Nieuwsbrief Leefomgeving kwartaal III/IV 2022

Thumbnail thema natuur en milieu

Inhoud

1. Artikelen en publicaties
2. Greep uit grafieken
3. Updates StatLinetabellen
4. Aanvullende statistische diensten
5. Updates Compendium voor de Leefomgeving
6. Verschijnt binnenkort
7. Samenwerkingspartners en interessante links

Deze nieuwsbrief

Dit is de negende uitgave van de Nieuwsbrief Leefomgeving van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties over de thema’s Bouwen en wonen, Energie, Landbouw en natuur, Milieu, en Regio en ruimte. De Nieuwsbrief Leefomgeving verschijnt elk kwartaal.

1. Artikelen en publicaties

De afgelopen periode zijn de volgende artikelen en andere publicaties verschenen binnen de verschillende thema’s die deel uitmaken van de statistieken over Leefomgeving.

Bouwen en wonen

42 procent van alle woningen is een rijtjeshuis
Van de bijna 8 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2021, was 42 procent een rijtjeshuis, dat wil zeggen deel van een blok van tenminste drie huizen. 36 procent van alle woningen was een meergezinswoning, zoals een appartement of een boven- of benedenwoning. 13 procent van de woningen was vrijstaand en 9 procent was twee-onder-een-kap. Dit meldt het CBS op basis van een nieuwe statistiek.

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2022 8,6 procent hoger
Op 1 januari 2022 bedroeg de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 315 duizend euro. Dat is 8,6 procent meer dan een jaar eerder en de hoogste waarde ooit. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

9,5 duizend woningen door transformaties in 2021
In 2021 zijn er 9,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal in zeven jaar. Terwijl het aantal transformaties in kantoren en winkelpanden toenam, is het aantal woningen ontstaan uit transformaties van andere type panden afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Omzet bouw 10 procent hoger in tweede kwartaal 2022
De omzet in de bouw was in het tweede kwartaal van 2022 10,1 procent hoger dan een jaar eerder. De afzetprijzen van de hout- en bouwmaterialenindustrie stegen met iets meer dan 16 procent, de omzet steeg met 15,9 procent. In het tweede kwartaal van 2022 werd voor 15,2 duizend te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Energie

Gasverbruik 25 procent lager in eerste halfjaar 2022
In de eerste zes maanden van 2022 werd in Nederland 17,6 miljard kubieke meter gas verbruikt. Dat is 25 procent minder dan in het eerste halfjaar van 2021. Met name de industrie en elektriciteitscentrales gebruikten minder aardgas. De invoer van gasvormig aardgas via Duitsland daalde sterk ten opzichte van vorig jaar, terwijl de invoer van vloeibaar LNG vanuit de VS en Rusland toenam. De gasvoorraden namen in het eerste halfjaar van 2022 toe.

Meer elektriciteit uit kolen en hernieuwbare bronnen minder uit gas
De productie van elektriciteit uit kolen is in het tweede kwartaal van 2022 vergeleken met een jaar eerder met 40 procent gestegen. De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen nam met 25 procent toe. Uit aardgas kwam tegelijkertijd 19 procent minder elektriciteit.

Steeds meer warmtepompen bij woningen
In 2021 zijn 368 duizend nieuwe warmtepompen geïnstalleerd in Nederland, bijna 50 procent meer dan een jaar eerder. De meerderheid hiervan, 325 duizend, is bij woningen komen te staan. De overige warmtepompen kwamen bij utiliteitsgebouwen, kassen en stallen terecht.

Hernieuwbare energie in Nederland 2021
Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in 2021 lag tussen de 12,0 en 13,4 procent. Het exacte aandeel kan nog niet worden berekend door onzekerheden rondom het implementeren van duurzaamheidscriteria voor biomassa uit de herziene EU-richtlijnen hernieuwbare energie (RED II). Afhankelijk van de implementatie draagt een deel van de gebruikte biomassa in 2021 mogelijk niet bij aan het aandeel hernieuwbare energie.

Landbouw en natuur

De verduurzaming van de landbouw – deel I: productie en verbruik
In dit eerste artikel wordt vanuit milieuoogpunt gekeken naar de ontwikkeling van de landbouw in de afgelopen 25 jaar. Hoe zien productie en verbruik, voor zover dit milieuconsequenties heeft, voor deze groeisector eruit? Bij milieurelevant verbruik gaat in dit artikel het om de inzet van (niet-hernieuwbare) energie, dierlijke mest en kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen, water en veevoer. Het gebruik van kunstmest en dierlijke mest blijkt in deze periode te zijn gedaald. Het verbruik van niet-hernieuwbare energie en gewasbeschermingsmiddelen bleef min of meer gelijk. De productie ging omhoog. Er is dus wat dit betreft sprake van ontkoppeling: terwijl de productie stijgt, neemt het milieurelevante verbruik niet toe. In het tweede en laatste deel van deze reeks komen de landbouwemissies aan de orde.

Embedded soja en palmolie
Onderzoek naar de mogelijkheden om de omvang te bepalen van het aandeel duurzame soja en palmolie verwerkt in producten die ingevoerd of uitgevoerd worden (embedded).

Oogst zaai-uien met 17 procent afgenomen
De bruto-opbrengst van zaai-uien is in 2022 naar verwachting 17,4 procent lager dan in 2021. Hiertoe behoort alles wat al geoogst is, of naar verwachting dit jaar nog geoogst gaat worden. De bruto-opbrengst van consumptieaardappelen is naar verwachting 19,4 procent hoger dan vorig jaar en van suikerbieten 8,7 procent hoger. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS over de oogstraming akkerbouw.

