Onderwijs

Aanvullend statistisch onderzoek

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2018

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2018/’19.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2018/’19

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2018/'19.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2018/’19

Tabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2018/’19.

Kinderen van internationals in de Brainport Regio, 2020

In opdracht van Brainport Development heeft het CBS/UDC Eindhoven onderzoek gedaan naar de kinderen van internationale ouders in de regio.

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018

Onderwijssoort van 15- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2016-2018

Nabijheid van basisscholen per fiets en auto, 2019

Nabijheid van basisscholen per fiets en auto in 2019, en de verschillen tussen de afstand per fiets en auto.

Door- en uitstroom in het vo, Eindhoven 2016/17-2018/19*

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in vmbo-g 4, vmbo-t 4 of havo 5 met een diploma naar de school-en woongemeente Eindhoven.

Achtergrondkenmerken onderwijsachterstanden, 2018/2019

Tabellen met achtergrondkenmerken horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2018 en 2019.

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 17/’18

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2017/'18.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2017/’18

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 en oktober 2019 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/’18.

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2018/2019

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2018 en 2019.

Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2017/2018

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek

Onderzoek naar het verband tussen voortijdig schoolverlaten en multiproblematiek.

Banen uitstromers zonder startkwalificatie, 2013-2017

Baankenmerken van mbo- en vo-uitstromers met en zonder startkwalificatie, 2013/’14-2017/’18

Achterstandsscores scholen 2019 na 1e lichting bezwaren

Tabel die inzicht geeft in achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking eerste lichting bezwaren.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden, 2019

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2017/’18 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2018 en 2019

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters en schoolniveau leerjaar 3 VO van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2018 en op 1 oktober 2019, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren daarvoor.

Multiproblematiek van particuliere huishoudens II, 2016

Mogelijke signalen van multiproblematiek in particuliere huishoudens, 2016. In opdracht van het Ministerie van SZW

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2016-2018

Opleidingsniveau en inkomen in Zwolle, 2016-2018

Hoogst behaalde opleidingsniveau en inkomenskenmerken naar stadsdeel, wijk en buurt in de gemeente Zwolle, 2016-2018

Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten

Voor de bevolking van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is per gemeente, wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking 15 t/m 74 jaar op 1-10-2018 in beeld gebracht.

Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014, 2017

De tabellenset doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 14/'15 en 17/'18.

AZW: woon- en studieregio, 2013/’14-2018/’19

AZW: woon- en studieregio, RegioPlus-arbeidsmarkt regio, mbo, hbo verpleegkunde, hbo social studies, 2013/’14-2018/’19

Schoolweging, 2017-2019

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2017 tot en met 2019 de schoolweging berekend.

MBO in Eindhoven, 2010-2017

Het CBS Urban Data Center/Eindhoven heeft op verzoek van de gemeente Eindhoven een aantal tabellen samengesteld over mbo-studenten in Eindhoven, corop-gebied Zuidoost-Brabant, de provincie Noord-Brabant en Nederland.

Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

Onderwijs en arbeid in veiligheidsdomein, 2013-2018

Dit rapport met tabellen geven meer inzicht in aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein. Dit onderzoek betreft een actualisatie voor de jaren 2017 en 2018.

Leven lang leren naar beroep 2013-2018

Deelname van de werkzame beroepsbevolking van 20 tot 65 jaar aan voltijd, deeltijd en korte opleidingen en cursussen naar beroepsgroep.

Achterstandsscores per school - na fusies, 2018

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging na verwerking fusies, 1 oktober 2018.

Achterstandsscores per school, 2019

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 oktober 2019.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2015/’16

Tabellenset over de arbeidsmarktpositie 1 jaar na uitstroom van mbo-uitstromers uit schooljaren 2012/’13-2015/’16.

Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2018.

Briefmodel schoolverlaters Den Haag

Onderzoek naar verbetering van het briefmodel bij schoolverzuim in Den Haag

Schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken, 2017/2018

Standaardscore, definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste opleidingsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling, 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2015-2016

Arbeidsmarktkenmerken van vso- en pro-uitstromers uit schooljaren 2015/’16 en 2016/’17, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2011/’12 en 2015/’16 per studierichting.

