Bouwen en wonen

Aanvullend statistisch onderzoek

Overgegane inwoners, woningen en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin funderend onderwijs (basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs) plaatsvindt is opgenomen, 2018

Betreft totale inhoud en oppervlakte per bedrijfsgebouw op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen 2018-2019*

Betreft berekende gemiddelden over woonruimten op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen, 2018-2019*.

Betreft het aantal vergunde woonruimten geregionaliseerd op basis van de statistiek Verleende Bouwvergunningen, 2018-2019*.

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2019.

Een kaart van Schagen waarop te zien is in welke delen van bedrijventerreinen en winkelgebieden relatief veel of weinig leegstand is.

WOZ-waardes woningvoorraad op 1 januari 2019, naar eigendomstype en per regio

Administratieve leegstand uitgesplitst naar vastgoedtype, gebiedskenmerken en woningkenmerken.

Stand van de woningvoorraad naar eigendomstype op 1 januari 2019 en mutaties van de woningvoorraad naar eigendomstype in 2018 per regio.

Onderzoek naar de administratieve leegstand van rijksmonumentale niet-woningen.

Populatie: Bewoonde woonruimten (BRP) inclusief niet-woningen, lig- en standplaatsen in de BAG op 1-1-2012 t/m 1-1-2019

Het CBS heeft voor de VNG een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd of het koppelen van registers een goed kwantitatief beeld geeft over de omvang van het gemeentelijk vastgoed en de brandincidenten in gemeentelijke vastgoed.

In samenwerking met het Kadaster en De Nederlandsche Bank (DNB) doet het CBS onderzoek om prijsindices voor commercieel vastgoed te ontwikkelen

Maatwerktabellenset waarin het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen in Veenendaal wordt uitgesplitst naar woningkenmerken en buurten, 2018

Voor de woningmarkt is per jaar berekend hoeveel woningen er van eigendomsstatus (koopwoning, huurwoning van corporatie of overige verhuur) wijzigen. Deze wijzigingen worden als stromen van de ene eigendomsstatus naar de andere weergegeven, bijvoorbeeld van koopwoning naar huurwoning overige verhuur.

Prijsindex woningen Bonaire voor verslagperiode 2018

In het methodologisch rapport ‘Transformaties op de woningmarkt, 2012–2018’ wordt de werkwijze om de omvang van transformatiewoningen vast te stellen en kenmerken te bepalen, beschreven.

Buurten 2019 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2019.

WOZ-waarde woningvoorraad 1 januari 2018, naar eigendomstype en per regio.

Aantal uitwonende studenten en aantal woningen met uitwonende studenten in Utrecht, 2013 en 2017

Kenmerken van woningen en huishoudens en het gemiddeld gas- en elektriciteitsverbruik voor aardgasvrije proeftuinen.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2012-2019, naar gemeente, wijk, buurt en PC5

Veranderingen in bodemgebruik in Nederland tussen 1996 en 2015, waarbij specifiek gekeken wordt naar toename van verhard oppervlak zoals woonterreinen, bedrijfsterreinen en infrastructuur.

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2018 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Om meer inzicht te krijgen in de regionale prijsontwikkelingen van bestaande koopwoningen is de ontwikkeling per COROP-gebied berekend.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Welke factoren hangen samen met de leefbaarheid in Haagse wijken?

Eigendomsmutaties tussen koopwoningen en overige huurwoningen, uitgesplitst naar kenmerken eigenaar en bewoners, 2014-2017

Dashboard waarin het energieverbruik van gebouwen waarin langdurige zorg plaatsvindt, is opgenomen, 2017

Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.

Verhuisstromen tussen gemeenten en wijken

Wijzigingen in de eigendomsstatus in 2017 op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017.

Arbeidsmigranten in Nederland: een cohort met binnenkomst in 2011 gevolgd tot en met 2016.

Beschrijving van particuliere verhuur op de woningmarkt (2018)

Het aantal huishoudens in Bronckhorst dat geen gebruik maakt van huur- en zorgtoeslag.

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart.

In de periode 1996 tot en met 2015 kwamen de meeste woon-, bedrijven- en verkeersterreinen erbij in Zuid-Holland. Net als in de overige provincies groeide de bebouwde ruimte vooral ten koste van agrarisch terrein. In Friesland was de groei van de bebouwing het kleinst.

Kenmerken van huurwoningen op Bonaire, 2016.

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland gedurende de jaren 2012 tot en met 2018.

Stand van de woningvoorraad weer naar eigendom, woningtype en woningkenmerken op 1 januari 2017 en 2018 en de mutaties van de woningvoorraad op PC4, gemeente, COROP, Provincie en voor Nederland in 2017

indicatoren postcode-4 gebied bevolking bijstandsontvangers personen huishoudens lage inkomens woningen leegstand.