585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015
Het areaal biologische landbouwgrond is in 2022 vergeleken met een jaar eerder gegroeid met 3,6 procent naar iets meer dan 80 duizend hectare. Ten opzichte van zeven jaar eerder is dat 59,0 procent meer. Het aantal biologische landbouwbedrijven nam tegelijkertijd met 42,8 procent (585 bedrijven) toe. Deze waren biologisch gecertificeerd, of deels of geheel in omschakeling naar biologische landbouw. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Teelt eiwitrijke gewassen iets toegenomen
De teelt van eiwitrijke gewassen zoals luzerne, veldbonen en sojabonen is in 2022 iets toegenomen. Het Nederlandse areaal steeg met 1 procent vergeleken met een jaar eerder. Vooral het areaal sojabonen nam toe. Dit jaar wordt er op 185 hectare sojabonen verbouwd, ruim 2 keer zoveel als vorig jaar. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van de landbouwtelling 2022 van het CBS.

Meer koeien in de wei, maar wel korter
Voor het zesde jaar op een rij is het aandeel melkkoeien in de wei gestegen. In 2015 liep 65 procent van de melkkoeien in de wei, in 2021 was dat 75 procent. Koeien zijn gemiddeld wel minder uren buiten. Dit komt vooral doordat koeien vaker alleen overdag in de wei grazen, in plaats van dag en nacht. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Nederland in EU grootste importeur Braziliaanse landbouw
Van alle EU-landen haalde Nederland in 2021 de meeste landbouwgoederen rechtstreeks uit Brazilië. De Braziliaanse landbouwexport is de laatste jaren fors gegroeid en inmiddels is het de derde landbouwexporteur ter wereld, na de Verenigde Staten en Nederland. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Milieu

Bedrijven geven steeds meer uit aan milieu-investeringen
Bedrijven zijn meer geld uit gaan geven aan milieu-investeringen. In 2021 bestond 14,2 procent van de totale investeringen van bedrijven uit milieu-investeringen. Negen jaar eerder was dat 3,7 procent. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Meer afval per inwoner in minst verstedelijkte gebieden
In niet-stedelijke gemeenten werd in 2021 606 kilogram afval per inwoner opgehaald, tegen 428 kilogram per inwoner in zeer stedelijke gemeenten Er werd vooral meer gft-afval per inwoner ingezameld in niet-stedelijke gemeenten. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de gemeentelijke afvalinzameling.

Minder huishoudelijk afval in 2021
In 2021 werd 8,8 miljard kilogram aan huishoudelijk afval ingezameld door gemeenten, ongeveer 506 kilogram per inwoner. In 2020 was dit nog 9,1 miljard kilogram (523 kilogram per inwoner). In 2021 daalde de hoeveelheid bij huishoudens opgehaald en bij milieustraten ingezameld afval met 3 procent. Vooral de hoeveelheden grof tuinafval, hout, puin en grond namen – na een flinke toename in 2020 – weer af. De hoeveelheid ingezameld groente-, fruit- en tuinafval (gft) nam juist toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in tweede kwartaal 2022
In het tweede kwartaal van 2022 was de uitstoot van broeikasgassen 9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Dat komt vooral door minder aardgasverbruik in de industrie, landbouw en de gebouwde omgeving. Een ontwikkeling die ook al zichtbaar was in het eerste kwartaal van 2022. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de broeikasgassenuitstoot conform de richtlijnen van de IPCC.

Regio en ruimte

Gemiddeld 2,3 kilometer fietsen naar de middelbare school
In 2021 lag de dichtstbijzijnde middelbare school op gemiddeld 2,3 kilometer fietsen. Dat is bijna vier keer zo ver als de fietsafstand naar de dichtstbijzijnde basisschool (0,6 kilometer). Gemiddeld was de afstand tot basis- en middelbare scholen op de fiets iets kleiner dan de afstand met de auto. In 8 op de 10 gemeenten was de fietsafstand naar een middelbare school korter dan die voor de auto. Dat meldt het CBS op basis van een nieuwe analyse voor de publicatie Nederland in cijfers 2022.

Deze eeuw vooral in Randstad meer bebouwing
Tussen 2000 en 2017 is er in Nederland 45,6 duizend hectare bebouwd terrein bij gekomen. Ter vergelijking: dat is iets minder dan de oppervlakte van Texel. Vooral in de Randstad en Noord-Brabant ging een fors deel van de uitbreiding naar woongebied en de aanleg van bedrijventerreinen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe analyses van het bodemgebruik in ons land.

CBS gebiedsindelingen
De jaarlijkse bestanden van CBS gebiedsindelingen geeft de gebiedsindelingen die het CBS hanteert in een GIS-formaat dat te gebruiken is in GIS-pakket als QGIS of ArcGIS.
De polygonen van deze indelingen zijn meestal cartografisch vereenvoudigd. Dit is het geval als in de laagnaam "gegeneraliseerd" staat. Alleen de gemeente, wijk en buurt komen voor recentere jaren ook als niet gegeneraliseerd voor.
De indelingen zijn gegeven van 1995 t/m het meest recente jaar en beschikbaar via twee aparte downloads: 1995 t/m 2015 en 2015 t/m meest recente jaar. Het meest recente jaar bevat in de eerste helft van dat jaar voorlopige grenzen en nog geen wijken en buurten voor dat jaar.

Bestand bodemgebruik
Het Bestand Bodemgebruik (BBG) is een door het CBS gepubliceerde digitale kaart van Nederland. Deze kaart geeft per gebied het dominante bodemgebruik op maaiveldniveau weer. Daarbij wordt uitgegaan van een lijst met achtendertig bodemgebruikscategorieën (zoals ‘woonterrein’, ‘glastuinbouw’ en ‘bos’) die zijn ingedeeld in negen hoofdgroepen. Bij de meeste categorieën wordt daarbij een ondergrens van 1 hectare aaneengesloten gebied gehanteerd.

Wijk- en buurtkaart 2022
De Wijk- en Buurtkaart 2022 versie 1 (288 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 2 GIS-formaten (ESRI™-shape en geopackage). De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd. Deze publicatie betreft een eerste versie. Gelijk met deze publicatie is een tweede update gepubliceerd van de Wijk- en Buurtkaart 2021 en een derde update van de Wijk- en Buurtkaart 2020. Hoe verder terug in de tijd hoe meer kerncijfers gekoppeld zijn.

