nederland ruim 55 duizend kinderen geadopteerd.

Aantal faillissementen loopt op

In november 2010 werden 580 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er een stuk meer dan in oktober, toen 537 faillissementen werden uitgesproken. November is de tweede maand op rij waarin het aantal faillissementen toenam.

Gratie vooral voor verkeersdelicten

In Nederland zijn in 2008 ongeveer 1,6 duizend beslissingen op gratieverzoeken genomen. Gratie wordt vooral gevraagd voor verkeersdelicten.

Meer faillissementen

In oktober 2010 werden in Nederland 535 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er aanzienlijk meer dan in september, toen 458 faillissementen werden uitgesproken.

Meeste ondervonden delicten niet bekend bij politie

Van de delicten die burgers ondervinden, blijft het merendeel verborgen voor de opsporingsinstanties. Slachtoffers melden slechts ongeveer een derde van de delicten bij de politie en van ruim een kwart doen zij daadwerkelijk aangifte.

Aantal faillissementen neemt fors af

In september 2010 werden er 450 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken.

Multiculturele buurt meest positief over politie

Bewoners van multiculturele buurten zijn relatief tevreden over het functioneren van de politie.

Iets meer faillissementen

In augustus 2010 werden er in Nederland 530 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit waren er 25 meer dan in juli. Vergeleken met augustus 2009 was het aantal faillissementen ruim 10 hoger.

Tijdelijke daling uitgesproken echtscheidingen in 2009

In 2009 heeft de Nederlandse rechter 31,7 duizend huwelijken ontbonden. Dit zijn er iets minder dan een jaar eerder, toen er 32,9 echtscheidingen werden uitgesproken.

Toename wettelijke schuldsaneringen zet door

Het aantal uitgesproken schuldsaneringen volgens de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen was in de eerste helft van dit jaar 20 procent hoger dan in de eerste helft van 2009.

Minder faillissementen in eerste helft 2010

In het eerste halfjaar van 2010 zijn er 6,7 procent minder faillissementen uitgesproken dan in dezelfde periode van 2009. Het aantal failliet verklaarde particulieren en eenmanszaken lag 5 procent lager dan een jaar eerder. Bij bedrijven en instellingen bedroeg de daling 7,5 procent.

In juli 500 faillissementen

In juli 2010 werden er 500 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

In juni 635 faillissementen

In juni 2010 werden er 635 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Geregistreerde criminaliteit blijft gelijk

In 2009 registreerde de politie ruim 1 miljoen misdrijven. De geregistreerde criminaliteit is daarmee even hoog als in het voorgaande jaar.

Een vijfde ongewenste intimiteiten speelt zich af op werk

In 2009 had een op de veertig vrouwen te maken met ongewenste seksuele toenaderingen. Daarvan vond 20 procent plaats op de werkvloer.

Aantal faillissementen neemt fors af

In mei 2010 werden er 420 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er ruim 70 minder dan in april. Mei is de tweede maand op rij waarin het aantal faillissementen fors is afgenomen.

Steeds minder verzoeken om gratie

Bijna 2 duizend veroordeelden vroegen in 2009 om gratie. Dat is de helft minder dan een decennium eerder.

485 bedrijven failliet in april

In april 2010 werden er 485 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard.

Eén op de zestig Nederlanders gerold

Zakkenrollers opereren in vier van de tien gevallen in een winkel of op straat.

Faillissementen: oorzaken en schulden in 2008

In 2008 zijn ruim 7,6 duizend faillissementen beëindigd, waarvan bijna 60 procent door opheffing wegens gebrek aan baten en bijna 30 procent door boedelvereffening. Door omzetting in een schuldsaneringsregeling zijn bijna 450 faillissementen (6 procent) beëindigd en in 3 procent van de beëindigingen werd een akkoord bereikt. Bij de beëindigde faillissementen van vennootschappen was bij één op de drie zaken sprake van economische oorzaken van het faillissement. Bij de beëindigde faillissementen van eenmanszaken was dit aandeel slechts 18 procent.

