De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Classificaties

Activiteiten

Het CBS gebruikt de SBI onder meer om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Producten

De CPA verschaft het gemeenschappelijke Europese kader voor de vergelijking van statistische gegevens over goederen en diensten.

In de vervoerstatistieken van CBS wordt voor de classificatie van goederen gebruik gemaakt van NST/R.

Het CBS heeft een goederenindeling gemaakt op zes digits, de zogeheten goederengroepen. Deze is ten behoeve van Nationale Rekeningen ontworpen en sluit gedeeltelijk aan op de Goederennaamlijst Internationale handel.

De Goederencodelijsten zijn door Eurostat benoemd in de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Deze Gecombineerde Nomenclatuur bevat de goederenindeling die door de Europese Unie voor de statistieken van de Internationale Handel in Goederen wordt voorgeschreven.

Hiërarchische verdeling internationale handel in diensten

De PRODCOM-lijst (afgeleid van het Franse "PRODuction COMmunautaire") is een lijst van industriële producten en diensten op het gebied van winning van delfstoffen en industrie .

Indeling volgens de Standard International Trade Classification

Landbouw

Met het NEG-typeringsysteem worden land- en tuinbouwbedrijven op basis van hun activiteiten en de hierbij horende bruto-standaard saldi (bss) ingedeeld in bedrijfstypen.

Met het NSO-typeringsysteem worden land- en tuinbouwbedrijven op basis van hun activiteiten en de hierbij horende standaard opbrengsten (SO) ingedeeld in bedrijfstypen.

Onderwijs en beroepen

Het CBS gebruikt verschillende beroepenclassificaties in statistieken over de arbeidsmarkt om beroepen te kunnen indelen naar niveau en richting.

De ISCED is de internationale onderwijsindeling van de UNESCO naar niveau en richting van de opleidingen.

De SOI is een classificatie van opleidingen naar niveau en richting. De SOI is ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland.

Overig

De Classificatie Bodemgebruik is een indeling van de objecten in het Bestand Bodemgebruik naar hun gebruiksfunctie, zoals deze bij de meest recente statistiek van het Bodemgebruik wordt toegepast. De classificatie bestaat uit een aantal hoofdcategorieën, die elk weer zijn onderverdeeld in een aantal subcategorieën.

Met het NEG-typeringsysteem worden land- en tuinbouwbedrijven op basis van hun activiteiten en de hierbij horende bruto-standaard saldi (bss) ingedeeld in bedrijfstypen.

Overzicht van de per 1 januari bestaande Nederlandse gemeenten.

Algemeen

CLAMOUR is a European collaborative project which resulted in 2002 in a model which enables the flexible and harmonised use of units and activity classifications in European statistics.

Eurostat heeft een nieuwe versie van RAMON, Eurostats server voor internationale statistische classificaties, voor het publiek toegankelijk gemaakt.

In dit schema worden de relaties aangegeven tussen de internationale standaardclassificaties van economische activiteiten, de internationale productclassificaties en de nationale Standaard Bedrijfsindeling (SBI).