© Hollandse Hoogte

Uitgaven Wmo en Jeugdwet

Algemeen

Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
Wijzigingen kunt u doorgeven door gebruik te maken van de webformulieren adreswijziging doorgeven en/of contactpersoon wijzigen. De bedrijfsnaam kan alleen gewijzigd worden vanuit het bronregister, zoals de Kamer van Koophandel of een ander register.
Ik ben de inlogcodes kwijt.

U kunt nieuwe codes aanvragen door het invullen van het webformulier inlogcodes opvragen.

Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
Wanneer een van deze situaties van toepassing is, geef dit dan schriftelijk door aan het CBS. Stuur een email naar contactcenter@cbs.nl (onder vermelding van het correspondentienummer in de begeleidende brief). Vermeld hierin tevens de reden van het beëindigen van de activiteiten.
Kan ik een Engelstalige vragenlijst krijgen?
Nee, tenzij anders vermeld is er alleen een Nederlandstalige vragenlijst beschikbaar. Er is echter wel een Engelstalig overzicht van de vragen per sector beschikbaar.
Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?

Als u de enquête via internet verzonden heeft, krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw scherm. Heeft u geen ontvangstbevestiging op het scherm gekregen? Controleer dan of u niet per abuis de knop 'Opslaan' heeft gebruikt, in plaats van de knop 'Verzenden'. Log (indien nodig) opnieuw in, ga naar het laatste scherm, en druk op de knop 'Verzenden'. Heeft u de enquête recentelijk ingevuld en ingezonden, dan kan het zijn dat uw enquête en de herinneringsbrief elkaar gekruist hebben.

 


Is mijn privacy beschermd?

Ja, uw privacy is bij alle onderzoeken van het CBS gewaarborgd. Uw bedrijfsgegevens worden onder strikte geheimhouding verwerkt en geanalyseerd tot algemene economische statistieken. Het CBS werkt met goed beveiligde computersystemen. De wet schrijft voor dat de gegevens alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt. Geen enkele andere instelling heeft toegang tot de gegevens die het CBS verzamelt. Aan de statistische informatie die het CBS publiceert, zijn geen herkenbare gegevens over een afzonderlijk bedrijf of instelling te herleiden.

...

Lees meer over over Is mijn privacy beschermd?
Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
Dit kan meerdere oorzaken hebben. 1) U heeft het webadres in een zoekmachine (bijv. Google) ingetypt. Helaas, dat werkt niet. Omdat uw gegevens vertrouwelijk zijn, maakt het CBS gebruik van een beveiligde server. Typ de link rechtstreeks in de adresbalk van uw browser. 2) U bent bij het intypen van het webadres de ‘s’ achter ‘http’ vergeten. 3) U krijgt geen toegang tot internet. Probeer een andere website en kijk of die wel werkt. Mogelijk heeft u problemen met uw netwerkverbinding.

Specifiek

Welke kosten jeugd moeten gerapporteerd worden in de vragenlijst?

Voor de levering aan het CBS van de kosten voor Jeugdzorg is het van belang om de kosten van alle geleverde jeugd-producten (exclusief uitvoeringskosten, oftewel bedrijfsmatige kosten die door gemeenten worden gemaakt t.b.v. de uitvoering van de ondersteuningstaken) mee te nemen, ongeacht of het product voorkomt in de lijst met iJW-productcodes en ongeacht of er in die lijst een koppeling met de hulpvorm is opgenomen. Het gaat om de kosten voor jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) van de trajecten die ook door de hulpverleners aangeleverd worden in het kader van de beleidsinformatie jeugd. Graag zowel de kosten voor Zorg in Natura (ZIN) als de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) meenemen.

Preventie hoort daar in principe niet bij. In sommige gevallen is het echter lastig het onderscheid te maken waar preventie ophoudt en hulpverlening begint, zeker waar de hulp geleverd wordt door het wijkteam zelf. In bijgevoegd document is daarvoor een leidraad opgesteld.

...