Dashboard Arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2019

In het kader van het NCO heeft het CBS benchmark-rapporten geprogrammeerd en via Remote Access data beschikbaar gesteld.

Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten

Voor de bevolking in de metropoolregio van Amsterdam is per gemeente, wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking 15 t/m 74 jaar op 1-10-2018 in beeld gebracht.

Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2017/'18

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Arbeidsmarktpositie afgestudeerden MBO op Bonaire

Maandloon en sector van MBO-afgestudeerden die op Bonaire wonen en zijn afgestudeerd

Personen in technische beroepen, 2013-2018

Personen in technische beroepen met een niet-technische opleidingsachtergrond, 2013-2018

Arbeidsm. mbo-schoolverl., Albeda, 2015/’16-2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC Albeda uit schooljaar 2015/'16 en 2016/’17.

Hackathon gelijke onderwijskansen, Groningen, 2013-2016

Gegevens over schooladvies en behaalde diploma’s van onderwijsdeelnemers en hun ouders op gemeenteniveau.

Schoolweging - herzien, 2016-2018

Per schoolvestiging en onderwijslocatie in het primair onderwijs is voor de jaren 2016 tot en met 2018 de schoolweging berekend.

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Samenvatting

Rapport dat de werking van de onderwijsachterstandenindicator samenvat. Deze indicator wordt gebruikt voor de verdeling van onderwijsachterstandsmiddelen in het primair onderwijs.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2017/’18

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2017/'18.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 2018/’19*

Leerlingen in leerjaar 2 en 4 van het voortgezet onderwijs uitgesplitst naar onderwijssoort, geslacht, woongemeente, GGD-regio en stedelijkheid.

Arbeidsmarkt mbo-schoolverlaters 2015/’16-2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2015/'16 en 2016/’17.

Uitgaven van huishoudens aan leermiddelen, lesmateriaal

De uitgaven van huishoudens aan leermiddelen en lesmateriaal voor schoolgaande kinderen in de periode 2000-2017.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16 .

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2017/’18

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2017/'18.

Woningen Utrecht met uitwonende studenten, 2013 en 2017

Aantal uitwonende studenten en aantal woningen met uitwonende studenten in Utrecht, 2013 en 2017

Studieschulden 2011-2019

Deze tabel bevat gegevens over de studieschuld van huidige en oud-studenten voor de periode 2011 t/m 2019.

Door- en uitstroom van mbo'ers tot 25 jaar, 2010-2018

Door- en uitstroom van mbo’ers jonger dan 25 jaar naar niveau, sector en geslacht van studiejaar 2017/’18 op 2018/’19; doorstroom van mbo-4-gediplomeerden naar hbo van 2010-2018.

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2013-2017

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 15 gemeenteclusters, 2013-2017.

Review NSE 2019 - Universiteiten

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review naar de kwaliteit van de Nationale Studenten Enquête (NSE) van 2019 voor de universiteiten.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2007/’08-2017/’18

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2007/’08 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenm. uitstromers vso pro 2013/’14-2017/’18

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2017/’18.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2017/’18

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2017/'18.

Deelname aan opleidingen 20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2018.

Bijstelling onderwijsachterstandenindicator

Uitkomsten uit een verkennend onderzoek voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) naar de noodzaak van een intelligentiemeting bij de bijstelling van de onderwijsachterstandenindicator.

Studie-uitval; opleidingsvorm, leerweg, 15/’16-17/’18

Studie-uitval na het 1e jaar, HBO-verpleegkunde, MBO-verpleegkunde en MBO-verzorgende IG; opleidingsvorm (deeltijd/duaal), leerweg (BOL/BBL), regio, 2015/'16 - 2017/'18

AZW: Studie-uitval 1e jaar; ISCED, 2015/’16-2017/’18

AZW: Studie-uitval 1e jaar; opleidingsniveau, regio, ISCED, studiejaar 2015/’16 tot en met 2017/’18.

Achtergrondinformatie onderwijsachterstanden, 2017/2018

Tabellen met achtergrondinformatie horend bij voorlopige achterstandsscores per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Brede Welvaart 2018

Indicatoren voor de Brede Welvaartsindex, zoals over opleidingsniveau en arbeidsmarkt.

