Classificaties

Algemeen

CLAMOUR is a European collaborative project which resulted in 2002 in a model which enables the flexible and harmonised use of units and activity classifications in European statistics.

Eurostat heeft een nieuwe versie van RAMON, Eurostats server voor internationale statistische classificaties, voor het publiek toegankelijk gemaakt.

In dit schema worden de relaties aangegeven tussen de internationale standaardclassificaties van economische activiteiten, de internationale productclassificaties en de nationale Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

Activiteiten

Het CBS gebruikt de SBI onder meer om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Landbouw

Met het NEG-typeringsysteem worden land- en tuinbouwbedrijven op basis van hun activiteiten en de hierbij horende bruto-standaard saldi (bss) ingedeeld in bedrijfstypen.

Met het NSO-typeringsysteem worden land- en tuinbouwbedrijven op basis van hun activiteiten en de hierbij horende standaard opbrengsten (SO) ingedeeld in bedrijfstypen.

Misdrijven

De standaardclassificatie misdrijven is in het leven geroepen om de uitkomsten van de verschillende statistieken over criminaliteit en handhaving vergelijkbaar te maken.

De Standaardclassificatie Misdrijven (Politie) 2010 geeft een indeling van door de politie vastgelegde misdrijven.

De standaardclassificatie misdrijven geeft op compacte wijze de indeling van misdrijven, zoals het CBS die in haar statistieken gebruikt.

De Standaardclassificatie Misdrijven 2010 geeft een indeling van misdrijven.

Toelichtende teksten ter verduidelijking van de standaardclassificatie misdrijven van het CBS.

Toelichtende tekst ter verduidelijking van de Standaardclassificatie Misdrijven 2010 van het CBS.

In de wet staat omschreven welke (maximale) strafbepalingen worden toegepast bij overtreding van het delict. Het CBS heeft een lijst samengesteld van alle misdrijven met daarbij hun maximale strafbepaling. Het gaat uitsluitend om misdrijven die genoemd zijn in het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet, de Wegenverkeerswet, de Wet wapens en munitie en het Wetboek van Militair Strafrecht. Misdrijven die niet voorkomen in de registratiesystemen COMPAS en GPS van het Openbaar Ministerie zijn niet in de lijst opgenomen.

De verkorte standaardclassificatie misdrijven geeft op compacte wijze de indeling van misdrijven, zoals het CBS die in haar statistieken gebruikt.

Onderwijs en beroepen

Het CBS gebruikt verschillende beroepenclassificaties in statistieken over de arbeidsmarkt om beroepen te kunnen indelen naar niveau en richting.

De ISCED is de internationale onderwijsindeling van de UNESCO naar niveau en richting van de opleidingen.

De SOI is een classificatie van opleidingen naar niveau en richting. De SOI is ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland.

Producten

De CPA verschaft het gemeenschappelijke Europese kader voor de vergelijking van statistische gegevens over goederen en diensten.

In de vervoerstatistieken van CBS wordt voor de classificatie van goederen gebruik gemaakt van NST/R.

Het CBS heeft een goederenindeling gemaakt op zes digits, de zogeheten goederengroepen. Deze is ten behoeve van Nationale Rekeningen ontworpen en sluit gedeeltelijk aan op de Goederennaamlijst Internationale handel.

De Goederencodelijsten zijn door Eurostat benoemd in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven.

Hiërarchische verdeling internationale handel in diensten

De PRODCOM-lijst (afgeleid van het Franse "PRODuction COMmunautaire") is een lijst van industriële producten en diensten op het gebied van winning van delfstoffen en industrie .

Indeling volgens de Standard International Trade Classification

Overig

De Classificatie Bodemgebruik is een indeling van de objecten in het Bestand Bodemgebruik naar hun gebruiksfunctie, zoals deze bij de meest recente statistiek van het Bodemgebruik wordt toegepast. De classificatie bestaat uit een aantal hoofdcategorieën, die elk weer zijn onderverdeeld in een aantal subcategorieën.

Met het NEG-typeringsysteem worden land- en tuinbouwbedrijven op basis van hun activiteiten en de hierbij horende bruto-standaard saldi (bss) ingedeeld in bedrijfstypen.

De COICOP is een classificatie van consumptieve uitgaven die wordt beheerd door de Verenigde Naties.

Overzicht van de per 1 januari bestaande Nederlandse gemeenten.