Wijk- en buurtkaart 2021
De Wijk- en Buurtkaart 2021 versie 2 (205 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 2 GIS-formaten (ESRI™-shape en geopackage). De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd samen met de statistieken over de nabijheid van voorzieningen. Deze publicatie betreft een eerste update. Gelijk met deze publicatie is een derde update gepubliceerd van de Wijk- en Buurtkaart 2020 en een eerste versie van de Wijk- en Buurtkaart 2022. Hoe verder terug in de tijd hoe meer kerncijfers gekoppeld zijn.

Wijk- en buurtkaart 2020
De Wijk- en Buurtkaart 2020 versie 3 (164 MB) bevat de digitale geometrie van de grenzen van de buurten, wijken en gemeenten in 2 GIS-formaten (ESRI™-shape en geopackage). De kerncijfers van de buurten en de geaggregeerde kerncijfers van de wijken en gemeenten zijn aan de kaart toegevoegd samen met de statistieken over de nabijheid van voorzieningen. Deze publicatie betreft een tweede en laatste update. Gelijk met deze publicatie is een tweede update gepubliceerd van de Wijk- en Buurtkaart 2021 en een eerste versie van de Wijk- en Buurtkaart 2022. Hoe verder terug in de tijd hoe meer kerncijfers gekoppeld zijn.

2. Greep uit grafieken

Deze rubriek bevat enkele actuele grafieken uit het afgelopen kwartaal op basis van statistieken over de leefomgeving.

Bouwen en wonen

Uit het nieuwsbericht 9,5 duizend woningen door transformaties in 2021 van 4 november:

Aantal gecreëerde woningen door transformaties
 Aantal woningtransformaties
201510770
201610235
201710235
201812210
201912480
202010215
20219455

Uit het nieuwsbericht Gemiddelde WOZ-waarde van woningen in 2022 8,6 procent hoger van 29 augustus:

WOZ-waarde woningen
Provincie2022 (1 000 euro)2021 (1 000 euro)
Noord-Holland391367
Utrecht383350
Noord-Brabant321295
Nederland315290
Gelderland310281
Zuid-Holland309283
Flevoland293262
Overijssel278251
Drenthe254230
Zeeland248228
Limburg246231
Fryslân242218
Groningen229205

Uit het nieuwsbericht 42 procent van alle woningen is een rijtjeshuis van 3 augustus:

Verdeling woningvoorraad naar type en bouwjaarklasse
BouwjaarRijtjeswoning (%)Twee-onder-een-kap-woning (%)Vrijstaande woning (%)Meergezinswoning (%)
Totale woningvoorraad42,28,813,036,0
Bouwjaar voor 194529,811,719,539,0
1945 tot 196540,312,212,534,9
1965 tot 198552,16,79,531,7
1985 tot 200544,68,013,633,8
2005 en later34,27,111,447,2
Bron: CBS, Kadaster

Energie

Uit het Nieuwsbericht Meer elektriciteit uit kolen en hernieuwbare bronnen minder uit gas van 6 september:

Elektriciteitsproductie per bron
JaarKwartaalHernieuwbaar (mld kWh)Aardgas (mld kWh)Kolen (mld kWh)Overig (mld kWh)
20171e kwartaal4,3515,159,742,10
20172e kwartaal3,8012,237,691,35
20173e kwartaal3,5412,966,931,91
20174e kwartaal5,0816,318,272,01
20181e kwartaal4,7314,879,022,06
20182e kwartaal4,2811,016,351,57
20183e kwartaal4,3214,466,461,44
20184e kwartaal4,9316,087,381,90
20191e kwartaal5,4318,157,051,87
20192e kwartaal5,4015,304,011,46
20193e kwartaal5,3717,572,321,84
20194e kwartaal5,8418,365,891,99
20201e kwartaal7,6618,732,701,97
20202e kwartaal7,9215,631,361,62
20203e kwartaal7,9719,382,291,82
20204e kwartaal8,5117,523,241,84
20211e kwartaal9,4518,013,831,83
20212e kwartaal9,9713,542,161,36
20213e kwartaal10,1110,344,471,90
20214e kwartaal9,5913,416,051,86
20221e kwartaal11,3613,154,151,86
20222e kwartaal12,3611,003,001,57

Uit het nieuwsbericht Gasverbruik 25 procent lager in eerste halfjaar 2022 van 30 augustus:

Aardgasverbruik per halfjaar
JaarHelftVerbruik aardgas (mld m3)
20201e halfjaar21,514
20202e halfjaar20,319
20211e halfjaar23,559
20212e halfjaar16,569
20221e halfjaar17,629
 

Landbouw en natuur

Uit het nieuwsbericht 585 biologische landbouwbedrijven erbij sinds 2015 van 25 oktober 2022:

Aandeel biologische landbouwgrond in EU, 2020
LandAandeel (%)
Oostenrijk25,4
Estland22,4
Zweden20,3
Italië16,0
Tsjechië15,3
Letland14,8
Finland13,9
Slowakije11,7
Denemarken11,5
Slovenië10,8
Griekenland10,1
Spanje10,0
Duitsland9,6
EU-279,1
Frankrijk8,7
Portugal8,1
Litouwen 8,0
Kroatië7,2
België7,2
Hongarije6,0
Luxemburg4,6
Cyprus4,4
Nederland3,9
Roemenië3,5
Polen3,5
Bulgarije2,3
Ierland1,7
Malta0,6
Bron: CBS, Eurostat
 

Uit het nieuwsbericht Teelt eiwitrijke gewassen iets toegenomen van 30 september 2022:

Areaal eiwitrijke akkerbouwgewassen
 Luzerne (ha)Veldbonen (ha)Voedererwten (ha)Sojabonen (ha)Niet-bittere lupinen (ha)
20106422,43346,47493,190,0548,49
20116388,48305,78157,446,6630,13
20125908,43331,54141,3311,1863,44
20135484,63228,29230,9733,366,92
20145256,53279,58189,41110,15101,6
20157782,07360,43272,94193,5478,2
20168356,15427,08201140,2935,18
20177494,67572,94263,06446,8750,87
20187559,31704,9257,24540,8456,05
20197619,53949,34312,74475,6257,58
20207505,991091,78276,99132,38100,22
20217320,351481,67393,8280,7384,41
2022*6734,612020,05427,59185,23119,52
* voorlopige cijfers
 

Uit het nieuwsbericht Meer koeien in de wei, maar wel korter van 2 augustus 2022:

Weidegang in Nederland
JaarBedrijven met weidegang (%)Melkkoeien met weidegang (%)
201083,674,2
201180,670,5
201279,869,8
201377,770,2
201476,168,7
201575,664,8
201676,565,3
201778,268,3
201880,070,9
201981,773,3
202082,474,0
202182,774,5

Milieu

Uit het nieuwsbericht Minder huishoudelijk afval in 2021 van 14 juli:

Ingezameld huishoudelijk afval
PeriodeHuishoudelijk restafval (kg per inwoner)Gescheiden grof huishoudelijk afval (kg per inwoner)Gft-afval (kg per inwoner)Oud papier en karton (kg per inwoner)Glas, pmd en overig fijn huishoudelijk afval (kg per inwoner)
199332623,6574822,8
199429829,8804722,6
199527839,6924723,6
199627550,2945424,6
199727961,1985924,9
199828566,1956524,6
199929575,5926624,6
200030481,4926425,6
200130481,7886325,6
200229889876225,5
200329288,2836125,6
200429293876325,6
200529494,5846426,5
200629396796626,5
2007291101,1806827,4
200828997,1796927,2
200927997,7796529,2
201026793,1766432,2
201126596,3786333,2
201225593,2785933,1
201324289,2755534,2
201423892,7805434,3
201523195,1805436,3
201622399,4835340,1
201721399,8865143
2018**206106,5875045,2
2019**198108,7904847,2
2020**209117,7964852,4
2021*199111,4974851,3
*Voorlopige cijfers **Nader voorlopige cijfers

Regio en ruimte

Uit het nieuwsbericht Deze eeuw vooral in Randstad meer bebouwing van 23 augustus:

 
Verandering bodemgebruik, 2000-2017
 Verandering areaal (x 1 000 hectare)
Natuurlijk terrein19,04
waarvan open nat
natuurlijk terrein
14,48
waarvan open droog
natuurlijk terrein
4,56
Bos0,32
Agrarisch terrein-90,99
Recreatieterrein13,79
Binnenwater15,93
Bebouwd terrein45,6
waarvan
woongebied
26,12
waarvan
bedrijventerrein
16,93
Bouwterrein-5,29
Verkeersterrein4,97

Uit het nieuwsbericht Gemiddeld 2,3 kilometer fietsen naar de middelbare school van 9 september:

 
Reisvoordeel voor fiets t.o.v auto tot voortgezet onderwijs, 2021
GemeenteReisvoordeel fiets t.o.v. auto tot voortgezet onderwijs ( km)
Noord-Beveland2,4
Molenlanden1,9
Kaag en Braassem1,4
Scherpenzeel1
Westervoort1
Bergen (L.)0,9
Bodegraven-Reeuwijk0,9
Uitgeest0,9
Hollands Kroon0,8
Woensdrecht0,7
West Betuwe0,7
Diemen0,7
Oirschot0,7
Beuningen0,7
Renswoude0,7
Hoeksche Waard0,7
Hattem0,7
Nissewaard0,6
Alblasserdam0,6
Oudewater0,6
Moerdijk0,6
Eijsden-Margraten0,6
Houten0,6
Oostzaan0,6
West Maas en Waal0,5
Castricum0,5
Berg en Dal0,5
Gilze en Rijen0,5
Wormerland0,5
Alphen-Chaam0,5
Purmerend0,5
Ouder-Amstel0,5
Hilvarenbeek0,5
Waalre0,5
Dronten0,4
Waalwijk0,4
Stichtse Vecht0,4
Landsmeer0,4
Maassluis0,4
Meppel0,4
Vlissingen0,4
Leusden0,4
Woerden0,4
Enkhuizen0,4
Midden-Drenthe0,4
Harderwijk0,4
Waterland0,3
Westland0,3
Veere0,3
Woudenberg0,3
Nieuwkoop0,3
Midden-Delfland0,3
Deventer0,3
Ooststellingwerf0,3
Zuidplas0,3
Opsterland0,3
Capelle aan den IJssel0,3
De Ronde Venen0,3
Zutphen0,3
Zoetermeer0,3
Meierijstad0,3
Beekdaelen0,3
Goeree-Overflakkee0,3
Roosendaal0,3
Den Helder0,3
Hardinxveld-Giessendam0,3
Medemblik0,3
Krimpen aan den IJssel0,3
Haarlemmermeer0,3
Bergen (NH.)0,3
Buren0,3
Emmen0,3
Noordenveld0,3
Olst-Wijhe0,3
Geldrop-Mierlo0,2
Hardenberg0,2
Son en Breugel0,2
Koggenland0,2
Steenwijkerland0,2
De Wolden0,2
Simpelveld0,2
Lelystad0,2
Leiderdorp0,2
Eersel0,2
Zundert0,2
Heumen0,2
Heerhugowaard0,2
Brummen0,2
Soest0,2
Zwolle0,2
Zaanstad0,2
Westvoorne0,2
Krimpenerwaard0,2
Valkenswaard0,2
Almere0,2
Altena0,2
Hellevoetsluis0,2
Albrandswaard0,2
Eemnes0,2
Zeewolde0,2
Alkmaar0,2
Barendrecht0,2
Langedijk0,2
Pijnacker-Nootdorp0,2
Waddinxveen0,2
Uithoorn0,2
Goes0,2
Veldhoven0,2
Culemborg0,2
Heerenveen0,2
Heerde0,2
Coevorden0,2
Roermond0,2
Geertruidenberg0,2
Tholen0,2
Leudal0,2
Wassenaar0,2
Dongen0,2
Helmond0,2
Ridderkerk0,2
S�dwest-Frysl�n0,2
Barneveld0,2
Zevenaar0,2
Amstelveen0,2
Achtkarspelen0,2
Wierden0,2
Duiven0,2
Sluis0,2
Nieuwegein0,2
De Fryske Marren0,2
Lansingerland0,2
Drimmelen0,2
Assen0,2
Nijmegen0,2
Utrecht0,2
Amersfoort0,2
Baarle-Nassau0,2
Heeze-Leende0,2
Ermelo0,2
Roerdalen0,2
Ede0,2
Zeist0,2
Oldambt0,2
Het Hogeland0,2
Hengelo0,2
Zoeterwoude0,2
Aa en Hunze0,1
Uden0,1
Dordrecht0,1
's-Hertogenbosch0,1
Groningen0,1
Nijkerk0,1
Echt-Susteren0,1
Midden-Groningen0,1
Wijchen0,1
Blaricum0,1
Waadhoeke0,1
Noordoostpolder0,1
Landerd0,1
Dalfsen0,1
Katwijk0,1
Schiedam0,1
Gouda0,1
Boxtel0,1
Terneuzen0,1
Utrechtse Heuvelrug0,1
Deurne0,1
Renkum0,1
Maasgouw0,1
Eemsdelta0,1
Bergen op Zoom0,1
Almelo0,1
Hoorn0,1
Leeuwarden0,1
Lochem0,1
Oss0,1
Heemskerk0,1
IJsselstein0,1
Lingewaard0,1
Maastricht0,1
Oldenzaal0,1
Velsen0,1
Alphen aan den Rijn0,1
Rijssen-Holten0,1
Eindhoven0,1
Grave0,1
Overbetuwe0,1
Kampen0,1
Doesburg0,1
Amsterdam0,1
Middelburg0,1
Valkenburg aan de Geul0,1
Wijk bij Duurstede0,1
Vlaardingen0,1
Heusden0,1
Tiel0,1
Halderberge0,1
Edam-Volendam0,1
Borger-Odoorn0,1
Aalsmeer0,1
Arnhem0,1
Texel0,1
Etten-Leur0,1
Oosterhout0,1
Veendam0,1
Epe0,1
Rotterdam0,1
Leiden0,1
Bernheze0,1
Doetinchem0,1
Beverwijk0,1
Breda0,1
Gemert-Bakel0,1
Hof van Twente0,1
Borne0,1
Sint-Michielsgestel0,1
Hellendoorn0,1
Delft0,1
Teylingen0,1
Smallingerland0,1
Maasdriel0,1
Elburg0,1
Borsele0,1
Nunspeet0,1
Drechterland0,1
Voorschoten0,1
Steenbergen0,1
Veenendaal0,1
Gennep0,1
Sittard-Geleen0,1
Weststellingwerf0,1
Brielle0,1
Lopik0,1
Montfoort0,1
Beemster0,1
Venray0,1
Reimerswaal0,1
Apeldoorn0,1
Hillegom0,1
Raalte0,1
Laarbeek0,1
Neder-Betuwe0,1
Oegstgeest0,1
Cuijk0,1
Meerssen0,1
Horst aan de Maas0,1
Best0,1
Montferland0,1
Staphorst0,1
Bunnik0,1
Rijswijk0,1
Tilburg0,1
Harlingen0,1
Kapelle0,1
Wijdemeren0,1
Vijfheerenlanden0,1
Hendrik-Ido-Ambacht0,1
Landgraaf0,1
Heerlen0,1
Winterswijk0,1
Oldebroek0,1
Baarn0,1
Nuenen, Gerwen en Nederwetten0,1
Bunschoten0,1
Huizen0,1
Zandvoort0,1
Venlo0,1
Oost Gelre0,1
Stadskanaal0,1
De Bilt0,1
Tynaarlo0,1
Dantumadiel0,1
Boxmeer0,1
Heiloo0,1
's-Gravenhage0,1
Schouwen-Duiveland0,1
Druten0,1
Westerveld0,1
Gooise Meren0,1
Putten0,1
Brunssum0,1
Enschede0,1
Stede Broec0,1
Haaksbergen0,1
Oisterwijk0,1
Berkelland0,1
Zaltbommel0
Gorinchem0
Pekela0
Dinkelland0
Bronckhorst0
Schagen0
Leidschendam-Voorburg0
Tytsjerksteradiel0
Weert0
Sliedrecht0
Aalten0
Westerkwartier0
Goirle0
Losser0
Voorst0
Weesp0
Vlieland0
Noordwijk0
Someren0
Reusel-De Mierden0
Wageningen0
Papendrecht0
Urk0
Bloemendaal0
Nederweert0
Haarlem0
Zwijndrecht0
Rheden0
Opmeer0
Asten0
Beek0
Heemstede0
Hilversum0
Twenterand0
Rozendaal0
Laren0
Cranendonck0
Loon op Zand0
Hulst0
Bladel0
Peel en Maas0
Zwartewaterland0
Rhenen0
Lisse0
Stein0
Kerkrade0
Ommen0
Westerwolde0
Boekel0
Terschelling0
Schiermonnikoog0
Vught0
Voerendaal0
Beesel0
Noardeast-Frysl�n0
Mook en Middelaar0
Tubbergen0
Rucphen0
Ameland0
Hoogeveen0
Oude IJsselstreek0
Bergeijk0
Vaals-0,1
Sint Anthonis-0,1
Mill en Sint Hubert-0,2
Gulpen-Wittem-0,2
Bron: CBS, DUO, Fietsersbond

3. Update StatLinetabellen

De afgelopen periode zijn de volgende StatLine-tabellen geactualiseerd over thema’s binnen de Leefomgeving.