Iets meer faillissementen

In maart 2010 werden er 640 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit waren er ruim 70 meer dan in februari dit jaar.

Aantal adoptiekinderen bijna gehalveerd

In de afgelopen jaren zijn in Nederland minder kinderen geadopteerd. Het aantal adopties is tussen 2004 en 2008 bijna gehalveerd.

Een miljoen zaken voor de burgerrechter

Hoewel strafzaken in de media en bij het publiek de meeste aandacht trekken, is het de burgerrechter die de meeste zaken behandelt. In 2008 ging het om 1 miljoen burgerlijke zaken, ruim 1,5 keer zoveel als in 2001.

560 faillissementen

In februari 2010 gingen er 560 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. Het aantal uitgesproken faillissementen was daarmee ruim 70 hoger dan in januari 2010.

Aantal schuldsaneringen neemt weer toe

Het aantal uitgesproken schuldsaneringen was in het vierde kwartaal van vorig jaar 19 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar.

Recordaantal faillissementen in 2009

In 2009 zijn meer dan 10,5 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is het hoogste aantal faillissementen dat ooit in een jaar is voorgekomen. Met name in de eerste helft van 2009 liep het aantal faillissementen stevig op. In totaal kwam het aantal faillissementen 54 procent hoger uit dan in 2008, toen er 6,8 duizend faillissementen werden uitgesproken.

Minder faillissementen in januari 2010

In januari 2010 gingen er 480 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. Het aantal uitgesproken faillissementen was daarmee bijna 70 lager dan in december 2009.

Asielzoekers vooral uit Irak en Somalië

In 2009 zijn in Nederland bijna 15 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Dit is 11 procent meer dan in 2008. Ruim de helft van de asielzoekers was afkomstig uit Irak of Somalië.

Elk jaar belandt een op de duizend Nederlanders in de schuldsanering

In de periode 2006-2008 zijn gemiddeld 13 duizend schuldsaneringen per jaar uitgesproken. Dit betekent dat jaarlijks één op de duizend Nederlanders van 18 jaar en ouder in de wettelijke schuldsanering belandt.

Uitgaven aan veiligheidszorg groeien sneller dan bbp

In de periode 2002-2008 zijn de uitgaven aan veiligheidszorg gemiddeld met ruim 6 procent per jaar gegroeid. Dat was bijna anderhalf keer zo snel als de gemiddelde groei van het bruto binnenlands product (bbp).

Iets minder faillissementen in december

In december 2009 gingen er 540 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet. Het aantal uitgesproken faillissementen was daarmee ruim 40 lager dan in november.

4 duizend jongeren naar Halt vanwege vuurwerk

In 2008 zijn 4 duizend jongeren naar Bureau Halt verwezen wegens een vuurwerkdelict. Dit is bijna een vijfde van de Halt-jongeren in 2008.

Aantal faillissementen vrijwel onveranderd

In november werden 530 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er vrijwel even veel als in oktober.

Aantal schuldsaneringen voor het eerst sinds 2007 toegenomen

In het derde kwartaal van 2009 zijn 2,3 duizend schuldsaneringen uitgesproken van particulieren (al dan niet met een eigen bedrijf). Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2009 zijn 2,3 duizend schuldsaneringen uitgesproken van particulieren (al dan niet met een eigen bedrijf). Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder.

Faillissementen op recordhoogte

In het derde kwartaal van 2009 zijn meer dan 2600 bedrijven, instellingen en particulieren failliet verklaard. Dat is 5 procent minder dan in het tweede kwartaal van 2009.

Minder faillissementen

In oktober werden 500 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er 130 minder dan in september dit jaar. Vergeleken met oktober 2008 was het aantal faillissementen nog wel een stuk hoger.

Driemaal zoveel strafzaken tegen meisjes sinds 1995

Het aantal strafzaken tegen meisjes die het Openbaar Ministerie (OM) en de rechter jaarlijks samen afdoen, is in de periode 1995-2008 meer dan verdrievoudigd: van ruim 2 200 in 1995 naar meer dan 6 800 in 2008.

