Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Opleidingsniveau 18+ Drenthe, Fryslân en Groningen
 2. Opleidingsniveau 16+ naar leeftijd en geslacht, 2021
 3. CBS meerjarenprogramma 2024–2028
 4. Dashboard arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden
 5. Themablok corona schoolverlatersonderzoek, 2021
 6. Onderwijsachterstanden per gemeente, 2021
 7. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2019/’20
 8. Steeds meer hoogopgeleiden in Nederland: wat voor beroep hebben ze?
 9. Studerende wajongers, 2017-2022
 10. Richting een vo-indicator voor het leerplusarrangement
 11. Studenten tijdens corona minder vaak naar buitenland
 12. Vwo-ingeschrevenen naar stadsdeel Amsterdam, 2021
 13. Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2014-2020
 14. Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 15. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2020/’21
 16. Onderwijsachterstandenindicator - Gemeenten; 2018-2021
 17. Nabijheid van basis- en middelbare scholen per fiets en auto in 2021
 18. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2022
 19. Werksituatie afgestudeerde pabo - studenten, maart 2022
 20. Arbeidsmarktsituatie po- en vo-docenten gemeente Den Haag
 21. Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021
 22. Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs – Scholen; 2019–2022
 23. Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)
 24. Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2020/2021
 25. Achterstandsscores per school – na nagekomen fusies, 2020
 26. Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 19/’20
 27. Maatschappelijke diensttijd 2021
 28. Door- en uitstroom mbo-studenten 2020/’21
 29. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2020/’21
 30. Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2019/2020
 31. Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2020/2021
 32. Studentenhuisvesting gemeente Zwolle, 2019-2021
 33. Achterstandsscores per school, 2022
 34. Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning
 35. Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2018/’19
 36. Opleiding en inkomen in de gemeente Zwolle
 37. Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021
 38. Richting een nieuw verdeelmodel voor lwoo
 39. Achterstandsscores lwoo verkenning nieuw verdeelmodel, 2017-2020
 40. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 41. VSV’ers gemeente Den Haag, 2011/’12 – 2018/’19
 42. Instroom en studieuitval van opleidingen in zorg en welzijn
 43. Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2019/’20
 44. Plausibiliteitsanalyses Onderwijsachterstandenindicator Primair Onderwijs
 45. Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2021
 46. Pilot opleidingsvereisten in vacatureteksten
 47. Achterstandsscores Nationaal Programma Onderwijs vo-schoolvestiging 2021
 48. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 49. Schoolweging, 2019-2021
 50. Achterstandsscores per school, 2021
 51. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22
 52. Inwoners Haaglanden met masteropleiding, 2021
 53. Regionale indicatoren diverse thema’s 2012 t/m 2021
 54. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 55. Achterstandsscores per school – na fusies, 2020
 56. Herijking onderwijsachterstandenindicator primair onderwijs 2021
 57. Gestandaardiseerde achterstandsscores herijking 2021
 58. Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020
 59. Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2020/’21