Bouwen en wonen

Aanvullend statistisch onderzoek

Energietransitiematrix Oost-Gelderland, 2018

Indicatoren voor de energietransitie voor gemeenten, wijken en buurten in Oost-Gelderland: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen en energierekening.

Bouwvergunningen woonruimten geregionaliseerd, 2019-2020

Tabel betreft een aantallen woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Bouwvergunningen bedrijfsgebouwen kwartaal 2019-2020

Tabel betreft totale inhoud en oppervlakte per bedrijfsgebouw op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen.

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2020

Tabellen over de woningvoorraad op 1 januari 2020, naar gemeente, wijk, buurt en PC5

Uitsplitsing Overige Toevoegingen Overige Onttrekkingen Woningen 2012-2018

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in de periode 2012-2018 voor Nederland totaal en per provincie., voorlopig

Woonsituatie van personen van 70 jaar of ouder, 2018-2020

Deze publicatie bevat gegevens van personen van 70 jaar en ouder per gemeente naar woonsituatie per kwartaal, 2018-2020. De woonsituatie is zelfstandig wonend of wonend in een instelling.

Energietransitiematrix Schagen deel 1: basisindicatoren

Indicatoren voor energietransitie voor wijken en buurten in Schagen: energielabels, energieverbruik, zonnepanelen, energierekening.

Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2019

De StatLine-tabel Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019 geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland statistische informatie over de afstand tot voorzieningen en de dichtheid van deze voorzieningen.

Woningen naar Eigendom en WOZ regio Rotterdam 2017-2019

Tabel woningvoorraad regio Rotterdam naar gemeente, eigendom en WOZ-klasse voor de jaren 2017, 2018 en 2019.

Prettig wonen in Den Haag, 2015-2017

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Verhuizen en sociale voorzieningen in Almelo, 2016-2019

Verhuizingen van en naar Almelo gedurende 2016, 2017 en 2018 naar soort woning en mate waarin bewoners van corporatiehuurwoningen binnen Almelo gebruikmaken van sociale voorzieningen op 1 januari 2019.

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Spanning op de koopwoningmarkt

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen

Recreatiewoning in bezit van Duitser of Belg, 2019

Aantal recreatiewoningen met een eigenaar die in Duitsland of België woont, 1 oktober 2019

Vooronderzoek inschrijvingen vakantieparken, 2018-2019

Vooronderzoek naar inschrijvingen van personen (ten minste één jaar) en vestigingen van bedrijven op vakantieparken in de provincies Drenthe, Gelderland, Noord-Brabant en Zeeland en de regio Midden-Nederland, 2018-2019.

Gebouwenmatrix 1-1-2018 en 1-1-2019

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, op 1 januari 2018 en 1 januari 2019.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie ten behoeve van de Klimaat en Energie Verkenning.

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2020

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Energieverbruik vastgoed funderend onderwijs, 2018

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

Bouwvergunningen kerncijfers woonruimten 2018-2019

Betreft berekende gemiddelden over woonruimten op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen, 2018-2019*.

Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2019*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2019.

Leegstand bedrijven en winkels in Schagen, 2018

Een kaart van Schagen waarop te zien is in welke delen van bedrijventerreinen en winkelgebieden relatief veel of weinig leegstand is.

WOZ-waardes woningvoorraad naar eigendom 2019

WOZ-waardes woningvoorraad op 1 januari 2019, naar eigendomstype en per regio

Landelijke Monitor Leegstand, 2015-2019

Administratieve leegstand uitgesplitst naar vastgoedtype, gebiedskenmerken en woningkenmerken.

Woningvoorraad 2019 en mutaties 2018 naar eigendomstype en regio

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2019 en mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2018 per regio.

Bewoonde woonruimtes 2012-2019

Populatie: Bewoonde woonruimten (BRP) inclusief niet-woningen, lig- en standplaatsen in de BAG op 1-1-2012 t/m 1-1-2019

Haalbaarheidsonderzoek gemeentelijk vastgoed en branden

Het CBS heeft voor de VNG een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of het koppelen van registers een goed kwantitatief beeld geeft over de omvang van het gemeentelijk vastgoed en de brandincidenten in gemeentelijke vastgoed.

Prijsindices commercieel vastgoed

In samenwerking met het Kadaster en De Nederlandsche Bank (DNB) doet het CBS onderzoek om prijsindices voor commercieel vastgoed te ontwikkelen

Energieverbruik van woningen in Veenendaal, 2018

Maatwerktabellenset waarin het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen in Veenendaal wordt uitgesplitst naar woningkenmerken en buurten, 2018

Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2012-2016

Voor de woningmarkt is per jaar berekend hoeveel woningen er van eigendomsstatus (koopwoning, huurwoning van corporatie of overige verhuur) wijzigen. Deze wijzigingen worden als stromen van de ene eigendomsstatus naar de andere weergegeven, bijvoorbeeld van koopwoning naar huurwoning overige verhuur.