Tweemaal zoveel mensen ontslagen door crisis

In de eerste acht maanden van 2009 kregen 85 duizend mensen ontslag, tegen 44 duizend in dezelfde periode een jaar eerder.

Grootste brandschade sinds vijf jaar

In 2008 hebben branden voor 1 miljard euro aan schade veroorzaakt. Dat is het hoogste bedrag sinds 2003. Er waren iets minder branden dan een jaar eerder.

620 faillissementen

In september 2009 werden 620 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er ruim 100 meer dan in augustus dit jaar. Vergeleken met september 2008 verdubbelde het aantal faillissementen bijna.

Brandweer in 2008 sneller ter plaatse

De brandweer is bij schoorsteen- en binnenbranden steeds sneller ter plaatse. Dit komt doordat in 2008 zowel de verwerkingstijd in de meldkamers als de tijd tussen het ontvangen van een alarmering en het uitrukken van de brandweer is gedaald.

510 bedrijven failliet

In augustus 2009 werden in Nederland 510 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dit zijn er bijna 140 minder dan in juli dit jaar. Vergeleken met augustus 2008 lag het aantal faillissementen echter 220 hoger.

Veel daders zijn zelf ook slachtoffer

Verdachten van criminele activiteiten worden anderhalf keer zo vaak zelf slachtoffer van een delict als personen die nooit verdacht zijn geweest.

Kwart asielzoekers is kind

In 2008 zijn in Nederland 13,4 duizend eerste asielverzoeken ingediend. Bij een kwart hiervan betrof het een minderjarig kind.

645 bedrijven failliet in juli

In juli 2009 werden 645 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dit zijn er ruim 50 minder dan in juni. Vergeleken met juli 2008 is het aantal faillissementen meer dan verdubbeld.

Faillissementen in handel en zakelijke dienstverlening meer dan verdubbeld

In het eerste halfjaar van 2009 zijn meer dan twee keer zoveel bedrijven in de handel en zakelijke dienstverlening failliet gegaan als een jaar eerder.

Aantal brandweervrouwen groeit niet meer

Op 1 januari 2009 waren er 1 571 vrouwen werkzaam als brandweervrouw. Een jaar eerder waren dat er nog 1 586. Het is voor het eerst sinds 2000 dat het aantal brandweervrouwen niet is toegenomen.

Veel faillissementen

Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) is ook in juni 2009 hoog. Wel zwakt de stijging iets af.

Eén op de twintig Nederlanders bang voor inbraak

Bijna een op de twintig Nederlanders denkt dat de kans op een inbraak thuis groot tot zeer groot is.

Meer kinderen onder toezicht

Het aantal kinderen dat onder toezicht wordt gesteld, neemt is dde laatste jaren flink toegestegen. In 2007 betrof ging het om 10,6 duizend kinderen.

Meer fietsdiefstal in de stad, maar minder aangifte

In 2008 werd bij 5 procent van de Nederlanders de fiets gestolen. Slechts één op de drie slachtoffers deed hiervan aangifte. Stedelingen hebben veel vaker te maken met fietsdiefstal dan dorpelingen.

Working paper Veiligheidszorgrekeningen 2008

Dit working paper geeft een overzicht van de eerste resultaten van de Veiligheidszorgrekeningen 2008. Daarnaast toont het de methodologische ontwikkelingen bij deze statistiek in 2008. De working paper presenteert de voorlopige uitkomsten voor de tabel ‘actoren uitgezet tegen functies’ over de jaren 2002-2007. Bovendien komt de aansluiting aan de orde op het systeem van Nationale Rekeningen en de mogelijkheid om volume-indicatoren te koppelen aan de verzamelde financiële gegevens.

Aantal asielverzoeken in Nederland neemt sterker toe dan in EU

Het aantal asielverzoeken in Nederland is in 2008 bijna verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Deze toename is veel groter dan in de hele Europese Unie, waar het aantal asielverzoeken met 6 procent steeg.

Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats

Nederlanders hebben de afgelopen jaren geleidelijk minder last gekregen van criminaliteit. Eind 2008 gaf een op de vier Nederlanders aan in de daaraan voorafgaande twaalf maanden hiervan slachtoffer te zijn geweest; in 2005 was dit nog bijna een op de drie.

Veel minder schuldsaneringen in 2008

In 2008 zijn bijna 40 procent minder schuldsaneringen door de rechter uitgesproken dan een jaar eerder. Deze forse daling deed zich in vrijwel alle provincies voor en komt vooral door een wetswijziging.

Minder mensen, meer bedrijven failliet in 2008

Het aantal uitgesproken faillissementen is in 2008 met meer dan 14 procent gedaald ten opzichte van 2007. Zowel bij de eenmanszaken als bij de natuurlijke personen werd een flinke daling waargenomen. Het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen nam in 2008 toe.

Vaker aangifte bij vermogensdelict dan bij geweldsdelict

Bij slechts 28 procent van de ondervonden delicten doen slachtoffers aangifte bij de politie.

Overheid geeft ruim 11 miljard euro uit aan openbare orde en veiligheid

In 2007 heeft de overheid 11,3 miljard euro uitgetrokken voor openbare orde en veiligheid. Dat is 0,6 miljard euro meer dan in 2006.

Bijna 15 duizend advocaten in Nederland in 2007

In 2007 waren er ongeveer 15 duizend advocaten in Nederland. Dat zijn er bijna 4 duizend meer dan in 2000.

Een op de vijf slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt slachtofferhulp

De politie registreerde in 2006 ruim 24 duizend aangiften van huiselijk geweld. Van alle geregistreerde slachtoffers van huiselijk geweld aanvaardt bijna 20 procent slachtofferhulp. Dit blijkt uit de nieuwe editie van Criminaliteit en rechtshandhaving 2007 – Ontwikkelingen en samenhangen (WODC/CBS 2008).

Minder buitenbranden, meer binnenbranden

In 2007 zijn er 47 duizend branden bij de brandweer gemeld. Dat is 5 procent minder dan een jaar eerder.

Groepen jongeren veroorzaken de meeste overlast

Hinder van groepen jongeren, dronken mensen op straat, drugsoverlast, zich ergeren aan omwonenden of lastiggevallen worden op straat: in 2008 gaf een zesde van de bevolking aan dat ten minste één van deze problemen vaak voorkomt in hun woonbuurt.

Ernstige overlast en verloedering in de eigen woonbuurt

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. In diverse onderzoeken is getracht de subjectieve sociale onveiligheid te verklaren

Meer geld naar gevangeniswezen en rechtspleging

In 2007 bedroegen de overheidsuitgaven aan openbare orde en veiligheid 11,3 miljard euro. Dat is 6 procent meer dan in 2006.

Meeste pardonners uit de voormalige Sovjet-Unie

Tot eind juni 2008 hebben bijna 26 duizend asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen op grond van de pardonregeling. De meeste pardonners kwamen uit de voormalige Sovjet-Unie.

Geweldsmisdrijven vaak geseponeerd

In 2007 seponeerde het Openbaar Ministerie ruim 41 procent van de geweldsmisdrijven die het zelf afdeed. Dit percentage is hoger dan bij andere misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht.

Herziene versie: Daling geregistreerde criminaliteit stagneert

In 2007 registreerde de politie 1,2 miljoen misdrijven, bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee stagneert de daling van de geregistreerde criminaliteit die in 2002 is ingezet.

Daling geregistreerde criminaliteit stagneert

In 2007 registreerde de politie 1,2 miljoen misdrijven, bijna evenveel als een jaar eerder. Daarmee stagneert de daling van de geregistreerde criminaliteit die in 2002 is ingezet.

Bijna één op de tien reizigers mijdt openbaar vervoer wel eens wegens onveiligheid

Bijna een tiende van de Nederlanders die met het openbaar vervoer reizen, voelt zich soms zo onveilig dat zij liever voor een andere vervoerswijze kiezen, of zelfs thuisblijven.