Review NSE niet-bekostigd onderwijs 2019

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review van de kwaliteit van de NSE 2019 voor het niet-bekostigd onderwijs

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig, 2017/2018

Tabellen met voorlopige achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2017 en 2018.

Achterstandsscores gemeenten - definitief, 2016/2017

Tabellen met definitieve achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017.

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2018/’19

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2018/’19. Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studierendement en sectorrendement.

Achterstandsscores per school - herzien, 2018

Herziene achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 oktober 2018.

Doorstroom ho naar welvaart, 2007-2017

Doorstrrom van havo naar hbo en van vwo naar wo, op kamers gaan van studenten. Naar welvaart van de ouders

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 16/’17

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2016/'17.

Kansengelijkheid in het onderwijs in de G4, 2015-2017

Heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies in groep 8, naar opleidingsniveau van de ouders.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers, 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 en oktober 2018 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/’17.

Toegang tot het volgen van opleidingen, 2016

Onderzoek naar toegang en belemmeringen die 25- tot 65-jarigen ondervinden bij het volgen van opleidingen, 2016

Review nationale studenten enquête 2019

Notitie met de belangrijkste uitkomsten van de review van de kwaliteit van de nationale studenten enquête van 2019

Gemiddelde cijfers centrale examens, 2017/’18

Tabel over de gemiddelde cijfers van examenkandidaten op de centrale examens in schooljaar 2017/’18.

Jeugdzorg, onderwijsinschrijving en VSV, 2017 en 2018

Onderwijsinschrijvingen en aanwas voortijdig schoolverlaters (VSV) van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2017 en op 1 oktober 2018, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg in de jaren 2015 t/m 2017 (respectievelijk 2016 t/m 2018).

Huishoudens werkzaam in het onderwijs, 2016

Gegevens over huishoudens waarin minimaal 1 persoon zich bevindt die in het primair of voortgezet onderwijs werkzaam is.

Jongeren in een kwetsbare Positie, 2014/’15

Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015 en dashboard.

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2017/’18

AZW: HBO Verpleegkunde CROHO 34560; 2016/’17-2017/’18. Instroom, deelnemers, gediplomeerden, studierendement en sectorrendement.

Door- en uitstroom in het vo, Lelystad 2015/16-2016/17

Gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) in de gemeente Lelystad.

De Staat van Limburg 2019

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Kenmerken inwoners van vijf Brabantse gemeenten, 2018

Tabellenset over de inwoners van de gemeenten Tilburg, Gilze en Rijen, Goirle, Dongen en Heusden op 1 januari 2018

Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2017.

Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs, 2014-2018

Aantal leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs (vso) in schooljaar 2014/’15 – 2018/’19 uitgesplitst naar leeftijd.

Nabijheid van scholen in het voortgezet onderwijs, 2017

Gemiddelde afstand tot scholen in het voortgezet onderwijs in 2017, en aantal scholen in de omgeving.

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2010/’11 en 2014/’15 per studierichting.

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2014-2015

Arbeidsmarktkenmerken van vso en pro-uitstromers uit schooljaren 2014/’15 en 2015/’16, per RMC- en arbeidsmarktregio.

Achterstandsscores per school, 2018

Tabel die inzicht geeft in achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging.

Onderwijsachterstanden per gemeente, 2017

Dashboard over onderwijskansen dat per gemeente onderwijsachterstanden in kaart brengt, in tabellen en heatmaps.

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 4

Onderzoek naar de verfijning van de imputatiemethodes voor de berekening van onderwijsscores ten behoeve van het onderwijsachterstandenbeleid.

Inkomens en studieschulden van mbo- en ho-uitstromers

Inkomens en studieschulden van mbo- en hbo- en wo-uitstromers uit schooljaar 2011/’12.

Pilot Barometer culturele diversiteit

Data over culturele diversiteit van werknemers en van het arbeidsmarktaanbod.

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 16/’17

Standaardscore, definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste onderwijsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling, 2016/’17.

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs

Deze maatwerktabel bevat cijfers over het aantal leerlingen in leerjaar 8 dat een schooladvies heeft gekregen aan het eind van het basisonderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) naar inkomen van het huishouden, geslacht en migratieachtergrond met woongemeente Eindhoven.