Bouwen en wonen

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari; eigendom, regio
Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)
Woningvoorraad; woningtype op 1 januari, regio
Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio
Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio
Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921
Bouwvergunningen; aantal, bouwkosten, index, aard werk, bestemming
Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index
Voorraad woningen; gemiddeld oppervlak; woningtype, bouwjaarklasse, regio
Voorraad woningen; woningtype, oppervlakteklasse, regio
Bouwvergunningen; kerncijfers nieuwbouwwoningen; bouwkosten, inhoud, regio
Bouwvergunningen woonruimten; type, opdrachtgever, eigendom, gemeente
Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio
Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Energie

Aardgasbalans; aanbod en verbruik
Aardoliegrondstoffen- en aardolieproductenbalans; aanbod en verbruik
Internationale handel; aardolie, aardolieproducten; aanvoer en afvoer, land
Kolen en kolenproductenbalans; aanbod en verbruik
Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik
Elektriciteitsverbruik bedrijven; belastingschijf, SBI2008
Hernieuwbare energie; zonnestroom, windenergie, RES-regio
Vermeden verbruik fossiele energie en emissie CO2

Landbouw en natuur

Akkerbouwgewassen; productie naar regio
Akkerbouwgewassen; voorlopige en definitieve oogstraming
Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio
Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau
Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio
Landbouw; arbeidskrachten naar regio
Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven
Melkaanvoer en zuivelproductie door zuivelfabrieken
Grasland; oppervlakte en opbrengst
Omvang veestapel op agrarische bedrijven: peildatum 1 april en 1 december
Vleesproductie; aantal slachtingen en geslacht gewicht per diersoort
Weidegang van melkvee; bedrijfsgrootte, regio
Visserij en aquacultuur; hoeveelheid vis, schaal- en schelpdieren
Visserij en aquacultuur; prijzen verse vis, schaal- en schelpdieren

Milieu

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)
Bedrijfsafval; verwerkingsmethode, bedrijfstak (SBI 2008)

Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden
Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner
Gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw; werkzame stof, gewas, toepassing
Gewasbeschermingsmiddelen; afzet werkzame stof, toepassingsgroepen
Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw
Emissies broeikasgassen (IPCC); klimaatsector, kwartaal
Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen
Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen
Emissies van broeikasgassen berekend volgens IPCC-voorschriften
Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen
Milieukosten en -investeringen; bedrijven met > 10 werknemers; kerncijfers
Milieukosten en -investeringen van bedrijven

Regio en ruimte

Regionale kerncijfers Nederland
Kerncijfers wijken en buurten 2022
Kerncijfers wijken en buurten 2021
Kerncijfers wijken en buurten 2020
Maatstaven Financiële-verhoudingswet (Fvw)
Maatstaven gemeentefonds; diverse indicatoren; regio-indeling 2022
Gebieden; overzicht vanaf 1830
Gebieden in Nederland 2022
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2021
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, regionale cijfers

4. Aanvullende statistische diensten 

Naast het reguliere programma doet het CBS regelmatig aanvullend statistisch onderzoek. Hieronder volgt een overzicht van de meest recente onderzoeksresultaten over Leefomgeving.

Bouwen en wonen

Nieuwbouwwoningen Woningcorporaties, 2020-2022
In deze tabel is te zien hoeveel nieuwbouwwoningen van woningcorporaties er zijn per gemeente over de eerste helft van 2022.
Het CBS heeft samen met het Kadaster onderzoek uitgevoerd naar het aantal recent opgeleverde nieuwbouwwoningen van woningcorporaties. Dit is onderzoek is uitgevoerd via een nieuw ontwikkelde methode. Het doel van het onderzoek is om eerder cijfers te publiceren over het aantal nieuwbouwwoningen in eigendom van woningcorporaties. Het gaat om voorlopige cijfers. Voor een deel van de nieuwbouwwoningen kan nog niet de eigenaar worden vastgesteld. Dus mogelijk zitten bij de nieuwbouwwoningen met een nader te bepalen eigenaar nog woningen van een woningcorporatie.

Transformaties in de woningvoorraad, 2021HJ2 en 2022Q1
De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het tweede halfjaar van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 weer.
De tabel geeft inzicht in de omvang van het aantal woningen die toegevoegd worden aan de woningvoorraad ten gevolge van transformaties. De gegevens zijn uitgesplitst naar provincie, coropgebied, gemeentegrootte en de vier grootste gemeenten (G4).

Aantal vergunde tijdelijke woningen 2019-2021
Deze tabel maakt inzichtelijk voor hoeveel tijdelijke woningen er een bouwvergunning is verleend door gemeenten in de periode 2019 tot en met 2021. De gegevens zijn uitgesplitst naar opdrachtgeverschap en doelgroep en beschikbaar voor Nederland totaal en op provincieniveau.

Bij tijdelijke woningen gaat het om woningen die voor een bepaalde tijd (veelal maximaal 10 jaar) op een tijdelijke locatie (ontheffing bestemmingsplan) mogen worden gebouwd óf die getoetst zijn aan tijdelijke woningen zoals gedefinieerd in het bouwbesluit. Tijdelijke woningen zijn onderdeel van de overkoepelde term Flexwonen.

Energie

Elektriciteits- en gasverbruik industrie, 2019-2020
Aantal bedrijven en elektriciteit-/aardgasverbruik van de industrie per verbruiksklasse, 2019-2020. Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen wanneer ze een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten hebben. Dat is vastgelegd in de wet Milieubeheer. De gemeenten moeten controleren of deze bedrijven aan deze wet voldoen. De gepubliceerde aantallen geven inzicht in hoeveel bedrijven in verschillende verbruiksklassen vallen voor de industrie.