Transformaties op de woningmarkt, 2012 t/m 2018

In het methodologisch rapport ‘Transformaties op de woningmarkt, 2012–2018’ wordt de werkwijze om de omvang van transformatiewoningen vast te stellen en kenmerken te bepalen, beschreven.

Buurt, wijk en gemeente 2019 voor postcode huisnummer

Buurten 2019 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2019.

Woningen Utrecht met uitwonende studenten, 2013 en 2017

Aantal uitwonende studenten en aantal woningen met uitwonende studenten in Utrecht, 2013 en 2017

Kenmerken wijken waarin proeftuinen liggen, 2016-2017

Kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor aardgasvrije proeftuinen.

Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2019

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2012-2019, naar gemeente, wijk, buurt en PC5

Veranderend bodemgebruik Nederland 1996-2015

Veranderingen in bodemgebruik in Nederland tussen 1996 en 2015, waarbij specifiek gekeken wordt naar toename van verhard oppervlak zoals woonterreinen, bedrijfsterreinen en infrastructuur.

Adreskwaliteit, 2018

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2018 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Eigendomsmutaties koop en huurwoningen 2014-2017

Eigendomsmutaties tussen koopwoningen en overige huurwoningen, uitgesplitst naar kenmerken eigenaar en bewoners, 2014-2017

Energieverbruik zorgvastgoed, 2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Monitor Tijdelijke Verhuur 2018

Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.

Eigendomsstatus ontwikkelingen woningmarkt 2017

Wijzigingen in de eigendomsstatus in 2017 op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017.

Arbeidsmigranten in Nederland, 2011-2016

Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.

Particuliere verhuur, 2018

Beschrijving van particuliere verhuur op de woningmarkt (2018)

Huur- en zorgtoeslag in Bronckhorst, 2017

Het aantal huishoudens in Bronckhorst dat geen gebruik maakt van huur- en zorgtoeslag.

De Staat van Limburg 2019

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

Bodemgebruik naar provincie, 1996 versus 2015

In de periode 1996 tot en met 2015 kwamen de meeste woon-, bedrijven- en verkeersterreinen erbij in Zuid-Holland. Net als in de overige provincies groeide de bebouwde ruimte vooral ten koste van agrarisch terrein. In Friesland was de groei van de bebouwing het kleinst.

Bouwvergunningen agrarische bouwwerken, 2012-2018*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2018.

Woningvoorraad en mutaties naar eigendom, 2017-2018

Stand van de woningvoorraad weer naar eigendom, woningtype en woningkenmerken op 1 januari 2017 en 2018 en de mutaties van de woningvoorraad op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017

VNG Risicomodel, 2017 - 2018

indicatoren postcode-4 gebied bevolking bijstandsontvangers personen huishoudens lage inkomens woningen leegstand.

Verbeterde afleiding eigenaren van huurwoningen

Haalbaarheidsonderzoek afbakening van institutionele beleggers in huurwoningen

Woningleegstand naar WOZ, 2017-2018

In aanvulling op de landelijke monitor leegstand 2017-2018 wordt voor alle gemeenten in Nederland de administratieve leegstand van woningen verder uitgesplitst in WOZ-waarde, eigendom en oppervlakteklasse.

Gebouwenmatrix Energie

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, 2017.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie ten behoeve van de Klimaat en Energie Verkenning.

Verhuizingen en immigratie in Amsterdam, 2016 en 2017

De Metropoolregio Amsterdam heeft het CBS gevraagd om verhuizingen in de jaren 2016 en 2017 in kaart te brengen.

Huur- en zorgtoeslag in Schagen, 2014-2016

Het aantal 55-plus huishoudens in Schagen dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Landelijke Monitor Leegstand, 2017-2018

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Indicatoren vastgoed, wonen en demografie Limburg, 2018

Tabellen geeft inzicht in Vastgoed, Woon en Demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg.

Kenmerken transformaties op de woningmarkt, 2014-2016

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft in dit rapport en bijbehorende tabellenset meer inzicht in de kenmerken van de transformaties op de woningmarkt voor de jaren 2014 tot en met 2016.

Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017

Tabelllenset en methodologische rapport Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2018.

Huur- en zorgtoeslag 55-plussers in Den Haag, 2014-2016

Het aantal 55-plus huishoudens in Den Haag dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Huur- en zorgtoeslag in Leidschendam-Voorburg 2014-2016

Het aantal 55-plus huishoudens in Leidschendam-Voorburg dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Energieverbruik zorgvastgoed, 1 januari 2018

Energieverbruik van panden waarin langdurige zorg plaatsvindt, uitgesplitst naar kenmerken van het pand, 1 januari 2018

Spanning op de koopwoningmarkt

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Buurt, wijk en gemeente 2018 voor postcode huisnummer

Buurten 2018 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2018.

