Welke kosten Wmo moeten gerapporteerd worden in de vragenlijst?

De uitgevraagde uitgaven Wmo omvatten Wmo-maatwerkvoorzieningen in uw gemeente. Het betreft de kosten van de ondersteuning, exclusief uitvoeringskosten (bedrijfsmatige kosten die door gemeenten worden gemaakt ten behoeve van de uitvoering van de ondersteuningstaken). Ook eventuele inning van eigen bijdrage van cliënten staat los van de kosten die de gemeente allereerst maakt en hoeft hiermee dus niet te worden verrekend. Graag zowel de kosten voor Zorg in Natura (ZIN) als de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) meenemen.

Kosten vallend onder de Iv3-taakvelden ‘Samenkracht en burgerparticipatie’ en ‘Wijkteams’ mogen niet meegeteld worden. Dit omvat de ondersteuning of een voorziening waar geen toegangsbesluit of beschikking voor nodig is. Het betreft enerzijds vrij toegankelijke algemene voorzieningen in het sociaal domein, zoals het algemeen maatschappelijk werk, een groepsactiviteit bij ontmoetingscentrum, sociaal cultureel werk, sociale samenhang of welzijnsactiviteiten. Anderzijds betreft het de lichte vormen van zorg en ondersteuning of generalistische ondersteuning, eerstelijns ondersteuning van bijvoorbeeld het buurt- of wijkteam of eerstelijnsloket zoals informatieverstrekking, advisering, cliëntondersteuning, keukentafelgesprekken, vroegsignalering en dergelijke.