Toelichting op Standaardclassificatie Misdrijven 2010

Versie 22.11.2011

Voorgeschiedenis

Tot begin jaren negentig van de vorige eeuw gebruikte het CBS verschillende classificaties van misdrijven voor de publicatie van de uitkomsten uit de Politiestatistiek en de Statistieken van strafrechtspleging en toepassing. Doordat de gehanteerde classificaties niet goed op elkaar aansloten, was de samenhang tussen de uitkomsten van de verschillende statistieken op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving niet duidelijk aan te geven. Om dit probleem op te lossen, stelde het CBS in 1993 een ‘Standaardclassificatie misdrijven’ (SCM1993) voor. Hierin waren de strafbare feiten grotendeels geclassificeerd conform de indeling van het Wetboek van Strafrecht en de overige strafwetten De SCM1993 werd voorgelegd aan de leden van de toenmalige Commissie van Advies (CvA) voor de Statistieken van Rechtsbescherming en Veiligheid. De CVA ging ‘in beginsel’ akkoord met het ingebrachte voorstel. De eerste gehanteerde versie van de SCM1993 dateert van 8 maart 1993. In 2000 en 2005 is de SCM1993 op details aangepast (zie Standaard Classificatie Misdrijven 1993) .

Argumenten herziening standaardclassificatie

Er zijn twee belangrijke redenen om de SCM1993 te herzien.
Ten eerste stemt de indeling van de SCM niet volledig overeen met de juridische indeling van misdrijven. Belangrijke uitzonderingen vormen de indeling van de vermogensmisdrijven ‘diefstal met geweld’ en ‘afpersing’ onder de ‘geweldsmisdrijven’ en de indeling van het seksuele misdrijf ‘schennis der eerbaarheid’ onder de ‘openbare orde misdrijven’.
Ten tweede is de SCM op onderdelen niet volledig up-to-date meer. Het gaat daarbij om verkeerde of achterhaalde naamgeving van delicten of delictcategorieën, alsook om een onjuiste indeling van sommige delicten.

De Standaardclassificatie Misdrijven 2010 wordt gebruikt in alle statistieken van de strafrechtsketen en is gebaseerd op de juridische kwalificatie van misdrijven. Omdat de Politie de aard van de misdrijven vastlegt in maatschappelijke omschrijvingen, heeft de herziening van de SCM voor de geregistreerde criminaliteit geleid tot een aparte classificatie, de Standaardclassificatie Misdrijven (Politie) 2010.

Het anders indelen van de delicten ‘schennis der eerbaarheid’, ‘diefstal met geweld’ en ‘afpersing en afdreiging’ betekent vooral dat, vergeleken met eerder gepubliceerde uitkomsten, het aantal ‘vermogensmisdrijven’ hoger uitkomt en de aantallen ‘gewelds- en openbare orde misdrijven’ lager uitkomen.