Haalbaarheidsonderzoek afbakening van institutionele beleggers in huurwoningen

In aanvulling op de landelijke monitor leegstand 2017-2018 wordt voor alle gemeenten in Nederland de administratieve leegstand van woningen verder uitgesplitst in WOZ-waarde, eigendom en oppervlakteklasse.

Oppervlakte en aantal gebouwen in de dienstensector naar gebouwtype en economische sector, 2017.Deze zijn berekend op basis van de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG), Dataland en de Klantenbestanden energie ten behoeve van de Klimaat en Energie Verkenning.

De Metropoolregio Amsterdam heeft het CBS gevraagd om verhuizingen in de jaren 2016 en 2017 in kaart te brengen.

Prijsindex woningen Bonaire voor verslagperiode 2016-2017.

Het aantal 55-plus huishoudens in Schagen dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Wijkanalyse Leiden Zuid-West

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Tabellen geeft inzicht in Vastgoed, Woon en Demografische ontwikkelingen in de Provincie Limburg.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft in dit rapport en bijbehorende tabellenset meer inzicht in de kenmerken van de transformaties op de woningmarkt voor de jaren 2014 tot en met 2016.

Tabelllenset en methodologische rapport Transformaties op de woningmarkt, 2016-2017

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het tweede kwartaal van 2018.

WOZ-waarde woningvoorraad 1 januari 2015 & 2017, naar eigendomstype en per regio.

Het aantal 55-plus huishoudens in Den Haag dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Het aantal 55-plus huishoudens in Leidschendam-Voorburg dat geen gebruikmaakt van huur- en zorgtoeslag.

Energieverbruik van panden waarin langdurige zorg plaatsvindt, uitgesplitst naar kenmerken van het pand, 1 januari 2018

Inzicht krijgen in spanning op de koopwoningmarkt aan de hand van indicatoren die vraag- en aanbodzijde in beeld brengen

Ontwikkeling van het aantal woningen en inwoners binnen veiligheids-, risico- en beleidscontouren in de periode 2000 tot 2017 t.b.v. de 3e herhalingsmeting Monitor Infrastructuur en Ruimte.

Buurten 2018 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2018.

Maatwerktabel met de gemiddelde huurstijgingen van geliberaliseerde en niet geliberaliseerde huurwoningen in de jaren 2012 tot en met 2018.

Maatwerktabel over in- en uitstroom van bouwvakkers tijdens en na de economische crisis.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2012-2018, naar gemeente, wijk, buurt en PC5.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Populatie: Bewoonde (BRP) Stand- Ligplaatsen in de BAG op 1-1-2017

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ

Landelijke leegstandsmonitor 2017 Rapport praktijktoetsen administratieve leegstand BAG BRP HR WOZ bedrijventerrein

Bouwvergunningen, kerncijfers woonruimten per jaar geregionaliseerd 2012-2017

Bouwvergunningen, inhoud en oppervlakte bedrijfsgebouwen per kwartaal 2012-2018 Q1

Bouwvergunningen, aantallen woonruimten geregionaliseerd 2012-2018 Q1

Cijfers over gemiddelde woonoppervlakten in Nederland, indelingen naar type huishoudens en grootteklassen van woningen.

Woningvoorraadmutaties naar eigendom en eigendomsstatusontwikkeling, Nederland, provincie, PC4, COROP en gemeente, 2016

Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen.

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen het eerste kwartaal van 1995 en het vierde kwartaal van 2017.

studie naar gemiddelde WOZ-waarde van tankstations aangesloten bij BOVAG in 4 gebieden 2012 t/m 2015

Deze set van indicatoren brengt de status van het leef- en vestigingsklimaat in Limburg in kaart

Tabellen over twee onderliggende beleidsdoelen van de gemeente Roermond, namelijk behoud jeugd en verkleinen tweedeling.

Participatie van personen met een chronische aandoening en/of langdurige psychische aandoening

Verleende bouwvergunningen en de geplande bouwsom voor agrarische bouwwerken in Nederland.

Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters.

Maatwerktabellen met gegevens over huishoudens met een eigen woning die wel of geen aftrek eigenwoningforfait hebben.

Woningvoorraad en mutaties naar gemeente en postcode 2016-2017.

WOZ-waarde woningvoorraad, woningvoorraadmutaties en eigendomsstatusontwikkeling, regio, 2012-2016

tabellenset ‘Transformaties op de woningmarkt, 2015-2016’ voor meer inzicht in de omvang van woningtransformaties

Maatwerktabellen over woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Een gedetailleerd beeld krijgen van de lokale woningmarkt en van de inwonerprofielen in de Kempengemeenten.

Buurten 2017 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2017.

Overgegane inwoners en oppervlakte land bij herindelingen en grenscorrecties van gemeenten.

Huishoudens in een koopwoning naar wijk en buurt, WOZ-waarde, huishoudenstype en leeftijd in Limburg, 1 januari 2016

BZK wil dat gegevens in de BRP kloppen. In 2016 is onderzocht wat kwaliteitspercentage is per persoon en per adres.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Betreft haalbaarheidsonderzoek waarin particuliere verhuurders worden onderscheiden, naar provincie, 1 januari 2015.

