Welke kosten jeugd moeten gerapporteerd worden in de vragenlijst?

Voor de levering aan het CBS van de kosten voor Jeugdzorg is het van belang om de kosten van alle geleverde jeugd-producten (exclusief uitvoeringskosten, oftewel bedrijfsmatige kosten die door gemeenten worden gemaakt t.b.v. de uitvoering van de ondersteuningstaken) mee te nemen, ongeacht of het product voorkomt in de lijst met iJW-productcodes en ongeacht of er in die lijst een koppeling met de hulpvorm is opgenomen. Het gaat om de kosten voor jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) van de trajecten die ook door de hulpverleners aangeleverd worden in het kader van de beleidsinformatie jeugd. Graag zowel de kosten voor Zorg in Natura (ZIN) als de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) meenemen.

Preventie hoort daar in principe niet bij. In sommige gevallen is het echter lastig het onderscheid te maken waar preventie ophoudt en hulpverlening begint, zeker waar de hulp geleverd wordt door het wijkteam zelf. In bijgevoegd document is daarvoor een leidraad opgesteld.

Kosten vallend onder de Iv3-taakvelden ‘Samenkracht en burgerparticipatie’ en ‘Wijkteams’ mogen niet meegeteld worden. Dit omvat de ondersteuning of een voorziening waar geen toegangsbesluit of beschikking voor nodig is. Het betreft enerzijds vrij toegankelijke algemene voorzieningen in het sociaal domein, zoals het algemeen maatschappelijk werk, een groepsactiviteit bij ontmoetingscentrum, sociaal cultureel werk, sociale samenhang of welzijnsactiviteiten. Anderzijds betreft het de lichte vormen van zorg en ondersteuning of generalistische ondersteuning, eerstelijns ondersteuning van bijvoorbeeld het buurt- of wijkteam of eerstelijnsloket zoals informatieverstrekking, advisering, cliëntondersteuning, keukentafelgesprekken, vroegsignalering en dergelijke.