Kinderen van verdachten vaker in de fout

Jonge volwassenen van wie de ouders ooit werden verdacht van een misdrijf komen vaker in aanraking met de politie dan hun leeftijdsgenoten.

Jong geleerd, fout gedaan?

Bevolkingstrends 2e kwartaal 2008. Het is bekend dat een volwassene er nadelen van kan ondervinden als hij of zij in een gebroken of arm gezin is opgegroeid. Er is nog maar weinig bekend over de gevolgen die een kind op lange termijn ondervindt als een ouder tijdens de opvoeding van het kind met de politie in aanraking kwam. In het hier gepresenteerde onderzoek wordt met behulp van gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand de samenhang tussen het geregistreerd staan als verdachte van twee opeenvolgende generaties geanalyseerd, rekening houdend met de samenstelling en sociaaleconomische positie van het gezin waarin de kinderen opgroeiden. Auteurs: Gregory Besjes en Ruben van Gaalen

Recordbedrag aan schadevergoeding naar ex-verdachten

In 2007 is bijna 23 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend aan ex-verdachten. Dat is bijna het dubbele van het bedrag in 2000.

Bijna 35 duizend kinderen maakten in 2007 een scheiding mee

In 2007 zijn 32,6 duizend huwelijken door de Nederlandse rechter ontbonden. Bij deze echtscheidingen waren in totaal 34,7 duizend minderjarige kinderen betrokken.

Aantal schuldsaneringen sterk gedaald

In het eerste kwartaal van 2008 zijn bijna 2 800 schuldsaneringen uitgesproken. Dit is ongeveer een derde minder dan in het eerste kwartaal van 2007.

Sterke daling ontslagvergunningen door arbeidsongeschiktheid

Het aantal verleende ontslagvergunningen in verband met arbeidsongeschiktheid is sterk afgenomen, van 18,7 duizend in 2003 naar 5,7 duizend in 2007.

Onveiligheidsgevoel daalt, ook in eigen buurt

Steeds minder Nederlanders voelen zich onveilig, zowel in het algemeen als in de eigen buurt.

Veiligheidsgevoel stijgt, criminaliteit daalt

Begin 2008 voelde 20 procent van de bevolking van 15 jaar en ouder zich wel eens onveilig.

Working paper veiligheidszorgrekeningen 2007

Dit working paper geeft een overzicht van de methodologische ontwikkelingen in 2007 en de eerste resultaten van de Veiligheidszorgrekeningen. Aan de orde komen de aansluiting op beleidsvragen en het systeem van Nationale Rekeningen, de analyse van geldstromen en van prijs- en volumeontwikkelingen, en er is aandacht voor de zaken die we niet statistisch kunnen waarnemen. Het working paper presenteert ook de eerste, voorlopige, uitkomsten voor de tabel ‘actoren uitgezet tegen functies’ over verslagjaar 2004.

Half Nederland vindt dat zijn woonbuurt verloedert

Hondenpoep, rommel op straat, vernieling van bus- en tramhokjes, bekladding van muren en gebouwen: in 2007 gaf de helft van de bevolking aan dat ze het afgelopen jaar van ten minste één van deze zaken vaak hinder hebben gehad.

Aantal schuldsaneringen neemt niet meer toe

In 2007 zijn 14,9 duizend wettelijke schuldsaneringen uitgesproken, evenveel als in 2006.

Vier op tien Nederlanders heeft last van verkeer

In 2007 ondervond 37 procent van de Nederlanders verkeersoverlast in de eigen woonbuurt. Meestal gaat het om te hard rijden, maar ook geluidsoverlast en agressief rijgedrag worden vaak genoemd.

Jongeren en criminaliteit (4e kwartaalrapport 2007 Landelijke Jeugdmonitor)

De 4e kwartaalrapportage van 2007 van de Landelijke Jeugdmonitor zoomt in op hoeveel jongeren er verdacht worden van een misdrijf, hoeveel van de jongeren slachtoffer zijn en in hoeverre de jeugd zich onveilig voelt.

