Overige Toevoegingen en Onttrekkingen Woningen eerste t/m vierde kwartaal 2023

Uitsplitsing van overige toevoegingen (naast nieuwbouw) en overige onttrekkingen (naast sloop) van woningen in het eerste t/m vierde kwartaal 2023 voor Nederland totaal, provincies, coropgebieden en G4-gemeenten (voorlopige cijfers).

Overige toevoegingen zijn toevoegingen die om andere redenen dan nieuwbouw aan de woningvoorraad zijn toegevoegd en overige onttrekkingen zijn onttrekkingen aan de woningvoorraad om andere redenen dan sloop. Beide categorieën zijn een diverse groep mutaties. Een belangrijk onderdeel van de overige toevoegingen vormen woningtransformaties. Hierbij worden gebouwen die in eerste instantie (deels of geheel) niet-woonfuncties bevatten omgebouwd tot nieuwe woning(en). De vraag is waaruit deze overige toevoegingen verder nog bestaan. Eenzelfde vraag kan gesteld worden bij overige onttrekkingen aan de woningvoorraad. Deze tabellenset geeft hierover inzicht.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.