Energiebesparingspotentie onder koopwoningen

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2016 en 2017.

Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld en opkoopregeling 1995 - 2016

Woningvoorraad en mutaties naar gemeente en postcode 2012 t/m 2016

In deze tabel wordt per jaar (2012 tot en met 2015) weergegeven hoeveel kerken er getransformeerd zijn tot woning.

Deze maatwerktabel geeft inzicht in de hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente in 2015.

Leegstandcijfers in wijken van de gemeente Emmen op 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Deze maatwerktabellen geven inzicht in de ontwikkeling van duur scheefwonen onder ontvangers van huurtoeslag.

Deze maatwerktabel beschrijft de doelgroepen voor de toewijzing van vrijgekomen sociale-huurwoningen in 2015.

Leegstandscijfers van vastgoed in Nederland, 1 januari 2015 en 1 januari 2016

Cijfers over het financieel risico van eigenwoningbezitters door hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen

Eengezinswoningen naar Eigendom, Bouwjaar en Oppervlakte van gemeenten in Nederland, 2015

Woningen naar Eigendom en WOZ-klasse van gemeenten in regio Rotterdam, 2013-2015

Kenmerken van werknemers in nieuwe energiesectoren en in traditionele energie-gerelateerde sectoren 2013 en 2014.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad en mutaties in de woningvoorraad

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2011-2015

Deze tabellenset voor de jaren 2012 tot en met 2015 geeft meer inzicht in de omvang van woningtransformaties.

Deze tabellenset geeft het aantal vergunninghouders weer die doorstromen vanuit de COA naar getransformeerde woningen.

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen

Onderzoek naar de woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld tussen 1995 en het tweede kwartaal van 2016.

Tabellen met gegevens over stedelijkheid, gemiddelde WOZ-waarden en uitkeringen op postcode 4-niveau voor het jaar 2014.

Verleende Bouwvergunningen naar gemeente, opdrachtgever en type bouwproject 2012-2015

De prijsindex bestaande koopwoningen (PBK) naar COROP-gebied en grootste gemeenten.

WOZ-waarden van BOVAG-bedrijven, 2007 en 2016.

Maatwerktabellen over de woningvoorraad op 1 januari voor de jaren 2011-2015.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB)

Gemiddelde WOZ-waarde per vierkante meter gebruiksoppervlakte

Maatwerktabel over verhuisde personen binnen, en tussen de gemeenten in Nederland 2000-2015

Rapportage en tabellenset over VvE’s en de bijbehorende appartementsrechten en woningen op 1 september 2015

Buurten 2015 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2015.

Deze experimentele monitor is ontwikkeld door de provincie Overijssel.

Deze tabel bevat cijfers over de woningkenmerken van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen.

Gebruiksoppervlak, woonlasten en woonquote van huurders en eigenaren, 10 steden

Gebruiksoppervlakte van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 2015

Cijfers over de woningtypen van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen.

Eigen woningbezit van particuliere huishoudens in zelfstandige woningen, 1998-2015.

Onderzoek naar de ontwikkeling van de verkoopbaarheid en verkoopprijzen van woningen in Groningen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gevraagd

Rapport, methodologische toelichting en tabellen over woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld.

Maatwerktabellen over leegstaande monumentale woningen in 2012 en 2013. Opdrachtgever: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Omzetontwikkeling projectontwikkeling naar bedrijfsomvang per kwartaal; cijfers over de jaren 2010 tot en met tweede kwartaal in 2015.

Maatwerktabellen over studentenhuisvesting en zorgwoningen uitgesplitst naar gemeenten.

Tabellenset over de beschikbaarheid van kortdurend leegstaande woningen in Nederland op 1 juli 2013.

Rapportage en tabellenset over de beschikbaarheid van leegstaande woningen in Nederland op 1 juli 2013.

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten (KWB).

Deze tabel laat zien hoeveel huishoudens met een inkomen boven de Europese Commissie-grens in corporatiewoningen wonen. Cijfers per gemeente.

Deze tabel geeft het aantal woningen met een energielabel weer per 31 december 2010. De cijfers zijn uitgesplitst naar eigendom en provincie.

Deze tabel geeft het aantal woningen met een energielabel weer per 30 juni en 31 december 2009. De cijfers zijn uitgesplitst naar eigendom en provincie.

Deze tabel bevat informatie over de omzetontwikkeling van de bouwnijverheid, uitgesplitst naar bedrijfsgrootte.

Deze tabel geeft informatie over de verdeling van woningen over de verschillende energieklassen, uitgesplitst naar eigendom.

In deze tabel staan de aantallen en aandelen woningen die op 1 juli 2009 van een energielabel waren voorzien, uitgesplitst naar provincie.