Internationale scholen: uitgaven, leerlingen, personeel

De uitgaven van huishoudens en buitenlandse overheden aan internationale scholen in basis- en voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen en personeelsleden in de periode 2007-2017*.

Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014-2016

Maatwerktabellen doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 14/'15-16/'17

Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2013-2017

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 26 gemeenteclusters, 2013-2017

Brede Welvaart Regio Zwolle Monitor, 2017

Verschillende cijfers over brede welvaart in de regio Zwolle ten behoeve van de Regio Zwolle Monitor.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/’16

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/'16.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2016/’17

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/'17.

Onderwijsachterstanden per wijk in Den Haag, 2017

Hoeveel kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand zijn er in Den Haag en waar is er sprake van concentratie?

Leerlingen primair onderwijs, 2011/’12 en 2017/’18

Aantallen leerlingen in het primair onderwijs naar geslacht, migratieachtergrond en regio (provincie en 50 gemeenten met hoogste aantal leerlingen)

Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2016/'17

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Studieduur en –rendement van zwangere mbo-ers

Zwangerschap onder vrouwelijke mbo deelnemers in de schooljaren 2012/’13, 2013/’14 en 2014/’15

Onderwijsachterstanden in Capelle aan den IJssel, 2017

Tabellen met aantal kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in buurten en wijken van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs, 2018

In het kader van het NCO heeft het CBS benchmark-rapporten geprogrammeerd en via Remote Access data beschikbaar gesteld.

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2016/’17

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2016/'17.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2006/’07-2016/’17

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2006/’07 tot en met 2016/’17.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2016

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2016/’17

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2016/’17

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2016/'17.

Vervoersstromen de Kempen, 2016

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2015/’16

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2015/'16.

Achterstandsscores gemeenten - voorlopig 2016/2017

Geaggregeerde onderwijsscores per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017 volgens de voorlopige gemeente indeling van 2019.

Opleidingsniveau 15-74 jarigen wijken Etten-Leur, 2015

Hoogst behaald opleidingsniveau; populatie 15-74 jaar; gemeente Etten-Leur; laag-regionaal (wijkniveau).

Studie- en woonbeslissingen 2007-2016

Hoeveel studenten zijn direct na havo of vwo naar hbo of universiteit gegaan? Hoeveel studenten wonen in het eerste jaar niet meer thuis?

Leven lang leren 25 tot 65 jaar prov. Zuid-Holland 2017

Deelnemers Leven lang leren 25 tot 65 jaar in de provincie Zuid-Holland op persoons-/bedrijfsniveau in 2017.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2014/’15

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2015 en oktober 2016 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2014/'15.

Deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Deelnemers deeltijd-/korte opleiding20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding dat deelneemt aan deeltijd- en korte opleidingen/cursussen 2013-2017.

Deelnemers levenlang leren 20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 15/’16

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2015/'16.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/’13-2014/’15

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-uitstromers over de schooljaren 2012/'13 t/m 2014/’15.

Indicatoren Central Innovation District, 2018

Indicatoren over bevolking, inkomen, studenten en elektrische auto’s in het Central Innovation District in Den Haag.

Achtergrondinformatie analysemodel onderwijsachterstand

Tabellenset met achtergrondinformatie over het analysemodel waarop de onderwijsachterstandenindicator is gebaseerd.

Aanvulling Basismonitor gemeente Groningen, 2018

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer

Arbeidsdeelname van technici, 2013-2017

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016

Onderwijskansen in Leiden in beeld, 2016

De spreiding van kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in Leiden.

Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2015/’16 hun diploma hebben behaald.

Jongeren naar startkwalificatie en regio, 2017

Jongeren 12 t/m 26 jaar, naar onderwijspositie, startkwalificatie, leeftijd, arbeidsmarktpositie en regio, oktober 2017.

Gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie, 2016

Tabel over het aantal gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie in de G4 in 2016.

Onderwijsscores: per school en achtergrondinformatie

Tabellensets die inzicht geven in onderwijsscores per school en achtergrondinformatie in het kader van het GOAB.

