PRODCOM

De PRODCOM-lijst is met ingang van 2008 vernieuwd. Tevens zijn de prodcomcodes gewijzigd zodat deze aansluiten bij de nieuwe Standaard Bedrijfsindeling 2008 in plaats van de Standaard Bedrijfsindeling 1993. De PRODCOM-lijst (afgeleid van het Franse "PRODuction COMmunautaire") is een lijst van industriële producten en diensten op het gebied van winning van delfstoffen en industrie (de secties B en C van de Standaard Bedrijfsindeling 2008).

Voor de producten op de PRODCOM-lijst moeten binnen de Europese Unie per lidstaat omvang en waarde van de (verkochte) productie worden vastgesteld. De verplichting is dit in ieder geval op jaarbasis doen. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en per 1 januari vastgesteld. De officiële PRODCOM-lijst van de EU kent op het meest gedetailleerde niveau acht digits.  Deze geldt als standaard voor alle betrokken landen. De eerste vier digits van een PRODCOM-code komen in zijn algemeenheid overeen met de NACE-code (NACE = Nomenclature général des Activités économiques dans les Communautés Européennes).

De NACE is een indeling van alle economische activiteiten die zich richten op de productie van goederen of diensten. Overigens is de door het CBS gebruikte Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) nagenoeg gelijk aan de NACE. De eerste zes posities zijn in zijn algemeenheid gelijk aan die van de Europese productenclassificatie Classification of Products by Activity (CPA). De laatste twee posities van de PRODCOM-code bepalen in welk detail een product, een dienst, enzovoorts beschreven is. Verder zijn de PRODCOM-codes gerelateerd aan de Gecombineerde Nomenclatuur. Daardoor kan op het meest gedetailleerde niveau voor elke PRODCOM-code de binnenlandse markt zichtbaar worden gemaakt uit gegevens over productie, import en export.

De prodcomlijst wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld onder andere als gevolg van wijzigingen in de Gecombineerde Nomenclatuur.