Onderwijs

Maatwerkpublicaties

Interactief dashboard met cijfers over de arbeidsmarktpositie van mbo-gediplomeerden voor de schooljaren 2013/’14 tot en met 2016/’17.

De gemiddelde verwachte schoolscores per schoolvestiging en toetslocatie.

Aantallen leerlingen in het primair onderwijs naar geslacht, migratieachtergrond en regio (provincie en 50 gemeenten met hoogste aantal leerlingen)

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Zwangerschap onder vrouwelijke mbo deelnemers in de schooljaren 2012/’13, 2013/’14 en 2014/’15

Tabellen met aantal kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in buurten en wijken van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeente Haren

In het kader van het NCO heeft het CBS benchmark-rapporten geprogrammeerd en via Remote Access data beschikbaar gesteld.

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2016/'17.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2016/'17.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo uit de schooljaren 2006/’07 tot en met 2016/’17.

Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro uit de schooljaren 2013/’14 tot en met 2016/’17

Arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) na schooljaar 2007/'08 t/m 2016/'17.

Maatwerktabellen over woon-werkregio’s en woon-schoolregio’s in de Kempen.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/'16.

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2015/'16.

Geaggregeerde onderwijsscores per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017 volgens de voorlopige gemeente indeling van 2019.

Hoogst behaald opleidingsniveau; populatie 15-74 jaar; gemeente Etten-Leur; laag-regionaal (wijkniveau).

Hoeveel studenten zijn direct na havo of vwo naar hbo of universiteit gegaan? Hoeveel studenten wonen in het eerste jaar niet meer thuis?

Deelnemers Leven lang leren 25 tot 65 jaar in de provincie Zuid-Holland op persoons-/bedrijfsniveau in 2017.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2015 en oktober 2016 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2014/'15.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding dat deelneemt aan deeltijd- en korte opleidingen/cursussen 2013-2017.

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2015/'16.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-uitstromers over de schooljaren 2012/'13 t/m 2014/’15.

Indicatoren over bevolking, inkomen, studenten en elektrische auto’s in het Central Innovation District in Den Haag.

Tabellenset met achtergrondinformatie over het analysemodel waarop de onderwijsachterstandenindicator is gebaseerd.

Gemiddelde eindcijfers van geslaagden en percentage cum laude geslaagden.

Verschillende cijfers op wijk- en buurtniveau van de gemeenten Groningen en Ten Boer

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016

De spreiding van kinderen met een verhoogde kans op onderwijsachterstand in Leiden.

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo’ers die in schooljaar 2015/’16 hun diploma hebben behaald.

Jongeren 12 t/m 26 jaar, naar onderwijspositie, startkwalificatie, leeftijd, arbeidsmarktpositie en regio, oktober 2017.

Tabel over het aantal gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie in de G4 in 2016.

Tabellensets die inzicht geven in onderwijsscores per school en achtergrondinformatie in het kader van het GOAB.

Een leven lang leren in Nederland: stand van zaken, Update thema-analyse voor website OnderwijsinCijfers

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters van ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland uit schooljaar 2014/'15 en 2015/’16.

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2009/’10 en 2013/’14 per studierichting.

Het jaarlijks aantal gediplomeerde verpleegkundigen, én het deel dat in de BIG geregistreerd is en eind 2016 werkt.

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op wijk niveau.

Cijfers over de uitstroom van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2016.

Zwangerschap onder vrouwelijke mbo deelnemers in de schooljaren 2012/’13, 2013/’14 en 2014/’15.

Basistabellen die ten grondslag liggen aan de cijfers zoals gepubliceerd in het rapport Education and labour market in the security domain.

Doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 13/'14-15/'16

Maatwerktabel over het aantal vestigingen van basisscholen met minder dan 145 leerlingen en 145 leerlingen of meer.

Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015, herziening van de cijfers van cohort 2011 en dashboard.

Ontwikkeling van het aantal deelnemers aan gezondheids- en welzijnsopleidingen in het mbo en ho van 2010/’11-2017/’18

Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op postcode 4 niveau.

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs.

Maatwerktabel over leerlingen die vanuit het schooljaar 2012/’13 het praktijkonderwijs verlieten.

Opleidingsniveau van personen van 18 t/m 35 jaar, per leeftijd en geslacht, oktober 2015

Hoogst behaald opleidingsniveau populatie 15-74 jaar in wijken van gemeente Velsen, 1 oktober 2015.

In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting.

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters schooljaar 2014/'15.

Aantallen leerlingen naar woongemeente 2016’/17

Slagingspercentages in het voortgezet onderwijs 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van de leerlingen.

Schoolresultaten in het schooljaar 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van leerlingen in leerjaar 8.

Maatwerktabellen over het aantal eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding in studiejaar 2010/’11 t/m 2016/’17.

arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo.