Een leven lang leren in Nederland: stand van zaken

Een leven lang leren in Nederland: stand van zaken, Update thema-analyse voor website OnderwijsinCijfers

Arbeidsmarkt mbo-schoolverlaters 2014/’15-2015/’16

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2014/'15 en 2015/’16.

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2009/’10 en 2013/’14 per studierichting.

Gediplomeerde Verpleegkundigen, 2005/’06 - 2016/’17

Het jaarlijks aantal gediplomeerde verpleegkundigen, én het deel dat in de BIG geregistreerd is en eind 2016 werkt.

Wijk gegevens voor hackaton’s, 2011-2016

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op wijk niveau.

Uitstroom van leerlingen uit speciaal onderwijs

Cijfers over de uitstroom van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.

Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2016.

Zwangerschap onder vrouwen in het mbo 2012/’13-2014/’15

Zwangerschap onder vrouwelijke mbo deelnemers in de schooljaren 2012/’13, 2013/’14 en 2014/’15.

Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein

Basistabellen die ten grondslag liggen aan de cijfers zoals gepubliceerd in het rapport Education and labour market in the security domain.

Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2013-2015

Doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 13/'14-15/'16

Vestigingen van basisscholen, peildatum 1 oktober 2017

Maatwerktabel over het aantal vestigingen van basisscholen met minder dan 145 leerlingen en 145 leerlingen of meer.

Jongeren in een kwetsbare positie, 2014/’15

Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015, herziening van de cijfers van cohort 2011 en dashboard.

Deelnemers gezondheids- en welzijnsopleidingen 2017/’18

Ontwikkeling van het aantal deelnemers aan gezondheids- en welzijnsopleidingen in het mbo en ho van 2010/’11-2017/’18

Postcode 4 gegevens voor hackaton’s, 2011-2016

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op postcode 4 niveau.

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2013-2014

Arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Praktijkonderwijs: schoolverlaters naar diplomabezit

Maatwerktabel over leerlingen die vanuit het schooljaar 2012/’13 het praktijkonderwijs verlieten.

Opleidingsgegevens voor 18 t/m 35-jarigen, okt 2015

Opleidingsniveau van personen van 18 t/m 35 jaar, per leeftijd en geslacht, oktober 2015

Opleidingsniveau 15-74 jarigen per wijk in Velsen, 2015

Hoogst behaald opleidingsniveau populatie 15-74 jaar in wijken van gemeente Velsen, 1 oktober 2015.

Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2015/'16

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters 14/’15

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters schooljaar 2014/'15.

Geslaagden in het vo en soc. econ. kenmerken, 2015/’16

Slagingspercentages in het voortgezet onderwijs 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van de leerlingen.

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 15/’16

Schoolresultaten in het schooljaar 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van leerlingen in leerjaar 8.

Eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding, 2010-2016

Maatwerktabellen over het aantal eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding in studiejaar 2010/’11 t/m 2016/’17.

Stage na studie, 2012-2016

Aantal stages per sector waarbij wel of niet onderwijs gevolgd wordt voor de periode 2012-2016

Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2010/’11

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2012, 2014 en 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2006/’07-2015/’16

Maatwerktabel arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo schooljaren 2006/’07 t/m 2015/’16.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2015

arbeidsmarktkenmerken uitgestroomde leerlingen uit het vso en pro schooljaren 2013/’14 t/m 2015/’16.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08-2015/’16

Tabellen samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2013/’14

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2014 en oktober 2015 van mbo-uitstromers

Opleidingsniveau van paren

Maatwerktabel over samenwonende paren van wie beide partners hoogopgeleid zijn, 2006 en 2016

Personeelskenmerken arbeidsvoorwaardelijke overheid

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid

Totale groep deelnemers leren met hoogste vooropleiding

Deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren met hoogst behaalde vooropleiding vwo, hbo of wo

Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar

Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen en korte opleidingen Bedrgr. 100 + 20 t/m 64 jaar

Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar

Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding en korte opleidingen.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2015/’16

Arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/'16 naar woongemeente.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2015/’16

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/'16.

Toegankelijkheid hoger onderwijs voor mbo’ers

De rol van inkomen en andere achtergrondkenmerken op doorstroom naar en studiesucces in het hoger onderwijs van mbo’ers

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 3

Methode ter verbetering schatting verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen die niet zijn ingeschreven in BRP.

Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2014/’15

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2014/’15.

Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2014/’15

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-deelnemers uit schooljaar 2014/’15.

Meer bedrijven met bedrijfsopleidingen

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent.

Internationale studenten 2015 - 2016

Internationale studenten die in het studiejaar 2015/'16 een ho-diploma hebben behaald.

Van opvang naar integratie

tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.

Benchmark-rapporten primair en voortgezet onderwijs

Door CBS geprogrammeerde benchmarkrapporten. De inhoud voor deze rapporten is door NRO afgeleid, op basis van CBS-data.

Onderwijsniveau vrouwen en partner, 2006-2016

Onderzoek naar vrouwen van 40 tot 60 jaar oud die met een partner (van 25 jaar of ouder) al dan niet gehuwd samenwonen.

Arbeidsmarktpositie en doorstroom vso en pro 2011-2014

Arbeidsmarktkenmerken en doorstroom van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)

Toegankelijkheid hoger onderwijs

Relatie tussen instroom en studiesucces in het hoger onderwijs en huishoudinkomen.

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro 2012-2013 swv

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken en terugstroom van uitgestroomde leerlingen uit het vso en het pro

Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 2

Uitkomsten op basisschool- en gemeenteniveau van een model dat verwachte onderwijsachterstanden beter berekent

Uurlonen van mbo-gediplomeerde werknemers

Verschillen tussen bbl’ers en bol’ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten.

Uurlonen van mbo-gediplomeerde werknemers

Verschillen tussen bbl’ers en bol’ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten.

Arbeidsmarktkenmerken na uitstroom vso en pro 2009-2013

Arbeidsmarktkenmerken uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro)

Stromen vanuit vso, pro en vmbo 2009-2012

Maatwerktabel over de uitstroom, doorstroom en terugstroom van leerlingen uit het vmbo, vso en pro

Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro 2011-2012 swv

arbeidsmarktkenmerken van uitstroom uit vso en pro van schooljaren 2011/’12 en 2012/’13, naar samenwerkingsverband.

Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2015.

Geboortejaren leerlingen van enkele basisscholen

Voor een beperkt aantal basisscholen geboortejaren en -maanden verstrekt voor de schooljaren 2010/’11 t/m 2013/’14.

Publieke en private onderwijsuitgaven 2014 en 2015

De onderwijsuitgaven per einddiploma (standaard route) worden uitgesplitst naar publieke en private uitgaven.

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, schooljaren 2010-2012

Arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit de schooljaren 2010/’11, 2011/’12 en 2012/’13.

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2013 en 2014 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs

Door- en uitstroom van mbo deelnemers 2012/'13

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs

Instroom en uitstroom in het onderwijs

Maatwerktabellenset over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de instroom en uitstroom in het onderwijs

Studerenden per wijk en buurt van school en wonen, 2015

Maatwerkbestand over het aantal studerenden naar wijk en buurt van school en naar wijk en buurt van wonen in 2015.

Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2013/'14

Door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2013/’14.

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2013/'14

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2014 en 2015 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2013/’14.

Onderwijs- en arbeidsmarktpositie van internationale studenten

Deze tabel bevat cijfers over de onderwijspositie van internationale studenten die in studiejaar 2008/'09 een diploma hebben behaald in het hoger onderwijs en over hun arbeidsmarktpositie in de jaren hierna.

Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2011/'12

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2011/’12.

Arbeidsmarktpositie en lonen mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2009/'10, 2010/'11 en 2011/'12

Maatwerktabellen met de arbeidsmarktpositie en lonen één jaar na schoolverlaters, gemiddeld voor mbo-schoolverlaters uit schooljaren 2009/'10, 2010/'11 en 2011/'12.

Arbeidsmarktpositie en lonen mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2011/'12

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie en lonen direct en één jaar na schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2011/’12.

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2011/'12

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit het schooljaar 2011/’12 met niet-geïntegreerde arbeidsmarktgegevens uit het jaar 2013.

Uitstroom uit het praktijkonderwijs naar arbeidsmarktpositie, 2009-2012

Aantal leerlingen dat uitstroomt uit het praktijkonderwijs naar een baan (van meer of minder dan 12 uur), bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, uitgesplitst naar geslacht, herkomstgroepering en leeftijd.

Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het schooljaar 2010/'11, direct en één jaar na schoolverlaten. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Arbeidsmarktpositie gediplomeerden mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2008/'09, 2009/'10 en 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo-schoolverlaters. Het betreft de gemiddelde aantallen gediplomeerden per opleiding voor de schooljaren 2008/’09, 2009/’10 en 2010/’11. De arbeidsmarktpositie is één jaar na het schoolverlaten bepaald.

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2008/'09, 2009/'10 en 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Hierbij zijn de gemiddelde aantallen schoolverlaters per opleiding berekend voor de schooljaren 2008/’09, 2008/’10 en 2010/’11. De arbeidsmarktpositie is één jaar na schoolverlaten bepaald. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Lonen mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2008/'09, 2009/'10 en 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de lonen van mbo-schoolverlaters per opleiding met een baan als werknemer. De lonen zijn berekend op basis van gemiddelde aantallen schoolverlaters per opleiding voor de schooljaren 2008/’09, 2008/’10 en 2010/’11. De lonen zijn bepaald direct en één jaar na schoolverlaten. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, naar regio, gemiddelde 2008/'09, 2009/'10 en 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Hierbij zijn de gemiddelde aantallen schoolverlaters per opleiding berekend voor de schooljaren 2008/’09, 2008/’10 en 2010/’11. De arbeidsmarktpositie is één jaar na schoolverlaten bepaald. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Door- en uitstroom uit het mbo, per opleiding, 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn tabellen geleverd over de mbo-leerlingen ingeschreven in het schooljaar 2010/’11. Van deze groep is per opleiding de door- en uitstroom in kaart gebracht.

Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11, naar regio

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het schooljaar 2010/'11, direct en één jaar na schoolverlaten. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Lonen mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de lonen van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de lonenvan schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11, direct en één jaar na schoolverlaten . De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Leerlingen in speciaal onderwijs naar schoolgemeenten 2011-2012

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar leerlingen in het speciaal onderwijs (SO en VSO) en het speciale basisonderwijs (SBO). De gegevens zijn onderverdeeld naar soort speciaal onderwijs (SO,VSO,SBO), schoolgemeenten en schooljaar (2011/'12 en 2012/'13).

Niet-bekostigd onderwijs naar soort opleiding, 2003-2012

Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan het niet-bekostigd onderwijs onderscheiden naar soorten opleidingen en kenmerken van opleidingen en deelnemers. Wijziging ten opzichte van de Excel-tabel die in november 2012 verscheen: de definitieve cijfers van 2011 en de voorlopige cijfers van 2012 zijn toegevoegd.

Niet-bekostigd onderwijs, deelnemers naar kenmerken van opleidingen, 2003-2012

Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan het niet-bekostigd onderwijs onderscheiden naar kenmerken van opleidingen en deelnemers. Wijziging ten opzichte van de Excel-tabel die in november 2012 verscheen: de definitieve cijfers van 2011 en de voorlopige cijfers van 2012 zijn toegevoegd.

Schoolcarrières van Rotterdamse jongeren, 2007-2011

Maatwerktabellen over onderwijs- en persoonskenmerken van Rotterdamse jongeren in 2007 en 2011. In aanvullende analyses is het verband tussen een aantal onderwijs- en persoonskenmerken onderzocht. De regressieresultaten zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut.

Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters 2008-2009

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie eind september 2009 van schoolverlaters uit schooljaar 2008/'09. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters 2007-2008

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie eind september 2008 van schoolverlaters uit schooljaar 2007/'08. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Studieduur vmbo en havo in G4 en Rotterdam, brugklascohort 2003/'04

Van de leerlingen die in schooljaar 2003/'04 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten, is gekeken hoeveel leerlingen binnen vier jaar het vmbo-diploma hebben behaald en hoeveel na vier jaar nog een vmbo-opleiding aan het volgen waren. Hetzelfde, maar dan na vijf jaar, is gedaan voor havo-leerlingen.

Antilliaanse/Arubaanse jongeren onder voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs

Voortijdig schoolverlaten vanuit het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland en de 21 BA-Antillianengemeenten naar herkomstgroepering en geslacht.