Laagste aantal asielverzoeken sinds 1988

Het aantal asielverzoeken dat in Nederland is ingediend, heeft in 2007 het laagste punt bereikt sinds 1988. Irakezen en Somaliërs vormden de grootste groepen asielzoekers.

Veel minder mensen en bedrijven failliet

Het aantal uitgesproken faillissementen is in 2007 verder gedaald en kwam uit op iets minder dan 8 duizend. Dat is een afname van 13 procent ten opzichte van 2006.

Minder slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit

In 2007 gaf 26 procent van de Nederlanders van 15 jaar en ouder aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Twee jaar eerder was dat nog 29 procent.

Working paper Veiligheidszorgrekeningen 2006

Veiligheidszorg betreft het aanbod en gebruik van goederen en diensten die enerzijds tot doel hebben criminaliteit en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, alsook om onveiligheidsgevoelens weg te nemen. De Veiligheidszorgrekeningen moeten een geïntegreerde statistische beschrijving gaan leveren van de actoren, activiteiten en geldstromen op het terrein van de veiligheidszorg. In deze working paper wordt hiervoor een conceptueel en operationeel kader geschetst.

Aantal faillissementen daalt fors

Het aantal faillissementen is in 2006 voor het eerst sinds 2000 gedaald. Vorig jaar bedroeg het aantal faillissementen bijna 9 200. Dat is 9 procent minder dan in 2005.

Brandweerstatistiek 2005

Vandaag verschijnt de publicatie Brandweerstatistiek 2005. Deze publicatie bevat informatie over brandmeldingen en verzoeken om hulp, over het optreden van de brandweer bij brand en activiteiten bij (technische) hulpverlening, over brandweerpersoneel en ten slotte over de kosten van de gemeentelijke brandweer.

Nederlanders voelen zich iets veiliger

Begin 2006 voelden minder inwoners van Nederland zich onveilig dan een jaar eerder. Inwoners van Zeeland voelden zich het minst onveilig. Ook het aantal ondervonden delicten is van 2005 op 2006 afgenomen, maar het percentage slachtoffers van veel voorkomende criminaliteit bleef min of meer stabiel.

Hoogste aantal faillissementen ooit

In 2005 zijn ruim 10 duizend faillissementen uitgesproken. Dat is het hoogste aantal ooit.

Bestuursrechtspraak; demografie van rechtszaken

In 2003 zijn circa 45.000 procedures ingediend bij de sectoren bestuursrecht van de rechtbanken. Dit artikel abstraheert begrippen uit de rechtspraak en beziet de bestuursrechtprocedures vanuit een demografisch perspectief. Het artikel bespreekt een model voor een bestuursrechtelijke zaak en geeft daarmee meer inzicht in het feitelijk verloop van de zaken en de daarop gebaseerde statistiek.

Faillissementen: oorzaken en schulden in 2004

In 2004 zijn ruim zes duizend faillissementen beëindigd. Meer dan driekwart daarvan werd opgeheven wegens gebrek aan baten. Bij één op de drie beëindigde faillissementen van vennootschappen en eenmanszaken is sprake van mismanagement. In één op de zeven beëindigde zaken was sprake van zekere of waarschijnlijke benadeling van schuldeisers. Hiermee is een bedrag van 360 miljoen euro aan onbetaald gebleven schuld gemoeid. Dit artikel is gewijzigd op 19 december 2005.

Brandweerstatistiek 2004

Deze publicatie bevat informatie over onder meer brandmeldingen en verzoeken om hulp en over het optreden van de brandweer bij brand.

Veel voorkomende criminaliteit gelijk gebleven

In 2004 gaf een kwart van de bevolking aan slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit. Dit is vrijwel evenveel als een jaar eerder, maar minder dan in 2002. Het aandeel slachtoffers van geweldsdelicten is in de periode 2002–2004 licht gedaald tot 5 procent.