Geliberaliseerde huren

Maatwerktabel met de gemiddelde huurstijgingen van geliberaliseerde en niet geliberaliseerde huurwoningen in de jaren 2012 tot en met 2018.

Werkenden in de bouw

Maatwerktabel over in- en uitstroom van bouwvakkers tijdens en na de economische crisis.

Woningvoorraad gemeente, wijk, buurt en PC5, 2012-2018

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2012-2018, naar gemeente, wijk, buurt en PC5.

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Landelijke leegstandsmonitor 2017

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Leegstand bedrijventerreinen in Noord-Brabant, 2017

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ bedrijventerrein

Woningoppervlakte in Nederland

Cijfers over gemiddelde woonoppervlakten in Nederland, indelingen naar type huishoudens en grootteklassen van woningen.

Eigendomsverhoudingen woningmarkt 2016

Woningvoorraadmutaties naar eigendom en eigendomsstatusontwikkeling, Nederland, provincie, PC4, COROP en gemeente, 2016

Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen.

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2017.

Gemiddelde WOZ-waarde tankstations, 2012-2015

studie naar gemiddelde WOZ-waarde van tankstations aangesloten bij BOVAG in 4 gebieden 2012 t/m 2015

De Staat van Limburg

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Tweedeling en behoud jeugd in gemeente Roermond

Tabellen over twee onderliggende beleidsdoelen van de gemeente Roermond, namelijk behoud jeugd en verkleinen tweedeling.

IVRPH-indicatoren

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Bouwvergunningen agrarisch bouwwerken, 2012-2017*

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland.

Clusteranalyse Eindhoven, 2015

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Aftrek eigenwoningforfait

Maatwerktabellen met gegevens over huishoudens met een eigen woning die wel of geen aftrek eigenwoningforfait hebben.

Eigendomsverhoudingen woningmarkt 2012-2016

WOZ-waarde woningvoorraad, woningvoorraadmutaties en eigendomsstatusontwikkeling, regio, 2012-2016

Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016

tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ voor meer inzicht in de omvang van woningtransformaties

Pilot Kempengemeenten - monitor woonvisie, 2017 (herziene versie)

Een gedetailleerd beeld krijgen van de lokale woningmarkt en van de inwonerprofielen in de Kempengemeenten.

Buurt, wijk en gemeente 2017 voor postcode huisnummer

Buurten 2017 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2017.

Gebiedswijzigingen gemeenten per 1 januari 2017

Overgegane inwoners en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Huishoudens in koopwoningen in Zuid-Limburg, 2016

Huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenstype en leeftijd in Limburg, 1 januari 2016

Adreskwaliteit, 2016

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2016 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Kerncijfers wijken en buurten 2017

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Haalbaarheidsonderzoek particuliere verhuurders, 2015

Betreft haalbaarheidsonderzoek waarin particuliere verhuurders worden onderscheiden, naar provincie, 1 januari 2015.

Transformatie kerken

In deze tabel wordt per jaar (2012 tot en met 2015) weergegeven hoeveel kerken er getransformeerd zijn tot woning.

Doorsnee hypotheekschuld per gemeente, 2015*

Deze maatwerktabel geeft inzicht in de hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente in 2015.

Woningleegstand in gemeente Emmen, 2015-2016

Leegstandcijfers in wijken van de gemeente Emmen op 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Duur scheefwonen onder huurtoeslagontvangers 2006-2015*

Deze maatwerktabellen geven inzicht in de ontwikkeling van duur scheefwonen onder ontvangers van huurtoeslag.

Doelgroepen woningtoewijzing sociale-huurmarkt 2015

Deze maatwerktabel beschrijft de doelgroepen voor de toewijzing van vrijgekomen sociale-huurwoningen in 2015.

Landelijke Monitor Leegstand

Leegstandscijfers van vastgoed in Nederland, 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters

Cijfers over het financieel risico van eigenwoningbezitters door hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen

Eengezinswoningen naar Eigendom, 2015

Eengezinswoningen naar Eigendom, Bouwjaar en Oppervlakte van gemeenten in Nederland, 2015

Traditionele en nieuwe energiesectoren 2013-2014

Kenmerken van werknemers in nieuwe energiesectoren en in traditionele energie-gerelateerde sectoren 2013 en 2014.

Transformaties op de woningmarkt, 2012-2015

Deze tabellenset voor de jaren 2012 tot en met 2015 geeft meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.