Lees meer over over Welke kosten jeugd moeten gerapporteerd worden in de vragenlijst?
Wat is de relatie tussen de vormen van Wmo in de vragenlijst en de iWmo productcodelijst?
Het CBS is niet betrokken bij het beheer van de i-standaarden, dat ligt bij het Zorginstituut Nederland. Deze standaarden zijn hier te vinden. De Wmo-vormen van het CBS volgen de productcategorieën uit de iWmo standaarden. Het is ons bekend dat gemeenten vrij zijn om voorzieningen in het kader van de Wmo naar eigen inzicht in te delen en dat dit niet altijd overeen komt met de standaarden van Zorginstituut Nederland. Toch vragen wij u om waar mogelijk de gemaakte kosten in te delen naar de typen voorzieningen die in de vragenlijst gevraagd worden.
Welke controles worden uitgevoerd tijdens het invullen van de enquête?
In de online-enquête worden tijdens het invullen van de gegevens controles uitgevoerd op de volledigheid. Hierbij wordt gecontroleerd of alle verplichte velden zijn ingevuld. Bijvoorbeeld of bij de vraag naar verhouding van algemene en maatwerkvoorziening op elke regel een kruisje is geplaatst. Ook wordt gecontroleerd of bij de uitgavenvragen het totaal gelijk is aan de som van de onderliggende posten. Tenslotte wordt bekeken of de uitgaven in jaar t meer dan 30% afwijken van de uitgaven in jaar t-1 bij dezelfde post.
Wie vullen de gegevens in over Verblijf en Opvang bij Wmo?
Uitgaven met betrekking tot maatwerkvoorzieningen, vallend onder Verblijf en Opvang, hoeven alleen door de centrumgemeente te worden ingevuld. Dit geldt ook voor de verhoudingen tussen algemene en maatwerkvoorzieningen die vallen onder Verblijf en opvang.
Moet ik de kosten gemaakt voor collectief vervoer opvoeren in de vragenlijst?

In de vragenlijst worden alle gemeentelijke uitgaven (exclusief uitvoeringskosten) voor Wmo-maatwerkvoorzieningen uitgevraagd. Dit betekent dat kosten van algemene voorzieningen NIET meegenomen mogen worden. De belangrijkste vraag is dus: betreft collectief vervoer een algemene of een maatwerkvoorziening.

Er wordt vaak toegang verleend tot collectieve vervoersdiensten door middel van een pas (bijvoorbeeld een Regiopas) die uitgegeven wordt vanuit de Wmo. Bij gebruik van collectief vervoer betalen cliënten in sommige gevallen een aanvullende bijdrage. Vervoersdiensten vallen dan binnen de maatwerkcategorie ‘Hulpmiddelen en diensten’ maar in principe niet onder het abonnementstarief. Het is lastig om dit onderscheid te maken, daarom is besloten om alle maatwerkvoorzieningen (en dus ook vervoersdiensten) mee te nemen in de statistiek over Wmo-kosten.

Welke kosten Wmo moeten gerapporteerd worden in de vragenlijst?

De uitgevraagde uitgaven Wmo omvatten Wmo-maatwerkvoorzieningen in uw gemeente. Het betreft de kosten van de ondersteuning, exclusief uitvoeringskosten (bedrijfsmatige kosten die door gemeenten worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de ondersteuningstaken). Ook eventuele inning van eigen bijdrage van cliënten staat los van de kosten die de gemeente allereerst maakt en hoeft hiermee dus niet te worden verrekend. Graag zowel de kosten voor Zorg in Natura (ZIN) als de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) meenemen.

...

Lees meer over over Welke kosten Wmo moeten gerapporteerd worden in de vragenlijst?
Wat is de relatie tussen de vormen van jeugdzorg in de vragenlijst en de iJW productcodelijst?

Het CBS is niet betrokken bij het beheer van de i-standaarden, dat ligt bij het Zorginstituut Nederland. Het ministerie van VWS heeft de 8 hulpvormen, zoals het CBS die volgt, vastgelegd in de jeugdwet en heeft daarbij bewust gekozen voor een globale indeling op hoofdlijnen, juist omdat er bijna duizend verschillende productcodes zijn en er ook steeds nieuwe bijkomen. Deze globale indeling moet er voor zorgen dat de uitkomsten eenvoudig vergelijkbaar zijn tussen regio’s en in de tijd.

Het is ons bekend dat er meerdere productcodes zijn waar in de i-standaarden geen koppeling naar de hulpvorm is opgenomen. Voor het toekennen van de juiste hulpvorm aan een concrete productcode uit de i-standaarden is zorginhoudelijke kennis over dat specifieke product nodig. Zeker bij producten waar de toewijzing aan een zorgvorm niet eenvoudig is, omdat het product bijvoorbeeld een samengesteld product is dat elementen uit meer dan één hulpvorm bevat. Een professioneel oordeel is dan nodig om een toekenning te maken, bijvoorbeeld naar het zwaartepunt van de geleverde zorg. Het CBS heeft onvoldoende kennis over de specifieke zorgproducten om u daarbij te kunnen adviseren. Wellicht kunt u bij een jeugdhulpaanbieder die deze producten levert, eens navragen welke hulpvorm zij aan deze producten toekennen in hun halfjaarlijkse gegevenslevering aan het CBS in het kader van de Beleidsinformatie Jeugd.