Energielevering aardgaswoningen, 2019-2021 (vernieuwd)
De tabel geeft voor 2019, 2020** en 2021* inzicht in de spreiding in energieleveringen aan tien profielen van aardgaswoningen volgens de vernieuwde methodiek van de klantenbestanden. Deze publicatie is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Detectie zonnepanelen regionaal
Vervolgonderzoek detectie zonnepanelen door het CBS en het Kadaster. Het CBS en het Kadaster hebben verschillende methoden en bronnen tot hun beschikking waarmee inzicht geboden kan worden in de locatie van zonnepanelen. Dit onderzoek is een vervolg op de Verkenning samenhang regionale zonnestroomcijfers (2020), waarin beide methoden en databases naast elkaar waren gelegd. De verschillen die toen waren geconstateerd hadden verschillende oorzaken. In het vervolgonderzoek is uitgezocht hoe de mismatches ontstaan, of deze weggenomen kunnen worden, en welke vervolgstappen er zijn.

Waar komt ons gas vandaan?
Door de oorlog in Oekraïne is de voorzieningszekerheid van aardgas een stuk minder vanzelfsprekend geworden. Daarmee is het extra relevant om te weten waar het aardgas vandaan komt. Deze vraag is makkelijker te stellen dan te beantwoorden, vooral omdat Nederland een spil is in de noordwest-Europese gasmarkt. Dit artikel gaat in op de cijfers die het CBS momenteel publiceert over de oorsprong van aardgas en de bijbehorende haken en ogen.

Energieproductie warmtekrachtinstallaties, 2020
Productie van elektriciteit en warmte uit aardgas gestookte warmtekrachtinstallaties, uitgesplitst naar verkochte elektriciteit en warmte dan wel zelf verbruikte elektriciteit en warmte. De notitie beschrijft de methode en de resultaten van de analyse door het CBS over het verdelen van elektriciteit en warmte uit aardgas gestookte warmtekrachtinstallaties (WKK’s) naar verkochte en zelf verbruikte elektriciteit en warmte. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën.

Landbouw en natuur

Voorlopige oogstraming akkerbouwgewassen 2022
In deze tabel vindt u van tien akkerbouwgewassen de laatste gegevens zoals ze gelden volgens de voorlopige oogstraming 2022.

Biologische landbouwbedrijven
In deze tabel zijn de biologisch werkende landbouwbedrijven te vinden, biologisch gecertificeerd en deels biologisch gecertificeerd in omschakeling van 2015 tot en met 2022.

Activiteiten biologische landbouwbedrijven
Deze tabel bevat cijfers over het aantal biologisch werkende landbouwbedrijven per bedrijfstype van 2015 tot en met 2022. Er zijn cijfers opgenomen over de gehele sector en over de bedrijven die nieuw zijn en dus in omschakeling. De cijfers over 2022 zijn voorlopige cijfers.

Weidegang melkkoeien per gemeente, 2021
Cijfers over de weidegang van melkkoeien per gemeente op basis van de landbouwtelling in 2022 waarin is gevraagd naar de weidegang in 2021.

Veehouderijsectoren per provincie 2010- 2021
In de tabellen wordt per grootteklasse het aantal bedrijven, het aantal dieren en de gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd gegeven, voor de sectoren pluimvee (leghennen, vleeskuikens, vleeskuiken ouderdieren), varkens (speenbiggen, zeugen, vleesvarkens en gecombineerd), melkvee, melkgeiten en vleeskalveren (wit en rosé).

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare
Aantal melkveebedrijven ingedeeld naar het grootvee-eenheden (graasdieren) per hectare cultuurgrond in de periode 2013 – 2021.

Embedded soja en palmolie
Onderzoek naar de mogelijkheden om de omvang te bepalen van het aandeel duurzame soja en palmolie verwerkt in producten die ingevoerd of uitgevoerd worden (embedded).

Bedrijven met melkkoeien, 2021
Deze tabel gaat enerzijds over het aantal melkkoeien en het vrouwelijk jongvee in de Landbouwtelling per provincie, en anderzijds over het aantal hectares grasland en het aantal melkkoeien in de Landbouwtelling per provincie.

Import landbouwproducten uit Brazilië, 2021
Tussen 2019 (pre-corona) en 2021 is de Nederlandse import van landbouwgoederen uit Brazilië met 19 procent gegroeid tot 3,5 miljard euro. Nederland was in 2021 binnen de EU de grootste importeur van landbouwgoederen uit Brazilië. Op grote afstand volgen Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk.

Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022
In deze tabel zijn de in Nederland beteelde oppervlakten te lezen uit de landbouwtelling van telers van gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022. Daarnaast zijn ook de oppervlaktes af te lezen van het totaal areaal zaaiuien
.

Milieu

Economische indicatoren circulaire economie, 2001-2020
In de tabellenset wordt een update gegeven van de economische indicatoren werkgelegenheid, toegevoegde waarde en productiewaarde van de circulaire economie voor de periode 2001-2020, verbijzonderd naar R-strategie.

Gegevens per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2021
In samenwerking met de waterschappen heeft het CBS de aantallen woningen, utiliteit, inwoners en enkele huishoudkenmerken bepaald binnen het verzorgingsgebied van elke rioolwaterzuiveringsinstallaties door koppeling van kaarten van de verzorgingsgebieden met gegevens over de regionale verspreiding van deze onderwerpen.

Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2022
In samenwerking met de waterschappen heeft het CBS de aantallen inwoners bepaald die woonachtig zijn binnen het verzorgingsgebied van elke rioolwaterzuiveringsinstallatie, via koppeling van kaarten van de verzorgingsgebieden met gegevens over de regionale verspreiding van de bevolking. De gegevens worden door het RIVM gebruikt om de metingen van Corona-virusresten in rioolwater per rioolwaterzuivering om te rekenen naar aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, tweede kwartaal 2022
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na afloop van elk kwartaal van 2022 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. De kwartaalrapportages vormen de basis voor een driemaandelijks ijkmoment.
Deze rapportage is de tweede kwartaalrapportage van 2022 en bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 juli 2022.

Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest, eerste kwartaal 2022
In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na afloop van elk kwartaal van 2022 een berekening op van de fosfaat- en stikstofexcretie van de Nederlandse veestapel. De kwartaalrapportages vormen de basis voor een driemaandelijks ijkmoment.
Deze rapportage is de eerste kwartaalrapportage van 2022 en bevat een momentopname van de fosfaat- en stikstofexcretie naar de stand van de rundveestapel op 1 april 2022.

Regio en ruimte

Buurt, wijk en gemeente 2022 voor postcode huisnummer
Toedeling van buurten, wijken en gemeenten per 1 januari 2022 aan voorkomende uitgegeven combinaties van postcode en huisnummer op 1 augustus 2022.
Op aanvraag van Dienst DUO van het Ministerie van OCW is een koppeltabel afgeleid tussen alle uitgegeven postcode en huisnummer combinaties op 1 augustus 2022 in de BAG, ongeacht of bijbehorende verblijfsobjecten in gebruik zijn, en de buurten, wijken en gemeenten per 1 januari 2022
.

5. Compendium voor de Leefomgeving

Overzicht updates kwartaal II 2022

Het Compendium voor de Leefomgeving is een website die een zo compleet mogelijk beeld geeft van de actuele situatie van milieu, natuur en landschap, en van de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland. De publicatie omvat ongeveer 600 specifieke onderwerpen (indicatoren), waarvan het CBS er zo’n 300 bijhoudt.

Het Compendium voor de Leefomgeving komt voort uit het Milieu- en Natuurcompendium, de Monitor Nota Ruimte en de Ruimtemonitor. Het is een gezamenlijk product van het CBS, het Planbureau voor de Leefomgeving, Wageningen Universiteit en Researchcentrum en het RIVM.

In het afgelopen kwartaal zijn de volgende indicatoren bijgewerkt: 

Bouwen en wonen

Voor dit thema zijn in het afgelopen kwartaal geen nieuwe indicatoren gepubliceerd.

Energie

Bruto elektriciteitsproductie en inzet energiedragers, 1998-2021
Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1990-2021
Energieverbruik per sector, 1990-2021
Stroomdiagram energie voor Nederland, 2021
Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2020

Landbouw en natuur

Trend van broedvogels, 1990-2021
Amfibieën van de Habitatrichtlijn, 1997-2021
Trend van amfibieën, 1997-2021
Reptielen van de Habitatrichtlijn, 1994-2021
Trend van reptielen, 1990-2021
Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2021

Milieu

Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2020
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per gewas, 2012-2016-2020
Emissies naar riool door gebruik van geneesmiddelen 1990 - 2020
Belasting van het rioolstelsel, 1990-2020
Impact rioolwaterzuivering op de belasting van het oppervlaktewater, 2020
Belasting oppervlaktewater door gebruik van enkele gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw, 2005-2020
Atmosferische depositie op binnenwater en op het rioolstelsel, 1990-2020
Belasting van het oppervlaktewater met vermestende stoffen, 1990-2020
Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2020
Belasting van het oppervlaktewater door verkeer en vervoer, 1990-2020
Belasting van het oppervlaktewater door de industrie, 1990-2020
Belasting van het oppervlaktewater door landbouw en natuur, 1990-2020
Belasting van het oppervlaktewater naar herkomst, 2020
Belasting van het oppervlaktewater, 1990-2020
Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw per werkzame stof, 2012-2016-2020
Netto milieulasten in de industrie en energiesector, 2012-2021
Milieu-investeringen in de industrie en energiesector, 1975-2021
Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen, 2011-2020
Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2020
Emissies naar lucht door de industrie, 1990-2020
Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2021
Afval van huishoudens, 1985-2021
Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2021
Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2020

Regio en ruimte

Voor dit thema zijn afgelopen kwartaal geen nieuwe indicatoren gepubliceerd.

6. Verschijnt binnenkort 

  • Voorlopige cijfers Landbouwtelling 2022 (volledige tabellenset)
  • Nieuwsbericht veestapels
  • Nieuwsbericht stoppende boeren
  • Visserijgegevens
  • De Klimaat- en energieverkenning 2022 (KEV) wordt dinsdag 1 november gepubliceerd. In de KEV worden de ontwikkelingen van de broeikasgasemissies en het energiesysteem in Nederland in het verleden, het heden en de toekomst geschetst. De KEV is tot stand gekomen door samenwerking tussen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), TNO EnergieTransitie, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University and Research (WUR).

7. Samenwerkingspartners en interessante links

Samenwerkingspartners

Brandweer | Emissieregistratie | Eurostat | Kadaster | Koninklijke Bibliotheek | Locatus | Ministerie van Binnenlandse Zaken | Ministerie van EZK | Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Ministerie van LNV | Mulier Instituut | NIVEL (Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg) | Planbureau voor de Leefomgeving | Prorail | Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | RIVM | Vektis | Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) | Vereniging van Statistiek en Onderzoek (VSO) | Wageningen University & Research

Interessante links

Cijfers circulaire economie
Compendium voor de leefomgeving
Detailcijfers emissies (ook per gemeente)
Dossier stikstof
Dossier broeikasgassen
Energie en Energievoorziening
Energietransitie
Eurostat regional yearbook
Informatie natuur, landschap en biodiversiteit
Maatregelen tegen stikstof
Nationaal Programma RES
Netwerk Ecologische Monitoring
Monitor Koopwoningmarkt
Monitor Koopwoningmarkt TU Delft
Publieke Dienstverlening op de Kaart - dataviewer
Regionale Energiestrategie

Colofon

De Nieuwsbrief Leefomgeving is een uitgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek, en verschijnt 4 keer per jaar
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een vraag over de cijfers of publicaties? Neem dan per e-mail contact met ons op. Ook voor een abonnement op deze Nieuwsbrief kunt u ons mailen.