Vergunninghouders in getransformeerde woningen 2014-2015

Deze tabellenset geeft het aantal vergunninghouders weer die doorstromen vanuit de COA naar getransformeerde woningen.

Woonkenmerken, 65-plus huishoudens

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen

Woningmarktontwikkelingen Groningenveld t/m 2016 q2

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen 1995 en het tweede kwartaal van 2016.

Stedelijkheid, WOZ en uitkeringen per postcode, 2014

Tabellen met gegevens over stedelijkheid, gemiddelde WOZ-waarden en uitkeringen op postcode 4-niveau voor het jaar 2014.

Verleende bouwvergunningen 2012-2015

Verleende Bouwvergunningen naar gemeente, opdrachtgever en type bouwproject 2012-2015

PBK naar COROP-gebieden en 25 grootste gemeenten

De prijsindex bestaande koopwoningen (PBK) naar COROP-gebied en grootste gemeenten.

Kerncijfers wijken en buurten 2016

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Kerncijfers wijken en buurten 2014

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2013

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB)

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten.

Maatwerktabel over verhuisde personen binnen, en tussen de gemeenten in Nederland 2000-2015

maatwerk-verkennend-onderzoek-naar-vves-2015

Rapportage en tabellenset over VvE’s en de bijbehorende appartementsrechten en woningen op 1 september 2015

Buurt, wijk en gemeente 2015 voor postcode huisnummer

Buurten 2015 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2015.

Woningkenmerken-tijdreeks

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen.

Gebruiksoppervlak, woonlasten en woonquote

Gebruiksoppervlak, woonlasten en woonquote van huurders en eigenaren, 10 steden

Woninggrootte van huishoudens

Gebruiksoppervlakte van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 2015

Woningtypen van huishoudens, 2015

Cijfers over de woningtypen van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen.

Eigen woningbezit van huishoudens

Eigen woningbezit van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 1998-2015.

Woningmarktontwikkelingen Groningenveld t/m 2015 q4

Onderzoek naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in Groningen.

Woningvoorraad op 1 januari 2015 naar eigendom en woningtype op buurtniveau

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd

Woningmarktontwikkelingen Groningenveld t/m 2015 q2

Rapport, methodologische toelichting en tabellen over woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Kerncijfers postcodegebieden, 2014-2012

CBS biedt een bestand aan van alle postcodegebieden in Nederland. Het gaat om de meest gedetailleerde versie van de postcode, de zogenaamde 6-cijferige postcode (1234AB). Dit zijn ruim 430.000 individuele postcodes. Aan elke postcode is een reeks van demografische en sociaaleconomische variabelen gekoppeld.

Leegstand van monumentale woningen, 2012 en 2013.

Maatwerktabellen over leegstaande monumentale woningen in 2012 en 2013. Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Omzetontwikkeling projectontwikkeling naar bedrijfsomvang per kwartaal

Omzetontwikkeling projectontwikkeling naar bedrijfsomvang per kwartaal; cijfers over de jaren 2010 tot en met tweede kwartaal in 2015.

Studentenhuisvesting en zorgwoningen

Maatwerktabellen over studentenhuisvesting en zorgwoningen uitgesplitst naar gemeenten.

Beschikbaarheid van kortdurend leegstaande woningen, 2013

Tabellenset over de beschikbaarheid van kortdurend leegstaande woningen in Nederland op 1 juli 2013.

Kerncijfers wijken en buurten 2012

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2011

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2010

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2009

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2008

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2007

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2006

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2005

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Kerncijfers wijken en buurten 2004

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Inkomens van bewoners van corporatiewoningen, 2008

Deze tabel laat zien hoeveel huishoudens met een inkomen boven de Europese Commissie-grens in corporatiewoningen wonen. Cijfers per gemeente.

Woningen met een energielabel

Deze tabel geeft het aantal woningen met een energielabel weer per 31 december 2010. De cijfers zijn uitgesplitst naar eigendom en provincie.

Woningen met een energielabel naar eigendom en provincie, 2009

Deze tabel geeft het aantal woningen met een energielabel weer per 30 juni en 31 december 2009. De cijfers zijn uitgesplitst naar eigendom en provincie.

Omzetontwikkeling bouwnijverheid naar bedrijfsgrootte, november 2009

Deze tabel bevat informatie over de omzetontwikkeling van de bouwnijverheid, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte.

Woningen met een energielabel naar eigendom, 1 juli 2009

Deze tabel geeft informatie over de verdeling van woningen over de verschillende energieklassen, uitgesplitst naar eigendom.

Woningen met een energielabel, 1 juli 2009

In deze tabel staan de aantallen en aandelen woningen die op 1 juli 2009 van een energielabel waren voorzien, uitgesplitst naar provincie.