Achterstandsscores per school, 2024

Achterstandsscores (geaggregeerde onderwijsscores) per basisschoolvestiging, 1 februari 2024.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid voor het primair onderwijs herzien. In het nieuwe beleid, dat in 2019 van kracht is geworden, maakt zij gebruik van de risico-indicator onderwijsachterstanden basisonderwijs die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in eerder onderzoek op verzoek van het ministerie heeft ontwikkeld. Dat kan door met de indicator de onderwijsscores per leerling te berekenen en die met een bepaalde formule op te tellen tot achterstandsscores per basisschoolvestiging. Deze scores drukken dan de verwachte onderwijsachterstand op scholen uit, op basis waarvan OCW het onderwijsachterstandenbudget over scholen kan verdelen. De onderwijsscores zijn berekend met het herijkte model voor de risico-indicator onderwijsachterstanden basisonderwijs.

De tabellen geven de achterstandsscores per basisschoolvestiging op 1 februari 2024, inclusief een uitsplitsing naar onderbouw en bovenbouw.