Aantal stages per sector waarbij wel of niet onderwijs gevolgd wordt voor de periode 2012-2016

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2012, 2014 en 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11.

Maatwerktabel arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo schooljaren 2006/’07 t/m 2015/’16.

arbeidsmarktkenmerken uitgestroomde leerlingen uit het vso en pro schooljaren 2013/’14 t/m 2015/’16.

Tabellen samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2014 en oktober 2015 van mbo-uitstromers

Maatwerktabel over samenwonende paren van wie beide partners hoogopgeleid zijn, 2006 en 2016

Monitor kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017.

Kenmerken van zittend, in- en uitstromend personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid

Deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren met hoogst behaalde vooropleiding vwo, hbo of wo

Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren

Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen en korte opleidingen Bedrgr. 100 + 20 t/m 64 jaar

Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding en korte opleidingen.

Arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/'16 naar woongemeente.

Onderzoek naar geslacht van 18 tot 70 jaar en ouder en Coropgebied.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/'16.

De rol van inkomen en andere achtergrondkenmerken op doorstroom naar en studiesucces in het hoger onderwijs van mbo’ers

Methode ter verbetering schatting verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen die niet zijn ingeschreven in BRP.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2014/’15.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-deelnemers uit schooljaar 2014/’15.

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent.

Internationale studenten die in het studiejaar 2015/'16 een ho-diploma hebben behaald.

Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren, 2013-2016.

tabellenset bij de rapportage 'Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten'.

Door CBS geprogrammeerde benchmarkrapporten. De inhoud voor deze rapporten is door NRO afgeleid, op basis van CBS-data.

Onderzoek naar vrouwen van 40 tot 60 jaar oud die met een partner (van 25 jaar of ouder) al dan niet gehuwd samenwonen.

Advies voor het voortgezet onderwijs in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs

Mutaties van aantallen leerlingen voortgezet onderwijs

Arbeidsmarktkenmerken van ho-gediplomeerden per studierichting

Leerlingen in leerjaar 3 en 4 van het voortgezet onderwijs

Arbeidsmarktkenmerken en doorstroom van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro)

Jongeren in een kwetsbare positie na schooljaar 2010/’11 worden 4 jaar gevolgd.

Relatie tussen instroom en studiesucces in het hoger onderwijs en huishoudinkomen.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken en terugstroom van uitgestroomde leerlingen uit het vso en het pro

Uitkomsten op basisschool- en gemeenteniveau van een model dat verwachte onderwijsachterstanden beter berekent

Verschillen tussen bbl’ers en bol’ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten.

Beschrijving onderzoek herziening gewichtenregeling primair onderwijs-Fase I

Verschillen tussen bbl’ers en bol’ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten.

De situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling

Arbeidsmarktkenmerken uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro)

Maatwerktabel over de uitstroom, doorstroom en terugstroom van leerlingen uit het vmbo, vso en pro

arbeidsmarktkenmerken van uitstroom uit vso en pro van schooljaren 2011/’12 en 2012/’13, naar samenwerkingsverband.

Internationale studenten die in een studiejaar een diploma hebben behaald in het hoger onderwijs

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2015.

Voor een beperkt aantal basisscholen geboortejaren en -maanden verstrekt voor de schooljaren 2010/’11 t/m 2013/’14.

Nederlanders van Afrikaanse afkomst 1999 - 2015

De onderwijsuitgaven per einddiploma (standaard route) worden uitgesplitst naar publieke en private uitgaven.

Arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit de schooljaren 2010/’11, 2011/’12 en 2012/’13.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2013 en 2014 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs

Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 102 gemeenten en provincies, 2015

Maatwerktabellenset over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de instroom en uitstroom in het onderwijs

Maatwerkbestand over het aantal studerenden naar wijk en buurt van school en naar wijk en buurt van wonen in 2015.

Door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2013/’14.

Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2014 en 2015 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2013/’14.

Maatwerktabel over asielzoekers in het onderwijs

Het secundair onderwijs wordt uitgesplitst naar voortgezet onderwijs

Maatwerktabellen over instroom in het hoger onderwijs.

Arbeidsdeelname en instroom in het hoger onderwijs naar herkomst

Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs per woonregio 2014-2015

Internationale studenten die in een studiejaar een diploma hebben behaald in het hoger onderwijs

Deze tabel bevat cijfers over de onderwijspositie van internationale studenten die in studiejaar 2008/'09 een diploma hebben behaald in het hoger onderwijs en over hun arbeidsmarktpositie in de jaren hierna.

Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2011/’12.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo schoolverlaters, gemiddelde over schooljaren 2009/'10, 2010/'11 en 2011/'12.

Maatwerktabellen met de arbeidsmarktpositie en lonen één jaar na schoolverlaters, gemiddeld voor mbo-schoolverlaters uit schooljaren 2009/'10, 2010/'11 en 2011/'12.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie en lonen direct en één jaar na schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2011/’12.

Maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2010/’11 met arbeids- en onderwijsgegevens uit het jaar 2012.

Maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters uit het schooljaar 2010/’11 met arbeids- en onderwijsgegevens uit het jaar 2012.

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit het schooljaar 2011/’12 met niet-geïntegreerde arbeidsmarktgegevens uit het jaar 2013.

Aantal leerlingen dat uitstroomt uit het praktijkonderwijs naar een baan (van meer of minder dan 12 uur), bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, uitgesplitst naar geslacht, herkomstgroepering en leeftijd.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het schooljaar 2010/'11, direct en één jaar na schoolverlaten. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Aan het ministerie van OCW zijn tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo-schoolverlaters. Het betreft de gemiddelde aantallen gediplomeerden per opleiding voor de schooljaren 2008/’09, 2009/’10 en 2010/’11. De arbeidsmarktpositie is één jaar na het schoolverlaten bepaald.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Hierbij zijn de gemiddelde aantallen schoolverlaters per opleiding berekend voor de schooljaren 2008/’09, 2008/’10 en 2010/’11. De arbeidsmarktpositie is één jaar na schoolverlaten bepaald. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de lonen van mbo-schoolverlaters per opleiding met een baan als werknemer. De lonen zijn berekend op basis van gemiddelde aantallen schoolverlaters per opleiding voor de schooljaren 2008/’09, 2008/’10 en 2010/’11. De lonen zijn bepaald direct en één jaar na schoolverlaten. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Hierbij zijn de gemiddelde aantallen schoolverlaters per opleiding berekend voor de schooljaren 2008/’09, 2008/’10 en 2010/’11. De arbeidsmarktpositie is één jaar na schoolverlaten bepaald. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Aan het ministerie van OCW zijn tabellen geleverd over de mbo-leerlingen ingeschreven in het schooljaar 2010/’11. Van deze groep is per opleiding de door- en uitstroom in kaart gebracht.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het schooljaar 2010/'11, direct en één jaar na schoolverlaten. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de lonen van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de lonenvan schoolverlaters uit schooljaar 2010/'11, direct en één jaar na schoolverlaten . De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Deze tabellen zijn gebaseerd op onderzoek gedaan naar leerlingen in het speciaal onderwijs (SO en VSO) en het speciale basisonderwijs (SBO). De gegevens zijn onderverdeeld naar soort speciaal onderwijs (SO,VSO,SBO), schoolgemeenten en schooljaar (2011/'12 en 2012/'13).

Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan het niet-bekostigd onderwijs onderscheiden naar soorten opleidingen en kenmerken van opleidingen en deelnemers. Wijziging ten opzichte van de Excel-tabel die in november 2012 verscheen: de definitieve cijfers van 2011 en de voorlopige cijfers van 2012 zijn toegevoegd.

Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan het niet-bekostigd onderwijs onderscheiden naar kenmerken van opleidingen en deelnemers. Wijziging ten opzichte van de Excel-tabel die in november 2012 verscheen: de definitieve cijfers van 2011 en de voorlopige cijfers van 2012 zijn toegevoegd.

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo schoolverlaters uit schooljaar 2009/'10.

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, gemiddelde 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10

Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo schoolverlaters, gemiddelde over schooljaren 2007/'08, 2008/'09 en 2009/'10.

Maatwerktabellen over onderwijs- en persoonskenmerken van Rotterdamse jongeren in 2007 en 2011. In aanvullende analyses is het verband tussen een aantal onderwijs- en persoonskenmerken onderzocht. De regressieresultaten zijn op aanvraag beschikbaar. Opdrachtgever: Verwey-Jonker Instituut.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie eind september 2009 van schoolverlaters uit schooljaar 2008/'09. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Aan het ministerie van OCW zijn landelijke, regionale en instellingsspecifieke tabellen geleverd over de arbeidsmarktpositie van mbo-schoolverlaters per opleiding. Het betreft de arbeidsmarktpositie eind september 2008 van schoolverlaters uit schooljaar 2007/'08. De betreffende instellingen hebben het CBS daartoe gemachtigd. De tabellen per instelling zijn beschikbaar voor belangstellenden.

Van de leerlingen die in schooljaar 2003/'04 in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zaten, is gekeken hoeveel leerlingen binnen vier jaar het vmbo-diploma hebben behaald en hoeveel na vier jaar nog een vmbo-opleiding aan het volgen waren. Hetzelfde, maar dan na vijf jaar, is gedaan voor havo-leerlingen.

Voortijdig schoolverlaten vanuit het voortgezet onderwijs (vo) in Nederland en de 21 BA-Antillianengemeenten naar herkomstgroepering en geslacht.